پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز

word 2 MB 30299 176
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۶,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه

  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  روانشناسی تربیتی

  چکیده

  پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز در سال تحصیلی 93-1392 بود. 313دانش آموز (153 پسر، 160 دختر) به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای براساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه صفات شخصیت نئو، پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایچ استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین صفات شخصیت و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین بین سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای مثبت و منفی تنظیم هیجان رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که از میان متغیرهای پیش بین، به ترتیب دو متغیر وظیفه شناسی و برون گرایی در پیش بینی راهبردهای مثبت تنظیم هیجان به صورت مستقیم نقش داشتند و هم چنین دو متغیر روان رنجوری و تجربه پذیری در پیش بینی راهبردهای منفی تنظیم هیجان به صورت مستقیم و متغیر توافق پذیری به صورت معکوس نقش داشت. در نهایت، تبیین های احتمالی برای یافته ها و هم چنین پیشنهادات و محدودیت های این پژوهش ارائه شده است.

   کلید واژه‎ها: راهبردهای مثبت تنظیم هیجان، راهبردهای منفی تنظیم هیجان، صفات شخصیت، سبک های دلبستگی، ابعاد دلبستگی

  ﻣﻘﺪﻣﻪ

          امروزه جهان با تحولات عظیم و پی در پی روبرو است، تحولاتی که دانش ها و نیازهای جدیدی می آفریند. نیازهایی که از یک طرفی به رفاه بیشتر جوامع کمک می کند و از طرف دیگر به مشکلات آنها می افزاید که موجب بروز برخی بیماریها و ناراحتی های روانی و تضعیف روابط و ارزشهای انسانی گردیده است. در واقع مشکلات انسانها پیچیده تر و متنوع تر شده است، همه انسانها هیجانها[1] و عواطف را در زندگی خود تجربه می کنند و این کاملاً طبیعی است که در مواجهه با موقعیت های گوناگون، هیجانها و عواطف متفاوت از خود نشان دهند. اما هیجانها و عواطف منفی شدید، غیر عادی است و نه تنها سازنده نیست، بلکه آثار مخرب و زیان باری دارد    (کاویان پور، 1391).

  ﻫﻴﺠﺎن همانا یکی از اجزای زندگی روانی و ﭘﺪﻳﺪه ای اﺻﻠﻲدرﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﻳﻲ در ﺑﻘﺎ و اﻧﻄﺒﺎقﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن دارد (ﮔﺮاس و ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن[2]، 2007؛ ﻧﺲ و اﻟﺰورث[3]، 2009). از نظر پاسر و اسمیت[4]( 2001)، ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎ حالت عاطفی مثبت یا منفی هستند که از الگوی شناختی، فیزیولوژیکی و واکنش های رفتار نسبت به رویداد ها ناشی می شوند (به نقل از صیادی، 1389). لویس و هاویلند [5] (2000)، هیجان را نخستین علت ایجاد کننده شناخت، تصمیم و عمل
  می دانند، موضوعی که می تواند در حل و پدید آیی مشکلات و تجارب بین فردی و درون فردی نقش بی بدیل داشته باشد. هیجان ها در سطح ﺑﻴﻦﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از حالتﻫﺎی دروﻧﻲ و ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎی رﻓﺘﺎری دﻳﮕﺮان آﮔﺎه ﺷﻮد (ﻓﺮﻳجدا[6]، 1986؛ به نقل از زارع، لطیفیان و   فولاد چنگ، 1392)، ﺗﺒﺎدلﭼﻨﻴﻦاﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮای رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺿﺮوری و ﺗﻌﻴﻴنﻛﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﻲ درﺑﻬﻜﺎﻣﻲ روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﻫﻴﺠﺎن دارای ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی درونﻓﺮدی ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻴﻨﺶ درﻣﻮرد ارزشﻫﺎیﺷﺨﺼﻲاﺳﺖ (ﺑﭽﺎرا، داﻣﺎﺳﻴﻮ و داماﺳﻴﻮ[7]،2000). به طور کلی، توانایی های هیجانی برای تشخیص پاسخ های هیجانی مناسب در مواجهه با رویدادهای روزمره، گسترش دامنه ی بینش و ایجاد نگرش درباره وقایع و هیجانات نقش مؤثری دارند. بنابراین کسانی که توانایی تشخیص، کنترل و استفاده ازاین توانش های هیجانی را دارند از حمایت اجتماعی، احساس رضایتمندی و سلامت روانی بیشتری برخوردار خواهند شد (تاج دهقانی، 1391). ﻻزم ﺑﻪذﻛﺮ اﺳﺖﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﻚﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آﺳﻴﺐزا ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺑﺮاز ﺷﻮد. هم چنین ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﻜﻞﻫﺎی آﺳﻴﺐﺷﻨﺎﺳﻲرواﻧﻲ (ﻛﻤﭙﻞ- ﺳﻴﻠﺰ و ﺑﺎرﻟﻮ[8]، 2007)، مشکلات اﺟﺘﻤﺎعی (اﻳﺰﻧﺒﺮگ، ﻫﻮﻓﺮ و واﮔﺎن[9]؛ 2007،ﺷﻴﻮر و ﻣﻴﻜﺎﻟﻴﻨﺴﺮ[10]، 2007) و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.        

