پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

word 493 KB 30085 208
مشخص نشده کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۷۱,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • سرمایه اجتماعی از حوزه های نو ظهور و جنجال آفرین در مطالعات میان رشته ای جامعه شناسی و اقتصاد تلقی می شود. وضعیت بسامان اقتصادی، بهره مندی از سلامت و تندرستی و داشتن روابط دوستانه با دیگران بخشی از عناصر اساسی مورد نیازی هستند که در بهبود کیفیت زندگی موثرند. بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر تئوریهای توسعه و نظریه هایی که در ارائه مسیری جهت نیل به توسعه اقتصادی و حرکت به سمت "جامعه رفاه" سعی داشتند، بدون در نظر گرفتن متن اجتماع و چگونگی روابط انسانی نهفته در آن ، برنامه ریزی های اقتصادی دولتها را تحت تاثیر قرار می دادند، در حالیکه تحقیقات اخیر نشان داده که شیوه تعامل مردم با یکدیگر ، نحوه و میزان مشارکت آنها در امور مدنی و باورها و ارزشهای مشترک آنها می تواند در کاهش زمان و هزینه های اقتصادی و اجتماعی تاثیر به سزایی داشته باشد؛ از این رو مفهوم سرمایه اجتماعی ( در کنار سرمایه طبیعی ؛ اقتصادی و انسانی ) مطرح شده که شامل نهادها، روابط؛ نگرشها و ارزشهایی است که تعامل مردم را هدایت می کند و آنها را در توسعه اقتصادی و اجتماعی مشارکت دهد(شارع پور، 106:1380).

  از آنجا که انسانها از طریق روابطی که با یکدیگر برقرار می سازند سعی دارند تا نیازمندی های خود را تامین و اهداف مورد نظر خود را محقق کنند ، پدیده ای بنام "جامعه " شکل می گیرد. برقراری رابطه میان افراد باعث می شود تا اطلاعات بین آنها مبادله شود و افراد جامعه در قالب شبکه های مختلف اجتماعی از قبیل همسایگان، دوستان، شبکه های خویشاوندی، خانواده و... به تعریف و تحقق منافع جمعی اقدام کنند و با مشارکت فعال اجتماعی در بهبود کیفیت زندگی فردی و جمعی خود بکوشند ، هر چه این روابط از استحکام بیشتر و از کیفیت و کمیت بالاتری برخوردار باشد و نظام مندتر و هماهنگ تر عمل کند شاهد دستیابی به اهداف جمعی در مدت زمانی کوتاهتر و با صرف هزینه ای کمتر خواهیم بود. در این حالت ما می توانیم از " سرمایه اجتماعی" صحبت به میان آوریم که ترکیب ویژه ای از روابط اجتماعی و کیفیت این روابط است. این نکته را باید خاطر نشان ساخت که ارتباطات اجتماعی هنگامی می توانند به مثابه " سرمایه اجتماعی " عمل کنند که مبتنی بر اعتماد متقابل و تحت تاثیر ارزشها و هنجارهای مشترکی که افراد جامعه در آن شریکند؛ باشند. در نتیجه سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی در روابط بین فردی می تواند از سطحی خرد به سطحی کلات تسری یابد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را به همراه آورد.

  گروهی از دانشمندان علوم اجتماعی که احیا کننده سنت توکویل هستند طیف وسیعی از قرائن تجربی را جمع آوری نموده اند که نشان می دهد کیفیت زندگی عمومی و عملکرد نهادهای اجتماعی عمقاً متاثر از هنجارها و شبکه های مشارکت مدنی است. سرمایه اجتماعی به تدریج به عنصر حیاتی توسعه اقتصادی در سرتاسر جهان تبدیل می شود. دهها پژوهش توسعه روستایی نشان داده است که شبکه نیرومند انجمنهای مردمی محلی برای رشد اقتصادی به اندازه سرمایه گذاری فیزیکی، تکنولوژیکی، با دستیابی به قیمت مناسب اهمیت دارد.

  1-2-بیان مسئله:      

  در حال حاضر رشد و توسعه روز افزون در تمامی عرصه های اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی در همه جوامع خصوصا جوامع در حال توسعه مشهود و ملموس است. بنابراین همه جوامع برای دستیابی به توسعه همه جانبه پایدار باید الگوهای مناسبی را چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی_ اجتماعی برای خود فراهم سازند تا بتوانند به این مهم دستیابند.

  مطالعات توسعه به صورت محدود در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا با تمرکز بر روی مشکلات کلان اقتصادی؛ ارتباط جهانی و نابرابری بین کشورهای فقیر و غنی آغاز شد(براهمن،4:1381). در این سالها مفهوم توسعه را مترادف با رشد اقتصادی بکار می بردند( ساعی،18:1388) و بالا بردن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه را اهداف اصلی توسعه قرار می دادند؛ اما با تشدید مسائلی چون فقر، بیکاری، نابرابری، تخریب منابع طبیعی و ... کاربرد متغیرهای اقتصادی به عنوان تنها عامل موثر در بخش توسعه مورد تردید قرار گرفت( پور محمدی و زالی،38:1383). همین امر باعث شد که از دهه 1970 به بعد توجه به توسعه پایدار با محوریت توسعه انسانی و حفظ منابع طبیعی برای نسلهای آینده مورد توجه قرار گیرد.

