پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد

word 736 KB 30084 158
1394 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۵,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ وارتباطات فرهنگی

  چکیده

  با ورود وگسترش شبکه های اجتماعی موبایلی زمینه ارتباط بیشتر افراد در نقاط مختلف دنیا ایجاد شده است ازآنجائی که اطلاعات دقیقی از استفاده کاربران از این شبکه‌ها مشخص نیست. این پژوهش با هدف تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور ورابطه آن با میزان دینداری از دیدگاه کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام گرفته و درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا شبکه های اجتماعی موبایلی به عنوان یک رسانه فرا نوین باتوجه به تغییر بستر شکل گیری وکاربردها متفاوت چقدر درارتباط با میزان دینداری افراد ایفای نقش می‌کند؟ جامعه آماری را کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست کشور درسال 1393 تشکیل می‌دهد. روش نمونه گیری سیستماتیک با روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه از تعداد 250 نفر نظرسنجی به عمل آمده است. از نظریه های جامعه شبکه ای کاستلز، ساخت بندی گیدنز، استفاده وخشنودی کارتز دراین پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر تأیید فرضیه ها می‌باشد. بین استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری کارکنان رابطه وجود دارد. بدین معنا دیدگاه افراد و شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری آنان درحد متوسط تأثیر گذار می‌باشد. طبق مقدار بتای شاخص های مدت زمان حضور روزانه کاربران در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران معنادار شده است. این سه شاخص می‌تواند میزان تأثیر در دینداری را پیش بینی نماید، ضریب تعیین مدل که مقدار آن برابر است با 0.11 به معنای اینست که 0.11 از تغییرات در میزان دینداری توسط شاخص های مدت زمان حضور در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران به طور توأم تبیین می‌شود. و متغیر میزان استفاده از شبکه‌ها با بتای 42 درصد بیشتر از سایر متغیرهای مستقل بردینداری افراد تأثیر می‌گذارد جهت تأثیر آن هم منفی است.

   

  واژه های کلیدی: شبکه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی موبایلی، دینداری. هویت دینی

  Abstract

  By introduction and expand of cellphone oriented social networks, the basis for a larger scale communication between individuals around the globe has been set, although no accurate information about the users of these networks are available. This research aims to evaluate Department of Environment (DOE) employees’ viewpoints about the effects of usage of these cellphone oriented social networks and its relationship to religiosity, and find the answer to the question, whether cellphone oriented social networks as a New Media – regarding their transformation of context and their varying functions – play a role in religiosity of individuals, and if so, how much? The statistical population consists of EPA employees in 1393 SH (2014 AD). Sampling method employed, is systmatic sampling, with surveying method and questionnaire technique. 250 samples had been surveyed. Also, Manuel Castells’ Network Society theory, Antoni Gidens’ Construction theory, and Elihu Katz’s Uses and Gratification theory, had been utilized in this research.

  The findings support the original hypothesis: there exists a relationship between usage of cellphone oriented social networks and the employees’ level of religiosity. In other words, individual views and cellphone oriented social networks is effective in a medium range on their religiosity. According to the Beta value of duration of time spent online index, network usage rate and reality of users’ identities are meaningful. These three indexes can estimate the effect on religiosity. Model’s determining coefficient equals to 0.11, which means that 0.11 of the changes in religiosity level can be explained simultaneously by duration of time spent online, network usage rate, and reality of users’ identities indexes. Furthermore, network usage rate variable, with 42% Beta value, effects religiosity and religious identity more than other independent variables. Also, the direction of its effect is negative.