  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن[11] ﻣﻮﻓق در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ (ﮔﺮاس، 2007). ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد رواﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻓﺮاد درﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت واﺑﺴﺘﻪاﺳﺖ (ﮔﺮاس و ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن، 2007؛ ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ و همکاران،1391). ﺗﻨﻈﻴﻢﻫﻴﺠﺎن از ویژگی های فطری است که در نوزادان هم دیده می شود و تأثیر زیادی از محیط و به ویژه      شیوه های تربیتی و  فرزند پروری والدین می گیرد. تنظیم هیجان در محیط  رشد دهنده تکوین می یابد و در غیر این صورت به شکل غیر انطباقی عمل می کند (زارع و همکاران، 1392).

  حال عوامل متعددی می توانند بر کنترل و تنظیم هیجانات اثر بگذارند؛ عواملی که یا  نشأت گرفته از درون فرد، شخصیت و ویژگی های فردی است و یا این که در نتیجه محیطی که فرد در آن قرار گرفته است به وجود آمده اند. از جمله این عوامل می توان به صفات شخصیت[12] ، سبک ها و ابعاد دلبستگی[13] اشاره نمود. در واقع با با درنظر داشتن این دو نظریه می توان به نقش ژنتیک و عوامل اجتماعی در کنترل و تنظیم هیجان توجه داشت. نظریه دلبستگی به طور کلی بر علل اجتماعی سبک های دلبستگی تأکید دارد در حالی که نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت عمدتاً بر ژنتیک، مبانی خلق و خو یا علل صفات شخصیتی متمرکز است (نیلفروشان، 1389).

  ویژگی های شخصیتی به عنوان مجموعه سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً پایدار در افراد که بر روی هم، یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می سازد (شاملو،1382) می تواند بر کنترل و تنظیم هیجان تأثیر بگذارد. در واقع بر اساس یافته های پژوهشی می توان گفت که صفات شخصیتی نقش مهمی در انتخاب راهبرد های تنظیم هیجان ایفا می کنند و نوع راهبرد های تنظیم هیجان متناسب با صفات شخصیتی مسلط در فرد          می باشد.

   بنا براین آگاهی از ویژگی های شخصیتی، برای مقابله با مشکلات زندگی مفید و سودمند است. از آنجا که ویژگی های شخصیتی عمیقاً با نحوه ادراک و تفسیر فرد از جهان و واکنش او به رویداد های استرس زا مرتبط است، طبیعی است که برخی ویژگیهای شخصیتی از ویژگی های دیگر انعطاف پذیرتر است. افرادی که دارای ویژگی های شخصیتی انعطاف نا پذیری می باشند و همچنین کسانی که نمی توانند  پاسخ های خود را با تقاضای یک موقعیت خاص منطبق سازند فاقد مهارت‎های زندگی بوده و بدترین واکنش ها را به زندگی نشان می دهند. در واقع خصوصیات شخصیتی انسان را مستعد انجام رفتار های مختلف در موقعیت های خاص
  می نماید. مطالعه خاص رفتار فرد، یک نوع تعیین شخصیت او می باشد و از این رو با شناخت رفتار فرد، می توان پیش بینی کرد که از این شخص با این نوع شخصیت در موقعیت های مختلف چه نوع رفتاری بروز خواهد کرد (تاج دهقانی، 1391).