  تا اینکه در سال 1992 میلادی در "کنفرانس زمین" توسعه پایدار بدین صورت تعریف شد: رفع نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده در برآورده کردن نیازهایشان، بعلاوه در کمیسیون جهانی  محیط زیست ، توسعه پایدار را اینگونه تعریف می کنند: توسعه پایدار فرآیند تغییر در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاریها، سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییر نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. همچنین کمسیون"براتنلند" در باره توسعه پایدار می گوید: توسعه پایدار به عنوان یک فرآیند، لازمه بهبود و پیشرفت است، فرآیندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستیهای اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته است و باید موتور حرکت پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام جوامع بویژه کشورهای در حال توسعه باشد( عباسپور،1008:1386).

  بنابراین، توجه به توسعه پایدار با تمرکز بر توسعه انسانی مورد توجه قرار گرفت و در سالهای اخیر توجه به سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شناخته شده است. اما منظور از سرمایه اجتماعی هنجارها و شبکه هایی است که مردم را قادر می سازد تا دست به کنش جمعی بزنند( پورستن،1998). بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است، بنابراین با استفاده از شناخت سرمایه های اجتماعی و شیوه های بکارگیری آن می توان نیروها انسانی را بسوی دستیابی به توسعه پایدار هدایت کرد.

   شهر بندر عباس یکی از شهرهای کهن و سابقه دار در تارخ کشور است که بخاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و زیست محیطی خاصی که دار د از یک سو و به دلیل مشارکت انسان آن در طول تاریخ اهمیت ویژه ای در توسعه کشوری داشته است. منابع طبیعی؛ نفت، و موقعیت تجاری و مرز آبی مشترک این شهر با کشورهای مجاور موقعیت ویژه ای برای آن ایجاد کرده است. توسعه پایدار چنانکه گفته شد بر استفاده از منابع طبیعی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر با حفظ آن برای نسل های آینده تاکید دارد  بنابراین سنجش این امر که شناخت مردم شهر از ابعاد توسعه تا چه اندازه است  اهمیت بسزایی در برنامه ریزی های آینده در جهت توسعه پایدار شهر بندرعباس خواهد داشت،  بعلاوه تحقیقات جدید در سطح دنیا نشان می دهد که سرمایه اجتماعی عاملی مهم در مشارکت انسانی در جهت توسعه پایدار است بنابرابن پرداختن به سرمایه اجتماعی و سنجش همبستگی آن با توسعه پایدار شهری اهمیت بسزایی در برنامه ریزی و دستیابی به این مهم است.

  تحقیق حاضر ضمن شناخت هر یک از این عوامل قصد دارد با بررسی تاثیر متقابل سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار، دریابد که ایندو تا چه اندازه از یکدیگر متاثر می شوند؟ بهترین شیوه ها در بکار گیری ایندو عامل در کنار یکدیگر برای دستیابی به توسعه پایدار شهری چیست؟ در صورت بها ندادن به سرمایه اجتماعی آیا توسعه پایدار شهری بطور کامل محقق خواهد شد یا خیر؟

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

  ما در دنیایی زندگی می کنیم که حرکت رو به جلو در آن اجتناب ناپذیر است و پیشرفت و توسعه هر روز تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. پیشرفت روز افزون تکنولوژی، روابط انسانی، تغییرات اجتماعی و اقتصادی، همه و همه دست بدست هم می دهند تا هر روز تغییراتی را در شیوه زندگی، کاربرد منابع و... پیش روی ما قرار دهند، بنابراین شناخت منابع، راههای استفاده بهینه از آن و ضمن حفظ آنها برای نسلهای آینده اهمیت بالایی در مطالعات دارد؛ بعلاوه چون جمعیت انسانی از تاثیرگذارترین عوامل در این راستاست باید طوری شناخته و هدایت شود که بالاترین و بهترین بازدهی و کارکرد از منابع را برای خود فراهم سازد؛ بنابراین شناخت سرمایه های اجتماعی و یا ایجاد آن به انسان کمک می کند تا روابطش با جامعه را طوری برنامه ریزی کند که بهترین و بالاترین بهره وری را کسب نماید، بنابراین توجه به سرمایه های اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه پایدار اقتصادی چه در سطح کشور و چه در سطح شهرها اهمیت ویژه ای دارد چنانچه مطالعات گوناگونی در نقاط مختلف دنیا و یا حتی کشور خودمان در این مورد صورت گرفته است.ضمن اینکه سعادت(1387) در مقاله ای به تعیین روند تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران پرداخته است، بدین منظور با استفاده از میزان سرمایه اجتماعی که برای یکسال (1380) برای ایران تخمین زده شده بود، به استخراج روند سرمایه اجتماعی در ایران اقدام نمود و برای اینکار از روش فازی استفاده کرده است.

  همچنین امیری و همکاران(1385) در مقاله خود میزان تاثیر سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی را بر رشد اقتصادی استانهای کشور مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصله نشان داد که سرمایه اجتماعی برون گروهی با افزایش تعاملات باعث افزایش اعتماد و کاهش هزینه مبادلاتی از جمله رانت جویی می شود که از این طریق اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد( سعادت:1387). بالاخره سوری(1385) در مقاله خود از تعداد چکهای بلا محل سرانه بعنوان شاخصی برای کاهش سرمایه اجتماعی به این نتیجه رسیده است که بین کاهش سرمایه اجتماعی و اغلب متغییرهای مربوط به سطح فعالیتهای اقتصادی رابطه منفی و معناداری وجود دارد(سوری،1385).

