پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان

word 1 MB 29942 120
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش: تربیتی

  چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان کرمانشاه بوده است. نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای تعداد 240 نفر انتخاب شدند.و از پرسشنامه های کفایت اجتماعی ، پرسشنامه ی سبک های هویت، پرسشنامه سبک‌های دلسبتگی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار، هیستوگرام و آمار استنباطی، تحلیل رگرسیون چند متغیری و همبستگی پیرسون استفاده شده است.  نتایج نشان داد بین سبک‌های دلبستگی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی رابطه وجود دارد. بین سبک‌های هویت و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی رابطه وجود دارد. بدان معنا که بین نمرات سبک‌های دلبستگی اجتنابی  و دوسوگرا  با کفایت اجتماعی دانش‌آموزان ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد اما بین نمرات دلبستگی ایمن و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان ارتباط معنی داری مشاهده نشد. بین نمرات سبک هویت سردرگم و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان درسطح01/0=α ارتباط معکوس و معنی‌داری  تایید شدو همچنین بین سبک‌های هویت اطلاعاتی ، هنجاری و تعهد هویت  با کفایت اجتماعی دانش‌آموزان ارتباط مستقیم و معنی‌داری (01/0 P≤)تایید شد.

  کلید واژه : سبک های دلبستگی ، سبک های هویت ، کفایت اجتماعی

   

  مقدمه

  در مورد کفایت اجتماعی تعاریف متعددی از سوی روان‌شناسان و جامعه‌شناسان ارائه شده است کفایت به طور کلی رابطه‌ای است که هر ارگانیسم نسبت به وضع موجود با محیط خود برقرار می‌کند. مفهوم ضمنی آن این است که افراد درگیر فرآیندی مستمر برای ابراز استعدادهای خود واکنش نسبت به محیط و در عین حال تغییر دادن آن به گونه‌ای مؤثر و سالم می‌شود (افشارنیاکان، 1380).

  به علاوه می‌توان گفت که هرگاه تعادل جسمی و روحی فرد به گونه‌ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به فرد دست بدهد و برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایتی خارجی باشد و در این اسلوب در بکارگیری ساز و کارهایی جدید موفق شود به شکل درست حل نماید فرآیند کفایت به وقوع پیوسته است (اسلامی‌نسب، 1383). اما کفایت اجتماعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که افراد خود را به تدریج از روی عمد و غیرعمد تعدیل می‌کنند تا با فرهنگ موجود سازگار شوند، مانند رعایت عادت، عرف و یا تقلید (مصائبی، 1387). و این صحت نخواهد داشت جز اینکه کودک در یک محیط، این عاطفی‌گری و محبت مادرانه و پدرانه را بچشد و ارتباط عاطفی مناسبی با والدین خود برقرار نماید از این طریق زمینه را برای شکل‌گیری هویت مناسب و سازگاری اجتماعی مثبت و سازنده آماده نماید. بدون شک نوع ارتباط عاطفی با والدین یا نوع سبک دلبستگی[1] یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار است، در چگونگی شکل‌گیری هویت نوجوانان، هر کودکی که به دنیا می‌آید اولین کسی را که در بدو تولد مشاهده و لمس می‌کند مادر است در واقع کودک در حالی، دنیای بسته و امن جنبشی را وداع می‌گوید که امنیت از دست رفته را با آغوش پر مهر مادر میدان می‌کند و این پایگاه سرشار از عاطفه پایه‌گذار اولین روان‌بندهای عاطفی و طرحواره‌های ارتباطی در نوزاد است که بی‌شک متضمن امنیت روانی عاطفی کودک در چند سال اول زندگی است و چه بسا اثرات طولانی مدت عواطف مادری، گستره زندگی فرد را در بر می‌گیرد (بالبی[2]، 1969).نحوه شکل‌گیری و پرداخته شدن سبک‌های دلبستگی ارتباط وتأثیر بسیار زیادی در چگونگی بروزکفایت اجتماعی دارد چرا که کفایت اجتماعی به معنی آن است که افراد یا گروه‌ها رفتار خود را تعدیل و با فرهنگ و هنجارهای اجتماعی انطباق نمایند (اسماعیلی،1380).

  رشد انسان با گذر از دوران کودکی به پایان نمی‌رسد بلکه فرآیندی است مداوم، با گستره‌ای از تولد تا بزرگسالی ودر نهایت پیری، بعد از دوره کودکی، دوره‌ای آغاز می‌شود که نوجوانی[3] نام دارد. در واقع این دوره، دوره گذر از کودکی به بزرگسالی است. این دوره مرز سنی کاملاً مشخصی ندارد اما از 12 سالگی آغاز می‌شود و تا آخرین سال‌های دهه زندگی یعنی تا رسیدن به رشد جسمانی کامل، ادامه می‌یابد. در این دوره نوجوان به بلوغ جنسی و جسمی می‌رسد و هویت فردی خود را از هویت خانوادگی جدا می‌کند (اتکینسون و همکاران[4]؛ به نقل از براهنی و همکاران، 1382).

  یک وظیفه مهم نوجوانی، شکل‌گیری هویت[5] است. هویت یک مجموعه به هم پیوسته است از ارزش‌های شخصی مرتبط با اهداف شغلی، ارتباطات و ارزش‌های مذهبی و سیالی می‌باشد (اریکسون[6]، 1968).

