پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان

word 559 KB 30248 158
1394 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۲۰,۵۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

  چکیده

  نوجوانانی که با یک سبک صحیح فرزندپروری تربیت می شوند دارای زندگی و حالات روانی بهتری می باشند . بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) بر تغییر سبک فرزند پروری مادران دارای پسر نوجوانی که در دبیرستان شهید دکتر بهشتی ناحیه 2 شهرستان رشت مشغول تحصیل هستند ، صورت گرفته است . نمونه این پژوهش به تعداد 80 نفر ( 40 نفر گروه آزمایش و 40 نفر گروه کنترل ) به صورت تصادفی از بین مادران 258 دانش آموز سال اول این دبیرستان انتخاب شده اند و در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند . کلیه مادران قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل ( آموزش زندگی خانوادگی F.L.E ) برای گروه آزمایش پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند را تکمیل کردند . برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از روش آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان داده است که آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان مؤثر بوده و سبب افزایش استفاده از سبک فرزندپروری مقتدارانه و کاهش استفاده از دو سبک مستبدانه و سهل گیرانه در مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه گواه شده است .

  کلید واژه ها: آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) ، سبک فرزندپروری ، مادران ، نوجوانان .

  مقدمه

  خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی است که افراد خواسته یا ناخواسته به آن وابسته اند و اولین کانونی است که فرد در آن احساس امنیت می کند و مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد . ساخت و فضای روانی خانواده ، که ترکیب کلی و مجموعه روابط بین اعضای آن می باشد هر کدام به گونه ای خاص عملکرد و رفتار فرد را در جهت رویارویی با مسائل و موانع وفشارهای روانی ، اضطراب ها ، ترس ها و سایر محرک های ناخوشایند تحت تاثیر قرار می دهند . بروز تحولات فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی چشم گیر در کشور موجب شده که در سالهای اخیر ارتباطات کمتری بین فرزندان نوجوان و والدینشان نسبت به دو دهه قبل برقرار شود . برقراری تماس های کلامی و غیرکلامی بین والدین و فرزندان خود می تواند مانع جدی و عامل بازدارنده مهمی برای رشد بهنجاری در رفتارهای روان شناختی فرزندان باشد ( کاوسیان و کدیور ، 1374 ) .

  در میان اعضای خانواده ، مادر نخستین شخصیتی است که با کودک نه تنها در دوران جنینی ، بلکه در این جهان رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد . از میان عوامل متعدد روابط انسانی موثر در رشد و تکامل کودک ، شخصیت مادر و نحوه تعامل او با کودک اهمیت اساسی دارد .

  خانواده اولین پایه گذار شخصیت ، ارزشها و معیارهای فکری کودکان است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک زندگی فرد دارد . تاثیر خانواده به عنوان نخستین و موثرترین واحد اجتماعی بر فرزندان ، امری بدیهی و مشخص است . در جریان رشد کودک محیط و شرایط خانواده یک عامل مثبت و مهیا کننده زمینه های رشد و یا یک عامل مخل و بازدارنده است . در این میان ، نظام تربیتی خانواده و یا به تعبیر دیگر روشهای فرزندپروری والدین ، یکی از عوامل مهم در شکل گیری شخصیت کودک است . در دهه 1940 روند شیوه های فرزندپروری به منظور آسان گیری و انعطاف پذیری بیشتر دگرگون شد . در این دهه نظریه های فرزندپروری زیر نفوذ مکتب روانکاوی قرار گرفت . مکتبی که در آن به امنیت عاطفی کودک و زیان های ناشی از مهار شدید تکانه های طبیعی او تاکید می شود . نخست طبق راهنمایی های دکتر بنیامین اسپاک[1] به والدین سفارش شد که از شم طبیعی خود پیروی کنند و از برنامه های انعطاف پذیری که هم با نیازهای خود آنان و هم با نیازهای کودکانشان سازگاری داشت استفاده نمایند . اما در دهه نخست قرن بیستم ، روشهای فرزندپروری تا حدود زیادی خشک و خشن بوده اند ، در آن زمان به والدین توصیه می شد با بغل کردن کودک هنگام گریه کردن ، او را لوس نکنند و طبق برنامه ثابتی به آنها غذا بدهند ( اعم از اینکه گرسنه باشند یا نباشند ) . این روش ، کاملاً خشک و تا حدودی زیر نفوذ مکتب رفتارگرایی بود، ( اتکینسون[2] ، 1983 )  .

