پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392

word 1 MB 30000 103
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش: آموزش و پرورش پیش‌دبستانی

  مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392

   

   

  چکیده

  این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان 7-8 ساله مدارس ابتدایی شیراز در سال تحصیلی 93- 1392بوده است. پژوهش از نوع کاربردی با روش شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ناحیه 4 شیراز بود؛ که تعداد آنها5500 نفربود؛ تعداد 66 نفر در دو کلاس مختلف در پایه‌ی دوم ابتدایی در این پژوهش مشارکت داشتند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و از این تعداد 33 نفر در گروه آزمایش و 33 نفر در گروه کنترل بودند. افراد گروه آزمایش از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیدند و افراد گروه کنترل از طریق روش تدریس متداول یا روش سنتی. مدت این دوره هشت هفته بود. برای مشخص کردن اثربخشی راهبرد تدرس مبتنی بر هوش چندگانه در مقایسه با روش متداول، از یک آزمون معلم ساخته‌ی یادگیری شامل 31 سؤال در پیش آزمون و33 سوال در پس آزمون که پایایی آن براساس روش بازآزمایی برابر 73/. بود، استفاده شد. همچنین پرسشنامه 21 سوالی نگرش به یادگیری درس علوم (اکپینر و همکاران،2009) که پایایی آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر89/. بود استفاده گردید. روایی هر دو پرسشنامه نیز به صورت صوری و با استفاده از نظر متخصصین تایید گردید. روش تحلیل داده های پژوهش،شامل آمار توصیفی متغیرهای تحقیق (میانگین،انحراف استاندارد) و جهت آزمون استنباطی فرضیه ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که دانش‌آموزانی که از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیده اند، از نظر یادگیری کلی و همچنین در ابعاد سطوح شناختی دانش، کاربرد، ترکیب و ارزشیابی، میانگین بالاتری نسبت به گروه کنترل کسب کردند؛ ولی از نظر ابعاد فهم و تجزیه و تحلیل، بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

   

  کلمات کلیدی : هوش‌های چندگانه‌، علوم‌، آموزش‌، دبستان

  مقدمه

  نظام آموزشگاهی هر کشور دستگاهی است که آینده سازان آن کشور را می سازد، چرا که کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان این کشور متفکران و فیلسوفان بالقوه ای هستند که در قالب نظام آموزشی ریخته می شوند و به تبع این قالب شکل می گیرند. در عصر صنعت و نیاز به نیروی انسانی کارآزموده و متخصص زمینه ی توسعه و تعمیق آموزشی فراهم و تعلیم و تربیت به صورت مدرسه ای و سیستماتیک فراگیر شد. هم اکنون میلیونها دانش‌آموز در مدارس کشور مشغول به تحصیل هستند و بخش زیادی از بار مسئولیت و شکوفایی فرزندان به عهده ی مدارس و آموزش و پرورش است. در نتیجه بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری و رضایت از تحصیل یکی از مسائل بسیار مهم و قابل تعمیق در آموزش و پرورش است و شایسته است عوامل مرتبط با یادگیری و رضایت از تحصیل بیشتر شناخته شود.

  تئوری هوش‌های چندگانه شیوه ای را از یادگیری و یاددهی اثربخش ایجاد می کند که می توان بوسیله آن نه تنها روش های تدریس دانش‌آموزان را بلکه شیوه ارزشیابی خود را با قرار دادن آنها در یک طرح درس خلاق و بهره برداری آموزشی از هشت مقوله هوشی و ذهنی متفاوت اثر‌بخش کرد. معلم ابتدایی باید بداند که روشهای تدریس برخاسته از یک هوش روش معمولی و غیرخلاق است ولی اگر درآن روش تدریس از انواع هوش‌های چندگانه استفاده کند می تواند تاًثیر به سزایی بر بهبود عملکرد معلمان و در نتیجه در یادگیری بهتر دانش‌آموزان داشته باشد.

  از عوامل دیگری که تصور می شود بکارگیری آموزش به شیوه هوش‌های چندگانه بتواند باعث افزایش آن شود، ایجاد نگرش مثبت بر رضایت از تحصیل در دانش‌آموزان می باشد، چرا که تحقیقات نشان داده است لذت از یادگیری  می تواند در یادگیری بهتر دانش‌آموزان تاًثیر بسزایی داشته باشد.