  هویت در روانشناسی یکی از مشخصات شخصیت فرد به شمار می‌رود چنانکه در اغلب تعاریف هویت، این مسأله نهفته است که ما چه تعریفی از خود داریم (حاجیانی، 1387). دسترسی به یک هویت با ثبات نه تنها یک حس یکپارچه از خود فراهم می‌کند بلکه امکان پیشرفت و سازش‌های آینده را در سراسر زندگی ایجاد می‌کند (فابر و همکاران[7]، 2003). یکی از مسائل مهم تحول انسان روند شکل‌گیری هویت است. این فرآیند از بدو تولد آغاز می‌گردد و در دوره نوجوانی به اوج می‌رسد، در واقع یکی از تکالیف عمده نوجوانی در جامعه تشکیل هویت است (رزمی، 1383).

  گلاسر[8] (1982؛ به نقل از رزمی، 1383) اعتقاد دارد که هویت عبارت است از نیاز به احساس جدا و متمایز بودن از دیگران است، به نظر وی این نیاز نه تنها نیاز روانی و اساسی انسان است که همه مردم و در همه فرهنگ‌ها از بدو تولد تا مرگ دارا می‌باشند (گلاسر، 1982؛ به نقل از رزمی، 1383).

   سلیگمن (1991) معتقد است که به طور کلی شکل‌گیری هویت موفق در نوجوانان محصول چهار عامل رشد شناختی، ارتباط با والدین، تجارب خارج از خانواده و زمینه‌های گسترده اجتماعی دیگر است که از میان این عوامل نقش خانواده و ارتباطات عاطفی درون آن در شکل‌گیری هویت مورد تأکید قرار گرفته است به گونه‌ای که تعداد زیادی از پژوهشگران معتقدند که ارتباط کودک با والدین شکل‌گیری هویت او را تحت تأثیر قرار می‌دهد .

  بیان مسأله

  وقتی شخص برای رسیدن به یک نتیجه دلخواه رفتاری را بر میگزیند باید آن رفتار در دسترس باشد. مذاکره، ایفای نقش، ابراز وجود، مهارتهای محاورهای برای شروع و تداوم تعاملهای اجتماعی، مهارتهای فراگیری و یادگیری رفتار دوستانه با دیگران، از مولفه های اصلی مهارتهای رفتاری تلقی گردیدهاند) مهار تهای هیجانی و عاطفی مولفه سومی است که برای برقراری روابط مثبت با دیگران، ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دوجانبه، شناسایی و پاسخدهی مناسب به علائم هیجانی در تعاملهای اجتماعی یا مدیریت استرس لازم به نظر میرسد،) مهارتهای انگیزشی شامل ساختار ارزشمند فرد، سطح رشد اخلاقی و احساس اثربخشی و کنترل فرد و در .( نهایت احساس خودکارآمدی او میشود )فلنر و همکاران، 1990 ).

  بالبی (1969)به نقل از یزدانی(1390) فرآیند شکل‌گیری دلبستگی نوزاد و مادر را تشریع کرد و نشان داد که چگونه سیستم احساسات و رفتارهای دلبستگی، نوزاد را به مادر نزدیک و از خطر دور می‌سازد و جدایی از مادر اضطراب و درماندگی کودک را در پی خواهد داشت. حساسیت، پاسخ‌گویی و حضور فعال مادر و دسترسی منظم نوزاد به وی خطوط اصلی دلبستگی ایمن را در کودک ترسیم می‌کند. از این پایگاه امن که متضمن اعتماد کودک به دیگران و خود می‌باشد رفتار اکتشافی تقویت می‌شود و کنش‌وری اجتماعی گسترش می‌یابد. وقتی مادر بی‌تفاوت با طردکننده باشد، مشخصه‌های دلبستگی بر محور فقدان اعتماد به خود و دیگران شکل می‌گیرد. بر این اساس دلبستگی محصول تجربه‌های واقعی فرد در مورد حساسیت، پاسخ‌گو بودن و حضور فعال و منظم مادر در خلال سال‌های نوزادی، کودکی و نوجوانی می‌باشد. در چارچوب روابط بزرگسالی اکثر محققان بر اهمیت دلبستگی به منزله یکی از جنبه‌های ارتباطی و بر استمرار تحولی آن اتفاق نظر دارند.

  دوره نوجوانی دوره‌ای است همراه با تغییرات متعدد از لحاظ جسمانی و روحی، مهمترین مسأله‌ای که در این دوره مطرح است مسأله تکوین هویت شخصی است به این معنی که فرد باید به پرسش‌های تقلید: «من کیستم؟»، «مقصدم کجاست؟»، «جایگاه اجتماعی من کجاست؟، «شغل آینده من چیست؟» پاسخ دهد، پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها که چندین سال ادامه خواهد داشت، جستجو و کاوش در مورد پدیده‌ای به نام هویت است. پاسخگویی به این سؤالات شاید خیلی هم آسان نباشد اما یافتن پاسخ مناسب فایده بسیار مهم به حال نوجوانان و جامعه پیرامون آن خواهد داشت. انتخاب راه‌ها و ارزش‌های ممکن برای نوجوانان چندان ساده نیست، چرا که آن‌ها با طیف گسترده‌ای از انتخاب‌های ممکن مواجه می‌شوند و با توجه به تنوع انتخاب‌ها باید تصمیم بگیرند (اسماعیلی، 1380).