  این که کدام سبک می تواند اثر بیشتری در فرزندپروری داشته باشد نیز می توانست تحت تاثیر آموزش هایی قرار بگیرد ، که خانواده در تربیت فرزند خود انتخاب می کند . بدین ترتیب پذیرفته شد که آموزش اعضای خانواده به ویژه آموزش والدین ( مادران ) جهت درک مناسب از روش های تربیت فرزند می تواند به تحقق آرزوی داشتن کودکی با سلامتی جسمانی و روانی بالاتر کمک کند .  

   

  2-بیان مسأله :

  بامریند[3] انواع گوناگون شیوه های فرزندپروری را شامل ؛ مقتدرانه ، خودکامه ( مستبد ) و سهل گیرانه می داند . کودکان والدینی که در تربیت فرزند خود از سبک مقتدرانه استفاده می کنند با همتایان خود ارتباط گرم و احترام آمیزی  دارند ، این کودکان احساس خوشایندی نسبت به خود دارند ، ( فرنیک ، تاسکا[4] ، 1996 ؛ به نقل از کمیجانی ؛ ماهر ، 1386 ) .

  فرزند پروری صمیمانه و مثبت به آنها امکان می دهد که بدانند که به عنوان فردی ارزشمند و شایسته مورد قبول هستند و انتظارات جدی ، اما مناسب که با توضیحات همراه باشد ، به کودکان کمک می کنند تا رفتارهای خویش را در برابر معیارهای معقول ، ارزیابی کند فرزند پروری مقتدرانه با مقاومت در برابر فشار نامطلوب همسالان ارتباط دارند ، ( فلچر[5] و همکاران ، 1996 به نقل از کمیجانی ؛ ماهر ، 1386) .

  در مقابل نوجوانانی که با رفتارهای افراطی والدین روبرو هستند ، خواه خیلی محدود کنند یا خیلی کم محدود کنند به مقدار زیاد به همسالان گرایش دارند ، ( تنیت[6] و همکاران ، 1999 به نقل از کمیجانی ؛ ماهر ، 1386) . آنها اغلب در مورد زندگی شخصی و آینده خود به توصیه همسالانشان متکی هستند و بیشتر تمایل دارند ، مقرارت والدین خود را نقض کنند ، تکالیف مدرسه را نادیده بگیرند ، سیگار بکشند ، مشروب بنوشند و مواد مخدر مصرف کنند ، مرتکب اعمال بزهکارانه شوند و سایر رفتارهای مشکل آفرین را انجام دهند . کودکان والدین خودکامه بیشتر ممکن است غمگین باشند و به موفقیت های کمتری در مدرسه دست می یابند و ارتباط ضعیفی با همتایان دارند ، ( پاتالاز[7] ، 1987 ؛ هارت، لاد و برلسن[8]، 1990؛ به نقل از علیزاده، 1380 ) .

  آموزش زندگی خانوادگی[9] که از نظر تاریخی از سال 1960 آغاز شده نیز به نوعی آموزش گروهی والدین اطلاق می شود که می تواند علاوه بر توجه به رشد توانایی های بالقوه خانواده معطوف به حل مشکل باشد و این نوع آموزش باید اساساً برمبنای ارتقای دانش پایه ریزی شود و یا این که به نگرش و مهارت ها توجه کند ، ( ایرلن[10] ، وایزنر[11] ، 2004 ) .

  مشکبید حقیقی ( 1386 ) در پژوهشی با عنوان بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی والدینی مادران دارای کودک ADHD نشان داده است که با آموزش زندگی خانوادگی مادران دارای کودکان ADHD می توان احساس های منفی صلاحیت نقش ، انزوای اجتماعی ، روابط با همسر ، دلبستگی و سلامت کاهش داد .

  ایرلن و وایزنر (2004 ) در یک پژوهش گزارش کرده اند آموزش 9 هفته ای آموزش زندگی خانوادگی، با هدف تغییر رفتار، باعث بروز تغییرات مهم در والدین برای موفقیت در کنترل رفتار کودکانشان می شود که به نوعی دارای ناسازگاری رفتاری می شود ، ( شهرکی پور ؛ 1388 ) .

  فارشتاین[12] (1986) ، بیان می کند هنگامی که به والدین آگاهی درستی از مشکلات کودک شان داده می شود، مادران ساز و کارهای مناسبی از خود نشان می دهند تا بدون دخالت احساساتشان با فرزندان خود برخورد منطقی نمایند ، (مختاری ، 1387) .

