پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

word 1 MB 30298 110
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قدیم:۱۴,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.)

  گرایش: تربیتی

  چکیده:

       هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت استرس، طی 8 جلسه هفتگی در شهر بندرعباس انجام شد. مهارت های مقابله و مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر (001/.P<، 62/32=F) و دختر(001/.P<، 18/26= F) موثر بوده است. و همچنین آموزش مهارت های مقابله ای نیز توانست بین گروه های آزمایش و گواه تفاوت معناداری ایجاد نماید و عملکرد تحصیلی گروه آزمایش را افزایش دهد(001/.=p، 67/7= F). در ادامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که میانگین عملکرد تحصیلی گروه آزمایش افزایش یافته و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار شده است(002/.=p، 78/8= F).

  واژه های کلیدی: آموزش مهارت های مقابله، مدیریت استرس، عملکرد تحصیلی

       امروزه استرس به عنوان یک عامل خطرزا برای سلامتی مورد توجه است . مطالعات متعدد نشان داده است که افراد با استرس بالا در هر دو سطح جسمانی و روانی شکایات بیشتری را مطرح نموده اند (امیری، آقایی و عابدی،1390). برنامه هایی که مستقیماً مرتبط با استرس تنظیم شده باشند، اثربخش هستند(پرآلتا ، رامیرز ، روبلز ، ناوریت[1]،2009).

   نوجوانان و جوانان در جریان رشد، انواع گوناگون و طیف وسیعی از استرس ها را تجربه می کنند و گاه این استرس ها آن چنان شدت دارند، که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می سازند. اخیراً شواهد زیادی مبنی بر گذرا نبودن استرس و نگرانی به دست آمده است که اگر بررسی و ارزیابی نشود تا دوران بلوغ و بزرگسالی در بیشتر افراد تداوم خواهد داشت. به نظر می رسد دلیل افت تحصیلی در بسیاری از دانشجویان، ناتوانی یادگیری یا ضعف هوشی نبوده، بلکه ممکن است سطح بالای استرس را بتوان دلیل افت یا  کارایی در امتحان و تحصیل دانست، همچنین بررسی ها حاکی از آن است که عوامل شخصیتی، خانوادگی و آموزشگاهی در ایجاد استرس، نقش عمده ای دارند.همین طور نتایج پژوهش های مختلف حاکی از آن است که میزان همه گیرشناسی استرس در دختران بیشتر از پسران است و آن ها استرس را با شدت بیشتری تجربه می کنند و نزدیک به 20-30 درصد موارد افت تحصیلی به علت استرس و نگرانی است(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).

  در واقع هریک از افرادی که به تحصیل در مقاطع عالی مشغول می شوند، دیر یا زود از خود خواهند پرسید که آیا وصول به مدرک تحصیلی، تمامی مزایا و فرصت های اجتماعی را که انتظار داشته اند، در اختیار آنان قرار خواهد داد؟ یافته های پژوهش های متعدد نشان از آن داشته است که محدودیت های زمانی، حجم تکالیف درسی، مشکلات مالی، دورنمای آتیه ی شغلی و مشکلات فردی با هم کلاسان، هم اتاقی ها در خوابگاه، کارکنان دانشگاه و سایر افراد مرتبط، می تواند منشأ استرس در دوران تحصیل در دانشگاه باشد(روچاسینگ[2]،1994). به طور کلی با توجه به یافته هایی که اخیراٌ با پژوهش هایی میان دانشجویان به دست آمده مبیّن آن است که عدم استفاده ی موفقیت آمیز از شیوه های رویارویی با استرس، منتهی به خستگی و فرسودگی عاطفی می گردد و یکی از مهم ترین پیامدهای آن افت تحصیلی خواهد بود(خیر و سیف،1383).

  بیشتر مطالعات انجام شده (ارجن[3]،2003؛ بنسون[4]،1989 و همبری[5]،1988)، بیانگر این حقیقت است که همبستگی مثبت بین افزایش استرس و کاهش عملکرد تحصیلی وجود دارد. اشپیل برگرووگ(1995)، و زهار(1998)، در پژوهش های خود خاطرنشان کرده اند که دانشجویان با اضطراب امتحان بالا، در مقایسه با دانش آموزانی که اضطراب امتحان پایین تری دارند، معمولاً گرایش دارند که امتحانات را به صورت موقعیت خطرآمیز یا تهدیدآمیز ادراک کنند(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).  

  باید گفت که پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهایی است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیلات دانشگاهی و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفا می کند. این مفهوم یکی از مهم ترین پارامترهایی است که در پیش بینی وضعیت آتی فراگیران از لحاظ کسب صلاحیت و مهارت های علمی و عملی لازم مورد استفاده قرار می گیرد(سوآرس، گوساند، آلمدا و پارامو[6]،2009؛ داویس، وینسلرو میدلتون[7]،2006). معمولاً پیشرفت تحصیلی را با روش های مختلفی اندازه گیری می کنند که از جمله ی آن ها می توان به میزان پیشرفت در هر یک از دوره های آموزشی به طور مجزاء، پیشرفت حاصله در مجموعه دوره های آموزشی، معدل تحصیلی سالیانه، معدل تحصیلی یک برنامه آموزشی و آزمون های تخصصی برای کسب مجوزهای تثبیت شغلی یا احراز صلاحیت حرفه ای مانند آزمون RN(پرستار دیپلمه دارای پروانه رسمی) در پرستاری یا آزمون هایی مانند دستیاری پزشکی اشاره نمود(پیت، پوویس،لوت جانس و هیونتر[8]،2012). معدل تحصیلی یا GPA، یکی از شاخص های متداول ارزیابی عملکرد تحصیلی است. بسیاری از دانشکده ها میزان حداقلی را به عنوان معیار قبولی در امتحانات یا به عنوان حدنصاب مورد نیاز برای ادامه تحصیل دانشجویان در نظر می گیرند(بهامن، آلاسیم، الذاکری، المنسیر و شریف[9]،2012). میزان این معیار در دانشگاه های ایران، این مقیاس از صفر تا 20 درجه بندی شده و معمولاً نمره بالاتر از 14 به عنوان نمره قبولی در نظر گرفته می شود. این درحالی است که به طور مثال در دانشگاه هوستون ایالات متحده، کسب نمره حدافل 2 از 4 به عنوان نمره قبولی منظور شده و نمره 3 و بالاتر، به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مناسب قید شده است(سانسگیری، بوسل و سایل[10]،2006).

       امروزه الگوهایی ارائه شده است مبنی بر این که از طریق آموزش و به کارگیری آن ها می توان باعث پرورش و تقویت رفتارهایی در دانشجویان شد که حاصل آن بهبود عملکرد تحصیلی و اجتماعی فرد و کاهش عوارض حاصل از مسأله استرس و اضطراب امتحان است. از طریق برخی از برنامه های آموزشی کوتاه مدت که ضمن کم هزینه بودن، تداخلی نیز با برنامه های درسی دانشجویان نداشته باشد، می توان برخی از این الگوها را آموزش داد و بدین وسیله کارایی مقابله ای دانشجویان را افز ایش و اسناددهی ها ی منفی آن ها را کاهش داد. پژوهشگران با بررسی راهبردهای مقابله ای افراد موفق و ناموفق، به نتایج بسیار اساسی دست یافته اند؛ و این مطالعات نشان می دهد کسانی که به طور موفقیت آمیزی با مشکلات مقابله می کنند، افرادی هستند که خود را به مجموعه مهارت های مقابله ای مجهز کرده اند(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).