  در صورتی که خانواده پایگاه امنی باشد که نوجوان بتواند با اطمینان از این پایگاه به سوی دنیای بزرگترها پیش برود هویت تقویت می‌شود. نوجوانانی که احساس می‌کنند به والدین‌شان وابسته‌اند، اما در عین حال آزادند تا عقایدشان را بیان کنند هویت کسب کرده یا در حالت وقفه‌اند نوجوانی که هویت جعلی دارد معمولاً روابط صمیمی باوالدین دارد اما از فرصت جدا شدن سالم بی‌بهره بوده است و نوجوانی که دچار پراکندگی هویت است از کمترین رابطه صمیمانه برخوردار است (پالکین[9]، 1994؛ به نقل از برک، 1383).

  بدون شک خانواده و محیط عاطفی اولین پایه‌گذار شخصیت و ارزش‌ها و معیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک خط‌مشی زندگی آینده فرد است و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حدود بسیاری در گرو آن است. واکنش کودک نسبت به محیط خود تحت تأثیر موازین اجتماعی و فرهنگی و گروهی است که در میان آن بزرگ شده است. از آنجا که خانواده خود یک واحد اجتماعی است و ارزش‌ها و معیارهای اجتماعی از طریق آن به کودک متصل می‌شود به عنوان یک واسطه از لحاظ محیط اجتماعی به کودک اهمیت فراوانی دارد. به دیگر سخن چون خانواده که کانون تولد و زایش است پیش از وی شکل گرفته است تا مرحله‌ای که فرزند به شعور و آگاهی کافی برسد و در تعیین سرنوشت وی تأثیر فراوانی دارد (احدی و محسنی، 1380).

  لازم به ذکر است که در دوره نوجوانی فرد شاهد تغییر و تحولات بسیار بزرگی در عرصه جسمی، ذهنی، عاطفی و روانی است که به علت این تغییرات فراگیر در بسیاری از موارد کودک و نوجوان باید تلاش بسیاری در جهت کفایت اجتماعی نماید تلاشی که اگر بستر آن یعنی عوامل خانوادگی، عاطفی و هویتی نامنسب باشد بی‌فایده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که آیا بین نوع سبک‌های دلبستگی، سبک‌های هویت با کفایت اجتماعی رابطه وجود دارد؟

  اهمیت و ضرورت تحقیق

  یکی از عوامل تأثیرگذار مهم بر شکل‌گیری هویت نحوه روابط عاطفی درون خانواده به خصوص مادر است. به عبارت دیگر نوزاد انسان در خانواده رشد و نمو می‌کند و رفتارهای اجتماعی و ارزش‌ها را یاد می‌گیرد و می‌آموزد که چگونه با دیگران تعامل کند. بنابراین نوع سبک دلبستگی و ارتباط عاطفی درون خانوادگی می‌تواند زمینه‌ساز نحوه شکل‌گیری هویت در آینده باشد.

  بنابراین از آنجا که خانواده و نوع ارتباطات عاطفی درون آن در دوره نوجوانی عاملی بسیار مهم در شکل‌گیری هویت نوجوان است، لذا والدین می‌توانند با رجوع به الگوی تربیتی خود با بینش و بصیرت آگاهانه‌تری در مورد رفتار با کودک پیدا نمایند تا از گرایشی ناخواسته به الگوی تربیتی نامنناسب خودداری کنند و با شناخت کامل‌تر نسبت به اجرای سبک والدینی شایسته و کارآمد اقدام نمایند. همچنین لازم به یادآوری است نوجوانی به سبب اینکه تعارض و بحران است یا به گفته اهل نظر و فن دوره طوفان و فشار است؛ توجه به کفایت اجتماعی در این دوره امری بسیار ضروری است و با توجه به مطالب یاد شده بالا پیرامون اینکه نوع سبک دلبستگی می‌تواند عاملی تأثیرگذار بر هویت‌یابی نوجوان باشد و زمینه رفتار آینده را در فرد به وجود می‌آورد بنابراین بی‌لطف نخواهد بود که نحوه تأثیرگذاری و ارتابط دو متغیر یاد شده یعنی سبک دلبستگی و هویت را بر کفایت اجتماعی مورد توجه قرار دهیم چون که زمینه بروز رفتار سازگارانه و موافق با هنجارها و ارزش‌های شخصی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی تا حدود زیادی در گرو آن خواهد بود که کودک ابتدا در خانواده محیط امنی داشته باشد تا در این محیط امن این هنجارها نهادینه شود و به نحو شایسته‌ای در نوجوانی و بزرگسالی به صورت رفتارهای سازگارانه خود را بروز دهد. هویت و عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از مسائل مهم در دوره نوجوانی است که زیاد مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. مارسیا[10] (1987) درباره افرادی که به هویت دست یافته‌اند می‌گوید «روش ارتباطی این افراد با جهان دارای انعطاف زیادی است آن‌ها متفکر و درونگر هستند، زمانی که تحت تأثیر موقعیت استرس‌زا قرار می‌گیرند از نظر شناختی عملکرد خوبی دارند، اگر در معرض تغییرات ناگهانی قرار گیرند خود را نمی‌بازند».