  با توجه به اینکه پژوهش های گوناگون تلاش کرده اند تا اثر آموزش بر تغییر سبک رفتاری والدین را مورد بررسی قرار دهند پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) سبب تغییر سبک فرزندپروری مادران می شود ؟ آیا آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) قادر است سبب افزایش سبک مقتدرانه مادران دارای فرزند پسر نوجوان و سبب کاهش سبک های سهل گیرانه و مستبدانه آنان گردد ؟

   

  3-ضرورت انجام پژوهش :

  در قرن حاضر با وجود اضطراب های ناشی از زندگی اجتماعی ، اقتصادی و صنعتی شدن ، که والدین دچار آنها هستند و وجود آسیب هایی که دانش آموزان با آنها مواجه اند سبب گشته که والدین به مشکلاتی در انتخاب درست شیوه فرزندپروری دچار گردند . با ایجاد نگرش مناسب و دادن آگاهی های لازم به والدین در سبک تربیت فرزندان آنها می توانند با کمک و حمایت خانواده به موفقیت هایی چشمگیری دست یابند . در حالی که اگر خانواده ها در مورد مشکلات فرزندان خود ، بی اطلاع و یا دارای نگرش منفی و غلط باشند ، کودک آنان از هر طرف تحت فشار است و دچار مسائل حاشیه ایی و ناتوانی ( عزت نفس ، رشد اجتماعی ، خود پنداره و ... ) و به تدریج مشکل عظیمی می شود که برای حل آن و قت و نیروی بسیاری باید صرف کرد . به نظر می رسد با تشکیل کلاس آموزشی برای مادران در انتخاب صحیح سبک فرزند پروری می توان از بسیاری از این مشکلات کاست . ارکوس و هنون[13] ( 1999 ؛ نقل از مشکبیدحقیقی ، 1386 ) ، عنوان کرده اند که برنامه های آموزش زندگی خانوادگی می توانند با توجه با افراد و خانواده ها وشرایط ویژه آنها هنجار شوند  معمولاً تأکید می شود که آموزش زندگی خانوادگی بایستی بر مبنای نیاز فوری افراد و خانواده ها باشد.  شفیع آبادی ( 1386 ) بیان می کند آموزش گروهی والدین نوعی از تعلیم و تربیت گروهی است که آموزش وسیعی را شامل می گردد و به والدین کمک می کند تا دانش و توانایی های خود را از زمینه پرورش و تربیت کودکان به نحو مطلوب گسترش دهند .

  در چنین موقعیت هایی برنامه های آموزش زندگی خانوادگی می تواند به والدین بیاموزد که چگونه با ارایه الگوی های مناسب، نقش مثبت تری را برای کودکانشان ایفا کنند و سبک های سالم زندگی را خود بیاموزند و به کودکانشان منتقل کنند . در نتیجه ترکیبی از حمایت خانوادگی، خدمات والدگری و کیفیت بالای تربیت در دوره کودکی، به پیشگیری از بروز مشکلات در دوره نوجوانی و جوانی منجر می شود.  از این رو سرمایه گذاری در برنامه های پیشگیری جهت حمایت از خانواده ها مثل برنامه آموزش زندگی خانوادگی، جوامع را از صرف هزینه های مجدد رها نموده و هزینه های مربوط به بزهکاری، خدمات قانونی و حقوقی و اجتماعی را کاهش داده و بار نظام مراقبت تربیتی را می کاهد،(گرین[14]، 1379 ) .

  مخاطبان اصلی پژوهش حاضر مشاوران مدارس متوسطه ، مراکز مشاوره و سازمان آموزش و پرورش ، مدرسان جلسات آموزش خانواده ، انجمن اولیاء و مربیان ، روانشناسان و مشاوران شاغل در سطح کشور ، مربیان مراقبت خصوصی شاغل به کار در منازل ، کارشناسان سازمان بهزیستی و برنامه ریزی امور آموزش خانواده در کشور است.

   

   

  4-اهداف پژوهش :

  هدف آرمانی پژوهش حاضر پیشگیری از اثر عوامل فرزندپروری در تولید آسیب روانی برای فرزندان خانواده ها است .

  هدف اصلی این پژوهش مشاهده اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) بر تغییر سبک فرزند پروری مادران دارای پسر نوجوان می باشد .

  اهداف فرعی پژوهش حاضر عبارتند از :

  4-1- مشاهده اثر بخشی آموزش زندگی  خانوادگی (F.L.E ) در افزایش سبک فرزند پروری  مقتدرانه  مادران .

  4-2- مشاهده اثر بخشی  آموزش زندگی  خانوادگی ( F.L.E )  در کاهش  سبک  فرزند پروری  سهل گیرانه  مادران .

  4-3- مشاهده اثر بخشی آموزش زندگی  خانوادگی ( F.L.E ) در کاهش سبک  فرزند پروری  مستبدانه  مادران .

