پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89

word 1 MB 30105 167
1390 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۶,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی

  گرایش برنامه ریزی فرهنگی

  چکیده

  هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های پسرانه دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بودند که تعداد کل آنšها 2460 نفر بوده که از این تعداد، 345 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر مشکلات فرهنگی برابر 88/0 شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهšها در سطح توصیفی از جداول یک بعدی، فراوانی، درصد ستونی و ترسیم نمودار و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیات از آزمون št، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که مشکلات فرهنگی دانشجویان به طور معنی‌داری (000/0 = P) کمتر از متوسط بود. میزان مشکلات فرهنگی در بین دانشجویان کارشناسی بیش از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (008/0 = P) و در بین دانشجویان مجرد بیش از دانشجویان متأهل (015/0 = P) بود.

   واژگان کلیدی: مشکلات فرهنگی، دانشجو، خوابگاه، کنترل اجتماعی، دینداری

  مسأله ادامه تحصیل و رشد و ارتقای علمی، یکی از نیازهای رو به رشد جوامع امروز می‌باشد که جوانان مستعد و پر تلاش را به سمت و سوی خود جذب کرده است. از آنجا که دانشگاه‌ها در مراکز شهرهای بزرگ قرار دارند و از طرفی تنوع رشته‌ها به حدی است که امکان ارائه آن در همه‌ی دانشگاه‌ها نیست، بلکه هر دانشگاهی تعداد معدودی رشته را ارائه می‌نماید. چاره‌ای جزء ترک شهر و دیار نیست. در اکثر دانشگاه‌ها، خوابگاه‌هایی پیش‌بینی شده که محل استقرار دانشجویان غیربومی می‌باشد و این یعنی زندگی با فرهنگ‌های مختلف. آداب و رسوم و گویش و پوشش متفاوت خوابگاه را به محل تبلور و تظاهرانواع و اقسام فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ تبدیل می‌کند (فروتن، 1389).

  اگر دانشجوی غیربومی با فرهنگ محل تحصیل خود سازگار نباشد با محیط اجتماعی جدید ارتباط برقرار نمی‌نماید و در محدوده ارزش‌های شخصی خود زندانی می‌شود و زمینه افسردگی روحی، افت تحصیلی و ناهنجاری‌های اجتماعی برای او فراهم می‌گردد و اگر امکانات فرهنگی، تفریحی و ورزشی دانشگاه و شهر محل تحصیل کم باشد دانشجو نمی‌تواند از اوقات فراغت خود استفاده مطلوب بنماید در نتیجه زمینه بروز ناهنجاری‌های اجتماعی برای او فراهم می‌گردد.

  دانشجوی غیربومی کسی است که از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر برای ادامه تحصیل عزیمت می‌نماید. بنابراین یک مهاجر محسوب می‌گردد و هر شخص مهاجر متشکل از سه جزء نظام شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط است. نظام شخصیتی مهاجر با کنش فردی او ارتباط دارد و راهنمای کنش‌های فردی و روانی او است. نظام فرهنگی مهاجر متشکل از ارزش‌ها، زبان، هنر و سبک زندگی او و راهنمای رفتارهای او است و نظام اجتماعی مهاجر راهنمای او در زمینه حفظ الگوهای گذشته، پذیرش الگوهای جدید و اختصاص وسائل لازم برای رسیدن به هدف‌های مطلوب و اجتماعی‌اش و مقابله او با جریان‌های اجتماعی مخالف است. یک دانشجوی غیربومی و مهاجر با این سه نظام ارزشی شکل گرفته در محیط اجتماعی گذشته اش، در محیط اجتماعی جدید قرار می‌گیرد و اگر ارزش‌های محیط اجتماعی قدیم و جدید او با هم سنخیت نداشته باشند او نمی‌تواند با محیط جدید به مبادله ارزش‌ها بپردازد و با محیط محل تحصیل خود سازگار و همنوا گردد و این عدم سازگاری باعث کشمکش‌های فکری در او می‌شود و اگر شدت یابد باعث مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای او می‌گردد. دانشجوی غیربومی و مهاجر وقتی در منطقه محل تحصیل خود قرار می‌گیرد ممکن است با فرهنگ وآداب و رسوم آن منطقه کاملاً آشنا نباشد و احتمال دارد که با فرهنگ آن منطقه سازگاری نداشته باشد. این عدم سازگاری فرهنگی باعث ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای او می‌گردد و این مشکلات ممکن است در وضعیت تحصیلی، روحی و اجتماعی او تأثیر منفی داشته باشد.

  پژوهش حاضر که به منظور بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 انجام شده در پنج فصل تدوین یافته است. فصل اول کلیات تحقیق است که در آن بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، تعریف مفاهیم و ... آورده شده است. در فصل دوم به بررسی مبانی نظری مربوط به فرهنگ و انواع و اجزای آن، مسائل فرهنگی، تعاریف فرهنگ، ارزش‌ها، هنجارها، خرده فرهنگ، ارتباط فرهنگ‌ها و تبادل فرهنگی، مشکلات دانشجویان مهاجر، و نیز رهیافت‌هایی در این زمینه‌ها پرداخته می‌شود. فصل سوم را روش‌شناسی تحقیق تشکیل می‌دهد که در آن مباحثی نظیر تعریف نظری و عملیاتی متغیرها، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و اعتبار و پایایی ارائه خواهد شد. فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده‌ها است و در آن یافته‌های توصیفی و  تبیینی خواهد آمد، بالاخره فصل پنجم، نتایج و پیشنهادات می­باشد.

   

  1 – 2 - بیان مسأله

  ورود به دانشگاه در زندگی فرد واقعه مهمی محسوب می‌شود، چرا که بر شغل، درآمد، روابط اجتماعی و احتمالاً انتخاب همسر او در آینده مؤثر واقع می‌شود. اگرچه در گذشته ورود به دانشگاه در انحصار معدودی از برگزیدگان بود، در جهان معاصر، به دانشگاه نرفتن بیشتر یک قصور شخصی تلقی می‌شود و ورود به دانشگاه با بهره هوشی فرد و پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده او در ارتباط است. هر قدر که محصل دارای بهره هوشی بالاتری باشد و والدین او از رفاه بیشتری برخوردار باشند احتمال این که او به دانشگاه برود بیشتر است. اعم از این که دانشجو در یک دانشگاه بزرگ به تحصیل بپردازد، و یا در یک مؤسسه آموزش عالی کوچک، بی‌تردید محیط آموزش عالی افق ذهنی او را گسترده‌تر می‌کند و در نظام پیش‌داوری‌ها و ارزش‌های اجتماعی مورد قبول او دگرگونی‌های به وجود می‌آورد. صرف نظر از این که علت، آموزش دانشگاهی به حساب آید، و یا پختگی ذهن و یا صرفاً دوری بیشتر از خانواده، آن چه که قابل تعمق است تغییراتی است که در نگرش‌های اجتماعی دانشجو به وجود می‌آید (محسنی، 1388).

