پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد

word 1 MB 30103 131
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۱,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی توسعه­ی روستایی

   علل توسعه­نیافتگی مناطق روستایی:

  مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد

   

  چکیده

  هدف توسعه، رشد و تعالی همه جانبه­ی جوامع بشری است. از این­رو، در فرآیند برنامه­ریزی توسعه، شناخت و درک شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و نیازهای آنان در ابعاد مختلف از جمله اقدامات ضروری محسوب
  می­گردد. از طرفی،  با توجه به آن­که زیربنا و اساس هر کشوری، روستا و جمعیت روستایی است، برای ارتقای کیفیت زندگی و معشیت این جمعیت باید استراتژی‌های خاص و متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی- اجتماعی آنها اتخاذ گردند. بنابراین، برای رسیدن به توسعه­ی روستایی باید نخست امکانات، تنگناها و ظرفیت­ها­ی موجود هر روستا مشخص شوند و بر اساس آن برای هر روستا یا مجموعه­ای از روستاها برنامه­ریزی دقیق صورت پذیرد. به عبارت دیگر، با پی بردن به علل توسعه­نیافتگی روستاها، می­توان برنامه­ریزی مناسبی برای دست­یابی به توسعه پایدار داشت. لذا، هدف مطالعه­ی حاضر بررسی علل توسعه­نیافتگی مناطق روستایی بخش مارگون در شهرستان بویراحمد بود. به این منظور از دو رویکرد کمّی و کیفی بهره گرفته شد. در بخش کمّی به تعیین و تفکیک روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته از طریق سطح­بندی پرداخته شد. برای این بخش پژوهش از روش اسکالوگرام گاتمن استفاده به عمل آمد. نتایج حاصل از اسکالوگرام نشان داد که روستاهای درصحه، بیدک، باغچه، رتین، نسه‌مورغم، دربید، یورک علیا، زیرنا، کلوار، بالرود، موشمی‌علیا، گهورمرده، له­فرخ موشمی، سرچال، تاکسیسه­سفلی، قلعه سقاوه در سطح پنجم توسعه‌یافتگی و در سطح اول اولویت برنامه­ریزی قرار گرفتند. جوبریز، شهنیز و موشمی­سفلی نیز در سطح  اول توسعه­یافتگی و در سطح پنجم اولویت برنامه­ریزی بودند. به این ترتیب روستاهای سطح پنجم، در گروه توسعه‌نیافته‌ترین روستاها و در سطح اول از نظر اولویت برنامه­ریزی توسعه قرار گرفته که باید مورد توجه بیشتری باشد. همچنین روستاهای سطح اول توسعه­یافتگی (جوبریز، شهنیز، موشمی سفلی) در بهترین وضع بودند. با توجه به این­که در سطح پنجم توسعه­یافتگی بیشترین روستاها (17 از 47 روستا) قرار داشتند، چنین استنباط می‌گردد که روستاهای این بخش بسیار توسعه­نیافته می­باشند. همچنین در این پژوهش علل توسعه­نیافتگی روستاهای بخش مارگون نیز بررسی شد. به منظور جمع­آوری داده­ها در این قسمت، از پرسش­نامه و به منظور تجزیه و تحلیل آنها از تحلیل عاملی و مقایسه میانگین­ها بهره گرفته شد. در این زمینه ابتدا به منظور اندازه‌گیری انسجام درونی داده‌ها برای بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی از آزمون KMO و آماره بارتلت استفاده شد. محاسبات انجام شده نشان داد که انسجام درونی داده‌ها برای بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی مناسب (KMO برابر با 712/0) و آماره بارتلت نیز در سطح یک درصد معنی‌دار بود. در این بررسی با توجه به ملاک کیسِر، دَه عامل با مقدار ویژه بالاتر از یک استخراج شد که به نام­های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، نگرشی، زیربنایی، رضایتی، فردی، مشارکتی، اخلاقی، و مالی و اعتباری نامگذاری شدند. این عوامل در مجموع 21/73 درصد از واریانس کل عامل­ها را تبیین می­کنند. همچنین یافته­های استخراج شده از مقایسه میانگین­ها بین این عوامل در دوگروه روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته نشان داد که بین میانگین عامل­های اجتماعی، مالی و اعتباری، مشارکتی، زیربنایی، اخلاقی و فردی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین برای تعیین اهمیت هر یک از این عوامل در تفکیک دو گروه از تابع تشخیص استفاده به عمل آمد، که عامل­های عمرانی، مالی و اعتباری، و مشارکتی بیشترین اهمیت را در تفکیک دو گروه داشتند. در بخش کیفی نیز در بررسی و تحلیل علل توسعه­نیافتگی روستایی در بخش مارگون شهرستان بویراحمد، از نظریه­ی بنیادی استفاده شد. نتایج حکایت از آن دارد که عوامل توسعه­نیافتگی روستاها را سه گروه دولت، خود مردم روستا و همچنین مسائل مربوط به محیط روستا به وجود می­آورند که در نهایت این عوامل با توجه به تقسیم­بندی­های کدگذاری محوری به پنج گروه اجتماعی، اقتصادی، محیطی، فرهنگی، و سیاسی و اداری تقسیم­بندی شدند. با توجه به مدل ارائه شده و همچنین کدگذاری محوری، عوامل توسعه­نیافتگی مربوط به دولت شامل عدم تخصیص بودجه و اعتبارات لازم به روستاها، وضع قوانین مشابه برای شهر و روستا، مدیریت سلیقه­ای، رابطه در سطح ادارات، اقدامات مقطعی در رسیدگی به روستاها، عمل نکردن به برنامه­های تدوین شده، بی­عدالتی دولت مرکزی و عدم پی­گیری مسئولین استانی، اعتقاد نداشتن به روستاها، فساد اداری، کشمکش­های سیاسی، عدم ارائه تسهیلات و قوانین سخت اخذ تسهیلات، بی‌توجهی مسئولین، اختیارات کم مدیریت روستا، و عوامل مربوط به مردم روستا شامل نبود مدیریت آگاه و با دانش، عدم همکاری با مدیریت روستا و نهادهای دولتی، عدم آگاهی از حقوق خود، عدم پی­گیری مردم، مهاجرت، اختلاف­های طایفه­ای، در بُعد محیطی و طبیعی نیز محدودیت اراضی کشاورزی، کمبود آب کشاورزی، واقع شدن روستاها در ارتفاعات، نحوه­ی استقرار روستا، ناهموار بودن روستا و زمین‌های کشاورزی بودند. با توجه به نتایج حاصل، در پایان پیشنهاد می­شود که تأمین خدمات و امکانات مورد نیاز و خدمات­رسانی بر اساس نظام سلسله مراتبی سکونتگاه­های روستایی باید مدنظر قرار گیرد. همچنین انجام مطالعات کارشناسی جهت ساماندهی روستاهای پراکنده، خصوصاً روستاهای کم جمعیت با توجه به وجود حدود 110 روستای زیر 20 خانوار در این بخش، توصیه می­گردد.

