پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی

word 180 KB 29997 83
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته ی روانشناسی تربیتی

  چکیده

  هدف از پژوهش مقایسه ی اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان بی­ سرپرست و عادی بود. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه­­ ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را نوجوانان بی­ سرپرست دختر و پسر شهر سمنان و شهر تهران و نوجوانان عادی مدارس  شهر سمنان و مدارس شهر تهران تشکیل می­دهند. 60 نفر با استفاده از روش نمونه­ گیری­ در­دسترس انتخاب شدند که گروه دانش آموزان بی سرپرست بودند و 60 نفر با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند که گروه دانش آموزان عادی بودند. شرکت کنندگان پرسشنامه­ ی اختلالات رفتاری آیشنباخ، عزت نفس روزنبرگ، و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات  اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در بین نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت معناداری دارد. نمرات اختلالات رفتاری نوجوانان بی سرپرست بالاتر از نمرات نوجوانان عادی بود و نمرات رضایت از زندگی و عزت نفس نوجوانان عادی بیشتر از نمرات نوجوانان بی سرپرست بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوجوانان بی سرپرست در مقایسه با نوجوانان عادی دارای مشکلات بیشتری می باشند و این موضوع حاکی از نیاز به توجه بیشتر و برنامه ریزی بهتر برای نوجوانان بی سرپرست می باشد.                                                                     

                                                                            

  واژه های کلیدی: اختلالات رفتاری، عزت نفس، رضایت از زندگی، بی سرپرست، عادی

  بی سرپرستی از آغاز خلقت وجود داشته است و کودکان بی سرپرست در خانه های کودک و نوجوان و دور از محبت والدین و اعضای خانواده زندگی می کنند و برخی از آنها دچار محرومیت ها و احساس شکست و گاه نیز دچار صدمه ها و ضربه های روانی هستند. این کودکان در وجودشان احساس خلا می کنند و افرادی ناراضی و ناراحت هستند که برای احقاق حق خود ممکن است تن به رفتارهای ناسازگارانه و انحراف آمیز دهند. کودکان بی سرپرست با مقایسه شرایط زندگی خود با کودکان عادی خود را دچار ناکامی جبران ناپذیری می بینند که زمینه بروز پرخاشگری و ناسازگاری کودک را فراهم می سازد و از آنجایی که نوجوانی یکی از دورانهای مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود چه بسا مشکلات رفتاری بروز پیدا کرده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی هایی پایدار نشان دهند. به طور مثال مشکلات رفتاری درون­­ ریزانه در کودکی و نوجوانی با اختلالات خلقی و خودکشی در بزرگسالی و  سطوح بالای پرخاشگری در کودکی با رفتار جنایی [1]و سایر رفتارهای ضد اجتماعی مربوط بوده است( لایو[2]، 2003). به همین دلیل شناخت عوامل و همبسته های موثر در حل مشکلات و ناهنجاری های رفتاری نوجوانان و اقدام در زمینه برنامه ریزی به منظور اصلاح و بهبود این عوامل از جمله روش­های بسیار موثر در پیشگیری از اختلالات روانی در بزرگسالی خواهد بود.(مایر[3]، سالووی[4]، 1997). کارآمدی نوجوان در برخورد با مسایل فردی و اجتماعی به طور قابل ملاحضه­ای توسط تجربه های هیجانی و نحوه مواجهه و انطباق با رویدادها تعیین می شود. در قرن حاضر که فشار روانی بر زندگی انسانها سایه افکنده است، توانایی کنترل هیجانات خود مهارت دارند، بهتر می­ توانند حالات هیجانی منفی را از طریق فعالیت های خوشایند جبران نمایند(سالووی ، 1997 به نقل ازخسرو جاوید، 1381). مطالعات انجام گرفته میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان سنین مدرسه را بالا و در حدود 11 تا 25 درصد گزارش کرده اند.(آلمگویست[5] و همکاران، 1999). کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری دارای فراخنای توجه کوتاهی هستند، عزت نفس پایین تری دارند، در ارتباط با اعضای خانواده، اطرافیان و مردم مشکل دارند و به آسانی ناکام می­شوند.(ساسر، والر،[6] 2006).

