پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال

word 944 KB 29864 180
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

  چکیده:                                                     

  پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی –حرکتی در شهرستان زنجان پرداخته است .به همین منظور در کنار سوال پژوهش مبنی بر "تعیین تاثیر آموزش  مولفه های هوش هیجانی بر  کاهش استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی در شهرستان زنجان " سه سوال فرعی دیگر برای تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش استرس حوزه کودک ،کاهش استرس حوزه والدینی و کاهش استرس حوزه زندگی مادران کودکان جسمی – حرکتی مطرح و بررسی شده است .روش انجام پژوهش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه گواه و آزمایش بود که در آن به مادران کودکان جسمی – حرکتی در دوازده جلسه آموزش هوش هیجانی داده شد .جامعه ی آماری نیز کلیه ی مادران کودکان جسمی – حرکتی شهرستان زنجان در سال تحصیلی 93-92 بوده است. از بین مادران  30 نفر که نمرات استرس بالا و حداقل تحصیلات متوسطه داشتند به صورت انتصاب  تصادفی  ساده  در دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.ابزار اندازه گیری برای سنجش استرس والدگری مادران ،.شاخص تنیدگی والدینی(PSI[1]) بود که ضریب پایایی آن0/81 بدست آمد .پس از گرد آوری داده ها  به منظور تجزیه و تحلیل آماری   نیز از روش  آزمون T مستقل استفاده شد .

  نتایج پژوهش نشان داد :

  -پس از بررسی نمرات پیش آزمون استرس والد گری ،تفاوت معناداری بین میانگین های پس آزمون استرس والدگری دو گروه گواه و آزمایش از مادران کودکان جسمی حرکتی مشاهده شد ( 5% P=).

  - پس از بررسی نمرات پیش آزمون  استرس حوزه کودک ،والدینی و زندگی ،تفاوت معناداری بین میانگین پس آزمون حوزه کودک ،والدینی و زندگی دو گروه گواه و آزمایش از مادران کودکان جسمی – حرکتی مشاهده شد( 5% P=).

  بنابراین با توجه به توانایی هوش هیجانی به عنوان عامل موثر در کاهش استرس والدگری مادران  کودکان جسمی – حرکتی ، می بایست این مداخله  مورد توجه و تاکید مشاوران و درمانگران قرار گیرد.

   

  کلیدواژگان :

  استرس والدگری ،آموزش هوش هیجانی ،معلولیت جسمی – حرکتی ،مادران

   

   

  [1] Parent Stress Index

  1مقدمه :

  در طبقه بندی بین المللی عملکرد و سلامت[1] ، معلولیت به عنوان یک اصطلاح چتری برای آسیب ها ،محدودیت های کارکردی و مشارکتی مطرح شده است .بنابراین، تعریف  عدم معلولیت و معلولیت بر اساس یک الگوی زیستی ، روانی و اجتماعی تبیین می شود ؛ چرا که معلولیت نتیجه یک اختلال یا ناتوانی است که از انجام یک یا چند نقش طبیعی که مبتنی بر سن ، جنس و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی است ، می کاهد یا جلوگیری می کند. معلولان بزرگ ترین اقلیت غیر نژادی در جهان می باشند که 10 درصد جمعیت دنیا (حدود 650 میلیون نفر )حداقل با یکی از انواع معلولیت زندگی می کنند(لوکاس –کاراسکو وهمکاران،[2]2011). تاثیری که معلولیت بر وضعیت اجتماعی –روانی فرد بر جای می گذارد غیر قابل انکار است؛ چرا که معلولیت جدا از محدودیت ها یا مشکلاتی که از نظر کنشی در فرد معلول ایجاد می کند ، ممکن است تاثیرات سوءروان شناختی بر شخصیت فرد معلول داشته است(گالاکسی و همکاران2011[3]).نتایج  پژوهش های متعدد مطرح می کنند که افراد معلول با مشکلات و آسیب های متنوع و متعددی در روابط بین فردی ، محیط های تحصیلی –شغلی و حوزه های هیجانی –رفتاری روبرو می شوند( تکی  نارسلن و سوتیو گلا[4]2007) . دانش آموزان معلول، رضایت کمتری از زندگی عادی خود و فعالیت های مربوط به مدرسه دارند، احساس مثبت کمتری درباره ی زندگی و تعاملات اجتماعی دارند و نسبت به همتایان سالم، احساس تعلق کمتری نشان می دهند ( واتسون وکیث 2002 )[5] .

  در بین افراد با ناتوانی های گوناگون، معلولین با ناتوانی های  جسمی –حرکتی از محدودیت های خاصی رنج می برند معلولیت جسمی بخشی از طیف وسیع معلولیت ها هستند و به دسته ای از ناتوانایی ها اطلاق می شوند که باعث می شود فرد نتواند به مدت حداقل 6 ماه از اندام خود و یا بخشی از آن به طور موثر استفاده نماید(برون ،ترنر،[6]2010). برای  تعداد زیادی از آنها توانایی انجام کار های مربوط به زندگی روزانه یک معجزه به حساب می آید مثلا یادگیری راه رفتن ، ممکن است به برگزاری جشنی منجر شود .  این معلولیت ممکن است بر سهولت حرکت فرد ، قدرت هماهنگی و تعادل ،ظرفیت برقراری ارتباط ،یادگیری و سازگاری او تاثیر بگذارد(هالان و کافمن،ترجمه جوادیان ،1372) .