  کلمات کلیدی: اسکالوگرام، توسعه­نیافتگی، توسعه­روستایی، نظریه بنیانی، مارگون

   

  Investigation of the causes of rural regions' underdevelopment:
  The case of Margoon district of Boyer-Ahmad County

   

   

       Abstract

  The goal of development is to improve all aspect of human life of society. Accordingly, awareness of distribution of development in rural areas is essential for planning and presenting rural development programs. Therefore, studying and identifying abilities and facilities and then determining the causes of underdevelopment in rural areas are considered the first step in the process of planning and developing rural areas. Whoever, due to the importance and role of rural population in country's development, the quality of life and livelihood of these population should be considered and some suitable strategies for rural development should be taken. Also, progress and improving of socioeconomic condition of rural people should be a part of national programs that led to rural development. Therefore, achieving rural­ development needs identifying challenges, barriers and bottlenecks in each village and planning development programs according to these challenges. In other words, desirable rural development program needs to identify the causes of rural underdevelopment. Therefore, the purpose of this thesis was twofold; first, understanding the level of development in rural areas of Margoon district and second, identifying the causes of underdevelopment of the rural region. For this purpose, a combination of qualitative and quantitative approaches was used. In quantitative part, the developed and underdeveloped villages were classified using scalogram approach. Findings of scalogram revealed that the villages of Saheh, Bidak, Baghcheh, Ratin,
  Nase-Morgham, Darbid, Yurk-e-Olia, Zirna, Kolvar, Balrood, Moshmei-e-Olia, Gahoor-e-Mordeh, Lahfarokh-e-Moshmei, Sarchal, Toksiseh-e-Sofla, Ghale-e-Soghav were undeveloped and should be considered in first priority of development programs. In contrast, Joberiz, Shahniz and Moshmei-e-Sofla were in developed category. Because the most villages of the region were in the fifth (undeveloped) category (17 out of 47 villages), it is concluded that the Margoon's rural area is undeveloped. In second part of the study, the causes of underdevelopment were identified. For this purpose, a descriptive-analytical method with the aid of a comparative approach was used. Statistical population of the study was the underdeveloped villages in the Margoon district. In each village, 10 percent of the households were randomly selected as a sample of the study from the population. To collect the data, a questionnaire was used. For determining the content validity of the questionnaire, a factor analysis was used. The KMO (0.712) indicated the optimality of the data for the factor analysis. In this section, 10 factors with eigenvalues of more than one were identified based on Kaiser criterion. Therefore, using explanatory factor analysis technique, 10 factors of underdevelopment were extracted. In total, the extracted factors explained %73.21 of the variance, namely: Managerial, Social, Economic, Attitude, Fundamental, Satisfaction, Individual, Participation, Ethical, and Financial factors. Findings also showed that there are significant differences between developed and underdeveloped villages in terms of Social, Financial, Participation, Fundamental, Ethical, and Individual factors. In this regard, findings of discriminant analysis showed that the Fundamental, Financial and Participation factors had a significant contribution to differentiate the two types of villages (developed and underdeveloped villages). In this research also the Grounded theory was implemented to identify and explain causes of rural regions' underdevelopment in Margoon district. The results revealed the rural people, government, and village environment can play the main roles for developing rural areas. The axial coding of Grounded theory showed the five categorical factors; Social, Economic, Environmental, Cultural, and Political which have an influence on underdevelopment of the rural areas. According to the results, it is suggested that the provision of necessary services and facilities based on a hierarchical system of rural settlements should be considered. Also, due to organize the small and scattered villages, some depth and original studies are needed, because 110 villages in the study area have population of less than 20 households.

  Keywords: Grounded theory, Rural development, Scalogram, Underdevelopment, Margoom.

   

   

   

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

                                                                                                                                      

  عنوان                                                                                                                                            صفحه

   

  فصل اول: مقدمه................................................................................................................................................................................1

  1-1-اهمیت موضوع.........................................................................................................................................................................1

  1-2- بیان مسئله......................................................................................................................................................................................6

  1-3- اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................................7

  1-3-1- هدف کلی.............................................................................................................................................................................7

  1-3-2- اهداف اختصاصی.................................................................................................................................................................7

  1-4- سؤالات تحقیق...............................................................................................................................................................................7

  فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مرور پیشینه­نگاشته­ها................................................................................................................8

  2-1- تعاریف و مفاهیم............................................................................................................................................................................8

  2-1-1- تعریف روستا...................................................................................................................................................................8

  2-1-2- تعریف توسعه..................................................................................................................................................................8

  2-1-3-توسعه روستایی و مفهوم آن.......................................................................................................................................10

  2-1-4- توسعه همه جانبه روستایی.......................................................................................................................................11

           2-1-4-1- توسعه فرهنگی......................................................................................................................................... 12

           2-1-4-2- توسعه اجتماعی..........................................................................................................................................14

           2-1-4-3- توسعه اقتصادی .........................................................................................................................................14

           2-1-4-4- توسعه سیاسی...........................................................................................................................................16

           2-1-4-5- توسعه انسانی.............................................................................................................................................17

  2-1-5-توسعه پایدار.................................................................................................................................................................17

  2-1- 6-توسعه­نیافتگی.............................................................................................................................................................19

  2-2- آثار و پیامدهای توسعه روستایی..........................................................................................................................................21

  2-2-1- اشتغال............................................................................................................................................................................21

  2-2-2- جلوگیری از مهاجرت.................................................................................................................................................22

  2-3- تاریخچه توسعه روستایی در ایران.........................................................................................................................................22

  2-4- موانع توسعه روستایی در ایران................................................................................................................................................26

        2-4-1- موانع ساختی.................................................................................................................................................................26

     2-4-1-1-فقدان سیستم اصلاحات اراضی شایسته.........................................................................................................26

     2-4-1-2- مشکلات اداری اجرایی برنامه­های عمرانی....................................................................................................27

  2-4-2- موانع اجتماعی..............................................................................................................................................................27

       2-4-2-1 کاهش میزان روستانشینی و جمعیت روستاها...........................................................................................27

       2-4-2-2-کمبود فرصت­های شغلی در مناطق روستایی و پایین بودن سطح درآمد روستاییان........................27

  2-4-3- کشاورزی و اقتصاد.......................................................................................................................................................28

    2-4-3-1-عدم گسترش بخش­نوین اقتصادی................................................................................................................28

   