  راهبردهای مقابله با استرس عبارت از تلاش های شناختی و رفتاری به منظور تسلط بر تعارض های فشارزا، کاهش یا تحمل آن هاست.به عبارت دیگر اثربخشی راهبردهای مقابله با استرس در درمان بسیاری از مشکلات روان شناختی، از جمله مشکلات مرتبط با استرس و اضطراب تأیید شده است. دیویس و لیساکر[11] اثربخشی تکنیک های شناختی  رفتاری را در بهبود مهارت های فراشناختی افراد مبتلا به استرس، مؤثر نشان داده اند(ابوالقاسمی و سعیدی،1391).

  1-2 بیان مسأله:

       استرس را یکی از جنبه های طبیعی و اجتناب ناپذیر زندگی انسان معاصر خوانده اند که به اشکال مختلف تعریف شده است (هوخلی[12]، 1983). برخی آن را در یک کلمه به فشار روانی یا تنیدگی تعریف کرده و گروهی آن را پاسخ فیزیولوژیک انسان به محرک های محیطی تهدید کننده دانسته اند(لی داکس[13]، 1986).این موضوع که استرس ماهیتی جسمانی، شناختی یا عاطفی دارد، از دیرباز مورد بحث اندیشمندان بوده است. شناخت گرایان به عنوان رویکرد غالب در روانشناسی عصر حاضر، جسم، ذهن و احساس را اجزاء تفکیک ناپذیر وجود آدمی می داند که هر یک از آن ها متشکل از اجزایی متعدد و بهم تنیده هستند و در شبکه ای متعامل، رفتار را شکل می دهند(لازاروس[14]، 1999).

  آموزش، انتقال اطلاعات، تواناکردن فرد به انجام کاری یا تغییر در عقاید و احساسات او بوده است. هدف از آموزش، تسهیل یادگیری و ایجاد تجربه های خوشایند برای فرد می باشد(اسدی نقبی، زندی و نظری، 2010). رسالت نظام های آموزشی، پروراندن انسان هایی پرتکاپوست که می خواهند از قیدهای بی شمار و گوناگون وجودیشان رها گشته و راه تکامل خود را هموار سازند(صابریان و حاجی آقایی، 2006). در حرفه های علوم پزشکی که با جان انسان ها سرو کار دارند دانشجویان علوم پزشکی به ویژه دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی، به علت خواسته های روانی بالا و دامنه تصمیم گیری کم در حرفه خود و نیاز به فراگیری دانش و مهار ت های متعدد برای نقش های مختلف و گسترده خود، با عوامل استرس زای متعددی مواجه می شوند(رضایی و حسینی، 1385).

  دانشجویان این رشته علاوه بر استر س های ناشی از محیط آموزشی، در معرض استرس های محیط بالینی نیز قرار می گیرند زیرا تقریباً 50% از زمان این دانشجویان به فعالیت های بالینی اختصاص دارد(اباذری، عرب، عباس زاده و رشیدی نژاد، 1381).

  اگر دانشجویان استرس را به مثابه یک مبارزه احساس کنند، انگیزه آ ن ها جهت یادگیری افزایش می‌‌‌یابد اما اگر میزان آن زیاد و تهدیدکننده باشد می تواند باعث افت تحصیلی و مانع از ظهور استعدادها و توانایی های بالقوه و شکوفایی اندیشه های خلاقشان شده و نقص در عملکرد مفید آنان را به دنبال داشته باشد(بندورا[15]، 1986).

  در نظریه ی اجتماعی- شناختی چنین بیان می گردد که توانایی انسان برای برقراری ارتباط با محیط و ایجاد تغییر در آن، کارکرد ارتباط تعاملی بین عاطفه، شناخت و رفتار است. بندورا اظهار می دارد که انسان از یک خود نظامی برخوردار است که او را قادر می سازدتا تفکرات، احساسات و رفتارهای خود را مورد سنجش و کنترل قرار دهد. این خود نظامی متشکل از ساختارهای شناختی و عاطفی است و توانایی چون الگوسازی و یادگیری از دیگران، طرح ریزی راهبردهای رودر رویی با موقعیت های مختلف، انعطاف پذیری و خودنظم دهی رفتار را دارد و علاوه بر این اجزای ساختاری، از مکانیسم هایی برخوردار است که کاکردهایی چون دریافت، ادراک، تنظیم و ارزشیابی رفتار و موقعیت را میسر می سازد(بندورا،1978). از دید بندورا ، خود نظامی، نقش میانجی را در بین اطلاعات حاصل از رویدادهای محیطی و کنش های فرد ایفا می کند و به همین دلیل، از یک سو متاثر از محیط و از سوی دیگر موثر بر آن است. بنابراین، درجات رویارویی با رویدادهای استرس زا به وسیله فرد تجربه می شود، تنها متکی بر ویژگی های عینی این رویدادها نیست، بلکه تفکر منبعث از خودنظامی، نقش موثرتری در این برانگیختگی بر عهده دارد(بندورا، 1989).

  یکی از کارکردهای مهم این دوره از زندگی، دستیابی به استقلال و خودمختاری است که به شکل توانایی تصمیم گیری مستقل و انجام تکالیف زندگی بدون اتکا به دیگران پدیدار می شود(نظری، بهشتی و ارزانی، 1385).

  تغییر روابط با خانواده و دوستان، سازگاری با تکالیف و محتوای درسی جدید، مراقبت از بیماران بدحال و در حال مرگ، مشاهده درد و رنج مردم، ترس از اشتباه در بالین بیمار، برخورد با انواع بیمار ی های خطرناک و واگیر می تواند به شدت بر این دانشجویان تأثیر گذاشته و حتی منجر به اضطراب و افسردگی در آ ن ها گردد(حیاتی و محمدیان، 2008).

  مقابله کردن عبارت است از تلاش هایی که برای کنترل و اداره کردن موقعیت هایی که به نظر خطرناک و تنش زا می رسند، به عمل می آید(آل کلینیک[16]، 2001). از دیدگاه لازاروس و فولکمن[17] (1984)، مقابله عبارت است از تلاش های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام روبه رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه کردن، تحمل کردن یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته می شود (دافعی، 1999). در واقع منابع مقابله شامل ویژگی های خود شخص می باشد که قبل از وقوع استرس وجود دارند؛ مانند برخورداری از عزت نفس، احساس تسلط بر موقعیت، سبک-های شناختی، منبع کنترل و خود اثر بخشی، و توانایی حل مسأله (وفایی پور، 2000).

   طبق نظر لازاروس و فولکمن دوشیوه اصلی مقابله با استرس وجود دارد که به عنوان رو ش های مقابله مسأله مدار و هیجان مدار شناخته می شوند. روش های مقابله مسأله مدار که در آن هدف اصلی، تسلط یافتن بر موقعیت و ایجاد تغییر در منبع فشارزاست و رو ش های مقابله هیجا ن مدار که در آن، هدف اصلی کاهش یا تبدیل سریع آشفتگی هیجانی است(براهانی، 2005).