  جمله عواملی که گسترش آموزش عالی را سبب گردیده است تبدیل آن به یک معیار سنجش ارزش فرهنگی و اجتماعی است و این هم در عرصه زندگی خانوادگی مشهود است و هم در عرصه ساختار اداری کشور. هم برای خانواده­ها مهم است که فرزندانش تحصیلات عالی داشته باشند (حتی اگر از آن استفاده نکنند) و هم برای سازمان‌ها، شرط احراز شغل برای بسیاری از شاغلین، دارا بودن مدرک دانشگاهی است، گاهی بی‌آن که حقیقتاً ضرورتی داشته باشد. در مواردی هم دولت‌ها از آموزش عالی به عنوان وسیله‌ای جهت حفظ جوانان از آسیب‌های اجتماعی، دور نگاه داشتن آن‌ها از بازار کار (که با مشکل مواجه است) و خلاصه ایجاد مشغولیت موقت برای آن‌ها استفاده کرده‌اند (محسنی، 1388).

  یکی از امکانات و ویژگی‌های مهم دانشگاه، ارتباط و تعاملات افراد مختلف از فرهنگ‌ها و خانواده‌های متفاوت است. چنین فضایی بویژه در خوابگاه‌ها باعث رشد توانایی‌ها و مهارت‌های ارتباطی فرزندان می‌شود که به اندازه درس دانشگاهی ارزش دارد. دانشجویان در بسیاری از موارد، بهترین کمک‌ها و حمایت‌ها را چه در زمینه امور درسی و چه در زمینه مسائل و مشکلات دیگر از یکدیگر دریافت می‌کنند (نوری، 1389).

  رفتن به دانشگاه چیزی بیشتر از رفتن به مدرسه است. سن جدایی و استقلال است. رفتن به دانشگاه، قدم مهمی در بزرگسال شدن است. پایان دبیرستان، پایان مدرسه، در واقع پایان کودکی است و شروع نمادین بزرگی است. دانشگاه فقط جایی برای یادگیری علم و دانش یا فن و حرفه نیست، بلکه راهی برای کشف زمینه‌های مورد علاقه زندگی است. راهی برای یافتن خویش و ابعاد مختلف خویش است. سفری است که دانشجو در طی آن خود، مردم و جهان اطراف را کشف می‌کند  (نوری، 1389).

  بزرگترین تغییری که در زندگی دانشجو رخ می‌هد، حرکت وی به سوی استقلال است. در این دوران، بسیاری از وظایف و فعالیت‌هایی که توسط خانواده انجام می‌شد، به تدریج توسط دانشجو انجام می‌گیرد. دانشگاه و دوران دانشجویی، به فرد این فرصت را می‌دهد که به تدریج، با مدیریت خود آشنا شود و مسؤلیت در برابر خود را بپذیرد و به درستی آن را انجام دهد. آن‌چه دانشجویان به شدت به آن نیاز دارنداین است که فرصت استقلال و رشد استقلال به آن‌ها داده شود.

  رشد ذهنی، مذهبی و اعتقادی دومین تغییر در دانشجوست؛ آن‌ها با عقاید، نظریات، تفکرات و ایده‌های متفاوتی آشنا می‌شوند. هم‌چنین، در دانشگاه، از آنان خواسته می‌شود تا عقاید، نظرات و تفکرات مخصوص خویش را داشته باشند.

  سومین تغییر رشد هویت و هویت‌یابی است؛ فرآیند هویت یابی، فرآیندی سرنوشت‌ساز، تعیین‌کننده و دشوار است. این فرآیند دردانشگاه به اوج می‌رسد. چنان چه فرد این فرآیند را به خوبی پشت سر بگذارد، می‌داند که مسیرش در زندگی کدام است و سعی خواهد کرد که در این مسیر تلاش کند. هویت یابی، سفری اکتشافی است برای کشف خود، اهداف و آینده خویش.

  و بالاخره رشد اجتماعی آخرین تغییر دانشجوست: دوستان و همسالان، دیدگاه‌ها، عقاید و نظرات مشترکی دارند. مشکلات و مسائل مشترکی دارند. تجربیات دوستان و همسایگان بسیار مشترک است. درک و فهم دوستان و همسالان از یکدیگر بیشتر از بزرگسالان است.

  در فضای دانشگاه که ساعت‌های زیادی از وقت جوانان در کنار یکدیگر می‌گذرد، اهمیت دوستی‌ها افزایش پیدا می‌کند و در مورد دانشجویان خوابگاهی، اهمیت دوستی‌ها بیشتر می‌شود. در واقع، دوستان و همسالان، به نوعی جایگزین خانواده می‌گردند. زمانی که یکی از دانشجویان بیمار است و دسترسی به خانواده ممکن نیست، این دوستان و همسالان هستند که به پرستاری و مراقبت از یکدیگر می‌پردازند (نوری، 1389).

  دانشگاه محل خردورزی، آموزش و یادگیری بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باعث ایجاد فرصت‌هایی برای پیشرفت و ترقی افراد می‌شود و خوابگاه یعنی محل سکونت موقت و خوابگاه دانشجویی محدوده‌ای از فضای دانشگاه محسوب می‌شود که برای سکونت و آرامش و تامین بهداشت روانی دانشجویان به همراه بهره مندی از سایر امکانات فرهنگی، رفاهی، فوق برنامه، تربیت بدنی، مشاوره و راهنمایی، کتابخانه و تغذیه و بهداشت و درمان در حد مقدورات در نظر گرفته شده است و کلیه مقررات انضباطی و اداری دانشگاه در آن حاکم است.

  گسترش مراکز آموزشی و پذیرش دانشجو از مناطق مختلف باعث انتقال فرهنگ و خرده فرهنگ‌ها به یک مکان می‌شود این پدیده عواقب گوناگونی دارد که در کوتاه مدت موجب افزایش ناهمگنی فرهنگی مناطق مختلف شده و حتی می‌تواند تعارض‌هایی را نیز در پی داشته باشد. (قلی زاده، 1388).

  دانشجو با ورود به خوابگاه، از محیطی که سال‌ها در آن زندگی کرده است جدا می‌شود و در محیط جدید و متفاوتی قرار می‌گیرد محیطی که در آن افراد با فرهنگ‌ها، طرز فکرها، نگرش‌ها، قومیت‌ها، زبان، شخصیت و رشته‌های تحصیلی گوناگون که هر کدام ایدئولوژی‌ها و علایق متناسب با خود را می‌طلبد، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. برخورد با انسان‌های جدید باعث شکل گیری روابط، تجربه‌ها و اتفاقات جدیدی می‌گردد، داشتن ارتباط طولانی و در واقع زندگی کردن با افرادی که به آن‌ها هم اتاقی گفته می‌شود سرآغاز تاثیر و تأثرهای بسیاری است. بخشی از دانشجویان با درک کامل از شرایط جدید سعی بر آن دارند که خود را با آن منطبق کرده و از زندگی جدید به عنوان یک فرصت استفاده کنند از این جهت می‌توان گفت فرهنگ خوابگاهی مجموعه‌ای از فرهنگ همدلی، تعاون و سازگاری با ناملایمات زندگی است و برخی از آن‌ها که توانایی سازگاری با محیط جدید را ندارند، واکنش‌های منفی از خود بروز می‌دهند که ممکن است موجب انحراف دانشجو از مسیر اصلی‌اش شود.

  گوناگونی فرهنگی ایران زمین به قدری است که شمال تا جنوب و شرق تا غرب مملو از عادات و رسوم خاص آن منطقه است و خوابگاه مکانی است که می‌تواند فرهنگ‌های خاص با زبان، رفتار و کارکرد‌های موجود در آن (در واقع مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها) را در خود جمع کرده و فرهنگ جدیدی تحت عنوان فرهنگ خوابگاهی را به وجود آورد.

