پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

word 754 KB 29960 232
1393 دکترا علوم تربیتی
قیمت قبل:۷۴,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • رساله دکترا در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

  چکیده

  نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی

   تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته،

   خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

   

   

   

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر غیرفعال‌سازی سیستم دلبستگی) با واسطه‌گری متغیرهای مرتبط با «خود» (شامل خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی) و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته بود. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 384 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه یزد بود که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند.

  پرسشنامه‌های ابعاد دلبستگی (کولینز، 1996)، راهکارهای تنظیم هیجان (کارور و همکاران، 1989)، خودکارآمدی اجتماعی (اسمیت و بتز، 2000)، خودافشاسازی (کان و هسلینگ، 2001) و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته (نرم‌افزار کامپیوتری واشبرن و پوتنی، 1998) مورد استفاده قرار گرفتند و نتایج تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ نیز روایی و پایایی مطلوب آنها را تأیید نمودند.

  نتایج مطالعه حاضر مبتنی بر یک مدل علّی با متغیرهای آشکار و نهفته، نشان داد اضطراب دلبستگی، راهکارهای انطباقی تنظیم هیجان را بصورت منفی (مستقیم و با واسطه‌گری خودکارآمدی اجتماعی)، راهکارهای بیش‌فعال‌سازی را بصورت مثبت (مستقیم و با واسطه‌گری خودکارآمدی اجتماعی) و راهکارهای غیرفعال‌سازی را بصورت منفی (مستقیم و با واسطه‌گری عدم ظرفیت شناختی) پیش‌بینی می‌کند. همچنین اجتناب دلبستگی راهکارهای انطباقی را بصورت منفی (مستقیم)، راهکارهای بیش‌فعال‌سازی را بصورت منفی (مستقیم و با واسطه‌گری خودافشاسازی) و راهکارهای غیرفعال‌سازی را بصورت مثبت (مستقیم و با واسطه‌گری خودافشاسازی و عدم ظرفیت شناختی) پیش‌بینی می‌کند. در ضمن مدل پیشنهادی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود.

  در مجموع می‌توان اذعان داشت که ابعاد دلبستگی دوره بزرگسالی، راهکارهای مورد استفاده فرد را در مواجهه با عوامل تنش‌زا پیش‌بینی می‌کنند. اضطراب و اجتناب هر دو منجر به عدم استفاده از راهکارهای انطباقی تنظیم هیجان می‌گردند و هر کدام به نوعی، فرد را به سمت راهکارهای غیرانطباقی خاص خود سوق می‌دهند. متغیرهای مرتبط با «خود» و ظرفیت شناختی افراد نیز این رابطه را واسطه‌گری می‌نمایند.

  واژه‌های کلیدی: اضطراب دلبستگی، اجتناب دلبستگی، راهکارهای انطباقی تنظیم هیجان، راهکارهای غیرانطباقی تنظیم هیجان، خودکارآمدی اجتماعی، خودافشاسازی و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته. 

  مقدمه

   

  1-1- کلیات

   

  هیجان پدیده ای اصلی در کارکردهای انسان است و نقش بسزایی در بقا و انطباق گونه انسان دارد (کتلار[1]، 2004؛ گروس[2] و تامپسون[3]، 2007؛ نس[4] و الزورث[5]، 2009). در سطح بین فردی، هیجان‌ها به فرد کمک ‌می‌کنند تا از حالتهای درونی و مقصودهای رفتاری دیگران آگاه شود (فریجا[6]، 1986)؛ تبادل چنین اطلاعاتی بین افراد برای روابط انسانی ضروری است و تعیین‌کننده مهمی در بهکامی روانشناختی و اجتماعی می باشد. علاوه بر این، هیجان دارای کارکردهای درون فردی، مثل یافتن بینش در مورد ارزشهای شخصی می‌باشد که عامل انگیزشی مهمی در تصمیم‌گیری‌ است، (بچارا[7]، داماسیو[8] و داماسیو، 2000). البته هیجانات علاوه بر کارکردهای سازگارانه، آثار آسیب‌زا نیز دارند که عمدتاً ناشی از ظهور در زمان نامناسب یا شدت نامناسب آنهاست. پاسخ‌های نامناسب هیجانی در بسیاری از شکلهای آسیب‌شناسی روانی (کمپل- سیلز[9] و بارلو[10]، 2007؛ لاینهان[11]، بوهاس[12] و لینچ[13]، 2007)، مشکلات اجتماعی (ورانیک[14]، بارت[15] و سالووی[16]، 2007؛ ایزنبرگ[17]، هوفر[18] و واگان[19]، 2007؛ شیور[20] و میکالینسر[21]، 2007) و حتی در بیماری‌های جسمی نقش دارند.

  بنابراین تنظیم هیجانی موفق، نقش اساسی در زندگی انسان ایفا می‌کند (گروس، 2007). کارکردهای متعدد روانی، شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری به موفقیت افراد در تنظیم هیجانات وابسته است (گروس و تامپسون، 2007) و همچنین کارکردهای مؤثر تنظیم هیجانی، تأثیر ارزیابی‌ها و واکنش‌های ذهنی افراد را در برخورد با حوادث استرس‌زا تعدیل کرده و منجر به واکنشهای شناختی، انگیزشی و رفتاری مناسب و مورد نیاز در چنین شرایطی می‌شود (کرامر[22]، 1991؛ لازاروس[23]، 1991؛ گروس و تامپسون، 2007). در این میان برخی از محققان صرفاً بر یک جنبه از فرایندهای تنظیمی، سازگاری و یا تعدیلی از تنظیم هیجان تاکید داشته‌‌اند و برخی همزمان بر چند جنبه از فرایند تنظیم هیجان تمرکز دارند (کمپوس[24] و استرنبرگ[25]، 1981، به نقل از گروس و تامپسون، 2007؛ گروس، 1998). مثلاً لازاروس (1991) بر بعد شناختی تمرکز بیشتری داشته است و هیجان و سیستم‌های شناختی را یکپارچه می‌بیند، وی معتقد است هیجان و تنظیم آن، حاصل ارزیابی شناختی است. در مقابل گروس (1998) و پاور[26]و داگلیش[27] (2008) معتقدند که تنظیم هیجانی، تغییرات همزمان مرتبط با یکدیگر در سیستم فیزیولوژیکی، رفتاری و فرایندهای شناختی را در بر می‌گیرد. در این راستا به نظر می‌رسد، جامع‌ترین تعریف از تنظیم هیجان را تامپسون (1991) ارائه کرده است. وی تنظیم هیجان را چنین تعریف می‌کند: «همه فرایندهای درونی و بیرونی که عهده‌دار نظارت، ارزشیابی و اصلاح واکنشهای عاطفی (خصوصاً شدت و ویژگی‌های آنها) است تا از این طریق بتواند به اهداف خود دست یابد» (ص 27).

  تنظیم هیجان از گروه ویژگی‌های فطری است که در نوزادان هم دیده‌ می‌شود اما تأثیر به سزایی از محیط و بویژه شیوه‌های تربیتی و فرزندپروری والدین می‌گیرد. تنظیم هیجان در محیط رشددهنده، تکوین می‌یابد و در غیر این صورت، به صورت غیرانطباقی عمل می‌کند. خانواده، شیوه‌های فرزندپروری و زمینه‌های تأثیرپذیر از آنها، مورد علاقه پژوهشگران حوزه خانواده بوده است تا در تحقیقات خود به نقش آن در رشد هیجان و تنظیم هیجانی وضوح بخشند.

  درخصوص راهکارهای مختلف تنظیم هیجان، در مبانی نظری و تحقیقات پیشین، دیدگاههای مختلفی ارائه شده است. اما جامع‌ترین طبقه‌بندی انواع راهکارهای تنظیم هیجان را می‌توان در مدل کارور[28]، شیر[29] و وینتراب[30] (1989) یافت که بر طبق نظر آنها پانزده نوع تنظیم هیجان اشاره می‌کند شامل انطباق فعال[31]، برنامه‌ریزی[32]، سرکوب فعالیتهای دیگر[33]، مهار[34]، جستجوی حمایت اجتماعی ابزاری[35]، تکیه به حمایت اجتماعی هیجانی[36]، تفسیر مجدد مثبت[37]، پذیرش[38]، انکار[39]، گرایش به مذهب[40]، عدم درگیری ذهنی[41]، عدم درگیری رفتاری[42]، تمرکز بر هیجان[43]، شوخی[44] و سومصرف مواد[45] می‌باشد.

  تحقیقات اخیر در مورد عوامل خانوادگی (از جمله دلبستگی والد و فرزند) در نظریه دلبستگی بالبی[46] (1969) ریشه دارد. بالبی (1969، 1973، 1980، 1982) معتقد است که نوزاد با یک خزانه رفتاری (رفتارهای دلبستگی) متولد می‌شود که هدفش جستجوی مجاورت[47] با اطرافیان حمایتگر (نگاره‌های دلبستگی[48]) است. در این نگاه، جستجوی مجاورت، یک وسیله تنظیم عواطف ذاتی[49](راهکار دلبستگی اولیه[50]) است که فرد را از مواجهه با تهدیدهای فیزیکی و روانشناختی محافظت می‌کند و پریشانی را کاهش می‌دهد. بالبی (1988) معتقد است که تنظیم عواطف به بهترین شکل زمانی اتفاق می‌افتد که فرد دارای ایمنی در دلبستگی باشد، یعنی به این حس دست یابد که دنیا مکان امنی است. در این حالت است که فرد می‌تواند به دیگران حمایتگر تکیه کند، با اطمینان خاطر محیط را کنکاش کند و با دیگران ارتباط برقرار سازد.

  از جمله مدلهای مطرح در خصوص تنظیم هیجانی مدل شیور و میکالینسر (2002) می‌باشد که بر نقش دلبستگی در تبیین رشد تنظیم هیجانی تاکید ورزیده است، پژوهش حاضر نیز مبتنی بر این مدل است.

   

  1-1-1- مدل شیور و میکالینسر

  مدل شیور و میکالینسر (2002)، یافته‌های بالبی (1973، 1982)، اینزورث[51] (1991)، کسیدی[52]و کوباک[53] (1988) و فرلی[54] و شیور (2000) را با هم یکپارچه کرده است. در این مدل، سه قسمت عمده وجود دارد. قسمت اول شامل آگاهی و ارزیابی رخدادهای تهدیدآمیز می‌باشد که مسئول فعالسازی راهکار اولیه دلبستگی یعنی جستجوی مجاورت است. به این معنا که اگر علائم خطر دریافت شود، جستجوی مجاورت فعال می‌گردد. قسمت دوم شامل آگاهی و ارزیابی در دسترس بودن[55] نگاره‌های دلبستگی بیرونی یا درونی‌شده می‌باشد. بر این اساس، افراد مبتنی بر نوع دلبستگی خود، متفاوت عمل می‌کنند، به این معنا که اگر نگاره‌های دلبستگی در دسترس بودند، فرد به سمت استفاده از راهبردهای مبتنی بر ایمنی[56] هدایت می‌شود. اما اگر نگاره‌های دلبستگی در دسترس نبودند، قسمت سوم مدل پدیدار می‌گردد که به بررسی و ارزیابی امکان وجود[57] مجاورت می‌پردازد. این قسمت، افراد را به سمت راهبردهای ثانویه دلبستگی یعنی بیش‌فعال‌سازی[58] یا غیرفعال‌سازی[59] هدایت می‌کند.

  شیور و میکالینسر (2002) در توضیح این سه قسمت، اذعان می دارند هنگامی که فرد با یک تهدید مواجه می‌شود، سیستم‌دلبستگی وی فعال می‌گردد. این عقیده با نظر بالبی نیز هماهنگ است که «کودکان هنگام گرسنگی، بیماری، خستگی و حتی هنگامی که نگاره‌های دلبستگی خود را نمی‌یابند، نگاره‌های دلبستگی خود را طلب می‌کنند» (بالبی، 1966/1982، ص 307). از این رو، هنگامی که تهدیدهای فیزیکی و روانی ایجاد می‌شوند، سیستم دلبستگی فعال شده و راهبردهای اولیه دلبستگی به راه می‌افتد. این راهبردها، افراد را به سمت نگاره‌های درونی‌شده یا واقعی حمایتگر، سوق می‌دهند و افراد برای حفظ مجاورت واقعی و یا نمادی به این نگاره‌ها تلاش می‌کنند.