  برخی از نویسندگان، رویارویی استرس را فرایندی مستمر و پویا خوانده اند که مستلزم برنامه ریزی، تلاش و ارزیابی مستمر است، اما همیشه به پیامدهای مثبت و موفقیت آمیز منتهی نمی شود. به بیان دیگر تلاش های انسان برای حل تعارض بین مقتضیات یک موقعیت تنش زا و ظرفیت های فردی، ممکن است با شکست روبه رو گردد و تجارب مکرر شکست، شخص را به سوی کوشش هایی می کشاند که موجب تخریب خود اوست(کریزی[18]، 1999)در این نوع واکنش ها، که اجتناب از رویارویی خوانده شده است، شخص نگرش بدبینانه و مایوس کننده ای به موقعیت دارد و از تلاش شناختی و رفتاری در جهت حل مسأله یا سازگاری عاطفی با آن، کناره می جوید(حمایده[19]،2011).

  طی دهه های اخیر شیوه های انطباق با استرس و آثار آن بر کارکردهای مختلف اجتماعی افراد، مانند فعالیت های تحصیلی و شغلی مورد توجه محققان قرار گرفته است. یافته های برخی تحقیق ها نشان داده اند که دانش آموزان برای مقابله با استرس از شیوه های مختلفی استفاده می کنند و یکی از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی در دوره ی دبیرستان، تدبیری است که فرد برای رویارویی با استرس اتخاذ می کند(مدی[20]، 1984).

  با توجه به مطالب ذکر شده هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت و مقابله با استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد بندرعباس می باشد؛ لذا سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس برعملکرد تحصیلی دانشجویان موثر است؟

   

   

   

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

  -

  -

  -

  -

  -

  1-4  اهداف پژوهش :

  1-4-1 هدف کلی:

  تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی.

  1-4-2 اهداف جزئی:

  تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

  تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

  تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

  تعیین اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی.

  1-5 سؤال های تحقیق:

  آیا آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی موثر است؟

  آیا آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی موثر است؟

  آیا آموزش مهارت های مقابله ای بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی مؤثر است؟

  آیا آموزش مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی مؤثر است؟

  1-6  فرضیه های پژوهش:

  1-6-1 فرضیه های اصلی:

  آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی موثر است.

  آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی موثر است.

  آموزش مهارت های مقابله ای بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی موثر است.

  آموزش مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی موثر است.

  1-6-2 فرضیه های جانبی پژوهش:

  1) آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر کاهش استرس دانشجویان پسر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی مؤثر است.

  2) آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر کاهش استرس دانشجویان دختر رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی مؤثر است.

   

  1-7  تعریف واژه ها و اصطلاحات:

  1-7-1  تعاریف مفهومی

  مهارت های مقابله ای:

       مقابله کردن عبارت است از تلاش هایی که برای کنترل و اداره کردن موقعیت هایی که به نظر خطرناک و تنش زا می رسند، به عمل می آید(آل کلینک[22]،2001). از دیدگاه لازاروس و فولکمن[23](1984)، مقابله عبارت است از تلاش های فکری، هیجانی و رفتاری فرد که هنگام رو به رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه کردن، تحمل کردن یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته می شود(دافی[24]،1999). در واقع مهارت های مقابله ای به شیوه ای که فرد برای تغییر شرایط، یا تفسیر شرایط استفاده می کند تا آن را مطلوب تر و کمتر تهدیدآمیز تلقی کند اشاره دارد(لازاروس،1993؛ فولکمن و لازاروس،1991).

  مدیریت استرس:

       به کاربردن راهبرد های مقابله ای مختلف( محیطی، اجتماعی، شناختی-رفتاری و فیزیولوژیکی) برای به حداقل رساندن استرس به طوری که در انجام امور روزمره(تحصیلی، شغلی، اجتماعی و خانوادگی) تداخل نکند بلکه باعث انگیزش و پیشرفت نیز گردد. این برنامه از کارهای ویسلی[25](2001)، و ایجاد تغییرات در آن برای تطبیق با نیازهای آزمودنی ها می باشد(طهماسبی، 1384).

  عملکرد تحصیلی:

       عملکرد یعنی فعالیتی که به نتیجه ای منجر شود و یا تغییری در محیط روی دهد. به بیان دیگر، رفتاری است که به عنوان پاسخ به یک امر از موجود زنده سر می زند و به نتایجی منجر می شود، به ویزه نتیجه ای که تا حدی محیط(شخص) را تعدیل کند(شعاری نژاد، 1375). عملکرد تحصیلی وضعیت پیشرفت و میزان یادگیری دانشجویان را در طول یک نیم سال یا یک سال تحصیلی براساس آموخته ها و دانش آن ها نشان می دهد و براساس آزمون های صورت گرفته در طول ترم یا پایان ترم تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

  1-7-2 تعاریف عملیاتی

  مهارت های مقابله و مدیریت استرس:

  در پژوهش حاضرمدیریت استرس از طریق پاسخ گویی دانشجویان به پرسشنامه مهارت های مقابله ای و مدیریت استرس([26]CSI) مورد سنجش قرار می گیرد.

  عملکرد تحصیلی:

  میزان عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق معدل آنان در آزمون های میان ترم و پایان ترم تحصیلی سنجیده می شود.

   

  [1] - PeraltaRamirez, Robles, Navarrete

  [2] - Rocha-Sing, I.A

  [3] - T. Ergene

  [4] - J. Benson,

  [5] - R. Hembree,

  [6] -Soares AP, Guisande AM, Almeida LS, Paramo FM.

  [7] -Davis KD, Winsler A, Middleton M.

  [8] -Pitt V, Powis D, Levett-Jones T, Hunter S.

  [9] -Bahammam AS, Alaseem AM, Alzakri AA, Almeneessier AS, Sharif MM.

  [10] -Sansgiry SS, Bhosle M, Sail K.

  [11] - W. Davis, L. lysaker.

  [12] -Hockley, R

  [13] -Le Doux, J

  [14] -Lazarus, R

  [15] -Bendura

  [16]- Al klineke C.  

  [17] -Fullkman

  [18] - creazy

  [19] - Hamaide, sh

  [20] -Maddi

  [21] - Powel and Enrit

  [22] -Al klineke C.

  [23] -Fulkman

  [24] - Dafei M.

  [25]-Wissly

  [26] -Coping skills inventory

  Abstract

   

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of teaching coping skills and stress management to increase the academic performance of the students of nursing. To this end, 32 nursing students were randomly selected and divided into two experimental groups and one control group. Coping skills and stress management during 8 weekly sessions were conducted in the city of Bandar Abbas. Coping skills and stress management and academic performance in the pre-test and post-test were measured. The data collected were analyzed using the software spss18.

  The results of analysis of covariance showed that training stress management, coping skills have been effective on academic performance of male students (F=32/62, p<./001) and daughter (F=26/18, p<./001). As well as coping skills could make a significant difference between control groups and experimental groups of rats increase academic performance(F=7/67, P<./001). Next, we examined the effectiveness of stress management training And determined that the mean of the experimental group increased academic performance and this difference was statistically significant(F=8/78, P=./002).

  Key words: Coping skills, stress management, and academic performance.