   

  Keywords: Social Networks, Cellphone Oriented Social Networks, Religiosity, Religious Identity

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  1. مقدمه...................................................................................................................................................................................................................................2

  1.1 بیان مسله وضرورت تحقیق.. 10

  1.2 اهداف تحقیق   11

  1.3 تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق.. 14

  1.3.1 شبکه های اجتماعی (متغیر مستقل)  14

  1.3.2 میزان استفاده از شبکه ای های اجتماعی.. 10

  1.3.3 تلفن همراه 14

  1.3.4 شبکه های موبایلی  14

  1.3.5 دین ودینداری (متغییر وابسته) 15

  1.3.6 دینداری   15

  2. ادبیات پژوهش ..............................................................................................................................................................................................................17

  2.1 مبانی نظری پژوهش.... 17

  2.2 پیشینه تحقیق.. 23

  2.3 نتیجه گیری بخش مبانی نظری.. 25

  2.4 چارجوب نظری تحقیق.. 26

  2.5 نظریه ساخت بندی گیدنز. 26

  2.5.1 نظریه جامعه شبکه ای کاستلز. 27

  2.5.2 نظریه استفاده و خشنودی.. 28

  3. روش انجام کار............................................................................................................................................................................................................... 31

  3.1 شمای تحقیق.. 31

  3.2 فرضیه ها 32

  3.3 روش تحقیق.. 32

  3.4 روایی و پایایی تحقیق.. 32

  3.5 جامعه آماری.. 33

  3.6 واحد نمونه گیری.. 33

  3.7 واحد آماری.. 33

  3.8 روش نمونه گیری.. 33

  3.9 رویه جمع آوری اطلاعات.. .. .. 30

  4. تحلیل و توصیف یافته های تحقیق................................................................................................................................................................................36

  4.1 مقدمه. .. 36

  4.1.1 توصیف یافته‌ها  36

  4.1.2 آمار توصیفی..  37

  4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها   37

  4.1.4 بررسی متغیرهای تحقیق وابعاد آن  . 34

  4.1.5 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی.. ..38

  4.1.6 جدول فراوانی توصیف واستنباط سؤالات پرسشنامه.   43

  4.1.7 بررسی نرمال بودن.. 116

  4.1.8 آزمون فرضیه های پژوهش.... 117

  4.1.9 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی.. 123

  4.1.10 رگرسیون خطی فرضیه‌ها 124

  4.1.11 جمع بندی ونتیجه گیری.. 126

  4.1.12 جمع بندی توصیف‌ها 127

  4.1.13 جمع بندی تحلیل یافته‌ها 130

  5. نتیجه گیری ومنابع........................................................................................................................................................................................................137

  5.1 نتیجه گیری کلی.. 137

  5.2 پیشنهادات.. 140

  5.3 منابع وماخذ. 141

  5.4 پیوست‌ها 148

  5.4.1 پرسشنامه. 148

  5.4.2 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران.. 148


   

   

   

  4.1 مقدمه................. 36

  4.1.1 توصیف یافته‌ها ..............................36

  4.1.2 آمار توصیفی.. ..............................37

  4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها ..............................37

  جدول (4-1-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس..... 37

  جدول (4-1-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی... 38

  جدول (4-1-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت.... 39

  جدول (4-1-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میانگین سن... 40

  جدول (4-1-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 41

  جدول (4-1-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد.. 42

  4.1.4 جدول توصیف یافته ها ........................... 43

  جدول (4-1-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توکل به خدا 43

  جدول (4-1-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان علاقه به دین اسلام. 44

  جدول (4-1-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افتخار به مسلمان بودن.. 44

  جدول (4-1-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی... 45

  جدول (4-1-12) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جماعت.... 45

  جدول (4-1-13) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علاقه به انتخاب نامهای اسلامی... 46

  جدول (4-1-14) توزیع فراوانی برحسب میزان شرکت در مراسم مذهبی... 46

  جدول (4-1-15) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب روزه گرفتن در ماه رمضان.. 47

  جدول (4-1-16) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحت تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت.... 47

  جدول (4-1- 17) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جمعه. 48

  جدول (4-1- 18) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی... 48

  جدول (4-1- 19) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا 49

  جدول (4-1- 20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی... 49

  جدول (4-1- 21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی موبایلی... 50

  جدول (4-1- 22) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب راهنمای حضور درشبکه های اجتماعی موبایلی... 50