   معلولیت فرد علاوه بر او بر سایر اعضای خانواده ی او هم تاثیر می گذارد چراکه معلولیت یک پدیده ی سیستمی خانوادگی است.بنابراین حضور یک عضو معلول به طور اجتناب ناپذیری کل واحد خانواده را تغییر داده و تمامی اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد،سطوح بسیاری نیز تحت تاثیر این پدیده قرار می گیرند از جمله : سطوح روابط خانوادگی ،سطوح مالی ،اجتماعی ،تفریحی،عملکرد خانواده ،نیاز های فرد مراقب و خواهران و برادران (گی یارد و همکاران ، 2012)[7] .با وجود اینکه تمامی اعضای خانواده تحت تاثیر معلولیت  قرار می گیرنداما معلولیت فرزند بدون شک چالش های خاصی برای مادران بوجود می آورد؛ نقش مراقبت دهی برای مادران امری بنیادی پنداشته می شود و  از قدیم مسئولیت اولیه برای رفع  نیاز های دیگران از جمله مردان ،بچه ها و افراد پیر بر عهده آنها بوده است . در نتیجه احتمال می رود که فشار اولیه ی  مادران که کودک  معلول را علاوه بر سایر مسئولیت های داخل و بیرون خانه بر دوش بکشند بیشتر باشد ،که همین امر آنان را آسیب پذیرتر می سازد (پیلوسا ،2006[8]) و موجب استرس آنان  می شود (هانگ،وو،چاینگ،وو  و  و ین [9]2010 )در واقع استرس والدگری در نتیجه ناهمخوانی ادراک شده بین  مسئولیت های والدگری و منابع فردی حاصل می شود و چنین استرسی می تواند در چندین حیطه زندگی که مربوط به والدگری است ،تجربه شود(اسکس،کلین ،چو و کالین [10]،2002) .لذا این مادران که از همان زمان تولد کودک معلول ، خود را مقصر می دانند و احساس می کنند که معلولیت فرزند آنان به خاطر کم کاری و عدم صلاحیت آنان از همان زمان بارداریشان بوده با استرس والد گری فراوانی روبه رو هستند و از آنجا که آنان  بیشترین زمان خود را با این کودکان سپری می کنند این استرس والد گری طولانی مدت آنها می تواند برای وضعیت سلامتی جسمی و روانی آنان مخرب  باشد (پیلوسا،2006).

  یکی از عوامل مهمی که می تواند در کنترل استرس موثر  واقع شود . بالا بودن هوش هیجانی افراد  است به عبارت دیگر فرد اگر از  هوش هیجانی بالایی بهره‌مند باشد، می‌تواند با چالش‌های زندگی فردی و اجتماعی خود، بهتر سازگار شود و هیجان‌های خود را به گونه‌ای مؤثر مدیریت کند و در نتیجه، زمینه افزایش سلامت جسم و روان خود را فراهم آورد(علم الهدایی ،1385).هر چقدر هوش عاطفی فردی بالاتر باشد، به نقش و تأثیر عواطف بر کنش‌ها و رفتارهایش آگاه‌تر است و سعی می‌کند بهترین عاطفه را متناسب با موقعیت، در خود ایجاد کند تا بهترین نوع تفکر و حل مسئله را انجام دهد. فردی که هوش هیجانی بالایی دارد می‌داند که چگونه تأثیر منفی هیجانات را بر تفکر خود اصلاح کند(فاطمی ،1385). از دیدگاه بار آن هیجانی و عاطفی باهوش بودن یعنی به طور موثر  خود را درک و ابراز کردن ،دیگران را به خوبی درک کردن و و با آنها  ارتباط برقرار کردن و به طور موفق از عهده ی مسئولیت های روزانه ، چالش ها و فشار ها  برآمدن است ، این هوش در درجه ی نخست بنیانش در توانمندی های درون فردی فرد  است طوری که از خودش آگاه بوده ، از نقاط قوت و ضعفش را می داند و احساسات و افکارش را بدون تخریب دیگران ابراز می کند .در سطح میان فردی ،به طور هیجانی و عاطفی باهوش بودن یعنی دارای توانمندی آگاهی از عواطف و نیازهای دیگران ، ایجاد و نگهداری همکاری ها با دیگران ، و روابط رضایت مندانه ی دو طرفه داشتن با دیگران می باشد.نهایتا میتوان باهوش بودن هیجانی و عاطفی را اینگونه معنی کرد که  فرد به طور موثرگونه ای تغییرات  شخصی ، اجتماعی و محیطی را با استفاده از روش های مقابله ای منعطف و واقعیت مدار ، حل مسائل و تصمیم گیری ، مدیریت کند .برای این منظور  فرد نیازمند مدیریت عواطف  است تا آنها به نفع  فرد عمل کنند نه برخلافش و  او نیاز دارد  که به اندازه کافی خوشبین ،مثبت و خود شکوفا  باشد(دیتر – دیکارد ،[11]2008). تحقیقات هم چنین  نشان می دهند که بین سلامت عمومی و هوش هیجانی و مولفه های آن همبستگی مثبتی وجود دارد (کاکاوند،1381 ؛شریفی در آمدی ،1386). بنابراین در راستای احساس نیاز به مداخلات مناسب برای بهبود وضعیت روانی مادران این کودکان و کاهش استرس والد گری آنان ، در این مطالعه اثر آموزش مولفه های هوش هیجانی را برافزایش  هوش هیجانی  وکاهش استرس والدگری مادران دارای  کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی  مورد آزمایش قرارمی گیرد تا با کمک این  آموزش در جهت رفع مشکلات روانی مادران این کودکان قدمی برداشته شود.

   

   

  1-2بیان مسأله:

  در زندگی افراد رویداد های متفاوتی اتفاق می افتد که تاثیرات فراوانی بر فرد  و ابعاد زندگی او می گذارد. اینکه افراد چگونه با این تغییرات زندگی خود برخورد کرده و با آنها سازگار می شوند از اهمیت مهمی برخور دار است . یکی از رویداد های مهم زندگی فرد  پذیرش نقش والدگری است که تغییر بزرگی در زندگی فرد ایجاد کرده و استرس فراوانی بر او می گذارد . این استرس  والدگری که در مقابل مسئولیت ها و انتظارات  این نقش ایجاد می شود ،از دیگر استرس های زندگی فرد  متفاوت و خاص است (دیتر –دیکارد ،2008).

  استرس والدگری در والدین با کودکان دارای معلولیت نسبت به سایر والدین بیشتر است در واقع کودکان معلول به دلیل مشکلات خاص خود  انتظاراتی را بوجود می آورند که فرآهم آوری آنها منجر به استرس فراوان درآنها می شود(عبادی ،پور اعتماد،طهماسیان وچیمه  2012؛میچال و هاسرکرام [12]2008؛پارکس ،کاراول ،مارسلی فرانکو،و کول ور [13]2011  ؛پوسادا و همکاران [14]2013؛سویر و همکاران 2011[15]؛امبیکل و آتواتر ،[16]2012).