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                              صفحه

  چکیده :...............................................................................................................................................................................1

  فصل اول: موضوع پژوهش

  1-1مقدمه :..........................................................................................................................................................3

  1-2 بیان مسأله :..................................................................................................................................................5

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :..............................................................................................................9

  1-4  اهداف پژوهش :.......................................................................................................................................10

  1-4-1 هدف کلی :............................................................................................................................10

  اهداف جزئی :........................................................................................................................10

  1-5 سؤال های تحقیق :....................................................................................................................................10

  1-6 فرضیه های پژوهش :................................................................................................................................11

      1-6-1 فرضیه های اصلی :..........................................................................................................................11

      1-6-2 فرضیه های جانبی پژوهش :............................................................................................................11

  1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :..................................................................................................................12

  1-7-1  تعاریف مفهومی :...................................................................................................................12

  1-7-2 تعاریف عملیاتی :....................................................................................................................13

  فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)

  2-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................15

  2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :............................................................................................................15

  2- 2-1 مفهوم استرس :.......................................................................................................................15

  2-2-2 مراحل ایجاد استرس و چگونگی تأثیرآن :................................................................................16      

  2-2-3 آسیب پذیری در مقابل استرس :...............................................................................................17       

  2-2-4 استرس از دیدگاه نظریات :.......................................................................................................18

  2-2-5 مراحل پاسخ به استرس از دیدگاه هانس سلیه :........................................................................19

      2-2-5-1 مرحله اول- اعلام خطر :................................................................................................20

      2-2-5-2 مرحله دوم- مقاومت :.....................................................................................................20

      2-2-5-3 مرحله سوم- فرسودگی :................................................................................................20

           2-2-6 ارزیابی استرس، راهبردهای رویارویی و سازگاری روان شناختی :...........................................20

               2-2-6-1 ارزیابی استرس :..............................................................................................................22

                   2-2-6-1-1 ارزیابی اولیه :.........................................................................................................22

                   2-2-6-1-2 ارزیابی ثانویه :.......................................................................................................23

              2-2-6-2 رویارویی با تهدید :..........................................................................................................24

         2-2-7 مقابله با استرس :.........................................................................................................................25

             2-2-7-1 مقابله ی مسأله محور :.......................................................................................................25

             2-2-7-2 مقابله ی هیجان محور :......................................................................................................25

        2-2-8 مهارت های مقابله با استرس در مدل جرابک :.............................................................................26

           2-2-8-1 مهارت های معطوف به حل مسأله :.....................................................................................27

           2-2-8-2 مهارت های هیجانی :...........................................................................................................27

       2-2-9 راه های مقابله با استرس :..............................................................................................................27

          2-2-9-1 مهارت های رفتاری :.............................................................................................................28

              2-2-9-1-1  سلامتی و توانایی :......................................................................................................28

              2-2-9-1-2 تعامل های اجتماعی مثبت :.........................................................................................29

              2-2-9-1-3 مدیریت زمان :.............................................................................................................29

              2-2-9-1-4 روش تنفسی :..............................................................................................................29

          2-2-9-2 مهارت های شناختی :............................................................................................................30

              2-2-9-2-1 افکار مثبت :.................................................................................................................30

              2-2-9-2-2 توانایی حل مسأله :.......................................................................................................30

              2-2-9-2-3 منبع کنترل :..................................................................................................................30

              2-2-9-2-4  کمک حرفه ای :..........................................................................................................31

         2-2-9-3 منابع اجتماع :...........................................................................................................................31

             2-2-9-3-1 حمایت اجتماعی :..........................................................................................................31

             2-2-9-3-2  امکانات مالی : .............................................................................................................31

        2-2-10 استرس و راهبردهای مقابله با آن :...............................................................................................32

  2-2-2 عملکرد تحصیلی :.................................................................................................................................34

     2-2-2-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :..............................................................................................................34

     2-2-2-2 عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی :.................................................................................................36

       2-2-2-2-1 عوامل فردی :.........................................................................................................................36

       2-2-2-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :................................................................................................36

       2-2-2-2-3 عوامل آموزشگاهی :...............................................................................................................36

       2-2-2-2-4 جنس :....................................................................................................................................36

    2-2-2-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :.............................................................................................37

    2-2-2-4 عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :.......................................................................................39

    2-2-2-5 عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان :.........................................................................39     

  2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :............................................................................................................................41

      2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :........................................................................................41

      2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :....................................................................................................43

  فصل سوم : روش  اجرای تحقیق

  3-1 مقدمه :......................................................................................................................................................49

  3-2 نوع پژوهش:.............................................................................................................................................49

  3-3 جامعه آماری :......................................................................................................................................... 50

  3-4 نمونه و روش نمونه گیری :......................................................................................................................50

  3-5 ابزار پژوهش :...........................................................................................................................................50

  3-5-1. پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس................................................................................  50

  3-6  شرح مراحل تحقیق :................................................................................................................................51

  3-7 طرح مداخله و  محتوای جلسات آموزش :...............................................................................................51

  3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :...............................................................................................................54

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

  4-1 مقدمه :......................................................................................................................................................56

  4-2 یافته های توصیفی پژوهش :.....................................................................................................................56

       4-2-1 سن :...............................................................................................................................................56

      4-2-2وضعیت تأهل :..................................................................................................................................58

  4-3 پیش فرض های آماری :............................................................................................................................60

  4-4  یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش :...............................................................................................64

       4-4-1 فرضیه اول :....................................................................................................................................64

       4-4-2 فرضیه دوم :....................................................................................................................................65

       4-4-3 فرضیه سوم :...................................................................................................................................66

       4-4-4 فرضیه چهارم :................................................................................................................................67

       4-4-5 فرضیه فرعی اول :..........................................................................................................................68

       4-4-6 فرضیه فرعی دوم :..........................................................................................................................69

  فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی                                                                         

  5-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................71

  5-2 یافته های اصلی :.......................................................................................................................................71

  5-3 تبیین فرضیه های جانبی پژوهش :.............................................................................................................74

  5-4 محدودیت های پژوهش :..........................................................................................................................76

  5-5 پیشنهادهای پژوهشی :...............................................................................................................................76

  5-6 پیشنهادهای کاربردی :...............................................................................................................................77

   

   

  منابع

  منابع فارسی :...............................................................................................................................................79

             منابع غیرفارسی  :..........................................................................................................................83

    پیوست

               پیوست الف :.....................................................................................................................................91

        چکیده انگلیسی :........................................................................................................................................96

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  کتاب:

  آزاد، خ. (1385). آسیب شناسی روانی(2). تهران: انتشارات بعثت.

  احمدی، س. (1374). روانشناسی نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات مشعل

  بیابانگرد؛ ا. (1383). روانشناسی نوجوانان. چ 8. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام.

  پازوکی، ع. (1371). افت تحصیلی و عوامل مؤثر در آن، تکنولوژی آموزشی، ویراستار مرتضی مجدفر، تهران: انتشارات انیس.

  سیف، ع. (1387). روانشناسی پرورشی نوین(روانشناسی یادگیری و آموزش)، تهران: نشر دوران.

  شعاری نژاد ، علی اکبر . (1375). درآمدی در روانشناسی انسان، تهران ، انتشارات آزاده.

  قاضی، ق. (1373). زمینه مشاوره و راهنمایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  فلچر، ب. کارفشار روانی، بیماری و امید به زندگی. ترجمه نوری، و پورخاقان، ع.(1381). اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.