  جدول (4-1- 23) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب حضور با مشخصات واقعی در شبکه های اجتماعی موبایلی... 51

  جدول (4-1- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اطلاع از اخبارروز در شبکه های اجتماعی... 51

  جدول (4-1- 25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در ارتباط بودن بادوستان در شبکه های اجتماعی... 52

  جدول (4-1- 26) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیدا کردن دوستان جدید در شبکه های اجتماعی... 52

  جدول (4-1- 27) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی... 53

  جدول (4-1- 30) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب باورهای دوستان در شبکه های اجتماعی... 54

  جدول (4-1- 31) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد به اطلاعات درتکنولوژی درشبکه های اجتماعی موبایلی... 55

  جدول (4- 1-33) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر فناوری در تغییر هویت وارزشهای معنوی... 56

  جدول (4-1- 34) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان واقعی بودن محتوای شبکه های اجتماعی... 56

  جدول (4-1- 35) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب ارزان ودردسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی... 57

  جدول (4-1- 36) توزیع فراوانی برحسب تأثیر شبکه های اجتماعی بردینداری کاربران.. 57

  جدول (4-2-37) رابطه بین میزان اعتقادات دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی... 58

  2.4 تحلیل یافته ها 58

  آزمون کای اسکور. 58

  جدول (4-2-38) رابطه بین میزان توکل به خدا و ازریابی پاسخگویان از استفاده شبکه های اجتماعی موبایلی درمیزان دینداری.... 60

  آزمون کای اسکور. 60

  جدول (4-2-41) رابطه بین میزان لذت از انجام فرایض دینی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……………………………………………………………………………………………………. 66.

  جدول (4-2-43) رابطه بین میزان انتخاب نام های اسلامی برای فرزندان و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……….. 70

  جدول (4-2-44) رابطه بین میزان شرکت در مراسم مذهبی و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در. 72

  آزمون کای اسکور. 72

  جدول (4-2-45) رابطه بین میزان روزه گرفتن و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری... 74

  آزمون  کای اسکور. 74

  جدول (4-2-46) رابطه بین میزان تأثیر تصاویر ماهواره واینترنت و ارزیابی پاسخ گویان ازاستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری…….. 76

  آزمون کای اسکور. 76

  جدول (4-2- 47) رابطه بین میزان آرامش قلبی پس از مناجات باخدا و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری…. 78

  آزمون کای اسکور. 78

  جدول (4-2- 48) رابطه بین میزان شرکت در نمازجمعه و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری... 80

  آزمون کای اسکور. 80

  جدول (4-2- 49) رابطه بین میزان انجام اعمال دینی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری... 82

  آزمون کای اسکور. 82

  جدول (4-2-50) رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی وارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه. 84

  آزمون کای اسکور. 84

  جدول (4-2- 51) رابطه بین راهنمای حضورکاربران در شبکه و ارزیابی پاسخگویان از استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی        در میزان دینداری   86

  آزمون کای اسکور. 86

  جدول (4-2- 52) رابطه بین مشخصات واقعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری....... 88

  آزمون کای اسکور. 88

  جدول (4-2- 54) رابطه بین ارتباط با دوستان در شبکه وارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری90

  آزمون کای اسکور. ..90

  جدول (4-2-55) رابطه بین اطلاع از اخبار روز بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان در میزان دینداری... ..92

  آزمون کای اسکور. ..92

  جدول (4-2- 57) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران دربوسیله شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری... ...96

  آزمون کای اسکور. ...96

  جدول (4-2- 58) رابطه بین تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری... ..98

  آزمون کای اسکور. ..98

  جدول (4-2- 59) رابطه بین میزان تغییرات در رفتار فرد بوسیله شبکه های اجتماعی در میزان دینداری... 100

  آزمون کای اسکور. 100

  جدول (4-2- 60) رابطه بین تأیید باروهای افراد در شبکه های اجتماهی توسط دوستان مجازی با میزان دینداری... 102

