پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

word 525 KB 29965 109
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره خانواده

  چکیده

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه معلمین متأهل زن و مرد شهر مشهد که در سال تحصیلی 93-92 در مقطع دبیرستان مشغول به تدریس بودند. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش310 نفر است که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده­ها از پرسشنامه های رضایت جنسی یاوری کرمانی (1386)، سبک های هویت برزونسکی (1989) و اضطراب اجتماعی جرابک (1996) استفاده شد. در این پژوهش داده ها به لحاظ توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS و Amos تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اضطراب اجتماعی دارای نقش واسطه­گری معناداری در رابطه سبک های هویت و رضایت جنسی می باشد. همچنین سبک های هویتی بر رضایت جنسی اثر مستقیم معناداری نیز دارد. در مجموع نتایج این پژوهش تاییدی بر نقش سبک های هویت و اضطراب اجتماعی در رضایت جنس معلمین متأهل بود.

  کلید واژه ها:  سبک های هویتی،‌ اضطراب اجتماعی، رضایت جنسی، معلمین متأهل

  1مقدمه

  در دنیای اطلاعات و جهان ارتباطات امروز، که پیشرفت تکنولوژی، هر لحظه، انسانهای جوامع و فرهنگهای مختلف را به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر می کند، خواسته های بشر، بیشتر و جدیدتر شده و رفاه، آزادی، آرامش، لذت و تنوع اهمیت بیشتری پیدا نموده اند. از این رو «سکس» جایگاهی مهمتر یافته و نه تنها در رده نیازهای فیزیولوژیک انسانها همانند تشنگی، گرسنگی و نیاز به هوا و خواب، بلکه در حیطه نیازهای معنوی و عرفانی چون نیاز به زیبایی و کمال در نظر گرفته می شود (اوحدی، 1385). غریزه جنسی از نیاز های ذاتی انسان است.  به طوری که مزلو[1] (1976؛ به نقل از واندر ماسن[2]؛ 2004). این نیاز را در رده ی نیاز های جسمانی یا نیاز های حیاتی اولیه قرار داده است. در زمینه رابطه جنسی نیز می توان گفت که اگر چه زندگی زناشویی سعادتمندانه فقط تا اندازه ای مربوط به رابطه جنسی است ولی این رابطه ممکن است از مهم ترین علل خوش بختی یا عدم خوش بختی در زندگی زناشویی باشد. زیرا اگر این رابطه قانع کننده نباشد منجر به احساس محرومیت، ناکامی و عدم احساس ایمنی (به خطر افتادن سلامت روان) و در نتیجه از هم پاشیدگی خانواده می شود. (شاملو، 1380). در بیان نیاز های بیولوژیک، غریزه جنسی، آمیختگی عمیقی با نیاز های روانی داشته به طوری که می توان تاثیر این خواسته را در بسیاری از ابعاد زندگی مشاهده کرد (بایرز و دمونز[3]، 1999). از لحاظ لغوی واژه رضایت جنسی به احساس خوشایند فرد از نوع روابط جنسی اطلاق می گردد. باید اشاره کرد که سطوح بالایی از رضایت جنسی منجر به افزایش کیفیت زندگی زناشویی شده که این منجر به کاهش بی ثباتی زناشویی در طی زندگی می گردد. هاید ودی لاماتر (2000) رضایت جنسی را رضایت در فعالیت جنسی و رضایت هیجانی تعریف کرده اند (هاید و دلاماتر، 2000). رضایت جنسی فقط لذت جسمانی نیست و شامل کلیه احساسات باقی مانده پس از جنبه های مثبت و منفی ارتباط جنسی می شود (مک نیل[4] و بایرز، 2006). رضایت جنسی شامل رضایت فرد از فعالیت های جنسی خود تا رسیدن به اوج لذت جنسی است (اسپنس[5]، 1991). رضایت جنسی زناشویی در دو حالت صورت می گیرد: 1. رضایت با فعالیت ها 2. رضایت عاطفی و هیجانی (هاید و دلاماتر[6]، 2000).  

  رشد فرد در زمینه های اجتماعی و سازگاری با دیگر افراد، یکی از فاکتورهای مهم در زندگی زناشویی است که کیفیت آن به سالهای قبل تر زندگی فرد بر می گردد. اضطراب اجتماعی که از آن به عنوان تجربه ی ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف می شود و یکی از عواملی است که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می کند. مراد از اختلال اضطراب اجتماعی  یا هراس اجتماعی ترس آشکار و پیوسته از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی است و از این باور فرد ناشی می شود که او در این موقعیت ها به طرز خجالت آور یا تحقیرآمیزی  رفتار خواهد کرد (رینگولد ، هربرت و فرانکلین[7]، 2003). شیوع کلی این اختلال تقریبا 13 درصد است (انجمن روانپزشکی آمریکا[8]، 1381) و در جایگاه سوم اختلال های روان پزشکی پس از اختلال افسردگی اساس و وابستگی به الکل قرار دارد (نیکلسون[9]، 2008؛ کسلر[10] و همکاران، 1994) و اگر درمان نشود با دوره ای مزمن و پنهان همراه می گردد (لمپ[11]، 2009) و اختلال اساسی در کار و حوزه های اجتماعی ، عملکردهای علمی، خانوادگی و شخصی (رپی[12]، 1995) ایجاد می کند و سبب کاهش کیفیت زندگی فرد می شود (استین[13] و همکاران، 2005). این اختلال زمینه ساز اختلال های شخصیتی، اختلال های خلقی، اضطرابی و اختلال های مرتبط با مواد است (انجمن روان پزشکی آمریکا، 1381) و از این رو در سالهای اخیر، به عنوان اختلالی دارای اهمیت در زمینه بهداشت همگانی در نظر گرفته شده است (فرمارک[14]، 2002؛ به نقل از رپی و اسپنس[15]، 2004). فردی که دچار اضطراب اجتماعی است، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معمول از هر موقعیت که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند؛ زیرا تصور می کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر این، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند (هرمزی نژاد،1380). طبق تعریف انجمن روان پزشکی آمریکا (APA،1994)، اضطراب اجتماعی عبارت است از ترس دائمی و مشخص از یک یا چند موقعیت اجتماعی یاعملکردی که فرد احساس می کند در معرض افراد نا آشنا یا موشکافی احتمالی از سوی دیگران قرار گرفته و تحقیر یا شرمسار خواهد شد (نقل از مسعود نیا،1388).

  افراد دارای اضطراب اجتماعی ویژگی هایی دارند که آنان را از دیگران متمایز می سازد. این افراد در هنگام صحبت کردن با دیگران احساس خجالت و عصبانیت می کنند. نگران این هستند که اشخاص دیگر درباره ی آنان چگونه فکر می کنند و در هنگام آشنایی با افراد جدید مضطرب می شوند. این افراد اغلب درباره ی اشتباه کردن، نادانی و حرف های احمقانه فکر می کنند، ترس دارند که دیگران آنها را ضعیف پندارند و به آنان بازخورد منفی دهند. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند؛ زیرا تصور می کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر این، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند (هرمزی نژاد،1380).   