  مایکن بام. (2001).، آموزش ایمن سازی در مقابل استرس، ترجمه مبینی، س(1386). تهران: انتشارات رشد.

  پایان نامه:

  ابراهیمی، ا. (1381). مطالعه جنبه های روانشناختی سازگاری پس از ضایعه نخاعی: بررسی تفاوت شیوه های مقابله با استرس و کیفیت حمایت اجتماعی در جانبازان قطع نخاعی افسرده و غیر افسرده مقیم منزل، پایانامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی تهران.

  اکبری پور، س. (1385). اثربخشی آموزش گروهی ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران عروق کرونری قلب شهر اصفهان، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  انصاری، ف. 01385). بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به فشارخون شهر اصفهان، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

  پزشکیان، ف (1374). بررسی شیوه های مقابله با استرس در نوجوانان13-17 سال شهر مشهد و ارتباط آن با شیوه های مقابله والدین و پیشرفت تحصیلی آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا.

  پور شافعی، ه. (1380). بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان قائم سال سوم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

  تابع بردبار، ف (1381). بررسی راهبردهای رویارویی و حمایت اجتماعی در دوره نوجوانی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، شیراز، دانشگاه شیراز.

  خوش کنش، ا (1386). « بررسی رابطه ساده و چندگانه پیشایندهای شخصیتی-شناختی و مذهبی با احساس شادکامی و ارتباط متغیر اخیر با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز». پایان نامه دکتری، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز.

  ریحانی، ر.(1384). بررسی استرس و شیوه های مقابله خانواده های دارای کودک عقب مانده ذهنی. پایانامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی تهران.

  سپهوندی، م (1385). « مقایسه سلامت روانی، سازگاری فردی-اجنماعی و عملکرد  تحصیلی‎دانش‎آموزان دختر و پسر واجد و فاقد مادر پایه اول دبیرستآن‎های شهر اهواز با توجه به  نقش تعدیل‎کننده حمایت اجتماعی و هوش دانش آموزان». پایان نامه دکتری روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  علیوند وفا، م (1384). « بررسی رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تبریز». پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

  محمدخانی، پ. (1381). بررسی راهبردهای مقابله با استرس و علایم در مبتلایان به اختلال وسواس اجبار. پایانامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی تهران.

  موسوی نسب، س.(1384). خوش بینی- بدبینی، ارزیابی استرس و راهبردهای رویارویی: پیش بینی سازگاری روانشناختی در نوجوانان. پایانامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز.

  نظامی، م. (1386). مقایسه ی اثربخشی آموزش مهارت کنترل استرس بر کاهش میزان استرس دانشجویان ایرانی و خارجی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین. پایانامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

  محرابی، ع. (1386). اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کنترل قند خون و تغییر بعضی شاخص های سلامت روان در بیماران دیابت نوع 1، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روان پزشکی تهران.

  مقالات:

  پورکاظمی، م. (1375). عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان، خلاصه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 186.

  ثمری، ع ،لعلی فاز؛ ا,عسکری، ع (1383). بررسی منابع حمایتی و شیوه های مقابله با عوامل استرس زا در دانشجویان. اصول بهداشت روانی پاییز و زمستان 1385; 8(32-31):97-107.

  جاویدی، ح و میمندی نژاد، م. (1387). شیوه های مقابله با استرس، خودکارآمدی و رابطه ی آن با عملکرد تحصیلی دانش اموزان مقطع راهنمایی شهرستان مرودشت، دوره دوم، شماره 14.

  حسینیان، س. (1388). سندرم فرسودگی شغلی در مشاوران. مجموعه مقالات همایش سراسری مشاوره، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.

  دلاور، ع. (1375). تورم ثمره و عوامل وابسته به آن در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، خلاصه مقالات نخستین سمینار آموزشی عالی در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، 190-188.

  رضاییان، ن.(1382). بررسی عوامل ایجاد کننده فشارهای عصبی کارکنان و راه های مقابله با آن. دومین همایش سراسری علمی- پژوهشی علوم انسانی و هنر، باشگاه پژوهشگران جوان، شعبع شمال غرب کشور.

  صادقی، ا؛ عابدی، مح. 01378). بررسی مکانیسم های مقابله ای دانشجویان دانشگاه اصفهان در مقابل استرس. چهارمین کنگره سراسری استرس. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

  صاحبی، ع، و اصغری، محمدجواد ،(1381). "اعتبار یابی مقیاس اضطراب امتحان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد" طرح پژوهشی دانشگاه.

  فاتحی زاده، م. (1381). مدیریت استرس. سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت آموزش و پرورش  نظری و مهارتی.

  قربانی، ب. (1382). ارتقاء و رشد کیفیت خدمات هوایی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره4، ص76-61.

  کافی، م. (1378). مقایسه نوجوانان دختر و پسر در میزان ناراحتی از انواع استرس ها و چگونگی روش های رویارویی. چهارمین کنگره سراسری استرس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

  گلاب زاده، سید محمد علی. (1369). پژوهش تحلیلی در زمینه افت تحصیلی، چهارمین دوره مقاله نویسی علمی، جلد دوم، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، 155-143.

  مجلات:

  اباذری، ف؛ عرب، م؛ عباس زاده، ع و رشیدی نژاد، م (1383). "بررسی منابع استرس زا در دانشکده های پرستاری رشت، مشهد، زاهدان و شیراز". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. سال دهم ضمیمه شماره سوم، ص 97- 91.

  ابوالقاسمی، ش و سعیدی، م (1391). اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و مانترای اسلامی بر  میزان اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر تنکابن. مجله روانشناسی دین، سال پنجم، شماره دوم، ص55-66.

  امیری، م؛ آقایی، ا و عابدی، ا. (1390). بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر علائم اختلال جسمانی کردن بیماران دیابتی، مجله رویکردهای نوین آموزشی، سال ششم، شماره 1، ص74-61.

  امین فر، م. (1365). افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دوم، شماره 7 و 8، صص 25-7.

  امین یزدی، ا و صالحی فدری، ج. (1387). بررسی رابطه سبک اسنادی با استرس ادراک شده، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره دوم.

  بوالهری، ج؛ احسان منش، م و کریمی کیسمی، ع. (1379). بررسی رابطه بین عوامل تنش زا، میزان توکل بر خدا و نشانگان استرس در دانشجویان پزشکی، مجله اندیشه و رفتار، سال ششم، شماره 1، ص 34-25.

  پارسا، پ. (1389). بررسی میزان و عوامل مؤثر در بروز و اختلالات خلقی در جوانان دانشجو. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال دومف شماره پنجم و ششم، ص 30-25.

  حسن شاهی، م و دارایی، م. (1384). تأثیر راهبردهای مقابله با استرس بر سلامت روان دانشجویان: اثر تعدیل کننده سرسختی روانشناختی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 26، صص 98-77.

  حسینی، ع. (1372). مقایسه دو گروه از دانشجویان موفق و ناموفق در دانشگاه شیراز، مجله روانشناسی، سال سوم، (7)، 108-101.

  خیر، م. (1366). رابطه شکست تحصیلی با زمینه ها و شرایط خانوادگی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره اول،(2)، 85-73.

  خیر ، س.(1383). بررسی رابطه مهارت های مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به برخی عوامل جمعیت شناختی. مجله دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم- شماره4.ص1-10.