  در این میان مشکلات متعدد فرهنگی از قبیل کمبود امکانات فرهنگی، آموزشی در خوابگاه، تفاوت فرهنگ رعایت بهداشت و نظافت خوابگاه، اختلاف در ساعت فعالیت و استراحت در بین دانشجویان، اختلافات فرهنگ خانوادگی دانشجویان، تفاوت در خرده فرهنگ‌های قومی و منطقه‌ای، اختلاف در اخلاقیات و اعتقادات، اعتیاد به انواع مواد مخدر و سیگار و نیز انواع انحرافات اخلاقی جنسی می‌تواند برای دانشجویان مطرح باشد.

  از آنجا که دانشگاه‌ها و دانشجویان در هر جامعه‌ای به عنوان شاخص تمامی تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن جامعه به شمار می‌آیند، از این رو شناخت نقاط قوت، ضعف، تحول و تحرک‌های دانشگاهی برای همه مسئولان و برنامه ریزان کشور امری لازم است. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که مهم‌ترین مشکلات فرهنگی دانشجویان خوابگاهی کشور کدام‌ها هستند؟ و چه راهکارهایی را برای کاهش مشکلات فرهنگی در خوابگاه‌ها می‌توان یافت؟

  با توجه به آن چه گفته آمد؛ آگاهی از وضعیت فرهنگی دانشجویان خوابگاه‌ها و مطالعه علمی مسائل و مشکلات فرهنگی آن‌ها در راستای شناخت و بهبود مسائل پیش روی دانشجویان در محیط‌های خوابگاهی لازم نموده و مطالعه حاضر در نظر دارد وضعیت دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه یزد را از نظر مسائل و مشکلات فرهنگی ارزیابی نموده و در ضمن ارائه تصویری از وضعیت موجود و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن، راهکارهای متناسب را بیان نماید.

   

  1 – 3 - ضرورت و اهمیت تحقیق

  هر گاه خواسته شود به موضوع مهم رسالت‌های دانشگاه در جهان امروزتوجه شود می‌توان حداقل نه مورد زیر را به عنوان نکاتی که مورد توافق اکثر کارشناسان قرار دارد ذکر کرد (کابال[1]، 1993 به نقل از محسنی، 1388):

  تداوم آموزش در دوران پس از متوسطه.

  گسترش پژوهش و فرهنگ با تأکید بر ارزش گذاری بر پژوهش.

  مشارکت در ارضای نیازهای نیروی انسانی جامعه مبتنی بر دانش به عنوان یک ضرورت اتقاء حرفه‌ای.

  تدارک آموزش تخصصی در سال عالی.

  تقویت رقابت اقتصادی و تولید ثروت به ویژه از طریق تکنولوژی و ارتقاء رابطه میان صنعت و تجارت.

  انتخاب داوطلبین قابل قبول و آموزش آنان براساس توانایی‌های ذهنی و اعطای درجه تحصیلی.

  فراهم آوردن امکان ارتقاء اجتماعی.

   خدمت به عنوان یک وسیله پیاده کردن سیاست‌های ملی به گونه‌ای که فرصت‌های مساوی، انتقال فرهنگ، و ارزش‌های مشترک مدنی تضمین شود.

  آماده‌سازی افراد برای بر عهده‌گیری نقش‌های مدیریتی جامعه.

  این رسالت‌ها با ایجاد سه نوع آگاهی انتقادی، سیاسی و ملی همراه است. آگاهی انتقادی باید عقلانی و اخلاقی باشد. آگاهی سیاسی باید واقع بینانه باشد و اگر هماهنگ با سیاست‌ها، نقش‌ها، و کارکردهای دانشگاه نباشد می‌تواند خسارت آور باشدو درآگاهی ملی مساله دفاع از ارزش‌های فرهنگی کشور مطرح میشود (محسنی، 1388).

  و دانش در جامعه موقعی توسعه می‌یابد که دانشگاهیان و محیط‌های دانشگاهی عاری از مشکلات مختلف باشند و آرامش لازم در این محیط‌ها برقرار باشد. برای تأمین این هدف باید زمینه‌هایی که باعث بروز این مشکلات می‌گردند، شناسایی و اصلاح گردند. از آنجا که مشکلات دانشجویان غیربومی دانشگاه‌ها بیشتر است زیرا در محل تحصیل خود تنها و دور از خانواده هستند بنابراین، دانشگاه‌ها باید توجه خاصی به رفع مشکلات دانشجویان غیربومی داشته باشند.

  نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند مورد استفاده مسئولین و دست‌اندرکاران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گیرد و از یافته‌های آن در جهت برنامه‌ریزی در مورد هر چه بهتر اداره کردن خوابگاه‌ها استفاده شود.

   

  1 – 4 - اهداف تحقیق

  هدف اصلی این تحقیق بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی در بین دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد می‌باشد. در کنار هدف کلی فوق، اهداف فرعی زیر نیز پیگیری می‌شود:

  شناخت کمبودها در زمینه امکانات فرهنگی به عنوان یکی از مشکلات فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد

  شناخت اختلاف در ارزش‌های فرهنگی در بین دانشجویان به عنوان یکی از مشکلات فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد

  شناخت اختلاف در هنجارهای فرهنگی در بین دانشجویان به عنوان یکی از مشکلات فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد

  شناخت اختلافات فرهنگ خانوادگی دانشجویان به عنوان یکی از مشکلات فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد

  شناخت فرهنگ بهداشت و نظافت خوابگاه به عنوان یکی از مشکلات فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد

  شناخت رابطه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد

  شناخت رابطه پایگاه اقتصادی اجتماعی با میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد

  شناخت رابطه میزان دینداری با میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد

   شناخت رابطه سرمایه اجتماعی با میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد

    شناخت رابطه کنترل اجتماعی با میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد

   

  1 – 5 - فرضیات تحقیق

  کمبود امکانات فرهنگی به عنوان یکی از مشکلات اصلی فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد می‌باشد.

  اختلاف در ارزش‌های فرهنگی در بین دانشجویان به عنوان یکی از مشکلات اصلی فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد می‌باشد

  اختلاف در هنجارهای فرهنگی در بین دانشجویان به عنوان یکی از مشکلات اصلی فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد می‌باشد.

  اختلافات فرهنگ خانوادگی دانشجویان به عنوان یکی از مشکلات اصلی فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد می‌باشد.

  فرهنگ بهداشت و نظافت خوابگاه به عنوان یکی از مشکلات اصلی فرهنگی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد می‌باشد.

  بین ویژگی‌های جمعیت شناختی و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان رابطه وجود دارد.

  بین پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان رابطه وجود دارد

  بین میزان دینداری و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان رابطه وجود دارد.

  بین میزان سرمایه اجتماعی و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان رابطه وجود دارد.

  بین میزان کنترل اجتماعی و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان رابطه وجود دارد.

   

  1- 6 -  تعاریف نظری و عملیاتی

  1 - 6 – 1 تعاریف نظری

  ارزش

  ارزش[2] یک نوع درجه بندی ، طبقه بندی و امتیازبندی پدیده‌ها است از خوب تا بد یا از مثبت تا منفی (رفیع پور،179:1387)

   

  پایگاه اقتصادی – اجتماعی[3]

  پایگاه اقتصادی – اجتماعی مقام فرد یا گروه است با توجه به توزیع شأن در یک نظام اجتماعی و در مواردی تلویحاً با در نظر گرفتن چگونگی توزیع حقوق، مسئولیتšها، قدرت و اقتدار در چارچوب همان نظام نظیر اصطلاحاتی چون پایگاه بالا، پایین و... (ساروخانی،204:1376).