  1-2- بیان مسئله

   سازگاری موفقیت آمیز در عصر اطلاعات و انفجار علم و فناوری مستلزم آن است که شخص برای جستجوی اطلاعات، تجزیه و تحلیل و به کاربستن آنها برای حل کردن مسائل و تصمیم گیری مناسب از توانایی و مهارتهای کافی برخوردار باشد. نسل آینده در دنیایی زندگی خواهد کرد که به شیوه تفکر دقیق و پیچیده تری نیاز خواهد داشت تا با برخورداری از سیالی اندیشه و مهارتهای اساسی، خود را با شرایط همواره متحول زمان، سازگار کند. مطالعات اخیر نشان داده است که نه تنها هوش و استعدادهای شناختی، بلکه ویژگیهای هیجانی (به ویژه هوش هیجانی) و مهارتهای اجتماعی نیز در سازمان دهی فرایند یادگیری نقش اساسی دارند. (کلنوسکی[1]، 2002)

  به اعتقاد گاردنر، نظریه ی بهره هوشی که در حدود یک قرن پیش برای پیش بینی چگونگی وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان مطرح شد، از طریق آزمون های هوش و استعداد به سنجش توانمندی های کلامی، منطقی _ ریاضی و گاه فضایی افراد می پردازد. مدرسه ها به طور سنتی بر مهارت های زبانی و ریاضی یعنی همان چیزی که آن آزمون ها می سنجند، تاًکید می کنند اما این آزمون ها هیچ نشانه ای از چگونگی سایر استعدادهای فرد به دست نمی دهند؛ مثلاً مشخص نمی کنند که فرد تا چه اندازه  ذوق هنری دارد، خلاق است، تعهد شهروندی دارد و خود را به رعایت اصول اخلاقی ملزم می داند و شانس موفقیت وی در زندگی شخصی و حرفه‌ای اش چگونه است.

   بر خلاف دیدگاه سنتی درباره‌ی هوش، یادگیری تنها از راه به کارگیری تواناییهای شناختی به دست نمی آید، بلکه دیگر انواع هوش نیز در فرایند یادگیری نقش اساسی دارند افراد در فرایند یادگیری، پردازش اطلاعات و حل کردن مسئله، برحسب نوع و سطح توانایی‌های هوشی خود از راهبردهای متفاوت استفاده می کنند. برای اینکه معلم بتواند برای دانش‌آموزان تجارب مناسب یادگیری فراهم کند، باید استعدادهای آنان را به درستی بسنجد، سپس آنان را راهنمایی کند تا با به کاربستن حداکثر ظرفیت هوش و استعداد خود در جهت هدفهای آموزشی بکوشند. دستیابی به این اصول مستلزم آن است که در سنجش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان به جای تأکید محض بر هوش کلامی زبانی و ریاضی منطقی که به سبب تفاوتهای فردی و گروهی دانش‌آموزان در الگوهای متفاوت هوش چندگانه گاردنر ناعادلانه است نیازها، الگوهای هوشی و راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان بر اساس نظریه هوش چندگانه مورد توجه قرار نگیرد. (لزیر[2] 1992؛ 1991)

  امروزه روان شناسان نیز به مطالعه راهبردهای نمادی کردن تفکر مانند زبان، ریاضی، هنرهای تجسمی، حرکات بیانی22 و دیگر نمادها علاقه مند شده اند. به نظر گاردنر عملیات ذهن در نظام نمادی مانند زبان با عملیات نمادی در موسیقی، حرکات بیانی، ریاضی و تصاویر تفاوت دارد. بنابراین برای پردازش اطلاعات شناختی تنها نمادهای زبانی و ریاضی، آن گونه که در آزمون‌های سنتی مورد تأکید است، کفایت نمی‌کند. گاردنر(1983) با این اعتقاد که استدلال، هوش، منطق و دانش معنای یکسان ندارند، دیدگاهی نو از هوش ارائه کرد که به سرعت مورد پذیرش بسیاری از برنامه ریزان آموزشی قرار گرفت. او مفهوم هوش را گذشته از توانایی کلامی و ریاضی به استعداد موسیقی، روابط فضایی، دانش درون فردی و … گسترش داد. از نظر گاردنر هوش عبارت است از: «استعداد حل کردن مسائل یا تولید محصولاتی که در یک یا چند فرهنگ با ارزش شمرده می شوند» (گاردنر و هتچ[3]، 1989).