  یکی از عواملی که بر سازگاری فرد دراجتماع مؤثر است، عزّت نفس است. عزّت نفس یکی از عوامل تعیین کننده ی رفتار انسان به شمار می رود. در حقیقت، برداشت و قضاوتی که افراد از خود دارند تعیین کننده ی چگونگی برخورد آنها با مسائل مختلف است. فردی که عزّت نفس پایین دارد و برای خود ارزش و احترامی قایل نیست، ممکن است دچار انزوا، گوشه گیری و یا پرخاشگری ورفتارهای ضد اجتماعی شوند. آنها میتوانند به این باور رسیده باشند که در شرایط مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشند، وظایف خویش را به نحو احسن انجام دهند، به عبارت دیگرخود را با شرایط موقعیت های متفاوت اجتماعی سازگار نماید، این رفتار همان رضایت از زندگی است( بلاسکویچ و توماکا[7]، 2007). احساس رضایت از زندگی که حوزه ای از روان شناسی مثبت نگر است. حوزه ای است که تلاش می­کند ارزیابی های شناختی و عاطفی مردم از زندگیشان را مورد بررسی قرار دهد(آناس[8]، 1993از لاگلین و هیونبر[9]، 2001). پژوهش ها نیز نشان می دهد، کسانی که عزت نفس بالاتری دارند، از زندگی خود راضی ترند(کیتز[10]، 2007).

  در برخی از مطالعه های تجربی رابطه بین عزت نفس و افسردگی در مورد فرزندان بی سرپرست و عادی همبستگی منفی وجود دارد  و در تحقیقی دیگر با عنوان رابطه بین عزت نفس و افسردگی دانش آموزان، نتایج نشان داد که بین عزت نفس و افسردگی همبستگی منفی وجود دارد(محمدی، 1387). به طوری که در هر دو تحقیق یادشده بین میزان افسردگی و عزت نفس نتایج معنی دار نبوده  و لذا فرضیه های این تحقیق مبنی بر پایین بودن عزت نفس و بالاتر بودن میزان افسردگی که یک شاخه اختلالات رفتاری است در نوجوانان بی سرپرست نسبت به دانش آموزان عادی رد شده است(واکر و همکاران، 1998). اهمیت توجه به نوجوانان بی سرپرست و مسائل و مشکلات آنها بیانگر لزوم پژوهش در این زمینه می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی بود.

   

   

   

  2-1 بیان مساله

  کودکان و نوجوانان قشر عمده ای از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در هر جامعه سلامت کودکان و نوجوانان اهمیت ویژه ای دارد و توجه به بهداشت روانی آنان کمک می کند تا از نظر روانی و جسمی سالم بوده و نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند(کوشان[11]،2000 )

   مطالعات انجام شده در فرهنگ های مختلف نشان داده است درصد قابل توجهی از کودکان سنین مدرسه و قبل از مدرسه دچار مشکلات رفتاری هستند)هارلند، ریجینولد، براگمان، ورلو، وانهوریک، ورهولست[12]، 2002). کودکان بی­سرپرست و بد سرپرست  که از عاطفه مادرانه و روابط صمیمی والدین محروم بوده­اند غالبا از اختلالات عاطفی، نا­ایمنی، احساس وابستگی یا طرد، گروه گریزی یا گروه­ گرایی حاد رنج می­برند. و به طور جدی نیازمند ارتباط صمیمانه و عاطفی هستند، و به روشهای فرافکن و ابزارهای توانبخشی که بروز مشکلات آنها را تسهیل سازد علاقه نشان می­دهد( نلسون، 2000). به طور کلی هنگامی اختلال رفتاری مطرح می شود که رفتار کودک مورد تایید والدین نباشد، در رفتار کودک رفتارهای برون فکنانه دیده می شود، رفتار نامناسب تکرار شده و تنبیه های خانواده برای حذف آن بی تاثیر باشد و کودک دچار بیماری روانی نباشد(شمس اسفندآباد، 1382).

  روانشناسی جدید سعی داردتوجه خود را صرفا به مشکلات روانی معطوف نسازد و بیشتر به جنبه های مثبت زندگی تاکید کند. رضایت از زندگی[13] نیز یکی از مولفه های اساسی در شناخت کیفیت زندگی افراد می باشد. پژوهشهای انجام شده در زمینه رضایت از زندگی در بین نوجوانان نشان داده است که رضایت مندی و تلقی مثبت از زندگی در گروه سنتی نوجوانان یا دانش آموزان کاملا متفاوت از بزرگسالان است و پژوهش در این زمینه نیازمند لحاظ نمودن مولفه های ویژه آنان است.   افزایش تنش ها و مشکلات رفتاری، ناامیدی، اضطراب و افسردگی ازجمله آثار منفی نارضایتی از زندگی است که پیامدهایی همچون کاهش روحیه مشارکت جویی اجتماعی، تعاون و اعتماد اجتماعی خواهد داشت(کامرون[14]،2001). بر اساس یافته های عملی برآورد افراد از سلامت ذهنیشان به طور منظم از لحاظ میزان ارزش گذاری یا درجه اهمیتی که برای حیطه های متفاوت زندگی مثل شغل، سلامت، اوقات فراغت، تحصیل یا زندگی عاشقانه قائل هستند، تغییر میکند(اکرم خمسه،1390). .به علاوه فقط حیطه ها و زمینه های  ارزشمند، یعنی حیطه هایی که رضایتمندی کلی از زندگی را نشان داده اند بر قضاوت افراد درمورد رضایتمندی کلی از زندگی تأثیر میگذارد. حیطه ها یا زمینه هایی که مهم نیستند، بر رتبه بندی کلی از رضایت مندی تأثیری ندارند. رضایت از زندگی می تواند جز عوامل تاثیر گزار بر عزت نفس افراد باشد.