   

  خرده فرهنگ[4]:

  خرده‏فرهنگ را می‏توان نظام فرهنگی (زبان، هنجارها، ارزشها، وجدان جمعی، الگوها و سبک و شیوه زندگی، حرکات و اداهای رفتاری و...) گروهی دانست که به رغم برخورداری از عناصر مشترک، تا حدی در شکل و محتوا با نظام فرهنگی غالب یا مورد قبول اکثریت، متفاوت است. (افروغ،159:1375)

   

  دینداری[5]

   دینداری عبارت است از پذیرش تمام یا بخشی از عقاید، اخلاقیات و احکام دینی به نحوی که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند (افشانی، 1385).

   

  سرمایه اجتماعی[6]

  حاصل انباشت منابع بالقوه و یا بالفعلی است که مربوط به مالکیت یک شبکه با دوام از روابط کم و بیش نهادینه شده در بین افرادی است که با عضویت در یک گروه ایجاد می‌شود» (بوردیو[7]، 1986).

   

  فرهنگ[8]

  فرهنگ در تعریف تایلور[9] مجموعه پیچیده ای شامل دانش، معتقدات، باورها، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، حقوق و قوانین و آداب ورسوم و بالاخره تمام قابلیت‌ها و عادات ورفتاری است که انسان به عنوان عضو جامعه خود فرامی‌گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را در بردارد (قلی زاده، 4:1388).

   

  کنترل اجتماعی[10]

  کنترل اجتماعی، در برگیرندهšی مجموعهšای از منابع مادی و نمادین و اصول و قوانین معین و دارای ضمانت اجرا است که یک جامعه در اختیار دارد و از آنها برای تضمین همنوایی رفتار اعضای خویش، در برابر کجروی استفاده میšکند (سلیمی و داوری، 185:1380).

   

  هنجار

  هنجار[11]: هنجار یک نوع قاعده و یک نوع شیوه رفتار اجتماعی (در فعالیت‌های مشترک و کنشهای متقابل) و همچنین زندگی فردی است. ( رفیع پور، 269:1387)

   

   

  1 – 6 – 2 تعاریف عملیاتی

  پایگاه اقتصادی اجتماعی

  از آنجا که پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده آنها مورد سؤال قرار گرفته است. برای سنجش پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده سوالات8تا12 پرسشنامه سنجیده شده است و مجموع امتیاز وی از این سؤالات نشان دهنده پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده وی خواهد بود.

   

  دینداری

  دینداری دارای پنج بعد است: مناسکی، پیامدی، دانشی، اعتقادی و عاطفی. بر اساس این ابعاد 10 گویه یا سؤال در پرسشنامه گنجانده شد.

  سوال شماره 14 گویه های 1 و 2

  سوال شماره 15 گویه های شماره 11 تا 18

  سوال شماره 16 گویه های 11 و 12.

   

  سرمایه اجتماعی

  سرمایه اجتماعی دارای سه بعد است: اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی و شبکه اجتماعی. بر همین اساس برای سنجش سرمایه اجتماعی دانشجویان، چندین سؤال و گویه در پرسشنامه گنجانده شد:

  سوال شماره 13

  سوال شماره 15 گویه های شماره 1 تا 9 ، 10 ، 27و28.

  سوال شماره 16 گویه های شماره 1 تا 10.

   

  کنترل اجتماعی

  کنترل اجتماعی ابعاد مختلفی دارد. با توجه به این ابعاد، جهت سنجش کنترل اجتماعی جمعاً 8 گویه طراحی شده است. که با گویه های شماره های 19 تا 26 از سوال شماره 15 سنجیده شده است. ( هردوگویه به ترتیب مربوط به مولفه های وابستگی، تعهد، درگیری وباورها می باشند)

  این مؤلفهšها در یک طیف 5 قسمتی (از کاملاًموافق تا کاملاًمخالف) اندازهšگیری شده که بر حسب نوع گویه، از 5 تا 1 امتیاز به آن اختصاص داده شده است.

   

  مشکلات فرهنگی

  متغیر مشکلات فرهنگی با گویه‌های شماره 1 تا 41 از سوال شماره 17 سنجیده شده است.

   

  - Cabal

  [2]- value

  [3] - Socio-Economic Status

  [4] - subculture

  [5] - Religiousness

  [6] - Social Capital

  [7] - Bourdieu

  [8] - Culture

  [9] - Taylor

  [10] - Social Control

  [11] -norms

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                  صفحه

  چکیده.................................................................................................................................. 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1 – 1 - مقدمه...................................................................................................................... 2

  1 – 2 - بیان مسأله............................................................................................................... 4

  1 – 3 - ضرورت و اهمیت تحقیق......................................................................................... 7

  1 – 4 - اهداف تحقیق.......................................................................................................... 8

  1 – 5 - فرضیات تحقیق....................................................................................................... 9

  1- 6 -  تعاریف نظری و عملیاتی.......................................................................................... 9

  1- 6 - 1 تعاریف نظری................................................................................................. 9

  1- 6 - 2 تعاریف عملیاتی.............................................................................................. 11

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

  2 - 1- مقدمه.........................................................................................................................................13

  2 – 2 - تعاریف فرهنگ....................................................................................................... 14

  2 – 3 - اجزا و اعتقادات فرهنگی.......................................................................................... 16

  2 – 4 - انواع فرهنگ............................................................................................................ 17

  2-4-1-  فرهنگ دانشگاهی...................................................................................................................18

  2 – 5 - ویژگی‌های فرهنگ ................................................................................................. 21

  2 – 6 - کارکردهای فرهنگ ................................................................................................. 23

  2-7- فرهنگ در مکتب اسلام ...............................................................................................................23

  2-7-1 فرهنگ از منظر امام خمینی .......................................................................................................25

  2-7-2 فرهنگ از منظر آیت الله خامنه ای .............................................................................................26

  2-7-3 فرهنگ از منظر علامه جعفری ...................................................................................................28

   2- 8 - جامعه هنجار ارزش و فرهنگ..................................................................................................29

  2 – 9 - جنبه‌های امیک  و اتیک  فرهنگ............................................................................... 29

  2 – 10 - بازتولید فرهنگ ................................................................................................... 31

  2 - 11 - عوامل مؤثر بر فرهنگ پذیری.................................................................................. 32

  2 – 12 - مفاهیم خرده‌فرهنگ  و ضدفرهنگ.......................................................................... 33

  2 – 13 - منشا گوناگونی درون فرهنگ‌ها............................................................................... 35

  2 – 14 – روش‌های ارتباط فرهنگی و موانع موجود بر سر راه روابط بین فرهنگی..................... 36

  2 – 15 - توسعه‌ی فرهنگی................................................................................................... 36

  2 – 16 – دانشگاه وتوسعه فرهنگی....................................................................................... 37

  2 – 17- مسائل و مشکلات فرهنگی..................................................................................... 40

  2 – 18 - مشکلات دانشجویان مهاجر................................................................................... 41

  2 – 19 - محیط خوابگاه و مشکلات فرهنگی اجتماعی........................................................... 43