  2-4-4- تله محرومیت......................................................................................................................................................................28

  2-5- جایگاه توسعه روستایی در برنامه­های توسعه ایران.............................................................................................................29

    2-5-1- جایگاه توسعه روستایی در برنامه­های توسعه پیش از انقلاب.........................................................................29

    2-5-2- توسعه روستایی در برنامه­های توسعه پس از انقلاب...................................................................................... 32

  2-6- راهبردهای توسعه روستایی ....................................................................................................................................................34

     2-6-1- راهبرد نیازهای اساسی...........................................................................................................................................34

     2-6-2- راهبرد روستا شهر...................................................................................................................................................35

     2-6-3- الگوی عبیدالله خان.................................................................................................................................................36

  2-7- نظریه­های توسعه نیافتگی.........................................................................................................................................................36

     2-7-1- نظریه نوسازی...........................................................................................................................................................36

         2-7-1-1-نظریه­پردازان نظریه نوسازی.......................................................................................................................37

         2-7-1-1-1-نظریه ساخت اجتماعی و رشد هوزلیتز...........................................................................................38

        2-7-1-1-2- نظریه لرنر..............................................................................................................................................38

        2-7-1-1-3- نظریه مراحل رشد روستو..................................................................................................................38

        2-7-1-1-4-شومپیتر...................................................................................................................................................39

        2-7-1-1-5- نظریه تفکیک ساختاری نیل اسملسر..............................................................................................40

        2-7-1-1-6- نظریه خرده فرهنگ راجرز.................................................................................................................40

        2-7-1-1-7- نظریه روانشناختی هوزلیتز و دیگران..............................................................................................40

  2-7-2- نظریه وابستگی.............................................................................................................................................................41

       2-7-2-1- نظریه­­پردازان وابستگی...................................................................................................................................42

       2-7-2-1-1- فرانک........................................................................................................................................................42

       2-7-2-1-2- پل باران....................................................................................................................................................43

       2-7-2-1-3- کاردوزو......................................................................................................................................................43

       2-7-2-1- 4- نظریه دوسانتوس...................................................................................................................................44

  2-8- نظریه انگیزه به پیشرفت .........................................................................................................................................................44

  2-9- مطالعات تجربی پیرامون علل توسعه­نیافتگی روستاهای ایران.........................................................................................45

  2-10- جمع بندی از مرور پیشینه نگاشته­ها.................................................................................................................................48

  فصل سوم: مواد و روش­ها....................................................................................................................................................................49

  3-1- معرفی منطقه مورد مطالعه......................................................................................................................................................49

  3-1-1- پیشینه­ی تاریخی.........................................................................................................................................................49

  3-1-2- جغرافیای طبیعی.........................................................................................................................................................50

        3-1-2-1- موقعیت جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد ..............................................................................50

        3 -1-2-2- شهرستان بویراحمد................................................................................................................................50

        3 -1-2-3- منطقه مارگون..........................................................................................................................................51

  3-2- روش تحقیق................................................................................................................................................................................52

  3-2-1- روش مورد استفاده در مرحله اول پژوهش: تعیین و تفکیک روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون)...............................................................................................................................................................52

  3-2-1-1 روش­شناسی...............................................................................................................................................................52

  3-2-1-2 جامعه و نمونه مرحله اول پژوهش........................................................................................................................53

  3-2-1-3- روش گردآوری داده­ها در مرحله اول پژوهش..................................................................................................55

  3-2-2- روش­های مورد استفاده در مرحله دوم پژوهش: بررسی علل توسعه­نیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه (بخش مارگون).........................................................................................................................................................................55

  3-2-2-1- تحلیل عاملی...........................................................................................................................................................55

  3-2-2-1-1- جامعه و نمونه................................................................................................................................................56

  3-2-2-1-2- ابزار گردآوری دادها......................................................................................................................................56

  3-2-2-1-3- پایایی و روایی پرسش­نامه...........................................................................................................................56

  3-2-2-1-3-1- اعتبار (روایی)...........................................................................................................................................56

  3-2-2-1-3- 2-  اعتماد (پایایی).....................................................................................................................................57

  3-2-2-2- روش کیفی تئوری بنیادی....................................................................................................................................58

  3-2-2-2-1- جامعه و نمونه....................................................................................................................................................62

  3-2-2-2-1-1- انواع نمونه­گیری در تحقیقات کیفی....................................................................................................62

  3-2-2-2-2- ابزار گردآوری دادها.....................................................................................................................................63

  3-2-2-2-3- اعتبار و پایایی تحقیق.................................................................................................................................63

  3-3- نحوه تجزیه و تحلیل داده­ها در کل مراحل پژوهش...........................................................................................................64

  3-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش....................................................................................................................64

  3-4-1- روستا..............................................................................................................................................................................64

  3-4-2- خانوار معمولی..............................................................................................................................................................65

         3-4-3- سرپرست خانوار...........................................................................................................................................................65

     3-4-4- ویژگی­های فردی..........................................................................................................................................................65

  3-4-4- 1- جنس...................................................................................................................................................................65

  3-4-4-2- سن........................................................................................................................................................................65

  3-4-4- 3- وضعیت تأهل....................................................................................................................................................65

  3-4-4- 4- سطح سواد.........................................................................................................................................................65

  3-4-4-5- شغل......................................................................................................................................................................66

  3-4-3- توسعه..............................................................................................................................................................................66

  3-4-4- توسعه نیافتگی..............................................................................................................................................................66

  فصل چهارم: یافته­ها و بحث................................................................................................................................................................67

  4-1- مقدمه............................................................................................................................................................................................67

  4-2- یافته­های مربوط به مرحله اول پژوهش: رتبه­بندی و سطح­بندی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه.................67

   4-2-1- یافته­های حاصل از اسکالوگرام ..........................................................................................................................67

  4-2-1-1- رتبه­بندی روستاهای بخش مارگون...............................................................................................................68

  4-2-1-2- سطح­بندی و سلسله مراتب سکونتگاه­های روستایی منطقه مورد مطالعه.............................................69

  4-3- بخش دوم پژوهش: تعیین علل توسعه­نیافتگی روستاهای بخش مارگون......................................................................70

  4-3-1- یافته­های توصیفی.......................................................................................................................................................70

  4-3-1-1- ویژگی­های سن و جنس افراد.........................................................................................................................70

  4-3-1-2- سطح تحصیلات.................................................................................................................................................71

  4-3-1-3- شغل افراد مورد مطالعه....................................................................................................................................72

  4-3-1-4- ویژگی­های فردی در روستاهای توسعه­نیافته...............................................................................................72

  4-3-1-5- ویژگی­های فردی در روستاهای توسعه­یافته................................................................................................73