  عزت نفس به عنوان یکی از ابعاد شخصیت آدمی همواره تحت تاثیر روابط با دیگران شکل می گیرد و خانواده به عنوان اولین منبع ارتباط کودک عامل مهمی در شکل گیری این بعد از شخصیت آدمی است. این عامل مهم که در ساخت شخصیت کودک نقش دارد در کودکان بی سرپرست به خاطر نداشتن خانواده کم رنگ است. کاپلان از جمله پژوهشگرانی است که به عزت نفس[15] افراد به عنوان یک صفت نگریسته است .از شیوه فرزند پروری والدین و رابطه آن با عزت نفس کودکان را به دقت مطالعه نموده است. در نتایج حاصل از مطالعات کاپلان، اگر افراد در دوران کودکی خود تجارب منفی را پشت سر بگذارند از عزت نفس پایینی برخوردار می شوند و این تجارب منفی عبارت اند از: مرگ یکی از والدین، بستری شدن یکی از والدین به علت بیماری روانی، ازدواج مجدد یکی از والدین(کاپلان، پورکورنی1971 به نقل از کریمی 1383). علاوه بر این عوامل دیگری که می تواند بر عزت نفس موثر باشد، طبقه اجتماعی، اقتصادی خانواده است. طبقه اجتماعی و اقتصادی که فرد در آن متولد می شود، در سرتاسر زندگی، بر طول عمر، بهداشت روانی، شخصیت و بخصوص عزت نفس، میزان تحصیلات، شغل، گرایشهای فرد تاثیر عمیقی دارد .نتایج پژوهشها نشان داده است افرادی که در طبقات پایین زندگی می کنند، طول عمر کمتر و عزت نفس پایین تری دارند و عموما از بهداشت روانی مناسبی برخوردار نیستند(بروس کوین[16]، ترجمه توسلی و فاضل، 1369).  از عوامل تاثیر گذار دیگر بر عزت نفس افراد عامل جنسیت است. نتایج پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که در سنین دبیرستان(15-18)، بیشترین تفاوت بین عزت نفس پسران و دختران به چشم می خورد و عزت نفس پسران5/1 انحراف استاندارد بالاتر از دختران است(مرتون و لوینسون[17] به نقل از کریمی، 1383). اکثر صاحب نظران برخورداری از عزت نفس را به عنوان عامل اساسی در سازگاری عاطفی و اجتماعی افراد می دانند که این سازگاری در کودکان بی سرپرست دیده نمی شود. از آنجا که نوجوانی یکی از دورانهای مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود چه بسا مشکلات رفتاری بروز پیدا کرده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی های پایدار نشان دهند.به طور مثال مشکلات رفتاری درون ریزانه در کودکی و نوجوانی با اختلالات خلقی و خودکشی در بزرگسالی وعزت نفس پایین و سطوح بالای پرخاشگری در کودکی با رفتار جنایی و سایر رفتارهای ضداجتماعی مربوط بوده است، لذا با توجه به پژوهش های نادری که در ایران درباره مسائل و مشکلات نوجوانان بی سرپرست انجام شده است، پژوهش حاضر درصدد بررسی و تحقیق درباره مشکلات نوجوانان انجام خواهد شد

   

  [1] Criminal

  [2] Liau

  [3] Mayer

  [4] Salovey

  [5] Almogvist

  [6] Sausser & Waller

  [7] Blascovich & Tomaka

  [8] Annas

  [9] Loughlin & Huebner

  [10] Kates

  [11] Kooshan

  [12] Harland, Reijneveld, Brugman, Verloove, Vanhorick, Verhulst.

  [13] Life satisfaction

  [14] Kameron

  [15] Self esteem

  [16] Bruce Kohen

  [17] Merton & Lowinson

  Abstract

  The purpose of research is comparison behavioral disorders self-respect and satisfaction of life about orphan and normal teenager. The scheme of this research is a kind of comparative. Statistical community form present research from orphan teenager girls and boys in Semnan and Tehran, and normal teenagers in Semnan and Tehran’s schools.Sixty people selected to use of available sampling meth that they were normal students group and sixty people selected to use of purposeful sampling method, that were orphan students group. The participators completed­ Achenbach’s questionnaire, Rosenberg’s self-respect and Diner’s satisfaction of life. It be used of analysis method of multi changeable. The result indicated the average of behavioral disorders self-respect and life satisfaction were higher than orphan teenagers’ grades. The research results indicate that orphan teenagers in comparison with normal teenagers have more problems and this issue offer to be more attention and better planning for teenager.

  Key words: behavioral disorders, self-respect, satisfaction of life, normal, orphan.

