پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا

word 2 MB 29959 63
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

  چکیده

      پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و کودکان درخودمانده با عملکرد بالا انجام گرفته است. در این پژوهش از نوع توصیفی زمینه یابی استفاده شده که در دو مرحله انتخاب (آزمودنی ها و اجرای پژوهش) اجرا شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا و کلیه دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی شهر تهران است. دراین تحقیق از نمونه گیری دردسترس استفاده شد. بدین منظور تعداد 15 نفر از دانش آموزانی که اختلال یادگیری غیرکلامی دارند، با استفاده از فرم معلم گلدستین (1999) و تعداد 15 نفراز دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا از مدارس ویژه این کودکان که با استفاده ازآزمون گارز شناسایی شده اند. و بر روی هر کدام از آنها آزمون مکعب های کهس به اجرا درآمد. به منظور آزمون فرضیه تحقیق از آزمون تی مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات دانش آموزان با اختلال یادگیری غیر کلامی و دانش آموزان با درخودمانده با عملکرد بالا از لحاظ توانایی دیداری- فضایی تفاوت معناداری وجود دارد. و دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی دارای توانایی دیداری- فضایی بهتری نسبت به دانش آموزان با درخودمانده با عملکرد بالا هستند.

   

  کلید واژه ها: توانایی دیداری – فضایی، اختلال یادگیری غیرکلامی، درخودمانده با عملکرد بالا

  مقدمه

      اختلال یادگیری غیرکلامی[1] ، به گروهی از ویژگی های عصب روانشناختی[2]، تحصیلی ، اجتماعی و عاطفی توصیف شده و منعکس کننده نقایصی دراستدلال غیرکلامی است، این نقایص شامل، ضعف درتوانایی بینایی - فضایی، استدلال ،کارکردهای اجرایی و حافظه غیرکلامی می شود. میزان شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی متفاوت است، اما اغلب برآورد شده که 10 تا 15 درصد دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری، نوعی اختلال یادگیری غیرکلامی نیز دارند (اوزولس[3]، 1998؛ زیدآبادی و همکاران، 1392).

  اختلال های یادگیری غیرکلامی، نوعی اختلال یا نشانگان عصب شناختی است که ویژگی روانشناختی آن، مجموعه ای ازتوانشها و نارساییهای ویژه، به طور توام در کودک است برخی از توانشهای ویژه در این کودکان، عبارت است از: حافظه و یادگیری طوطی وار، مهارت های کلامی ساده، رشد زودرس گفتار و زبان، توجه به جزئیات، مهارت های خواندن زودرس، مهارت های قابل توجه در املا، توانایی خوب دربیان خود و توانایی خوب در حافظه شنیداری (کروننبرگ ودان،2003؛تامسون[4]،1997به نقل ازعلیزاده،1389).  

      تقریبا 10 درصد کل جمعیت مبتلا به اختلال های یادگیری هستند  و 1 تا 10 درصد این عده دارای اختلال یادگیری غیر کلامی می باشند. با وجود اینکه این اطلاعات مبتنی بر مدارک بالینی است، بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند که شیوع این اختلال به دلیل ناشناخته بودن، کمتر از حد واقعی آن تخمین شده است (نبی زاده، 1384)

  درخودماندگی با عملکرد بالا[5]، یک اختلال رشدی با نشانه های مشابه اوتیسم است که بوسیله هانس آسپرگر[6]روانپزشک اتریشی درسال 1944 شناخته شد. این اختلال معمولا به عنوان فرم خفیفی از درخودماندگی مورد توجه و ارجاع قراردارد زیرا افرادی با درخودماندگی سطح بالا عموما ازنظرکارکرد ذهنی قویتر از افراد نوعا درخودمانده هستند. مانند درخودماندگی، سندرم آسپرگر، یک وضعیت طولانی مدت است. به هرحال، چهارمین ویراست تجدید نظرشده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی[7] (2000) ، درخودماندگی سطح بالا را به عنوان یک اختلال مجزا طبقه بندی کرده است و دراین مطلب که آیا درخودماندگی سطح بالا یک سندرم مجزا است یا شکلی از درخودماندگی است، تناقض وجود دارد (دیویدای.سوسا[8]،2001؛ ترجمه یارمحمدیان و کجباف، 1388). کودکان با درخودماندگی سطح بالا به عنوان اختلال رشدی گسترده طبقه بندی شده اند، به این معنی که این اختلال برهمه عرصه های زندگی تاثیر می گذارد (کاظمی و نژادلحسینی، 1387).