  4-3-2- تحلیل عاملی علل توسعه­نیافتگی مناطق روستایی..............................................................................................74

  4-3-3-2- مقایسه میانگین بین دو گروه توسعه یافته و توسعه نیافته...........................................................................77

  4-2-3-2-1- عامل اجتماعی...............................................................................................................................................77

  4-2-3-2-2- مالی و اعتباری..............................................................................................................................................77

  4-2-3 -2-3- فردی (شخصیتی).......................................................................................................................................78

  4-2-3 -2-4- مشارکتی.......................................................................................................................................................79

  4-2-3 -2-5-زیربنایی.........................................................................................................................................................79

  4-2-3 -2-6-نگرشی (ایستاری) ......................................................................................................................................80

  4-2-3 -2-7- اخلاقی..........................................................................................................................................................80

  4-2-3 -2-8- رضایتی..........................................................................................................................................................81

  4-2-3 -2-9- مدیریتی........................................................................................................................................................81

  4-2-3-2-10- اقتصادی.......................................................................................................................................................82

  4-2-3 -2- 11- مقایسه عوامل کلی توسعه­نیافتگی......................................................................................................82

  4-2-3- یافته­های حاصل از تابع تشخیص: تعیین مدل پیش­بینی کننده توسعه.........................................................84

  4-2-4-  یافته­های حاصل از روش کیفی نظریه بنیادی.....................................................................................................86

  4-2-4- 1- کدگذاری باز......................................................................................................................................................86

  4-2-4- 1- کدگذاری محوری.............................................................................................................................................87

  4-2-4-3- کدگذاری انتخابی و طراحی مدل...................................................................................................................89

  4-2-4- 4- خط سیر داستانی.............................................................................................................................................91

  فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها..............................................................................................................................................93

   5-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................................93

   5-2- نتیجه­گیری.................................................................................................................................................................................94

  5-2-1- نتایج مرحله اول:  تعیین روستاهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته.............................................................................94

  5-2-2- نتایج مرحله دوم پژوهش: علل توسعه نیافتگی مناطق روستایی منطقه مورد مطالعه......................................95

  5-2-2-1- نتایج حاصل از تحلیل عاملی...........................................................................................................................95

  5-2-2-2- نتایج حاصل از تابع تشخیص..........................................................................................................................95

  5-2-2-2- نتایج حاصل از تئوری بنیادی.........................................................................................................................96

  5-3- پیشنهادها....................................................................................................................................................................................97

  منابع......................................................................................................................................................................................................100

  منبع:

  منابع

  ابراهیم­زاده، ع. و رئیس­پور، ک. (1390). "بررسی روند تغییرات درجه توسعه­یافتگی مناطق روستایی سیستان و بلوچستان". جغرافیا و توسعه، 2: 76-51.

  ابراهیم­زاده، ع.، اسکندری، م. و اسماعیل­نژاد، م. (1389). "کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه­نیافتگی شهری-منطقه­ای در ایران". جغرافیا و توسعه، 17: 28-7.

  اردبیلی، ه. ( 1374). "مروری بر نظریه­های اجتماعی توسعه". پژوهش­نامه اقتصادی، 2: 142-119.

  ازکیا، م. (1365). جامعه شناسی توسعه و توسعه­نیافتگی روستاهای ایران. تهران: نشر اطلاعات. 324 صفحه.

  ازکیا، م. (1373). "اعتبار تجربی و نظری دیدگاه نوسازی با تأکید بر جامعه قبیله­ای – دهقانی شادگان". نامه علوم اجتماعی، 17: 89- 59.

  ازکیا، م. (1384). مقدمه­ای بر جامعه­شناسی توسعه­روستایی. تهران: اطلاعات. چاپ پنجم. 341 صفحه.

  ازکیا، م. و غفاری، غ. ر. (1384). جامعه شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان. 415 صفحه.

  ازکیا، م. و غفاری، غ. ر. (1386). توسعه­روستایی با تأکید بر جامعه روستایی. تهران: نشر نی. 324 صفحه.

  استانداری کهگیلویه و بویراحمد. (1390). معرفی استان گهگیلویه و بویراحمد. قابل دسترسی در سایت:

  اطاعت، ج. و موسوی، ز. (1390). "رابطه متقابل امنیت ناحیه­ای و توسعه یافتگی فضاهای سیاسی با تأکید بر سیستان و بلوچستان". ژئوپلیتیک، 7(1): 87-70.

  افتخاری، ر.، بدری، ع. و سعیدی، ع. (1382). "ارزیابی پیامدهای اقتصادی ادغام روستاها پس از حادثه زلزله از دیدگاه توسعه پایدار" . مدرس، 29:60-23.

  افراخته، ح. (1385). "نقش ادراک محیطی در توسعه­نیافتگی روستایی شهرستان فومن". جغرافیا و توسعه، 14: 175-157.

  افشانی، ع.، ابراهیم­پور، ص. و عسکری ندوشن، ع. (1390 ). " مقایسه­ی نقاط روستایی کشور براساس شاخص­های توسعه­ی انسانی". روستا و توسعه، 14(3): 18-1.

  امینی، م. (1388). "توسعه روستایی چیست". کشاورزی و غذا، 83: 30- 31.

  امینی­نژاد، غ.، بیگ­محمدی، ح.  و ابری، ح. (1387). "ضریب توسعه دهستان­های حوزه پارس­جنوبی". روستا و توسعه، 3: 172- 143.                                                       

  اندیشه، م. (1387). "روستا و توسعه کشاورزی". علوم و فنون، 7: 51-47.

  آزیری، س. (1387). "بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید برکشاورزی". نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 6(21): 222-27.

  آسایش، ح. (1388). اصول و روش­های برنامه­ریزی روستایی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام­نور، 195صفحه.

  آقا‌بخشی، ع. و افشاری‌راد، م. (1379). فرهنگ علوم سیاسی، تهران:  نشر چاپار چاپ اول. 751 صفحه.

  بابایی­فرد، ا. (1389). "توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران". رفاه اجتماعی، 10 (37): 56-47.

  براتی، ع. ا. (1382). "توسعه روستایی و ساختار واحد تولید". نخستین کنگره توسعه­روستایی، چالش‌ها و چشم اندازها - تهران: تیرماه 1382.

  بوسل، ه. (1999). معرف­های توسعه پایدار: نظریه­ها، روش­ها و تجربیات. ترجمه: سید علی بدری و عبدالرضا رکن­الدین افتخاری. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ اول. 166 صفحه.

  بهرامی­، ر. (1386). "چالش­های عمده توسعه پایدار". تحقیقات جغرافیا، 98: 141-126.

  بیات، ح. و حاتمی، ای. (1391). "بررسی عوامل مؤثر در توسعه­نیافتگی سواحل مکران". اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1391.