   

  5- فرضیه های پژوهش :

  5-1– آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) سبب افزایش سبک فرزند پروری مقتدارانه در مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه گواه می گردد .

  5-2- آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) سبب کاهش سبک فرزند پروری مستبدانه در مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه گواه می گردد .

  5-3- آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) سبب کاهش سبک فرزند پروری سهل گیر در مادران گروه آزمایش نسبت به مادران گروه گواه می گردد .

   

  6- متغیرها :

  متغیر مستقل : آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E )

  متغییر وابسته : سبک فرزندپروری

  متغییر کنترل : جنسیت والد ، سن مادران ( 30 تا 40 سال )  ، تحصیلات مادران ( دیپلم تا لیسانس ) ، جنسیت فرزندان ، سن فرزندان

  متغییر مداخله گر : طبقه اجتماعی مادران ، سوابق آموزشی و تجربی ورانشناختی گذشته مادران ، شخصیت هر کدام از مادران که توسط محقق شناسایی شده ولی محقق قادر به کنترل آثر آنها نبوده است . انتخاب تصادفی و گمارش تصادفی آزمودنی ها اثر این نوع متغیرها را خنثی می کند .

   

  7- تعاریف واژه ها :

  7-1- تعریف نظری آموزش زندگی خانوادگی:

  آموزش گروهی والدین نوعی از تعلیم و تربیت گروهی است که آموزش وسیعی را شامل می گردد و به والدین کمک می کند تا دانش و توانایی های خود را در زمینه پرورش و تربیت کودکان به نحو مطلوب گسترش دهند . ( شفیع آبادی ، 1386 ) .

  7-2- تعریف عملیاتی آموزش زندگی خانوادگی :

  در این پژوهش آموزش زندگی خانوادگی عبارت است از اجرای آموزش ، که در آن سعی می شود تا مادران را در زمینه های عزت نفس ، ابعاد فرزندپروری ( کنترل ، انتظارات متناسب با سن ، ارتباط ) ، خودآگاهی ، ارتباط موثر و ناموثر ، ویژگیهای نوجوانان و سبکهای فرزندپروری به صورت گروهی آموزش داد.

   

  7-3- تعریف نظری سبک های فرزند پروری :

  بامریند (1991 ) در مطالعات خود به سه سبک فرزند پروری اشاره می کند که آن ها را سبک های فرزندپروری مقتدر ، مستبد و سهل گیر می نامد ، ( خویی فر ، رجایی و محب راد ، 1386 ) .

  7-4- تعریف عملیاتی سبک های فرزند پروری :

  معنای عملیاتی سبک های فرزند پروری عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها در گویه های متفاوت سبک های فرزندپروری پرسشنامه بامریند کسب می کنند .

   

  7-5-تعریف نظری سبک مقتدرانه :

  بامریند (1991 ) بیان می کند ، والدین مقتدر کنترل همراه با رابطه گرم و پاسخگویی نسبت به فرزندان خود دارند ، ( خویی فر ، رجایی و محب راد ، 1386 ) .

  7-6-تعریف عملیاتی سبک مقتدرانه :

  معنای عملیاتی سبک مقتدرانه فرزند پروری عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها در گویه های متفاوت سبک مقتدرانه پرسشنامه بامریند کسب می کنند .

   

  7-7-تعریف نظری سبک مستبدانه :

  بامریند (1991 ) بیان می کند که والدین مستبد روابط سرد همراه با کنترل زیاد را بر فرزندان خود اعمال می کنند ، ( خویی فر ، رجایی و محب راد ، 1386 ) .

  7-8-تعریف عملیاتی سبک مستبدانه :

  معنای عملیاتی سبک مستبدانه فرزند پروری عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها در گویه های متفاوت سبک مستبدانه پرسشنامه بامریند کسب می کنند .

   

  7-9-تعریف نظری سبک سهل گیرانه :

  بامریند (1991 ) بیان می کند که والدین سهل گیر انتظارات اندکی از فرزندان خود داشته و هیچ گونه کنترل و پاسخگویی هم نسبت به آنان ندارند، ( خویی فر ، رجایی و محب راد ، 1386 ) .

  7-10-تعریف عملیاتی سبک سهل گیرانه :

  معنای عملیاتی سبک سهل گیرانه فرزند پروری عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها در گویه های متفاوت سبک سهل گیرانه پرسشنامه بامریند کسب می کنند .