      درخودماندگی با عملکرد بالا پدیده ای نسبتا کمیاب است و پژوهش ها حاکی ازآن است که ازهر 1000 نفر،10 تا 15 نفر به این اختلال دچار هستند. علت آن ممکن است یک اختلال ژنتیکی یا آسیب فیزیکی به مغز باشد(لونز ،1996).

   توانایی دیداری فضایی[9] فرآیندی پیچیده و شامل بخش های متعددی است که در ارتباط با یکدیگر هستند و خرده مهارت های انها شامل فعالیت های زیراست: توانایی تجسم اجسام به صورت ذهنی، توانایی تشخیص تفاوت میان اشیا، جهت یابی، تشخیص چپ و راست، توانایی تشخیص روابط میان اشیا در فضا (موقعیت و جهت یابی)، توانایی کپی کردن مدل و تولید و ساخت آن با استفاده ازبلوک، توانایی سازگاری برخی مناظر و تفسیر اشیا به صورت ذهنی و توانایی و تفسیر تصاویر نمادین درفضای خارجی (نقشه ها و راه ها) و توانایی مسائل غیرکلامی و رشد و تحول این خرده مهارت ها دردوران اولیه شکل می گیرد و در دوران کودکی و نوجوانی با رشد توجه، حافظه، تجربه  و آموزش توسعه می یابد. پردازش بینایی - فضایی[10]، توانایی استفاده از اطلاعات بینایی جهت درک جهان پیرامون است (کرونین – کولومب و براون[11] 1997؛ عابدی، 1386).

  اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا با آسیب هایی درهماهنگی و توانایی های حرکتی، توانایی های ادراکی- دیداری، به کارگیری و درک زبان، فهم اجتماعی و ارتباط غیرکلامی در ترکیب با مهارت های زبانی قوی وحافظه ی طوطی وارخوب، توصیف شده اند (نیدن،[12] 2010).

   

  بیان مسأله

     ساختار دیداری – فضایی نوعی توانایی شناختی مرکزی است. تفاوت فردی زیادی میان مردم در توانایی انجام تکالیف دیداری – فضایی وجود دارد. برای مثال، بعضی از افراد خیلی خوب می توانند رسم کنند و بعضی دیگر نمی توانند به خوبی رسم کنند، بعضی از افراد می توانند الگوهای پیچیده را به درستی و با سرعت کپی کنند، بعضی دیگر به درستی اما آهسته می توانند کپی کنند و عده ای هم فقط الگوهای ساده را می توانند کپی کنند (مرویس، رابینسون و پانی، 1999؛ منشادی، 1389).

     با وجود ویژگی های بالینی مشترک بین درخودماندگی با عملکرد بالا و اختلال یادگیری غیرکلامی، در واقع این دو اختلال را با توجه به الگوهای دیداری- فضایی، ارتباطی و مهارت های اجتماعی از هم مجزا دانسته اند، با توجه به این که شناخت فضایی در نیمکره راست مغز قرار دارد اختلال یادگیری غیرکلامی نیزاختلال نیمکره راست در نظرگرفته شده است. حال آنکه اختلال های طیف درخودماندگی به عنوان اختلال های نیمکره چپ معرفی شده اند و اختلال هماهنگی رشدی شباهت ها و ویژگی های بالینی مشترکی با اختلالهای یادگیری غیرکلامی دارد؛ برای مثال، هر دوی این گروه از کودکان در مهارت های روانی – حرکتی، ادراکی – دیداری – فضایی، در ادراک لمسی و مهارت های ادراکی و کارکردهای اجرایی مشکل دارند (تانگوی[13]2002، یالوف[14]2006 به نقل از علیزاده 1389).

     مشکلات ادراک دیداری، پردازش دیداری و توانایی شناختی دیداری -  فضایی از بارزترین مشخصه های کودکان با اختلال یادگیری غیر کلامی است. این کودکان نارسایی زیادی در تکالیف دشواری که به پردازش دیداری یا توانایی های دیداری –فضایی نیاز دارند، از خود نشان می دهند (دنکلیگ[15]2000؛ هارون رشیدی 1389).