  همایش ملی سلامت ، محیط زیست و توسعه پایدار با پذیرش 285 مقاله علمی با حضور استادان برجسته محیط زیست کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس در اسفند ماه سال1389 برگزار شد. این همایش به همت معاونت پژوهشی واحد بندرعباس و با همکاری اداره کل استاندارد هرمزگان ، پخش فراورده های نفتی هرمزگان ، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ، اداره کل محیط زیست هرمزگان ، اداره هواشناسی بندرعباس ، پژوهشکده هواشناسی کشور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد های همدان ، جهرم ، شبستر ، پرند ،علوم وتحقیقات خوزستان ، دماوند به مدت دو روز در واحد بندرعباس برگزار شد . اهداف این همایش از نظر برگذار کنندگان : توجه به محیط زیست و توسعه پایدار برای ادامه حیات ، از ضروریات قرن معاصر است و عدم توجه انسان به عنوان بزرگترین آلوده کننده محیط زیست خطری جدی است که کره زمین و حیات را به شدت تهدید می کند و در صورت تجدید نظر نکردن در رفتار زیست محیطی و پیدا نکردن راه حل صحیح و مناسب ضربات جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد خواهد شد، بالا بردن آگاهی مردم از عواقب آلودگی محیط زیست و خطرات ناشی از عدم رعایت اصول زیست محیطی به طور حتم ما را در رسیدن به محیطی سالم ، پاک و بهداشتی کمک خواهد کرد و راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار خواهد کرد.

  حمیدرضا عامری سیاهویی, ابراهیمرستم گورانی,مریم بیرانوندزاده درتحقیقی در زمستان سال 1389 تحت عنوان"سکونتگاههای غیر رسمی، امنیت و توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندرعباس)" نشان داده اند که شهر بندرعباس در سال های اخیر بواسطه موقعیت استراتژیک و وجود بنادر و همچنین صادرات و واردات کالا رشد و توسعه بی سابقه ای را یافته است. جمعیت این شهر در سرشماری 75 معادل 273578 نفر بوده که این تعداد در سال 85 به 379301 نفر افزایش پیدا کرده است. بر این اساس مشخص است که جمعیت این شهر طی دوره 75 تا 85 بالغ بر 105 هزار نفر افزایش یافته است. از طرفی مهاجرت از سایر استان ها به این شهر سبب گسترش شهر و ایجاد محلات حاشیه ای و فرسوده شدن بافت قدیمی این شهر شده است که این محلات توسعه پایدار را در شهر بندرعباس به چالش کشیده اند.

  نتایج این تحقیق بیانگر این است که در میان محلات دارای بافت حاشیه ای مورد بررسی در شهر بندرعباس محلات داماهی و اسلام آباد دارای پایداری نسبتا قوی هستند و شاخص امنیتی در این محلات به نسبت رضایت ساکنان خوب ارزیابی شود. از طرفی محله شهناز به عنوان محله ناپایدار شناخته شد. این محله و همچنین محلات با پایداری ضعیف دارای وضعیت نابسامانی به لحاظ امنیتی هستند. بر اساس آمارها حدود نیمی از دزدی ها ومزاحمت های خیابانی در این محلات صورت می گیرد که محله شهناز و دوهزار در صدر این محلات قرار دارند.برنامه ریزی جهت جلوگیری از مهاجرت ساکنان بومی و همچنین ارائه خدمات و اقدامات جوامع بشری می باشد. وجود ابعاد مختلف توسعه دلالت بر پیچیدگی آن دارد. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه اجتماعی است که در واقع عبارت است از بهبود کمی و کیفی شاخصهای اجتماعی به منظور دستیابی به توسعه کلان( تشکر و معینی،1381). بنابراین چنانچه در بالا اشاره شد با توجه به اهمیت روز افزون سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار تحقیق حاضر ضرورت میابد تا بتوان ضمن شناخت هرچه بیشتر سرمایه های اجتماعی در منطقه و ظرفیتهای توسعه ای شهر بندر عباس جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری بالاترین میزان بهره وری را ایجاد کرد. شناخت موقعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منطقه در کنار شناخت ویژگیهای فردی ساکنان آن از قبیل مشارکت اجتماعی، شکافهای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهای فرهنگی روابط خانوادگی و همبستگی اجتماعی بعنوان شاخصهای سرمایه اجتماعی به برنامه ریزان شهری و سیاستگذاران کمک خواهد کرد تا بهت بتوانند روند توسعه را در این شهر مشخص کنند و آن را به سوی شهری پایدار سوق دهند.

  1-4-سوالات تحقیق:

  سرمایه اجتماعی چیست؟ توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری هریک به چه معنا هستند؟ چه کاربردهایی دارند؟ و مهمترین سوال تحقیق این است که آیا این دو متغیر بر هم تاثیر دارند یا خیر؟ اگر دارند میزان این تاثیر و جهت آن چگونه است؟

  1-5-قلمرو تحقیق:

  الف) از نظر زمانی: این تحقیق قلمرو زمانی ندارد به دلیل اینکه در زمره تحقیقات تجربی نیست اما مدت زمان اجرای آن مشخص شده است( دو ترم).[1]

  ب) از نظر مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق بررسی تحلیلی از تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهر در شهر بندر عباس است.

  ج) از نظر موضوعی: از نظر موضوعی کانون اصلی این تحقیق به بررسی تحلیلی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری در شهر بندر عباس متمرکز است.