  شکل گیری هویت بستری برای برقراری ارتباط صمیمانه دو سویه و مشارکت در روابط به وجود می آورد. مطالعه هویت دارای سابقه ای طولانی است و بسیاری از نظریه پردازان به نحوی به آن پرداخته اند، ولی مفهوم شکل گیری هویت با توجه به مراحل رشد، برای اولین بار توسط اریکسون (1959) مطرح شد. اریکسون (1965) هویت را پاسخ به سوال "من کیستم؟" می­داند. چارچوب مفهومی مطرح شده توسط اریکسون، بوسیله مارسیا[16] (1968) پی گیری شد. وی با ارائه الگویی از حالت های چهارگانه هویت، اساسی را برای مطالعات بعدی پی ریزی کرد. در دو دهه اخیر، مطالعات هویت از دیدگاه روانشناسی با اقدامات و پژوهش های برزونسکی (1968، 2000، 2003) دنبال شده است (امیدیان، 1388). برزونسکی (1990) نقش فرض های معرفت شناسی شخصی در شکل گیری هویت را بررسی کرد و نتیجه گرفت که افراد از فرایند های شناختی- اجتماعی مختلفی برای حل مسائل شخصی، تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات مرتبط با "خود" و در نهایت شکل گیری هویت خود استفاده می­کنند. او معتقد است که افراد، هویت خود را بر اساس سه جهت گیری پردازش شناختی مختلف بنیان می­نهند که آنها را سبک های پردازشی هویت نامید (حسینی، مزیدی، حسین­چاری، 1389). این سه  سبک­ عبارت اند از: سبک اطلاعاتی[17]: افراد دارای این سبک، فعال، جستجوگر و ارزیاب هستند و به طور دائم در پی کسب اطلاعات مناسب جهت شکل دهی هویت خود می­باشند. سبک هنجار مدار[18]: این گروه از افراد بیشتر به موضوع تأیید اجتماعی و جامعه پسندی رفتارها توجه می­کنند و ملاک خود را برای پذیرش ارزش ها، تأیید افراد معتبر قرار می­دهند. سبک سردرگمی/ اجتنابی[19]: این دسته از افراد از موقعیت هایی که مستلزم تصمیم گیری است، پرهیز می­کنند. همچنین، تمایلی به روبرو شدن با مسائل شخصی خود ندارند و در برخورد با مسائل به قدری تعلل می­کنند که شرایط، نوعی رفتار خاص از آنها طلب کند بدون اینکه هزینه فکری خاصی برای آنها داشته باشد (سامانی و فولادچنگ، 1385).

  حال با توجه به آنچه که بیان شد، می توان متصور گردید که اضطراب اجتماعی، سبک های هویت و رضایت جنسی بتوانند با هم ارتباط داشته باشند و یا متاثر از هم باشند و بررسی این ارتباط و تاثیر می تواند اطلاعات ارزشمند و قابل قبولی را به جامعه معلمین متاهل ارائه نماید و زمینه ای را برای افزایش آگاهی از عوامل مرتبط و موثر با رضایت جنسی در آنها بوجود آورد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی نوع ارتباط و تاثیر گذاری این سه متغیر بر یکدیگر در جامعه معلمین متاهل صورت پذیرفته است.

  1-2 بیان مسأله

  یکی از مواردی که اهمیت آن در زندگی زناشویی مورد تاکید پژوهشگران و صاحب نظران حوزه علوم رفتاری و خانواده است، رضایت جنسی می­باشد. در بیان نیاز های بیولوژیک، غریزه جنسی، آمیختگی عمیقی با نیاز های روانی داشته به طوری که می توان تاثیر این خواسته را در بسیاری از ابعاد زندگی مشاهده کرد (بایرز و دمونز، 1999). از لحاظ لغوی واژه رضایت جنسی به احساس خوشایند فرد از نوع روابط جنسی اطلاق می گردد. باید اشاره کرد که سطوح بالایی از رضایت جنسی منجر به افزایش کیفیت زندگی زناشویی شده که این منجر به کاهش بی ثباتی زناشویی در طی زندگی می گردد.

  واقعیت مورد قبول همگان این است که زندگی انسان در بدو تولد در میان دیگران آغاز می شود و همان ابتدای حیات با آنها ارتباط آغاز می کند. همین ارتباط به شکل گیری رفتار او می انجامد. بدین ترتیب، یادگیری اجتماعی آغاز می شود و رفتارهای کودک رنگ اجتماعی پیدا می کند. محرومیت کودک از رشد و تکامل باعث می شود که با مردم کمتر تماس بگیرد، به زندگی اجتماعی بی علاقگی نشان دهد و در طرح نقشه ی زندگی برای آینده ناتوان جلوه کند (نیسی، شهنی ییلاق و فراشبندی،1384).

  بر این اساس رشد فرد در زمینه های اجتماعی و سازگاری با دیگر افراد، یکی از فاکتورهای مهم در زندگی زناشویی است که کیفیت آن به سالهای قبل تر زندگی فرد بر می گردد. اضطراب اجتماعی که از آن به عنوان تجربه ی ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف می شود و یکی از عواملی است که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می کند. فردی که دچار اضطراب اجتماعی است، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معمول از هر موقعیت که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند؛ زیرا تصور می کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر این، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند (هرمزی نژاد،1380).

  از سوی دیگر، شکل گیری هویت، زمینه را برای برخی چالش های اساسی در سال های جوانی مهیا می سازد. از جمله ایجاد صمیمیت یا ظرفیتی برای باز بودن دوطرفه و مشارکت در روابط با دیگران. برزونسکی یکی از افرادی است که در این زمینه الگوی سبک های هویتی را مشخص کرده است. این سبک ها نقش مهمی را در کیفیت روابط اجتماعی افراد ایفا می کنند. عمده ترین سبک­های پردازشی هویت عبارت اند از: سبک اطلاعاتی[20]، هنجار مدار[21]، و سردرگمی/ اجتنابی[22]. سبک اطلاعاتی: افراد دارای این سبک، فعال، جستجوگر و ارزیاب هستند و به طور دائم در پی کسب اطلاعات مناسب جهت شکل دهی هویت خود می­باشند. سبک هنجار مدار: این گروه از افراد بیشتر به موضوع تأیید اجتماعی و جامعه پسندی رفتارها توجه می­کنند و ملاک خود را برای پذیرش ارزش ها، تأیید افراد معتبر قرار می­دهند. سبک سردرگمی/ اجتنابی: این دسته از افراد از موقعیت هایی که مستلزم تصمیم گیری است، پرهیز می­کنند. همچنین، تمایلی به روبرو شدن با مسائل شخصی خود ندارند و در برخورد با مسائل به قدری تعلل می­کنند که شرایط، نوعی رفتار خاص از آنها طلب کند بدون اینکه هزینه فکری خاصی برای آنها داشته باشد (سامانی و فولادچنگ، 1385).

  با توجه به نقش قابل توجه معلمان در جامعه، و وجود ریشه بسیاری از مشکات رفتاری در سیستم آموزشی، دور از ذهن نیست که انجام پژوهش در مورد این قشر از جامعه بتواند تا حدی از مشکلات گره گشایی کند. معلمینی که روابط قابل قبول و صمیمانه اجتماعی با دیگران و هم چنین روابط مناسب و رضایتمندانه با همسر خود دارند و دارای هویتی مستحکم می باشند و در نتیجه از کیفیت زندگی بالایی برخوردار هستند قادر خواهند بود افرادی با رفتار های شایسته، با استعداد های شکوفا شده و پرورش یافته و دارای کمترین میزان نا به هنجاری های رفتاری تربیت نمایند.