     دمیترسکو[16] (2005) در تحقیقی تفاوت های نیمرخ عصب شناختی کودکان با درخودماندگی با عملکرد بالا و کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی را بررسی کرد. نتایج نشان داد که گروه با درخودماندگی با عملکرد بالا در توانایی های دیداری – فضایی و ساختاری دیداری بهتر از گروه با اختلال یادگیری غیرکلامی عمل کردند. و همچنین هر دو گروه ضعف های کلی درحوزه های غیرکلامی از خود نشان دادند.

     نتایج مطالعه گانتر[17] (2002) از برخی نقایص پیش بینی شده در افراد درخودمانده با عملکرد بالا براساس نیمرخ اختلال یادگیری غیرکلامی حمایت می کند که شامل الگویی از نقایص غیرکلامی، دیداری – فضایی با وجود مهارت هایی در حافظه کلامی و پردازش کلامی سالم، دشواری هایی در درک طنز، آسیب جدی در زبان و حافظه آسیب دیده برای الگوهای پیچیده و مفهومی است. همچنین نتیجه گرفتند که الگوی رورک از اختلال یادگیری غیرکلامی اساسی برای سازماندهی  بسیاری از ویژگی های درخودمانده سطح بالا فراهم می کند.

   

  هدف پژوهش

  این پژوهش به مقایسه میزان توانایی دیداری فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان با اختلال درخودمانده با عملکرد بالا می پردازد.

   

   فرضیه­ پژوهش

  1. بین توانایی دیداری فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا تفاوت وجود دارد.

   

   

   

   

   

   

  اهمیت و ضرورت پژوهش

     تشخیص افتراقی اختلال های یادگیری غیرکلامی از اهمیت خاصی برخوردار است. ویژگی های مشترکی بین اختلال های یادگیری غیرکلامی و برخی اختلال های رشدی مانند اختلال آسپرگر وجود دارد که ممکن است در تشخیص، خطا ایجاد کند. معیارهای تشخیصی کودکان دارای اختلال یادگیری غیرکلامی عبارت انداز: 1. وجود نارساییها و توانشها در کنار یکدیگر 2. نارسایی در توانایی دیداری – فضایی 3. مشکل یادگیری در دست خط، انشا و ریاضیات و در عین حال توانمندی در رمزگشایی در مراحل اولیه خواندن 4. ضعف در درک مطلب، بویژه در سطح نتیجه گیری مشکل در درک کلیت مطلب 5. برخی تواناییها در واژگان زبان، زبان شفایی، نحو و کاربرد زبان 6. حافظه طوطی وار خوب و ضعف در معنای عمیق 7. مشکل بیشتر در سمت چپ بدن، مشکل در توالی، تعادل و تحلیل فضایی. و کودکان با درخودماندگی با عملکرد بالا در 1. ارتباط اجتماعی (مانند تماس چشمی) 2. یادگیری و 3. روانی – حرکتی مشکلات اساسی دارند (علیزاده، 1389).

     نقایص پردازش بینایی- فضایی چگونگی ذخیره سازی اطلاعات بینایی بدست آمده در حافظه را تحت تاثیر قرار می دهد. برای اکثرافراد، یادآوری چیزهای دیده شده آسانتر از موارد شنیده شده است. اما برای کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی ودرخودماندگی سطح بالا، احتمال ذخیره سازی اطلاعات بدست آمده ازطریق بینایی درحافظه کم می باشد، زیرا نقایص پردازش دیداری - فضایی درآن دخالت دارد و ذخیره سازی اطلاعات بدست آمده از طریق شنیداری (گوش کردن)  در حافظه آنها بیشتر می باشد. پردازش دیداری - فضایی کمک می کند تا انتخاب کنید که کجا بروید یا چگونه حرکت کنید، یا چطور به یک شئ و یا از آن دور شوید، کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا  در این توانایی ها، نقایصی را دارند که به وضوح با حس آنها در مورد گم شدن در فضا بسیار دخیل است. کودک با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا گاهی حتی بین دو بخش مختلف از مدرسه واقعا گم می شود. این حقیقت که اکثر ما بر اطلاعات بینایی خود جهت یادآوری جهات تکیه می کنیم، به ما در درک اهمیت این قبیل نقایص کمک می کند. اگر شما نتوانید مسیر خود را از مکانی به مکانی دیگر به یادآورید، بازارها، ایستگاههای اتوبوس، مطب پزشکان و پارک ها می توانند بسیار ترسناک به نظر برسند (کلین، ولکمار[18]،2000 ).