  لازم به ذکر است بسیاری از مشکلات و معضلات جوانان و نوجوانان ناشی از عدم شکل‌گیری هویت ثابت و پایدار در آن‌هاست. نوجوانانی که هویت کسب کرده‌اند یا فعالانه آن را کاوش می‌کنند، احساس عزت‌نفس بیشتری می‌کنند یا تفکر نقادانه بیشتری دارند و در استدلال اخلاقی پیشرفته‌تر هستند. اما افرادی که هویت مناسبی ندارند، دچار مشکلات سازگاری می‌شوند، متعصب، متحجر و انعطاف‌ناپذیر هستند. بسیاری از این نوجوانان تعهدات خود را به صورت دفاعی به کار می‌برند و هرگونه اختلاف عقیده‌ای را تهدید قلمداد می‌کنند. معمولاً بسیاری از آن‌ها تفکر «برایم مهم نیست» را اختیار می‌کنند و تا حد زیادی گرفتار مسائل اجتماعی نامناسب نظیر بزهکاری، اعتیاد و ... می‌شوند (برک[11]، 2003؛ به نقل سیدمحمدی، 1383

   

  [1]- attachment styles

  [2]- Bowlby

  [3]- adolescence

  [4]- Atkinson et al

  [5]- Identiy

  [6]- Erickson

  [7]- Faber & et al

  [8]- Glaser

  [9]- Pulkien

  [10]- Marcia

  [11] -Berk

  Abstract.

  This reseach has been formulated to evaluate the relationship between attachment styles and identity styles with competence of highschool students. The research is correlation type. The statistical community consisted of all female students in the state highschool in western city of Kermanshah province. The sample research were selected based on clustering random sampling and 240 subjects were chosen. questionaire of social competence include questionnaire of identity style and atachment style. Data coolection was done through descriptive data as means,SD, histogram,inferential statistics, multi variable regression analysis and Peasrson correlation. The results showed that there is a relationship between attachment style and competence style in highschool students. There is a relationship between identity style and social competence in highschool students which indicated the significant and converse relationship between avoidable attachment and ambivulent style with social competence of students,however, there is no significant relationship between secure attachment and social competence of students. The converse and significant relationship were confirmed between confused identity style and social competence in 0/01 level, also there is a direct and significant relationship ( op=/01) between informative,normal identity style and commitment of identity with social  competence in students.

  Key words: attachment styles, identity styles, social competence

   