  او پس از انجام دادن پژوهش های گسترده ای درباره مسائل بیولوژیکی و فرهنگی مرتبط با فرایندهای ذهنی، هفت نوع هوش را پیشنهاد کرد که با دیدگاه سنتی هوش که بیشتر بر تواناییهای زبانی و ریاضی استوار است، تفاوت دارد. (مارنات[4] ،2003)

  مدارس امروزی فضایی برای تجربه های دانش‌آموزان که می تواند در عملکرد بهینه‌ی آنان در قرن بیست و یکم مثمر ثمر باشد، تدارک نمی بینند. جهت تحقق این امر علاوه بر ضرورت حمایت آموزش و پرورش، معلمان نیز باید تسلط کامل و عمیق به موضوع مورد آموزش داشته و از اینکه راه‌های زیادی برای یادگیری دانش‌آموزان وجود دارد، آگاه باشند و در طراحی روشهای مختلف و نوین جهت تطبیق با نیازهای متنوع دانش‌آموزان و خلق تجربه هایی که موفقیت  طولانی مدت آنها را در یادگیری تضمین می کنند، کوشا باشند . ( تیلی[5]،1387)

  گاردنر با اتکا به هوشهای چندگانه خود مخالف این عقیده است که تنها یک راه برای آموزش، یک راه برای علاقمندکردن شاگردان به یادگیری و یک راه برای پس دادن یادگیری های آنها وجود دارد. مطابق نظر گاردنر یادگیری واقعی هنگامی تحقق پیدا می کند که توانایی‌های منحصر به فرد تک تک دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد و شرایط لازم برای ایجاد و پرورش هر یک از مقوله های هوشی فراهم باشد؛ شاید به همین خاطر است که تئوری هوش چندگانه بر یادگیری موقعیتی درمقابل کارآموزی تأکید می‌کند. (تینا[6] و گاردنر  1990، ص 34)

  تدریس بر اساس هوش چندگانه می تواند موجب بالا بردن رضایت، بهبودپیشرفت تحصیلی، بهبود یادگیری و یاد سپاری شود. همچنین، بسیاری از معلمان و محققان این مطلب را اظهار یا تأیید می‌نمایند که آموزش مبتنی برهوش چندگانه، نگرش دانش‌آموزان را نسبت به یادگیری بهبود می‌بخشد. (اسماگورنسگی[7]،1997؛کمپبل[8]،1997،1999؛دیکنسون[9]،1992؛امیگ[10]،1995؛بل فالور[11]، 2008

  کاکسال ویل[12]، 2007؛کسکانونالی[13]،1998؛برمن[14]،2001؛ کادیا وابنزر[15]،2003؛ ماسن[16]،2007) و این بهبود نگرش، خود، عاملی است که در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان بسیار مؤثر می‌باشد (آزبورن[17]،2003، سیمپسون والیور[18]،1990). بر این اساس توجه به هوش‏های چندگانه از ابعاد گوناگون می‏تواند واجد اهمیت باشد و آشنایی با مفهوم هوش‏های چندگانه بر چگونگی نگاه ما به دنیا و دیگر مردمان ، از جمله دانش‏آموزان تأثیر می‏گذارد.

  بنابراین این تحقیق با توجه به اهمیت نقش آموزش  مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر دانش و نگرش دانش‌آموزان به دنبال آن خواهد بود تا بررسی کند:

  1- آیا بین یادگیری درس علوم دانش‌آموزانی که با روش تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه آموزش دیده اند با دانش‌آموزانی که به روش متداول آموزش دیده اند تفاوتی وجود دارد؟

  2-آیا نگرش به یادگیری درس علوم در میان دانش‌آموزانی که به روش تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیده اند با دانش‌آموزانی که به روش متداول آموزش دیده اند تفاوتی وجود دارد؟

  بنابراین در این پژوهش تلاش می شود تا اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر یادگیری به طورکلی و سهم آن در هر یک از سطوح حیطه شناختی (دانش، فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی) در مقایسه باروش تدریس متداول و رایج درکلاس درس علوم بررسی شود. و همچنین میزان اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه در بهبود نگرش به یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم مورد بررسی قرار گیرد.