     پردازش بینایی – فضایی، یادگیری را به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی با عملکرد بالا در بهترین شرایط در انجام تکالیفی همچون نوشتن، یادداشت برداری، یا پر کردن اشکال و کار بر روی کاغذ با سختی روبرو هستند و اغلب اوقات آن را غیر ممکن می دانند. وجود مشکلات در پردازش بینایی – فضایی  و تمیز بینایی انجام این تکالیف ساده را برای آنها، دشوار می سازد. این مشکلات به خاطر شکست در فهم تکلیف یا نداشتن دانش جهت تکمیل تکالیف نیست، بلکه، مشکل این کودکان ناتوانایی خاص آنها در پردازش اطلاعات بینایی – فضایی و بینایی – حرکتی می باشد( استوارت[19] و  سوتیلند 2001؛ شاهبداغی 1390).

     در برخی کشورها علی رغم اینکه توجه بسیاری به رشد و پالایش مفهوم اختلال یادگیری غیرکلامی اختصاص داده شده، درمان اختلال یادگیری موضوعی بوده، که به بررسی های کمی درباره آن داده شده است. با این وجود ترکیب توانش ها و نقایص درافراد اختلال یادگیری غیر کلامی اغلب ناهماهنگی میان مهارت های آنها و محیط شان را بوجود می آورد. که به افزایش خطرهای آموزشی، هیجانی و اجتماعی منجر می شود. برآورد زیاد از توانایی های کلی کودک براساس توانش ها درزمینه های کلامی و رمزگشایی می تواند به تصور غلط از بهنجاری یا با هوش بودن، علی رغم وجود نقایص در سایر زمینه ها منجر شود (کاپلان و سادوک[20] 2009).

     میلر و ازونوف[21] (2000) درتحقیقی یافتند که که نوعی همپوشی میان عملکرد گروه درخودمانده با عملکرد بالا و اختلال یادگیری غیرکلامی وجود دارد. آزمودنی های درخودماندگی با عملکرد بالا هوشبهرکلامی بالاتر از هوشبهر عملی، مهارت های دیداری- فضایی متوسط یا بالاتر از متوسط و مهارت های حرکتی ضعیف تری دارند.

    بنابراین انجام پژوهش حاضر در زمینه شناسایی توانایی ها و ضعف های این افراد، برای فرایند ارزیابی و تشخیصی این دو گروه مفید است.

  تعریف نظری و عملی مفاهیم

  تعریف نظری

  توانایی دیداری-فضایی: فرایندی پیچیده است که شامل توانایی کودک در تجسم اجسام به صورت ذهنی، توانایی تشخیص تفاوت میان اشیا، جهت یابی، تشخیص چپ و راست، توانایی تشخیص روابط میان اشیا درفضا می باشد. (کرونین کولوب و براون، 1997؛ عابدی، 1386).

  اختلالات یادگیری غیرکلامی: شامل شماری ازعلائم  بالقوه ناتوان کننده ویژه ای است که رورک (1995)، آنها را به سه دسته عمده متشکل بر: نقایص نورولوژیکی، نقایص تحصیلی و نقایص اجتماعی عاطفی،سازشی تقسیم بندی کرده است. (رومن[22]، 1998).

  درخومانده با عملکرد بالا: درخوماندگی با عملکرد بالا یکی از اختلالات طیف درخودماندگی می باشد که طیفی از شرایط روانشناختی را با ناهنجاری در تعامل و ارتباطات اجتماعی که بر همه فعالیت های فرد تاثیر می گذارد و با رفتار و علایق محدود و تکراری همراه است (استراک[23]، 2008 به نقل از مختاری، 1389).