  بیات، م. (1388). "سنجش توسعه­یافتگی روستاهای بخش کوار شهرستان شیراز با استفاده از روش تحلیل خوشه­ای". جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی،20(1): 113-131.

  پاپ­زن، ع.، حسینی، م، ازکیا، م. و عمادی، م. (1386). "تدوین مدل مفهومی حاصل از تلفیق دانش بومی و رسمی با استفاده از نظریه بنیانی به منظور دستیابی به رهیافت ترویجی مناسب". اقتصاد کشاورزی و توسعه، 58: 176- 151.

  پاپلی یزدی، م. ح. و ابراهیمی، ا. (1381). نظریه­های توسعه­ی روستایی. تهران: انتشارات سمت. 306 صفحه.

  پقه، ن. (1385). "بررسی خرده فرهنگ­های دهقانی قشرهای مختلف در مناطق روستایی استان گلستان". جهاد، 27: 215-90.

  پوراحمد، ا.، طاهرخانی، م. و باباخانی، ر. (1381). "نقش نواحی صنعتی در اشتغال و کاهش مهاجرت‌های روستایی". پژوهش­های جغرافیایی، 43: 56-43.

  پیراسته، ا. و حیدرنیا، ع. (1387). "تحلیل عاملی اکتشافی پرسش­نامه عوامل روانی اجتماعی اثرگذار بر فعالیت جسمانی در بین دختران نوجوان ایرانی". سازمان نظام پزشکی، 26(4): 485-474.

  پیشگامی­فر، ز.، غلامی، ب. میراحمدی، ف. ویسی، ع. و خلیلی، س. (1391). "بررسی تأثیرات شکل جغرافیایی استان ایلام بر توسعه­یافتگی آن". برنامه­ریزی منطقه­ای، 2(8):91-79.

  تقوایی، م. و احمدی، ع. (1381). "تعیین سطح برخورداری مناطق روستایی شهرستان­های کرمانشاه". روستا و توسعه، 1: 8 -41.

  تقوایی، م. و نیلی­پورطباطبایی، ش. (1385). "بررسی شاخص­های توسعه در مناطق روستایی استان‌های کشور با استفاده از روش اسکالوگرام". اقتصاد کشاورزی و توسعه، 56: 141- 109.

  تودارو، م. (1390). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی. چاپ هجدهم، تهران: نشر کوهسار، 558 صفحه.  

  ثلاثی، م. (1377). توسعه انسانی دیدگاه و راهبردها. تهران: انتشارات وداد.

  جمعه­پور، م. (1386). "رابطه بین سطح توسعه­یافتگی روستاهای استان تهران و مهاجرت به شهر تهران". روستا و توسعه، 3(10): 55-27.                       

  جمعه­پور، م. (1389). مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی دیدگاه­ها و روش­ها. تهران: انتشارات سمت. 284 صفحه.  

  جهرمی، ی. (1388). توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی. تهران: انتشارات پیام نور. 365 صفحه.

  چمبرز، ر. (1376). توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرا. ترجمه مصطفی ازکیا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 330 صفحه.

  حاج باقری، م. و صلصالی، م.  (1390). روش تحقیق کیفی. تهران: انتشارات بشری. 290 صفحه.

  حافظ­نیا، م. ر. (1389). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انشارات سمت. 339 صفحه.

  حسین زاده­دلیر،  ک. (1389).  برنامه­ریزی ناحیه­ای. تهران: انتشارات سمت. 253 صفحه.

  حسینی، ع. (1375). "مقایسه درجه توسعه­یافتگی مناطق روستایی استان­های کشور". جهاد، 185- 184: 56- 51.

  حقیقی، ا. (1385). "فراز و نشیب­ها در نظریات توسعه". راهبرد یاس، 2(5): 17-1.

  حقیقی، ع. (1376). "مسائلی در مورد کشاورزی ایران". تازه­های اقتصاد، 70: 14-7.

  خداپناه، ک. و بیگ­محمدی، ح. (1388). "ارزیابی و طبقه­بندی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان اردبیل بر اساس میزان برخورداری از شاخص­های توسعه". فضای جغرافیایی، 9(26): 30-1.

  خسروی، خ. (1372). جامعه شناسی ده در ایران. تهران: نشر دانشگاهی، 128 صفحه.

  دانایی­فرد، ح. (1384). "تئوری­پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی": استراتژی مفهوم­سازی تئوری­بنیادی. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 11: 71- 57.

  دانایی­فرد، ح. و امامی، م. (1386). "استراتژی پژوهش­های کیفی: تأملی بر نظریه داده بنیاد". اندیشه مدیریت، 1(2): 97-69.

  دانش­پور، س. ع. و مرادپور، ر. (1386). "مکان­یابی سکونتگاه­های روستایی پایدار". دوماهنامه شهر نگار، 8 (45): 12-23.

  دیک­برام، و. (1370). اندازه­گیری و سنجش. تهران: انتشارات دانشگاه پیام­نور. 230 صفحه.

  راهب، غ. (1384). "درنگی بر مفهوم توسعه". محیط شناسی، 41: 105-116.

  رضوانی، م. (1382). "توسعه روستایی اهمیت و ضرورت­ آن در محرومیت­زدایی". اندیشه، 4: 275-263. 

  رضوانی، م. (1390). برنامه­ریزی توسعه­روستایی در ایران. تهران: قومس. 281  صفحه.

  رکن­الدین افتخاری، ع. (1382). "دهیاری­ها و مدیریت توسعه پایدار". دهیاری­ها، 1(2): 15-4.

  روزبهان، م. (1390). مبانی توسعه اقتصادی. تهران: نشر تابان. 246 صفحه.    

  زارعی، ع.، احمدی، ا، کهنعلی، ر. و صفایی، س. (1387). "بررسی به کارگیری روش تحقیق مبتنی بر نظریه مفهوم­سازی بنیانی در حوزه مطالعات کارآفرینی". کار و جامعه، 99: 60-42.

  زاهدی مازندرانی، م. (1390). توسعه و نابرابری. تهران: مازیار. 368 صفحه.

  زاهدی، ش. (1389). توسعه پایدار. تهران:  انتشارات سمت. 225 صفحه.

  زاهدی، ش. و غ، نجفی. (1384). "مسایل پایداری کشاورزی در ایران". جامعه شناسی ایران، 6(2): 73-106.

  زمانی­پور، ا. (1387). ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ سوم. 335 صفحه.

  زیاری، ک. (1381). اصول و روش­های برنامه­ریزی منطقه­ای. انتشارات دانشگاه یزد. چاپ دوم. 334 صفحه.