  در بین والدین کودکان معلول هم ،والدین  با کودکان ناتوانی جسمی –حرکتی ، جزء گروهی هستند که از فشار روانی بسیاری رنج می برند  و استرس آنها  زیاد است . فرزندان  این مادران  افرادی هستند  که  نمی توانند از اندام یا بخشی از اندام خود به طور موثر استفاده کنند و به صورت مداوم متکی به والدین خود هستند لذا والدین این کودکان بخصوص مادران  آنها از محدودیت های خاصی رنج برده و همین محدودیت ها و فشار های کاری روزانه منجر به استرس در آنها می شود )برون ،ترنر، 2010). در رابطه با این استرس والدگری، والدین می توانند طیفی از استراتژی های شناختی ،عاطفی و رفتاری را برای کاهش  واکنش های استرس  خود استفاده کنند.  فراوانی و تنوع طیف  مکانیسم های سازگاری  به اندازه ی فراوانی و طیف رفتارهای مشکل ساز  کودکان است . والدین در موقعیت یکسان به روش های متفاوتی مکانیسم سازگاری نشان می دهند و برخی از دیگری بهتر عمل می کنند.این موضوع در توجیه این مطلب که چرا برخی از والدین که سالها با بیماری مزمن کودک خود روبه رو هستند واکنش های استرس ملایمتری نشان می دهند در حالی که دیگران به طور عمیقتری تحت تاثیر قرار می گیرند، می تواند مطرح شود.برخی از مکانیسم های سازگاری به روش پیشگیرانه عمل می کنند که در آن در جهت کاهش واکنش استرس  کار می شود بدین صورت که از طرفی فراوانی و شدت  حادثه سببی کم شده و از طرفی دیگر منابع عاطفی ،شناختی ، رفتاری  فرد افزایش پیدا می کند که در زمان اتفاق حادثه ی استرس زا استفاده می شوند.یک مثال از این میتواند آمادگی و طرح داشتن برای والد شدن باشد. بزرگسالانی که گزارش دادند که آنها برای والد شدن آمادگی و برنامه داشتند و حامله گیری آنها با برنامه بوده است در مقایسه با افرادی که گزارش کردند که والد شدن آنها غیر منتظره و غیر عمدی بوده است ، سطح استرس کمتری  نشان دادند . شبیه به همین موضوع ،یک فرق  بین بزرگسالانی که احساس آمادگی  دارندو از نظر عاطفی ،فیزیکی و  مادرانه برای   کار جدید و  استرس زای مراقبت از کودکان به خوبی آماده شده اند با افرادی که  چنین آمادگی را ندارند وجود دارد .جای تعجب نیست که والدینی که احساس آمادگی و اطمینان در مورد توانایی های والد بودنشان دارند .( برای مثال کفایت والدگری ) خیلی احتمال دارد که در نقش والدگری  تاثیر گذار بوده و از نقش والدگری راضی بیرون آمده باشند .(کلمن و کاراکر [17]2000؛سومر و همکاران [18]1993).دیگر استراتژی ها در داغترین  لحظه ، یعنی زمانی که حادثه ی استرس زا اتفاق می افتد یا تفکر در مورد یک واقعیت  استرس آور بوجود می آید ، مطرح        می شوند. در مواجهه با شرایط زندگی سخت ،روش خاص تفکر در مورد تجارب می توانند به طور قوی  مقاومت و شدت آشفتگی عاطفی را که بدنبال حادثه می آیند ،تحت تاثیر قرار دهد(بک 1997[19])بزرگسالانی که از استراتژی های انفعالی ، استراتژی های سازگاری متمرکز برعاطفه استفاده می کنند به احتمال زیاد استرس والدگری را تجربه می کنند (بارنت ،هال و براملت 1990[20]).روش تفکر متمرکز بر عاطفه در مورد تجارب استرس زا حالتی  است که فرد خودش را  دریافت کننده منفعل صرف تجارب می بیند ، همچنین  افرادی که از مکانیسم انکار استفاده  می کنند یا  افرادی که اشتغال ذهنی قبلی از عواطف ناخوشایند مثل ترس یا ناراحتی دارند با نشانه های  از مشکلات عاطفی از قبیل  نگرانی و افسردگی مواجه می شوند.برعکس ،استراتژی های متمرکز بر حل مساله ،احتمال زیاد دارد که توانایی حل مساله را ارتقا دهند برخلاف استراتژیهای عواطف محور ،استراتژیهای حل مساله محور  توجه را به عواطف منفی برخاسته از واکنش استرس درگیر نمی کنند ،سازگاری های متمرکز بر حل مساله بسیار عالی در کاهش استرس والدگری در انواع موقعیت ها اثر می کنند .استرس در میان بزرگسالانی که اعتماد به نفس قوی  به توانایی هایشان در والد بودن حامی دارند و آنهایی که موقعیت های استرس زا را با کودکان خود طوری مدیریت و هدایت می کنند که بر تعیین  منابع  مشکل تمرکز دارند و در  ایجاد راه حل هایی بر این مسائل  هستند بسیار کم است(فری،گرین برگ و فی ول [21]1989؛ میلر،گوردان،دنیل و دیللر 1992[22]).استراتژیهای سازگاری حل مساله محور ،منعطف  ،تاثیر مثبتشان  نه تنها در کاهش واکنش استرس موثر بوده اند بلکه در تعدیل اثرات مخرب استرس بر رفتار والدین  نسبت به فرزندانشان هم  تاثیر گذار بوده اند(جارویس و کریسی [23]1991

   

  1-International classification of functioning and health

  2-Lucas-Carrasco, R

  3- Gallucci,M

  4-Tekinarslan، I. C & Sucuoglu، B

  5- Watson، S. M & Keith، K. D

  6- Brown، R. L, Turner، R. J

  [7] Guyard، A

  2- Pilusa، N. E

  3- Hung، J. W, Wu، Y. H, Chiang، Y. C, Wu، W. C  , & Yeh، C. H

  4- Essex, M. J

   

   

  [11]- Deater-Deckard، K

  [12]- Mitchell، D. B.، & Hauser-Cram، P

  [13]- Parkes، J.، Caravale، B.، Marcelli، M.، Franco، F.، & Colver، A

  [14]- Pousada، M

  [15]  - Sawyer، M. G

  [16]- Ambikile، J. S.، & Outwater، A

  [17] - Coleman، P. K.، & Karraker، K. H

  [18]- Sommer، K

  [19]- Beck، A. T

  [20] - Barnett، D. W.، Hall، J. D.، & Bramlett، R. K

  [21]- Frey، K. S.، Greenberg، M. T.، & Fewell، R. R

  [22]- Miller، A. C.، Gordon، R. M.، Daniele، R. J.، & Diller، L  

  [23]- Jarvis، P. A.، & Creasey، G. L

 • فهرست:

  عنوان                                                                                                صفحه