   

  [1] - nonverbal learning disabilities (NVLD or NLD)

  [2] - Neuropsychology

  [3] - Ozols

  [4] - Kronenbereger & Dunn & Thompson

  [5] - High – Functioning Autism Spectrun Disorder

  [6] - Huns Asperger

  [7] - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, Text Revision

  [8] - David A.Sousa

  [9] - Visual – sqatial ability

  [10] - Visual – sqatial processing

  [11] - Cronin-Kulumb & Brown

  [12] - Nyden

  [13] - Tanguay

  [14] - Yalof

  [15] - Dnklyg

  [16] - Dumitrescy

  [17] - Gunther

  [18] - Volkmar & Klin

  [19] - Kathryn Stewart

  [20] - Kaplan & Sadoch

  [21] - Miller & Azvnvf

  [22] - Roman

  [23] - Astrak

  Abstract

  This study aimed to evaluate and compare the ability of visual - spatial children with nonverbal learning disorder and high-functioning autistic children have been done. In this descriptive study used a two-stage survey (subjects and conducting research) has been implemented. The population of students with Autism with high performance and all students with nonverbal learning disorder Tehran. In this study, the samples were available. In this study, 15 of the students who are nonverbal learning disorder Use the form teacher Goldstein (1999) and 15 individuals with autistic students in High Performance of special schools for children who have been identified for the occurrence Garz.

  Kohs cubes on each test performed. To test the hypothesis of independent t-test was used. The results showed that the mean scores of students with nonverbal learning disorder and autistic students with high performance in terms of visual-spatial ability, there is a significant difference. And students with nonverbal learning disorder, visual-spatial ability is better than students with high functioning autistic.

   

  Key words: Visual – sqatial ability, non-verbal learning disabilities, Autistic High Performance.

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب                                                                                                                         صفحه

  چکیده ............................................................................................................................................................................................7

  فصل اول: چارچوب پژوهش ......................................................................................................................................................8

  مقدمه .............................................................................................................................................................................................9

  بیان مسئله ....................................................................................................................................................................................11

  هدف پژوهش ............................................................................................................................................................................12

  فرضیه پزوهش ..........................................................................................................................................................................12

  اهمیت و ضرورت پزوهش ......................................................................................................................................................13

  تعاریف نظری و عملی مفاهیم موضوع پزوهش ................................................................................................................15

  فصل دوم: پیشینه ی پژوهش ................................................................................................................................................16

  مقدمه .........................................................................................................................................................................................17

  اختلالات همبود و همراه با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا .............................................22

  اختلال نارسایی توجه ..............................................................................................................................................................22

  اختلال وسواس اجباری ..........................................................................................................................................................23

  توانایی دیداری – فضایی در کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا ........................23

  انواع توانایی دیداری – فضایی ...............................................................................................................................................24

   

  فصل سوم: روش پژوهش ........................................................................................................................................................31

  مقدمه ..........................................................................................................................................................................................32

  روش پژوهش ............................................................................................................................................................................32

  جامعه آماری .............................................................................................................................................................................32

  نمونه و روش نمونه گیری .....................................................................................................................................................32

  ابزار گردآوری داده ها ..............................................................................................................................................................34

  شیوه ی گردآوری داده ها ......................................................................................................................................................34

  روش تحلیل داده ها .................................................................................................................................................................36

  فصل چهارم: یافته ها ..............................................................................................................................................................37

  مقدمه ..........................................................................................................................................................................................38

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ..........................................................................................................................................42

  مقدمه .........................................................................................................................................................................................43

  بحث و نتیجه‌گیری ..................................................................................................................................................................43

  محدودیت ها .............................................................................................................................................................................45

  پیشنهادها ..................................................................................................................................................................................46

  منابع ...........................................................................................................................................................................................47

  پیوست ها ....................................................................................................................................................................................53

  پیوست شماره 1 ..................................................................................................................................................................... 53

  پیوست شماره 2 .........................................................................................................................................................................56

   

   

  فهرست جداول

  جدول 4.1: ویژگی های دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا براساس سن و مقطع تحصیلی ......................................................................................................................................................................................................38

  جدول 4.2: نتایج آزمون هوشی ریون رنگی .......................................................................................................................39

  جدول 4.3: توصیف نمونه آماری پژوهش ...........................................................................................................................40

  جدول 4.4: آزمون همگنی واریانس ها برای فرضیه ی تحقیق ....................................................................................41

  جدول 4.5: نتایج آزمون تی مستقل در مورد فرضیه ی تحقیق ....................................................................................41

  منبع:

   

   

  منابع

  آدامز، لین. (2008). اوتیسم و سندروم آسپرگر، ترجمه علیزاده موسوی، ابراهیم (1388). نشر تابران. تهران.