  اگر نگاره‌های دلبستگی واقعی یا نمادی در دسترس باشند، احساس دلبستگی ایمن به وجود آمده و فرد را به سمت استفاده از راهبردهای مبتنی بر ایمنی تنظیم هیجان، هدایت می‌کنند. این راهبردها مبتنی بر آرام کردن پریشانی و تقویت تنظیم هیجان با مکانیسم‌های سازنده، منعطف و واقعیت‌محور می‌باشد. بعلاوه، در اینجا چرخه «گسترش[60] و ساختن[61]» دلبستگی ایمن به وجود می‌آید که در آن منابعی برای فرد ساخته می‌شود تا در هنگام استرس از آن‌ها استفاده کنند و ظرفیت‌های خود را در برخورد با پریشانی‌ها گسترش می‌دهد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  نشانه های تهدید

  فعالسازی سیستم دلبستگی

  جستجوی مجاورت به نقش های دلبستگی بیرونی یا درونی شده

  آیا نقش دلبستگی در دسترس، حساس، حمایتگر و ... است؟

  ناایمنی دلبستگی

  آیا جستجوی مجاورت امکان پذیر است؟

  راهکار فعالسازی شدید

  مراقبت در مورد نشانه های مربوط

   به تهدید و دلبستگی

  ادامه فعالیتهای گذشته

  ایمنی دلبستگی

  مشغول شدن به فعالیتهای غیرمرتبط با دلبستگی

  راهکار غیرفعالسازی

  فاصله گرفتن از نشانه های مربوط به تهدید و دلبستگی

  راهکارهای مبتنی بر ایمنی

  اجتناب دلبستگی

  نه

  بله

   

  بله

  نه

  نه

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  شکل 1-1- مدل شیور و میکالینسر (2002)

   

   

  در مقابل، عدم دسترسی یا دسترسی نامناسب به نگاره‌های دلبستگی باعث به وجود آمدن حس دلبستگی ناایمن می‌شود. شیور و میکالینسر (2002) معتقدند که این حالت ناامنی باعث ایجاد تصمیم‌گیری هشیارانه یا ناهشیارانه در ارتباط با امکان وجود نگاره‌های دلبستگی به عنوان راهی برای خودتنظیمی می‌شود که در نهایت منجر به فعال‌سازی راهبردهای ثانویه دلبستگی می‌گردد. اگر از نظر فرد بر طبق تاریخچه قبلی‌اش امکان وجود نگاره‌های دلبستگی باشد، تلاشی شدید و پرانرژی برای کسب مجاورت، حمایت و عشق ایجاد می‌شود. در ادبیات دلبستگی به این راهبردهای ثانویه شدید و فعال، راهبردهای بیش‌فعال‌سازی می‌گویند (کسیدی و کوباک، 1988). چنین فردی تلاش می‌کند که کمترین فاصله شناختی و رفتاری را نسبت به نگاره دلبستگی‌‌‌اش ایجاد کند (شیور و هازان[62]، 1993). این افراد به حمایت و مراقبت دائم و باثبات نیاز دارند، تا جایی که احساس ایمنی به وجود آید. از جمله این راهبردهای بیش‌فعال‌سازی، جهت‌گیری قوی فرد به سمت رابطه با نگاره دلبستگی‌‌‌اش و تلاش برای کسب حمایت، مراقبت و درگیری نگاره دلبستگی در امور مربوط به خود می‌باشد که از طریق چسبیدن به وی و کنترل پاسخهایش به دست می‌آید. این راهکارها با وابستگی شدید در رابطه با نگاره دلبستگی‌‌‌ به عنوان منبع حمایتی (شیور و هازان، 1993) و درک خود به عنوان فردی بینوا، نیازمند کمک و غیرشایسته در تنظیم هیجان، مشخص می‌گردد (میکالینسر و فلورین[63]، 1998).

  اگر از نظر فرد بر اساس تجارب قبلی امکان وجود نگاره‌های دلبستگی یک امر ناممکن باشد، فرد از درخواست برای کمک اجتناب می‌کند و تلاش می‌ورزد تا مسئله را به تنهایی حل نماید. این راهبرد ثانویه تنظیم هیجانی، غیرفعال‌سازی (کسیدی و کوباک، 1998) خوانده می‌شود، چرا که هدف اولیه آن، غیرفعال کردن سیستم دلبستگی است تا از احساس ناامیدی و پریشانی حاصل از نبود نگاره‌های دلبستگی جلوگیری شود. این هدف، فرد را به سمت انکار نیازهای دلبستگی، اجتناب از نزدیکی، صمیمیت و وابستگی به روابط نزدیک سوق می‌دهد و بالاترین فاصله شناختی، هیجانی و فیزیکی از دیگران ایجاد می‌کند و تلاش برای اتکا به خود و عدم وابستگی به اوج می‌رسد. راهبردهای غیرفعال‌سازی در افرادی وجود دارد که نمره نسبتاً بالایی در بعد اجتناب می‌گیرند. تحقیقات نشان می‌دهد که دلبستگی اجتنابی با سطح پایین صمیمیت و درگیری هیجانی در رابطه‌های نزدیک، سرکوب افکار و خاطرات منفی، عدم دسترسی شناختی به بازنمایی‌های شخصی منفی، شکست در درک هیجانهای منفی و انکار ترسهای اصلی همراه است (دوزیر[64] و کوباک، 1992؛ فرلی و شیور، 1997؛ میکالینسر، 1995؛ میکالینسر، فلورین و تولماز[65]، 1990؛ میکالینسر و هورش[66]، 1999؛ میکالینسر و اورباچ[67]، 1995).

  در مجموع، مبتنی بر مدل شیور و میکالینسر (2002)، کیفیت دلبستگی فرد به مراقبین خود (مبتنی بر اضطراب و اجتناب دلبستگی) تعیین‌کننده نوع راهکار تنظیم هیجان مورد استفاده فرد می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است جهت تبیین این ارتباط، متغیرهای واسطه‌ای مؤثری را معرفی نماید و مدلی علّی جهت عملیاتی کردن مدل مفهومی شیور و میکالینسر ارائه کند. در همین راستا، سه متغیر خودکارآمدی اجتماعی[68]، خودافشاسازی[69] و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته[70] به عنوان متغیرهایی که قابلیت این واسطه‌گری را دارند، در ادامه معرفی می‌گردند.

   

  1-1-2- خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

  نظریه خودتعیینی[71] دسی[72] و ریان[73] (2002)، چارچوب نظری منسجمی برای درک کیفیت و محتوای «خود[74]» ارائه داده است. مبتنی بر این نظریه، رشد خود مستلزم وجود یک زمینه مناسب و هماهنگی بین ارضای نیازهای روانشناختی و حمایت‌های محیطی می‌باشد. نتیجه این تناسب، ایجاد یک خود دارای اعتبار[75] می‌باشد که توانایی انتخاب آزادانه، انرژی مثبت برای زندگی روزانه و ارتباط صحیح با خود واقعی، از ویژگیهای برجسته آن می‌باشد. در مقابل، خودی که در محیط‌های غیرحمایتگر به وجود می‌آید، خودی غیرواقعی و تابع دیگران است که فاقد ابتکار عمل، آفرینندگی و رضایت از خود می‌باشد (کیم[76]، 2005؛ دسی و ریان، 2002؛ میکالینسر، 1995). بنابراین وجود محیطی حمایت‌‌کننده و پاسخگو که مهمترین اعضای آن را والدین و مراقبین اولیه فرد تشکیل می‌دهند، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد تصویر ذهنی صحیحی از خود (خود معتبر) داشته باشد.

  در همین راستا، نظریه‌پردازان دلبستگی بر این باورند که اولین الگوهای ذهنی فرد از خود و دیگران، بر پایه روابط بین نوزاد و مراقبین اولیه (نگاره‌های دلبستگی) شکل می‌گیرد (بالبی، 1973؛ مین[77]، کاپلان[78] و کسیدی، 1985). بر اساس نظر بالبی، یک نوزاد تا پایان سال اول زندگی نمی‌تواند بین بازنمایی خود و ارزیابی‌اش از مراقب، تفاوت قائل شود (بالبی، 1982/1969) و از این رو، اولین پایه‌های حس هویتش مبتنی بر نحوه ارضای نیازهایش شکل می‌گیرد. بنابراین می‌توان اذعان داشت که اگر کودکی، از مراقبین پاسخگو، حساس به نیازهای وی و با عشق فراوان برخوردار باشد، خود را بصورت موجودی سزاوار عشق و ارزشمند تعریف می‌کند، در حالی که وجود مراقبین غیرپاسخگو و بی‌تفاوت، به تعریفی مبتنی بر غیرارزشمند بودن خود منجر می‌گردد (برترتون[79]، 1991، 1993). بسیاری بر این عقیده‌اند که این ارزیابی مثبت یا منفی از خود، بتدریج طی سالهای اولیه کودکی (بویژه پنج سال اول) تثبیت می‌گردند و در سالهای بعد نیز ادامه می‌یابند (از جمله ورشرن[80]، بایک[81] و مارکون[82]، 2001).

  از این رو مبتنی بر نظریه دلبستگی، کیفیت دلبستگی کودک با مراقبینش، منجر به ایجاد «مدلهای کارکردی درونی[83]» از خود و دیگران می‌شود. بدین صورت که فرزندان والدین گرم و پاسخگو، نگاه مثبتی به خود و دیگران دارند و مدلهای کارکردی مثبتی می‌سازند. اما فرزندان والدین بی‌ثبات، طردکننده و غیرپاسخگو، مدلهای کارکردی منفی از خود و دیگران خلق می‌کنند (وردن[84]، ایزابل[85]، بری[86]، بروکلاگ[87] و لیورساید[88]، 2007). توصیف دقیق‌تر این ارتباط در قالب دو بعد متعامد اضطراب و اجتناب دلبستگی بزرگسالی روشن می‌گردد. افراد دارای اضطراب یا اجتناب دلبستگی بالا، در شایستگی‌های اجتماعی خویش دارای نقصان‌های متفاوتی هستند و در نتیجه آن از راهکارهای تنظیم هیجان متفاوتی استفاده می‌کنند و سطوح متفاوتی از تنهایی، اضطراب و افسردگی از خود نشان می‌دهند (وی[89]، راسل[90] و زاکالیک[91]، 2005). افراد دارای اضطراب دلبستگی بالا، ترس فراوانی از طرد شدن دارند؛ چراکه اطرافیان بصورت غیرمنسجمی به نیازهای آنها واکنش نشان می‌دهند. این افراد از در دسترس بودن و پاسخگو بودن دیگران نامطمئن‌ اند و این در حالی است که بسیار به حمایت آنها نیازمندند. این امر موجب می‌گردد، این افراد در مورد توانایی خودشان جهت جلب حمایت و توجه اجتماعی و درگیر شدن در تبادلات اجتماعی تردید کنند. لذا مدل کارکردی درونی منفی از خود می‌سازند (پیتروموناکو[92] و فلدمن‌بارت[93]، 2000) و در نتیجه آن احساس عدم خودکارآمدی اجتماعی[94] می‌نمایند (وی و همکاران، 2005).

  خودکارآمدی اجتماعی یکی از مفاهیم زیرمجموعه خودکارآمدی در نظریه شناخت اجتماعی است که به باورهای فرد در مورد توان خویش در ایجاد ارتباط اجتماعی و برقراری دوستی‌های جدید اشاره دارد (گکاس[95]، 1989). مهارتهایی همچون شهامت اجتماعی، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، رفتارهای دوستانه و کمک رساندن یا کمک گرفتن، در مفهوم خودکارآمدی اجتماعی می‌گنجند (کانولی[96]، 1989). افراد دارای اضطراب دلبستگی بالا، به دلیل خودکارآمدی اجتماعی پایین، از راهکارهای تنظیم هیجان بیش‌فعالسازی استفاده می‌کنند؛ مثلاً در هیجانات خود اغراق می‌کنند تا از دیگران، توجه و حمایت دریافت کنند و به این شیوه با استرس و هیجانات منفی مقابله کنند (لوپز[97] و برنان[98]، 2000؛ میکالینسر، شیور و پرگ[99]، 2003).

  در مقابل، افراد دارای اجتناب دلبستگی، در کودکی با والدین طردکننده و غیرپاسخگو روبرو بوده‌اند. بنابراین عموماً از مواجهه با اطرافیان نزدیک خود اجتناب کرده‌اند تا مانع طرد، آسیب و ناامیدی شوند و به نوعی حس ایمنی دست یابند. این تمایل، معمولاً تا دوران بزرگسالی هم ادامه می‌یابد و منجر به ساخت مدلهای کارکردی درونی ضعیفی از دیگران می‌شود (وی و همکاران، 2005). از همین رو این افراد تمایلی به خودافشاسازی در خصوص نگرانی‌هایشان در مقابل دیگران ندارند (کولینز[100] و رید[101]، 1990)؛ از صحبت‌های صمیمانه اجتناب می‌کنند (میکالینسر و ناشون[102]، 1991)؛ موضوع‌های نگران‌کننده شخصی‌شان را بروز نمی‌دهند (کوباک و هازان، 1991) و خودافشاسازی را نامطلوب لحاظ می‌کنند (دیون[103]و دیون، 1985). خودافشاسازی به ارتباطات کلامی فرد مبنی بر افشای اطلاعات، افکار و هیجانات شخصی خود اشاره دارد که به منظور شناخت خود به دیگران برقرار می‌گردد (وی و همکاران، 2005). این متغیر به عنوان ابزاری مهم قلمداد می‌شود که برای شناختن افراد جدید (لارنسی[104]، فلدمن‌بارت و پیتروموناکو، 1998) و برقراری روابط بین‌فردی (آلتمن[105] و تیلور[106]، 1973؛ برشید[107] و والستر[108]، 1978) از آن استفاده می‌گردد. خودافشاسازی (بویژه از نوع هیجانی) اجازه ادراک و شناخته شدن جنبه‌های هسته‌ای و اصلی خود را به دیگران می‌دهد (لارنسی و همکاران، 1998) و این درحالی است که مبتنی بر نظریه دلبستگی، افراد دارای اجتناب دلبستگی بالا، مدلهای کارکردی ضعیفی از دیگران دارند و اینگونه می‌اندیشند که اگر در حضور دیگران دست به خودافشاسازی زنند، پاسخی حمایتگرانه یا مثبت دریافت نخواهند کرد، از همین‌رو از این امر اجتناب می‌ورزند و در نتیجه به راهکارهای غیرفعالسازی در تنظیم هیجان رو می‌آورند تا فاصله‌شان را از اطرافیان حفظ نمایند (وی[109] و همکاران، 2005).