  سازمان برنامه و بودجه. (1378). سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی. تهران: انتشارات مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی . سازمان برنامه بودجه.

  سازمان مدیریت و برنامه­ریزی. (1381). قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. انتشارات مرکز مدارک علمی و انتشارات معاونت امور پشتیبانیسازمان مدیریت و برنامه­ریزی.

  سپهردوست، ح. (1390). "عوامل مؤثر بر توسعه­یافتگی از دیدگاه شاخص­های سلامت". مدیریت اطلاعات سلامت، 2: 8-1.

  ستاری­فر، م. (1388). درآمدی بر سرمایه و توسعه. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.

  سرتیپی­پور، م. (1385). "مسکن روستایی و توسعه". هنرهای زیبا، 27: 70-53.

  سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1390). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات آگاه. 405 صفحه

  سرورامینی.، ش. اسدی، ع و کلانتری، خ. (1389). "بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعه روستاهای همجوار". اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 24(2): 238-227.

  سعیدی، ع. (1387). مبانی جغرافیای روستایی. چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت. 176 صفحه.

  سلمانی، م.، تقی­پور، ف. رمضان­زاده، م. و جلیلی، ز. (1389). "بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در توسعه­روستایی". نامه علوم اجتماعی، 4(11): 40-19.

  سلیمی­فر، م. (1381). اقتصاد توسعه، تهران: انتشارات موحد.

  شاطری، م.، صحتی­پور، م. و نجاتی، ب. (1391). "شناخت و اولویت­بندی نیازهای اساسی توسعه مناطق روستایی مورد مطالعه: دهستان شوسف شهرستان نهبندان". علوم جغرافیا، 21(24): 121-103.

   شایان‌مهر، ع. (1379). دائره ‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان، چاپ اوّل. 598 صفحه.

  شریفی، م. ا. و خالدی. ک (1388). "اندازه­گیری و تحلیل سطح توسعه مناطق روستایی در استان کردستان با استفاده از روش­های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی". اقتصاد کشاورزی و توسعه. 17(67): 179-202.

  شکوری، ع. (1390). "افول روستاشناسی یا ضرورت بازنگری در رویکردهای و روش­ها در ایران". روستا و توسعه، 14(2):29- 1.

  شکوری، ع. (1384). سیاست‏های توسعه کشاورزی در ایران، تهران: انتشارات سمت. 304 صفحه.

  شهبازی، ا. (1388). توسعه و ترویج روستایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 579 صفحه.

  شیرکوند، ش. (1391). "فرهنگ و توسعه فرهنگی". حمل و نقل و توسعه، 58: 83-74.

  صرافی، م. (1377). مبانی برنامه­ریزی توسعه منطقه­ای. تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه چاپ اول. 202 صفحه.

  طالب، م. (1373). "مسائل و موانع جامعه­شناختی توسعه­روستایی در ایران". نامه علوم اجتماعی، 7: 108- 91.

  طالب، م. (1389). مدیریت روستایی در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 182 صفحه.

  طالب، م. و عنبری، م. (1387). جامعه شناسی روستایی ابعاد تغییر و توسعه در جامعه روستایی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. 492 صفحه.

  طاهرخانی، م. (1380). "تحلیلی بر عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهر". تحقیقات جغرافیا، 3: 93-67.

  طاهرخانی، م. (1380). "نقش نواحی صنعتی در توسعه مناطق روستایی". پژوهش­های جغرافیایی. (40): 33-49.

  عباسی سورشجانی. (1385). "توسعه و توسعه­یافتگی". توسعه و مدیریت، 72: 45-29.

  عجمی، ا. ا. (1379). "توسعه روستایی پس از انقلاب". ایران نامه، 20: 113-109.

  عطافر، ع.، صالحی، م، آقا رفیعی، ع. و حسینی پور، س. (1388). "شناسایی ویژگی­های کارکنان کلیدی تدوین الگوی مدیریتی با استفاده از نظریه مفهوم سازی بنیادی". دوماهنامه توسعه منابع انسانی پلیس، 6(27). 145-120.

  علیائی، م. (1390). "علل توسعه­نیافتگی روستایی از منظر سرمایه انسانی و اجتماعی". جغرافیای ایران، 30: 161- 145.               

  علیائی­، م. و محمدی­نژاد، ب. (1389). "بررسی نقش سرمایه اقتصادی در توسعه­نیافتگی روستایی ایران مطالعه موردی روستاهای شهرستان دیواندره". برنامه­ریزی رفاه و توسعه­ اجتماعی، 18: 156-143.  

  فاضل­نیا، غ.، توکلی، م. و تاج­بخش، ک. (1389). "ارزیابی برنامه­های توسعه فرهنگی در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم". تحقیقات فرهنگی، 3: 177-149.

  فاضلی، ن. (1388). "ارزیابی انتقادی نظریه نوسازی". پژوهش، 1: 266- 245.                                                                                                                                                                                 

  فتحی، ع. (1389). "تحلیل سیستماتیک نقش عوامل جغرافیایی در توسعه روستاهای اردبیل". جغرافیایی سرزمین،  28: 39­- 19. 

  فطرس، م. و ترکمنی، ا. (1391). "توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه". رشد و توسعه اقتصادی، (7)2: 52-92.

  فعلی، س.، صدیقی، ح.، پزشکی­راد. غ. ر. و میرزایی، آ (1389). "چالش­های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار". روستا و توسعه، 13(4): 97-128.

  قاسمی سیانی، م. (1383). اثرات احداث شهرک­های صنعتی در نواحی روستایی، نمونه موردی: شهرک صنعتی کوهپایه اصفهان. پایان نامه ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. 150 صفحه.

  قاسمی، و. (1384). "ضریب آلفای کرونباخ و ویژگی­های آن با تأکید بر کاربرد در پژوهش­های اجتماعی". دانشگاه اصفهان، 19: 155-174.

  قالیباف، م. و میرزازاده کوهشاهی، م. (1388). "علل و موانع توسعه­نیافتگی جزیره ابوموسی". جغرافیا، 7(21و20): 23-10.

  قدیرمعصومی، م. و علیقلی­زاده، ن. (1382). "جایگاه روستا در برنامه­های قبل پیروزی انقلاب اسلامی". پژوهش­های جغرافیایی، 46: 130-115.

  قرخلو، م. و حبیبی، ک. (1375). "تحلیل مهاجرت در ارتباط با سطح توسعه­یافتگی استان­های کشور".  تحقیقات جغرافیا، 81: 83-60.

  قلی­پور، ا. (1385). "نهادهای رسانه­ای توسعه محور بررسی و تبیین ارتباط بین سازگاری برنامه­های تلویزیونی شبکه استانی و توسعه روستایی در استان اردبیل". روستا و توسعه، 9(4): 176-137.