  خاچاطوریان، س. (1381). استرس و پزشکی معاصر. ترجمه آوادیس یانس. بازتاب، نشریه روانشناسی و روان پزشکی، سال سوم، شماره 1، ص 35-25.

  رشیدی، ع. (1391). نقش مشاوره در کاهش فشارهای روانی خانواده. فصلنامه آموزشی، پژوهشی- تربیتی، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، شماره سیزدهم.

  رﺿﺎﯾﯽ، ﺷ ,ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻣ , ﻓﻼﺣﯽ ﺧﺸﮑﻨﺎب ،ﻣ (1385). ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ری. ﺗﻬﺮان: مجله پزشکی دانشکده، دوره1، شماره 64.

  ساکی، ک. کیخانی س. ( 1381 ). بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان علوم پزشکی ایلام. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: سال دهم، شماره ی 34 و 35 ، ص 15-11.

  سلطانی، م؛ امین الرعایا، م و عطاری، ع. (1387). اثر آزمون مدیریت استرس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر تیران و کرون استان اصفهان. مجله تخصصی نور، شماره 11.

  شاه محمدی، ا؛ بیان زاده، س ؛ احمدی، ج.(1386). بررسی استرس و شیوه های مقابله در مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک مزمن و بیماران دیالیز مزمن، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال سوم، شماره1 و 2، ص 74-67.

  شیربیم، ز؛ سودانی، م و شفیع آبادی، ع. (1387). اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روان دانشجویان. مجله اندیشه و رفتار. دوره دوم، شماره 8.

  طهماسبی، ع. (1384).  بررسی منابع حمایتی و شیوه های مقابله با عوامل استرس زا در دانشجویان، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 31 و 32، سال هشتم، ص 107-97.

  مصباح، ن و عابدیان،. (1384). رابطه میزان استرس با ناامیدی در دانشجویان ساکن خوابگاه ها. مجله اندیشه و رفتار، شماره 2، صص 159-154.

  نظری، بهشتی و ارزانی(1385). عوامل استرس زا در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامایی آمل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل،دوره 9، شماره 2.ص45-50.

  نجاریان، بهمن؛ سلیمان پورف ،م و لیالی، ف. (1373). بررسی عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، (1)10، 77-57.

  همتی ثابت، ا؛ خلعتبری، جو امینی، د. (1391). مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت و شناخت درمانی گروهی بر هراس اجتماعی دانشجویان. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، سال اول، شماره دوم، ص21.

   

  منابع غیرفارسی:

  Asadi Noghabi A, Zandi M, Nazari A(2010). Essential of learning and education to patient. Tehran: Hakim hidgi; [Persian].

  Al klineke C. )2001( Coping with life challenges.[Sh. Mohammadkhani, Trans.,] Tehran: SpandHonar publisher.

   

  Allen, R. J. (1983). Human stress in nature and control. Minneapollis. Burgess Publishing company.

   

  Bandura, A.(1978). The self system in reciprocal determinism. American psychology , 33:344-358.

   

  Bandura, A.(1986).social Foundations Of Thought and Action: A Social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ/;

               Prentice hall.

   

  Bandura A,. (1989)Cultiving competence, self efficacy and intrinsic interest

               throughproximal self motivation. J Pers & Soc Physiology.; 41(3): 586-98.

   

  Barahani M. )2005.( Fundamental of psychological of Hilgard Etkinson .Tehran: Roshd. [Persian].

   

  Barikani T A. Stress in medical students. Journal of Medical Education 2007; 11(1):41-44. [Persian].

   

  Barnett, R. C. ,Biener, L. (1987).Gender& Stress, New York :the free prees

   

  Bourne, L.E & Russo, N.F.(1998). Psychology: Behavior in context. New York: Norton & Company, Inc.

   

  Benson ,J.(1989).structural component s of statistical test anxiety in adults : An explanatory model.Journal of Experimental Education, 83, P:.134-139.

   

  Bahammam AS, Alaseem AM, Alzakri AA, Almeneessier AS, Sharif MM.(2012). The relationship between sleep and wake habits and academic performance in medical students: A cross-sectional study. BMC Med Educ.;12:61.

   

  Cohen, F., & Lazarus, R.(1979). Coping with the of illness. Son Froansisco: Jossey- Bass.

   

  creazy, A(1999). Personality, critical concepts in psychology. London and New York.

   

  Carlson. N.r.(1992). Foundations of Physiological Psychology  allgn and Bacojn.

   

  Coon, D.(1998). Introduction to psychology: exploration & application. California: Brooks/ Cole publishing company.

   

  Cronkit, R.C., and Moos, R.H.(1984). The of predisposhing and moderating and factors in the stress illness relationship. Journal of Health and Social Behavior. 27:327-339.

   

  Cassidy, T.,(1999). Stress, Cognition, and Health.London: British Psychological Study and Routeledge Ltd.

   

  Coscia, S.(1998). TELE-Stress Relif for Call Center stress. Printed at Bookcrafters. Chelsea. Michigan. Publishers of Call Center.

  Craig PL, Gordon JJ, Clark RM, Langendyk V. (2004).Prior academic background and student performance in assessment in a graduate entry programmed. Med Educ.;38(11):1164-8.

   

  Cuddy MM, Swanson DB, Clauser BE.(2007). A multilevel analysis of the relationships between examinee gender and United States Medical Licensing Exam (USMLE) step 2 CK content area performance. Acad Med.;82(10):S89-S93.

   

  Cooter R, Erdmann JB, Gonnella JS, Callahan CA, Hojat M, Xu G. Economic diversity in medical education: The  relationship between students' family income and academic performance, career choice and student debt. Eval Health Prof. 2004;27(3):252-64.

   

  Dafei M.( 1999). Relation coping methods with personal characters and mental health in infertility families in Yazd. [MSc Thesies] Midwifery.Tarbiat Modares University.

   

  De Champlain A, Sample L, Dillon GF, Boulet JR(2006)..Modeling longitudinal performances on the United States medical licensing examination and the impact of sociodemographic covariates: An application of survival data analysis. Acad Med.;81(10):S108-11.

   

  Davis KD, Winsler A, Middleton M.(2006). Students' perceptions of rewards for academic performance by parents and teachers: Relations with achievement and motivation in college. J Genet Psychol.;167(2):211-20.

   

  Ergene, T.(2003). Effective interventions on test anxiety reduction :Ametaanalysis. School psychology International , 24,3, P: 313-328.

   

  Ferguson E, James D, Madeley L. (2002).Factors associated with success in medical school: Systematic review of the literature. BMJ.;324(7343):952-7.

   

  Fontana, D., and Abouseri, R.(1993). Stress levels, gender and personality factors in teachers. British Journal of Educational Psychology. 63:261-270.

   

  Fontana, D.,(1989). Managing Stress. London: British Psychological Study and Routeledge Ltd.

   

  Folkman, S.,(1984). Personal control, stress & coping processes: A theoretical analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 46,836-852.

   

  Garton, B. L., Dyer, J. E., & King, B. O. (2001). Factors Associated with Academic Performance and Retention of Agriculture Students, NACTA JOUENAL, 45(1), 21-27.

   

  Gonzales,N,A., Yian, J,Y.Sandler, I,N, and Friedman, R.J(2001) On the limits of coping: Interaction between stress and coping for inner city adolescent, Journal of adolescent research. 16: 372-396.