  2 –20 - خوابگاه به مثابه جوامعی برای یادگیری..................................................................... 47

  2 – 21 - رهیافت‌های نظری................................................................................................ 49

  2 – 21 – 1 - ضربه فرهنگی تریاندیس ............................................................................... 49

  2 – 21 – 2 - ریشه فرهنگی تضادهای گروهی بیلز............................................................... 50

  2 – 21 – 3 - وجدان جمعی دورکیم................................................................................... 51

  2 – 21 – 4 - کنش اجتماعی پارسونز ................................................................................. 54

  2 – 21 – 5 – ساختار اجتماعی پیتر بلاو.............................................................................. 56

  2 – 21 – 6 - کنش متقابل هومنز......................................................................................... 60

  2 – 21 – 7 - عاملیت و فرهنگ مارگارت آرچر................................................................... 61

  2 – 21 – 8 - رابرت عذرا پارک.......................................................................................... 62

  2 – 21 – 9 - دیدگاه فیشر.................................................................................................. 63

  2 – 22 – چهارچوب نظری تحقیق....................................................................................... 64

  2 – 25 - پیشینه تحقیق........................................................................................................ 68

  2 – 25 – 1 - پیشینه داخلی تحقیق...................................................................................... 68

  2 – 25 – 2 - پیشینه خارجی تحقیق.................................................................................... 70

  2 – 26 – خلاصه و نتیجه‌گیری............................................................................................. 72

   

   

   

  فصل سوم: مواد و روش‌ها

  3-1- مقدمه ......................................................................................................................... 74

  3-2- روش تحقیق................................................................................................................ 74

  3 – 3 - جامعه آماری........................................................................................................... 75

  3 – 4 - حجم نمونه.............................................................................................................. 75

  3 – 5 - شیوه نمونه‌گیری....................................................................................................... 76

  3 – 6 - ابزار گردآوری دادهšها........................................................................................... 76

  3 – 7 - پایایی و اعتبار......................................................................................................... 77

  3 – 8 - تکنیکšهای تجزیه و تحلیل دادهšها...................................................................... 78

  فصل چهارم: نتایج تحقیق

  4-1- مقدمه.......................................................................................................................... 80

  4-2- یافته‌های توصیفی تحقیق............................................................................................... 81

  4-3- ابعاد مشکلات فرهنگی................................................................................................. 89

  4 – 4 یافته‌های استنباطی....................................................................................................... 129

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5 - 1 – مقدمه...................................................................................................................... 138

  5 – 2 – یافته های تحقیق..................................................................................................... 139

  5 – 3 – پیشنهادات کاربردی ................................................................................................ 141

  5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی...........................................................................................................142

  منابع و مآخذ.......................................................................................................................... 143

  ضمائم................................................................................................................................... 148

   

   

  فهرست جداول

  جدول(3-1) اجزای تشکیل دهنده فرمول کوکران..................................................................... 75

  جدول(3-2) تناسب حجم نمونه با حجم جامعه آماری.............................................................. 76

  جدول(3-3) سطح سنجش متغیرهای تحقیق............................................................................ 77

  جدول(4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل................................................ 81

  جدول(4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی................................................ 82

  جدول(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی............................................... 83

  جدول(4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ترم............................................................... 84

  جدول(4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده...................................... 85

  جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تعداد ترم‌های حضور در خوابگاه از ابتدای دوران دانشجویی...... 86

  جدول(4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع منزل مسکونی.......................................... 87

  جدول(4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال.............................................. 88

  جدول(4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مطلوبیت تراکم جمعیت در اتاقها............. 89

  جدول(4-10) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مطلوبیت سالن مطالعه.......................... 90

  جدول(4-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به کامپیوتر........................... 91

  جدول(4-12) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به اینترنت............................ 92

  جدول(4-13) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دسترسی آسان به مراکز رفاهی و خدماتی  بیرون از خوابگاه  مغازه، کافی‌نت و........... 93

  جدول(4-14) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مطلوبیت مدیریت خوابگاه  شیوه برخورد،حل مشکلات و.......... 94

  جدول(4-15) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان امکانات تفریحی و رفاهی  فضای سبز،  سالن سمعی بصری و..... 95

  جدول(4 – 16) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ناامیدی نسبت به آینده بازار شغل،ازوداج مناسب و...  . 96

  جدول(4-17) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس کسالت و خستگی مداوم....... 97

  جدول(4-18) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیرپذیری از دیگران......................... 98

   جدول(4-19) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انزوا و کناره‌گیری از دیگران.............. 99

  جدول(4-20) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فکر کردن به مرگ و خودکشی........... 100

  جدول(4-21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان ابتلاشدن به بیماری به دلیل عدم­رعایت بهداشت ونظافت توسط دیگران         101

   

  جدول(4-22) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان کمرویی در برقراری روابط اجتماعی با هم اتاقی‌ها.. 102

  جدول(4-23) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مصرف سیگار به طور مداوم................ 103

  جدول(4- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده تفننی ازموادمخدرجدیدوصنعتی شامل قرص روانگردان، شیشه و...  ................ 104

  جدول(4-25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده از قرصهای ریتالین یا قرصهای مشابه دیگر هنگام امتحانات. 105

  جدول(4-26) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مصرف سیگار بصورت تفننی ویا درجمع دوستان... 106

  جدول(4-27) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تماس تلفنی با جنس مخالف.............. 107

  جدول(4-28) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مشاهده رفتارهای جنسی انحرافی در محیط خوابگاه. 108

  جدول(4-29) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اختلاف بین شرایط خانواده و خوابگاه. 109

  جدول(4-30) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان وابستگی بیش از حد به خانواده........... 110

  جدول(4-31) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فشار روانی دوری از خانواده.............. 111

  جدول(4-32) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نگرانی ازبی‌توجهی به اعمال و اعتقادات دینی‌ام بدلیل تضاد با فرهنگ‌های دیگر....... 112

  جدول(4-33) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ناآشنایی با ویژگیهای فرهنگی اجتماعی ساکنان شهر یزد. 113

  جدول(4-34) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان داشتن مشکل دربرقراری رابطه تکلمی مناسب با هم اتاقی‌ها 114

  جدول (4-35) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان داشتن مشکل برقراری رابطه تکلمی مناسب با شهروندان یزدی جهت خرید و...  ...... 115

  جدول(4-36) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درگیریهای لفظی با دانشجویان قومیت‌های دیگر.... 116

  جدول( 4-37) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نزاع و درگیری با فرق و مذاهب دیگر  اختلاف شیعه وسنی  .. 117

  جدول(4-38) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نفوذ عرفانهای کاذب در محیط خوابگاه................ 118

  جدول(4-39) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رشد تبلیغات سوء در مورد واجبات دینی نماز، روزه و.... 119

  جدول(4-40) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ایجاد مزاحمت ناشی ازبرگزاری آداب ورسوم محلی توسط دیگر دانشجویان.......... 120

  جدول(4-41) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اختلال در تنظیم ساعت خواب و برنامه‌های شخصی بدلیل مزاحمت هم‌ا‌‌تاقیها.......... 121

  جدول(4-42) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مزاحمتهای ناشی ازگوش­دادن به ضبط و مواردی ازاین قیبل توسط دانشجویان دیگر122

  جدول(4-43) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان نگرانی از افزایش رد و بدل شدن فیلم‌های مبتذل در خوابگاه.123