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

  چکیده : 1

  فصل  اول کلیات پژوهش... 2

  مقدمه. 3

  بیان مسأله. 5

  اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

  اهداف پژوهش... 9

  هدف کلی.. 9

  اهداف جزئی.. 9

  فرضیه‌های پژوهش... 9

  سوال پژوهشی: 9

  تعاریف متغیرها 9

  تعاریف نظری.. 9

  سبکهای دلبستگی.. 9

  سبکهای هویت.. 10

  کفایت اجتماعی.. 10

  تعاریف عملیاتی.. 10

  سبکهای دلبستگی.. 10

  سبکهای هویت.. 11

  کفایت اجتماعی.. 11

  فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش... 12

  کفایت اجتماعی: 13

  کفایت اجتماعی، تمرکز بر رفتارهای فرا اجتماعی.. 14

  مهارت ها و توانایی شناختی: 15

  مهارتهای رفتاری.. 16

  کفایت های هیجانی.. 16

  آمایه های انگیزشی و انتظارات.. 17

  کفایت اجتماعی و بهداشت روانی مثبت.. 17

  دلبستگی.. 18

  مفاهیم اساسی نظریه دلبستگی: 19

  پایه های شکل گیری نظریه‌های دلبستگی.. 20

  نظریه روان تحلیلی: 20

  نظریه یادگیری.. 20

  آنا فروید : 22

  نظریه اشپیتز: 22

  نظریه اریکسون: 22

  نظریه وینی کات : 23

  نظریه ماهلر: 23

  نظریه شناختی : 24

  مراحل دلبستگی.. 24

  رویکرد رفتاری.. 24

  مرحله پیش دلبستگی (تولد تا 6 هفتگی) 24

  مرحله دلبستگی در حال انجام (6 هفتگی تا 6-8 ماهگی) 25

  مرحله دلبستگی واضح (6-8 ماهگی تا 18 ماهگی- 2 سالگی) 25

  تشکیل رابطه متقابل (18 ماهگی تا 2 سالگی و بعد از آن ) 26

  الگوهای دلبستگی.. 27

  دلبستگی اجتنابی یا مضطربانه- اجتنابی.. 27

  دلبستگی مقاوم یا مضطربانه- مقاوم. 28

  دلبستگی آشفته - سردرگم یا مضطربانه- سردرگم. 28

  عوامل موثر بر کفیت دلبستگی : 29

  انواع اختلالات دلبستگی.. 30

  نوع اول: اختلال دلبستگی بدون تعلق (دل‌بسته) 30

  نوع دوم: اختلال دلبستگی نامتمایز. 30

  نوع سوم: اختلال دلبستگی بازداری شده‌ (منع شده) 31

  نوع چهارم: اختلال دلبستگی پرخاشگرانه. 32

  نوع پنجم: اختلال نقش وارونه (جابجا شده‌) 32

  دلبستگی اولیه و روابط رمانتیک بزرگسالان. 33

  مواضع نظریه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش... 35

  در زمینه هویت.. 35

  تعریف هویت.. 35

  دیدگاههای نظری درباره هویت.. 37

  رویکرد ساختاری هویت.. 38

  دیدگاه اریکسون. 38

  دیدگاه مارسیا 40

  رویکرد فرآیندی به هویت.. 42

  دیدگاه بورک (نظریه کنترل هویت) 42

  دیدگاه برزونسکی به هویت.. 45

  فرآیند هویت.. 46

  محتوی هویت.. 47

  شخصی، جمعی و اجتماعی.. 47

  ساختار هویت.. 48

  سبک‌های پردازش هویت.. 49

  سبک پردازش هویت اطلاعاتی.. 50

  سبک‌ پردازش هویت هنجاری.. 52

  سبک پردازش هویت مغوشش – اجتنابی.. 54

  یک مدل تصویری از سبک‌های هویت.. 56

  عوامل موثر بر شکل‌گیری هویت.. 57

  جایگاه خود در نظریه سبک های پردازش هویت.. 58

  سبک‌های پردازش هویت و مبانی تعریف «خود» 59

  سبک‌های پردازش هویت و جهت گیری علّی.. 59

  سبک‌های هویت و مفروضه‌های معرفت شناختی.. 60

  سبک پردازش هویت و اهداف تحصیلی و شغلی.. 61

  سبک های پردازش هویت و روابط بین فردی.. 62

  سبک‌های پردازش هویت و سن.. 62

  رابطه سبک های هویت با عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی.. 63

  پیشینه مطالعاتی.. 66

  فصل سوم روش پژوهش... 69

  طرح پژوهش... 70

  جامعه آماری: 70

  حجم نمونه: 70

  شیوه نمونه گیر ی: 71

  روش گردآوری اطلاعات.. 71

  نحوه نمره گذاری و تفسیر نتایج. 71

  ویژگی های روان سنجی.. 72

  .پرسشنامه سنجش سبک هویت (ISI-G6) 73

  پرسشنامه کفایت اجتماعی.. 75

  روش تجزیه تحلیل داده ها: 76

  فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده‌ها) 77

  مقدمه: 78

  4-1 : داده های توصیفی.. 78

  4-2 :  تحلیل داده ها 86

  فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری.. 91

  1-5 خلاصه پژوهش: 92

  2-5 : بحث در چارچوب فرضیه‌های پژوهش... 93

  3-5 محدودیت‌های پژوهش... 97

  4-5 پیشنهادها 97

  پیشنهادهای پژوهشی: 97

  پیشنهادهای کاربردی: 98

  منابع : 99

  پیوست ها 107

  منبع:

   

   

  اتکینسون، ر. و همکاران (1983). روانشناسی (جلد اول). ترجمه محمد تقی پیراهنی و همکاران (1375). تهران: انتشارات رشد.

  احقر، ق. (1388). مقاله روانشناسی هویت و نوجوانان، فصلنامه علمی پژوهشی.

  احمد وند ، م.(1381 ).بهداشت روانی ،تهران دانشگاه پیام نور ، چاپ اول

  بشارت، م ، 1379، ساخت و هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگسال، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  بشارت، م. 1380، بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مکانیسم‌های دفاعی ، مجله روانشناسی، سال 5، شماره سوم، ص 289-278.

  بشارت، م، 1382. بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مشکلات بین شخصی، مجله اندیشه و رفتار، سال هشتم، شماره 4.

  جهان بخش، م، 1389، رابطه مشکلات دلبستگی دختران با سبک دلبستگی مادران ، مجله روان شناسی بالینی ، سال دوم، شماره 3، پیاپی هفت.

  حجازی . ا -  فارسی نژاد،م. و عسگری، ع. (1388). سبک های هویت و پیشرفت تحصیلی: نقش خودکار آمدی تحصیلی. مقاله از پایان نامه روانشناسی دانشگاه تهران

  حقیقی، ر. (1389). بررسی ارتباط سبکهای هویت نوجوانان  و والدین با سلامت عمومی  و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی منطقه 2 تهران پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران. پایان نامه ارشد دانشگاه تهران.

  حقیقی، ر. (1389). بررسی ارتباط سبکهای هویت نوجوانان  و والدین با سلامت عمومی  و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی منطقه 2 تهران پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران. پایان نامه ارشد دانشگاه تهران.

  خانجانی، ز، 1382، بررسی رابطه جدایی‌های موقت روزانه مادر- کودک با شکل گیری دلبستگی و مشکلات رفتاری کودکان ، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  خسروجردی، ر. (1391). سبک‌های پردازش هویت و پیشرفت تحصیلی، رساله دکتری واحد علوم تحقیقات تهران دانشگاه آزاد.

  دهقان طرزجانی، ن (1386)، بررسی کیفیت دلبستگی کودک و مادر و ارتباط آن با رشد مهارت­های اجتماعی در کودکان پیش دبستانی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی.

  دهقانی،م (1381) ، بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی.

  رضوان ، ش، 1390، تدوین مداخله مبتنی بر دلبستگی و پردازش شناختی براساس مدل معادلات ساختاری متغیرهای مرتبط و بررسی اثر بخشی مدل تدوین شده بر علائم وسواس فکری عملی و سوگیری شناختی در کودکان دختر 10-12 سال شهر اصفهان، پایان نامه دکتری رشته مشاوره، دانشگاه اصفهان

  سیف، ع .(1385). کتاب روشهای مطالعه و یادگیری ، تهران انتشارات رشد.