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                       صفحه

  فصل اول:کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه.............................................................................................................................................................2

  2-1 بیان مساله.....................................................................................................................................................4

  3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش..........................................................................................................................7

  4-1 اهداف پژوهش..............................................................................................................................................8

  5-1 فرضیه های پژوهش....................................................................................................................................9

  6-1 تعریف های مفهومی متغیرها....................................................................................................................9

  7-1 تعریف های عملیاتی متغیرها.................................................................................................................11

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

  1-2 اختلالات رفتاری.......................................................................................................................................13

  1-1-2 تاریخچه اختلالات رفتاری.................................................................................................................13

  2-1-2 تعریف و توصیف اختلالات رفتاری..................................................................................................15

  2-2 اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی........................................................................................................17

  1-2-2 شیوع نارسایی توجه/بیش فعالی.......................................................................................................17

   2-2-2 سبب شناسی.......................................................................................................................................17

  3-2-2 زیر ریخت های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی...................................................................18

  1-3-2-2 عدم توجه........................................................................................................................................18

  2-3-2-2 بیش فعالی.......................................................................................................................................18

  3-3-2-2 تکانشگری.........................................................................................................................................19

  3-2 تعریف پرخاشگری....................................................................................................................................19

  1-3-2 پیشینه  پرخاشگری............................................................................................................................20

  2-3-2 نظریه های پرخاشگری.......................................................................................................................21

  3-3-2 نمودهای رفتار پرخاشگرانه از کودکی تا جوانی............................................................................21

  4-3-2 تاثیر عوامل اجتماعی بر بروز پرخاشگری.......................................................................................22

  4-2 تعریف اختلال اضطرابی...........................................................................................................................22

  1-4-2 پیشینه اختلال اضطرابی....................................................................................................................22

  2-4-2 اهمیت اختلال اضطرابی.....................................................................................................................23

  3-4-2 علائم اختلال اضطرابی........................................................................................................................23

  5-2 افسردگی.....................................................................................................................................................26

  1-5-2 تعریف افسردگی...................................................................................................................................27

  2-5-2 پیشینه نطری افسردگی.....................................................................................................................28

  3-5-2 سبب شناسی........................................................................................................................................29

  6-2 تعریف عزت نفس......................................................................................................................................30

  1-6-2 تاریخچه  عزت نفس............................................................................................................................31

  2-6-2 اهمیت عزت نفس................................................................................................................................32

  3-6-2 تعریف خود و خودپنداره....................................................................................................................32

  4-6-2 علت پیدایی پدیده خود،خودپنداره و عزت نفس..........................................................................32

  5-6-2 تغییرات در خودپنداره و عزت نفس در نوجوانی...........................................................................34

  6-6-2 دیدگاه نظریه پردازان درباره عزت نفس..........................................................................................34

  7-6-2 چهار عامل مهم در تحول عزت نفس کودک از نظر کوپر اسمیت............................................34

  8-6-2 کنترل خود و عزت نفس....................................................................................................................35

  9-6-2 رابطه بین منبع کنترل و عزت نفس...............................................................................................35

  10-6-2 تاثیر گروه همسالان بر عزت نفس کودکان و نوجوانان.............................................................36

  11-6-2 ابعاد عزت نفس..................................................................................................................................37

  12-6-2 شیوه های تربیتی عزت نفس.........................................................................................................39

  7-2 تعریف رضایت از زندگی..........................................................................................................................39

  1-7-2 پیشینه رضایت از زندگی...................................................................................................................41

  2-7-2-  مولفه های اصلی رضایت از زندگی............................................................................................41

  فصل سوم: روش پژوهش

  1-3 طرح پژوهش..............................................................................................................................................44

  2-3 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.........................................................................................................44

  1-2-3 جامعه آماری.........................................................................................................................................44

  2-2-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.......................................................................................................44

  3-3 ابزارهای پژوهش........................................................................................................................................45

  1-3-3 پرسشنامه اختلالات رفتاری آیشنباخ..............................................................................................45

  2-3-3 پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ.........................................................................................................46

  3-3-3 پرسشنامه رضایت از زندگی (SLWS )..........................................................................................46

  4-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................................48

  فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل داده­ها

  1-4 یافته های توصیفی...................................................................................................................................50

  2-4 یافته های استنباطی............................................................................................................................... 52

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                                          

  1-5 فرضیه اول:بین اختلالات رفتاری نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد.................58

  2-5 فرضیه دوم: بین رضایت از زندگی نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد...............59

  3-5 فرضیه سوم: بین عزت نفس نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد..........................61

  4-5 محدودیت های پژوهش...........................................................................................................................62

  5-5 پیشنهادهای پژوهش...............................................................................................................................63

  فهرست منابع

  منابع فارسی........................................................................................................................................................65

  منابع انگلیسی.....................................................................................................................................................67