  جدول(4-44) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نگرانی از رشد مدها و الگوهای فرهنگ غربی در خوابگاه  124

  جدول(4-45) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان نگرانی ازگسترش بی بندوباری در خوابگاه از طریق بلوتوث         125

  جدول(4-46) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احتمال سرقت از پول و وسایل شخصی‌ام         126

  جدول(4-47) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان نگرانی از مزاحمت وتعرض دانشجویان دیگر مانند درگیری و نزاع و...         127

  جدول(4-48) به طور کلی در محیط خوابگاه چقدر احساس امنیت می‌کنید؟.............................. 128

  جدول(4-49)خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان... 129

  جدول(4-50) خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون تفاوت میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی 130

  جدول(4-51) خروجی ضریب همبستگی اسپیرمن  برای آزمون رابطه میزان تحصیلات پدر و مشکلات فرهنگی... 130

  جدول(4-52) خروجی ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون رابطه میزان تحصیلات مادرو مشکلات فرهنگی.... 131

  جدول(4-53) خروجی ضریب همبستگی پیرسون  برای آزمون رابطه تعداد ترم‌های حضور درخوابگاه و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان.... 131

  جدول(4-54) خروجی آزمون تی­برای­مقایسه­میانگین­میزان­مشکلات فرهنگی­دانشجویان مقطع کارشناسی بادانشجویان کارشناسی ارشدودکتری 132

  جدول(4-55) خروجی آزمون تی برای مقایسه میانگین میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان مجردو متأهل.... 133

  جدول(4-56)خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان..... 134

  جدول(4-57) خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه میزان دینداری و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان.... 135

  جدول(4-58) خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه میزان کنترل اجتماعی و میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان         136

  جدول(4-59)خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه میزان سرمایه اجتماعی ومیزان مشکلات فرهنگی دانشجویان          136

   

  فهرست نمودارها

  شکل(4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل.................................................. 81

  شکل(4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رشته تحصیلی.................................................. 82

  شکل(4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی................................................. 83

  شکل(4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ترم................................................................. 84

  شکل(4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده........................................ 85

  شکل(4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تعداد ترم‌های حضور در خوابگاه از ابتدای دوران دانشجویی......... 86

  شکل(4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع منزل مسکونی............................................ 87

  شکل(4-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال................................................ 88

  شکل(4-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به اینترنت................................ 89

  شکل(4-10) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مطلوبیت تراکم جمعیت در اتاقها............ 90

  شکل(4-11) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مطلوبیت سالن مطالعه........................... 91

  شکل(4-12) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان دسترسی به کامپیوتر............................. 92

  شکل(4-13) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان دسترسی­آسان به مراکزرفاهی­وخدماتی بیرون ازخوابگاه مغازه،کافی‌نت و..         93

  شکل(4-14) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مطلوبیت مدیریت خوابگاه  شیوه برخورد،حل مشکلات و.......... 94

  شکل(4-15) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان امکانات تفریحی ورفاهی فضای سبز،سالن سمعی بصری و... 95

  شکل(4 – 16) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ناامیدی نسبت به آینده  بازار شغل، ازوداج    مناسب و... 96

  شکل(4-17) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس کسالت و خستگی مداوم......... 97

  شکل(4-18) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیرپذیری از دیگران........................... 98

  شکل(4-19) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان انزوا و کناره‌گیری از دیگران................. 99

  شکل(4-20) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فکر کردن به مرگ و خودکشی............. 100

  شکل(4-21)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان ابتلا شدن به بیماری به دلیل عدم رعایت بهداشت و نظافت توسط دیگران         101

  شکل(4-22) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان کمرویی در برقراری روابط اجتماعی با هم اتاقی‌ها.... 102

  شکل(4-23) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مصرف سیگار به طور مداوم................. 103

  شکل(4- 24)توزیع فراوانی­پاسخگویان برحسب میزان استفاده تفننی ازموادمخدرجدیدو­صنعتی­شامل­قرص­روانگردان، شیشه و...           104

  شکل(4-25) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از قرص‌های ریتالین یا قرص‌های مشابه دیگر هنگام امتحانات 105

  شکل(4-26) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان مصرف سیگار بصورت تفننی و یا در جمع دوستان.... 106

  شکل(4-27) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تماس تلفنی با جنس مخالف................ 107

  شکل(4-28)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مشاهده رفتارهای جنسی انحرافی در محیط  خوابگاه. 108

  شکل(4-29) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اختلاف بین شرایط خانواده و خوابگاه... 109

  شکل(4-30) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان وابستگی بیش از حد به خانواده............ 110

  شکل(4-31) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فشار روانی دوری از خانواده................ 111

  شکل(4-32) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نگرانی از بی توجهی به اعمال و اعتقادات دینی‌ام بدلیل تضاد با فرهنگ‌های دیگر....... 112

   

  شکل(4-33) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ناآشنایی با ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی ساکنان شهر یزد. 113

  شکل(4-34) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان داشتن مشکل در برقراری رابطه تکلمی مناسب با هم اتاقی‌ها          114

  شکل(4-35) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان داشتن مشکل برقراری رابطه تکلمی مناسب با شهروندان یزدی جهت خریدو ...  ........ 115

  شکل(4-36) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درگیریهای لفظی با دانشجویان قومیت‌های دیگر...... 116

  شکل(4-37) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نزاع و درگیری با فرق و مذاهب دیگر  اختلاف شیعه و سنی  ... 117

  شکل(4-38) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نفوذ عرفانهای کاذب در محیط خوابگاه. 118

  شکل(4-39) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رشد تبلیغات سوء در مورد واجبات دینی نماز، روزه و...  .......... 119

  شکل(4-40) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ایجاد مزاحمت ناشی از برگزاری آداب ورسوم محلی توسط دیگر دانشجویان.......... 120

  شکل(4-41) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اختلال در تنظیم ساعت خواب و برنامه‌های شخصی بدلیل مزاحمت هم‌ا‌‌تاقیها........... 121

  شکل(4-42) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مزاحمتهای ناشی از گوش دادن به ضبط و مواردی از این قیبل توسط دانشجویان دیگر. 122

  شکل(4-43) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان نگرانی از افزایش رد و بدل شدن فیلم‌های مبتذل در خوابگاه 123

  شکل(4-44) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نگرانی از رشد مدها و الگوهای فرهنگ  غربی در خوابگاه         124

  شکل(4-45) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان نگرانی ازگسترش بی بندوباری در خوابگاه از طریق بلوتوث 125

  شکل(4-46) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احتمال سرقت از پول و وسایل شخصی‌ام 126

  شکل(4-47) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان نگرانی از مزاحمت و تعرض دانشجویان دیگ مانند درگیری و نزاع و..         127

  شکل(4-48) به طور کلی در محیط خوابگاه چقدر احساس امنیت می‌کنید؟................................ 128

  شکل(4-49) مقایسه میانگین میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان مقطع کارشناسی با دانشجویان کارشناسی ارشدودکتری.... 133

  شکل(4-50) مقایسه میانگین میزان مشکلات فرهنگی دانشجویان مجرد و متأهل........................ 134

  شکل(4-51) رابطه میزان دینداری و میزان مشکلات فرهنگی.................................................... 135

  شکل(4-52) رابطه میزان سرمایه اجتماعی و میزان مشکلات فرهنگی........................................ 137

  منبع:

   

  منابع و مآخذ (فارسی و غیرفارسی)

  م. 1385. شناخت فرهنگ. تهران: عرش پژوه،251صفحه.