  متأسفانه در مورد جامعه این پژوهش، تحقیقات و استنادات قابل توجهی در خصوص وضعیت افراد در متغیرهای سبک های هویتی، اضطراب اجتماعی، و رضایت جنسی وجود ندارد. به عبارت دیگر، تحقیق قابل توجهی به خصوص در داخل کشور در دست نیست که نشان دهد معلمین متأهل اغلب دارای چه نوع سبک هویتی هستند، به لحاظ اضطراب اجتماعی در چه وضعیتی قرار دارند و از نظر رضایت جنسی در چه شرایطی می­باشند. همچنین عوامل تأثیر گذار بر این سه متغیر بویژه در قشر معلمین متأهل، مورد تحقیق قرار نگرفته است. علاوه بر این، نوع و نحوه ارتباطی که این سه متغیر ممکن است با یکدیگر داشته باشند، نه تنها در معلمین متأهل، بلکه تقریبأ در هیچ جامعه­ای به طور منسجم و قابل توجهی مورد مطالعه قرار نگرفته است. حال با توجه به مباحث مطرح شده، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­ای اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل بود

   

  [1] Maslow

  [2] Vandermassen

  [3] Byers, Demmons

  [4] Macneil

  [5] Spence

  [6] Hyde, DeLamater

  [7] Rheingold, Herbert & Franklin

  [8] American psychiatry association(APA)

  [9] Nicholson

  [10] Kessler

  [11] Lampe

  [12] Rapee

  [13] Stein

  [14] Furmark

  [15] Spence

  [16] Marcia

  [17] informational

  [18] normative

  [19] Diffuse/ avoidant

  [20] informational

  [21] normative

  [22] Diffuse/ avoidant

  Abstract

   

  The purpose of this research was to examine the mediating role of social anxiety in relationship between identity styles with sexual satisfaction. The research method is descriptive and correlational type. The population of the current study includes all the men and women married teachers of Mashhad city in the academic year of 2012-2013 who were teaching in high schools. The sample size in this research waz 310 people who were selected by multi stage cluster sampling method. For gathering information the sexual satisfaction, identity styles and social anxiety questionnaires were used. The data were analyzed by using descriptive and deductive statictics with the help of SPSS and Amos softwares. The results suggested that social anxiety has a significant mediating role in relationship between identity styles with sexual satisfaction. Also identity styles has a significant direct impact on sexual satisfaction. In conclusion, the results confirmed the determining role of identity styles and social anxiety in sexual satisfaction in married teachers.

   

  Key words: identity styles, social anxiety, sexual satisfaction, married teachers

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                      صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه 3

  1-2 بیان مسأله 6

  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش... 8

  1-4 اهداف پژوهش... 9

  فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

  2-1- پیشینه نظری پژوهش... 13

  2-1-1 رضایت جنسی. 13

  2-2- نظریه های مطرح شده در رضایت جنسی. 18

  2-3- اضطراب اجتماعی. 29

  2-4- سبک های هویتی. 40

  2-5- مفهوم شناسی هویت.. 41

  2-6- نظریات مرتبط با سبک هویت.. 43

  2-7- تحقیقات خارجی. 51

  2-8- تحقیقات داخلی. 54

  2-9- جمع بندی و نتیجه گیری. 57

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1 روش پژوهش... 59

  3-2 جامعه آماری پژوهش... 59

  3-3 نمونه مورد مطالعه 59

  1 -3-2  روش نمونه گیری. 60

  3-4 ابزار پژوهش... 60

  3 -4-1 مقیاس سبک های هویت  (6G-ISI) 60

  3 -4-2 پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک.. 61

  3 -4-3 مقیاس رضایت جنسی یاوری کرمانی. 62

  3-5 روش اجرای پژوهش... 62

  3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 63

  3-6- ملاحظات اخلاقی. 63

  فصل چهارم:یافته های پژوهش

  4 -1 یافته‌های‌ توصیفی مربوط به آزمودنیها 65

  4 -2 یافته‌های‌ استنباطی. 67

  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

  5-1- خلاصه پژوهش... 74

  5 -2-  بحث و نتیجه گیری (تبیین و تفسیر نتایج پژوهش) 74

  5-4-  پیشنهادات.. 78

  منابع و مآخذ. 80

  منابع فارسی. 81

  پیوست ها 97

   

   

   

   

  فهرست جداول

  عنون                                                                                             صفحه

  جدول 3-1 جدول ویژگی های دموگرافیک نمونه مورد مطالعه 59

  جدول 3-2 سوالات خرده مقیاس های پرسشنامه سبک هویت برزونسکی. 60

  جدول 3-3 شماره سوالات خرده مقیاس های ابزار اضطراب اجتماعی. 62

  جدول 4-1 محاسبات شاخص های توصیفی اضطراب اجتماعی در کل نمونه آماری. 65

  جدول 4-2 محاسبات شاخص های توصیفی سبک های هویت در کل نمونه آماری. 66

  جدول 4-3 محاسبات شاخص های توصیفی رضایت جنسی در کل نمونه آماری. 66

  جدول 4-4 نتیجه آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متغیرهای پژوهش... 66

  جدول 4-5: نتیجه شاخص برازش مطلق کای اسکوئر. 68

  جدول 4-6 نتایج محاسبات شاخص های برازش تطبیقی. 69

  جدول 4-7 نتیجه محاسبات شاخص کای اسکوئر بهنجار شده 69

  جدول 4-8 محاسبات وزن رگرسیونی (ضرایب تأثیر) مدل تدوین شده 70

  جدول 4-9 نتیجهی آزمون همبستگی پیرسون (سبک های هویتی با اضطراب اجتماعی) 71

  جدول 4-10 نتیجهی آزمون همبستگی پیرسون (اضطراب اجتماعی با رضایت جنسی) 72

   

   

   

   

   

   

  فهرست شکل ها

  عنوان                                                                                        صفحه

   

  شکل1-1 نمودار فرضیه اصلی پژوهش... 10

  شکل 4-1 مدل مسیر تدوین شده (مفروض) 67

  شکل 4-2 مدل مسیر تدوین شده (مفروض) به همراه مقادیر برآورد شده 68

   شکل 5-1 مدل مسیر تدوین شده (مفروض) به همراه مقادیر برآورد شده 75

  منبع:

  منابع فارسی

  آخوندزاده، مجید (1391)پیش بینی رضایت زناشویی از روی متغیرهای رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره دانشجویان متاهل دانشگاه فردوسی مشهد .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.

  احمدی، زهرا، ملایی یارندی، الهام، ملکزادگان، اقدس، حسینی، آغا فاطمه(1390) رضایت جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست حامله، نشریه مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ( نشریه پرستاری ایران )، دوره 24، شماره 71.

  استوار، صغری، خیر، محمد و لطیفیان، مرتضی(1385) . بررسی سوگیری حافظه )شناختی(  در نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعی.  مجله روانشناسی، سال دهم، شماره 3.

  اسپنس، سوزان(1386) درمان اختلالات جنسی، ترجمه حسن توزنده جانی، مسعود محمدی، جهانشیر توکلی زاده، محمد دهگان پور. تهران: پیک فرهنگ.

  انجمن روان پزشکی آمریکا(1381). متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی. ترجمه محمد رضا نیک خو و هامایاک آوادیس یانس. تهران: انتشارات سخن.

  اوحدی، بهنام (1385)، تمایلات و رفتارهای جنسی انسان، چاپ هشتم، اصفهان، انتشارات صادق هدایت.

  بخشایش، علیرضا، مرتضوی، مهناز(1388). رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 3، شماره 4 (12)، 1388.

  بهرامی، نسیم، ستارزاده، نیلوفر، قوجازاده، مرتضی، سلیمانی، علی، کاظمی جلیسه، حدیقه، صادقی، طاهره.(1389). بررسی ارتباط میان ناباروری با میزان رضایت جنسی زوجین، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال چهاردهم، شماره 2 ( پی در پی 55 ) .

  بیابانگرد، اسماعیل(1374)، روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان. چاپ اول، تهران، انجمن اولیا و مربیان، 11.

  حسین زاده مالکی، زینب(1389) ،رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مؤلفه های عشق و رضایت زناشویی با همسرآزاری در کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  حیدری، علیرضا، علی پور خدادادی، شهلا ..(1391) مقایسه اضطراب اجتماعی و نگرانی از تصویر بدنی دانشجویان زن و مرد، یافته های نو در روان شناسی، سال هفتم. شماره 22.