  ار این رو پژوهش حاضر درصدد است که متغیر خودکارآمدی اجتماعی را به عنوان واسطه اضطراب دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان و متغیر خودافشاسازی را به عنوان واسطه اجتناب دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان معرفی نماید. در ادامه پیش‌بینی راهکارهای تنظیم هیجان توسط این دو متغیر جهت بررسی قابلیت واسطه‌گری آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  محققان متعددی در پژوهشهای خود دریافته‌اند که خودکارآمدی اجتماعی پیش‌بینی کننده منفی اضطراب و افسردگی (یرکینز[110]، گودنس[111] و بارمستر[112]، 2002؛ موریس[113]، 2001، 2002؛ بندورا[114]، پاستورلی[115]، باربارنلی[116] و کاپرارا[117]، 1999؛ بندورا، کاپرارا، باربارنلی، گربینو[118] و پاستورلی، 2003) است؛ مانع رفتارهای پرخاشگرانه می‌گردد (کاپرارا و همکاران، 2008)؛ اثرات منفی اضطراب را مهار می‌کند (گالا[119] و وود[120]، 2012) و اثر معنی‌داری بر کنترل خشم دارد (وبر[121]، ودیگ[122]، فریر[123] و ویگرالر[124]، 2004). دسیویلی[125] و آیزن[126] (2005) اذعان دارند که خودکارآمدی اجتماعی، نقش مؤثری در مدیریت روابط بین‌فردی دارد. ماتسوشیما[127] و شیومی[128] (2003) نیز در پژوهشی دریافتند که خودکارآمدی اجتماعی پیش‌بینی کننده مثبت مهارت‌های مقابله مؤثر با استرس‌های بین‌فردی است. در چند پژوهش دیگر نیز اثر معنی‌دار خودکارآمدی اجتماعی بر راهکارهای انطباقی مورد تأیید قرار گرفته است (لیترل[129] و بک[130]، 2001؛ فورسیت[131] و کامپس[132]، 1987).

  در تبیین اثرات یادشده، زیمرمن[133] و کلیری[134] (2006) اذعان دارند که افراد دارای خودکارآمدی اجتماعی پایین، رویدادها را غیرقابل کنترل لحاظ می‌کنند، لذا تلاشی در خصوص سازگاری با رویدادهای منفی و تهدیدکننده صورت نمی‌دهند. کاپرارا و استکا[135] (2007) همسو با اهداف پژوهش حاضر دریافتند که خودکارآمدی، تنظیم عواطف مؤثرتری را به دنبال دارد. کلمن[136] (2003) نیز خودکارآمدی اجتماعی را به عنوان واسطه دلبستگی والدین و روابط اجتماعی با همسالان معرفی نموده است. در همین راستا، پژوهش حاضر بر آن است که سازه خودکارآمدی اجتماعی را به عنوان یک زیرمجموعه برای سازه گسترده خودکارآمدی به عنوان واسطه اضطراب دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان ارائه نماید.

  در ادامه، در خصوص نقش واسطه‌گری خودافشاسازی، لازم به یادآوری است که پاسخگویی والدین و ساختار خانواده، با خودافشاسازی فرزند ارتباط معنی‌داری دارد و گرمی، پذیرش و همدلی والدین است که تمایل به خودافشاسازی را در فرزند افزایش می‌دهد و این درحالی است که خودافشاسازی نقش ارتباط با والدین را در کاهش مشکلات رفتاری فرزند واسطه‌گری می‌کند (سوئننز[137]، ونتینکیست[138]، دیوریز[139] و گوسنز[140]، 2006). محققان بسیاری بر این عقیده‌اند که خودافشاسازی موجب برون‌سازی مشکلات و کاستن از شدت آنها می‌گردد (فلچر[141]، استینبرگ[142] و ویلیامز-ویلر[143]، 2004؛ کر[144] و استاتین[145]، 2000؛ سوئننز و همکاران، 2006؛ استاتین و کر، 2000). افرادی که خودافشاسازی کمی دارند، در گروه به عنوان فردی، شایسته و دوست‌داشتنی ادراک نمی‌گردند و به میزان بیشتری مورد طرد قرار می‌گیرند (پاپسدورف[146] و آلدن[147]، 1998)؛ در حالی که فرزندان والدین پذیرا، به راحتی و داوطلبانه مشکلات و شکست‌های خویش را در حضور والدین ابراز می‌کنند. این امر به آنها کمک می‌کند که بدون انکار یا سرکوب مشکلات، با آنها کنار آیند و منطبق شوند. در ضمن، همینکه فرزند درمی‌یابد که والدین از مشکلات او مطلعند، به او کمک می‌کند تا از لحاظ هیجانی و کارکردی نیز با مشکل کنار آید. این سبک از ارتباط باز و مشارکت با والدین، به گروه دوستان، معلم و دیگر افراد مهم اجتماعی نیز انتقال می‌یابد. از این رو، مهارت خودافشاسازی، توانایی بهره بردن از حمایت‌های اجتماعی را در زمان مورد نیاز به دنبال دارد و نقش بسیار مؤثری در انطباق با مشکلات بازی می‌کند (رات[148]، ران[149] و بنیتا[150]، 2009).

  پنبیکر[151] و کاگ[152] (1999) معتقدند که بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات، جنبه‌های هسته‌ای «خود» را تهدید می‌کنند، حال آن که سرکوب آنها از رشد «خود» جلوگیری می‌کند. برعکس، خودافشاسازی به فرد کمک می‌کند تا معنای پشت تجاربش را ادراک کند، از شدت تهدیدکننده بودن تجربه‌اش کاسته شود و گاهی به ساخت مجدد «سیستم خود[153]» نیز کمک کند. چند پژوهش دیگر نیز دریافتند که خودافشاسازی در خصوص تجارب منفی برای خلق و سلامتی فرد مفید است (پنبیکر، 1997‌؛ پنبیکر و کاگ، 1999). استروب[154]، شات[155] و استروب (2007) نیز معتقدند که خودافشاسازی بخشی اساسی در انطباق با فقدان‌هاست. در انتها لازم به ذکر است که وی و همکاران (2005) دریافتند که افراد دارای اجتناب دلبستگی بالا، با واسطه‌گری خودافشاسازی، سطح بالایی از تنهایی و افسردگی را تجربه می‌کنند. این امر بطور ضمنی بیانگر آن است که افراد اجتنابی از راهکارهای تنظیم هیجان مؤثری بهره نمی‌گیرند و خودافشاسازی می‌تواند این مسیر را واسطه‌گری کند. بنابراین مطالعه حاضر بر آن شد که متغیر خودافشاسازی را به عنوان واسطه اجتناب دلبستگی با راهکارهای تنظیم هیجان ارائه نماید. نمودار زیر بیانگر احتمال واسطه‌گری خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی در رابطه بین ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان می‌باشد.

   

  [1] Ketelaar

  [2] Gross

  [3] Tompson

  [4] Nesse

  [5] Ellsworth

  [6] Frijda

  [7] Bechara

  [8] Damasio

  [9] Campbell-sills

  [10] Barlow

  [11] Linehan

  [12] bohus

  [13] Lynch

  [14] Wranik

  [15] Barrett

  [16] Salovey

  [17] Eisenberg

  [18] Hofer

  [19] Vaughan

  [20] Shaver

  [21] Mikulincer

  [22] Cramer

  [23] Lazarus

  [24] Campos

  [25] Strenberg

  [26] Power

  [27] Dagleish

  [28] Carver

  [29] Scheier

  [30] Weintraub

  [31] Active coping

  [32] planning

  [33] Suppression of competing activities

  [34] Restraint coping

  [35] Seeking of instrumental social support

  [36] Seeking of emotional social support

  [37] Positive reinterpretation

  [38] Acceptance

  [39] Denial

  [40] Turning to religion

  [41] Mental disengagement

  [42] Behavior disengagement

  [43] Focuse on emotion

  [44] Homor

  [45] Substance use

  [46] Bowlby

  [47] Proximity seeking

  [48] Attachment figures

  [49] Inborn

  [50] Primary attachment strategy

  [51] Ainsworth

  [52] Cassidy

  [53] Kobak

  [54] Fraley

  [55] Availability

  [56] Secure based

  [57] Viability

  [58] Hyper activation

  [59] Deactivation

  [60] Broaden

  [61] Build

  [62] Hazan

  [63] Florian

  [64] Dozier

  [65] Tolmacz

  [66] Horesh

  [67] Orbach

  [68] Social self-efficacy

  [69] Self-disclosure

  [70] Cognitive capacity to suppress unwanted thoughts

  [71] Self determination theory

  [72] Deci

  [73] Ryan

  [74] Self

  [75] Authentic

  [76] Kim

  [77] Main

  [78] Kaplan

  [79] Bretherton

  [80] Verschueren

  [81] Buyck

  [82] Marcoen

  [83] Internal working models

  [84] Wearden

  [85] Isabel

  [86] Berry

  [87] Barrowclough

  [88] Liversidge

  [89] Wei

  [90] Russell

  [91] Zakalik

  [92] Pietromonaco

  [93] Feldman Barrett

  [94] Social self - efficacy

  [95] Gecas

  [96] Connolly

  [97] Lopez

  [98] Brennan

  [99] Pereg

  [100] Collins

  [101] Read

  [102] Nachshon

  [103] Dion

  [104] Laurenceau

  [105] Altman

  [106] Taylor

  [107] Berscheid

  [108] Walster

  [109] Wie

  [110] Jerkins

  [111] Goodness

  [112] Burhmester

  [113] Muris

  [114] Bandura

  [115] Pastorelli

  [116] Barbaranelli

  [117] Caprara

  [118] Gerbino

  [119] Galla

  [120] Wood

  [121] Weber

  [122] Wiedig

  [123] Freyer

  [124] Ve Grahler

  [125] Desivily

  [126] Eizen

  [127] Matsushima

  [128] Shiomi

  [129] Littrell

  [130] Beck

  [131] Forsythe

  [132] Compass

  [133] Zimmerman

  [134] Cleary

  [135] Steca

  [136] Coleman

  [137] Soenens

  [138] Vansteenkiste

  [139] Duriez

  [140] Goossens

  [141] Fletcher

  [142] Steinberg

  [143] Williams-Wheeler

  [144] Kerr

  [145] Stattin

  [146] Papsdorf

  [147] Alden

  [148] Roth

  [149] ron

  [150] Benita

  [151] Pennebaker

  [152] Keough

  [153] Self system

  [154] Stroebe

  [155] Schut 

  Abstract

   

  The role of attachment dimensions in the adaptive and

  maladaptive strategies of emotion regulation with the

  mediation of cognitive capacity to suppress unwanted

  thoughts, social self-efficacy and self-disclosure

   

   

  The aim of present study was the investigation of the role of attachment dimensions (anxiety and avoidance) in emotion regulation strategies (adaptive strategies, maladaptive strategies based on hyper-activation of attachment system, maladaptive strategies based on deactivation of attachment system) with the mediative role of self-related variables (social self-efficacy and self-disclosure) and cognitive capacity to suppress unwanted thoughts.

  Sample group included 384 bachelor students of Yazd University that were selected by multi-level cluster sampling method. Attachment dimension (Collins, 1996), emotion regulation strategies (Carver et. al, 1989), social self-efficacy (Smith & Betz, 2000), self-disclosure (Kahn & Hessling, 2001) and cognitive capacity to suppress unwanted thoughts (computer software based on Washburn & Putney, 1998) instruments administered. Factor analysis and Croenbach alpha confirmed validity and reliability of the instruments.

  In a causal model of observed and latent variables, results showed that anxiety was negative predictor of adaptive emotion regulation strategies directly (and with the mediative role of social self-efficacy); positive predictor of hyper-activation strategies directly (and with the mediative role of social self-efficacy); and negative predictor of deactivation strategies directly (and with the mediative role of cognitive capacity). Furthermore, avoidance was negative predictor of adaptive emotion regulation strategies directly; negative predictor of hyper-activation strategies directly (and with the mediative role of self-disclosure); and positive predictor of deactivation strategies directly (and with the mediative role of self-disclosure and cognitive capacity). The model fitness was good.

   So, adult attachment dimensions predict emotion regulation strategies in stressful situation. And self-related variables and cognitive capacity to suppress unwanted thoughts mediated these relationships.

   

  Key words: attachment anxiety, attachment avoidance, adaptive emotion regulation strategies, maladaptive emotion regulation strategies, social self-efficacy, self-disclosure, cognitive capacity to suppress unwanted thoughts.  