  فهرست جداول

  جدول1-4 آماره های توصیفی متغیر جنسیت بر حسب گروه ها...........................................................50

  جدول 2-4 توزیع فراوانی افراد بر حسب جنسیت در گروه ها................................................................50

  جدول 3-4 آماره های توصیفی اختلالات رفتاری به تفکیک گروه ها...................................................51

  جدول 4-4 آماره های توصیفی عزت نفس و رضایت از زندگی به تفکیک گروه ها............................51

  جدول 5-4 آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس های خطای متغیرها در بین گروه ها..........52

  جدول 6-4تحلیل واریانس چند متغیری متغیر ها در بین گروه ها......................................................53

  جدول 7-4 اثرات بین آزمودنی ها در اختلالات رفتاری...........................................................................53

  جدول 8-4 آزمون ام . باکس متغیرها در بین گروه ها..............................................................................54

  جدول 9-4 آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس های خطای متغیرها در بین گروه ها..........55

  جدول 10-4 تحلیل واریانس چند متغیری متغیرها در بین گروه ها.....................................................55

  جدول 11-4 اثرات بین آزمودنی ها در عزت نفس و رضایت از زندگی.................................................56

  پیوست ها

  پرسشنامه اختلالات رفتاری آیشنباخ.............................................................................................................75

  پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ.......................................................................................................................77

  پرسشنامه رضایت از زندگی.............................................................................................................................78

  منبع:

   منابع فارسی

  باقری، قادر (1373). بررسی همه گیر شناسی اختلالات رفتاری در دانش­آموزان شهر یاسوج، پایان نامه کارشناسی ارشد انستیتو روان پزشکی تهران

  بیابانگرد، اسماعیل (1384). رابطه ی میان عزت نفس و انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تهران، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، دوره 1، شماره 4و5 ،131-144

  بیدی، فاطمه؛ نامداری پژمان، مهدی؛ امانی، احمد؛ قنبری، سیروس وکارشکی، حسین (1391). تحلیل ساختاری ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، سازگاری اجتماعی و عزت نفس، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، (19) 3، 41- 48.

  جعفری، فرهاد (1382). بررسی اضطراب در بزرگسالان شهرستان کرمانشاه، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه اصفهان، 8(1) ، 35-42.

  خسرو جاوید، مهناز (1381). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تربیت مدرس

  شمس اسفندآباد، حسن؛ امامی­پور، سوزان؛ صدرالسادات، سید جلال (1382). بررسی شیوع اختلال رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ابهر، مجله توانبخشی، 12(6)، 34-41.

  شمس اسفندآباد، حسن؛ امامی­پور، سوزان؛ صدرالسادات، سید جلال (1383). شناسایی اختلالات رفتاری در کودکان دارای پدر معتاد، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  شمس اسفندآباد، حسن؛ امامی­پور، سوزان؛ صدرالسادات، سید جلال (1384). مقایسه شیوه های فرزند پروری و کارکرد خانواده در خانواده های بد سرپرست، دارای اختلالات رفتاری و عادی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 7(2)، 43-48

   شمس­اسفند­آباد، حسن (1380). بررسی شیوع اختلالات رفتاری در دانش­آموزان شهر ابهر، مجله شورای تحقیقات اداره آموزش و پرورش استان زنجان،25(5)، 37-54

   شهرآرای، مریم (1384). تاثیر روان شناسی پیشرفته در بزرگسالان شهر تهران، مجله روانشناسی بالینی، 7(22)،  56- 78.

  صاحب الزمانی، محمد؛  فشارکی، محمد و عبداللهی فرد، زهره (1389). بررسی ارتباط سبک زندگی با عزت نفس دختران نوجوان دبیرستانهای دولتی روزانه شهر تهران، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، (20)1، 45-51

  کاپلان، هارولد و سادوک (1376)، خلاصه روانپزشکی، ترجمه: پورافکاری،تبریز، انتشارات تابش

  کرامتی، هادی و همکاران (1384). بررسی و مقایسه کارکرد خانواده و سیمای روانشناختی فرزندان بی سرپرست، فصل نامه نوآوری های آموزشی، شماره 11، سال چهارم

  کوئن، بروس (1372). مبانی جامعه شناسی، ترجمه: فاضل و توسلی، تهران، انتشارات سمت

  مایکل ب، فریش (1390). روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، ترجمه: اکرم خمسه، انتشارات ارجمند

  محمدی، محمدرضا (1387). بررسی رابطه ی بین افسردگی و سبکهای دلبستگی و عزت نفس، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

  محمدی، محمدرضا (1387). بررسی رابطه ی بین افسردگی و سبکهای دلبستگی و رضایت از زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تربیت معلم

  محمدی، نادر(1384). مطالعه مقدماتی اعتماد به نفس و توانایی در پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ، مجله روانشناسی ایران، 1(4)، 313-320

  محمدی، نوید (1383). بررسی مقدماتی اعتبار و روایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ، مجله روانشناسی ایران،5(9)، 34-67

  یزدان پرست، آزاده و همت زاده، مریم (1385). شیوع اختلالات رفتاری- اجتماعی پسران نوجوان سنین 13تا18 سال در بوشهر، مجله دانشگاه شهید چمران اهواز، 9(3)، 54-66.