  سیف، ع. (1387). روانشناسی پرورشی نوین : روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران : دوران .

  سیف، ع. (1390). اندازه‌گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی. تهران، نشر دوران.

  شاملو ،س. (1384).بهداشت روانی ،تهران :انتشارات رشد ،چاپ شانزدهم .

  شولتز، دوان. و شولتز، سیدنی الن، 1379، نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ سوم، تهران: موسسه نشر ویرایش.

  غضنفری، ا. (1383). اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت. عضو هیأت علمی‌دانشگاه امام حسین(ع)، مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

  فلاول، ج. (1386). رشد شناختی، ( ترجمه فرهاد ماهر)  . تهران : رشد.

  قنبری هاشمی‌آبادی، ب.، مجرد کاهانی.، ا.و قنبری هاشم آبادی، م. (1390). اثربخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات . فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 2(8).

  کاپلان، ج.، سادوک، ب. (2003). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری – روانپزشکی بالینی، ترجمه نصرت اله پور افکاری (1382). تهران: انتشارات شهرآشوب

  گلاور، ج. و برونینگ، ر. ( 1384). روانشناسی تربیتی، ( ترجمۀ علینقی خرازی)  . نشر دانشگاهی . گنجی، ح.(1380). بهداشت روانی ،تهران :انتشارات ارسباران ، چاپ چهارم .

  لطف آبادی، ح. ( 1386). روانشناسی تربیتی . تهران :  سمت .

  مازلو، آبراهام . ا. (1375). انگیزش و شخصیت: ترجمه احمد رضوانی، تهران، انتشارات آستان قدس رضوی

  محسنی، ن. (1375).ادراک خود  از کودکی  تا بزرگسالی ،تهران :انتشارات بعثت .

  محسنی، ن. (1383). نظریه ها در روانشناسی رشد. چاپ اول، تهران : نشر پردیس.

  میلانی فر .(1370). بهداشت  عمومی ، تهران: انتشارات قدس ، چاپ پنجم .

  هاشمی، ا، 1390، مقایسه کیفیت زندگی و سبک‌های دلبستگی در دانش آموزان عادی و کم توان ذهنی شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاوره، دانشگاه آزاد واحد مرودشت.

  هرناندز، ک.، و مایر، ر‌. ( 1385). یادگیری برای هزارۀ نوین ( مترجمان مرضیه کیقبادی، علیرضا بوشهری، وحید وحیدی مطلق)  . تهران : موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

  هیوم و همکاران. (2009). رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسانی، تهران، نشر مرکز . (1388)

   

   

   

  Adams, G, R. (2010). Ego stage identity status development cross sequential analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 574-583.

  Adams, G, R. (2010). Ego stage identity status development cross sequential analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 574-583.

  Adams, G.R. & Shea, J.A .(1979). The relationship between identity status, locus of control, and ego development. Journal of Youth and Aaolesence, 8, 81-89.

  Adams, G.R. (2008). The relationship between identity status, locus of control, and ego development. Journal of Youth and Aaolesence, 8, 81-89.

  Adams, G.R. (2011). The relationship between identity status, locus of control, and ego development. Journal of Youth and Aaolesence, 8, 81-89.

  Adams, Gerald, R. & Fitch, S.A. (2008). Ego stage identity status development cross sequential analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 574-583.

  Adams, Gerald, R. & Fitch, S.A. (2008). Ego stage identity status development cross sequential analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 574-583.

  Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment. Hillsdle. NJ; Erlbaum.1- Ainsworth M.P.S. Bleher MC. Waters. E and Wall, S. (1978) patterns of  attachment: A Psychologicol study of strange sitrange situation Hills-dale, NJ: Erlbum.

  Ainsworth, M. P. S. (1973). The development of infant- mother attachment in B. cald well and H. Ricciuti (Eds) Review of child development research. Vol: 3. Chicago: university of Chicago press.

  Armsden, G.C. & Greenberg, M.T. (2010). The inventory of parent and peer Attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence, Journal of Youth Adolescence, 16,427- 457.

  Bandura, A. (2005). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

  Baron, R.A. & Byrne, D. (1997). Social Psychology, Allyn and Bacon. USA.

  Bartholomew, K & Horowits, L. M. (1991). Attachment style among young adults: a test of a four- category model. Journal of personality ona social Psychology, 61,226-244.

  Bawlby . J(1953) .Maternal care and mental , world health organization mohograph. (Serial No . 2) .

  Belsky, J. (1999). Infant-parent Attachment. In l., Baltr., & C. S. Tamis-lemonda (Eds). A Hand book of contemporary issues. Psychology press. Taylor & Francis Group.

  Berlin, L. J., & Cassidy, J. and Belsky, J. (1995). Loneliness in young children and infant mother attachment; A Longitudinal study- Merrill palmer Q.41.,91-103.

  Bertherton, I. (1998). New perspective on attachment relations: security communication. In J. D. handbook, second edition.

  Berzonsky ,M.D & kuk, L.S.(2005).Identity style ,psychological maturity ,and academic performance .personality and individual differences 39,235-247

  Berzonsky, M.D. (2007). Identity style and coping strategies. Journal of Personality, 60, 777- 788.

  Berzonsky, M.D. (2007). Identity style and coping strategies. Journal of Personality, 60, 777- 788.