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                              صفحه

   

  فصل اول : مقدمه

  1-1- کلیات...................................................................................................................................................... 2

  1-1-1- مدل شیور و میکالینسر.......................................................................................................... 5

  1-1-2- خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی........................................................................... 9

  1-1-3- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته......................................................................... 16

  1-2- بیان مسأله............................................................................................................................................. 19

  1-2-1- سؤالهای پژوهش....................................................................................................................... 23

  1-3- اهداف پژوهش...................................................................................................................................... 24

  1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................. 25

   

  فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین

  2-1- هیجان و تنظیم هیجان...................................................................................................................... 29

  2-1-1- راهکارهای تنظیم هیجان....................................................................................................... 42

  2-2- دلبستگی................................................................................................................................................ 50

  2-3- مدل شیور و میکالینسر...................................................................................................................... 61

  2-3-1- فعال‌سازی سیستم دلبستگی و راهکار دلبستگی اولیه................................................. 62    

  2-3-2- دسترسی نگاره‌های دلبستگی و راهکارهای مبتنی بر ایمنی....................................... 62

  2-3-3- امکان جستجوی مجاورت و راهکارهای دلبستگی ثانویه............................................... 64

  2-3-4- رشد راهکارهای مبتنی بر دلبستگی................................................................................... 66

  2-3-4-1- رشد راهکارهای مبتنی بر ایمنی............................................................................. 66

  2-3-4-2- رشد راهبردهای ثانویه دلبستگی............................................................................. 70

  2-4- دلبستگی و تنظیم هیجان................................................................................................................. 72    

  2-5- خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی....................................................................................... 82

  2-5-1- مدل‌های کارکردی دلبستگی................................................................................................ 83

  2-5-2- خودکارآمدی اجتماعی........................................................................................................... 86

  2-5-3- خودافشاسازی........................................................................................................................... 104

  عنوان                                                                                     صفحه

   

  2-6- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته..................................................................................... 114

  2-7- نتیجه گیری از تحقیقات پیشین..................................................................................................... 121

  2-7-1- فرضیه‌های پژوهش.................................................................................................................. 122

   

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1- نوع پژوهش............................................................................................................................................ 124

  3-2- شرکت‌کنندگان پژوهش..................................................................................................................... 124

  3-3- ابزارهای پژوهش................................................................................................................................... 125

  3-3-1- مقیاس ابعاد دلبستگی............................................................................................................ 125

  3-3-2- راهکارهای تنظیم هیجان....................................................................................................... 127

  3-3-3- خودکارآمدی اجتماعی ......................................................................................................... 131

  3-3-4- خودافشاسازی .......................................................................................................................... 133

  3-3-5- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته......................................................................... 134

  3-4- روش اجرا............................................................................................................................................... 137

  3-5- روش تحلیل آماری.............................................................................................................................. 138

  1-5-3- شاخص‌های برازش مدل......................................................................................................... 140

   

  فصل چهارم:  یافته‌های پژوهش

  4-1- یافته‌های توصیفی متغیرهای آشکار پژوهش................................................................................ 148

  4-2- تحلیل مقدماتی..................................................................................................................................... 150

  4-4- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل ..................................................................................................... 153

  4-5- ارزیابی مدل ساختاری ...................................................................................................................... 158

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

  5-1- اضطراب دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان........................................................................... 172

  5-2- نقش واسطه‌ای خودکارآمدی اجتماعی و عدم ظرفیت شناختی در رابطه بین

   اضطراب دلسبتگی و راهکارهای تنظیم هیجان...................................................................................... 176

  5-3- اجتناب دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان............................................................................ 181

   

  عنوان                                                                                           صفحه

   

  5-4- نقش واسطه‌ای خود افشاسازی و عدم ظرفیت شناختی در رابطه بین اجتناب

  دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان......................................................................................................... 184

  5-5- مضامین و پیشنهادات پژوهش......................................................................................................... 188

  6-5- محدودیت‌های پژوهش........................................................................................................................ 190

   

  منابع

  منابع فارسی....................................................................................................................................................... 191

  منابع انگلیسی.................................................................................................................................................... 192

   

  پیوست‌ها

  پیوست 1: مقیاس ابعاد دلبستگی................................................................................................................ 216

  پیوست 2: ابزار تنظیم هیجان...................................................................................................................... 217

  پیوست 3: مقیاس خودافشاسازی................................................................................................................. 219

  پیوست 4: ابزار خودکارآمدی اجتماعی...................................................................................................... 220

  پیوست 5: ابزار ایجاد هیجان منفی............................................................................................................. 221

  منبع:

   

  منابع

   

   

  منابع فارسی

   

  اصغرنژاد، طاهره؛ خداپناهی، محمدکریم، و حیدری، محمود. (1383). بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی ، مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی. مجله روانشناسی، 8، 3، 227- 218.

  بشارت، محمدعلی. (1388). سبک‌های دلبستگی و نارسایی هیجانی. پژوهشهای روانشناختی، دوره 12، شماره 3 و 4، صص 80-63.

  حجازی الهه؛ فارسی نژاد، معصومه و عسگری، علی. (1386). سبکهای هویت و پیشرفت تحصیلی: نقش خودکارآمدی  تحصیلی. مجله روانشناسی، 11، 4، 413-394.

  حکمتی‌نژاد، اقبال. (1380). بررسی تعامل جنسیت و خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی. دانشگاه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  رحیمی، مهدی. (1391). پیش بینی فرایند تصمیم گیری توسط انگیزش، هیجانات و ارزیابی های شناختی هیجانات با واسطه گری تمایلات فراشناختی: رویکردی یکپارچه در تصمیم گیری. دانشگاه شیراز، پایان نامه منتشر نشده دکتری.

  عبدی، سلمان؛ باباپور خیرالدین، جلیل، و فتحی، حیدر. (1389). رابطه سبک‌های تنظیم هیجان شناختی و سلامت عمومی   دانشجویان .مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 8، 4، 264-258.

  فولاد‌چنگ، محبوبه. (1383). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های خودگردانی و افزایش باورهای خود بسندگی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی. دانشگاه شیراز، پایان نامه منتشر نشده دکتری.

  هومن، حیدرعلی. (1391). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل (با اصلاحات). تهران نشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی .

  یوسفی، فریده. (1385). بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 6، 4، 871-892.

   

  منابع انگلیسی

   

  Adler, A. (1937). Position in family constellation influences life style. Journal of individual psychology, 3, 211-227.

  Ainsworth, M. D. S. (1967). Infancy in Uganda: Infant care and the growth of love. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

  Ainsworth, M. D. S. (1991). Attachment and other affectional bonds across the life cycle. In C. M. Parkes, J. Stevenson-Hinde, & P.Marris (Eds.), Attachment across the life cycle (pp. 33–51). New York: Routledge.

  Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment:  Assessed in the Strange Situation and at home. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

  Aldwin, C., Revenson, T. A. (1987). Does coping help? A reexamination of the relationship between coping and mental health. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 337-348.

  Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2012). When are adaptive strategies most predictive of psychopathology? Journal of Abnormal Psychology, 121, 276-281.

  Altman, I., & Taylor, D. A. (1973). Social penetration: The development of interpersonal relationships. New York: Holt, Rinehart & Winston.

  Ang, R. P. (2006). Effects of parenting style on personal and social variables for Asian Adolescents. American Journal of Orthopsychiatry, 76(4), 503-511.

  Appleton, A.A., Buka, S.L., Loucks, E.B., Gilman, S.E., Kubzansky, L.D. (2013). Divergent associations of adaptive and maladaptive emotion regulation strategies with inflammation. Health Psychology, 32(7), 748-756.

  Archer, R. L., Berg, J. H., & Runge, T. E. (1980). Active and passive observer’s attraction to a self-disclosing other. Journal of Experimental Social Psychology, 16, 130- 145.

  Aron, A., & Aron, E. N. (2006). Romantic relationships from the perspectives of the self-expansion model and attachment theory. In M. Mikulincer & G. S. Goodman (Eds.), Dynamics of romantic love: Attachment, caregiving, and sex (pp. 359–382). New York: Guilford Press.

  Arbano, C., & Power, T. (2003). Parental attachment, self-esteem and antisocial iors among African American, European American, & Mexican American adolescents. Journal of Counseling Psychology, 40-51.

  Baldwin, M. W. (1992). Relational schemas and the processing of social information.  Psychological Bulletin, 112, 461–484.

  Baldwin, S. A., & Hoffmann, J. P. (2002). The dynamics of self-esteem: A growth-curve anal-

  ysis. Journal of Youth and Adolescence,31, 101–113.

  Bandura, A. (1977). Social learning theory. New York: General Learning Press.

  Bandura, A. (1996). Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. In G. H. Jennings & D. Belanger (Eds.), Passages beyond the gate: A Jungian approach to understanding the nature of American psychology at the dawn of the new millennium (pp. 96-107). Needham Heights, MA: Simon & Schuster.

   

  Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.

  Bandura, A. (2000). Self-efficacy. In A.C.E. Kazdin (Ed.), Encyclopedia of psychology Vol 7 New York: Oxford University Press, pp. 212-213.

  Bandura, A., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Gerbino, M., & Pastorelli, C. (2003). Role of affective self-regulatory efficacy on diverse spheres of psychosocial functioning. Child Development, 74, 769–782.

  Bandura, A., Pastorelli, C., Barbaranelli, C., & Caprara, G. V. (1999). Selfefficacy pathways to childhood depression. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 258-269.

  Bandura, A., & Wood, R. E. (1989). Effect of perceived controllability and performance         standards on self-regulation of complex decision-making.Journal of Personality and Social Psychology, 56, 805-814.

  Bargh, J.A., & Williams, L.E. (2007). On the nonconscious regulation of emotion. In J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 429-445). New York: Guilford.

  Bartholomew, K. (1990). Avoidance of intimacy: An attachment perspective. Journal of Social and Personal R elationshivs, 7, 147-178.

  Bartholomew, K, & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 6, 1, 226-244.

  Bauman, G., Bustillos, L., Bensimon, E., Brown, M. C., & Bartee, R. (2005). Achieving equitable educational outcomes with all students: The institution’s role and responsibilities. Washington, DC: Association of American Colleges and Universities.

  Bavelas, J. B., Coates, L., & Johnson, T. (2000). Listeners as co-narrators. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 941-952.

  Bechara , A., damasio, H., & damasio,A. R. (2000). Emotion, Decision Making and the Orbitofrontal Cortex. life span and medicines,  vol, 10, issue  3, 295-307.

  Berant, E., Mikulincer, M., & Florian, V. (2001a). The association of mothers’ attachment style and their psychological reactions to the diagnosis of infant’s congenital heart disease. Journal of Social and Clinical Psychology, 20, 208–232.

  Berant, E., Mikulincer, M., & Florian, V. (2001b). Attachment style and mental health: A 1-year follow- up study of mothers of infants with congenital heart disease. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 956–968.

  Berg, J. H. (1987). Responsiveness and self-disclosure. In V. J. Derlega, & J. H. Berg (Eds.), Self-disclosure: Theory, research, and therapy (pp. 101-130). New York: Plenum Press.

  Berman, W. H., & Turk, D. C. (1981). Adaptation to divorce: Problems and coping strategies. Journal of Marriage and family, 43, 179-189.

  Berridge, K. C., & Winkielman, P. (2003). What is an unconscious emotion: The case for unconscious 'liking'. Cognition and Emotion, 17, 181-211.

  Berscheid, E., & Walster, E. H. (1978). Interpersonal attraction. Reading, MA: Addison Wesley.Mehmet

  Betz, N. E., & Klein, K. L. (1996). Relationships among measures of career selfefficacy, generalized self-efficacy, and global self-esteem. Journal of Career Assessment, 4, 285-298.

  Betz, N.E., & Hackett, G. (1986). Applications of self-efficacy theory to understanding career choice behavior. Journal of Social and Clinical Psychology, 4, 279-289.

  Bilgin, M. (2011). Relation among proposed predictors and outcomes of social self efficacy Turkish late adolescents. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40, 01-18.

  Billings, A., & Moos, R. (1984). Coping, stress, and social resources among adults with unipolar depression. Journal of Personality and Social Psychology 46, 877-891.

  Boden, J. M., & Baumeister, R. F. (1997). Repressive coping: Distraction using pleasant thoughts ad memories, Journal of Personality and Social Psychology, 73, 45-62.

  Bower, G. H. (1991). Mood congruity of social judgments. In J. P. Forgas (Ed.), Emotion and social judgments (pp. 31-53). Oxford, England: Pergamon Press.

  Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Attachment. New York: Basic Books.

  Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and anger.NewYork: Basic Books.

  Bowlby, J. (1979). The Making and Breaking of Affectional Bonds. London: Tavistock.

  Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol. 3. Sadness and depression. New York: Basic Books.

  Bowlby, J. (1982/1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment (2nd ed.). New York: Basic Books.

  Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment theory. London: Routledge.

  Brennan, K. A., Clark, C. L. & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In J.A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp.46-76). New York: Guilford Press.

  Brennan, K. A., Shaver, P. R., & Clark, C. A. (2000). Specifying some mediators of attachment-related anxiety and avoidance. Unpublished manuscript, State University of New York, Brockport, NY.

  Brenning, K., & Braet, C. (2013). The emotion regulation model of attachment : an emotion-specific approach. Personal Relationship. , 20, 107-123.

  Bretherton, I. (1991). Pouring new wine into old bottles: The social self as internal working model. In M. Gunnar & L. A. Sroufe (Eds.), Minnesota symposia on child development (Memory and affect in development, Vol. 26, pp. 237–263). Hillsdale: Erlbaum.

  Bretherton, I. (1993). From dialogue to internal working models: The co-construction of self in relationships. In C. A. Nelson (Ed.), Memory and affect in development (pp. 237–263). Hillsdale: Erlbaum.