  خواجه، لاله؛ حسینچاری، مسعود(1390). بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و جو روانی- اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی. فصلنامه روان شناسی تربیتی، شماره بیستم، سال هفتم.

  خویی مرقاتی عفت .(1376) بررسی و مقایسه مشخصات فردی و خانوادگی زنان شاغل راضی و ناراضی از روابط جنسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

  خیر، محمد، استوار، صغری(1386)،ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های شناختی در روانشناسی .

  داداش زاده، حسین، یزداندوست، رخساره، غرایی، بنفشه، اصغر نژاد فرید، علی اصغر(1391). اثربخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی و مواجهه درمانی بر میزان سوگیری تعبیر و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هجدهم، شماره1.

  دانشورپور، زهره؛ غنایی، زیبا؛ شکری، امید؛ زین آبادی، حسن رضا(1386) پیش بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس سبک های هویت، تعهد هویت و جنسیت؛ فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز؛ سال دوم، شماره7 .

  داودی، ایران، صلاحیان، افشین، ویسی، فاطمه(1391) . اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی مثبت، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و دوم، شماره 96 .

  رحمانی، اعظم، صادقی، نرجس، الله قلی، لیلا، مرقاتی خویی، عفت السادات(1389) ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در زوجین . نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دوره 23، شماره 66.

  سامانی، سیامک و فولادچنگ، محبوبه ،(1385) روانشناسی نوجوانی، شیراز، انتشارات ملک سلیمان.

  سعادتی شامیر، ابوطالب(1383). بررسی ارتباط سبک های هویت برزونسکی با سلامت عمومی و مسئولیت پذیری در دانشجویان دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  شاملو، سعید(1380). بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد.

  شاهواری، زهرا، قلی زاده، لیدا، محمدحسینی، سیما(1388) تعیین برخی عوامل مرتبط با رضایت جنسی در زنان شهر گچساران. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، دوره 11، شماره 4 ( پی در پی 32).

  شریعتمداری ، علی(1377). روانشناسی تربیتی . تهران، انتشارات امیرکبیر .

  شریعتی، مریم، قمرانی، امیر، صولتی دهکردی، سید کمال، عباسی مولید، حسین(1388). بررسی رابطه الکسی تیمیا و رضایت جنسی در گروهی از دانشجویان دختر متاهل دانشگاه تبریز، فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره 21 .

  شیخان، زهره، پازنده، فرزانه، آذر، ماهیار، ضیایی، طاهره، علوی مجد، حمید. (1389). بررسی وضعیت رضایت جنسی و برخی عوامل موثر بر آن در زنان یائسه، مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره ی 18، شماره ی 71 .

  صادق مهدوی ، سیدمحمد و نسیمی ، مریم (1387). بررسی جامعه شناختی رضایت زنان از مناسبات زناشوئی . پژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال دوم ، شماره سوم .

  صفدرخانی، فائقه (1387).تاثیرکارگاههایآموزشی پیش از ازدواج بر باورهای غیرمنطقی نسبت به ازدواج، پایان­نامه کارشناسی روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه یزد.

  طاهری ، مهدی ؛ یاریاری ، فریدون ؛ صرامی ، غلامرضا و ادیب منش ، مرزبان (1392). رابطه بین سبک های هویت ، شادکامی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان . فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ، سال 14 ، شماره 51.

  عسگری، پرویز، شرف الدین، هدا .. (1391)رابطه اضطراب اجتماعی، امیدواری و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان، مجله علمی – پژوهشی یافته های نو در روان شناسی.

  عسگری، پرویز، پاشا، غلامرضا، آذر کیش، مریم(1390) مقایسه ی تعهد زناشویی، رضایت جنسی و رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه دار، فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه و رفتار، دوره ششم، شماره ی 21.

  فروتن، ک.(1387). 50% طلاقها ریشه در مشکلات جنسی دارد. روزنامه سلامت، سال سوم. شماره165.

  فلاح ، سمیرا ؛ محرابی ، آرزو ؛ رضایی ، عطیه ؛ نباتی ، کلثوم و چلبیانلو ، غلامرضا (1392). بررسی مقایسه ای عملکرد جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و سالم . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ، ویژنامه پنجمین کنگره سایکوسوماتیک .

  قوجازاده، مرتضی، بهرامی، نسیم(1385) . مقایسه میزان رضایت جنسی بین زوجین بارور و نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی_ درمانی الزهرا (س)تبریز، مجله پرستاری و مامایی تبریز، شماره 5.

  کایوند، فریدون، شفیع آبادی، عبدالله، سودانی، منصور(1388 ). اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه ناحیه 4  آموزش و پرورش شهر اهواز، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، شماره چهل و دو .

  کریمی، اقدس، دادگر، سلمه، عافیت، ملیحه، رحیمی، نفیسه(1391). بررسی تأثیر آموزش بهداشت جنسی بر رضایت جنسی زوجین، مجله زنان، مامائی و نازائی ایران، دوره پانزدهم، شماره چهل و دوم .

  کیهان نیا، اصغر (1388)، جوانان و ازدواج، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات ذهن آویز.

  کیخای فرزانه، محمد مجتبی. (1390). اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان، فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال دوم، شماره اول، پیاپی 5 .

  گراوند، فریبرز، افضلی، محمدحسن، شکری، امید، پارسیان، منیره، پاکلک، ملینا، خدایی، و طولابی، سعید(1389). تفاوتهای سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی دوره نوجوانی.  مجله ی روانشناسی تحولی )روانشناسان ایرانی(، دوره هفتم، شماره 26 .

  مربی، مهرانگیز. (1387) بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و هویت با روش های کنار آمدن در میان نوجوانان پیش دانشگاهی مرودشت. پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  مسعودنیا، ابراهیم .(1388) . بررسی رابطه بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دوره کارشناسی، دوماهنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم ، شماره 37 .

  مهرابی زاده هنرمند، مهناز، نجاریان ، بهمن ، بهارلو، رویا(1378) . رابطه کمال گرایی و اضطراب اجتماعی ، مجله روانشناسی ، شماره ٣.

  نورانی سعد الدین، شهلا، جنیدی، الهام، شاکری، محمدتقی، مخبر، نغمه(1387). مقایسه رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور مراجعه کننده به مراکز دولتی شهر مشهد. فصلنامه باروری و ناباروری، دوره 10، شماره 4 .

  نوروزی، ش.(1376) میزان اضطراب در دانشجویان دانشگاه شیراز و ارتباط آن با جنسیت، سن، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و رشته تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

  نیسی، عبدالکاظم و شهنی ییلاق، منیجه(1389) تأثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود ، عزت نفس ، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی . دانشگاه شهید چمران اهواز .

  نیسی، عبدالکاظم، شهنی ییلاق، منیجه، فراشبندی، افسانه (1384).  بررسی رایطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب عمومی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی با اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز پایه اول دبیرستان های شهرستان آبادان، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، سال دوازدهم، شماره ٣ .

  ویسی، فاطمه(1389). بررسی رابطه بین ترس از ارزیابی مثبت و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز، پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  هرمزی نژاد، معصومه(1380) . رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس کمال گرایی و اضطراب اجتماعی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  هنرپروران، نازنین، تبریزی، مصطفی، نوابی نژاد، شکوه ، شفیع آبادی، عبدالله (1389). اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر رضایت جنسی زوجین. فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه و رفتار، دوره ی چهارم، شماره 15.