  Berzonsky, M.D. (2010). The structure of Identity: Commentary on Jane Kroger view of Identity status. Identity: An International Journal of Theory and Research,2,Q),2'i\-2A5.

  Berzonsky, M.D. (2010). The structure of Identity: Commentary on Jane Kroger view of Identity status. Identity: An International Journal of Theory and Research,2,Q),2'i\-2A5.

  Berzonsky, M.D. (2011). Identity style and well-being: Does commitment matter? International Journal of Theory and Research, 3(1), 131-142.

  Berzonsky, M.D. (2011). Identity style and well-being: Does commitment matter? International Journal of Theory and Research, 3(1), 131-142.

  Berzonsky, M.D.& Kak.C .(2010). The structure of Identity: Commentary on Jane Kroger view of Identity status. Identity: An International Journal of Theory and Research,2,Q),2'i\-2A5.

  Berzonsky, M.D.& Kak.C .(2010). The structure of Identity: Commentary on Jane Kroger view of Identity status. Identity: An International Journal of Theory and Research,2,Q),2'i\-2A5.

  Berzonsky, M.D., & Kuk, L.S. (2011). Identity style, psychosocial maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences, 39, 1, 235-247.

  Berzonsky, M.D., & Kuk, L.S. (2011). Identity style, psychosocial maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences, 39, 1, 235-247.

  Bowlby . j.(1969). Attachment and loss, New York. Basic book.

  Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. London: The Hogarth press and Institute of psych Analysis.

  Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic books.

  Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment (2nd ed.). New York: Basic Books.

  Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: vol. 2. Separation, anxiety and anger. London. The Hogarth press and the institute of psycho-Analysis.

  Bowlby, J. (2008). Attachment and Loss, London: The Hogarth press.

  Bowlby, J. (2008). Attachment and Loss, London: The Hogarth press.

  Burk ,P.J. (2007). Identity theory and social identity theory. Social.

  Burk ,P.J. (2007). Identity theory and social identity theory. Social.

  Burk ,P.J. (2007). Identity theory and social identity theory. Social.

  Burk ,P.J. (2007). Identity theory and social identity theory. Social.

  clulow, C. H. (2002). Adult attachment and couple psychology U.S.A.: Taylor & Francis Inc.

  Collins NR, & Read SJ. (2009). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. J PersonalSoc Psychol, 58, 644c663.

  Coper. M: Shaver. R.& coling. W(1998).Attechment style emotion regulation and adjasment in adolescence . Journal and social personality , pp.74-78.

   Dembo.R .(2008). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. J PersonalSoc Psychol, 58, 644c663.

  Enkson, E.H. (1959). Identity and life cycle. PsychologicalIssues, 1, 1-171.

  Enkson, E.H. (1959). Identity and life cycle. PsychologicalIssues, 1, 1-171.

  Erickson, M. F., Sroufe, L. A., & Egeland, B. (1985). The relationship between quality of attachment and behavior problems in preschool in a high-risk sample. In Bretherton, & E. Waters, (Eds.), Growing points  of attachment theory and research. Monograph of society for Research in Child Development. 50. (1-2, Serial No. 209). 147-156.

  Erikson, E. (1968). Identity; Youth and crisis, New York: Norton.

  Erikson, E. (1968). Identity; Youth and crisis, New York: Norton.

  Erikson, E.H. (1968). Identity; Youth and crisis, New York: Norton.

  Erikson, E.H. (1968). Identity; Youth and crisis, New York: Norton.

  Feeney, J. A & Noller, P (1991). Atytachment style and verbal description of romantic partners. Journal of social and personal relationships, 8, 187- 215.

  Feeney, J. A and Noller, P. (1990). Attachment style as predictor of adult romantic relationship. J, press social psycho. 58: 281-291.

  Feeney, J. A. (2002). Implications of attachment style for patterns of health and illness. Child care, health and development, 26, 277-278.

  Feeney, J. A., & Noller, P. (2004). Attachment and sexuality in close relationships. In. J. H. Harvey, A. Wenzel, & S. Sprecher (Eds). The hand book of sexuality in close relationship (183-201) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum associations.

  Flavel, J.H. (2002). Cognitive Development. NJ: Precentice Hall..

  Flavel, J.H. (2010). Cognitive Development. NJ: Precentice Hall..

  Frame, Mary. D .(2008). The relationship component of women’s identity formation within two cultures: the relation between identity and general attachment in adult women. Texas Tech University.

  Frame, Mary. D .(2008). The relationship component of women’s identity formation within two cultures: the relation between identity and general attachment in adult women. Texas Tech University.

  Frankel, K. A., & bates, J. E. (1990). Mother- toddler problem solving: Antecedents in attachment, home behavior and temperament child development, 61, 810-819.

  Good. R & Belfi, C. (2010). Young people s romantic attachment styles and their association with well- being. Journal of Adolescence, 25(2), 243- 255.

  Good. R & Belfi, C. (2010). Young people s romantic attachment styles and their association with well- being. Journal of Adolescence, 25(2), 243- 255.

  Halivan.D .(2005). Separation conflict as a component of severe gender identity confusion in schoolage boys. Doctoral dissertation, Adelphi University, 2005. p:19.

  Halivan.D .(2005). Separation conflict as a component of severe gender identity confusion in schoolage boys. Doctoral dissertation, Adelphi University, 2005. p:19.