  چکیده: ح‌

  فصل 1. 1

  کلیات(طرح تحقیق ) 1

  1-1مقدمه : 2

  1-2بیان مسأله: 5

  1-3 اهداف پژوهش: 10

  1-3-1 هدف کلی. 10

  1-3-2 اهداف ویژه: 10

  1-4 فرضیه پژوهش : 10

  1-4-1  فرضیه اصلی. 10

  1-4-2  فرضیه های فرعی : 10

  1-5 ضرورت و اهمیت پژوهش : 11

  1-6 تعاریف مفاهیم : 13

  1-6-1 تعاریف نظری : 13

  1-6-1-1هوش هیجانی: 13

  1-6-1-2 استرس والد گری. 13

  1-6-1-3معلولیت جسمی –حرکتی. 14

  1-6-1-4آموزش هوش هیجانی. 14

  1-6-2 تعاریف عملیاتی : 14

  1-6-2-1هوش هیجانی. 14

  1-6-2-2استرس والد گری. 14

  1-6-2-3معلول جسمی –حرکتی. 14

  1-6-2-4آموزش هوش هیجانی. 15

  فصل 2. 16

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 16

  2-1 هوش هیجانی : 17

  2-1-1تاریخچه و دیدگاه‌های هوش هیجانی: 17

  2-1-2 مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی: 19

  2-1-3سنجش هوش هیجانی: 21

  2-1-4 تعاریف هوش هیجانی: 21

  2-1-5 مؤلفه‌های هوش هیجانی: 22

  2-1-6 مبانی تئوری  مدل  هوش هیجانی بار آن: 25

  2-1-7 هوش هیجانی در روان‌شناسی: 27

  2-1-8 هوش هیجانی در اسلام: 28

  2-1-9 اهمیت و فایده هوش هیجانی: 32

  2-1-10 حیطه‌های کاربرد هوش هیجانی: 33

  2-1-10 -1هوش هیجانی و ارتباطات: 33

  2-1-10 -2هوش هیجانی و خانواده: 34

  2-1-10 -3هوش هیجانی و سلامت: 35

  2-1-10 -3-1 مدل هوش هیجانی بار آن در  سلامت جسمی: 37

  2-1-10 -3-2 مدل هوش هیجانی بار آن در سلامت روانی : 37

  2-1-10 -5 هوش هوش هیجانی و آموزش: 39

  2-2 استرس والدگری: 40

  2-2-1تعریف مفهوم استرس والدگری: 42

  2-2-2نظریه های استرس والدگری: 43

  2-2-2-1 نظریه ی استرس والدین –کودک – روابط کودک و والدین : 43

  2-2-2-2 نظریه ی تنش های روزمره : 45

  2-2-3 کودک و نقش والدگری  علل استرس: 47

  2-2-4 ارزیابی  استرس : 49

  2-2-5 مکانیسم های سازگاری: 50

  2-3 پیشینه تحقیقات : 53

  فصل 3. 57

  روششناسی تحقیق. 57

  3-1:روش تحقیق. 58

  3-3 جامعه آماری: 61

  3-4  حجم نمونه و روش نمونه گیری : 61

  3-5 ملاحظات اخلاقی: 62

  3-6 روش اجرای پژوهش: 62

  3-7 ابزار جمع آوری اطلاعات: 62

  3-7-1-1روش اجرا و نمره گذاری شاخص تنیدگی والدینی(PSI) : 63

  3-8 روش  های آماری در پژوهش: 63

  فصل 4. 65

  تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق. 65

  4-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 70

  4-3بررسی همگنی واریانس ها در دو گروه کنترل و آزمایش.. 71

  4-4  فرضیه اول. 71

  4-5 فرضیه دوم 72

  4-6 فرضیه سوم 73

  4-7 فرضیه چهارم 74

  فصل 5. 76

  نتیجه گیری و پیشنهادات.. 76

  5-1 فرضیه  ها: 77

  5-1-1 فرضیه  اول. 77

  5-1-2 فرضیه دوم 79

  5-1-3 فرضیه سوم 79

  5-1-4فرضیه  چهارم 80

  5-2بحث و نتیجه گیری : 81

  5-3محدودیت ها : 84

  5-4پیشنهادها: 84

  5-4-1پیشنهاد های  نظری: 84

  5-4-2پیشنهاد های  بالینی: 84

  ضمائم و منابع. 86

  منابع : 87

  منبع:

  منابع :

  استورا، ج.ب. ( 1377). "تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن".  ترجمه: پریرخ دادستان، تهران : رشد.(تاریخ انتشار به زبان اصلی 1995).

  استیو، هین. (1384). "هوش هیجانی برای همه". ترجمه: رویا کوچک انتظار و مژگان موسوی شوشتری، تهران: تجسم خلاق.

  اصانلو ، زهرا؛ پور محمد رضای تجریشی ، معصومه ؛ گنجعلی وند ، ناهید؛ میر زمانی ، محمود و صالحی ، محمود. (1390). "تاثیر آموزش مدیریت  هوش هیجانی بر کاهش  نشانگان استرس مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر". فصلنامه ایرانی کودکان استثنائی، سال یازدهم، شماره 2، صص: 162-151.

  امامی مقدم ، زهرا؛ داودی ، ملیحه؛ بهنام وشانی ، حمید رضا وامین یزدی ، سید امیر. (1392). "تاثیرآموزش مهارت های  هوش هیجانی بر واکنش به  استرس تحصیلی دختران  دبیرستانی". فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، سال سوم، شماره­ی 6، صص: 31-27.

  آمدی تمیمی ، عبدالواحد بن محمد. (1360). "غررالحکم و دررالکلم" ، شرح جمال الدین خوانساری. تهران : دانشگاه تهران.

  آنا ستازی، آن. (1387). "روان آزمایی".  ترجمه: محمد نقی براهنی. تهران: تهران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی1967).

  برادبری، ت و گریوز، ج. (1384). "آزمون هوش هیجانی". ترجمه: مهدی گنجی. تهران: ساوالان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

  حبیبی، زهره؛ خسروجاوید، مهناز و حسین خانزاده ، عباسعلی. (1393). "اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر راهبردهای مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی". فصلنامه پرستاری و مامایی جامع نگر، دوره 24، شماره 1، صص: 29-21.

  دادستان ، پریرخ؛ احمدی ازقندی ، علی و حسن آبادی ، حمید رضا. (1385). "تنیدگی والدینی و سلامت عمومی : پژوهشی درباره ی رابطه ی تنیدگی حاصل از والدگری و سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه دار دارای کودکان  خردسال". فصلنامه  روانشناسی تحولی، دوره 7، شماره­ی 2، صص: 184-171.

  الدر، هری. (1382). "چگونه هوش خود را افزایش دهید؟". ترجمه: فرشاد نجفی‌پور. تهران: نسل نواندیش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

  دشتی ، محمد. (1383). "ترجمه ی نهج ابلاغه"(چاپ بیست و چهارم).قم :موسسه ی فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین.