  مشهدی، علی(1389). رابطه هوش هیجانی و نشانه های اختلال رفتاری، مجله اصول بهداشت روانی، 12(1)، 390-399

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

   

   

  Achenbach, T. M., & McConaughy, S.H.( 2001) School-Based Practitioners' Guide for the Achenbach System of EmpiricallyBased Assessment (ASEBA). Burlington, VT: University of Vermont ResearchCenter for Children, Youth, & Families.

  Achenbach, T. M., & Rescorla, L.A. (2001)Manual of behavioral problems scale. Vermount university press.

   Alfonso, V. C., Allison, D. B., Rader, D. E., & Gorman, B. S. (1992). The Extended Satisfaction With Life Scale: Development and psychometric properties. Social Indicators Research, 38(3), 275-301.

  Alizadeh HM, Andries C.( 2002)Interaction of Parenting Styles and attention deficit hyperactivity disorder  disorder  disorder in Iranian Parents.j Child Fam Behav The.  24(3): 37-52

   Almqvist F. Kumpulainen K, Ikaheimo K, Linna SL, Henttonen I. Huikko E, et al.( 1999) Behavioral and emotional Symptoms in 8-9-year- old children. Eur Child Adolesc Psychiatr; 8(4):7-16.

  Balatsky, G., & Diener, E. (1993). A comparison of the well-being of Soviet and American students. Social Indicators Research, 28, 225-243.

   Barkmann, C., Markwort. M.( 2005) Emotionaland behavioral problems of children and adolescents in Germany: An epidemiologicalscreening. Psychiatric Epidemiology, 40, 57–66.

  Baumeister AA, Sevin JA. (1990)Pharmacological control of aberrant behavior in the mentally retarderd: toward a more rational approach. Neurosci Bio Behav Rev; 14(3): 253-62.

   Blais, M. R., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Briere, N. M. (1989). L’Echelle de satisfaction de vie: Validation Canadienne-Francaise du Satisfaction with Life Scale. Canadian Journal of Behavioral Science, 21, 210-223.

  Brown, I. Percy, M.(2007) AComprehensive Guide to Intellectual and Developmental/ London/ Powl. H.Brookes.

  Chartier, M.J., et al. (2001). Social phobia and potential childhood risk factors in a community sample. Psychological Medicine, 31: 307-315.

  Crozier,W.R. (1981). Shyness and self-esteem. British journal of social Psychology, vol. 20, 220-222                                                                                                

  Deniz M E, Hamarta E, Ari R (2005). An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students ,33(1): 19-32.

   Diener, E,. Emmons, R,. Larsen, R,. & Griffin, S . (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment. 49: 710-750                                 

   Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness, and a proposal for a national index. American Psychologist, 55, 34-43.

   Diener, E.D. Emmons, R. Larsen, R. & Griffin, (2001). The satisfaction with life scale

   Duchnick JJ, Letsch EA, Curtiss G. (2009) Coping effectiveness training during acute rehabilitation of spinal cord injury dysfunction: a randomized clinical trial. Rehabil Psychol; 54(2): 123-32.

   Duncan,B.B.,Forness,S.R.,& Hartsough, C.(1995). “Students identified as seriously emotionally disturbed in day treatment gender difficulties in the effects of family violence on childrens behavior”. Developmental Review.

   Durak, M., Senol-Durak, E., & Gencoz, T. (2009). Psychometric properties of the satisfaction with life scale among Turkish university students, correctional officers, and elderly adults. Social Indicators Research.

  Eapen V, Swadi H, Sabri S, Abou-Saleh M (2007). Childhood behavioural disturbance in a community sample in al-Ain, United Arab Emirates. East Mediter Health J, 7(3):428-34

  Ford, T. Goodman, R., & Meitzer, H. (2003).the British Child and Adolescent Mental Health Survey 1999: the Prevalence of  Dsm-Iv Disorders Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,42(10), 1203-1211

   Gasma A (1990). Is emotional disturbance a precipitator or a consequence of choronic pain?. Pain, 42,183-95

  Ghiasi N, Nazarpur F, Bakhti F, Purnajaf A, Shirini KH (2005). [Prevalence of behavioral disorders among school-boys & girls in Ilam durin ,16 (1):26-32.

  Harland, P. Reijneveld, SA. Brugman, E. Verloove- Vanhorick, SP. Verhulst, FC (2002). Family factors and life events as risk factors for behavioural and emotional problems in children. Eur Child Adolesc Psychiatr, 11(4):179-84.