  قلی­نیا، م. (1375). "نقدی بر برنامه­های توسعه روستایی ایران". جهاد، 9: 230-221.

  قوام، ع. (1379). چالش­های توسعه سیاسی، تهران: نشر قدس،  چاپ اول. 380 صفحه.

  کریمی، ف.، احمدوند، م. و کریمی، ف. (1391). "سنجش درجه اثرگذاری کارخانه ذوب­آهن کردستان بر توسعه نواحی روستایی پیرامون". پژوهش­های روستایی، 3(11): 33-57.

  کریمی، م. و هاشمی، ا. (1388). "نظرسنجی از روستاییان در مورد چالش­های توسعه­پایدار روستایی در دهستان ساروق استان اراک". روستا و توسعه، 2: 178- 155.

  کلاکی، ح. (1388). "نظریه بنیانی به مثابه روش نظریه­پردازی". نامه پژوهش فرهنگی، 3: 140-119.

  کیندل، چ. (1357). توسعه اقتصادی. ترجمه رضا صدوقی تهران: مدرسه عالی بازرگانی. 350 صفحه.

  کلانتری، خ. (1377). "مفهوم و معیارهای توسعه اجتماعی". اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 132-131، مرداد و شهریور.

  کلانتری، خ. (1382). پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی. تهران نشر شریف. 387 صفحه.

  کلانتری، خ. (1386). جامعه شناسی روستایی. تهران: انتشارات پیام نور. 231 صفحه.

  کلانتری.، اسدی، ع، شعبانعلی­فمی، ح و چوبچیان، شهلا. (1385). "در پژوهشی با عنوان چالش­های عمده توسعه­روستایی در ایران جهت دستیابی به توسعه پایدار". روستا و توسعه، 62: 23-1.  

  گیلیس، م.، پرکینز، اچ، د، مایکل، ر، اسنود،گ. و دانلد، آ. (1379). اقتصاد توسعه. ترجمه غلامرضا آزاد. تهران: نشر نی. 370صفحه.

  لهسایی­زاده، ع. (1390). جامعه­شناسی توسعه. تهران: انتشارات دانشگاه پیام­نور. 128 صفحه.

  مختاری­حصاری، آ. و دستگردی، ز. (1386). "بررسی موانع و چالش­های توسعه­روستایی در ایران از منظر برنامه­ریزی". سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 18: 39-32.                                                                                                                                               

  مرکز آمار ایران. (1391). سرشماری نفوس مسکن، شهرستان بویراحمد. قابل ددسترسی در سایت: www.amar.org

  مطیعی لنگردودی، ح. و نجفی­کانی، ع. (1390). توسعه و صنعتی سازی روستا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 180 صفحه.

  مطیعی­لنگرودی، ح. (1386). برنامه­ریزی روستایی با تأکید بر ایران. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی. 197 صفحه.

  مطیعی­لنگرودی، ح. و سخایی، ف. (1388). "مشارکت مردمی و توسعه­یافتگی روستایی در دهستان سلگی شهرستان نهاوند". پژوهش­های جغرافیای انسانی، 70: 126- 111.

  معصومی اشکوری، ح. (1376) اصول و برنامه­ریزی منطقه­ای. تهران: انتشارات صومعه­سرا. چاپ دوم

  منصورفر، ک. (1385). روش های آماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 280 صفحه.

  منصوریان، ی. (1386). "گرنددتئوری چیست و چه کاربردی دارد؟". همایش چالش­های علم اطلاعات دانشگاه اصفهان، 1385.                                                        

  موسی­پورمیاندهی، پ. و استعلاجی، ع. (1389). "تحلیلی بر سطوح توسعه­یافتگی نواحی روستایی بندر انزلی". جغرافیایی سرزمین، 26: 125-119. 

  مهدوی، م. (1377). مقدمه­ای بر جغرافیای روستایی ایران. تهران: انتشار لیلی. 224 صفحه.

  مهدوی، م. (1384). جغرافیای روستایی ایران. تهران: انتشارات سمت. 220 صفحه.

  مهدیخانی، ع. (1380). مروری اجمالی بر توسعه سیاسی و اقتصادی. تهران: انتشارات آرون، چاپ اول.  188 صفحه.   

  مؤسسه توسعه روستایی ایران. (1381). منشور کنگره توسعه روستایی. همایش توسعه روستایی؛ چشم اندازها و چالش­ها. ایران. تهران.

  میرزا امینی، م. (1387). توسعه اقتصادی چیست. نشر اندیشگاه شریف. 254 صفحه.

  میری، غ.، جوان، ج، افراخته، ح، ولایتی، س. و شایان، ح. (1389). "نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی منطقه پشت­آب سیستان". جغرافیا و توسعه­ی ناحیه­ای، 14: 49- 29.

  نراقی، ی. (1372). توسعه و کشورهای توسعه­نیافته، مطالعه تحلیلی از جنبه­های نظری – تاریخی توسعه­نیافتگی. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار. 247 صفحه.

  نیک­خلق، ع. (1382). جامعه شناسی روستایی. تهران: انتشارات چابخش. 205 صفحه.

  وثوقی، م. و هاشمی، ع. (1384). "روستاییان و مشارکت سیاسی در ایران". پژوهش­نامه علوم انسانی. 41: 186-161.

  ورنون، د. ر. (1372). "طرح­های توسعه همه­جانبه روستایی" روستا و توسعه. 5:

  همزه­ای، م. و فاضل­بیگی، م. (1390). از توسعه­نیافتگی تا توسعه پایدار. کرمانشاه: انتشارات دانشگاه رازی، 400 صفحه.

  هومن، ح. ع. (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت.170 صفحه.

  یاری­حصاری، ا.، بدری، س، پورطاهری، م. و فرجی­سبکبار، ح. (1390). "سنجش و ارزیابی پایداری حوزه­ی روستایی کلان­شهر تهران". پژوهش­های روستایی، 2(4): 89-122.

  یدقار، ع. (1383). "روند تحول و چالش­های عمران و توسعه­روستایی در ایران". پژوهش­های جغرافیایی، 36(48): 90-71.

  Aazami, M., Chrkhtabian, T., Nadery, K. and Pouyan, M. (2012). "Management of rural disparity: A numerical taxonomy approach". International Journal of Agriculture. Research and Review, 2: 467-474.

  Arthur, H. (1964). "The raleaf regional development managementin central city, revitalization". Journal of Planning Literature, 8(4).                     

  Bigdely, E. (2006). Sustainable development in new towns, collections urban development projects, economics, management, transportation and traffic in the new cities, Department of Housing and Urban Development in New Cities, p 39.