  ا ، سج­ویک پ. 1387. مفاهیم بنیادی نظریه فرهنگی. ترجمه م مهاجر ، م نبوی. تهران: آگه،381صفحه.

  آدمی،ع . 1386.تولید دانش یک فرایند فرهنگی.دانشگاه تمدن ساز، ویژه نامه مهندسی فرهنگی:6-5.

  اسماعیلی ر. 1387. برنامه‌ریزی امور فرهنگی ایران. کارشناسی ارشد برنامه ریزی فرهنگی. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان،289صفحه.

  افروغ ع. 1375. خرده فرهنگها ووفاق اجتماعی . فصلنامه نقد ونظر، شماره 7و8 :171-157.

  افشانی ع. 1385. تبیین جامعه شناختی گرایش به خرافات در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

  افقی ن، صادقی ع. 1388. مطالعه تطبیقی ارزش‌ها و هنجارها و رابطه آنها با آنومی. تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8 : 106-65.

  ببی ا. 1384. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری – عملی). ترجمه ر فاضل، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،1019صفحه.

  ذ، لطیفی غ ، صمارم ع. 1388. بررسی میزان رضایت دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علامه طباطبایی از برنامه‌های فرهنگی دانشگاه و عوامل مرتبط با آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

  د، پلاگ ف. 1387. انسان شناسی فرهنگی. ترجمه م ثلاثی. چاپ دوم. تهران: علمی،829صفحه.

  پاک سرشت،م. 1383.کاوشی درباره روش تدریس در دانشگاهها. مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال یازدهم، شماره 3و4.

  پیامنی ش. 1375. بررسی مشکلات اقامت در خوابگاه از دیدگاه دانشجویان مقیم خوابگاه‌های مجردی دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  هری س. 1388. فرهنگ ورفتار اجتماعی. ترجمه ن فتی . چاپ سوم. تهران: رسانش باهمکاری نشر جامعه شناسان،470صفحه.

  ا. 1388. بررسی تاثیر عوامل خانوادگی بر وضعیت فرهنگی دانشگاهیان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن. فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره سوم: 99-77.

  توسلی غ. 1380. نظریه های جامعه‌شناسی. تهران: سمت،481صفحه.

  م. 1388. فرهنگ­پیر­وفرهنگ پیشرو.چاپ چهارم.تهران:موسسه تدوین و نشرآثار علامه جعفری، 237 صفحه.

  حافظ نیا م. 1381. مقدمه‏ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت، 348 صفحه.

  حقیقی ا. 1376. الفبای فرهنگ. تهران: پارسا، 176 صفحه.

  خورشیدی ع و همکاران .1378. روش‏های پژوهش در علوم رفتاری از نظریه تا عمل. تهران: نوین پژوهش، 592 صفحه.

  دیلینی ت. 1387. نظریه های کلاسیک جامعه‌شناسی . ترجمه ب  صدیقی ، و  طلوعی. تهران: نشر نی،496 صفحه.

  رفیع پور ف. 1377. توسعه و تضاد. تهران: شرکت سهامی انتشار،599صفحه.

  م. 1386. فرهنگ مطالعات جوانان. تهران: آگاه،184صفحه.

  ا. 1385. درآمدی بر جامعه(با تاکید بر نظریه های کارکردگرایی، ستیزو کنش متقابل نمادی). ترجمه ح  بهروان.چاپ چهارم. مشهد: آستان قدس رضوی،440صفحه.

  رئوفی،م.1384. نقش دانشگاه درتوسعه فرهنگی.پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره10، 106-79.

  رشیدی،ع. 1389. نقش دانشگاه در توانمندسازی فرد وجامعه. مهندسی فرهنگی،شماره 49و50، 44-34.

  رفیع­پور ف. 1385. تکنیک‏های خاص تحقیق در علوم اجتماعی. چاپ چهارم. تهران: شرکت سهامی انتشار، 224صفحه.

  پور  ف. 1387. آناتومی جامعه. چاپ پنجم. تهران: شرکت سهامی انتشار،582صفحه.

  ریتزر ج. 1388. نظریه جامعه­شناسی در دوران معاصر.ترجمه م ثلاثی. چاپ چهاردهم. تهران: علمی،888صفحه.

  ساروخانی ب. 1376. درآمدی بر دایره المعارفš علوم اجتماعی. تهران: کیهان.

  ستوده ه. 1389. آسیب‌شناسی اجتماعی(جامعه‌شناسی انحرافات). چاپ بیست و یکم. تهران: آوای نور،247صفحه.

  سلیمی ع، داوری م. 1380. جامعه‌شناسی کجروی: مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی، جلد اول (زیر نظر غلامرضا صدیق اورعی). قم : پژوهشکدهšی حوزه و دانشگاه،608صفحه.

  ‌اللهی س. 1367. مبانی جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

  م، جویباری ل، قربانی م. 1387. «بررسی فراوانی مصرف و علل گرایش به سیگار در دانشجویان سلکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 87». پژوهنده، سال پانزدهم شماره 3، پی در پی 75: 128-123.

  امیری ر.  1386 ، مفاهیم و نظریه های فرهنگی. تهران: ققنوس،264صفحه.

  صالحی م. 1352. جامعه‌شناسی معاصر. تهران: دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.

  ا. 1385. رهیافتی در روش‌شناسی بررسی مسائل فرهنگی. ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره 6و7،صفحه46.

  ن. 1387. فرهنگ و دانشگاه(منظرهای انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی). تهران: نشر،374صفحه.

  فروتن ح. 1389. تعیین میزان تاثیرپذیری فرهنگی دانشجویان از فرهنگ های یکدیگر در خوابگاه‌های آموزشکده‌های فنی پسرانه استان اصفهان در سال تحصیلی 1389-1388. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان.

  فکوهی ن.  1383 . انسان‌شناسی شهری. تهران: نشرنی،608صفحه.

  فیتز پاتریک  ت.  1381. نظریه رفاه: سیاست اجتماعی چیست؟. ترجمه­ ه همایون‌پور . تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و گام نو،442صفحه.

  و. 1380. گونه‌شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران سال تحصیلی 80-1379، پایان‌نامه دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان.

  زاده  آ. 1388. جامعه‌شناسی فرهنگی. کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،166صفحه.

  قلی زاده  آ. 1387. درآمدی بر جامعه‌شناسی. اصفهان: دانشگاه آزاد خوراسگان،282صفحه.

  کامران ف، حسینی س، ذبیحی‌نیا خ. 1388. بررسی مشکلات فرهنگی-اجتماعی زندگی آپارتمانی شهر جدید پردیس. فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره پنجم: 40-21.

  ع، فلاح ف. 1388. بررسی کارکردها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی دانشگاه‌ها از نظر دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات). پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره اول: 92-73.

  ل.  1380 ، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی.ترجمه م  ثلاثی. چاپ نهم. تهران: علمی،627صفحه.

  گیدنز  آ.  1376 . جامعه‌شناسی .ترجمه م  صبوری. تهران: نشر نی،886صفحه.

  لهسایی زاده ع. 1368. نظریات مهاجرت. شیراز: نوید،268صفحه.