  دلاور ، علی. ( 1380). "احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی(چاپ پنجم)". تهران: رشد.

  رنجبر، محمد جواد؛ غلامی ، فائزه  و نظری ، طوبی. (1392). "ارتباط بین سطح استرس والدگری مادر و اضطراب در کودکان دبستانی".  ششمین همایش بین المللی  روانپزشکی کودک و  نوجوان تبریز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. صص: 27-26.

  روشن بین ، مهدیه ؛ پور اعتماد ، حمید رضا و خوشابی ، کتایون. (1386). "تاثیرآموزش گروهی فرزند پروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 10-4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه". فصلنامه خانواده پژوهشی، جلد 10، شماره­ی 3، صص: 572-556.

  سانتراک ، ج. (1385). "زمینه روان‌شناسی( چاپ دوم)". ترجمه: مهرداد فیروزبخت. تهران: انتشارات رسا.

  سموعی، راحله. (1381). "ترجمه و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی". تهران: انتشارات موسسه  تحقیقاتی علوم رفتاریی سینا (روان تجهیز).

  سیاروچی، ژ؛فورگاس ، ژ و مایر ، ج . (1384). "هوش عاطفی در زندگی روزمره (چاپ دوم)". ترجمه: اصغر نوری و حبیب‌الله نصیری. اصفهان:  نشر نوشته.

  شریفی در آمدی ، پرویز. (1387). "اثربخشی آموزش هوش عاطفی بر سلامت روان مادران کودکان عقب مانده ی ذهنی آموزش پذیر". فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی. دوره4، شماره 4، صص: 439-423.

  شریفی در آمدی، پرویز؛ مولوی ، حسین و رضوانی ، فاطمه. (1384). "تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان". فصل نامه دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره 26، صص: 76-63.

  شریفی درآمدی ، پرویز. (1386). "آموزش و پرورش عاطفی-اجتماعی و نقش هوش هیجانی". فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره 23، شماره­ی 2، صص: 19-18.

  شریفی درآمدی ، پرویز ؛ قاسمی داوری ، لیلا. (1392). "تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر میزان استرس و تاب آوری مادران کودکان عقب مانده ذهنی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.

  علم الهدایی، سیدحسن. (1385). "هوش هیجانی و زندگی خانوادگی". ارائه شده در سایت: www.Iranhealers.com

  فاطمی، سیدمحسن. (1385). "هوش هیجانی". تهران: سارگل.

  قمی ، شیخ عباس. (1416 ق). "سفینه البحار". تهران : اسوه.

  کاکاوند ، علی. (1386). "بررسی رابطه منبع کنترل راتر با سلامت عمومی سربازان وظیفه". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

  گلمن، د. (1380). "هوش هیجانی". ترجمه: نسرین پارسا. تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

  گلمن،د. (1383). "هوش هیجانی در کار". ترجمه: بهمن ابراهیمی و محسن جوینده. تهران: بهین دانش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی1999).

  گنجی ، حمزه. (1378). "روانشناسی عمومی". تهران: نشر دانا.

  گیتونی، م و ایوبری، و. (1385). "هویت و هوش هیجانی". ترجمه:  پریچهر به‌کیش. تهران: انجمن اولیا و مربیان.

  مجلسی، محمدباقر. (1403ق). "بحارالانوار( چاپ دوم)". بیروت: موسسه وفاء.

  گل‏پرور ، محسن؛آقایی ، اصغر و خاکسار ، فخری. (1384). "رابطه هوش هیجانى و مؤلّفه‏هاى آن با پیشرفت‏گرایى شغلى در بین کارگران کارخانجات و صنایع". مجله دانش و پژوهش در روان‏شناسى، شماره­ی25 ، صص: 106-75.

  محمدی ری‌شهری، محمد. (1378). "خردگرایی در قرآن و حدیث". ترجمه: مهدی مهریزی. قم: انتشارات دارالحدیث.

  میردریکوندی، رحیم. (1380). "مقایسه‌ هوش، هوش هیجانی و عقل از دیدگاه روان‌شناسی و منابع اسلامی وساخت مقیاس سنجش عقل". پایان‌نامه دکتری،  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

  هالاهان ، د.پی؛ کافمن ، ج . ام. (1378). "کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزش های ویژه (چاپ پنجم)". ترجمه: مجتبی جوادیان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  نوریان ،مهدی. (1382). "هوش هیجانی". فصلنامه اصلاح و تربیت، شماره­ی 109، صص: 24-20.

  نجفی، هادی. (1423ق). "موسوعه احادیث اهل بیت". بیروت: داراحیا التراثالعربی.

  همرنگ یوسفی ، محمد تقی و نظم ده ، کاظم. (1388). "فرآیند جاری توانبخشی در ایران" .تهران: سازمان بهزیستی کشور.

  یار محمدیان ، احمد؛ بنکدار هاشمی ، نازنین  و عسگری ، کریم. (1390). "تاثیر آموزش هوش هیجانی و مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج های جوان". فصل نامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، جلد 12، شماره­ی 2، صص: 12-3.

   

   

   

   

   

   

   

  Abadi, R. K., H. Pouretemad, et al. (2009). "A Comparative Study of Parental Stress in Mothers of Autistic and Non Autistic Children." Journal of Adolescent Health” 5(3): 387-399.

   Abidin، R. (1995). Parenting stress index: Short form.. Lutz، FL: Psychological Assessment Resources: Inc.

  Abidin، R. R. (1992). The determinants of parenting behavior. Journal of clinical child psychology، 21(4)، 407-412.

  Aldwin، C. M. (2007). Stress، coping، and development: An integrative perspective: Guilford Press.

  Alexander، M. J.، & Higgins، E. T. (1993). Emotional trade-offs of becoming a parent: how social roles influence self-discrepancy effects. Journal of Personality and Social Psychology، 65(6)، 1259.

  Ambikile، J. S.، & Outwater، A. (2012). Challenges of caring for children with mental disorders: Experiences and views of caregivers attending the outpatient clinic at Muhimbili National Hospital، Dar es Salaam-Tanzania. Child and adolescent psychiatry and mental health، 6(1)، 1-11.

  Appelbaum، S. A. (1973). Psychological-mindedness: Word، concept and essence. The International Journal of Psychoanalysis.

  Arango-Lasprilla، J. C.، Plaza، S. L. O.، Drew، A.، Romero، J. L. P.، Pizarro، J. A. A.، Francis، K.، et al. (2010). Family needs and psychosocial functioning of caregivers of individuals with spinal cord injury from Colombia، South America. Neuro Rehabilitation، 27(1)، 83-93.