   

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

  پیشرفت دانش‌آموزان در طول تحصیل و در نهایت دستیابی به سطوح بالای تحصیل نه تنها باعث تأمین منافع برای فرد و خانواده وی می شود بلکه از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می تواند فواید زیادی را برای کشور به همراه داشته باشد. از این رو به نظر می رسد بررسی متغیرهای تأثیر گذار بر تحصیل دانش‌آموزان از اهمیت بالایی برخوردار باشد و در نهایت بتواند پیش آگهی مناسبی از آینده‌ی فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان مهیا کند .( آتش افروز،پاکدامن وعسکری،1387)

  یادگیری برمبنای نظریه هشت هوش ،کلاس را در یادگیری فعال می کند و باعث می گردد معلم وشاگرد در فرایند یادگیری به صورت فعال، لذت بخش و مؤثر عمل کنند. در فراگیری و فرادهی بر مبنای نظریه هشت هوش، هر دو طرف یادگیری هم یاد می گیرند و هم یاد می دهند؛ بنابراین در فراگیری و فرادهی پویایی کلاس درچرخه‌ی آموختن و آموزش دادن است. شاگرد درچنین کلاسی به جای حفظ کردن می‌اندیشد و به جای خاموش بودن، شعله ورمی شود. پس خلاقیت، نوآوری، اکتشاف و کاوشگری از جمله فعالیت هایی است که درچنین کلاسی به صورت خودجوش درشاگرد و معلم بروز می کند. با چنین فرایندی، دانش‌آموز می تواند در جهت یادگیری مهارت های زندگی رشدی مناسب داشته باشد؛ مهارت هایی ازقبیل اعتماد به نفس، ابراز خویشتن، طراحی رفتارهای نوین و انعطاف پذیر، گسترش خزانه‌ی رفتاری اصیل و غیرتقلیدی، فعال سازی سیستم شناختی، گسترش انگاره‌های کاوشگری، توسعه و تعمیق یادگیری و در نهایت آمادگی روانی درجهت کنجکاوی دائمی درمورد مسائل گوناگون زیستی، اجتماعی، ذهنی و منطقی _ریاضی.به همین دلیل، یادگیری برمبنای هشت هوش زمینه ای درجهت تحول آموزش های بنیادی است.

   

  [1] . Klenowski

  [2] . Lazear

  [3] . Hatch

  [4] . Marnat

  [5] . Tili

  [6] . Tina

  [7] . Smagorinsky

  [8] . Campbell

  [9] . Dickinson

  [10] . Omig

  [11] . Bell flower

  [12] . Kaskal & yel

  [13] . Coskungonullu

  [14] . Bermen

  [15] . Kaya & Ebenezer

  [16] . Mussen

  [17] . Osborne

  [18] . Simpson & Oliver

  Comparison of Effects of Multiple Intelligence-based Instructions and Conventional  Methods on Learning the Natural Science Course by 8-7 Years Old Girls in Shiraz Primary Schools in 1392-93

   

   

  Abstract

  This study aimed to compare the Teaching Effect on the 7-8 years old Girl pupils science learning with Respect to multiple Intelligence and Common Learning Methods in Shiraz School year 92-93. The Correspondents included 7-8 years old elementary girl pupils in Shiraz region IV.The 66 students in two different classes in the second grade of elementary participated in this study Were selected through stratified random sampling. And of these, 33 pretest in the experimental group and 33 in the control group. The experimental group received training through multiple intelligence based teaching strategies And a control group using traditional teaching methods or conventional methods. For a period of eight weeks. The results showed that students who have been trained through multiple intelligence based teaching strategies, in terms of overall learning as well as on measures of cognitive levels of knowledge, application, synthesis and evaluation, Higher mean than the control group received, but of understanding and analysis, there was no significant difference between the two groups.

   

  Keywords: Multiple Intelligences, Science, Education, Elementary School

 • فهرست:

  فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                              صفحه

  چکیده...........................................................................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه.................................................................................................................................................................3

  1-2- بیان مسئله.......................................................................................................................................................4

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش...................................................................................................................8

  1-4- اهداف پژوهش..................................................................................................................................................9

  1-5- فرضیه های پژوهش........................................................................................................................................9

  1-6- تعاریف نظری..................................................................................................................................................10

  1-7- تعاریف عملیاتی..............................................................................................................................................11

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه...............................................................................................................................................................13

  2-2- تاریخچه هوش................................................................................................................................................14

  2-3- نظریه های مختلف در ارتباط باهوش........................................................................................................16

  2-4- مبانی نظریه‌ی هوش‌های چندگانه.............................................................................................................19

  2-5- ابعاد و جنبه‌های هوش.................................................................................................................................21

  2-5-1- ابعاد هوش از نظر لوئیزترستون (1938) ........................................... ................................................21

  2-5-2- ابعاد هوش از نظر فریمن (1988).........................................................................................................21

  2-5-3- ابعاد هوش از نظر آر.بی-کتل (1961).............................. ..................................................................22