   

  [1]-Benjamin Spak

  [2]- Atkinson

  [3]- Baumrind

  [4]- Feiring & Taska

  [5]- Fletcher

  [6]- Tinetti

  [7]- Puttallaz

  [8]- Hart, Ladd & Burleson

  [9]-Family Life Education

  [10]-Irelan

  [11]-Wisner

  [12]- Farshtain

  [13]- Ercus & Henon

  [14]- Green

  Abstract

  With a correct style of parenting teens who are trained in life and psychological states are better. The purpose of this study was to evaluate the effect of Family Life Education (F.L.E) on the parenting styles of mothers with adolescent boy in high school who are studying martyr doctor Beheshti city of Rasht District 2, have been carried out. This study included 80 patients (40 cases and 40 controls) among mothers of 258 randomly selected high school students in the first year and in the experimental group and control group. All mothers before and after the independent variable (Family Life Education F.L.E) for the experimental group completed the questionnaire Bamrynd parenting style. To analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics were used multivariate analysis of covariance. The results show that family life education (F.L.E) in the parenting style of mothers of adolescent boys and increased use of style Authoritative and reduce the use of the despotic and permissive styles in mothers as experimental group to the control group is.

  Keywords: Family Life Education (F.L.E), parenting styles, mothers, adolescent

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                صفحه

  چکیده...........................................................................................................................     1

  فصل اول:کلیات..........................................................................................................     2

              1-مقدمه ......................................................................................................     3

              2-بیان مساله ...............................................................................................     4

              3-ضرورت و انجام پژوهش .......................................................................     6

              4-اهداف پژوهش .......................................................................................     8

              5-فرضیه های پژوهش ................................................................................     8

              6-متغییرهای پژوهش ..................................................................................     9

              7-تعاریف واژه ها .......................................................................................     9

  فصل دوم : بررسی ادبیات پژوهش .............................................................................     12

              1-مقدمه ......................................................................................................     13

              2-خانواده ....................................................................................................    14

              3-نوجوانی ....................................................................................................   26

              4-خانواده و نوجوان .....................................................................................   29

              5-تاثیر روابط خانواده بر وضعیت روانی نوجوان .........................................   49

              6-شیوه های فرزندپروری ............................................................................   56

              7-آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) ....................................................   74

              7-1-آیا والدین به آموزش نیاز دارند ؟ ......................................................   74

              7-2-آموزش گروهی والدین ......................................................................   77

              7-3-آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) ...............................................   79      

              8-ادبیات پژوهشی .....................................................................................   92

              8-1-یافته های پژوهشی داخلی ................................................................   92

              8-2-یافته های پژوهشی خارجی .............................................................   93

  فصل سوم : روش اجرای پژوهش .............................................................................  104

              1-مقدمه .....................................................................................................  105

              2-روش پژوهش ........................................................................................  105

              3-جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ...................................  105

              4-ابزار اندازه گیری ....................................................................................  106

              5-روش گردآوری داده ها ..........................................................................  106

              6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .............................................................  107

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها ......................................................................  108

              مقدمه .........................................................................................................  109

              یافته های استنباطی ....................................................................................  109

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری .............................................................................  121

              مقدمه ........................................................................................................  122

              بحث و نتیجه گیری ..................................................................................  122

              پیشنهادات کاربردی .................................................................................   127

              پیشنهادات پژوهش ..................................................................................   129

              محدودیت های پژوهش ..........................................................................   130

               منابع ........................................................................................................................   131

  پیوست ها ................................................................................................................   138

              پرسشنامه شیوه فرزندپروری ......................................................................  138

              نمودار ها ..................................................................................................... 140

  چکیده انگلیسی ........................................................................................................... 149

  منبع:

  منابع

  -قرآن کریم ، سوره الزمر ، آیه 9 .

  -اتکینسون ، ریتال ال و دیگران . (1983) . زمینه روانشناسی هیلگارد ؛ مترجمان : براهنی ، محمدنقی و دیگران . (1370 ) تهران : انتشارات رشد .

  -احدی ، حسن و جمهری ، فرهاد ( 1378 ) . روان شناسی 2 ( نوجوانی ، بزرگسالی ) ، تهران ، نشر پردیس .

  -احمدی ، علی اصغر ( 1379 ) . تربیت اجتماعی و عاطفی نوجوانان . مجله پیوند ، مهرماه . 

  -احمدی ، علی اصغر ( 1384 ) . روان شناسی روابط درون خانواده . انتشارات مهدی رضایی .

  -اکبری ، ابوالقاسم ( 1385 ) . مشکلات نوجوانی و جوانی . تهران : انتشارات رشد و توسعه .

  -امیر ، فاطمه ( 1391 ) . بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد –  کودک بر سبک های فرزندپروری . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ، دانشگاه فردوسی مشهد .