  منابع انگلیسی

  Ahmadi Kh , Azad Marzabady E, Molla Zamany A, Pakgohar M, Vizheh M, Babaee Gh, et al.(2008) Effect of counseling on sexual satisfaction among infertile women. Article in Persian. Hayat; 14(1):21-30.

  Ahmadi Kh, Azad Marzabady E, Molla Zamany A.(2005) The Study of Marital Adjustment in Islamic Revolutionary Guard Corps (Sepah) Staff. J Mil Med.;7(2):141-52. Persian.

  Aliakbari Dehkordi M.(2010) Relationship between woman sexsual function and martial adjustment. Article in Persian. J Behav Sci;4(3):199 -206.

  American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th. ed). Washington, DC: APA.

  Amir, N., Foa, E. B., & Coles, M. E. (1998). Negative interpretation bias in social phobia. Behaivour Research and Therapy, 36, 945-957.

  Anderson KM, Sharpe M, Irvine DS.(2003) Distress and concerns in couples referred to a specialist infertility clinic. J Psychosomat Res.; 54:353-5.

  Asghari H. (2002) The role of mental health on marriage and divorce. Goftego Publications, 1st ed (Persian).

  Ballenger, J. C., Davidson, J. R., & Lecrubier, Y. (1998). Consensus statement on social anxiety disorder from the international consensus group on depression andanxiety. Journal of Clinical Psychiatry, 59, 54-60.

  Baranyi, A., Stepan, A., & Rothenhausler, H. (2009). Sexual dysfunction inremittent depressive women. Der Nervenarzt, 80, 9, 1093-1102.

  Barrientos, J. E. (2006). Psychological variables of sexual satisfaction.Journal of Sex of Marital therapy, 32, 351- 368.

  Beck, A. T., Emery, G., & Greenberg, R. L. (1985). Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. New York: Basic Books.

  Beidel, D. C., & Turner, S. M. (2007). Shy children, phobic adults: Nature and treatment of social phobia. Washington, D.C.: American Psychological Association.

  Berek SJ.(2007) Berek and Novak’s Gynecology. 14th. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

  Berzonsky, M.D.,(2008). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Personality and individual differences,44: 645-655.

  Blake J. (2006) Menopause: evidence-based practice. Clin Obst Gynecol; 6: 799-839.

  Bootzin RR, Bower GH, Crocker J, Hall G.(1991) Psgycology today: an Introduction. 14th ed. London: McGraw-hill .

  Botros SM, Abramov Y, Miller JJ, Sand PK, Gandhi S, Nickolov A, et al.(2006) Effect of parity on sexual function: an identical twin study. Obstet Gynecol. Apr; 107(4):765-770.

  Bouvard, M., Guerin, J., Rion, A. C., Bouchard, C., Ducottet, E., Sechaud, M., Mollard, E., Grillet, P., & Cottraux, J. (1999). Psychometric study of the social self-esteem inventory of Lawson et al. (1979). European Review of Applied Psychology, 49, 165–172.

  Brezsnyak, M., & Whisman, M. (2004). Sexual desire and relationship functioning; its effect of marital satisfaction and power. Journal of Sex and Marital Therapy, 30(3): 199-217.

  Butler, G., & Mathews, A. (1983). Cognitive processes in anxiety. Advances in Behavior Research and Therapy, 24, 461-470.

  Button, E.J., Loan, P., Davies, J., & Sonuga- Barke, E.J.S. (1997). Self-esteem, eating problems, and psychological well-being in a cohort of schoolgirls aged 15–16: a questionnaire and interview study. International Journal of Eating Disorders, 21, 39–47.

  Byers ES, Demmons S.(1999) Sexual Satisfaction and Sexual Self-Disclosure within Dating Relationships. J Sex Res; 36(2): 180.

  Byers,E. S. (2005). Relationship satisfaction and sexual satisfaction. A longitudinal

  Carr, A. T. (1974). Compulsive neurosis: A review of the literature. Psychological Bulletin, 81, 311-318.

  Caruso S, Agnello C, Intelisano G, Farina M, Di Mari L, Cianci A.(2004) Sexual behavior of women taking low-dose oral contraceptive containing 15 microg ethinylestradiol/60 microg gestodene. Contraception; 69(3):237-240.

  Charles, Harvey, Stewart, Mac A.(1991).Academic advising of international students. Journal of Multicultural Counseling and Development, Vol.19, Iss.4, 173-181

  Cheek, J.M., Melchior, L.A., & Carpentieri, A.M. (1986). Shyness and self-concept. In L. M. Hartman, & K.R. Blankstein (Eds.), Advances in the study of communication and affect: Vol. 11. Perception of self in emotional disorder and psychotherapy (pp.113–131). New York: Plenum Press.

  Chen, K. C. Yeh, T., & Lee, H. (2009). Age, Gender, Depression, and sexual Dysfunction in Taiwan. Journal of sexual Medicine, 6, 11, 3056-3062.

  Christopher, F. S., & Sprecher, S. (2000). Sexuality in marriage, dating, and other relationships. Journal of Marriage and Family, 62, 999-1017.

  Clark, D., & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In R. G. Heimberg & M. R. Liebowitz (Eds.), Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment (pp. 69-93). New York: Guilford.

  oles, M.E., Turk, C.L., Heimberg, R.G., & Fresco, D.M. (2001). Effects of varying levels of anxiety within social situations: Relationship to memory perspective and attributions in social phobia. Behaviour Research and Therapy. 39, 651-665.

  Crozier, W. R. (1981). Shyness and self-esteem. British Journal of Social Psychology, Vol.20, Iss.3, 220-222.

  Crozier, W. R., & Alden, L. E. (2005). The essential handbook of social anxiety for clinicians. New York: John Wiley & Sons Ltd.

  Crum, R.M., and Pratt, L.A. (2001). Risk of heavy drinking and alcohol use disorders in social phobia. American Journal of Psychiatry, 158:1693-1700.

  Dam-Baggen, R. & Kraaimaat, F. (2000). Group Social Skills Training or Cognitive Group Therapy as the Clinical Treatment of Choice for Generalized Social Phobia, Journal of Anxiety Disorders, Volume 14, Issue 5,Pages 437-451.

  Davis, D., & Shaver, P. (2006). “I can't get no satisfaction” insecure attachment, inhibited sexual communication, and sexual dissatisfaction. Journal of Personal relationships, 13, 465-483.

  Davison, S. L., Bell, R. J., Lachina, M., Holden, S. L., & Davis, S. R. (2009). The relationship between self-reported sexual Satisfaction and general Well-being in Woman. Journal of Sex Medicine, 6, 10, 2690-2697.

  Dejhkam M.(2001) New Thesaurus of marital and sexual issues. Tehran: Abadis and golden.

  DeJudicibus MA, McCabe MP.(2002) Psychological factors and the sexuality of pregnant and postpartum women. J Sex Res. 2002 May; 39(2):94-103.

  Deluty, Robert H. (1981).Assertiveness in children: Some research considerations. Journal of Clinical Child Psychology, Vol.10, Iss.3, 149-155.

  Duits, A., Van Oirschot, N., Van Oostenbrugge, R. J., Van Lankveld, J. (2009). The Relevance of sexual Responsiveness to sexual function in patients. Journal of Sexual Medicine, 6, 12, 3320-3326.

  Dyer SJ, Abrahams N, Mokoena NE, van der Spuy ZM.(2004) 'You are a man because you have children': experiences, reproductive health knowledge and treatment-seeking behaviour among men suffering from couple infertility in South Africa. Hum Reprod.; 19(4): 960-7.

  Elliott, S., & Umberson, D. (2008). The performance of desire: Gender and sexual negotiation in long-term marriage. Journal of Marriage and Family, 70, 391-406.