  Bruke, F. (2005). "Disparities of agricultural productivity in balochestan (A GIS perspective)". Pakistan Geographical Review, 27(1): 27-34.

  Cohen, Y. (1964). "The establishment of identity in a social case of initiation ceremonies and their relation to value and legel system". American Anthropologist, 4(29): 529-552.

  Costanza, R., Fisher, B, Ali, S, Beer, C, Bond, L. and Boumans, R. (2007). "Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs and subjective well-being". Ecological Economics, 1: 267–276.

  Cutcliffe, J. (2000). Methodologcal issues in grounded theory. Journal of Advanced Nursing, 31(6): 1476-1480.

  Egan, T. (2002). Grounded theory: Reseach and theory building. Advances in Developing Human Resources, 4(3): 277-297.                        

  Francis, K.,  Millsa, J. and Bonner, A. (2008). Getting to know a stranger-rural nurses experiences of mentoring: A grounded theory. International Journal of Nursing Studies, 45: 599-607.

  Goulding, Q. (2000). "Grounded theory the misskng methodology on the intepretivist agende. Qualitative Market Research". An International Journal, 1(1): 50-57.

  Karbasioun, M., Mulder, M. and Biemans, H. (2008). "Changes and problems of agricultural development in Iran". World Journal of Agricultural Sciences, 4(6): 759-769.

  Klantari, k, and Shabanali Fami, H. (2008). "Major chilling of Iranian rural communities for achieving sustainable development". American Journal of Agricultural and Biological Science, 3 (4): 714-720.

  Kuhnen, F. (1987). "Causes of underdevelopment and concept's for development: An introduction to development theories". The Journal of Development Studies, 7: 11-25

  March, C. (2000). "Social capital and democracy in Russia". Communist and post Communist Studies, 53: 183-199.

  Mehmetoglu, M. and Alting, L. (2006). "Examination 0f grounded theory analysis   with an application to hospitality research". International Jounal of Hopitality management, 25(7): 12-33.

  Misra, S. (2005). "Development and partnership". Journal of Rural development, 24(4): 117-125.                                                                                    

  Rodrigue, J. P. (2009). Sustainable development. Department of Global Studies and Geography, Hofstra University.

  Sadeghi, H. Abdullahi, S. and Abdullah zaddeh, l. (2007)." Human development in Iran". Journal of Social Welfare, 4: 283-304.

  Samal, K. C. (1997): "Rural non – farm activities in spesifc regions of Orissa". Journal of Rural Devehopment, 16(3): 55-70.

   Shaban, A. and Bhol, L. (2000). "Regional disparities in rural development in India". Journal of Development, 19: 103-117.

  Strauss, M. and Corbin, J.  (1990). Basic of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques.

  Talani, G. (2003). Rural area selection system for development. International institute for geo-information science and earth observation enschede. the Netherlands. M.Sc. thesis, ITC University. P 69.

  Yu, D. and Yehua, D. W. (2003). "Analyzing regional inequality in Post-Mao China in GIS environment". Eurasian Geography and Economics, 44(7): 514-534.


موضوع پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, نمونه پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, جستجوی پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, فایل Word پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, دانلود پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, فایل PDF پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, تحقیق در مورد پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, مقاله در مورد پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, پروژه در مورد پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, پروپوزال در مورد پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, تز دکترا در مورد پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, پروژه درباره پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد, رساله دکترا در مورد پایان نامه علل توسعه¬نیافتگی مناطق روستایی مورد مطالعه بخش مارگون در شهرستان بویراحمد

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي    مقدمه: اجراي عدالت کيفري موضوعي است که از ابتداي خلقت ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده است و در طول تاريخ حقوق کيفري با

چکيده تحقيق   در اين تحقيق در ابتداي امر سعي بر آن شده تا معني و مفهوم محراب در فرهنگهاي لغت و همچنين جايگاه آن در ادبيات عرفاني ارائه شود . در مرحله بعد تقسيم بندي هاي مختلف و نظرياتي که

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A.) گرایش: بالینی چکیده هدف عمده افراد از جراحی زیبایی بینی، دست یابی به شکل تصوری از بینی است که فکر می کنند با چهره شان هماهنگی بیشتری دارد تا از این طریق به تصویر مطلوب تری از تن خود برسند. تحقیقات نشان داده است که بین مؤلفه­های فراشناختی و اقدام به جراحی زیبایی رابطه وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله فراشناختی بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛شیراز1393 چکیده: پژوهش حاضر، به منظور بررسی رابطه بین اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماری این پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شناخت­درمانی هستی­نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان بود. روش: مطالعه از نوع مطالعات تک موردی با استفاده از روش نمونه­گیری مبتنی بر هدف بود. سه نفر از زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان که برای مشاوره و درمان پزشکی به مرکز شهید سبزه پرور کرج ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: تحقیق ارتباطات اجتماعی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): فیمینیسم یکی از پدیده‏های معرفتی و اجتماعی عصر جدید است که با زمینه‏های تاریخی ویژه شکل گرفته، در سیر تکاملی خود در مغرب زمین و کشورهای اسلامی تاثیر بسیار داشته و عکس العمل‏های نظری و عملی متفاوتی را موجب شده است. مطالعه این پدیده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش زبان و ادبیات فارسی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، ایران بویژه خراسان در نابسامانی و تشویش اوضاع سیاسی، جنگ‌های داخلی، تعدد روزافزون فرقه های مذهبی و نزاع بر سر حقانیت هر یک، به سر برده است. آشفتگی‌های سیاسی و مذهبی منجر به رواج ناامنی، فقر و ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری چکیده امروزه از بارزترین مشکلات شهر­سازی معاصر، بحران معنا اعم از اجتماعی و کالبدی در مکان است. پس از دوران پیروزی انقلاب اسلامی، انتظار بروز تغییرات در حوزه­های مختلف فرهنگی، به تدریج وارد عرصه­های کالبدی گردید و تمنای بازیابی هویت بومی ایرانی-اسلامی را بوجود آورد. اما خود شهر اسلامی، بیان جامع و منسجمی ندارد ...

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی – گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر قصه گویی بر نشانه های رفتار لجبازی – نافرمانی انجام گردیده است. مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود. گروه نمونه این پژوهش متشکل از 20 نفرکودک در سنین 4 تا 6 سال ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی (M.A) چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ی ذهنی براساس پرسشنامه چند محوری میلون صورت گرفت. این تحقیق توصیفی از نوع علٌی- مقایسه ای است. 50 نفر از والدین کودکان عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی تبریز به صورت در دسترس انتخاب و با 50 نفر از والدین دانش آموزان غیر بالینی از نظر سن، ...

ثبت سفارش