   Hayman, S. Chisholm, D (2006). Mental disorders In: Jamison. Disease control priority in developing countries. 2nd Ed, Oxford University Press: UK, 605-26

   Hultell, D., & Gustavsson, J. P. (2008). A psychometric evaluation of the satisfaction with life scale in a Swedish nationwide sample of university students. Personality and Individual Differences, 44, 1070- 1079.

  Kaplan , Sadock B (2005). Comprehensive text book of psychiatry. 7th ed. Vol 3.Philadelphia: Lippincott Williams & Wikins , 3189-3198. 8. Biederman, J. Faraone. SV (2005). Attention-deficit hyperactivity disorder. Lancet ,366(9481): 237- 48.

  Kaplan, BJ. Crawford, SG. Fisher,  GC.et al (1998). Family disfunction is more strongly associated with ADHD than with general school problems. J Atten Disord, 2(4): 209-16

  Katz, Jennifer, Joiner, Thomas E, Kwon, Paul (2002), Membership in a devalued social group and emotional well-being: developing a model of personal Self-Esteem, Collective Self-Esteem and group socialization, sex Roles: A Journal of research, Vol 47, no 9/10, PP 419-431.

  Kauffman,J.M.(2001). Characteristics of emotional and behavior Disorder of Children and Youth (7th ed.). Upper Saddle river ,NJ: Merill/Prentice hall.

   Khodam H, Madanlu MM, Ziaei T., Keshtkar AA (2009). [Behavioral disorders and some related factors in school age children in Gorgan city]. Iranian J Nurs Res, 4 (14):29-37

   Khoushabi, K.  Moradi, Sh. Shojaei, S. Hemati Alamdarlu, Gh. Dehshirei, Gh. Eisamorad, A (2007). Prevalence of behavioral disorders in primary school students in Ilam province: J Rehab ,8(29): 28-33

   Liau AK, Liau, AW, Teoh GB, Liau MT.The case for emotional literacy: the influence

   Loughlin, J. E., & Huebner, E. S. (2001). Life experience Locus of control and school satisfaction in adolescence. Social Indicators Research, 55,156-183.

  Mac.Arture, John, D, Mac.Arture, Catherine. T, (2004), Research network on socioeconomic status and Health self esteem.

   Magnus, K., Diener, E., Fujita, F., & Pavot, W. (1993). Extraversion and neuroticism as predictors of objective life events: A longitudinal analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1046- 1053.

  Mash, E.J. & Wolfe, D.A. (2002). Abnormal Child Psychology. Belmont:Wadsworth Gioup.

   Mayer J, Salovey P. (1997). What is emotional intelligence? New York, BasicBooks, 1997;

   Mohammadi, N. (2005). An introductory study of reliability and validity of Rosenberg's self-reliance. Journal of Iranian Psychologists, 1(4), 313- 320. (Persian).

   Murray CJ, Lopez AD. (1997. Global mortality, disability, and the contribution of risk factors: the Global Burden of Disease Study. Lancet; 349: 1436-42

   Myers, D. G .(2000). The funds, friends and faith of happy people. American Psychologist, 55,56-57.                                                                                             

   Nelson, R.; & Israel, A. C. (2000).Behavior disorders of childhood of emotional intelligence on problem behaviours in Malaysian secondary school.23-54

   Pavot, W. & Diener, E.D, (2000). Review of satistacation with life scale.

   Pavot, W., & Diner, E. (1993). Revise of satisfaction with life scale. Psychological Assessment, 5(2), 164-172.                                                                         

   Pons, D., Atienza, F. L., Balaguer, I., & Garcia-Merita, M. L. (2000). Satisfaction with life scale: Analysis of factorial invariance for adolescents and elderly persons. Perceptual and Motor Skills, 91, 62- 68.

   Pullmann, H., & Allik, J. (2000). The Rosenberg SelfEsteem Scale: Its dimensionality, stability and personality correlates in Estonian. Personality and Individual Differences, 28, 70

  Sadock V, Kaplan H. Translated by Rezaee F (2008). Synopsis of Psychiatry behavioral Sciences. 1 st Edition, Arjmand: Tehran

   Sadok BJ, Sadok VA, Kaplan & sadoks synopsis of psychiatry(2003). behavioral siences, clinical psychiatry. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins,  418-593.

  Sagvolden, T., & Sergeant, J. A. (1998). Areview of Methods and Intruments for Assessing Externalizing Disorders. Clinical Psychology Reviw, 555-584.

  Sastre, M. T. M, Ferriere, G(2000). Family decline & the subjective wellbeing of adolescent. Socialindicatovs research, 49, 69-82

   Sausser, SH. Waller, RJ (2006). A model for music therapy with students with emotional and behavioral disorder. Art Psychotherap, 33(1): 1-10.

    

   Swami, V., & Chamorro-Premuzic, T. (2009). Psychometric evaluation of the Malay satisfaction with life scale. Social Indicators Research, 92, 25- 33.