  2-5-4- ابعاد هوش چندگانه هوارد گاردنر (2004)................................. .......................................................22

  2-5-4-1- هوش زبانی............................................................................................................................................22

  2-5-4-2- هوش موسیقی...................................... ............................................................................................23

  2-5-4-3- هوش منطقی- ریاضی.................................. ...................................................................................23

  2-5-4-4- هوش فضایی.......................................................................................................................................23

  2-5-4-5-هوش حرکتی- جسمانی.................................................. ................................................................24

  2-5-4-6- هوش درون فردی..............................................................................................................................24

  2-5-4-7- هوش میان فردی..............................................................................................................................24

  2-5-4-8- هوش طبیعت گرا..............................................................................................................................25

  2-5-4-9- سایر هوش ها.....................................................................................................................................25

  2-6- تفاوت این تئوری با سایر تعاریف سنتی از هوش.................................................................................25

  2-6-1- دیدگاه سنتی در مورد هوش و یادگیری..........................................................................................25

  2-6-2- دیدگاه تئوری هوش‌های چندگانه....................................................................................................26

  2-7- کاربردهای تئوری هوش‌های چندگانه در آموزش.............................................................................27

  2-8- اهمیت و کاربرد نظریه‌ی هوش‌های چندگانه......................................................................................29

  2-9- آموزشگاه‌ها و هوش‌های چندگانه..........................................................................................................30

  2-10- نکات اصلی در نظریه‌ی هوش‌های چندگانه......................................................................................32

  2-11- تحقیقات و پژوهش‌های پیشین...........................................................................................................34

  2-11-1- پژوهش های خارجی..................................................... ........................................... ......................34

  2-11-2- پژوهش های داخلی.............................................................. ........................................... ...............35

  2-11-3- جمع بندی از تحقیقات صورت‌گرفته...................................... .................... ...............................37

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1- روش انجام پژوهش.................................................................. ............. .................................................40

  3-2- جامعه و نمونه آماری پژوهش.................................................................. .............................................40

  3-3- روش گردآوری داده ها و شیوه‌ی اجرا.................................................................................................40

  3-4- ابزارهای پژوهش، روایی و پایایی آنها.............................................................................................. ....44

  3-4-1- پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009)................................................44

  3-4-2- پرسشنامه یادگیری درس علوم.............................................................  ........................................44

  3-5- روش تحلیل داده ها..................................................................... .............................. ...........................45

  3-6- ملاحظات اخلاقی پژوهش.............................................................................. .......................................45

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1- توصیف متغیرهای تحقیق......................................................................................................................47

  4-2- بررسی فرضیه های تحقیق....................................................................................................................49

  4-2-1- فرضیه ی اول تحقیق.........................................................................................................................49

  4-2-2-فرضیه ی دوم تحقیق..........................................................................................................................58

  فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

  5-1- خلاصه یافته های پژوهش.....................................................................................................................67

  5-2- نتیجه گیری..............................................................................................................................................68

  5-3- پیشنهادات کاربردی................................................................................................................................70

  5-4- پیشنهادهای پژوهش...............................................................................................................................72

  5-5- محدودیت های پژوهش..........................................................................................................................72

  منابع وماخذ

  فهرست منابع فارسی..........................................................................................................................................73

  فهرست منابع انگلیسی......................................................................................................................................75

  پیوست ها.............................................................................................................................................................80

  چکیده انگلیسی...................................................................................................................................................91

  فهرست جداول

  جدول 2-1- هشت روش یادگیری................................................................................................................28

  جدول-2-2- تفاوت تئوری های سنتی هوش با تئوری هوش چندگانه................................................33

  جدول 3-1- توزیع سوالات مربوط به نگرش به یادگیری علوم...............................................................44

  جدول4-1- میانگین و انحراف استاندارد نمرات یادگیری درس علوم....................................................47

  جدول4-2- میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش نسبت به درس علوم.......................................48

  جدول4-3- تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی برهوش چندگانه بریادگیری دانش‌آموزان......50

  جدول4-4- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی برهوش چندگانه برنمرات بعد

  دانش .....................................................................................................................................................................51

  جدول4-5- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعد

  فهم.........................................................................................................................................................................52

  جدول 4-6-تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعد

  کاربرد.....................................................................................................................................................................53

  جدول4-7- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعد

  تجزیه و تحلیل.....................................................................................................................................................54

  جدول4-8-تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعد

  ترکیب...................................................................................................................................................................55

  جدول4-9-تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش چندگانه بر نمرات بعد

  ارزشیابی...............................................................................................................................................................57

  جدول4-10- تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نگرش نسبت به

  درس علوم .........................................................................................................................................................59

   

  جدول4-11- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات

   بعد لذت از یادگیری درس علوم....................................................................................................................60

  جدول4-12- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات

   بعد اضطراب علوم............................................................................................................................................61

  جدول4-13- تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر بعد علاقه به

  درس علوم......................................................................................................................................................... 63

  جدول4-14-تحلیل کوواریانس تاثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر بعد لذت از آزمایش

  علوم.....................................................................................................................................................................