  Hazen C, Shaver P. Romantic love conceptualized as attachment process J person soc psychol, 1987 (52): 511- 524.

  Identity Style Inventory. Available at: w3.fiu.edu/srif/Archived Pages JK/Berzonsky/Berzonsky ISI3.rtf.

  Identity Style Inventory. Available at: w3.fiu.edu/srif/Archived Pages JK/Berzonsky/Berzonsky ISI3.rtf.

  James .(1907). The varieties of Religious Experience, pragmatism/ ISBN 978094.

  Kaplan H, Sadock BJ. Comprehensive textbook of psychiatry; Uppincott. Williams & Wilkins 2005. p: 1981.

  Katz, P.A. (1979). The development of female identity. Sex Roles, 5, 155-178.

  Katz, P.A. (1979). The development of female identity. Sex Roles, 5, 155-178.

  Lefraso. (2008). Bok learning strategics and cognitive.

  Lefraso.G. (2008). Development pattern in security of Attachment to mother and father in late childhood and early adolescence: Associations with peer relations. Child Development, 1, 202-213.

  Lefraso.G. (2008). Development pattern in security of Attachment to mother and father in late childhood and early adolescence: Associations with peer relations. Child Development, 1,

  Lieberman, M., Doyle, A. & Markie Wicz, D. (2009). Development pattern in security of Attachment to mother and father in late childhood and early adolescence: Associations with peer relations. Child Development, 1, 202-213.

  Lyons- Ruth, K., Alpern, L., & Repacholi, B. (1993). Disorganized infant attachment classification and maternal psychological problem as predictors of hostile- aggressive behavior in the preschool classroom. Child development. 64, 572-585

  Marcia, J.E. & Friedman, M.L. (1970). Ego identity status in college women.

  Marcia, J.E. & Friedman, M.L. (1970). Ego identity status in college women.

  Marcia, J.E. (2005).   Identity and Adolescence. In J.E. Adelson (Ed), Hand book for Adolescent psychology. New York: Wiley.

  Marcia, J.E. (2005).   Identity and Adolescence. In J.E. Adelson (Ed), Hand book for Adolescent psychology. New York: Wiley.

  Marcia, J.E. (2007).   Identity and Adolescence. In J.E. Adelson (Ed), Hand book for Adolescent psychology. New York: Wiley.

  Main, M., & Solomon, J. (1990). Attachment in the preschool years: theory, research, and intervention (121-160). Chicago, II: university of Chicagi press.

  Marcia, J.E. (2007).   Identity and Adolescence. In J.E. Adelson (Ed), Hand book for Adolescent psychology. New York: Wiley.

  Marcia, J.E. (2008).   Development and Validitation of Ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558.

  Marcia, J.E. (2008).   Development and Validitation of Ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558.

  Marcia, J.E. (2008).   Development and Validitation of Ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558.

  Marcia, J.E. (2008).   Development and Validitation of Ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558.

  Moore, S. & Leung, C. (2009). Young people s romantic attachment styles and their association with well- being. Journal of Adolescence, 25(2), 243- 255.

  Park, S. (1995). Implication of learning strategy research for designing computer assisted instruction. Journal of reseach of computing in education, 27:36,22.

  Patterson, Y.M.,& Edwards, M.C.(2009). The  Utility  of an effective study program  intervention  for  improving  the  study skills of  at  risk  college  students : A exploratory  study, Chicago  state university , paper presented to  Adult  Higher  Education Alliance  2009  Annual  conference  Chicago,Illinois 

  promotion exam performance group &organization management .35.77-107

  Researchtt, 223-245. Wilkinson, R.B. & Walford, W.A. (2011). Attachment and personality in the psychological health and adolescents. Personality and Individual Differences,31(4), 473-484.

  Sherman RE Separation conflict as a component of severe gender identity confusion in schoolage boys. Doctoral dissertation, Adelphi University, 1985. p:19.

  Ward MJ, Carlson EA. Association among adult attachment representation , maternal sensitivity and infant- mother attachment in a sample of adolescent mothers child Dev. 1995; (66): 69-79

  Woolfolk , A.E.(2004). Educational  psychology , ( 9th  Ed), pearson, International Edition.

   

   


موضوع پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, نمونه پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, جستجوی پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, فایل Word پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, دانلود پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, فایل PDF پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, مقاله در مورد پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, پروژه در مورد پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, پروژه درباره پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. ( گرایش: عمومی مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال 1393 انجام شد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش، کلیه‏ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق که در فواصل زمانی اردیبهشت تا تیر سال 1393 جهت امر طلاق به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که بر اساس ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی چکیده: موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده: مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی بود. روش: پژوهش حاضر مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 302 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرگز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. .جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خوش بینی کارور و ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری کودکان) چکیده : مقدمه : سبک های دلبستگی عامل مهمی در تعیین آسیب های روانشناختی بویژه پرخاشگری افراد می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی درنوجوانان14-18ساله مقطع متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی 93-92 بود. مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 692 دانش آموز 14-18ساله پایه ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

رساله دکترا در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره خانواده چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه معلمین متأهل زن و مرد شهر مشهد که در سال تحصیلی 93-92 در مقطع دبیرستان مشغول به تدریس بودند. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش310 ...

ثبت سفارش