  -برجعلی ، احمد ( 1378 ) . تاثیر سازگاری و الگوهای فرزندپروری والدین برتحول روانی – اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران ، رساله دکترای تخصصی رشته روان شناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی .

  -برهمند ، اوشا ( 1381 ) . بررسی رابطه بین مزاج، سبک فرزندپروری و مشکلات رفتاری میان کودکان پیش دبستانی درشهر تبریز، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی .

  -به پژوه ، احمد ( 1375 ) . اصول برقراری رابطه انسانی با کودک و نوجوان . نشر رویش .

  -به پژوه ، احمد و همکاران ( 1377 ) . خانواده و فرزندان . تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان .

  -پارسا ، محمد ( 1376 ) . روان شناسی رشد کودک و نوجوان . تهران : انتشارات بعثت .

  -جمالیان و رحیم ( 1376 ) . انتظارات والدین از فرزندان . مجله پیوند ، اسفند 1376 .

  -حجازی ، الهه . سیف ، سوسن ( 1379 ) . نگرش نوجوانان نسبت به سامانه ی تربیتی والدین . مجله ی روان شناسی و علوم تربیتی . دوره ی جدید ، سال پنجم ، شماره 1 .

  -حسین پور ، کبری ( 1381 ) . بررسی تاثیر شیوه های فرزندپروری مادران بر میزان بروز نشانه های اضطراب ، استرس و افسردگی فرزندان آن ها . پایان نامه ی کارشناسی ارشد . دانشگاه فردوسی مشهد .  

  -خدایاری فرد ، محمد ( 1377 ) . مسایل نوجوانان وجوانان . انجمن اولیا و مربیان .

  -خوئی فر ، غلامرضا ؛ رجایی ، علیرضا و محب راد ، تکتم ( 1386 ) . رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر . دانش و پژوهش در روانشناسی ، شماره 34 ، صص 75-92 .

  -درویزه ، زهرا ( 1383 ) . مقایسه رابطه همدلی مادران و دختران نوجوان با اختلال های رفتاری دختران ( سازگار ، ناسازگار ، بزهکار ) در تهران . فصل نامه ی علمی – پژوهشی مطالعات روان شناختی . دوره ی 1 ، شماره ی 1 ، زمستان 1383 .

  -رادمنش ، محمدحسن و همکاران ( 1390 ) . بررسی اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان و راهکارهای درمانی . ایران : انتشارات بصیرت افزا .

  -رشیدپور ، مجید ( 1376 ) . خانواده و فرزندان . دوره راهنمایی و دبیرستان ، انتشارات انجمن اولیا و مربیان .

  -زینلی ، زهره ( 1380 ) . فصل نامه آیینه سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، بهار 1380 .  

  -سادات ، محمدعلی ( 1372 ) . رفتار والدین با فرزندان . انتشارات انجمن اولیا و مربیان .

  -ساراسون و همکاران ( 1995 ) . روان شناسی مرضی بر اساس DSM . ترجمه بهمن نجاریان و همکاران ، ( 1377 )  تهران : انتشارات رشد .

  -سلطانی ، فتوت ( 1380 ) . تاثیر خانواده و گروه همسالان نوجوان . مجله پیوند ، خرداد 1380 .

  -شرفی ، محمدرضا ( 1376 ) . مشکلات تربیتی را چگونه حل کنیم . انتشارات تزکیه .

  -شفیع آبادی ، عبداله ( 1372 ) . نقش خانواده در رشد عواطف نوجوانان ، سمینار مسایل نوجوانان و جوانان با تاکید بر جوانان ایرانی . دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان .

  -شفیع آبادی ، عبداله ( 1386 ) . فنون تربیت کودک ( راهنمایی والدین ، معلمان و مشاوران ) . تهران : انتشارات چهره .

  -شهرکی پور ، حسن ؛ کریم زاده ، محمد ؛ کرامتی ، مهین . (1388) . بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی والدین مادران دارای کودکان اختلال یادگیری در خواندن و نوشتن ؛ فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی .

  -صالحی ، سیروس . (1385) . اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر سبکهای مقابله ای مادران دارای اختلال سلوک ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی . تهران .

  -کاوسیان ، جواد ؛ کدیور ، پروین ( 1374 ) . نقش برخی عوامل خانوادگی در خودپنداره خانوادگی دانش آموزان دبیرستانی . فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی . سال پنجم ، شماره 19 .