  1-6-اهداف تحقیق:

  هدف کلی : بررسی این مسئله که آیا سرمایه اجتماعی تاثیری بر توسعه پایدار شهری دارد که به این منظور برطبق نظریه راهنمای تحقیق فرضیاتی مطرح شده که تلاش می شود رابطه و یا عدم رابطه آنها با یکدیگر اثبات گردد.

  هدف کاربردی: این تحقیق به بررسی مسئله بین رابطه ای در اقتصاد و جامعه شناسی می پردازد و هدف اصلی آن پاسخ دادن به رابطه هایی است که در فرضیه آمده است تا نهادها و سازمانهای استانی و حتی کشوری در چشم انداز آینده برای توسعه شهری بتوانند در برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای خود از یافته های تحقیق حاضر استفاده کنند. منظور ا ز هدف کاربردی، هدفی است که تحقیق حاضر قصد دارد تا با بررسی رابطه متغیر ها و  با ارایه نتایج بدست آمده پیشنهادات کاربردی ارایه کند تا سیاستگذاران بتوانند در سیاستهای خرد وکلان از این نتایج بهره ببرند.

   

  [1]. منظور از قلمرو زمان در تحقیقات تجربی این است که این تحقیق چون در محیط اجتماعی انجام می شود و نه در شرایط آزمایشگاهی زمان خاصی در آن د نظر نیست بعلاوه این تحقیق جزء تحقیقات تجربی محسوب نمی شود چون در شرایط آزمایشگاهی برگذار نمی شود و جامعه آماری آن انسانها هستند(ساروخانی،1381). بعلاوه این تحقیق چون نه یک تحقیق تاریخی است و نه یک تحقیق پانل یا مقطعی یا مقایسه ای از دو زمان مختلف باز هم قلمرو زمانی برای آن در نظر گرفته نمی شود و مدت زمان دو ترم که به آن اشاره شده است  تنها مدت زمان انجام تحقیق است.

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب:

  فصل اول

  1--1مقدمه..................................................................................................................................................10

  1-2-بیان مسئله...........................................................................................................................................12

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................................................15

  1-4-سوالات تحقیق...................................................................................................................................19

  1-5-قلمرو تحقیق.......................................................................................................................................19

  1-6-اهداف تحقیق.....................................................................................................................................20

  1-7-فرضیات تحقیق..................................................................................................................................21

  فصل دوم: پیشینه پژوهش

  2-1-مقدمه................................................................................................................................................24

  2-1-1-مطالعات داخلی.............................................................................................................................24

  2-1-2-مطالعات خارجی...........................................................................................................................27

  2-2- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه..........................................................................................................28

  2-2-1- تاریخچه سرمایه اجتماعی...........................................................................................................29

  2-2-2- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی................................................................................................31

  2-2-3- ابعاد سرمایه اجتماعی.................................................................................................................34

  2-3- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی......................................................................35

  2-3-1- پیر بوردیو...................................................................................................................................35

  2-3-2- جیمز کلمن..................................................................................................................................40

  2-3-3- رابرت پانتام..................................................................................................................................46

  2-3-4- فرانسیس فوکویاما........................................................................................................................53

  2-4-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار.................................................................................................59

  2-4-1- مفاهیم توسعه پایدار.....................................................................................................................59

  2-4-2- انواع توسعه پایدار......................................................................................................................66

  2-4-2-1-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار...........................................................................66

  2-4-2-2- توسعه پایدار ضعیف.............................................................................................................68

  2-4-2-3- توسعه پایدار قوی.................................................................................................................69

  2-4-2-4- مدل ایده آل توسعه پایدار....................................................................................................70

  2-5- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری........................................................................................72

  2-5-1- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر.........................................................................................72

  2-5-2- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر......................................................74

  2-6-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری............................................................................................88

  2-6-1- نظریه قطب رشد........................................................................................................................89

  2-6-2- توسعه اگروپلیتن.........................................................................................................................91

  2-6-3- رشد شهرهای کوچک و متوسط................................................................................................94

  2-7- شهر پایدار......................................................................................................................................96

  2-8- نگرش اجتماعی به پایداری شهر...................................................................................................99

  2-9- پایداری و عدالت اجتماعی..........................................................................................................101

  2-10- خاستگاه بوم- شهر.....................................................................................................................102

  2-11- مفهوم بوم شهر پایدار..................................................................................................................106

  2-12-1- اطلاعات بندرعباس................................................................................................................107

  2-12-2- تاریخچه بندرعباس................................................................................................................107

  2-12-3-موقعیت جغرافیایی و وسعت...................................................................................................110

  2-12-4- آب و هوا.................................................................................................................................111

  2-12-5- ویژگیهای طبیعی......................................................................................................................112

  2-12-6- خلیج فارس.............................................................................................................................113

  2-12-7- تنگه هرمز................................................................................................................................113

  2-12-8- آب و هوای هرمزگان..............................................................................................................114

  2-12-9- ویژگیهای اجتماعی.................................................................................................................114

  2-12-10- سابقه تاریخی.......................................................................................................................115

  2-13- چارچوب نظری..........................................................................................................................116

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه............................................................................................................................................120

  3-2- شرح واژه ها و اصطلاحات..........................................................................................................121

  3-2-1- تعاریف نظری..........................................................................................................................121

  3-2-1-1- سرمایه اجتماعی..................................................................................................................121

  3-2-1-2- اعتماد.................................................................................................................................122

  3-2-1-3- مسئولیت اجتماعی.............................................................................................................123

  3-2-1-4- آگاهی عمومی...................................................................................................................123