  Bretherton, I., Golby, B., & Cho, E. (1997). Attachment and the transmission of values. In J. Grusec and L. Kucszynski (Eds.). Parenting and childrens internalization of values (pp. 103-134). New York: Wiley.

  Bretherton, I., & Munholland, K. A. (1999). Internal working models in attachment: A construct revisited. In J. Cassidy and P. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment: Theory, research and clinical application (pp. 89-111). New York: Guilford.

  Brown, K.W., Ryan, R.M., & Creswell, J.D. (2007). Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychological Inquiry, 18, 211-237.

  Buck, R. (1984). The communication of emotion. New York: Guilford.

  Buelow, S. A., Lyddon, W. J., & Johnson, J. T. (2002). Client attachment and coping resources. Counseling Psychology Quarterly, 15, 145–152.

  Cahill, L., Prins, B., Weber, M., & McGaugh, J. L. (1994). Beta-adrenergic activation and memory for emotional events. Nature, 371(6499), 702–704.

  Calkins, S.D. & Fox, N.A. (2002). Self-regulatory processes in early personality development: A multilevel approach to the study of childhood social withdrawal and aggression. Development & Psychopathology, 14, 477-498.

  Campell-sills, l., & Barlow, D. H. (2007). Incorporating emotion regulation into conceptualization and treatment  of anxiety  and modal disorders. In J. J. Gross (ED.), handbook  of emotion regulation (542-559). New York:Guilford press.

  Campos, J., Campos, R., & Barrett, K. (1989). Emergent themes in the study of emotional development and emotion regulation. Developmental Psychology, 25, 394–402.

  Cannon, W. B. (1939). The wisdom of the body (2nd ed.). New York: Simon. (First edition published 1932)

  Caprara, G. V., Giunta, L. D., Eisenberg, N., Gerbino, M., Pastorelli, C., & Tramontano, C. (2008). Assessing regulatory emotional self-efficacy in three countries. Psychological Assessment, 20(2), 227–237.

  Caprara, G. & Steca, P. (2007). Prosocial agency: the contribution of  values and self-efficacy beliefs to prosocial behavior across ages. Journal of Social and Clinical Psychology, 26(2): 218-239.

  Caprara G.V. & Steca P. (2005). Self-efficacy beliefs as determinants of prosocial behavior conducive to life satisfaction across ages. Journal of Social and Clinical Psychology 24, 191-217.

  Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., & Cervone, D. (2004). The contributions of self

  efficacy beliefs to psychosocial outcomes in adolescence: Predicting beyond global disposition tendencies. Personality and Individual Differences, 37, 751-763.

  Caprara, G. V., Barbaranelli, C., & Zimbardo, P. G. (2002). When parsimony subdues distinctiveness: Simplified public perception of politicians’ personality. Political Psychology, 23, 77–96.

  Caprara, G.V., Regalia, C., & Bandura, A. (2002). Longitudinal impact of perceived self regulatory efficacy on violent conduct. European Psychologist, 7, 63-69.

  Caprara G.V., Scabini E., Barbaranelli C., Pastorelli C., Regalia C. & Bandura A. (1998). Impact of adolescents’ perceived self-regulatory efficacy on familial communication and antisocial conduct. European Psychologist 3, 125-132.

  Carpenter, E. M., & Kirkpatrick, L. A. (1996). Attachment style and presence of a romantic partner as moderators of psychophysiological responses to a stressful laboratory situation. Personal Relationships, 3, 351–367.

   

   

  Carter, C. S., Ahnert, L., Grossmann, K. E., Hrdy, S. B., Lamb, M. E., Porges, S. W., et al. (Eds.). (2005). Attachment and bonding: A new synthesis. Cambridge, MA: MIT Press.

  Carver, C. S. (1997). Adult attachment and personality: Cognitive evidence and a new measure. Journal of Personality and Social Psychology, 23, 865-883.

  Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1981). Attention and self-regulation: A control-theory approach to human behavior. New York: Springer-Verlag.

  Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267-283.

  Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 319–333.

  Cassidy, J. (1994). Emotion regulation: Influences of attachment relationships. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 228– 283.

  Cassidy, J., & Kobak, R. R. (1988). Avoidance and its relationship with other defensive processes. In J. Belsky & T. Nezworski (Eds.), Clinical implications of attachment (pp. 300-323). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

  Cicchetti, D., Ackerman, B. P, & Izard, C. E. (1995). Emotions and emotion regulation in developmental psychology. Development and Psychopathology, 7, 1-10.

  Cheng, H., & Furnham, A. (2002). Personality, peer relations, and self-confidence as predictors of happiness and loneliness. Journal of Adolescence, 25, 327-339.

  Chung, C. K., & Pennebaker, J. W. (2007). The psychological functions of function words. In K. Fiedler (Ed.), Social communication (pp. 343-359). New York: Psychology Press.

  Clark, M. S. & Isen, A. M. (1982). Toward Understanding the Relationship Between Feeling States and Social Behavior. Cognitive Social Psychology. Hastrof, A. H., & Isen, A. M. (Eds.). Elsevier: New York, pp. 73-108.

  Cohen, F., & Lazarus, R. S. (1973). Active coping processes, coping disposition, and recovery from surgery. Psychosomatic Medcine, 35, 375-389.

  Cole, S. W. , Kemeny, M. E. , Taylor, S. E. , & Visscher, B. R. (1996). Elevated physical health risk among gay men who conceal their homosexual identity. Health Psychology, 15, 243–251.

  Coleman, K. P. (2003). Perceptions of parent-child attachment, social self-efficacy, and peer relationships in middle childhood. Journal of infant and child development, 12, 351- 368.

  Collins, N. L. (1996). Working models of attachment: Implications for explanation, emotion, and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 810-832.

  Collins, N. L., & Feeney, B. C. (2004). Working models of attachment shape perceptions of social support: Evidence from experimental and observational studies. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 363-383.

   

   

  Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 644–663.

  Collins, N. L., & Read, S. J. (1994). Cognitive representations of attachment: The structure and function of working models. In K. Bartholomew & D. Perlman (Eds.), Advances in personal relationships: Attachment processes in adulthood (Vol. 5, pp. 53–92). London: Jessica Kingsley.

  Collins, N., & Miller, L. (1994). Self-disclosure and liking: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 116(3), 457-75.

  Connolly J. (1989). Social self-efficacy in adolescence: Relations with self-concept, social adjustment, and mental health. Canadian Journal of Behavioral Science, 21, 258–269.

  Cozby, P. C. (1972). Self-disclosure, reciprocity and liking. Sociometry, 35, 151-160.

  Cozby, P. C. (1973). Self-disclosure: A literature review. Psychological Bulletin, 79,

  73-91.

  Cramer, P. (1991). The development of defense mechanisms. New York: Springer-Verlag.

  Crowell, J. A.; Fraley, R. C.; and Shaver, P. R. (1999). "Measurement of Individual Differences in Adolescent and Adult Attachment." In Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications, ed. J. Cassidy and P. R. Shaver. New York: Guilford Press.

  Davidson, R. J. (1998). Affective style and affective disorders: Perspectives from affective neuroscience. Cognition and Emotion, 12, 307-320.

  Davis-Kean, P.E., Huesmann, L.R., Jager, J., Collins, W.A., Bates, J.E., & Lansford, J.E. (2008). Changes in the relation of self-efficacy beliefs and behaviors across development. Child Development, 79, 1257-1269.

  Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press.

  Derakshan, N., Eysenck, M., & Myers, L. B. (2007). Emotional information processing in repressors: The vigilance-avoidance theory. Cognition and Emotion, 21, 1585–1614.

  Derlega, V. J., & Grzelak, J. (1979). Appropriateness of self-disclosure. In G. J. Chelune (Ed.), Self-disclosure. Origins, patterns, and implications of openness in interpersonal relationships (pp. 151-176). San Francisco: Jossey-Bass.

  Derlega, V., Metts, S., Petronio, S., & Margulis, S. (1993). Self-disclosure. Newbury

  Park, CA: Sage.

  Derryberry, D., & Rothbart, M. K. (1988). Arousal, affect, and attention as components of temperament. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 958-966.

  Desivily, H. S., & Eizen, D. (2005). CONFLICT MANAGEMENT IN WORK TEAMS: THE ROLE OF SOCIAL SELF EFFICACY AND GROUP IDENTIFICATION. The International Journal of Conflict Management, 16, 2, 183-208.

   

  DeSteno, D., Gross, J. J., & Kubzansky, L. (2013). Affective science and health: The importance of emotion and emotion regulation. Health Psychology, 32, 5, 474-486.

  Dindia, K. (1988). A comparison of several statistical tests of reciprocity and self-disclosure. Communication Research, 15(6), 726-752.

  Dion, K. K., & Dion, K. L. (1985). Personality, gender, and the phenom- 612 WEI, RUSSELL, AND ZAKALIK enology of romantic love. In P. R. Shaver (Ed.), Self, situations and behavior: Review of personality and social psychology (pp. 209–239). Thousand Oaks, CA: Sage.

  Dozier, M., & Kobak, R. R. (1992). Psychophysiology in attachment interviews: Converging evidence for deactivating strategies. Child Development, 63, 1473–1480.

  Dussault, M., & Deaudelin, C. (2001). Loneliness and self-efficacy in educations majors. Psychological Reports, 89, 285-289.

  Eccles, J. S., Wigfield, A., & Schiefele, U. (1998). Motivation. In N. Eisenberg (Ed.), Handbook of child psychology (Vol. 3, 5th ed.). New York: Wiley.

  Edelstein, R. S., Ghetti, S., Quas, J. A., Goodman, G. S., Alexander, K. W., Redlich, A. D., & Cordon, I. M. (2005). Individual differences in emotional memory: Adult attachment and long-term memory for child sexual abuse. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 1537–1548.

  Ehrenberg, M. F., Cox, D. N., & Koopman, R. F. (1991). The relationship between self-efficacy and depression in adolescents. Adolescence, 26, 361-374.

  Eichenbaum, H. (2004). Hippocampus: Cognitive processes and neural representations that underlie declarative memory. Neuron, 44, 109-120.

  Eisenberg, N., Hofer, C., & Vaughan, J. (2007). Effortful control and its socioemotional consequences. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press.

  Eisenberg, N., Smith, C.L., & Spinrad, T.L. (2011). Effortful control: Relations with emotion regulation, adjustments, and socialization in childhood. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications (2nd ed., pp. 263-283). New York: Guilford Press.

  Ekman, P., & Davidson, R. J. (1994). The nature of emotion: Fundamental questions. New York: Oxford University Press.

  Epstein, S., & Meier, P. (1989). Constructive thinking: A broad coping variable with specific components. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 332–350.

  Erber, R., & Erber, M.W. (2000). The self-regulation of moods: Second thoughts on the importance of happiness in everyday life. Psychological Inquiry, 11, 142-148.

  Esch, T., Fricchione, G. L., & Stefano, G. B. (2003). The therapeutic use of the relaxation response in stress-related diseases. Medical Science Monitor, 9, 2, 23-34.

  Estrada, C.A., Isen, A.M., & Young, M.J. (1994). Positive affect improves creative problem solving and influences reported source of practice satisfaction in physicians. Motivation and Emotion, 18, 285-299.

   

   

  Estrada C. A., Isen, A. M., & Young, M. J. (1997). Positive affect facilitates integration of information and decreases anchoring in reasoning among physicians. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 72,117–135.

  Fan, J., McCandliss, B. D., Fossella, J., Flombaum, J. I., & Posner, M. I. (2005). The activation of attentional networks. NeuroImage, 26, 471-479.

  Feeney, J.A., & Noller, P. (1990). Attachment Styles as a Predictor of Adult Romantic Relationships. Journal of Personality and Social Psychology,58, 281-291.

  Felson, R. B., & Zielinski, M. A. (1989). Children’s self-esteem and parental support. Journal of Marriage and the Family, 48, 1, 37-46.

  Felton, B. J., Revenson, T. A., Hinrichsen, G. A.  (1984). Stress and coping in the explanation of psychological adjustment among chronically ill adults. Social science and medicine, 18, 889-898.

  Field, T., Diego, M. & Sanders, C. (2001). Adolescent depression and risk factors. Adolescence, 36, 492-498.

  Fletcher, A. C., Steinberg, L., & Williams-Wheeler, M. (2004).  Parental Influences on Adolescent Problem Behavior:  A Response to Stattin and Kerr.  Child Development, 75, 781-796.

  Florian, V., Mikulincer, M., & Bucholtz, I. (1995). Effects of adult attachment style on the perception and search for social support. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 129, 665–676.

  Florian, L. 1998. 'Inclusive practice: What, why and how.' In C. Tilstone, L. Florian and R. Rose (Eds.) Promoting Inclusive Practice. London, Routledge: 13-26.

  Fraley, R. C. (2002). Attachment Stability From Infancy to Adulthood: Meta-Analysis and Dynamic Modeling of Developmental Mechanisms. Personality and Social Psychology Review, 6, No. 2, 123–151.

  Fraley, R. C., & Brumbaugh, C. C. (2007). Adult attachment and preemptive defenses: Converging evidence of the role of defensive exclusion at the level of encoding. Journal of Personality, 75, 1033–1050.

  Fraley, R. C., Garner, J. P., & Shaver, P. R. (2000). Adult attachment and the defensive regulation of attention and memory: The role of preemptive and postemptive processes. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 816–826.

  Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (1997). Adult attachment and the suppression of unwanted thoughts. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1080-1091.

  Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (2000). Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of General Psychology, 4, 132–154.

  Forsyth, C. J., & Compas, B. E. (1987). Interaction of cognitive appraisals of stressful events and coping: Testing the goodness of fit hypothesis. Cognitive Therapy and Research, 11, 473–485.

  Frazier, P. A., Tix, A. P., & Barron, K. E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research. Journal of Coun-seling Psychology, 51, 115–134.

   

  Frijda, N. H. (1986). The emotions. Cambridge: Cambridge University Press.

  Gable, S. L., Reis, H. T., Impett, E., & Asher, E. R. (2004). What do you do when things go right? The intrapersonal and interpersonal benefits of sharing positive events. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 228–245.

  Galla, B. M., & Wood, J. J. (2012). Emotional self-efficacy moderates anxiety-related impairments in math performance in elementary school-age youth. Personality and Individual Differences, 52, 2, 118-122.

  Garber, J., & Dodge, K.A. (1991). The development of emotion regulation and dysregulation. New York: Cambridge University Press.

  Gardner, P (2011). High stakes internships (White Paper). East Lansing: Collegiate Employment research Institute (CERI).

  Gecas, V. (1989). The social psychology of self-efficacy. Annual Review of Sociology, 15, 291–316.

  George, C., Kaplan, N., & Main, M. (1985). The Adult Attachment Interview. Unpublished protocol, Department of Psychology, University of California, Berkeley.

  Gillath, O., Bunge, S. A., Shaver P. R., Wendelken, C., & Mikulincer, M. (2005). Attachment-style differences in the ability to suppress negative thoughts: Exploring the neural correlates. Neuroimage, 28, 835-847.

  Gillath, O., Shaver, P. R., Mendoza, S. P., Maninger N., & Ferrer E. (2006, January). Changes in salivary cortisol concentration as a function of attachment style and attachment-related emotional states. Talk presented in a symposium entitled “Attachment, stress, and physiological/endocrine responses,” chaired by Markus Quirin and Omri Gillath, at the annual meeting of the Society for Personality and Social Psychology, Palm Springs, CA.

  Gjerde, P. F., Onishi, M., & Carlson, K. S. (2004). Personality characteristics associated with romantic attachment: A comparison of interview and self-report methodologies. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 1402–1415.

  Gottman, J. M., & Declaire, J. (1998). Raising an emotionally intelligent child. New York: Simon & Schuster.

  Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotionalproblems. Personality and Individual Differences, 30, 1311–1327

  Garnefski, N., Van Den Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee, J., & Onstein, E. (2002). The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems, Comparison between a clinical and non-clinical sample. European Journal of Personality, 16, 403–42

  Galanaki, E. P., & Kalantzi-Azizi, A. (1999). Loneliness and social dissatisfaction: Its relation with children’s self-efficacy for peer interaction. Child Study Journal, 29, 1-22.

  Greene, K., Derlega, V. J., & Mathews, A. (2006). Self-disclosure in personal relationships. In A. Vangelisti & D. Perlman (Eds.), Cambridge handbook of personal relationships (pp. 409-427). Cambridge, England: Cambridge University Press.

   

  Greene, K., & Faulkner, S. L. (2002). Expected vs. actual responses to disclosure in relationships of HIV-positive African-American adolescent females. Communication Studies, 53, 297-31

  Greene, T. R., & Noice, H. (1988). Influence of positive affect upon creative thinking and problem solving in children. Psychological Reports, 63, 895-898.

  Greenhalgh, P. (1994). Emotional growth and learning. London: Routledge.

  Gross, J.J. (2001). Emotion Regulation in Adulthood: Timing is Everything. Current directions in psychological science, 10, 6, 214-219.

  Gross, J. J., & Munoz, R. F. (1995). Emotion regulation and mental health. Clinical Psychology: Science and Practice, 2, 151–164.

  Gross,]. J. (Ed.). (2007). Handbook ofemotion regulation. New York: Guilford Press.

  Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 3-24). New York: Guilford Press.

  Gross, J.J. (1998). The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review. Review of General  Psychology, vol. 2, No. 3, pp. 271-299.

  Gross, J.J. (1999). Emotion Regulation: Past, Present, Future. Cognition & Emotion, 13, 551- 573.

  Gross, J. J., John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Social Psychology, 85, 348–362.

  Gunnar, M. R. (2005). Attachment and stress in early development: Does attachment add to the potency of social regulators of infant stress? In C. S. Carter, L. Ahnert, K. E. Grossmann, S. B. Hrdy, M. E. Lamb, S. W. Porges, et al. (Eds.), Attachment and bonding: A new synthesis (pp. 245–256). Cambridge, MA: MIT Press.

  James,W. (1884). What is an emotion? Mind, 9, 188-205.

  Hackett, G. (1995). Self-efficacy in career choice and development. In A. Bandura (Ed.), Self efficacy in changing societies (pp. 232-258). New York: Cambridge University Press.

  Hart, J., Shaver, R. P., & Goldenberg, J. L. (2005). Attachment, self-esteem worldviews, and terror management: Evidence for tripartite security system. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 999-1013.

  Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–524.

  Heinonen, K., Raikkonen, K., Keltikangas-Jarvinen, L., & Strandberg, T. (2004). Adult attachment dimensions and recollections of childhood family context: Associations with dispositional optimism and pessimism. European Journal of Personality, 18, 193–207.

  Hesse, E. (1999). The Adult Attachment Interview: Historical and current perspectives. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 395–433). New York: Guilford Press.

   

   

  Higgins, E. T. (1998). Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 30, pp. 1–46). New York: Academic Press.

  Hindy, C. G., & Schwarz, J. C. (1994). Anxious romantic attachment in adult relationships. In M. B. Sperling & W. H. Berman (Eds.), Attachment in adults: Clinical and developmental perspectives (pp. 179–203). New York: Guilford Press.

  Holmbeck, G. N.(1997).Toward terminological, conceptual, and statistical clarityin the study of mediators and moderators: Examples from the child-clinical and pediatric psychology literatures. Journal of Consulting and Clinical Psychology,4, 599 –610.

  Holodynski, M. & Friedlmeier, W. (2006). Development of emotions and emotion regulation. New York: Springer.

  Hoyle, R. H., & Smith, G. T. (1994). Formulating clinical research hypotheses as structural equation models: A conceptual overview. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 429 -440.

  Howard, M. S. & Medway, F. J. (2004). Adolescents' attachment and coping with stress.

  Psychology in Schools, 41(3), 391-402.

  Hwang, J. (2006). A processing model of emotion Regulation: insights from the attachment system. Unpublished doctoral thesis, Georgia State University.

  Isen, A. M., Rosenzweig, A. S., & Young, M. J. (1991). The influence of positive affect on clinical problem solving. Medical Decision Making, 11, 221-227.

  Izard, C. E. (1993). Four systems for emotion activation: Cognitive and non-cognitive processes. Psychological Review, 100, 60–69.

  Jourard, S. M. (1971). Self - disclosure: An experimental analysis of the transparent self. Oxford, England: John Wiley.

  Jenkins, S.R., Goodness, K., & Burhmester, D. (2002). Gender differences in early adolescents’ relationships: Qualities, self-efficacy, and depression symptoms. Journal of Early Adolescence, 22, 277-308.

  Judge, T.A., & Bono, J.E. (2001) Relationship of core self-evaluations traits—self-esteem, generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability—with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 80 –92.

  Kagan, J. (1994). Galen's Prophecy: Temperament in Human Nature. Basic Books.

  Kahn, J. H., & Hessling, R. M. (2001). Measuring the tendency to conceal versus disclose psychological distress. Journal of Social and Clinical Psychology, 20, 41–65.

  Kahn, J. H., Lamb, D. H., Champion, D., Eberle, J. A., & Schoen, K. A. (2002). Disclosing versus concealing distressing information: Linking self-reported tendencies to situational behavior. Journal of Research in Personality, 36, 531–538.

  Karavasilis, L., Doyle, A. B., & Markiewicz, D. (2003). Associations between parenting style and attachment to mother in middle childhood and adolescence. International Journal of Behavioral Development, 27(2), 153–164.

   

  Kerr, M., & Stattin, H. (2000). What parents know, how they know it, and several forms of adolescent adjustment: Further support for a reinterpretation of monitoring. Developmental Psychology, 36, 366 – 380.

  Ketelaar, T. (2004). Ancestral Emotions, Current Decisions: Using Evolutionary Game Theory to explore the role of Emotions in decision-making. Crawford, C. & Salmon, C. (Eds). Darwinism, Public Policy and Private Decisions, (pp145-168). Lawrence Erlbaum Associates.

  Kim, Y. (2005). Emotional and cognitive consequences of adult attachment: The mediating effect of the self. Personality and Individual Differences, 39, 913-923.

  Kobak, R., & Hazan, C. (1991). Attachment in marriage: Effects of security and accuracy of working models. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 861–869.

  Kobak, R., & Sceery, A. (1988). Attachment in late adolescence: Working models, affect regulation, and representations of self and others. Child Development, 59, 135–146.

  Kochanska, G. (2001). "The development of self-regulation in the first four years of life. Child Development, 72, 4, 1091-1111.

  Kohut, H. (1971). The analysis of the self. New York: International Universities Press.

  Kohn, J. L., Rholes, W. S., & Schmeichel, B. J. (2012). Self-regulatory depletion and attachment avoidance: Increasing the accessibility of negative attachment-related memories. Journal of Experimental Social Psychology, 48, 375–378.

  Koole, S. L., & Kuhl. J. (2007). Dealing with unwanted feelings: The role of affect regulation in volitional action control. In J. Shah & W. Gardner (Eds.), Handbook of motivation science. New York: Guilford.

  Kuhl, J. (2000). A functional-design approach to motivation and self-regulation: the dynamics of personality systems interactions. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.). Handbook of Self-regulation (pp. 111-169). San Diego, CA: Academic Press.

  Kunda, Z. (2002). Social cognition: making sense of people. Cambridge, MA: MIT Press.

  Lang, p. J. (1984). Cognition in emotion: Concept and action. In C. E. Izard, J. Kagan, & R.B. Zajonk (Eds.), Emotion, Cognition, and behavior (pp. 192-226). Cambridge, England: Cambridge University Press.

  Larose, S., Bernier, A., Soucy, N., & Duchesne, S. (1999). Attachment style dimensions, network orientation, and the process of seeking help from college teachers. Journal of Social and Personal Relationships, 16, 225–247.

  Larsen, R. J. (2000). Toward a science of mood regulation. Psychological Inquiry, 11, 129-141.

  Larson, D. G., & Chastain, R. L. (1990). Self-concealment: Conceptualization, measurement, and health implications. Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 439–455.

   

   

   

  Laurenceau, J.-P., Feldman Barrett, L., & Pietromonaco, P. R. (1998). Intimacy as an interpersonal process: The importance of self-disclosure, partner disclosure, and perceived partner responsiveness in interpersonal exchanges. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1238– 1251.

  Lazarus, R. S. (1991). Cognition and motivation in emotion.  American Psychologist, 46, 4, 352-367.

   

  Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

  Lempers, J. D., & Clark-Lempers, D. S. (1992). Young, middle, and late adolescents' comparisons of the functional importance of five significant relationships. Journal of Youth and Adolescence, 21, 54-96.

  Lerner, J. S., & Keltner, D. (2001). Fear, anger, and risk. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 1, 146- 159.

  LeDoux, J.E. (1992). Emotion as memory: Anatomical systems underlying indelible neural traces. In S-A. Christianson (Ed.), the handbook of emotion and memory: Research and theory. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.

  Lepore, S.J., Ragan, J.D. and Jones, S. (2000). Talking facilitates cognitive-emotional processes of adaptation to an acutestressor. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 499-508.

  Lin, S. P. (2006). An exploration of Chinese international students' social self-efficacy. Unpublished Ph. D. Thesis. Ohio State University.

  Linehan, M., Bohus, M., & Lynch, T. (2007). Dialectical Behavior Therapy for pervasive emotion dysregulation: Theoretical and practical underpinnings. In J. Gross (Ed.) Handbook of Emotion Regulation.

  Lieberman, M., Doyle, A. B., and Markiewicz, D. (1999). Developmental patterns in security of attachment to mother and father in late childhood and early adolescence: Associations with peer relations. Child Development, 70, 202–213.

  Littrell, J., & Beck, E. (2001). Predictors of depression in a sample of African- American homeless men: Identifying effective coping strategies given varying levels of daily stressors. Community Mental Health Journal, 37, 15-29.

  Lopez, F. G., & Brennan, K. A. (2000). Dynamic processes underlying adult attachment organization: Toward an attachment theoretical perspective on the healthy and effective self. Journal of Counseling Psychology, 47, 283–301.

  Lopez, F. G., Melendez, M. C., Sauer, E. M., Berger, E., & Wyssmann, J. (1998). Internal working models, self-reported problems, and help-seeking attitudes among college students. Journal of Counseling Psychology, 45, 79–83.

  Lyons-Ruth, K., & Jacobvitz, D. (1999). Attachment disorganization: Unresolved loss, relational violence, and lapses in behavioral and attentional strategies. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 520–554). New York: Guilford Press.

   

  Main, M., Kaplan, N. & Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood, and adulthood: A move to the level of representation. In I. Bretherton & E. Waters (Eds.), Growing points in attachment theory and research. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50, 66-106.