   

  Godfrey, J. R. (2004). Toward optimal health: The experts discuss therapeutic humor. Journal of Women's Health, 13 (5), 474- 479.

   

  Gordon CD, Williams SK, Hudson GA, Stewart J.(2010). Factors associated with academic performance of physical therapy students. West Indian Med J.;59(2):203-8.

   

   

  Hojat M, Gonnella JS, Mangione S, Nasca TJ, Veloski JJ, Erdmann JB, et al. Empathy in medical students as related to academic performance, clinical competence and gender. Med Educ. 2002;36(6):522-7.

   

  Hochly, R.(1983) , stress and Fatigue in Human performance. New York: Jhon Willey and Sons.

              Higgins DM, Peterson JB, Pihl RO, Lee AG. Prefrontal cognitive ability, intelligence, big five personality and the prediction of advanced academic and workplace performance. J Pers Soc Psychol. 2007;93(2):298-319.

   

  Hojaji Z. Survey of coping styles with stress in depressed students versus Non depressed students in Girl High school in Isfahan, sfahan university of Medical scienes.1383.p.1-3.

   

  Hembree, R.(1988). Correlate, causes, and effects of test anxiety. Review of educational Resaerch, 58, P: 47-77.

   

  Hayati F, Mahmoodi M.)2008.( Coping to stress in women with breast cancer referred to hospitals dependent to Tehran Medical Sciences University. Iranian Journal of Breast Diseases; 1(2):38-43. [Persian].

   

  Hamaideh SH.) 2011 .( Stressors and reactions to stressors among university students. International Journal of Social Psychiatry; 57: 69-80.

   

  Hepp U, Moergeli H, Buchi S, Wittmann L, Schnyder U.(2005). Active problem focused coping might be inadequate in acute stress. Psychotherapy and Psychosomatics; 74(6):379-386.

   

  Harkness, K, L., (2001). Clinical risk factors for the generation of life events in major depression. Journal of Abnormal Psychology, 110 (4), 564- 572.

   

  Halpern, F. (2000). Psychological wellbeing: Evidence regarding its causes and consequences. Office of Science and Innovation: Foresight Mental Capital and Wellbeing Project. Oxford: Oxford University Press.

   

  Halpenny D, Cadoo K, Halpenny M, Burke J, Torreggiani WC. The Health Professions Admission Test (HPAT) score and leaving certificate results can independently predict academic performance in medical school: Do we need both tests? Iran Med J. 2010;103(10):300-2.

   

  Hans Selye.J.F., (1980). Clinical risk factors for the generation of life events in major depression. Journal of Abnormal Psychology, 110 (4), 564- 572.

   

  Harkness, K, L., & Luther, J. (2001). Clinical risk factors for the generation of life events in major depression. Journal of Abnormal Psychology, 110 (4), 564- 572.

   

  Jerabek, I.(1996). Coping skills Inventory. Body- Mind Queen Dom, http://www.queendom.

   

  Hep, M., Morgely & Pochi Determining learning style and its relationship with educational achievement in nursing and midwifery students. Nurs Res. 2005;6(22):6-15.

   

  Halamandaris, K. F. & Power, K. G. (1999). Individual differences, social support and coping with the examination stress: A study of the psychological and academic adjustment of first year home students. Personality and Individual Differences, 26,665-685.

   

  Kalat, J. W.(1996). Introduction to Psychology. California: Brooks/ Cole publishing company.

   

  Kiecolt- Glaser, J.K. & Glaser, R. (2002). Modulation of cellular immunity in medical students. Journal of behavioral Medicine, 9, 5-21.

   

  Komarraja, M., Karau, S. J., Schmeck, R. R. (2009). Role of the big five personality traits in predicting collage student’s academic motivation and achievment,  Learning and Individual Differences. 19, 47-52.

   

  Keogh E, Bond FW, Flaxman PE. Improving academic performance and mental health through a stress management intervention: Outcomes and mediators of change. Behav Res Ther. 2006;44(3):339-57.

   

  Linver, M. R. Dauis, P.E., & Eccles, J. S..(2003). The influences of  socio cultural and educational contexts on approaches to learning . National University of Singapore. 24,347-412.

   

  Lounsbury J. W., Saudargas, R. A., Gibson, L. W., & Leong, F. T. (2005). An investigation of broad and narrow personality traits in relation to general and  domains pecific life satisfaction of college students. Research in Higher Education, 46, 707-729.

   

  Linen Brink, E.A & Pintrich, P.R,(2002). motivation as enabler of academic success, School Psychology Review.31,313-327.

   

  Le Doux,J,E.(1998). Sensory systems and emotion : A model of affective processing . Integrative Psychology : 4:237-248.

   

  Lapsley,D.L.(1989).Psychological separation adjustment to college. Journal of counseling. Psychol0gy; 36:268-294.

   

  Lazarous, R,S.(1999). The cognition-emotion debate: A bit of history, In T. Dalgleish and M. Power , Handbook Of Cognition and emotion. . New York: Jhon Willey and Sons.pp3-19.

   

  Lazarous, R,S. & Fulkman., G.F (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

   

  Lazarous, R,S.(1991).Cognition and motivation in emotion. American Psychologist. 46:352-367.

   

  Lazarous, R,S.(1993).From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. Annual Review of Psychology, 44, 1-21.

   

  Lazarous, R,S.(1995). With commentaries: Vexing  research problems inherent in cognitive meditational theories of emotion, and some solutions. Psychological Inquiry. 6:183-265.

   

  Lazarous, R,S.(1977). Cognitive & coping processes in emotion. New York: Colombia university press.

   

  Lumb AB, Vail A. Comparison of academic, application form and social factors in predicting early performance on the medical course. Med Educ. 2004;38(9):1002-5.

   

  Maddi,S.(1984). Individual development: Its Significance for stress Responsivity and stress Adoptation.

   

  Mathews, K.A, Scheier, M. F., Brunson, B. I., & Carducci, B.(1989). Why do unpredictable events lead to reports of physical symptoms? Madison, CT: International university press.

   

  McCarey M, Barr T, Rattray J. Predictors of academic performance in a cohort of pre-registration nursing students.Nurse Educ Today. 2007;27(4):357-64.

   

  Moss, R. H., and Billings, A.G.(1982). Conceptualizing measuring coping resources and process, In L. Goldberg, and S. Breznitz(Eas.), Handbook of Stress. New York: Free Press. pp. 212-230.

   

  Miller, S.M.(1979). Controllability and human stress: Method, evidence and theory. Behavior Research and Therapy. 17:287-304.

   

  Miller, S.M.(1980).Why having control reduces stress: If I can stop the roller coaster I don’t wan to get off. In, J.Garber and M. E. P. Seligman (EDS.), Human Helplessness: Theory and Applications. New York: Academic Press.

   

  Macinejewski, P. K., Prigerson, H. G., & Mazure( 2000), stressful life events and depressive symptoms: Differences based on history of Prior depression. British Journal of Psychiatry, 176, 373- 378.

   

  Mizuno P. E. Kiecolt- Glaser, J.K. & Garner, (1999). Imporoving academic performance and mental health through a stress management intervention: outcomes and mediators of change. Behaviour Research

                  and Therapy. 44: 339-357.