   ابراهیم پور، مجید. (1388). بررسی و مقایسه ضایعه های عضوی مغزدرکودکان آسپرگر، پایان نامه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  ازونوف، سالی، داوسن، جرالدین؛ مک پارتلند، جیمز. (2002). راهنمای والدین کودکان  آسپرگر و اوتیسم با عملکرد بالا،  ترجمه شریفی درآمدی، پرویز؛ حاج نوروزی، محبوبه (1385)، تهران، سپاهان.

  اشکان، مریم. (1383). ساخت هنجاریابی آزمون پیشرفت ادراک دیداری برای دانش آموزان پیش دبستانی و پایه اول در مقطع ابتدایی شهر تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

   بهرامی، هادی. (1381). آزمون های روانی (مبانی نظری و فنون کاربردی)، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  بیابانگرد، اسماعیل. (1391). روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ۱ و ۲،نشر دوران.

  بیچ، جان و هاردینگ، لئونورا. (1996). سنجش و اندازه گیری ذر روانشناسی اعصاب (نوروپسیکولوژی) ترجمه ی محمود دژکام و سعید ملیحی الذکرینی (1380). ارجمند. تهران.

   پرون بورلی، میشل، پرون، رئژه (بی تا)، روانشناسی بالینی: مبانی آزمایش بالینی و فرایند تشخیص: پریرخ دادستان و محمود منصور (1376). تهران. بعثت.

  ثقفی، مجید؛ استکی، شهناز؛ عشایری، حسن. (1391). مقایسه انواع کارکردهای اجرایی دانش اموزان با ناتوانایی یادگیری غیرکلامی ونارساخوان، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، 12، شماره 2. 27-36.

  حکیمی، مریم. (1388). بررسی رابطه ی دست برتری با توانایی های دیداری – فضایی و انعطاف شناختی. پایاننامه کارشناسی ارشد.

   دهقان منشادی، سمانه. (1389). بررسی و مقایسه توانایی های دیداری فضایی دانش آموزان 8 10 سال با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  دیوید ای. سوسا. (2001). روانشناسی کودکان با نیاز های ویژه، ناتوانایی های یادگیری (چگونه مغز با نیاز های ویژه یاد می گیرد؟ ترجمه: یارمحمدیان، احمد؛ کجباف، محمد باقر(1388). انتشارات دانشگاه اصفهان.

   زیدآبادی نژاد، فاطمه؛ ملک پور، مختار؛ فرامرزی، سالار؛ چوپان زیده، رویا؛ تقی پورجوان، عباسعلی. (1392). اثربخشی مهارت های روانی ­ حرکتی برکارکرد های اجرایی کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی، فصلنامه تازه های علوم شناختی، سال15، شماره 3 ،32 -39.

  شاهبداغی، محمدرحیم؛ کرد، نرگس؛ طحان زاده، بهنوش؛ قائمی، حمیده. (1390). کمک به کودک مبتلا به اختلال یادگیری غیرکلامی با سندروم آسپرگر، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

  عابدی، احمد. (1386). هنجاریابی مقدماتی و اثربخشی مداخلات زودهنگام برتوان بخشی کودکان با ناتوانایی یادگیری اثر روانشناختی- تحولی پیش دبستانی، پایاننامه دکتری. دانشگاه اصفهان.

  علیزاده، حمید. (1389). اختلالات یادگیری غیرکلامی: چشم انداز بالینی، فصلنامه پژوهش درحیطه کودکان استثنایی، 102،199-208.

  کاظمی، میترا؛ نژادالحسینی، اعظم. (1387). نشانگان آسپرگر: مجله تعلیم وتربیت استثنایی، شماره های 76 و77. 52-55.