  آزمون کای اسکور. 102

  جدول (4-2- 61) رابطه بین اعتماد به تکنولوژی و ارزیابی پاسخگویان استفاده کنندگان شبکه های اجتماعی موبایلی با میزان دینداری.........................................................................................................................................................................................101

  آزمون کای اسکور. 100

  جدول (4-2-62) رابطه بین میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی و میزان دینداری... 106

  آزمون کای اسکور. 106

  آزمون کای اسکور. 108

  جدول (4-2- 64) رابطه بین میزان اعتماد به محتوای شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی در میزان دینداری……….. 110

  آزمون کای اسکور. 110

  جدول (4-2- 65) رابطه بین تأثیر فناوری در تغییر هویت و ارزش‌های دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی در میزان دینداری…….. 112

  آزمون کای اسکور. 112

  جدول (4-2- 66) رابطه بین تأثیر شبکه های اجتماعی موبایلی  برمیزان دینداری کاربران.. 114

  آزمون کای اسکور. 114

  جدول شماره (4-2-67): بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها 116

  4.1.5 آزمون فرضیه های پژوهش................................................................................................................................................... 117

  جدول (4-2- 68) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول.. 117

  جدول (4-2-69) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه اول.. 118

  جدول (4-2- 70) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم. 119

  جدول (4-2-71) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه دوم تحقیق... 120

  جدول (4-2-73) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه واقعی بودن مشخصات کاربران و میزان دینداری... 122

  جدول (4-2- 74) نتایج تجزیه وتحلیل شاخص های متغیر مستقل و وابسته. 122

  جدول (4-2-75) آزمون همبستگی اسپیرمن... 123

  جدول 4.1.6 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی... ..................................123

  جدول (4-2-76) رابطه متغیرهای وابسته با میزان دینداری و شبکه های اجتماعی.....................................................................................................124

  جدول4.1.7 رگرسیون خطی فرضیه‌ها ......................... ........124

  جدول (4-2- 77) ضرایب بتا و سطح معناداری بین مؤلفه های شبکه اجتماعی موبایل و دینداری........................................................................ 125

  جدول 4.1.8 جمع بندی ونتیجه گیری  . ................................126

  4.1.9 جمع بندی توصیف‌ها ..................................127

  4.1.10 جمع بندی تحلیل یافته‌ها .................................130

  5. نتیجه گیری ومنابع...................................................................................................................................................................................................................137

  5.1 نتیجه گیری کلی..........................................................................................................................................................................137

  5.2 پیشنهادات......................................................................................................................................................................................140

  5.3 منابع وماخذ .................................................................................................................................................................................141

  5.4 پیوست‌ها                                                                                                                          148

  5.4.1 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران.. ...........................148

  5.4.2 پرسشنامه. ..........................148

  منبع:

  1.1     نابع وماخذ

  احمدی، حمید، بنیان­های هویت ملی ایرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سال 1390

  آخوندی، محمد باقر، بررسی هویت ملی. مذهبی جوانان مشهدی و تأثیر روابط اجتماعی برآن، رساله کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه، دانشکده اجتماعی، سال 1377

  اسلامی، مروارید، بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن‌ها بر ابعاد مختلف زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه تهران، 1390

  اشرفی، اکبر، هویت فرهنگی در عصر مشروطه، فصلنامه تحقیقات فرهنگی نامه پژوهش، سال ششم، شماره 22 و 23، پاییز و زمستان 1380 دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی

  افتاده، جواد، «شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ ابزار نوین روزنامه‌نگاری شهروندی»، همایش شبکه‌های اجتماعی و زندگی روزمره. سال 1389

  افتاده، جواد،1390، آشنایی با تاریخجه شبکه های اجتماعی اینترنتی همشهری آنلاین درسایت: http://www.hamshahrionline.ir/news137239.aspx