   

  Nowell A.; Hedges L.V., (1998): Trends in Gender Differences in Academic Achievement from 1960 to 1994: An Analysis of Differences in Mean, Variance, and Extreme Scores, Sex Roles, Volume 39, Numbers 1-2, , pp. 21-  43(23).

   

  Oliveira Filho GR, Vieira JE. The relationship of learning environment, quality of life and study strategies measures to anesthesiology resident academic performance. Anesth Analg. 2007;104(6):1467-72.

   

   

  Ofori R. Age and 'type' of domain specific entry qualifications as predictors of student nurses' performance in biological, social and behavioral sciences in nursing assessments. Nurse Educ Today. 2000;20(4):298-310.

   

  Powel, T. J. & enright, S. (1991). Anxiety and stress management. New York: Rouledge.

   

  Pitt V, Powis D, Levett-Jones T, Hunter S. (2012).Factor’s influencing nursing students' academic and clinical performance and attrition: An integrative literature review. Nurse Educ Today. May 15. [Epub ahead of print]

   

  Peltzer K, Malaka DW, Phaswana N. (2002).Sociodemographic factors, religiosity, academic performance and substance use among first-year university students in South Africa. Psychol Rep.;91(1):105-13.

   

  Peralta-Ramirez,MI., Robles,Ortega, H., & Navarrete.(2009). Effectivencess of stress management therapy in two populations with high stress: Chronic patients and healthy people. Salud Mental. 32, (3):251-258.

   

  Pitt V, Powis D, Levett-Jones T, Hunter S.(2012). Factor’s influencing nursing students' academic and clinical performance and attrition: An integrative literature review. Nurse Educ Today. May 15. [Epub ahead of print]

   

  Ptacek, J. T. , Smith, R. E. & Zanas , J.(1992).Gender , appraisal , and coping: A   longitudinal analysis . Journal of Personality .60 .747-770.

   

  Retteck, S.L.(1990). Cultural difference and similarities in congnitive appraisals and emotional responses. New school for social research: Dissertation abstract international.

   

  Rathus S.L.(1990). Cultural difference and similarities in congnitive appraisals and emotional responses. New school for social research: Dissertation abstract international.

   

  Rocha- Sing, I.A.(1994). Pereceived stress among graduate students. Educational and Psychological Measurement.54:714-727.

   

  Russel, A M. (2003). Clinical implications of attachment concepts: Retrospect and prospect. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 4, 549–571.

   

  Reeve, J. (1992). Self-determination theory applied to educational settings. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (pp. 184-203). Rochester: University of Rochester Press

  .

  Shely.E. (1995). Health Psychology. University of California. Losangles. Mc Graw- Hill. Inc. New York.

   

  Schmidt, S. L. et. al. (2002). The Teaching College Course: A Faculty, Staff, and Graduate Student Development Program to Enhance Teaching Quality, NACTA  Journal, 46(2), 18-72.

   

  Sarason, L.G(1988). Anxiety, self- perception and attention. Anxiety Research. 1:38-45.

   

  Salpusky(1986). The stress concept today. In I. L. Kutash, et al. (Eds.), Handbook on stress and anxiety. San Francisco: Jossey- Bass.

   

  Saberian M, Hajji Aghaei S(2006). Curriculum in medical sciences .Tehran:salami; [Persian].

   

  Sheard M.(2009). Hardiness commitment, gender and age differentiate university academic performance. Br J Educ Psychol.;79(1):189-204.

   

  Salamonson Y, Andrew S.(2006). Academic performance in nursing students: Influence of part-time employment, age and ethnicity. J Adv Nurs.;55(3):342-9.

   

  Spilberer,C.D&vagg,PR.(1995).Testanxiety:Atransactionalproceodel.In.c.D.Spilberger&PR.Vagg(Eds) Test Anxiety : Theo Assessment and Treatment (pp.3-14) ,Washington , Dc: Taylor Francis.

   

  Soares AP, Guisande AM, Almeida LS, Paramo FM.(2009). Academic achievement in first-year Portuguese college students: The role of academic preparation and learning strategies. Int J Psychol.;44(3):204-12.

   

  Sansgiry SS, Bhosle M, Sail K.(2006). Factors that affect academic performance among pharmacy students. Am J Pharm Educ.;70(5):104.

   

  Taylor, S. E.,(1990). Health Psychology. American Psychologist, 45, 40-50.

   

  Timmerman,G.H. & Emmekamp,P.M.C. & Sanderman.R.(1998).The effects of a stress management training program in individuals at risk in the community at large. Behaviour research and therapy,36, 863-875.

   

  Vafaeipoor S.(2000). Role of religious prejudice in occupational stress of women teachers in Hamadan. [MSc Thesies] Health Education.Tarbiat Modares University.

   

  Weiten, W.(1998). Psychology: Themes and variations. California: Brooks/ Cole publishing company.

   

  Wissly(2001).. Effects of social support on self-assessed health in adolescence. Journal of Youth

               and Adolescence, 1994; 23(4), 437-452.

   

  White, C. L., Kashima, K., Bray, G. A., & York, D. A. (2000). Effect of a serotonin 1- A agonist on food intake of Osborne- Mendel and S5B/ PI  rats. Physiology Behavior, 68 (5), 715- 722

  .

  Zohar, D.(1998). An additive model of test anxiety: Role of exam –specific expectations. Journal of

                Educational psychology,90,2, P: 330-34.    

   

  Zeidner, M., & Endler, N.(1996). Handbook of coping theory, research and applications. New York: Wiley.


تحقیق در مورد پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, مقاله در مورد پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, پروپوزال در مورد پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, تز دکترا در مورد پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, پروژه درباره پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه بررسی تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌ های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران نوجوان مقدمه و هدف: مسایل خانوادگی و تحصیلی از عمده‌ترین علل استرس نوجوانان می‌باشد. بطوری که یک سوم دانش‌آموزان استرسی بیش از متوسط را تجربه می‌‌کنند. استرس در موسسات تحصیلی موضوع مهمی در دوران تحصیل فرد می‌باشد. در صورتی که به خوبی ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی بالینی چکیده مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: روانشناسی چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی رابطه سبک های مقابله با استرس و خودکارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول بود. نمونه پژوهش 123 نفر(معادل کل جامعه مورد پژوهش ) بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت تابعه مرکز بهداشت شهرستان دزفول بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک های مقابله ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی«آموزش تاب آوری» بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع راهنمایی صورت گرفته است. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی شهر همدان بود ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی(M.A) چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک های شناختی(نوگریز یا پذیرنده- نو گرا یا پژوهنده) با تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در سال93-92 صورت گرفته و متغیر پیش بین آن، سبک های شناختی و متغیر ملاک آن، تأخیر رضامندی و اهمال کاری تحصیلی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی (همبستگی) از نوع ...

1مقدمه مهارت های زندگی وحل مساله به مجموعه ای ازتوانایی ها گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت ومفید را فراهم می آورد،این توانایی،فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های فردی واجتماعی خود،بدون لطمه زدن به خود ودیگران بتواند به شکل موثری با خواست ،انتظارات ومشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد وبدین طریق از گرفتار شدن به آسیب های رفتاری،روانی واجتماعی در امان ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته­ی برنامه ریزی درسی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و اضطراب امتحان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهر مرودشت بود به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرودشت بوده که با ...

ثبت سفارش