  Eng, W., Coles, M. E., Heimberg, R. G., & Safren, S. A. (2005). Domains of life satisfaction in social anxiety disorder: Relation to symptoms and response to cognitive-behavioral therapy. Journal of Anxiety Disorders, 19: 143 – 156.

     Erath, S. A., Flanagan, K. S., & Bierman, K. L. (2010). Friendships moderate psychosocial maladjustment in socially anxious early adolescents, Journal of Applied Developmental Psychology, 31, 15–26.

  Eryilmaz G, Ege E, Zincir H.(2004) Factors Affecting Sexual Life during Pregnancy in Eastern Turkey. Gynecol Obstet Invest 4; 57(4):103-108.

  Essau, C. A., Conradt, J., & Petermann, F. (1999). Frequency and comorbidity of social phobia and social fears in adolescents. Behavior Research and Therapy, 27, 831- 843.

  Eureligs- Bontekoe, E.H.M. (2005).Homesickness, Personality and personality disorder: An overview and therapeutic considerations. In: M.L. van Tilburg &Ad

  Firth-Cozens, J., and Greenhalgh, J. (1997). Doctors' perceptions of the links between stress and lowered clinical care. Journal of Social Sciences and Medicine, 44:1017–22.

  Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1985). Treatment of anxiety disorders: Implications for psychopathology. In A. H.Tuma & J. D. Maser (Eds.), Anxiety and the anxiety disorders. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

  Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99, 20-35.

  Foa, E. B., Franklin, M. E., Perry, K. J., & Herbert, J. D. (1996). Cognitive biases in generalized social phobia. Journal of Abnormal Psychology, 105, 433-439.

  Fourcroy JL.(2003) Female sexual dysfunction: potential for pharmacotherapy. Drugs; 63(14): 1445-57.

  Gaudiano, B.A & Herbert, J.D (2006). Self- efficacy for social situation in adolescents with generalized social anxiety disorder. Behavior and cognitive psychotherapy, 35, 209-223.

  Ghafourian Broujerdnia M,(2009) Ayene Band N [Principles of population and family planning]. Tehran: Aiezh publication. Persion.

  Gilbert P.(2001) Evolution and social anxiety: The role of attraction, social competition, and social hierarchies. The Psychiatric Clinics of North America; 24: 723-751.

  Ginsburg, G. S., La-Greca, A. M., & Silverman, W. K. (1998). Social anxiety in children with anxiety disorders: relation with social and emotional functioning. Journal of Abnormal Child Psychology, 26, 175–185.

  Greca, A. M., & Stone, W. L. (1993). The Social Anxiety Scale for Children-Revised: Factor structure and concurrent validity. Journal of Clinical Child Psychology, 22, 17-27.

  Greco, L. & Morris, T.(2005). Factors Influencing the Link Between Social Anxiety and Peer Acceptance: Contributions of Social Skills and Close Friendships During Middle Childhood, Behavior Therapy, Volume 36, Issue 2, Pages 197-205

  Guo B, Huang J.(2005) Marital and sexual satisfaction in Chinese families: exploring the moderating effects. J Sex Marital Ther; 31(1):21-9.

  Hartman Uwe, Philippsohn S, Heiser K, Ruffer-Hesse C. (2004)Low sexual desire in midlife andolder women: personality factors, psychosocial development, present sexuality. Menop; 4: 726-40.

  Harvey, P., Stoner, J., Hochwarter, W., & Kacmar, C. (2007),Coping with abusive supervision: The neutralizing effects of ingratiation and positive affect on negative employee outcomes.The Leadership Quarterly, 18, 264-280.

  Hasanzadeh Bashtian M.(2005) Effective factors on women sexuality. IJOGI. Dec; 86-92.

  Heimberg, R. G. (2002). Cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder: Current status and future directions. Biological Psychiatry, 51, 101-108.

  Henderson-King DH, Veroff J. (1994) Sexual satisfaction and marital well-being in the first years of marriage. J Soc Pers Relat; 11: 509.

  Herbert, J.D.; Gaudiano, B.A.; Rheingold, A.A. & Myers, V.H.(2005). Social Skills Training Augments the Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy for Social Anxiety Disorder. Behavior Therapy, Volume 36, Issue 2, Spring 2005, Pages 125-138.

  Herlbert DF, Apt C, Rabehl SM. (1993)Key variables to understanding female sexual examination of women in non distressed marriages. J Sex Marit Ther Satisfac; 19: 156-65.

  Hirsch AM, Hirsch SM.(1995) The long-term psychosocial effects of infertility. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs; 25(6):517-22.

  Honar Parvaran N, Tabrizi M, Navabi Nezhad S, Shafi Abadi A. (2010) Efficacy of emotion-focused couple therapy training with regard to increasing sexual satisfaction among couples. [Article in Persian]. Thought Behav Clin Psychol;4(15):59-70.

  Hosseini M. [Effect of sex education on couple sexual and marital satisfaction] [dissertation]. [Mashhad]: Mashhad University of Medical

  Hulbert D, Farley C.A.L, Cynthia W. (1992)An empitical examination into the Sexuality of women with Borderline personality disorder. J sex marital therapy., 18(3), 231-242.

  Hyde JS,(2000) Delamater JD. Understanding human sexuality. Boston: McGraw Hill;: 24.

  Izgic, F., Akyuz, G., Dogan, O., & Kugu, N. (2004). Social phobia among university students and its relation to self-esteem and body image. Canadian Journal of Psychiatry, 49(9), 630-634.

  Jahanfar SH, Molaeenezhad M.(2002) Text book of sexual disorders. 1th ed. Tehran: Salemi & bizhe publication. 253 p. Persian.

  Jonaidy E, Noorani Sadodin SH, Mokhber N, Shakeri MT.(2009) Comparing the marital satisfaction in infertile and fertile women referred to the public clinics in Mashhad. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2009; 12(1):7-16. Persian.

  Jones, W. H., Briggs, S. R., & Smith, T. G. (1986). Shyness: Conceptualization and measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 629–639.

  Jong, P.J. (2002). Implicit self-esteem and social anxiety: differential selffavouring effects in high and low anxious individuals. Journal of Behaviour Research and Therapy 40, 501–508.

  Kaplan H, Benjamin S.(2001)A summary of Kaplan psychology. Tehran: Arjmand., p: 323- 5.

  Kashdan, T. B., Julian, T., Merritt, K., & Uswatte, G. (2006). Social anxiety and post traumatic stress in combat veterans: Relations to Well-being and character strengths. Behaviour Research and Therapy, 44: 561 – 583.

  Kavyani M. Health Psychology. Tehran: Tehran University.1999

  Kessler, R. C., Mc Gonagle, K. A., & Zhao, S. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of  DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Archives of General Psychiatry, 62, 593-602.

  Kessler, R. C., Mc Gonagle, K. A., Zhao. S., Nelson, C. B., Hughes, M., Eshleman, S., Wittchen, H. U., & Kendler, K. S. (1994). Lifetime and 12-month prevalence of DSMIII- R psychiatric disorders in the United States. Archives of General Psychiatry, 51, 8-19.

  Keyhannia A. (1998) youth and marriage. Tehran: Madar:

  Kocovski, N. L., & Endler, N. S. (2000). Social anxiety, self-regulation, and fear of negative evaluation. European Journal of Personality, 14, 347–358.

  Kohanzad Sh.(1994) About impotence in men. Tehran: Danesh Publications:9 (Persian). 1st ed.

  Kozlowski, S. W. J., & Klein, K. J. (2000). A multilevel approach to theory and research in organizations: Contextual, temporal, and emergent processes. In K. J. Klein & S. W. J. Kozlowski (Eds.), Multilevel theory, research and methods in organizations: Foundations, extensions, and new directions (pp. 3-90). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

  Lampe L.A. (2009). Social anxiety disorder: recent developments in psychological approaches to conceptualization and treatment. Australian and New Zealand Journal of psychiatry, 43, 887-898.