  3-2-1-5- مشارکت............................................................................................................................124

  3-2-1-6- پایداری..............................................................................................................................124

  3-2-1-7- پایداری شهری.................................................................................................................125

  3-2-1-7-1- شاخصهای توسعه پایدار شهری...................................................................................127

  3-2-1-8- توسعه پایدار.....................................................................................................................136

  3-2-1-9- توسعه پایدار شهری.........................................................................................................137

  3-3- تعریف عملیاتی متغیرها.............................................................................................................140

  3-4- نوع پژوهش...............................................................................................................................146

  3-5- جامعه آماری.............................................................................................................................147

  3-6- نمونه آماری حجم نمونه مورد پژوهش................................................................................148

  3-7- روش نمونه گیری................................................................................................................149

  3-8- اعتبار و پایایی تحقیق..........................................................................................................149

  3-9- ابزارجمع آوری داده ها......................................................................................................151

  3-10- روش جمع آوری داده ها.................................................................................................151

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

  4-1- مقدمه.................................................................................................................................153

  4-2- اطلاعات توصیفی..............................................................................................................154

  4-2-1- متغیرهای زمینه ای.......................................................................................................154

  4-3- تجزیه و تحلیل..................................................................................................................169

  4-3-1- آزمون فرضیات...........................................................................................................169

  4-4- تجزیه و تحلیل چند متغیره..............................................................................................188

  4-4-1- تحلیل چند متغیره(رگرسیونی)....................................................................................188

  فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

  5-1- مقدمه..............................................................................................................................190

  5-2- خلاصه پژوهش..............................................................................................................190

  5-3- تفسیر روابط متغیرها.......................................................................................................193

  5-4- استنتاج آماری.................................................................................................................194

  5-5- استنتاج تئوریکی.............................................................................................................199

  5-6- محدودیتهای پژوهش.....................................................................................................200

  5-7- پیشنهادات پژوهشی......................................................................................................200

  فهرست منابع فارسی...............................................................................................................201

  فهرست منابع انگلیسی............................................................................................................205

  فهرست جداول و نمودارها

  جدول شماره(1)توصیف پاسخگویان برحسب جنس...................................................................................................154

  نمودارشماره(1)توصیف پاسخگویان برحسب جنس......................................................................................................154

  جدول شماره(2) توصیف پاسخگویان بر حسب سن.....................................................................................................156

  نمودار شماره(2) توصیف پاسخگویان بر حسب سن.....................................................................................................156

  جدول شماره(3)توصیف پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل.......................................................................................156

  نمودارشماره(3)توصیف پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل.........................................................................................157

  جدول شماره(4)توصیف پاسخگویان برحسب تحصیلات.............................................................................................157

  نمودارشماره(4)توصیف پاسخگویان برحسب تحصیلات..............................................................................................158

  جدول شماره(5)توصیف پاسخگویان برحسب فعالیت..................................................................................................158

  نمودارشماره(5)توصیف پاسخگویان برحسب فعالیت....................................................................................................159

  جدول شماره(6)توصیف پاسخگویان برحسب میزان درآمد..........................................................................................160

  نمودارشماره(6)توصیف پاسخگویان برحسب میزان درآمد...........................................................................................160

  جدول شماره(7)توصیف پاسخگویان برحسب بومی و غیر بومی.................................................................................161

  نمودارشماره(7)توصیف پاسخگویان برحسب بومی و غیر بومی..................................................................................161

  جدول شماره (8)توصیف بعد مشارکت عملی از مفهوم مشارکت اجتماعی..................................................................162

   نمودارشماره(8)توصیف پاسخگویان برحسب مشارکت عملی.....................................................................................162

  جدول شماره (9)توصیف بعد مشارکت عمومی از مفهوم مشارکت اجتماعی................................................................162

  نمودارشماره(9)توصیف پاسخگویان برحسب مشارکت عمومی....................................................................................163

  جدول شماره (10)توصیف مفهوم مشارکت اجتماعی.....................................................................................................163

   نمودارشماره(10)توصیف پاسخگویان برحسب مشارکت اجتماعی...............................................................................164

  جدول شماره (11)توصیف بعد اعتماد ساختاری از مفهوم اعتماد اجتماعی.....................................................................164

  نمودارشماره(11)توصیف پاسخگویان برحسب اعتماد ساختاری.....................................................................................164

  جدول شماره (12)توصیف بعد اعتماد به اجتماع از مفهوم اعتماد اجتماعی....................................................................165

  نمودارشماره(12)توصیف پاسخگویان برحسب اعتماد به اجتماعی...................................................................................165

  جدول شماره (13)توصیف مفهوم اعتماد اجتماعی............................................................................................................165

  نمودارشماره(13)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم اعتماد اجتماعی.............................................................................166

  جدول شماره (14)توصیف بعد انسجام خانوادگی از مفهوم انسجام اجتماعی....................................................................166

  نمودارشماره(14)توصیف پاسخگویان برحسب بعد انسجام خانوادگی..............................................................................166

  جدول شماره (15)توصیف بعد انسجام فردی از مفهوم انسجام اجتماعی..........................................................................167

  نمودارشماره(15)توصیف پاسخگویان برحسب بعد انسجام فردی.....................................................................................167

  جدول شماره (16)توصیف مفهوم انسجام اجتماعی...........................................................................................................167

  نمودارشماره(16)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم انسجام اجتماعی............................................................................168