  اکبری، الهام، (1389) تاریخچه شبکه های اجتماعی، وبلاگ (یادگیری الکترونیکی) تاریخ دسترسی 1391 در سایت: http://www.iranianuk.com/page.php5?id=20120427012833007

  اکبری، الهام، تاریخچه شبکه های اجتماعی، وبلاگ (یادگیری الکترونیکی)، سال 1389

  امام خمینی، روح الله، وصیتنامه اولیه، سال 1366

  امیر کافی، مهدی، طراحی الگوهای جامعه‌شناسی انزوای اجتماعی در شهر تهران، پایان‌نامه‌ی دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، سال 1377

  اینگلهارت، رونالد، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: کویر،1373

  بارتل، ریچارد، طراحی جهان های مجازی، ترجمه، گنج تابش، محمد، سال 1390 در سایت: باستانی، سوسن، جزوهی درس تحلیل شبکه درجامعه‌شناسی، دانشگاه الزهراء، سال 1384

  بررسی رابطه‌ بین سرمایه‌ی اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی و جنسیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، سال 1384

  بل، دانیل، فراررسیدن جامعه پسا صنعتی، سال 1999

  پارتازیان، کامبیز، نگاهی به تاثیرات اینترنت و فضای مجازی برروند دین‎داری، ناشردارلمعارف (ایران –قم)، سال 1387

  پاستر، مارک، عصر دوم رسانه‌ها، ترجمه غلامحسین صالحیار، موسسه ایران، سال 1377

  جلیلی فیروزی، شقایق، بازنمایی هویت دینی در فضای مجازی، بررسی تأثیر حضور در گروه های دینی مجازی بر شکل گیری هویت دینی کاربران جوان، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی 1385، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال 1385

  حاجیانی، ابراهیم، تحلیل جامعه شناختی هویت ملی درایران، فصلنامه پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، سال سوم، شماره پنجم، تهران، سال 1388

  حریری، نجلا وعنبری، امیر مهدی، سنچش قابلیت های شبکه های اجتماعی تخصصی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه سازی این شبکه‌ها در ایران، پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران در سایت: (1391)hppt//jist.irandoc.ac.ir

   حسینی، سید حمید، کاربردهای آموزشی و پژوهشی شبکه های اجتماعی در فضای سایبری، پایگاه اطلاع رسانی حدیث شیعه، سال 1392

   حشمت یغمایی، محمدتقی، دینداری نوجوانان و عوامل مؤثر برآن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، سال 1380

   حمیدرضا ضیایی‌پرور، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک, سال 1390

                                    - خانیکی، هادی شبکه‌هایاجتماعیپیام‌آورتغییرند یا تهدید، سال 1393، http://jahannews.com/vdc

  خانیکی، هادی، مفهوم هویت در جامعه حال گذار.1387

  خانیکی، هادی، چوپانکاره، زهرا، بررسی سبک های نوین دینداری در شبکه های اجتماعی مجازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، سال 1390

   خانیکی ،هادی ،فضای جریانها معماری سکوت ،خبرنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات شماره ۱۱ و ۱۲13، سال 1389

   خدایاری فرد، محمد و همکاران، آماده سازی مقیاس های دینداری برای جمعیت دانش آموزی، فصلنامه دانشگاه تهران، شماره 4، سال 1389

   خزایی، کامیان و دیگران، آسیب های نو پدید؛ شبکه های اجتماعی مجازی در کمین خانواده‌ی ایرانی، پایان نامه، کارشناسی ارشد، برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد واحد چالوس

   خوراسگانی، علی، قاسمی، وحید، رابطه احساس امنیت اجتماعی و نگرش مذهبی، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال 25، شماره،18، سال 1386

  دوسن، لورن، حقیقت درمجاز، ترجمه رضایت، علیرضا، روزنامه همشهری شماره 16.1، سال 1385

  ذکایی، محمد سعید، موسوی نسب، لیلا، بررسی تأثیر عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی کاربران آن، پایان نامه کارشناسی ارشد

  رسولی، محمدرضا، مرادی، مریم، عوامل مؤثر بر تولید محتوا بر شبکه های اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد

  رضانیا، آوات، «اینترنت و حوزه عمومی، مطالعه موردی: تحلیل سایت گفتمان»، برگرفته از سایت مؤسسه تحقیقات همشهری به آدرس: www.hccmr.com(1389)

  رفعت جاه، مریم، تاثیرات اینترنت بر برخی از ابعاد هویت دینی و اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، سال 1381

  سادمن، سیمور، ترجمه عبدالباقی روشنی، روش های طراحی پرسشنامه، نشر کارا پیام

  ساعی مهر، منیژه، بررسی سرمایه های اجتماعی و فرهنگی و مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ،÷ایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، سال 1383

  سایت گروه آماردانان ایران زمین www.amardanan.ir

  سلطانی­فر، محمد، دیپلماسی عمومی نوین و روابط عمومی الکترونیک، تهران: انتشارات سیمای شرق، سال 1389

  سید سعیدرضا عاملی، دو فضایی شدن کره زمین و توسعه واقعی- مجازی»، مجموعه مقالات ارزیابی فضای مجازی ایرانی، تهران، دانشگاه تهران، سال 1385، ص 7- 12

  سید علوی، نقیب السادات، سید رضا، حوزه عمومی در فضای مجازی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 109-سال 1390151

  شبکه های اجتماعی، فراتر از ابزارهای تکنولوژیکی وبلاگ Science تازه های علم، سال 1389

  شجاعی، محمدصادق، آسیب شناسی وروان شناسی اینترنت، مجله روانشانسی در تعامل با دین، شماره یک،سال 1387

  شوسلر، کارل، ترجمه هوشنگ نایبی، مقیاس­های نگرش سنجی نشر وزارت فرهنگ، 1383

  صادقیان، سهیلا، پدیدار شناسی درزیارت آنلاین، سایت مقالات و همایش جامعه و فضای مجازی، سال 1389

  صالحی، مریم، «سرمایه‌ی اجتماعی شبکه وجنسیت: بررسی ویژگی های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان د تهران»، نامه‌ی علوم اجتماعی، شماره 95:3.-63، سال 1386

  صالحی، مریم، سرمایه ای اجتماعی شبکه وجنسیت، شماره 95:3-63، سال 1380

  عاملی، س. ر «دوجهانی شدن و دوفضایی شدن فرهنگ»،‌ در مجموعه مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی وزندگی روزمره ایرانیان، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1384

  عظیمی، نگاهی به مفهوم؛ ویژگی‌ها و آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی: فیس بوک، سایت میگنا

  علیخواه، فردین، انتشارات جامعه­ شناسان، سنجش مفاهیم در پیمایش­های اجتماعی، 1389

  غندالی، رؤیا، نسبت دین و رسانه با تکیه بر قالب مستند، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال دهم، شماره 36، دین و رسانه

  غلامی ،احسان ،مصونیت در برابر شبکه های اجتماعی، روزنامه جام جم، شماره 3956 به تاریخ 3/2/93

  2، تهران سروش، سال 1382

  فخارطوسی، جواد، پژوهش فقهی در خبر و خبرگزاری، انتشارات قم، سال 1392

  کافی ،امیر مهدی ، بررسی و مقایسه سه رهیافت نظری(در دینداری )، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 66، بهار 1392

  پور احمدی ،احمد ،تحلیلی بر رابطه بین میزان دینداری و میزان اعتماد اجتماعی،فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 29، بهار 1392

  فقیهی، علی نقی ودیگران، بررسی الگوهای دینداری از منظر (قرآن وسنت)، فصلنامه اندیشه دینی، دانشگاه شیراز، شماره 19، سال 1385

  قادی، عباس و مرتضی خلیلی کاشانی، تأثیر اینترنت برهویت ملی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی،1389

  قاسمی، وحید، عدلی پور، صمد، کیانپور، مسعود، تعامل در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن برهویت دینی جوانان (مطالعه موردی فیس بوک و جوانان شهراصفهان)، فصلنامه علمی و پژوهشی، دینوارتباطات، سال نوزدهم، سال 1391

  کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، جلد اول، ویراستار علی پایا، تهران، طرح نو، 1380.