  Last, C. G., & Strauss, C. C. (1990). School refusal in anxietydisordered children and adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29, 31-35.

  Lawrance K, Byers ES.(1995) Sexual satisfaction in long term heterosexual relationship : The interpersonal exchange model of sexual satisfaction. Pers Relationships; 2: 267-85..

  Leahy, R. L., & Holland, S. J. (2000). Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. New York: Guilford Press.

  Leary, M. R., Kowalski, R. M., & Campbell, C. (1988). Self-presentational concerns and social anxiety: The role of generalized impression expectancies. Journal of Research in Personality, 22, 308-321.

  Lee TY, Sun GH, Chao SC.(2001) The effect of an infertility diagnosis on the distress, marital and sexual satisfaction between husbands and wives in Taiwan. Hum Reprod; 16(8):1762-67.

  Lee TY, Sun GH.(2000) Psychosocial response of Chinese infertile husbands and wives. Arch Androl; 45(3):143-8.

  Li RH, Lo SS, Teh DK, Tong NC, Tsui MH, Cheung KB, et al.(2004) Impact of common contraceptive methods on quality of life and sexual function in Hong Kong Chinese women. Contraception.; 70(6):474-82.

  Liebowitz, M.R., Gorman, J.M., Fyer, A.J., & Klein, D. F. (1985). Social phobia: Review of a neglected anxiety disorder. Archives of General Psychiatry, 42, 729–736.

  Lin, Y. Shiah, S. Chang , Y C. Lai, T. Wang, K Y. Chou,K R.(2004). Evaluation of an assertiveness training program on nursing and medical students' assertiveness, selfesteem, and interpersonal communication satisfaction.Nursing Education Today, Vol.24, Iss.8, 656-665.

  Litzinger S, Gordon KC.(2005) Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. J Sex Marital Ther; 31(5):409-24.

  Locock M. P., & Salkovskis, P.M. (1988). Cognitive factors in social phobia and its treatment. Behavior Research and Therapy, 26, 297-302.       

  Macneil M, Byers M. (2006)Sexual satisfaction. Journal of marriage and the family.; 37(3): 573-81.

  Mansell, W., & Clark, D. M. (1999). How do I appear to others? Social anxiety and processing of the social self. Behaviour Research and Therapy, 37, 419-434.

  Matza, L. S., Revicki, D. A., Davidson, J. R., & Stewart, J. W. (2003). Depression with atypical features in the National Comorbidity Survey: Classification, description, and consequences. Archives of General Psychiatry, 60, 817–826.

  McInnes RA.(2003) Chronic illness and sexuality. Med J Aust. Sep 1; 179(5): 263-6.

  Mechanick Braverman An (2004). Dysfunction International Psychological Aspects of Infertility: Sexual Congress Series, 1266, 270-276.

  Medelska K, Litwack S, Ewing SK, Yaffe K. Edogenous estrogen levels affected-sexual function in elderly post-menopausal women. Matu. 2004; 49: 124-33.

  Mohr W. Psychiatric mental health nursing. 5th ed. Philadelphia: Lippincott. 2003

  Montgomery, S. A. (1999). Social phobia: Diagnosis, severity and implications for treatment. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience,249, 51-56.

  Moor H.(2005) Essential of obstetrics and gynecology. 2nd ed.Tehran: Tabib publication. Persian

  Movahed M, Azizi T.(2011) Study on the relationship between the sexual satisfaction of women in a married life and conflicts between spouses, among married women in Shiraz] [Article in Persian]. Women Dev Polit;9(2):191-217.

  Muller MJ, Schilling G, Haidel G. (1999). Sexual Satisfaction in Male Infertility. PubMed- indexed for EDLINE, 42(3) , 37-43

  Nappi RE, Albani F, Vaccaro P, Gardella B, Salonia A, Chiovato L, et al.(2008) Use of the Italian translation of the Female Sexual Function Index (FSFI) in routine gynecological practice.Gynecol Endocrinol.;24(4):214-219.

  Nappi RE, Nijland EA.Women,s perception of sexuality around the menopause: Outcomes of European telephon survey. Eur Jou Ob Rep Bio. 2008; 137: 10-16.

  Nichols, M. P. (2005). Concurrent discriminant validity of the Kansas marital satisfaction scale. Journal of Marriage and the Family, 48(2): 381-387.

  Nicholson, C. (2008). What to do about social anxiety disorder. Harvard Women’ s Health Watch, 16, 4.

  Norten JE, Schilling EA, Couchman GM. Sexual satisfaction and functioning in patients seeking infertility treatment. Fertil Steril. 2001; 76(3):28- 32.

  Nourani SH, Jonaidy E, Shakeri MT, Mokhber N. Sexual satisfaction in fertile and infertile women attending state clinics in Mashad [Article in Persian]. J Reprod Infertil 2010 Jan-Mar; 10(4):269-77.

  Ohadi B.(2006) Human's behavior sexuality. 2nd ed. Isfahan: Sadegh Hedayat; 2006: 4-5. (Persian)

  Oleary KD, Heyman RE, Junsegma AE.(2005) The couples psychotherapy treatment planner. Translated by Kimiae S, Bagherian Z. 1st. Tehran: Roshd publication. 2005; pp: 262-362. [Persian]

  Paul P.(1998) What to expect in sexual therapy. Canada: The University of Toronto.

  Pine, D. S., Cohen, P., Gurley, D., Brook, J., & Ma, Y. (1998). The risk for earlyadulthood anxiety and depressive disorders in adolescents with anxiety and depressive disorders. Archives of General Psychiatry, 55,–64.

  Pourafkari, N. (2000). Psychiatry of behavior science-clinical psychiatry. Tehran: Ab Press. (Persian).

  Rahmani A, Merghati Khoei E, Sadeghi N, Allahgholi L. (2011) Relationship between sexual pleasure and marital satisfaction. [Article in Persian]. IJN  Jun;24(70):82-90.

  Rahmani A, Sadeghi N, Allahgholi L, Merghati. Khoei E. [The relation of sexual satisfaction and demographic factors] [Article in Persian]. IJN 2010;23(66):14-22.

  Randall, C. L., Thomas, S., & Thevos, A. K. (2001). Concurrent alcoholism and social anxiety disorder: A first step toward developing effective treatments. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 25, 210–220.

  Ranta, K., Kaltiala-Heino, R., Koivisto, A. M., Tuomisto, M. T., Pelkonen, M., & Marttunen, M. (2007). Age and differences in social anxiety symptoms during adolescence: the socal phobia inventory (SPIN) as a measure. Psychiatry Research, 153(3), 261-270.

  Ranta, K.; Tuomisto, M. & Pelkonen, M. (2006). Age and gender differences in social anxiety symptoms during adolescence, The Social Phobia Inventory (SPIN) as a measure.psychiatry research Volume 14, Issue3 Pages 247- 257.

  Rapee, R. M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitivebehavioral model of anxiety in social phobia. Journal of Behaviour Research and Therapy, 35, 741-756.

  Rapee, R., & Spence, S.h. (2004). The etiology of social phobia: Empirical evidence and an initial model. Clinical psychology Review, 24, 737-767.

  Rapee, R.M. (1995). Descriptive psychopathology of social phobia. New York: Guilford Press.

  Reich, J., & Hofmann, S. G. (2004). State personality disorder in social phobia. Annuals of Clinical Psychiatry, 160, 139-144.

  Rheingold, A. A., Herbert, J. D., & Franklin, M. E. (2003).Cognitive bias in adolescents with social anxiety disorder.Cognitive Therapy and Research, 6, 639-655.