  -کدیور ، پروین . اسلامی ، عبداله و فراهانی ، محمدنقی ( 1383 ) . بررسی رابطه ی ساختار تعاملات خانواده ( عملکرد خانواده ) با سبک های مقابله با فشارهای روانی و تفاوت های جنسی در دانش آموزان پیش دانشگاهی . مجله ی روان شناسی و علو تربیتی . سال چهارم . شماره 2 .

  -کلمز ، هریس ؛ کلارک ، امینه و بین ، رینولد ( 1991 ) . روش های تقویت عزت نفس در نوجوانان . ترجمه پروین علی پور ، (1373 ) مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی .

  -کمیجانی ، مهرناز و ماهر ، فرهاد . (1386) . مقایسه شیوه های فرزندپروری والدین نوجوانان با اختلال سلوک و نوجوانان عادی . رساله دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران .

  -گرین ، ل ( 1998 ) . ناتوانایی های یادگیری در کودکان . ترجمه : محمدباقر آذری ، ( 1379 ) . تبریز : انتشارات احرار .

  -لطف آبادی ، حسین ( 1378 ) . روانشناسی رشد 2 . تهران : انتشارات رشد .   

  -طاهری ، ارسطو ( 1374 ) . مقایسه میزان اضطراب در نوجوانان با پدران دارای الگوهای رفتاری مختلف .

  -عصاره ، علیرضا ( 1377 ) . نقش والدین در کمک به آموزش فرزندان کتاب خانواده و فرزندان دوره ابتدایی . انتشارات انجمن اولیا و مربیان .

  -علیزاده ، حمید ( 1380 ) . تعامل والدین – فرزند : تحول و آسیب شناسی . مجله ی پژوهشی روان شناختی . دوره ی 6 . شماره ی 3 و 4 .

  -عیسی مراد ، ابوالقاسم ( 1389 ) . آسیب شناسی روانی اجتماعی دانش آموزان . تهران : انتشارات رشد فرهنگ.

  -فطین حور، شهاب ( 1375 ) . بررسی رابطه اختلالات رفتاری با شیوه‌های فرزندپروری مادران در بین دانش آموزان پسرکلاسهای چهارم و پنجم ابتدائی شهر اردبیل در سال تحصیلی 75-74 ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ، دانشگاه تربیت معلم .

  -فقیرپور ، مقصود ( 1380 ) . نقش مهارت های اجتماعی در سازگاری زناشویی و طراحی یک مدل آموزشی و ارزیابی آن . پایان نامه برای اخذ درجه دکتری تخصصی روانشناسی عمومی . دانشگاه علامه طباطبائی تهران .

  -قائمی ، علی ( 1361 ) . خانواده و مسائل نوجوانان و جوانان . جلد دوم . تهران : انتشارات شفق .

  -متاجی ، علی اکبر ( 1379 ) . بررسی رابطه نگرش های تربیتی والدین و نقش آن در عزت نفس دانش آموزان شهر تهران .

  -محمودیان ، حسین و همکاران ( 1383 ) . دانش خانواده . تهران : انتشارات سمت .

  -مختاری ، ل و اخوان تفتی ، م . (1387) . بررسی تاثیر نگرش والدین بر خودپنداره و رشد اجتماعی کودکان دارای ناتوانی یادگیری . فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی . شماره 86 . سازمان آموزش و پرورش استثنایی .

  -مشکبید حقیقی ، محسن . (1386) . بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی در کاهش تنیدگی مادران دارای کودکان بیش فعال . پایان نامه دکتری مشاوره . دانشگاه علوم و تحقیقات تهران .

  -معتمدی ، زهرا ( 1376 ) . رفتار با نوجوانان . انتشارات لک لک .  

  -مکارمی ، آذر (1372 ) . بررسی مشکلات خانوادگی و عاطفی نوجوانان . سمینار مسائل نوجوانان و جوانان با تاکید بر مسائل جوانان ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان .

  -ملک پور ، مختار ( 1382 ) . بررسی باورهای والدین در مورد فرزندپروری و مفهوم آنان از هوش کودکان با توجه به وضعیت تحصیلی آنان . مجله ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز . دوره ی 20 . شماره 1 .  

  -نجاتی ، حسین ( 1376 ) . روان شناسی نوجوانی ( چگونگی رفتار با نوجوان ) . انتشارات بیکران .

  -نریمان ، محمد ( 1372 ) . نوجوان و خانواده . مجله تربیت ، آذر 1372 .

  -نوابی نژاد ، شکوه و همکاران ( 1377 ) . خانواده و فرزندان . تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان .

  -نوابی نژاد ، شکوه ( 1380 ) . مشاوره ازدواج و خانواده درمانی . تهران : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان .

  -Adalbjarnardottir , Sigrun . Hafsteinsson , Leifur . G ( 2001 ) . Adolescents Perceived Parenting Styles and their Substance use : Concurrent and Longitudinal Analyses . Journal of research on adolescents , 11 . 401 – 423 .

  -Baumrind , D ( 1991 ) . The influence of Parenting Style on adolescent competence and substance use . Journal of Early Adolescences , 11(1) . 56 – 95 .

  -Cardinally , Gina . Allura , Tana ( 2001 ) . Parenting Styles and Self-Esteem : a Study of young adults with visual impairments . Journal of Visual impairment and blindness , All right reserved . 261 – 271 .  

  -Chao , Ruth . K ( 2001 ) . Extending Research on the Consequences of Parenting Style for Chinese Americans and European Americans . Child Development , 72 . 832 – 843 .

  -Fiscer , K . W . and Lazerson , A ( 1984 ) . Human development : From Conception through adolescence . New York : W . H . Freeman and Company .

  -Fowerz , B . J . ( 1998 ) , Psychology and the good marriage , American Behavioral Scientist , 41 , 516 – 542 .

  -Gibson Warsh , Bobbie . Markstirom , Carol A ( 2001 ) . Parental Perceptions of Parenting Styles in Relation to Academic Self-steam of preschoolers . Child Development and Family Studies Family and Consumer Sciences , 121-123 .

  -Grams , Robert ( 2005 ) . Patterns of Parental Authority . Mill Creek counseling Newsletter .

  -Irelan , J . & Wayzner , M . ( 2004 ) . Family Life Education : Aprogram of Lutheran child and family services of Illinois .

  -Jornen , Katja ( 2005 ) . Adolescents Subjective Well-being in their Social Contexts . Academic Dissertation , University of Tamper : Department of Nursing Science Finland .

  -Laugesen , Nina . Dugas , Michel J . and Bukowski , William M ( 2003 ) . Understanding Adolescent Worry : The Application of a Cognitive Model . Journal of abnormal Child Psychology , 31 . 55 – 64 .

  -Maccoby EE, Martin JA. Socialization in the context of the family: Parent-child interaction.Handbook of child psychology. New York: Wiley and sons; 1983: 97-101.

  -Park , R . P . Buriel , R . ( 1997 ) , Hand book of child psychology , ( 5 th ed ) . V . 4 , chapter 8 , William Domon . Edittorin chief , Nancy Eisenberg .

  -Querido , Jane G . Warner , Tamara D and Eyberg , Sheila ( 2002 ) . Parenting Style and Child Bihavior in Africa American Families of Preschool Children . Journal of clinical and Health Psychology , 31 . 272 – 277 .

  -Shek , Daniel T ( 2002 ) . The Relation of Parental Qualities to Psychological well-being , school adjustment and Problem Behavior in Chinese Adolescents with Economic Disadvantage . The American Journal of Family Therapy , 30 . 215-230.

  -Sluckin , W ( 1986 ) . Human-Mother-to-infant bonds . Parental Behavior , 208-227 .

  -Wood , Jeffrey J . Meleod , Bryce D . Sigman , Marian . Hwang , Wie-chin and Chu , Wade , T . D . Kendler , K . S ( 2001 ) . Parent , Child , and Social Correlates of Parental Discipline Style : a retrospective , multi – informant investigation with female twins . SOC Psychiatry Psychiatr Epidermal , 36 . 177 – 185 .


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر آموزش زندگی خانوادگی ( F.L.E ) در تغییر سبک فرزندپروری مادران دارای پسر نوجوان

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A ( گرایش: بالینی چکیده هدف : از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر ...

پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشدگروه روان­شناسی :گرایش روان­شناسی عمومی چکیده مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی شعله شکوری نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M. A.” رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي تابستان93 چکيده هدف کلي از انجام اين پژوهش بررسي تأثير کلاس هاي آموزش خانواده برروي د

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M. A.” رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي سال 93 Effectiveness of family education on maternal educational perspective  

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی می باشد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از 1- پرسشنامه خود متمایز سازی (DSI-R) یونسی. 2- پرسشنامه تعارض والد – فرزند موری ای- اشتراس. 3- پرسشنامه مسئولیت پذیری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده فارسی هدف از این مطالعه تعیین رابطه­ی شیوه­های فرزند­پروری و ویژگی­های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی بود. جامعه­ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک خرم آباد سال تحصیلی 1392- 1393 بودند. نمونه شامل 200 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله­ای از میان دانش آموزان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A» رشته: روانشناسی گرایش: بالینی چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه ...

ثبت سفارش