  جدول شماره (17)توصیف مفهوم توسعه ی پایدار شهری.................................................................................................168

  نمودارشماره(17)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم توسعه ی پایدار شهری..................................................................168

  جدول شماره (18)توصیف مفهوم شبکه های اجتماعی.....................................................................................................169

  نمودارشماره(18)توصیف پاسخگویان برحسب مفهوم شبکه های اجتماعی.......................................................................169

  جدول شماره (4-3-1) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به سن و توسعه پایدار شهری.........................................169

  جدول (4-3-2) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای سن و توسعه پایدار شهری....................................................170

  جدول شماره (4-3-3) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به مشارکت اجتماعی و سن............................................170

  جدول (4-3-4) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای مشارکت اجتماعی و سن........................................................171

  جدول شماره (4-3-5) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها مربوط به متغییر های اعتماد اجتماعی و سن....................171

  جدول (4-3-6) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای اعتماد  اجتماعی و سن............................................................172

  جدول شماره (4-3-7) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به انسجام اجتماعی و سن.................................................172

  جدول (4-3-8) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای سن و انسجام اجتماعی............................................................172

  جدول شماره (4-3-9) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به شبکه های اجتماعی و سن...........................................173

  جدول (4-3-10) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای سن و شبکه های اجتماعی....................................................173

  جدول (4-3-11) آزمون اسپیرمن برای متغیرهای تحصیلات و توسعه ی پایدار شهری......................................................174

  جدول (4-3-12) آزمون اسپیرمن برای متغیرهای تحصیلات ومشارکت اجتماعی...............................................................175

  جدول (4-3-13) آزمون اسپیرمن برای متغیرهای تحصیلات و اعتماد اجتماعی.................................................................176

  جدول (4-3-14) آزمون اسپیرمن برای متغیرهای تحصیلات و شبکه های اجتماعی...........................................................176

  جدول (4-3-15) آزمون اسپیرمن برای متغیرهای تحصیلات و انسجام اجتماعی..............................................................177

  جدول شماره ی (4-3-16) آزمون نرمالیته ی مفهوم مشارکت اجتماعی...........................................................................178

  جدول شماره ی (4-3-17)توصیف میانگین مشارکت اجتماعی برحسب جنسیت............................................................179

  جدول شماره (4-2-21)آزمون لون و آزمون تی برای تفاوت مشارکت اجتماعی برحسب جنسیت..................................179

  جدول شماره ی (4-3-22) آزمون نرمالیته ی مفهوم اعتماد اجتماعی..............................................................................180

  جدول شماره ی (4-3-23)توصیف میانگین اعتماد اجتماعی برحسب جنسیت...............................................................180

  جدول شماره (4-3-24)آزمون لون و آزمون تی برای تفاوت اعتماد اجتماعی برحسب جنسیت.....................................181

  جدول شماره ی (4-3-25) آزمون نرمالیته ی مفهوم انسجام اجتماعی.............................................................................181

  جدول شماره ی (4-3-26)توصیف میانگین انسجام اجتماعی برحسب جنسیت..............................................................182

  جدول شماره (4-3-27)آزمون لون و آزمون تی برای تفاوت انسجام اجتماعی برحسب جنسیت....................................182

  جدول شماره ی (4-3-28) آزمون نرمالیته ی مفهوم شبکه های اجتماعی.........................................................................183

  جدول شماره ی (4-3-29)توصیف میانگین شبکه های اجتماعی برحسب جنسیت.........................................................183

  جدول شماره (4-3-30)آزمون لون و آزمون تی برای تفاوت شبکه های اجتماعی برحسب جنسیت...............................184

  جدول شماره (4-3-31) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار شهری...............184

  جدول (4-3-32) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار شهری............................185

  جدول شماره (4-3-33) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به اعتماد اجتماعی و توسعه پایدار شهری......................185

  جدول (4-3-34) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای اعتماد اجتماعی و توسعه پایدار شهری..................................186

  جدول شماره (4-3-35) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به شبکه های اجتماعی و توسعه پایدار شهری................186

  جدول (4-3-36) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای شبکه های اجتماعی و توسعه پایدار شهری...........................187

  جدول شماره (4-3-37) میانگین،انحراف معیار و تعداد پاسخ ها به انسجام اجتماعی و توسعه پایدار شهری........................................187

  جدول (4-3-38) آزمون همبستگی پیرسون برای متغییرهای انسجام اجتماعی و توسعه پایدار شهری...................................................188

  جدول شماره (4-4-1) ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون در باره ی عوامل موثر بر توسعه ی پایدار شهری...........................................18

  منبع:

   

  فهرست منابع فارسی:

  اذانی، مهری (1385)، مجموعه مقالات اولین همایش جغرافیا و قرن 21، انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد.

  ارائه الگوی طراحی شهری پایدار ، شیما فرشاد ، 1381 ، آزاد خوراسگان. ارشد معماری

  اصغر ضرابی، آینده شهرها، برنامه ریزی توسعه پایدار شهری، مجموعه مقالات اولین سمینار، مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، تبریز، شهرداری تبریز، 1379

  امکچی، حمیده (1383)، شهرهای میانی و نقش آنها در چارچوب توسعه ملی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

  بحرینی، سید حسین و مکنون، محمد رضا (1380)، توسعه شهری پایدار از فکر تا عمل، مجله محیط شناسی، دانشگاه تهران، شماره 27

  برآبادی، محمود (1384)، الفبای شهر، تهران، سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور

  بوردیو، پیر. (1384)، نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، انتشارات نقش و نگار.