  Rhoades, G.K., Stanely, S. M., & Markman, H. J.(2007). Pre-engagement cohabitation and gender asymmetry in marital commitment. Journal of  Family Psychology, 20, 553-560 .

  Rowa, K., & Antony, M. M. (2005). Psychological treatments for social phobia. Canadian Journal of Psychiatry, 50, 308-316.

  Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2007). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry, (10th ed.). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.

  Salehy Fadardy J. [The development and validation of marital satisfaction questionnaire on a sample of students of Ferdowsi University]. Psychother

  Schneier, F., Johnson, J., Hornig, C., Liebowitz, M., & Weissman, M. (1992). Social phobia: Co-morbidity and morbidity in an epidemiologic sample. Archives of General Psychiatry, 49, 282-288.

  Shahsiyah M, Bahrami F, Etemadi O, Mohebi S.(2010) Effect of sex education on improving couples martial satisfaction in Isfehan. [Article in Persian]. J Health Sys Res 2010; 6(4):69-97.

  Shamlou S.(2002) Mental health.Tehran: Roshd. Persian

  Sharyati M, Ghamarani A, Solati Dehkordi SK, Abbasi Molid H.(2010) [The study of relationship between alexithymia and sexual satisfaction among female married students in Tabriz University] [Article in Persian]. J Fam Res; 6(1)59-70.

  Simon, J. A. (2009). Opportunities for intervention in HSDD. Journal of Family Practice, 58, 7, 26-30.

  Slosarz. W. J. (2000). Relationship between lifestyle and factors affecting sexual life. Journal of Sexual and Relationship Therapy,15(2): 367-380.

  Spence SH.(1991) Psychosexual therapy: a cognitive-behavioural approach. London: Chapman & Hall;.

  Speroff L, Glass RH, Kase NG.(2005) Clinical gynecologic endocrinology and infertility. Maryland, USA: Williams and Wilkins; 2005.

  Ston H, Ston A.(2006) Resolvent of marital and sexual issues. Translator: Poorhekmat H. Tehran:

  Stopa, L., & Clark, D. M. (2000). Social phobia and interpretation of social events. Behavior Research and Therapy, 38, 273-283.

  Strahan, E.(2002). The effects of social anxiety and social skills on Academic performance, Personality and Individual Differences, Volume 34, Issue 2, Pages347-366.

  Swan WB.(1990) To be adored or to be known? The interplay of self-enhancement and selfverification. Vol. 2. In: Higgins ET, Sorrentino RM, (eds). Handbook of Motivation and Cognition: Foundations of Social Behavior; 1990. p. 408-448.

  Taylor, C. T., Bomyea, J., & Amir, N. (2010). Attentional bias away from positive social information mediates. The link between social anxiety and anxiety vulnerability to a social stressor. Journal of Anxiety Disorders, 24 (4): 403 – 408.

  Taylor, S. (1996). Meta–analysis of cognitive-behavioral treatments for social phobia. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 27, 1-9.

  Turk, C. L., Heimberg, R. G., & Hope, D. A. (2001). Social anxiety disorder. In: H. D. Barlow (Ed.). Clinical handbook of psychological disorder: A step-by step treatment (3rd.ed.). New York: Guilford Press.

  Tyssen, R., Vaglum, P., Gronvold, N.T., and Ekeberg, O. (2001). Factors in medical school that predict postgraduate mental health problems in need of treatment. A nationwide and longitudinal study. Journal of Medical Education, 35:110–20.

  Van Ameringen, M., Mancini, C., & Farvolden, P. (2003). The impact of anxiety disorders on educational achievement. Journal of Anxiety Disorders, 17, 561–571.

  Vandermassen, G. (2004). Sexual selection: A tale of male and feminist denial. European Journal of Women's Studies, 11(1): 2-26.

  Vaziri, Sh., Lotfi Kashani, F., Hosseiniyan, S & Bahram Ghafari, S. (2009). Sexual Efficacy and Marital Satisfaction. Journal of Thought & Behavior, 4, (16), 75-81. ) .(persian).

  Ventegodt S. (1998) Sex and the quality of life in Danmark. Archi Sex Beh.; 21: 295-302.

  Wallace ST, Alden LE.(1995) Social Anxiety and Standard setting following social success or failure. Cognitive Therapy and Research; 19: 613-631.

  Wallace ST, Alden LE. (1997) Social phobia and positive social events: The price of success. Journal of Abnormal Psychology; 106: 416-424.

  Weeks JW, Heimberg RG, Rodebaugh TL, Norton PJ.(2008) Exploring the relationship between fear of positive evaluation and social anxiety. Journal of Anxiety Disorders; 22: 386- 400.

  Weeks, J. W., Heimberg, R.G., & Rodebaugh, T.L. (2008). The fear of positive evaluafion scale: Assessing a proposed cognitive component of social anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders, 22,44-55.

  Wells, A., & Clark, D. M. (1997). Social phobia: A cognitive approach. In G. L. Davey (Ed.). Phobias: A handbook of description, treatment and theory. Chichester, Sussex: Wiley.

  Young M, Denny G, Young T.(2000) Sexualsatifaction among married women age 50 andolder. Psy Rep.; 86: 1107-22.

  Young M, Luquis R, Denny G, Young T.(1998) Correlates of sexual satisfaction in marriage. The Canadian Journal of Human Sexuality.; 7(2): 115–127.

  Young M, Luquis R.(1998) Correlates of sexual satisfaction in marriage. Can J Hum Sexual; 7: 115-27.

  Zanganeh, Sh.(2001) examine the social causes of divorce in the city of Kermanshah in 1380. Unpublished MA. Thesis, University of Tehran, Iran,. Persian

  Ziegler, S. M. (2005). Theory- directed nursing practice (2nd ed.). New York: Springer.


موضوع پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, نمونه پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, جستجوی پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, فایل Word پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, دانلود پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, فایل PDF پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, تحقیق در مورد پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, مقاله در مورد پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, پروژه در مورد پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, پروژه درباره پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. ( گرایش: عمومی مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال 1393 انجام شد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش، کلیه‏ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق که در فواصل زمانی اردیبهشت تا تیر سال 1393 جهت امر طلاق به ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.) گرایش : عمومی رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران چکیده این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی درزنان متاهل انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع همبستگی جامعه مورد نظر کلیه ی زنان (زنان متاهل) شهرگچساران و تعداد نمونه مورد نظر200 نفراز آنهایی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زندگی زناشویی انجام شد. در این تحقیق 302 نفر از فرهنگیان متأهل زن و مرد با میانگین سنی 40سال و انحراف استاندارد 73/5و مدت ازدواج با میانگین 66/15 و انحراف استاندارد 29/4 که 9/58 درصد آن را زنان فرهنگی تشکیل می دادند و سطح ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان با نقش کلیشه های جنسیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی استان البرز در شهر کرج در بهار1393 که علت مراجعه شان ضرب و شتم از سوی شوهر بود، که از این تعداد به 100 نفر پرسشنامه داده شد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی گرایش: عمومی چکیده هدف اصلی در مطالعه پیش رو بررسی رابطه‌ی عملکردخانوادهوسبک‌های دلبستگی باسازگاری اجتماعی دانشآموزاندختروپسرمقطعمتوسطهبندرعباس می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس است که در سال تحصیلی 1391-1392 مشغول به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شده است . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393 چکیده: پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بین اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماری این پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته روانشناسی بالینی چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان و مولفه های آن شامل واقعیت درمانی ، کاهش کمرویی ، و نارسایی هیجانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه شهر اصلاندوز در سال تحصیلی 92-91 می باشد که بالغ بر 3000 نفر دانش ...

ثبت سفارش