  Bar-On، R. (1997a). BarOn Emotional Quotient Inventory: A measure of emotional intelligence: Multi-health systems.

  Bar-On، R. (1997b). The emotional intelligence inventory (EQ-I): Technical manual. Toronto، Canada: Multi-Health Systems.

  Bar-On، R.، & Handley، R. (2003). The Bar-On EQ-360. Toronto، Canada: Multi-Health Systems.

  Bar-On، R. E.، & Parker، J. D. (2000). The handbook of emotional intelligence: Theory، development، assessment، and application at home، school، and in the workplace: Jossey-Bass.

  Bar-On، R. (2005). The impact of emotional intelligence on subjective well-being: research article: general. Perspectives in Education: Postmodern (Narrative) Career Counselling and Education: Special Issue 2، 23، p. 41-62.

  Barnett، D. W.، Hall، J. D.، & Bramlett، R. K. (1990). Family factors in preschool assessment and intervention: A validity study of parenting stress and coping measures. Journal of School Psychology، 28(1)، 13-20.

  Barnett، R. C.، Marshall، N. L.، & Singer، J. D. (1992). Job experiences over time، multiple roles، and women's mental health: a longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology، 62(4)، 634.

  Bartlett، S. J.، Krishnan، J. A.، Riekert، K. A.، Butz، A. M.، Malveaux، F. J.، & Rand، C. S. (2004). Maternal depressive symptoms and adherence to therapy in inner-city children with asthma. Pediatrics، 113(2)، 229-237.

  Beck، A. T. (1979). Cognitive therapy and the emotional disorders: Penguin.

  Belsky، J. (1984). The determinants of parenting: A process model. Child development، 83-96.

  Bendell، K. D.، Stone، W.، Field، T.، & Goldstein، S. (1989). Children's effects on parenting stress in a low income، minority population. Topics in Early Childhood Special Education، 8(4)، 58-71.

  Boyatzis، R.، & Goleman، D. HayGroup (2001). The Emotional Competence Inventory (ECI).

  Boyatzis، R. E. (2006). Using tipping points of emotional intelligence and cognitive competencies to predict financial performance of leaders. Psicothema، 18(Suplemento)، 124-131.

  Brown، R. L.، & Turner، R. J. (2010). Physical disability and depression: clarifying racial/ethnic contrasts. Journal of aging and health، 22(7)، 977-1000.

   

  Bugental، D. B.، & Johnston، C. (2000). Parental and child cognitions in the context of the family. Annual review of psychology، 51(1)، 315-344.

  Coleman، P. K.، & Karraker، K. H. (2000). Parenting Self‐Efficacy Among Mothers of School‐Age Children: Conceptualization، Measurement، and Correlates*. Family Relations، 49(1)، 13-24.

  Cohen.E.(1994).Desigining Group Work Teacher.College Press.Columbia.

  Creasey، G.، & Reese، M. (1996). Mothers' and fathers' perceptions of parenting hassles: Associations with psychological symptoms، nonparenting hassles، and child behavior problems. Journal of Applied Developmental Psychology، 17(3)، 393-406.

  Crnic، K. A.، & Greenberg، M. T. (1990). Minor parenting stresses with young children. Child development، 61(5)، 1628-1637.

  Crnic، K. A.، Low، C.، & Bornstein، M. (2002). Everyday stresses and parenting. Handbook of parenting: Vol. 5. Practical issues in parenting، 243-267.

  Danseco، E. R.، & Holden، E. W. (1998). Are there different types of homeless families? A typology of homeless families based on cluster analysis. Family Relations، 159-165.

  Darwin، C. (1965). 1872. The expression of the emotions in man and animals: Chicago: University of Chicago Press (Original work published in 1872).

  Deater-Deckard، K. (2008). Parenting stress: Yale University Press.

  Deater‐Deckard، K. (1998). Parenting stress and child adjustment: Some old hypotheses and new questions. Clinical Psychology: Science and Practice، 5(3)، 314-332.

  Dunn، S. (2005). How is your EQ? [On-Line]. Available: http:/www.nonstoppenlish.com/reading articles/now your EQ asp.

  Essex، M. J.، Klein، M. H.، Cho، E.، & Kalin، N. H. (2002). Maternal stress beginning in infancy may sensitize children to later stress exposure: effects on cortisol and behavior. Biological psychiatry، 52(8)، 776-784.

  Eyberg، S. M.، Boggs، S. R.، & Rodriguez، C. M. (1993). Relationships between maternal parenting stress and child disruptive behavior. Child & Family Behavior Therapy، 14(4)، 1-9.

  Fletcher، I.، Leadbetter، P.، Curran، A.، & O'Sullivan، H. (2009). A pilot study assessing emotional intelligence training and communication skills with 3rd year medical students. Patient education and counseling، 76(3)، 376-379.

  Frey، K. S.، Greenberg، M. T.، & Fewell، R. R. (1989). Stress and coping among parents of handicapped children: A multidimensional approach. American Journal on Mental Retardation.

  Frodi، A. M.، & Lamb، M. E. (1980). Infants at risk for child abuse. Infant Mental Health Journal، 1(4)، 240-247.

  Gallucci، M.، Ongaro، F.، Meggiolaro، S.، Antuono، P.، Gustafson، D.، Forloni، G.، et al. (2011). Factors related to disability: Evidence from the “Treviso Longeva (TRELONG) Study”. Archives of gerontology and geriatrics، 52(3)، 309-316.

  Goldberg، S.، Janus، M.، Washington، J.، Simmons، R. J.، MacLusky، I.، & Fowler، R. S. (1997). Prediction of preschool behavioral problems in healthy and pediatric samples. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics، 18(5)، 304-313.

  Goldstein، D. (1995). Stress as a scientific idea-A homeostatic theory of stress and distress. Homeostasis in Health and Disease، 36(4)، 177-215.

  Goleman، D. (1998). Working with emotional intelligence: Random House LLC.

  Goodarzi، M.، Ahamadian، H.، Pourmaveddat، K.، & Amani، M. (2014). Efficiency of training emotional intelligence on reducing Alexithymia syndrome in third grade male high school students. International Letters of Social and Humanistic Sciences(01)، 7-13.

  Guyard، A.، Michelsen، S. I.، Arnaud، C.، Lyons، A.، Cans، C.، & Fauconnier، J. (2012). Measuring the concept of impact of childhood disability on parents: Validation of a multidimensional measurement in a cerebral palsy population. Research in developmental disabilities، 33(5)، 1594-1604.