  منبع:

  منابع فارسی:

  1- آرمسترانگ، تامس. (1387). هوشهای چندگانه در کلاس درس. ترجمه مهشید صفری. تهران: انتشارات مدرسه. چاپ سوم.

  2- تیلی، سو (1387). رنگین کمان هوش، ترجمه اسد زاده و حسن عماری، تهران انتشارات رشد فرهنگ.

  3- حاجی حسین نژاد، غلا مرضا. و بالغی زاده، سوسن(1383). مقایسه تأثیر روش تدریس مبتنی بر نظریه گاردنر و روشهای سنتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، بهار و تابستان1383.

  4- سیف، علی اکبر. (1386). روان شناسی پرورشی نوین، تهران، انتشارات دوران، ویرایش ششم.

  5- سیلور، هاروی اف.، استرانگ، ریچارد وپرینی، ماتهو ج. (1387). روش تدریس با استفاده از یکپارچه کردن سبکهای یادگیری و هوشهای چندگانه. ترجمه بهمن سعیدی پور،کرمانشاه، انتشارات طاق بستان. 6- شریفی, حسن پاشا (1382). نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت, تهران: انتشارات سخن.

  7- عبدی، علی. (1389).مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی و نگرش در درس علوم دانش‌آموزان دختر پایه پنجم نواحی سه گانه شهرکرمانشاه. سال تحصیلی 89/1388. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  8- فنا خسرو، محبوبه. (1385). مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوشهای چندگانه و آموزش به روش سخنرانی بر میزان یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان منطقه یک شهر تهران. سال تحصیلی86/1385. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  9-گلمن، دانیل(1379). هوش عاطفی. ترجمه حمیدرضا بلوچ. تهران: نشر جیحون.

  10- مارنات، گری گراث (1384). راهنمای سنجش روانی. جلد اول. ترجمه حسن پاشا شریفی و محمد رضا نیکخو. تهران،: انتشارات سخن، تاریخ نشر اثر به زبان اصلی2003.

  11- هیأت مؤلفان (1386). روان‏شناسی عمومی. تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ اول .

   

  منابع انگلیسی

  12- Armstrong, T. (2007). The curriculum superhighway. Educational Leadership, 64(8), 16-20. Retrieved May 31, 2007, from the EBSCOhost database.

  13- Armstrong, T. (2005). Special education and the concept of neurodiversity. New Horizons for Learning Online Journal, XI(3), 1. Retrieved July 29, 2008, from the ProQuest database.

  14- Armstrong, T. (2000). Multiple Intelligences in the Classroom (2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

  15- Barrington, B. (2004). Teaching to student diversity in higher education: how multiple intelligences theory can help. Teaching in Higher Education, 9(4), 422. Retrieve January 11, 2007, from the EBSCOhost database

  16- Bellflower, J. B. (2008). A case study on the perceived benefits of Multiple Intelligence instruction: Examining its impact on student learning. Unpublished doctoral dissertation, Fielding Graduate University, USA

  17- Berman, M. (2001): ELT through multiple intelligences. Sample. NetLearn Publications .,From:www.netlearnpublications.com

  18- Campbell, B. (1996). Multiple Intelligences in the Classroom, Context Institute, Langley, WA.

  19- Campbell, L., & Campbell, B. (1999). Multiple intelligences and student achievement: Success stories from six schools. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

  20- Campbell, L., Campbell, B. & Dickinson, D. (1999). Teaching and learning through multiple Intelligences (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon.

  21- Campbell, L., Campbell, B. & Dickinson, D. (2004). Teaching and learning through multiple intelligences. Chicago, IL: Merill Company.

  22- Cooper .F.(2008) An examination of the impact of Multiple Intelligences and metacognition on the achievement of mathematics student. Capella University.

  23- Coşkungönüllü, R. (1998). The Effects of Multiple Intelligences Theory on fifth graders’ mathematics achievement. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University.