   گیلانی جویباری، زهرا. (1390). بررسی و مقایسه عملکرد عصب شناختی دانش اموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش اموزان آسپرگر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه علامه طباطبایی.

   مارنات, گری گراث. (2003). راهنمای سنجش روانی، ترجمه پاشاشریفی، حسن؛ نیکخو، محمد رضا. (1384). تهران. رشد.

  مختاری، یلدا. (1389). بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت های اجتماعی کودکان با اختلال آسپرگر. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  نبی زاده، رویا. (1384). اختلال یادگیری غیرکلامی چیست؟ فصلنامه پژوهش درحیطه کودکان استثنایی شماره 44.

   هارون رشیدی، همایون: جاهدیان پور، فهیمه: عبده پور، الهام. (1389). اختلال های یادگیری غیرکلامی- مجله تعلیم و تربیت استثنایی شماره 102.

  هالاهان، دانیل پی؛ لوید، جان و ؛ کافمن، جیمز؛ ویس، مارگارت پی و مارتینز، الیزابت (2005). اختلال های یادگیری (مبانی، ویژگی ها و تدریس موثر)، ترجمه: علیزاده، حمید؛ همتی علمدارلو، قربان؛ رضایی دهنوی، صدیقه و شجاعی، ستاره (1391)، نشر ارسباران. تهران.

   

  American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.-Text revision). Washington, DC: Author

  Baron-Cohen S, Scott FJ, Carrie Allison C, Williams J, Bolton P, Matthews FE, Brayne C. Prevalence of autism-spectrum conditions: UKschool-based population study. Br J Psychiatry2009; 194(6): 500-9.

  Broumback,R.A.( 1996)." Nonverbal learning disabilities ,Aspergers syndrome, Pervasive developmental disorder Should we care? " Journal of Child Neurology.,Vol.11, pp.427-429.

  Coulter RA. Understanding the visual symptoms of individuals with autism spectrum disorder (ASD). Optom Vis Dev 2009;40(3):164-175.

  deWit T, Schlooz W, Hulstijn W, Lier RV. (2007). Visual completion and complexity of visual shape in children with pervasive developmental disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, 16(3), 168-77.

  Dumitrescyu,c,c,(2005).Neuvopsychological profile differences between children with asperger syndrome and non verbal learning disability.PhD the sis,Roosevelt university Chicago.illinis.

  Gunter, H; Ghaziun, M & Ellis , H(2002). Asperger syndrome: Tests of fright hemisphere functioning and interhemispheric dommunication. Journal of autism and developmental disorder.

  Hakimi M, KhodaPanahi MK, Heydari M. Relationship between handedness with visuo-spatial ability and cognitive flexibility.2011؛ 5(1):83-89

  Izadi-Najafabadi S, Nejati V, Mirzakhany-Araghi N, Pashazadeh-Azari Z. Motor impairment in children with high-functioning autism and Asperger: evidence of motor sequence learning. Feyz 2013; 17(1): 91-9.

  Kaplan & Sadoch,(2009)comprehensive textbook of psychology.Ninth.dition.vil,4.

  Katz,l.Goldstein,G & Beers,S.R .(2002). Learning Disabilities in Older Adolescents and Adults;Clinical Utility of the Neuropsychological perspective.Kluwer Academic Publishers :New York.

  Klin, A., Volkmar, F. R., & Sparrow, S. S. (2000). Asperger syndrome. New York: Guilford Press.

  Klin, A., Volkmar, F. R., Sparrow, S. S., Cicchetti, D. V., &Rourke, B. P. (1995). Validity and neuropsychological characterizationof Asperger syndrome: Convergence with nonverballearning disabilities syndrome. Journal of ChildPsychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 36, 1127–1140.

  Lones.J(1996). Autism & Asperger syndrome.Skill journal:50 pp.21-24

  Miller, J. N Ozonoff, S (2000). The external Validity of Asperger disorder Kack of evidence from the domain of neuropsychology journal of Abnormal

  Molenar&Klumper,M.(2002). NonVerbal Learning Disorder: Characteristics ,Diagnosis and Treatment within an Education Setting . Londan, GBR: Jessica Kingsley Publishers.