  مثنوی ع، سام آرام  ع، حسینی س، آقابخشی  ح. 1384. نگرش دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد رفتارهای انحرافی در خوابگاه‌ها. مقالات پژوهشی، دوره ششم، شماره چهارم: 25-20.

  ل، رضادوست  ک ، نواح ع. 1389. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  محسنی م. 1376. مقدمات جامعه‌شناسی. تهران: دوران،367صفحه.

  محسنی م.  1388. جامعه‌شناسی علم: جامعه، علم و تکنولوژی. چاپ سوم. تهران: طهوری،271صفحه.

  محمدنژاد ی.1387. دانشگاه و توسعه فرهنگی. ماهنامه دانشگاه اسلامی، شماره4، 71-66.

  راد م، آراسته ح. 1383. خوابگاه‌های دانشجویی به مثابه جوامعی برای یادگیری. طب و تزکیه، تابستان83، شماره53: 53-45.

  ر. 1385، مشکلات اجتماعی ونظریه جامعه شناختی.ترجمه ن تولایی. چاپ دوم. تهران: امیر کبیر،95 صفحه.

  ممتاز، ف. 1381. جامعه‌شناسی شهر. تهران: شرکت سهامی انتشار،176صفحه.

  موحد م، عباسی شوازی م، هاشمی نیا ز. 1388. ناهمگونی جنسیتی، نگرش افراد و ارتباطات دختران و پسران در دانشگاه. مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) 11(44) (مسایل دختران): 72 - 37.

  مهران‌فر ص. 1382. بررسی مشکلات دانشجویان غیربومی دانشگاه یزد . کاوش‌نامه، سال دوم، شماره 5 و 6: 258-229.

  نازک تبار ح، زاهدی م، نایبی ه .1385. نقش دینداری در ممانعت از بزهکاری جوانان شهر تهران. رفاه اجتماعی، شماره 22: پاییز1385: 257-233.

   ر. 1389. خانواده و دانشجو. تهران: دانشگاه تهران،167صفحه.

  ن. 1387. فراتحلیل مطالعات و تحقیقات انجام شده در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی جوانان، فرهنگ و علم، فصلنامه علمی- پژوهشی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره اول: 72-41.

  همیلتون م. 1377. جامعه شناسی دین .ترجمه م ثلاثی . تهران: نشر ثالث،428صفحه.

   

  Al-Banyan A. 1980. Saudi students in the United States: a study of cross cultural education and attitude change. London: Ithaca Press

   

  Becher T.1993.Academic tribes and territories;inteleectual enquiry and the cultures of disciplines.London,Milton Keynes,Bristol[pa]:Society for Research into Higher Education;London: OpenUni.press.

  Blau peter M .2006. "Macrostructural theory". Pp. 343-52 in H&book of sociological theory, ed. by Jonathan H. Turner. Kluwer Academic/ Plenum Publisher, New York.

  Bourdieu P. 1986. The Forms of Capital', pp 241-258 in J. G. Richardson (ed.), Hand book of Theory and Research for the Sociology of education, New York: Greenwood Press.

  Dicks D. 2000 . Preventing Cultural Shock. Zurich: Bergli Books.

  DeJong J, Jawad R, Mortagy I,Shepard B. 2005. The sexual and reproductive health of young people in the Arab countries. Reproductive health matters, 13(25):49-59.

  Henkel M. 2000.academic Identities and publice change in higher education. London:Jessica Kingsley.

  Lindsay S, Debra a. 2003. College students and problematic drinking: A review of the literature .clinical psychology review.23, 719-759.

   

  Loomis C. P Schuler E. A. 1948. Acculturation of foreign students in the United States. Applied Anthropology, 7, 17-34.

   

  Mirsky J, Kaushinsky F. 1989. Migration and growth: Separation-individuation processes in immigrant students in Israel, Adolescence, Vol 24(95), 1989, 725-740.

   

  Sandeman-Gay E. 1999. Supervising Iranian students: a case study. In Y. Ryan & O. Zuber-Skerritt (Eds.), Supervising postgraduates from non-English speaking backgrounds (pp. 40-48). Buckingham: Society for Research into Higher Education: Open University Press.

   

  Taylor P .1999.Making Sense Of Academic Life: Academics,universities and change. London : the Society for research into higher education&open university

   

  Uslu M, Girgin C. 2010. The effects of residential conditions on the problem solving skils of university students. Innovation and Creativity in Education, Volume 2, Issue 2: 3031–3035.

  Van Laar C, Levin S, Sinclair S, Sidanius J. 2005. The effect of university roommate contact on ethnic attitudes and behavior, Journal of Experimental Social Psychology, 41: 329–345.

   

   


موضوع پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, نمونه پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, جستجوی پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, فایل Word پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, دانلود پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, فایل PDF پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, تحقیق در مورد پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, مقاله در مورد پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, پروژه در مورد پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, پروپوزال در مورد پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, تز دکترا در مورد پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, پروژه درباره پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89, رساله دکترا در مورد پایان نامه مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

پاپان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی گرایش عمومی چکیده پژوهش حاضر به منظور ساخت و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی انجام گرفته است. برای ساخت این آزمون تمام آزمون­های مربوط به سازگاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و بعد از انجام مصاحبه با تعدادی از دانشجویان و حذف و تغییر تعدادی از سؤال­ها و تأیید روایی محتوایی و روایی صوری توسط استادان روان­شناسی ...

مددکاری اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده : توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی چکیده تفکر انتقادی، تفکری هدفمند، خودگردان، منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت است که بستری از ارزیابی، تفسیر،تحلیل و توضیح؛ شواهد، مدارک، چهارچوب­ها....را جهت قضاوت­گری برای اتخاذ تصمیم صحیح فراهم می­کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش واسطه­ای گرایش به تفکر انتقادی بین سبک­های هویت و سلامت اجتماعی است. در همین راستا ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی چکیده ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن مدل پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل می­باشد. روش پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، ...

فصل اول زمینه پژوهش: سبک زندگی[1]، فعالیت های عادی و معمول روزانه است که افراد آن ها را در زندگی خود به طور قابل قبول پذیرفته اند، به طوری که این فعالیت ها روی سلامت افراد تأثیرمی گذارند(1). فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و ارتقای سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها، اقدامات و فعالیت هایی را از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب، خواب و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سیگار و ...

  چکيده تحقيق     پژوهش حاضر? با نام « بررسي رابطه منبع کنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس » که با هدف يافتن رابطه بين عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشج

چکيده هدف کلي پژوهش تحليل محتواي کتاب تعليمات اجتماعي پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي بر اساس مهارت هاي فراشناخت مي باشد. روش پژوهش توصيفي و در اصل يک پژوهش " تحليل محتوايي " است. جام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده: هدف: اضطراب اجتماعی یک اختلال بسیار ناتوان­کننده است که می­تواند بسیاری از جنبه­های زندگی فرد را مختل کند. در این تحقیق پژوهشگر به دنبال درمان با استفاده از روش­های نوروفیدبک و حضور ذهن به عنوان درمان­های جدید در حوزه روانشناسی می­­باشد. روش: طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با دوگروه ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مديريت آموزشي سال 1388 عنوان تحقيق       بررسي تأثير نگرش ديني ( مثبت و منفي ) بر تفکر انتقادي دانشجويان رشت? علوم تربيتي دانشگاه

ثبت سفارش