  Hamidi، M.، Kalantarkousheh، S. M.،& Mohammadi، A. (2013).A Comparison of the burden among Iranian families of children with mental, physical, and hard –of-hearing disabilities .International Journal of Current life Sciences ، 3(10)، 126-131.

  Heck, K. E., & Makuc, D. M. (2000). Parental employment and health     insurance coverage among school-aged children with special health care needs. American Journal of Public Health, 90(12), 1856.

  Hobfoll، S. E. (2004). Stress، culture، and community: The psychology and philosophy of stress: Springer.

  Honeycutt, A. A., Grosse, S. D., Dunlap, L. J., Schendel, D. E., Chen, H., Brann,  E., et al. (2003). Economic costs of mental retardation, cerebral palsy, hearing loss, and vision impairment.

  Hung، J. W.، Wu، Y. H.، Chiang، Y. C.، Wu، W. C.، & Yeh، C. H. (2010). Mental health of parents having children with physical disabilities. Chang Gung Med J، 33(1)، 82-91.

  Jarvis، P. A.، & Creasey، G. L. (1991). Parental stress، coping، and attachment in families with an 18-month-old infant. Infant behavior and development، 14(4)، 383-395.

  Jordan، P. J.، Ashkanasy، N. M.، & Hartel، C. E. (2002). Emotional intelligence as a moderator of emotional and behavioral reactions to job insecurity. Academy of Management Review، 27(3)، 361-372.

  Ketelaar، M.، Volman، M.، Gorter، J.، & Vermeer، A. (2008). Stress in parents of children with cerebral palsy: what sources of stress are we talking about? Child: care، health and development، 34(6)، 825-829.

  King، G; King، S; Rosenbaum، P; Goffin، R.  . (1999)Family-centered caregiving and well-being of parents of children with disabilities: linking process with outcome  Journal of Pediatric Psychology، 24 )1(

  Kirk، S.، Gallagher، J.، Coleman، M. R.، & Anastasiow، N. J. (2011). Educating exceptional children: Cengage Learning.

  Kohn، P. M. (1996). On coping adaptively with daily hassles.

  Krivoy، E.، Weyl Ben-Arush، M.، & Bar-On، R. (2000). Comparing the emotional intelligence of adolescent cancer survivors with a matched sample from the normative population. Medical & Pediatric Oncology، 35(3)، 382.

  Lam، L. W.، & Mackenzie، A. E. (2002). Coping with a child with Down syndrome: The experiences of mothers in Hong Kong. Qualitative Health Research، 12(2)، 223-237.

  Lazarus، R. S. (2006). Stress and emotion: A new synthesis: Springer Publishing Company.

  Leinonen، J. A.، Solantaus، T. S.، & Punamäki، R. L. (2003). Parental mental health and children's adjustment: the quality of marital interaction and parenting as mediating factors. Journal of child psychology and psychiatry، 44(2)، 227-241.

  Lepore، S. J. (1997). Social—Environmental Influences on the Chronic Stress Process Coping with chronic stress (pp. 133-160): Springer.

  Lepore، S. J.، & Evans، G. W. (1996). Coping with multiple stressors in the environment.

  Lucas-Carrasco، R.، Eser، E.، Hao، Y.، McPherson، K. M.، Green، A.، & Kullmann، L. (2011). The Quality of Care and Support (QOCS) for people with disability scale: development and psychometric properties. Research in developmental disabilities، 32(3)، 1212-1225.

  Mash, E. J. and Johnston ,C. (1983). "Parental perceptions of child behavior  problems, parenting self-esteem, and mothers' reported stress in younger and older hyperactive and normal children." Journal of consulting and clinical psychology 51(1): 86.

  Mayer، J. (1997). What is emotional intelligence: In P. Salovey، & D. Sluyter (Eds.). Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators (pp. 3-31): New York: Basic Books.

  Mayer، J. D.، & Salovey، P. (1995). Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings. Applied and preventive psychology، 4(3)، 197-208.

  Mayer، J. D.، Salovey، P.، Caruso، D. R.، & Sitarenios، G. (2003). Measuring emotional intelligence with the MSCEIT V2. 0. Emotion، 3(1)، 97.

  Mayer، J. D.، Salovey، P.، & Caruso، D. R. (2004). TARGET ARTICLES:" Emotional Intelligence: Theory، Findings، and Implications". Psychological inquiry، 15(3)، 197-215.

  McKenna، J. (2007). Emotional intelligence training in adjustment to physical disability and illness. International Journal of Therapy and Rehabilitation، 14(12)، 551-556.

  McNamara، S. (2003). Stress Management Programme For Secondary School Students: A Practical Resource for Schools: Routledge.

  Miller، A. C.، Gordon، R. M.، Daniele، R. J.، & Diller، L. (1992). Stress، appraisal، and coping in mothers of disabled and nondisabled children. Journal of Pediatric Psychology، 17(5)، 587-605.

  Mitchell، D. B.، & Hauser-Cram، P. (2008). The well-being of mothers of adolescents with developmental disabilities in relation to medical care utilization and satisfaction with health care. Research in developmental disabilities، 29(2)، 97-112.

  Nomenclature، A. P. A. C. o. (1965). Diagnostic and statistical manual: mental disorders: with special supplement on plans for revision.

  Parkes، J.، Caravale، B.، Marcelli، M.، Franco، F.، & Colver، A. (2011). Parenting stress and children with cerebral palsy: a European cross‐sectional survey. Developmental Medicine & Child Neurology، 53(9)، 815-821.

  Perrez، M.، & Reicherts، M. (1992). Stress، coping and health: A situation-behavior approach theory، methods، applications: Seattle; Toronto: Hogrefe & Huber Publishers.

  Pilusa، N. E. (2006). The impact of mental retardation on family functioning. University of Pretoria.

  Piškur، B.، Beurskens، A. J.، Jongmans، M. J.، Ketelaar، M.، Norton، M.، Frings، C. A.، et al. (2012). Parents’ actions، challenges، and needs while enabling participation of children with a physical disability: a scoping review. BMC pediatrics، 12(1)، 177.

  Pousada، M.، Guillamón، N.، Hernández-Encuentra، E.، Muñoz، E.، Redolar، D.، Boixadós، M.، et al. (2013). Impact of Caring for a Child with Cerebral Palsy on the Quality of Life of Parents: A Systematic Review of the Literature. Journal of Developmental and Physical Disabilities، 1-33.