  Nyden,A.Niklasson.L.stahlberg.O.Anckarasater,H.Dahlgren- sandberg,a.Wentz,E& Rastam,M. (2010).Adults with asperger syndrome with and without a cognitive profile associated with nonverbal disability.journal home page:http://ees.elseviev.com.

  Ozols, EJ, Rourke, Rorke BP. (1998). Characteristics of young learning-disabled children classified according to patterns of academic achievement: Auditory-perceptual and visual-perceptual abilities. Journal of Clinical Child Psychology; 17:44–52.

  Roman, M. ( 1998) ." The syndrome of nonverbal learning disabilities : Clinical description and applied aspects". [ online ]..[2004/11/01].

  Williams,DGoldstein,G.kojkowski,N.(2008).Do individuals with high functioning autism havth iq profit associated with non verbal learning disability?Reseach in autism spectrum disorders 2,353,361,Artiche in www.science direct.com.

   

   


موضوع پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, نمونه پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, جستجوی پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, فایل Word پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, دانلود پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, فایل PDF پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, پروژه درباره پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه ی توانایی دیداری – فضایی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و دانش آموزان درخودمانده با عملکرد بالا

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشاسی گرایش کودکان استثنایی چکیده حوزه درخودماندگی، موضوع مهم مطالعه و پژوهش در زمینه سلامت روان و آموزش در سطح جهان است. شیوه­های بازی درمانی شناختی-رفتاری برای مقابله با دغدغه هایی نظیر خشم، اضطراب، کمال گرایی، پرخاشگری، جدایی، مهارت های اجتماعی، سواستفاده و اعتماد به نفس ارائه می­شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی­درمانی ...

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی اختلال هماهنگی رشدی برای توصیف کودکانی به کار می رود که در اجرای برخی از مهارتهای حرکتی با مشکل مواجه هستند و از شایستگی لازم جهت مقابله با نیازهای حرکتی روزمره خود رنج می برند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات منتخب بر زمان واکنش و کنترل پاسچر پسران 7 تا 8 ساله شهر اهواز بود. از بین تمام دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان یکی از ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.Sc) چکیده خواندن اساسی‌ترین ابزار یادگیری دانش آموزان است. نارساخوانی بیشترین درصد دانش آموزان ناتوان یادگیری را به خود اختصاص می‌دهد که با عدم موفقیت در زمینه مهارت‌های زبانی مثل خواندن، نوشتن و هجی‌کردن تعریف می‌شود. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه حافظه فعال نیز یکی از عوامل مهم در امر یادگیری است که این دانش آموزان در آن ضعف شدید دارند. از این ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده هدف : این پژوهش با هدف تعیین تاثیر برنامه خود مدیریتی بر درد زانو ،خودکارآمدی مراقبت از خود وعملکرد سالمندان مبتلا به استئوارتریت زانو انجام شد. روش مطالعه :این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی پیش و پس آزمون با گروه کنترل از نوع کاربردی است که در سال ۱۳۹۳ در درمانگاه ارتوپدی شهر خرم آباد بر روی ۸۰ مددجوی سالمند مبتلا به استوآرتریت زانو ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری هدف از پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش­آموزان با اختلال­های یادگیری بود. بدین منظور تعداد 120 کودک (82 پسر و 38 دختر) 7 تا 13 ساله با روش نمونه­گیری هدفمند با مراجعه به مراکز اختلال یادگیری شهر شیراز انتخاب شدند و والدین پرسشنامه ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای است. جامعه آماری این مطالعه شامل 156 نفر از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر است که در هشت مرکز درمان سوءمصرف مواد در شهر سمنان در سال 93 -92 دوره درمان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی عملکرد حافظه‌ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان فارس, 1392) چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد حافظه­ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی در استان فارس می­باشد. به همین منظور (50 نفر زن و 50 نفر مرد ) از شهر شیراز و روستاهای ریچی و کوزرگ واقع در جنوب کوهمره سرخی و روستاهای مظفری و طسوج ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (M.A) گرایش: بالینی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی (M. A) گرایش: بالینی چکیده مقدمه: این مطالعه با هدف مقایسه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام دانشگاه‌های شهرستان دره شهر انجام گردیده. موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان عادی و تحت پوشش تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، 189 نفر ...

ثبت سفارش