  کوثری، مسعود، تأثیر نسبی فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال نهم، دوره سوم، شماره اول، سال 1387

  کوثری، م، جهان فرهنگی کاربران ایرانی در شبکه دوست‌یابی اورکات،‌ تهران:‌ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، سال 1386

  کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات ظهور جامعه شبکه های، جلداول، ترجمه احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، انتشارات طرح نو، سال 1380

  کاظمی، عباس، فرجی، مهدی، آزمون سنجه های دینداری در ایران، انتشارات تهران، سال 1386

  کرمانی، حسین، چالش‌های تحقیق در مورد شبکه های اجتماعی، پایگاه رسانه های اجتماعی، تهران سال 1393

  کلانتری، میترا و عبدالحسین، دینداری درنسلهای مختلف، فصلنامه مطالعات تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، شماره 2، سال 1391

  کیا، علی اصغر، تحلیل شبکه های اجتماعی با مطالعه موردی فیس بوک، سال 1389

  گل محمدی، فرهنگ تهاجم تبادل و تحول، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 6،1381

  گیدنز، آنتونی،1390، جامعه شناسی، منوچهر، صبوری کاشانی، تهران، نشر نی

  مرتضی نورمحمدی، چالش­های فرهنگ و هویت در فضای مجازی، فصلنامه اطلاع‌رسانی وآموزشی و مطالعات رایانه‌ای علوم اسلامی،10/9/1389.

  مسعودی، امید، انقلاب اسلامی، احیاگر نظریه های نوین ارتباطات و توسعه، فصلنامه و سنجش، سال دهم، شماره 36، سال 1382

  مصطفی علی‌مرادی، سیر تطور شبکه­های اجتماعی؛ نگاهی به آغاز و انجام شبکه های اجتماعی، فصلنامه اطلاع‌رسانی و آموزشی و مطالعات رایانه‌ای علوم اسلامی، شماره 31 (پیاپی 48)، 25/6/1389

  معینی‌علمداری، جهانگیر، «هویت و مجاز: تأثیر هویت اینترنتی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4: 107-124، سال 1386

  مک کوئیل، دنیس، درآمدی بر نظریه های ارتباطی، ترجمه اجلالی، پرویز، چاپ 1382، ناشر، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

  منتظرقائم، مهدی تاتار، اینترنت سرمایه اجتماعی و گروهای خاموش، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره 3،1381

  منظری توکلی، علیرضا، بررسی رابطه دینداری و شادمانی در بین دانشجویان، نشریه روانشناسی و تربیتی، سال 1389

  مهدی زاده، سید محمد؛ نظریه های رسانه اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران، نشر همشهری، چاپ اول، سال 1389

  مهدی­زاده، سیدمحمد، ‌اینترنت و حوزه عمومی، فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی رسانه، سال 15، شماره 59، سال 1390

  ناظری،خ «بررسی میزان تفاوت معیارهای دوست‌یابی نوجوانان در فضای مجازی و غیر مجازی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگه علامه طباطبایی، سال 1388

  نبوی، مجید، دینداری در اینترنت، فصلنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، رهاورد نور، شماره 35، سال 1390

  نجاتی حسینی، محمود، رسانه دینی یا دین رسانه ای، کنفرانس بین المللی دین ورسانه، دانشگاه تهران، سال 1384

  نش، کیت، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، مترجم: محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر،1382

  نورمحمدی، م، چالش‌های فرهنگ و هویت در فضای مجازی سایت راسخون، سال 1388

  نیازی، محسن، اینترنت و فضای مجازی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 22، سال 1390

  نیازی، محسن، نقش و ماهواره برنامه های ماهواره در فرسایش هویت فردی واجتماعی شهروندان کاشان، سال 1390