  Raina، P.، O'Donnell، M.، Rosenbaum، P.، Brehaut، J.، Walter، S. D.، Russell، D.، et al. (2005). The health and well-being of caregivers of children with cerebral palsy. Pediatrics، 115(6)، e626-e636.

  Rajabi، M.، Arjmandnia، A. A.، & Nojani، M. I. (2012). The Relationship Between Mother's Marital Satisfaction and the Behavioural Problems of Children with Down Syndrome and Comparing them to that of Normal Children. Procedia-Social and Behavioral Sciences، 46، 2584-2589.

  Rudolph، M.، Rosanowski، F.، Eysholdt، U.، & Kummer، P. (2003). Anxiety and depression in mothers of speech impaired children. International journal of pediatric otorhinolaryngology، 67(12)، 1337.

  Ruiz-Aranda، D.، Castillo، R.، Salguero، J. M.، Cabello، R.، Fernández-Berrocal، P.، & Balluerka، N. (2012). Short-and midterm effects of emotional intelligence training on adolescent mental health. Journal of Adolescent Health، 51(5)، 462-467.

  Rutter، M. (1987). Psychosocial resilience and protective mechanisms. American journal of orthopsychiatry، 57(3)، 316.

  Sawyer، M. G.، Bittman، M.، La Greca، A. M.، Crettenden، A. D.، Borojevic، N.، Raghavendra، P.، et al. (2011). Time demands of caring for children with cerebral palsy: what are the implications for maternal mental health? Developmental Medicine & Child Neurology، 53(4)، 338-343.

  Seltzer، M. M.، Greenberg، J. S.، Floyd، F. J.، Pettee، Y.، & Hong، J. (2001). Life course impacts of parenting a child with a disability. Journal Information، 106(3).

  Spielberger، C. (2004). Encyclopedia of Applied Psychology، Three-Volume Set: Academic Press.

  Singer، G.، Irvin، L.، Irvine، B.، Hawkins، N.، Hegreness، J.، & Jackson، R. (1993). Helping families adapt positively to disability: Overcoming demoralization through community supports. Families، disability، and empowerment: Active coping skills and strategies for family interventions، 67-83.

  Slaski، M.، & Cartwright، S. (2003). Emotional intelligence training and its implications for stress، health and performance. Stress and health، 19(4)، 233-239.

  Sommer، K.، Whitman، T. L.، Borkowski، J. G.، Schellenbach، C.، Maxwell، S.، & Keogh، D. (1993). Cognitive readiness and adolescent parenting. Developmental Psychology، 29(2)، 389.

  Steele, R., & Davies, B. (2006). Impact on parents when a child has a                progressive, life-threatening illness.International journal of palliative nursing, 12(12), 576- 585.

  Tekinarslan، I. C.، & Sucuoglu، B. (2007). Effectiveness of Cognitive Process Approached Social Skills Training Program for People with Mental Retardation. International Journal of Special Education، 22(2)، 7-18.

  Thorndike، E. L. (1920). Intelligence and its uses. Harper's magazine.

  Watson، S. M.، & Keith، K. D. (2002). Comparing the quality of life of school-age children with and without disabilities. Journal Information، 40(4(

  Webster-Stratton، C. (1990). Stress: A potential disruptor of parent perceptions and family interactions. Journal of clinical child psychology، 19(4)، 302-312.

  Wechsler، D. (1943). Non-intellective factors in general intelligence. The Journal of Abnormal and Social Psychology، 38(1)، 101.

  Wheaton، B. (1997). The nature of chronic stress Coping with chronic stress (pp. 43-73): Springer.

  Zeskind، P. S.، Sale، J.، Maio، M. L.، Huntington، L.، & Weiseman، J. R. (1985). Adult perceptions of pain and hunger cries: A synchrony of arousal. Child development، 549-554.

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , پروژه درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): پژوهش حاضر به مقایسه بین ادراک و حافظه بینایی و شنیداری در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی – حرکتی در شهر تهران می پردازد.. در این پژوهش که بر مبنای روش همبستگی انجام شده است، 44 دانش آموز ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودکان ناشنوای می­باشندکه در این پژوهش30 نفر از مادران که فرزندان آن­ها در سال 13931392 در مجتمع آموزشی باغچه­بان رشت مشغول به تحصیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی (M.A) چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ی ذهنی براساس پرسشنامه چند محوری میلون صورت گرفت. این تحقیق توصیفی از نوع علٌی- مقایسه ای است. 50 نفر از والدین کودکان عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی تبریز به صورت در دسترس انتخاب و با 50 نفر از والدین دانش آموزان غیر بالینی از نظر سن، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته روانشناسی (M.A) گرایش : بالینی چکیده هدف:هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد. روش:روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد 240 نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونه­ی آماری این پژوهش تعداد 148 معلم زن و مرد است که با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393 چکیده: پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بین اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماری این پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی ...

چکیده رضایت زناشویی، حاصل خشنودی و سازگاری زن و شوهر در ابعاد مختلف زندگی مشترک است و استحکام بنیان خانواده و سلامت والدین را تضمین می کند. رضایت زناشویی والدین در حفظ تعادل زندگی و جو عاطفی خانواده نقش حیاتی دارد و عامل مؤثری برای مقابله با فشارهای روانی و داشتن عملکرد مناسب در زندگی است. در زندگی خانوادگی، گاهی کودکان اسباب رنجش، بی حوصلگی، ناسازگاری و نارضایتی والدین و زمانی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A ( گرایش: بالینی چکیده هدف : از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی چکیده مقدمه: خانواده نخستین محیطی است که کودک درآن پرورش می یابد. تولدوحضور کودکی با کم توانی هوشی در هر خانواده ای می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود و بر تمامی ابعاد خانواده تاثیر گذار باشد. هدف­کلی این پژوهش بررسی مقایسه ای عملکرد وسازگاری خانواده های دارای نوجوان کم­توان­هوشی استفاده کننده ­از خدمات توانبخشی­روزانه وخانواده ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌ های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوان مقدمه و هدف: مسایل خانوادگی و تحصیلی از عمده‌ترین علل استرس نوجوانان می‌باشد. بطوری که یک سوم دانش‌آموزان استرسی بیش از متوسط را تجربه می‌‌کنند. استرس در موسسات تحصیلی موضوع مهمی در دوران تحصیل فرد می‌باشد. در صورتی که به خوبی ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته علوم انساني سال  مقدمه : افراد جامعه کنوني بيش از پيش نسبت به استرس و پيامدهاي آن هوشيار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتي کودکان از آلودگي محيط زيست

ثبت سفارش