   Tahmassian K, Mehryar AH, Bolhari J, Birashk B (1998). [The efficacy of parent training in reduction of children’s behavioral disorders]. Iranian J Psychiatr Clin Psychol (Andeesheh Va Raftar), 11(3): 54-60.

  Tankersley,M.,& Landrum,T.J.(1997). “Comorbidity of emotional and behavioral disorders”. In J.W.Lloyd,E.J.Kameenui,& D.Chard(Eds.), Issues in Educating Students with Disabilitiespp.153-173.Mahawah, NJ:Erlbuam.

  Teeter, P. A., & Semud- Clikeman, M.(1995). Integrating Neuropsychological, Psychosocial, and Bekavioral paradigms: a Transactional Model for the study of ADHD. Archive of Clinical Neuropsychology, 10(5), 433-461

   Vitterso, J., Biswas-Diener, R., & Diener, E. (2005). The divergent meanings of life satisfaction: Item response modeling of the satisfaction with life scale in Greenland and Norway. Social Indicators Research, 74, 327- 348.

  Walker, H. M., Forness, S. R., Kauffman, J.M. , & Strain, P .S . (1998). Macro social validation: Referencing outcomes in behavior disorders to societal issues and problems. Behavior Diosorders , 24, 7-18.

  Wilens, T.E., Epenser, T. J., & Biederman, J. (2000). Attention Deficit / Hyperactivity Disorder with Substance Use Disorders. in T. E. Brown (ED.), Attention Deficit Disorder and Comorbidities in Children, Adolescent, and Adults. Washington D.C.: American Psychiatric Press

   Wolraich.M. K., Lambert, E. W., Bickman, L., Simmons, T., Doffing, M. A., & Worley, K.A. (2004). Assessing the Impact of Parent and Teacher Agreement on Diagnosing  Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics.

   Yardley, J. K., & Rice, R. W. (1991). The relationship between mood and subjective well-being. Social Indicators Research, 24, 101-111.

   Yazdanparast, A. Hemmatzadeh. M (2006). [The epidemiology of social behavioral disorders in male teenagers between 13-18 in Booshehr]. Jonub Med ,9(1):77 (Persian)

   Ye, S. (2007). Validation of the temporal satisfaction with life scale in a sample of Chinese university students. Social Indicators Research, 80, 617-628.

   Zullig, K. J., Valois, R. F., Huebner, E. S., & Drane, J. W. (2005). Adolescent health-related students. Journal of Moral Education, 32(1): 51-66.


موضوع پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, نمونه پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, جستجوی پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, فایل Word پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, دانلود پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, فایل PDF پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, پروژه درباره پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی بالینی چکیده مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته روانشناسی بالینی چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان و مولفه های آن شامل واقعیت درمانی ، کاهش کمرویی ، و نارسایی هیجانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه شهر اصلاندوز در سال تحصیلی 92-91 می باشد که بالغ بر 3000 نفر دانش ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر­ مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان می­باشد. جامعه­ آماری این پژوهش را کلیه­ی سالمندان ساکن درآسایشگاه­های شبانه روزی، مراکز جامع توانبخشی و نهادهای تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر ایلام در سال 1392 تشکیل می­دهند، که با استفاده از روش نمونه­گیری ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»رشته: مشاوره و راهنمایی چکیده در این پژوهش، تعیین رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر در سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهداف پژوهش، طرح کاربردی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری این تحقیق را والدین کودکان عادی و والدین کودکان مرزی(آموزش پذیر) 12-7 ساله شهرستان ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده شواهد تحقیقی نشان می دهد که باورهای فراشناخت در تمام جنبه های روان شناختی زندگی بشر تأثیرات بسزایی دارد . سازگاری فردی-اجتماعی و شادکامی دو تا از جنبه های مهم زندگی نوجوانان است که می تواند تاثیر مستقیم از باورهای فراشناختی آنان داشته باشد . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سازگاری ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (M.A) گرایش: بالینی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A.) گرایش: بالینی چکیده هدف عمده افراد از جراحی زیبایی بینی، دست یابی به شکل تصوری از بینی است که فکر می کنند با چهره شان هماهنگی بیشتری دارد تا از این طریق به تصویر مطلوب تری از تن خود برسند. تحقیقات نشان داده است که بین مؤلفه­های فراشناختی و اقدام به جراحی زیبایی رابطه وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله فراشناختی بر ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده: پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان انجام گرفت.. همچنین در ادامه از خرده مقیاس های هوش هیجانی جهت پیش بینی خشونت اعمال شده در معلمان زن استفاده شد، .به همین منظور 280 نفر از معلمان زن با روش نمونه گیری خوشه ای از بین جامعه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) گرایش روان شناسی عمومی چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است. روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از ...

ثبت سفارش