  24- Douglas O., Burton K., smith and Durham Nancy Reese.(2008). The Effects of Multiple Intelligence Teaching Strategy on the Academic Achievement of English Grade Math Student, Journal of Instructional Psychology,vol.35,no.2,pp:182-187 Education, 44, 288−293.

  25- Fathi, A. A., kerim, G., Mourad Ali, E.(2009). The effectiveness of a multiple intelligences based program on improving certain reading skills in 5th –year primary learning disabled students. Electronic journal of research in Educational psychology,7(3),673-690.

  26- Gardner, H (2006). Multiple intelligences new horizons. New York, New York: Basic Books.

  27- Gardner, Howard (2004). Frames of mind: The Theory of Multiple Intelligence. Newyork: Basic books.

  28- Gardner, H. (2004). Audiences for the theory of multiple intelligences. Teachers College Record, 106, 212–220. Retrieved February 4, 2007, from the ProQuest database.

  29- Gardner, H. (1999a). The disciplined mind: What all students should understand by Howard Gardner. New York: Simon & Schuster.

  30- Gardner, H. (1999b). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic Books.

   31- Gardner, H. (1993a). Frames of mind: The theory of multiple intelligences . New York: Basic Books.

  32- Gardner, H. & Hatch, H. (1989).Multiple Intelligence go to Schools: Educational Implications of Theory of Multiple Intelligence. Educational Researcher, 18 (8), 4-9.

  33- Goodnough, K. (2001). Multiple intelligences theory: A framework for personalizing science curricula. School Science and Mathematics, 101(4), 180-193.

  34- Johnson, M.(2007).The Effect of Multiple Intelligences on Elementary Student Performance Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree PHD of Science in Education .School of Education Dominican University of California

  35- Klenowski, val (2002), Developing Porfolio for Learning and Assessment. Taylor & Francis groups.

  36- Koksal, M. & Yel, M. (2007). The effect of multiple intelligences theory-based instruction on attitudes towards the course, academic success, and permanence of teaching on the topic of “Respiratory Systems”. Educational Sciences: Theory & Practice. 7, 231-239.

  37- Lazear, D. (2004). Higher-order thinking the multiple intelligences way. Saint Paul, MN:Zephyr

  38- Lazear, David G.(1992). Teaching for Multiple Intelligence.

  39- Lazear, David G.(1991). Seven ways of Knowing: The Artistry of Teaching with Multiple Intelligence.

  40- Osborne, jonathan.(2003). Attitude toward science: a review of the literature and its implications. INT. J. SCI.EDUC., VOL. 25, NO.9, 1049-1079

  41- Owolabi ,T., Okebukola ,F(2009)Improving the reading ability of science students throughstudy groups and multiple intelligences. US-China Education Review, Volume 6, No.2 (Serial No.51)

   

  42- Ozdemir, P., Guneysu, S., & Tekkaya, C. (2006). Enhancing learning through multiple intelligences. Journal of Biological Education, 40(2), 74-78. Retrieve August 1, 2008, from the EBSCOhost database.

  43- Ozdener, N., & Ozcoban, T. (2004). A project based learning model’s effectiveness on computer courses and multiple intelligence theory. Educational Sciences: Theory and Practice. 4, 176-180.

  44- Presley, A.İ.(2005) . An investigation of the teaching- learning process based on Multiple Intelligence theory in higher school biology course. A thesis submitted to the graduate school of natural and applied sciences of middle east technical university

  45- Simpson, R. D., and Oliver, J. S.(1990). A summary of the major influences on attitude toward and achievement in science among adolescent student. Science Education, 74,1-18

  46- Smagorinsky, P. (1996). Multiple intelligences, multiple means of composing: An alternative way of thinking about learning. National Association of Secondary School Principals. NASSP Bulletin, 80(583), 11-17.

  47- Temur , Ö. D. (2007).The Effects of Teaching Activities Prepared According to the Multiple Intelligence Theory on Mathematics. Achievements and Permanence of Information Learned by 4th Grade Students. International Journal of Environmental & Science Education, 2007, 2(4), 86 – 91 ISSN 1306-3065

  48- Tina, B. & Gardner H.(1990).A School for All Intelligence. Educational Leadership, Vol. 47, No. 7, pp: 33-36, Academic Research Library.