  بهرامی، فردین، (1381)، ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی، انتشارات نسیم البرز، شماره 10، تهران

  پاپلییزدی، محمد حسین ابراهیمی و حسین رجبی سناجرایی (1382) نظریه های شهر و پیرامون آن، انتشارات سمت، تهران.

  پانتام، رابرت (1380)، دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، انتشارات سلام، چاپ اول، تهران.

  پرانک، ژان و محبب الحق، علی (1380) گزارش لایحه پیش زمینه توسط توسعه پایدار، مجموعه پژهش های محیط زیست، دانشگاه تهران. 

  تام ترمز، شهر همچون چشم انداز، ترجمه فرشاد نوریان، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، 1376

  جمال معینی، توسعه پایدار، مجله صبح سبز، سال اول، 1380، شماره دوم و سوم

  حکمت نیا، حسن و موسوی، میر نجف (1385) مجموعه مقالات اولین همایش جغرافیا و قرن 91، انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد.

  خلاصه مقالات ساماندهی فرهنگی،  وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی، 1377.

  شبیر زادگان، فرشاد (1377). محیط زیست و توسعه پایدار، فصلنامه محیط زیست، شماره اول

  شریفیان ثانی، مریم (1380)، سرمایه اجتماعی، مفاهیم اصلی و چارچوب نظری، فصلنامه مددکاری اجتماعی، شماره 8

  شکویی، حسین و موسی کاظمی محمدی، سید مهدی (1379)، مولفه های اجتماعی – اقتصادی توسعه پایدار شهری (پژوهش موردی شهر قم)، مجموعه مقالات اولین همایش مدیریت و توسعه شهری پایدار در نواحی شهری.

  شیمه، الف. (1376)، مقدمه ای بر مبانی شهری، تهران، دانشگاه علم  و صنعت

  علومی، سعید بابک، سرمایه اجتماعی، ماهنامه تدبیر، سال دوازدهم، شماره 116، مهرماه 1380.

  علوی تبار، علیرضا (1379)، مشارکت در اور شهار، نشر سازمان شهرداری ها، چاپ اول، تهران

  فتحی، زهره (1379)، شهرهای کوچک و توسعه پایدار منطقه ای، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4، تهران

  فوکویاما، فرانسیس (1379). پایان نظم، ترجمه غلام عباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان

  قدیمی، حجت الله (1379). فناوری اطلاعات و مدیریت توسعه شهری، مجله شهرداری ها. سال دوم، شماره 23

  کاظمی محمدی و موسوی، مهدی (1378)، ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری، پژوهش موردی شهر قم، رساله دکتری جغرافیایی انسانی (گرایش شهری) دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

  کلمن، جیمز، (1377)، بنیان های نظریه اجتماعی، ترجمه منوچر صبوری، نشر نی تهران.

       27. مارک رزلند، آرمانشهرهای امروز: پیوند شهر و طبیعت، ترجمه مهناز. م. معیری، مجله

  معماری وشهرسازی دوره هفتم، شماره 49-48، اسفند ماه 1377 .

  مجموعه راهنمای جهانگردی ایران 26، استان هرمزگان، حسن زنده دل و دستیاران، نشر ایران گردان، 1377، تهران.

  مجتهدزاده، غلامحسین (1379)،معنی و مفهوم توسعه پایدار در مناطق شهری، مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت توسعه پایدار، در نواحی شهری، تبریز، شهرداری، تبریز.

  مجموعه راهنمای جهانگردی ایران 26، استان هرمزگان، حسن زنده دل و دستیاران، نشر ایران

  مدنی، مریم، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری (شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت (MA) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 890-1388

  مسعود حسن نژاد امجدی و دیگران، معنی و مفهوم توسعه پایدار و نمود آن در شهر، مجموعه مقالات اولین سیمنار مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، شهرداری تبریز، تبریز، 1379.

  مظفر صرافی، شهر پایدار چیست؟ فصلنامه مدیرتی شهری، سال اول، شماره 4، زمستان 1379.

  مظفر صرافی، مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی، تهران1379.

  معرفی شاخص های ارزیابی و بررسی روند توسعه پایدار شهری درکلان شهر تهران، دکتر جعفر رزمی، سار ایزدی، منا انوری، مجله فرآیند مدیریت و توسعه شماره 67، بهار 1387.

  موحد، علی (1379) توسعه پایدار در شهری، نشریه مسکن و انقلاب، شماره 9.

  موسی کاظم محمدی، سید مهدی (1380) توسعه پایدار شهری: مفاهیم و دیدگاه ها، فصلنامه پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، شماره 42

  نوریان، فرشاد (1379). کاربرد سیستم های اطلاعاتی در مدیریت و برنامه ریزی شهری درایران، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4 .

  الوانی، سید مهدی، سید تقوی، میر علی (1381)، سرمایه اجتماعی: مفاهیم  نظریه ها، فصلنامه مدیریت، بهار و تابستان، دانشگاه علامه طباطبایی شماره 33 و 34.

  وزین، ع، ر. 1378. سامان دهی شهری و تکنیک شهرسازی، مشهد، نشر درخشش.

  وزین، ع، ر. 1378. سامان دهی شهری و تکنیک شهرسازی، مشهد، نشر درخشش گردان، 1377، تهران.

  محمود امیر یار محمدی، به سوی شهرسازی انسانگرا، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، 1379.