  هوور، استوارت، ام، دین در عصر رسانه، ترجمه غندالی، رؤیا، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال دهم، شماره،36، سال 1382

  ویندال، سون، کاربرد نظریه های ارتباطات، ترجمه دهقان، علیرضا، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1386

  ورنر، سورین، تانکارد، جمیز، نظریه های ارتباطات، ترجمه دهقان، علیرضا، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1390

  http://www.jazebeelm.blogfa.com/pos176.aspx

   

   

  منابع انگلیسی

   

   - Adrian.a.2008”no one knkws you are Dog:Identity and computer low and security.Reputation in virtual words.vol.366

  - J. P Robinson 2004M and Kestnbaum A Neustadtl Kaplan and Haenlein, 2010:5


موضوع پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, نمونه پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, جستجوی پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, فایل Word پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, دانلود پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, فایل PDF پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, پروژه در مورد پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, پروژه درباره پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد

پایان‌نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده پژوهش حاضر رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت دینی کاربران را با هدف شناخت رابطه میان ویژگی‌های فردی کاربران و عوامل سیاسی و اجتماعی با هویت دینی آنها و در پی پاسخ به این پرسش اساسی که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه آثار و پیامدهایی بر هویت کاربران دارند با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) چکیده پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی کاربران عضو شبکه های اجتماعی را با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش در دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران و در بین دانشجویان رشته­ها و دوره­های مختلف تحصیلی این دانشکده انجام گرفته است. تحلیل یافته‌های این مطالعه که گرایش دینی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات گرایش تحقیق در ارتباطات چکیده:‌ در تحقیق پیش رو جهت گیری رفتارهای اخلاقی شخصیت‌های مثبت، معمولی و منفی سریال «مدارصفردرجه» با روش تحلیل محتوا بررسی شده است. با توجه به معیارهای موجود درمتون اسلامی، رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی در دو زیر مقوله ارزشی و ضدارزشی تقسیم‌بندی گردیده‌اند و در ادامه 86 رفتارطرح شده درسریال – که جمعاً 976 بار تکرار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ارتباطات،گرایش تبلیغ و ارتباط فرهنگی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه‌های‌جدید‌در ارتقاء‌فرهنگ‌دینی‌درمیان دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و سوره است. سوال اصلی این تحقیق این است که آیا رابطه‌ای بین رسانه های جدید و ارتقاء فرهنگ دینی وجود دارد؟ در این پژوهش با سود جستن ازآراء صاحب نظران،نتایج تحقیقات پیشین و مشاهدات شخصی ...

چکیده پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای مقوله‌ای میزان و نحوه بازنمایی هویت ملی در بخش خبری مشروح21:00شبکه اول سیما را مورد مطالعه قرار داده است. شبکه اول سیما یک شبکه سراسری و در سراسر کشور قابل در یافت بوده و بخش خبری مشروح21:00 آن از جمله بخش های خبری دیر پا و پر بیننده است. حجم نمونه این تحقیق 42 بخش خبری بود که بازه زمانی آن، شش ماه نخست سال از اول فروردین تا پایان شهریور 1392 ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان 132 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارت ...

پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد رشتۀ علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه‌نگاری چکیده رویکرد مثبت و باز حوزۀ علمیه قم نسبت به پذیرش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی باعث شده است، اقبال به استفاده از جدیدترین وسایل ارتباطی به منظور تحصیل، تحقیق، تبلیغ و تعامل مؤثر با فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و جهان، در بین روحانیون بسیار چشم‌گیر باشد و همین امر، طلاب علوم دینی را ...

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: تحقيقات آموزشي پاييز 1392 چکيده ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ايران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده

فصل اول کليات تحقيق مقدمه شهروندي فعال يکي از موضوعاتي است که با شاخص هاي مختلف قابل سنجش است اما خانواده و سرمايه اجتماعي مي تواند تا حدودي نقش موثري بر اين مساله داشته باشد. جواناني که هوي

ثبت سفارش