  Main, M. (1990). Cross-cultural studies of attachment organization: Recent studies, changing methodologies, and the concept of conditional strategies. Human Development, 33, 48–61.

  Main, M., & Weston, D. R. (1982). Avoidance of the attachment figure in infancy: Descriptions and interpretations. In C. Parkes & J. Stevenson-Hinde (Eds.), The place of attachment in human behavior (pp. 31–59). New York: Basic Books.

  Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti, & M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention (pp. 121–160). Chicago: University of Chicago Press.

  Main, M., & Goldwyn, R. (1988). Adult attachment scoring and classification system. Unpublished manuscript, University of California, Berkeley.

  Mallinckrodt, B. (1992). Client’s representations of childhood emotional bonds with parents, social support and formation of the working alliance. Journal of Counseling Psychology, 38, 401-409.

  Mallinckrodt, B. (2000). Attachment, social competencies, social support and interpersonal process in psychotherapy. Psychotherapy Research, 10, 239–266.

  Matthews, k., Siegel, J., Kuller, L., Thompson, m., Varat, M. (1983). Determinants of decision to seek medical treatment by patient with acute myocardial infarction symptoms. Journal of personality and social psychology, 6, 1144-1156.

  Matsushima, R., & Shiomi, K., (2003). Social self-efficacy and interpersonal stress in adolescence. Social Behavior and Personality: an international journal, 31, 4, 323-332.

  Mauss, I. B., Bunge, S. A., & Gross, J. J. (2007). Automatic emotion regulation. Social and Personality Psychology Compass, 1, 146-167.

  Mauss, I. B., & Robinson, M. D. (2009). Measures of emotion: A review. Cognition and Emotion, 23, 209-237.

  Mayer, J. D., & Gaschke, Y. N. (1988). The experience and meta-experience of mood. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 102-111.

  Mayseless, O. (2004). Home leaving to military service: Attachment concerns, transfer of attachment functions from parents to peers, and adjustment. Journal of Adolescent Research, 19, 533–558.

  Melby, J. N., Conger, R. D., Conger, K. J., & Lorenz, F. O. (1993). Effect of parental behavior on tobacco use by young male adolescents. Journal of Marriage and the Family, 55, 439-454.

  McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1986). Clinical assessment can benefit from recent advances in personality psychology. American Psychologist, 41, 1001–1003.

   

   

  McDowell, D.J., & Parke, R.D. (2009). Parental correlates of children’s peer relations: An empirical test of a tripartite model. Developmental Psychology, 45, 224-235.

  McFarlane, A. H., Bellissimo, A., & Norman, G. R. (1995). The role of family and peers in social self-efficacy: Links to depression in adolescence. American Journal of Orthopsychiatry, 65, 402-410.

  McGowan, S. (2002). Mental representations in stressful situations: The calming and distressing effects of significant others. Journal of Experimental Social Psychology, 38, 152–161.

  Mikulincer, M. (1995). Attachment style and the mental presentation of the self. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 1203-1215.

  Mikulincer, M. (1998a). Adult attachment style and individual differences in functional versus dysfunctional experiences of anger. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 513-524.

  Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2004). Securitybased self-representations in adulthood: Contents and processes. In W. S. Rholes & J. A. Simpson (Eds.), Adult attachment: Theory, research, and clinical implications (pp. 159–195). New York: Guilford Press.

  Mikulincer, M., Gillath, O., & Shaver, P. R. (2002). Activation of the attachment system in adulthood: Threat-related primes increase the accessibility of mental representations of attachment figures. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 881– 895.

  Mikulncer, M. (1998b). Adult attachment style and affect regulation: Strategic variations in self-appraisals. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 420-435.

  Mikulincer, M., Birnbaum, G., Woddis, D., & Nachmias, O. (2000). Stress and accessibility of proximity-related thoughts: Exploring the normative and intraindividual components of attachment theory. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 509–523.

  Mikulincer, M., Florian, V., Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (2002). Attachment security in couple relationships: A systemic model and its implications for family dynamics. Family Process, 41, 405–434.

  Mikulincer, M., Dolev, T., & Shaver, P. (2004). Attachment-related strategies during thought suppression: Ironic rebounds and vulnerable self-representations. Journal of Personality and Social Psychology, 8, 940–956.

  Mikulincer, M. & Florian, V. (2000). Exploring individual differences in reactions to mortality salience: Does attachment style regulate terror management mechanisms? Journal of Personality and Social Psychology, 79, 260-273.

  Mikulincer, M., Florian, V., & Weller, A. (1993). Attachment styles, coping strategies, and posttraumatic psychological distress: The impact of the gulf war in Israel. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 817-826.

  Mikulicer, M., Florian, V., & Tolmacz, R. (1990). Attachment styles and fear of personal death: A case study of affect regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 273-280.

  Mikulincer, M., & Florian, V. (1995). Appraisal of and coping with a real-life stressful situation: The contribution of attachment styles. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 406–414.

   

  Mikulincer, M., & Florian, V. (1998). The relationship between adult attachment styles and emotional and cognitive reactions to stressful events. In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 143–165). New York: Guilford Press.

  Mikulincer, M., Florian, V., & Weller, A. (1993). Attachment styles, coping strategies, and posttraumatic psychological distress: The impact of the Gulf War in Israel. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 817–826.

  Mikulincer, M., Hirschberger, G., Nachmias, O., & Gillath, O. (2001). The affective component of the secure base schema: Affective priming with representations of proximity maintenance. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 305–321.

  Mikulincer, M., & Horesh, N. (1999). Adult attachment style and the perception of others: The role of projective mechanisms. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 1022–1034.

  Mikulincer, M. & Orbach, I. (1995). Attachment styles and repressive defensiveness: The accessibility and architecture of affective memories. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 917-925.

  Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (2003). Attachment theory and affect regulation: The dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation and Emotion, 27, 77-102.

  Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Horesh, N. (2006). Attachment bases of emotion regulation and posttraumatic adjustment. In D. K. Snyder, J. A. Simpson, & J. N. Hughes (Eds.), Emotion regulation in families: Pathways to dysfunction and health (pp. 77–99). Washington, DC: American Psychological Association.

  Mikulincer, M., Orbach, I, & Iavnieli, D. (1998). Adult attachment style and affect regulation: Strategic variations in subjective self-other similarity. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 436-448.

  Mikulincer, M., & Nachshon, O. (1991). Attachment styles and patterns of self-disclosure. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 321-332.

  Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2003). The attachment behavioral system in adulthood: Activation, psychodynamics, and interpersonal processes. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 35, pp. 53-152). New York: Academic Press.

  Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change. The Guilford Press.

  Miller, L. C., Berg, J. H., & Archer, R. L. (1983). Openers: Individuals who elicit intimate self-disclosure. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 1234–1244.

  Moller, N. P., McCarthy, C. J., & Fouladi, R. T. (2002). Earned attachment security: Its relationship to coping resources and stress symptoms among college students following relationship breakup. Journal of College Student Development, 43, 213–230.

  Moller, N. P., Fouladi, R. T., McCarthy, C. J., & Hatch, K. D. (2003). Relationship of attachment and social support to college students’ adjustment following a relationship breakup. Journal of Counseling and Development, 81, 354–369.

   

  Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). The role of the family context in the development of emotion regulation. Social Development, 16, 361-388.

  Mullen, B., & Suls, J. (1982). The effectiveness of attention and rejection as coping styles: A meta-analysis of temporal differences. Journal of Psychosomatic Research, 26, 43-49.

  Muraven, M., Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1998). Self-control as a limited resource: Regulatory depletion patterns. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 774-789.

  Muraven, M., & Baumeister, R. F. (2000). Self-regulation and depletion of limited resources: Does self-control resemble a muscle? Psychological Bulletin, 126, 247-259.

  Muris, P. (2001). A bnef questionnaire for measuring self efficacy in youth. Journal of  Psychopathology and Behavioral Assessment, 23, 145-152.

  Muris, P. (2002). Relationships between self-efficacy and symptoms of anxiety disorders and depression in a normal adolescent sample. Personality and Individual Differences, 32(2), 337–348.

  Muris, P., Mayer, B., van Lint, C. & Hofman, S. (2008). Attentional control and psychopathological symptoms in children. Personality and Individual Differences, 44(7), 1495–1505.

  Nesse, R. S., & Ellsworth, P. C. (2009). Evolution, Emotions, and Emotional Disorders, American Psychological Association ,. 64, No. 2, 129–139.

  Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression ad their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100, 569-582.

  Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trends in Cognitive Sciences, 9(5), 242-249.

  Ochsner, K. N. & Gross, J. J. (2008). Cognitive emotion regulation: Insights from social cognitive and affective neuroscience. Currents Directions in Psychological Science, 17(1), 153-158.

  Ortony, A., Clore, G. L., & Collins, A. (1988). The cognitive structure of emotions. New York: Cambridge University Press.

  Palfai, T.P. & Salovey, P. (1993). The influence of depressed and elated mood on deductive and inductive reasoning. Imagination, Cognition and Personality, 13, 57-71.

  Panksepp, J. (1994). Six short essay on various emotion topics. In R. Davidson & P. Ekman (eds). Questions about Emotions, pp. 86-88. New York: Oxford.

  Papsdorf M, Alden L. (1998). Mediators of social rejection in social anxiety: Similarity, self-disclosure, and overt signs of anxiety. Journal of Research in Personality, 32, 351–369.       

  Parkinson, B., & Totterdell, P. (1999). Classifying affect regulation strategies. Cognition and Emotion, 13, 277-303.

  Patrick, H., Hicks, L. & Ryan, A.M. (1997). Relations of perceived social efficacy and social goal pursuit to self-efficacy for academic work. Journal of Early Adolescence, 17, 109-128.

  Pekrun, R., Goetz, T., & Perry, R.P. (2005). Academic Emotions Questionnaire (AEQ).  User’s manual. Department of Psychology, University of Munich.

   

  Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315-341.

  Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic process. Psychological Science, 8, 162-166.

  Pennebaker, J.W., & Keough, K.A. (1999). Revealing, organizing, and reorganizing the self in response to stress and emotion. In R. Ashmore and L. Jussim (Eds.), Self and Social Identity: Vol. II (pp 101-121). New York: Oxford.

  Pereg, D., & Mikulincer, M. (2004). Attachment style and the regulation of negative affect: Exploring individual differences in mood congruency effects on memory and judgment. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 67–80.

  Petronio, S. (2002). Boundaries of Privacy: Dialetics of disclosure. Albany, NY: State

  Uinversity of New York.

  Peyrot, M.(1996). Causal analysis: Theory and application. Journal of Pediatric Psy-chology, 21, 3–24.

  Philippot, P., Baeyens, C., Douilliez, C., & Francart, B. (2004). Cognitive regulation of emotion. In P. Philippot & R.S. Feldman (Eds.). The regulation of emotion. New York: Laurence Erlbaum Associates

  Pietromonaco, P. R., & Barrett, L. F. (2000). The internal working models concept: What do we really know about the self in relation to others? Review of General Psychology, 4, 155–175.

  Ponzetti, J. J. (1990). Loneliness among college students. Family Relations, 39, 336-340.

  Posner, M. I., Rothbart, M. K. (2007). Educating the human brain. Washington DC: APA Books.

  Power, M., & dalgleish, T. (2007). Cognition and emotion: from order to disorder . Psychology press, hove (p439).

  Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36, 717-731.

  Reis, H. T, Sheldon, K. M., Gable, S. L., Roscoe, J., & Ryan, R. M. (2000). Daily well-being: The role of autonomy, competence, and relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 419-435.

  Rice, K. G. (1990). Attachment in adolescence: A narrative and meta-analytic review. Journal of Youth and Adolescence, 19, 511 – 537.

  Rice, K. G., Cunningham, T. J., & Young, M. B. (1997). Attachment to parents, social competence, and emotional well-being: A comparison of black and white late adolescents. Journal of Counseling Psychology, 44, 89 – 101.

   Rodebaugh, T. L. (2006). Self-efficacy and social behavior. Behaviour Research and Therapy,

  44, 1831-1838.

  Rosenfeld, R. (2000). Tracing the Brady Act’s Connection to Homicide and Suicide Trends. JAMA, 284, 616-618.

  Rotter, J. B. (1966). Generelized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological monographs, 80 (whole No. 609).

  Roisman, G. I., Tsai, J. L., & Chiang, K. H. S. (2004). The emotional integration of childhood experience: Physiological, facial expressions, and self-reported emotional response during the Adult Attachment Interview. Developmental Psychology, 40, 776–789.

  Roth ,G. , &  Ron, T ., & Benita, M. (2009). Mothers’ parenting practices and adolescents’ learning from their mistakes in class: The mediating role of adolescent’s self-disclosure. Learning and Instruction 19, 506-512.

  Rothbard, J. C., & Shaver, P. R.  (1994).  Continuity of attachment across the life span.  In M. B. Sperling & W. H. Berman (Eds.), Attachment in adults:  Clinical and developmental perspectives (pp. 31-71).  New York:  Guilford.

  Rothermund, K., Voss, A., & Wentura, D. (2008). Counter-regulation in affective attentional biases: A basic mechanism that warrants flexibility in emotion and motivation. Emotion, 8, 34-46.

  Sakiz, G. (2007). Does Teacher Affective Support Matter? An Investigation of the Relationship among Perceived Teacher Affective Support, Sense of Belonging, Academic Emotions, Academic Self-efficacy Beliefs, and academic Effort in the Mddle School Mathematics Classroom, Doctoral Dissertation of Philosophy, Ohio State University.