  مظفر صرافی، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری، مجله معماری و شهرسازی، شماره 35، ص 39.

  فرهنگ مهر، دیدی نو از دینی کهن (فلسفه زرتشت، تهران، نشر دیبا، 1375، ص 70.

  الیزابت بارنون، گیتی ویلیامز و هایک خبز، شهر متراکم و پایداری شهری، ترجمه فریده باروقی، فصلنامه مدیریت شهری، سال اول، شماره 4، زمستان 1379، ص 18).

  منابع انگلیسی:

  Declining* social captal, jornual of democracy vol, 6.                    

  Elkin, T.M. (1994) ''Reviewing The City: Towared sustainable urban Development'', Frends of the Earth, London.

  Feyzan, E. (2000). ''Global Trans formations rersus local Dynanics in Istanbul'', pergamon, 17 (5): 371-377.

  Fukuyama, franeis, (1999), ‘’social capital and civil soeiety’ prepared for delivery at the im.

  Put nam, R.D. (1995), Boulding Alone: America’s

  Wellman, Barry and.j.f Grifin (1992) . ‘’wich type of lies and network provide what kinds of social suppial? advances in grop processes, vol 90.

  Yourg. W. (1995). ''politral revolution and urban development'', urban planningco.

   

   


موضوع پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, نمونه پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, جستجوی پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, فایل Word پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, دانلود پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, فایل PDF پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, پروژه در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, پروژه درباره پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

فصل اول: کلیات -1-مقدمه: سرمایه اجتماعی از حوزه های نو ظهور و جنجال آفرین در مطالعات میان رشته ای جامعه شناسی و اقتصاد تلقی می شود. وضعیت بسامان اقتصادی، بهره مندی از سلامت و تندرستی و داشتن روابط دوستانه با دیگران بخشی از عناصر اساسی مورد نیازی هستند که در بهبود کیفیت زندگی موثرند. بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر تئوریهای توسعه و نظریه هایی که در ارائه مسیری جهت نیل به توسعه اقتصادی ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی چکیده : هدف از تحقیق فوق بررسی نقش مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، شدّت وضعف آنها در فرآیند سرمایه گذاری در شهرستان خلخال با نگرش به کل کشور بوده و نقش میزان حمایتها، نظارتها و هدایت سرمایه گذاری از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوطه و میزان آن بر انواع سرمایه گذاری می باشد. در این بررسی فرضیه ها و پاسخ های ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( M.A ) چکیده راه رسیدن به پایداری شهری از توسعه محل ه‏ای می‏گذرد. محله به عنوان کوچک­ترین و مهم­ترین واحد شهری، از نخستین اولویت­ها بوده و محله پایدار می­تواند زیربنای مناسبی را برای توسعه پایدار شهری فراهم نماید. ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است. محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA چکیده فارسی: هدف از این پژوهش بررسی رابطه سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد ایران با تاکید بر رابطه بلندمدت میان آن ها است. برای این منظور یک شاخص معکوس از سرمایه اجتماعی و یک شاخص اساسی از توسعه مالی به کار گرفته شد و سپس به کمک الگوی تصحیح خطای برداری، ضرایب مدل تخمین زده شد. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و ...

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري اسلامينيم‌سال دوم سال تحصيلي 93 - 1392 چکيده:           موقوفات در تأسيس و تداوم

فصل اول کليات تحقيق مقدمه شهروندي فعال يکي از موضوعاتي است که با شاخص هاي مختلف قابل سنجش است اما خانواده و سرمايه اجتماعي مي تواند تا حدودي نقش موثري بر اين مساله داشته باشد. جواناني که هوي

فصل اول کلّیات تحقیق مقدمه : در جهانی که به سرعت در حال افزایش شهرنشینی است نقش شهرها به عنوان ابزار رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مسئله درکشورهای کمتر توسعه یافته که با افزایش بی سابقه نرخ شهر نشینی روبرو هستند ضرورت به کارگیری تصمیمات آگاهانه و اتخاذ رویکرد های نوین در برنامه ریزی توسعه شهری را اجتناب ناپذیر نموده است. راهبرد توسعه شهری ابزاری است که می تواند ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی چکیده: سرمایه اجتماعی از مهمترین مفاهیم روبه رشد در علوم اجتماعی است و دامنه کاربرد آن در سایر علوم روبه افزایش است. این مفهوم بیانگر حلقه مفقوده در توسعه بشمار می رود و مانند سایر سرمایه ها مولد بوده و بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.در دهه های اخیر ،مفهوم کیفیت زندگی برای ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده: مطالعات اثرات توسعه شهری بر رودخانه­های زرجوب و گوهررود شهر رشت با هدف ارتقاء کیفیت زیست محیطی تغییر شرایط رودخانه­ها از وضعیت آلودگی و روند سل خیزی آنها به شرایط مطلوب و پایدار صورت گرفته است. رودخانه­های ذکر شده در شرایط موجود عملاً فاضلاب رو باز شهر می­باشند که ...

دانشکده علوم پایه ، گروه جغرافیای انسانی پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد «M.A » گرایش : برنامه ریزی روستایی مقدمه بررسی بستر های فعالیت ، بخصوص کشاورزی و عوامل موثر در کیفیت و کمیت تولیدات آن که خود نقش موثری در توسعه فعالان دارد و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . احضاء عوامل و تعیین اولویت عوامل اثر گذار و مشخص نمودن نقش هر یک از ضرورت های یک مطالعه است . در فعالیت ...

ثبت سفارش