  49- Ucak, E. Bag, H. Usak, M .(2006). Enhancing learning through multiple intelligences in elementary sciences education. Journal of Baltic Science Education, No. 2 (10)

  50- Xei, J. & Lin, R.(2009).Research on multiple intelligences teaching and assessment. Asian 


موضوع پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, نمونه پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, جستجوی پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, فایل Word پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, دانلود پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, فایل PDF پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, پروژه در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, پروژه درباره پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری چکیده مطالب بعد از انتخاب موضوع و پیدا کردن سایت متناسب با موضوع وبررسی مدارس اطراف ،با توجه به وجود مدرسه دو شیفته با مشکلات زیاد وکمبود مدرسه ابتدائی (شعاع دسترسی و درصد جمعیت زیاد گروه سنی دبستان) مجاورت زمین با راهنمایی دخترانه و همچنین کاربری آموزشی در طرح تفضیلی وکاربری زمین در گذشته ،لزوم طراحی مدرسه دخترانه شهری را بیان می کند. ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی زمستان 91 چکیده پژوهش حاضر، به منظور بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی انجام گرفته است. در این پژوهش از طرح آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه­ی کودکان پیش دبستانی شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای چند مرحله ای دو مهدکودک ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی (M.A) چکیده: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان پیش دبستانی است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد کودکان پیش دبستانی شهرستان سرپل ذهاب در سال ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش پیش دبستان چکیده هدف از این پژوهش بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود است.طراحی فضای آموزشی، به منظور ایجاد علاقه و ایجاد فرصت‌های لازم برای کودکان در انجام فعالیت‌های اجتماعی و آشنایی با محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)گرایش: آموزش و پرورش پیش دبستانی چکیده پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع شبه آزمایشی ب ا گروه کنترل و آزمایش است، که به تأثیر بازی های پیش دبستانی بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان مراکز پیش دبستانی ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی93-92 پرداخته است. جامعه آماری شامل 3086 کودک پیش دبستانی می باشد که در گروه سنی 5 تا 6 سال مشغول به تحصیل ...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : در موضوع طراحی و تصویرسازی و تدوین یک کتاب درسی نیاز به تخصص لازم بوده و طراحان تصویرساز در این عرصه می‌توانند با توجه به ویژگی‌های مخاطب خود، بهترین تصاویر را طراحی و عرضه نمایند. کتب آموزشی دوره دبستان، اهمیت ویژه‌ای در شکل‌گیری شخصیتی و رفتاری مخاطبان این دوره داشته و توسط تصویرسازی صحیح می‌توان موضوعات ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی تصویر متحرک چکیده این تحقیق تلاشی است برای رسیدن به پاسخ سوالاتی در رابطه با اینکه تماشای انیمیشن های مشوق نقاشی چه تأثیری بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی دارد و اینکه آیا به اندازه لازم به تولید و پخش این قبیل برنامه ها پرداخته شده است یا خیر. نکته ای که با توجه به موضوع بین رشته ای این رساله در جمع آوری مطالب حاضر در نظر گرفته ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی گفتار درمانی 1 مقدمه گفتار و زبان کارآمد ترین راه ارتباطی میان انسان هاست. این شیوه ارتباطی در صورت دارا بودن ویژگی های خاص می تواند نقش خود را به طورمؤثر ایفا کند. هریک از این ویژگی ها ممکن است جداگانه یا با هم به دلایل مختلف دچار آسیب هایی به درجات گوناگون شوند و مسیر ارتباطی انسان را مختل نمایند. یکی از شایعترین این اختلالات، لکنت است(1). ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدآموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده: مقدمه: اضافه وزن وچاقی یکی از مشکلات مربوط به سلامتی است که شیوع آن درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه رو به افزایش است وبه صورت یک معضل بهداشتی درآمده است. چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به ویژه طی دهه دوم زندگی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی چاقی بزرگسالی مطرح است. هدف: هدف از مطالعه حاضرتعیین عوامل ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدآموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده: مقدمه: اضافه وزن و چاقی یکی از مشکلات مربوط به سلامتی است که شیوع آن درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه رو به افزایش است وبه صورت یک معضل بهداشتی درآمده است. چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به ویژه طی دهه دوم زندگی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی چاقی بزرگسالی مطرح است. هدف: هدف از مطالعه حاضرتعیین عوامل ...

پايان نامه دورة كارشناسي دانشکده هنر - سال 85 مقدمه : انسان بدوي چون «دم» يا «روان» خود را شناخت، بر او نام همزاد داد و در تصوير بركه‌ها با او ملاقات و در سايه هايش

ثبت سفارش