  Savolainen, R. (2002). Network competence and information seeking on the internet. From definitions toward a social cognitive model. Journal of Documentation, 58, 211-226.

  Scharf, M., Mayseless, O., & Kivenson-Baron, I. (2004). Adolescents’ attachment representations and developmental tasks in emerging adulthood. Developmental Psychology, 40, 430–444.

  Scheff, T. J. 1979. Catharsis and Healing in Healing, Ritual, and Drama. Berkeley: U. of California Press.

  Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1977). Self-focused attention and the experience of emotion:

  Attraction, repulsion, elation, and depression. Journal of Personality and Social Psychology, 35, 625-636.

  Scherer, K, R. (1994). Toward a concept of “ model of emotion”. In P. Ekman & R. J. Davidson (Eds), The nature of emotion: Fundemental question (pp. 25-31). New York: Oxford University Press.

  Scherer, K. R. (1997). Profiles of emotion-antecedent appraisal. Cognition and Emotion, 11, 2, 113–150.

  Scherer, K. R. (2000b). psychological model of emotion. In J. Borod (Ed.), The neuropsychology of emotion (pp.137-162). Oxford: Oxford University Press.

  Scherer, K. R. (2004). Feelings integrate the central representation of appraisal-driven response organization in emotion. In A. S. R. Manstead, N. H. Frijda, & A. H. Fischer (Eds.). Feelings and Emotions: The Amsterdam Symposium (pp. 136–157). Cambridge, Cambridge University Press.

  Scherer, K. R., Schorr, A. & Johnstone, T. (Eds.). (2001). Appraisal processes in emotion: Theory, Methods, Research. New York and Oxford: Oxford University Press.

  Sherer, M., Maddux, J. E., Mercadante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The Self-Efficacy Scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51, 663–671.

  Schmidt, S., Nachtigall, C., Wuethrich-Martone, O., & Strauss, B. (2002). Attachment and coping with chronic disease. Journal of Psychosomatic Research, 53, 763–773.

  Schwarzer, R. (Ed.) (1992). Self-efficacy: Thought control of action. Washington, DC: Hemisphere.

  Seiffge-Krenke, I., & Beyers, W. (2005). Coping trajectories from adolescence to young adulthood: Links to attachment state of mind. Journal of Research on Adolescence, 15, 561–582.

  Seligman, M. E., Peterson, C., Kaslow, N. J., Tanenbaum, R. L., Alloy, L. B., & Abramson, L. Y. (1984). Attributional style and depressive symptoms among children. Journal of Abnormal Psychology, 93, 235- 238.

  Silver, W. S., Mitchell, T. R., & Gist, M. E. (1995). Responses to successful and unsuccessful performance: The moderating effect of self-efficacy on the relationship between performance and attributions. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 62, 286-299.

  Simpson, J. A., & Rholes, W. S. (2004). Anxious attachment and depressive symptoms: An interpersonal perspective. In W. S. Rholes & J. A. Simpson (Eds.), Adult attachment: Theory, research, and clinical implications (pp. 408–437). New York: Guilford Press.

  Shaver, P. R. & Hazan, C. (1993). Adult romantic attachment: Theory and evidence. In D.Perlma & W.Jones (Eds.), Advances in personal relationships (pp.29-70). London: Jessica Kingsley.

  Shaver, P. R., & Mikulincer, M. (2002). Attachment-related psychodynamics. Attachment and Human Development, 4, 133–161.

  Shaver, P. R., & Mikulincer, M. (2007). Adult attachment strategies and the regulation of emotion. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 446-465). New York: Guilford Press.

  Shaver, P., & Tancready, C. (2001). Emotion, attachment and bereavement: a conceptual commentary. In M. S. Stroebe, R. O. Hansson, W. Stroebe, & H. Schut (Eds.), Handbook of bereavement research: Consequences, coping and care (pp. 63-88). Washington, DC: APA.

  Shaver, P. R., & Clark, C. L. (1994). The psychodynamics of adult romantic attachment. In J. M. Masling & R. F. Bornstein (Eds.), Empirical perspectives on object relations theories (pp. 105– 156). Washington, DC: American Psychological Association.

  Shaver, P. R., Collins, N. L., & Clark, C. L. (1996). Attachment styles and internal working models of self and relationship partners. In G. J. O. Fletcher & J. Fitness (Eds.), Knowledge structures in close relationships: A social psychological approach (pp. 25–61). Mahwah, NJ: Erlbaum.

  Schunk, D. H., & Lilly, M. W. (1984). Sex differences in self-efficacy and attributions: Influence of performance feedback. Journal of Early Adolescence, 4, 203-213.

  Schunk, D. H., & Meece, J. L. (2006). Self-efficacy development in adolescence. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 71-96). Greenwich, CT: Information Age.

  Smart, L. & Wegner, D. L. (1999). Covering up what can’t be seen: Concealable stigma and mental control. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 3, 474-486.

  Smith, H., & Betz, N.E. (2000). Development and evaluation of a measure of social self-efficacy in college students. Journal of Career Assessment, 8, 232-302.

  Smith, H. M., & Betz, N. E. (2002). An examination of efficacy and esteem pathways to depression in young adulthood. Journal of Counseling Psychology, 49, 438- 448.

  Smith, C.A., & Lazarus, R.S. (1993). Appraisal components, core relational themes, and the emotions. Cognition and Emotion, 7, 233–269.

  Sobel, M. E. (1982). Asymptotic intervals for indirect effects in structural equations models. In S. Leinhart (Ed.), Sociological methodology 1982 (pp.290-312).

  Soenens, B., Vans0.2teenkiste, M., Duriez, B., & Goossens, L. (2006). In search of the sources of psychologically controlling parenting: The role of parental separation anxiety and parental maladaptive perfectionism. Journal of Research on Adolescence, 16, 539-559.

  Solano, C.H., Batten, P.B., & Parrish, E. (1982). Loneliness and patterns of self - disclosure. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 524- 531.

  Southam-Gerow, M. A. & Kendall, P. C. (2002). Emotion regulation and understanding:  Implications for child psychopathology and therapy.  Clinical Psychology Review, 22, 189-222.

  Sroufe, L. A., & Waters, E. (1977). Attachment as an organizational construct. Child Development, 48, 1184–1199.

  Stattin, H., & Kerr, M. (2000). Parental monitoring: A reinterpretation. Child Development, 71, 1072 – 1085.

  Stroebe M., Schut H., Stroebe, W. (2007). Health outcomes of bereavement. Lancet, 8, 1960-73.

  Thompson, R. A. (1991). Emotional regulation and emotional development. Educational Psychology Review, 3(4), 269-307.

  TOLMAN, E C (1955). "Principles of performance". Psychological review, 62 (5), 315–26,

  Van den Berg, A.E., Hartig, T., & Staats, H. ( 2007). Preference for nature in urbanized societies: Stress, restoration, and the pursuit of sustainability. Journal of Social Issues, 63(1), 79-96.

  Van Emmichoven, I. A., van IJzendoorn, M. H., de Ruiter, C., & Brosschot, J. F. (2003). Selective processing of threatening information: Effects of attachment representation and anxiety disorder on attention and memory. Development and Psychopathology, 15, 219–237.

  Vangelisti, A., & Perlman, D. (Eds.). (2006).Cambridge Handbook of personal relationships. New York: Cambridge University Press.

  Verschueren, K., Buyck, P., Marcoen, A. (2001). Self-representations and socioemotional competence in young children: a 3-year longitudinal study. Developmental Psychology, 37, 126-34.

  Vogel, D. L., & Wei, M. (2005). Adult attachment and help-seeking intent: The mediating roles of psychological distress and perceived social support. Journal of Counseling Psychology, 52, 347–357.

  Wranik, T., Barrett, L. F., & Salovey, P. (2007). Intelligent emotion regulation. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (p. 393-428). New York: Guilford.

  Washburn, D. A. & Putney, R. T. (1998). Stimulus movement and the intensity of attention. Psychological Record, 48, 555-570.

  Waters, H. S., Rodrigues, L. M., & Ridgeway, D. (1998). Cognitive underpinnings of narrative attachment assessment. Journal of Experimental Child Psychology, 71, 211–234.

  Waters, E., Merrick, S., Treboux, D., Crowell, J., & Albersheim, L. (2000). Attachment security in infancy and early adulthood: A twenty-year longitudinal study. Child Development, 71, 684–689.

  Watson, J. B. (1924). Behaviorism. New York: People's Institute Publishing Company.

  Wearden AJ, Isabel Peters, Berry KKL, Barrowclough C, Liversidge T. (2008). Adult attachment, parenting experiences and core beliefs about self and others. Personality and Individual Differences, 1246-1257.

  Weber, H., Weidig, M., Freyer, J. & Graller, J. (2004). Social anxiety and anger regulation. European Journal of Personality, 18(7), 573-590.

  Wegner, D. M., Erber, R., & Zanakos, S. (1993). Ironic processes in the mental control of mood and mood-related thoughts. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1093–1104.

  Wegner, D.M. (1994). Ironic processes of mental control. Psychological Review, 101, 34–52.

  Wegner, D. M., & Gold, D. B. (1995). Fanning old flames: Emotional and cognitive effects of suppressing thoughts of a past relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 782-792.

  Wei, M., Heppner, P., & Mallinckrodt, B. (2003). Perceived coping as a mediator between attachment and psychological distress: A structural equation References 559 modeling approach. Journal of Counseling Psychology, 50, 438–447.

  Wei, M., Russell, D. W., & Zakalik, R. A. (2005). Adult attachment, social self-efficacy, self-disclosure, loneliness, and subsequent depression for freshmen college students: A longitudinal study. Journal of Counseling Psychology, 52, 602-614.

  Wei, M., Mallinckrodt, B., Russell, D. W., & Abraham, T. W. (2004). Maladaptive perfectionism as a mediator and moderator between attachment and negative mood. Journal of Counseling Psychology, 51, 201– 212.

  Wei, M., Shaffer, P. A., Young, S. K., & Zakalik, R. A. (2005). Adult attachment, shame, depression, and loneliness: The mediation role of basic psychological needs satisfaction. Journal of Counseling Psychology, 52, 591–601.

  Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag.

  Wheeler, V. A., Ladd, G. W. (1982). Assessment of children's self-efficacy for social interactions with peers. Developmental Psychology, l 18(6), Nov 1982, 795-805.

  Wigfield, A., Eccles, J.S., Yoon, K.S., Harold, R.D., Arbreton, A., Freedman-Doan, K., Blumenfeld, P.C.  Changes in children's competence beliefs and subjective task values across the elementary school years: A three-year study. Journal of Educational Psychology, 89 (1997), pp. 451–469.

   

  Williams, N. L., & Riskind, J. H. (2004). Adult romantic attachment and cognitive vulnerabilities to anxiety and depression: Examining the interpersonal basis of vulnerability models. Journal of Cognitive Psychotherapy, 18, 7–24.

  Wulff, M. B., & Steitz, J. A. (1999). A path model of the relationship between career indecision, androgyny, self-efficacy, and self-esteem. Perceptual and Motor Skills, 88, 935-940.

  Wyland, C.L., Kelley, W.M., Macrae, C.N., Gordon, H.L., & Heatherton, T.F. (2003).  Neural correlates of thought suppression.  Neuropsychologia, 41, 1863-1867.

  Zimmerman, B.J., & Cleary, T.J. (2006). Adolescents’ development of personal agency: The role of self-efficacy beliefs and self-regulatory skill. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.), Self efficacy beliefs of adolescents (pp. 45-69). Greenwich, CT: Information Age.


موضوع پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, نمونه پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, جستجوی پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, فایل Word پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, دانلود پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, فایل PDF پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, تحقیق در مورد پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, مقاله در مورد پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, پروژه در مورد پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, پروژه درباره پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز در سال تحصیلی 93-1392 بود. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده مشکل رایج در اختلالات سوء مصرف مواد، عود مصرف مواد حتی در بین افراد مداوا شده می باشد که این موضوع در مورد مادۀ مخدر شیشه بیشتر صدق می کند. از سویی، ذهن آگاهی یک سازۀ شناختی قابل پایش و مداخله در روان شناسی است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثربخشی کاربرد درمان تلفیقی مدل رایج ماتریکس و «کاهش ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی روان­شناسی بالینی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان سالمندان شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود. جامعه آماری شامل زنان ومردان سالمند (بالای 65 سال) صندوق بازنشستگی کشوری شهر بندرعباس در سال 1391 به تعداد 758 نفر بود که نمونه این تحقیق شامل 256 نفر بود که به ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. ( گرایش: عمومی مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال 1393 انجام شد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش، کلیه‏ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق که در فواصل زمانی اردیبهشت تا تیر سال 1393 جهت امر طلاق به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی(M.A) گرایش: تربیتی چکیده: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد. جامعه آماری این مطالعه توصیفی شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) و فرمول حجم نمونه کوکران،210 نفر محاسبه گردید که در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : عمومی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی امکان پیش­بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان دوره دبیرستان براساس اضطراب اجتماعی و جو روانی - اجتماعی کلاس بود. بدین منظور نمونه 360 نفری (173 دختر و 188 پسر) از دانش آموزان سال سوم دبیرستان در شهرستان شیراز به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات ...

ثبت سفارش