  همانطور که گفته شد یکی دیگر از عواملی که می تواند بر تنظیم هیجان مؤثر باشد،     سبک های دلبستگی است. دلبستگی پیوند عاطفی نیرومندی است که هر فرد در زندگی اش برای افراد خاصی ایجاد می کند (بالبی[14]، 1969). تجارب دلبستگی اولیه با مراقبان، احساسات، افکار و رفتار را در روابط بعدی هدایت می کند. نظریه دلبستگی بالبی (1969) بیان می دارد که روابط کودک با مراقبان (مادر یا جانشین مادر) در سالهای اولیه زندگی منجر به تشکیل الگوهای روانی خاصی می شود که مبنای بیشتر روابط بین فردی در بزرگسالی است. نظریه دلبستگی بزرگسال (هازان[15] و شیور، 1987) که از نظریه دلبستگی بالبی و آینسورث[16] نشأت گرفته است، برای تبیین تفاوت های فردی در شناخت ها، احساسات و رفتارهایی که در زمینه روابط نزدیک و صمیمی در دوره نوجوانی رخ می دهد، مطرح شده است. بر طبق این نظریه تفاوت های فردی در سبک دلبستگی، از تجربیات افراد از روابط نزدیک قبلی شان نشأت می گیرد که این تجربیات با رابطه دلبستگی بین کودک و مراقب اولیه اش( معمولاً مادر) شروع می شود (میکالینسر و شیور، 2007).

  نظریه دلبستگی مبنای نظری مهمی را برای درک وجود مشکلات رفتاری و هیجانی در نوجوانی در اختیار محققان قرار داده است. در نظریه دلبستگی همواره بر دو نکته تأکید شده است: اول این که رابطه گرم، نزدیک و پیوسته مادر (جانشین دائم وی) با کودک برای سلامت روانی اش ضروری است و دوم این که جدایی از مادر و طرد شدگی از سوی وی در اغلب مشکلات رفتاری و اضطراب[17] کودکان تأثیر دارد. مطالعات مختلف نشان داده اند که سبک دلبستگی نوجوان با      الگو های رفتاری سازش  نایافته و کنش وری روانی - هیجانی در سال های بعدی زندگی مرتبط می باشد (کاسیدی[18]، 2001 ؛ براون فیلد[19] و تامپسون، 2003).

  هم چنین ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ درﮐﻮدﮐﯽ (بالبی، 1969؛       دی واﯾﺖ[20] و همکاران،2010؛ روک و ورﯾﺴﯿﻤﻮ[21] ، 2011) نیز نشان داده اند که حساسیت[22]  و   پاسخ دهی[23] مراقب اولیه به حالت های هیجانی کودک، تعیین کننده اصلی یادگیری روش تنظیم عواطف درمانده ساز[24] و رابطه با دیگران است و هم چنین تعیین کننده مهم شیوه ای است که کودک یاد می گیرد تا هیجانات خود را تنظیم و آنها را به دیگران نشان دهد (وردن[25]، لوسی[26] و واگان، 2003). ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و اﺑﺮاز ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﻮدک را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎی ﮐﻮدک ﺧﻮب رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗأﺛﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (دی واﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎران، 2010؛ روک و ورﯾﺴﯿﻤﻮ 2011؛ ﮔﺮﺷﺎم وﮔﻮﻻن[27]، 2012). بنابراین آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎی ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﺤﺖ ﺗأﺛﯿﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی  اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ.

  با عنایت به موارد فوق پژوهش حاضر سعی در تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک‎ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان دارد.

  بیان مسئله

  انسان عصر حاضر با توجه به پیچیدگی ها و دشواری های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه های گوناگون می بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیت های دشوار زندگی برخوردار باشد. یکی از مهمترین این توانایی ها، توانایی تنظیم و کنترل هیجانها در زمینه های مختلف می باشد.

  در سالهای اخیر توجه متخصصان به موضوع تنظیم هیجان در سازگاری با رویداد های استرس‎زا در زندگی باعث گردیده تا برخی پژوهشگران به مطالعه ی راهکارهای شناختی مؤثر بر کنترل و تنظیم هیجان بپردازند (برای مثال گلمن[28]، 1995؛ مایر، کاروسو و سالووی[29]، 2000؛ به نقل از بهرامی، 1390). شواهد زیادی نشان می دهد که تنظیم هیجان با موفقیت یا عدم موفقیت در حوزه های مختلف زندگی مرتبط است ( شاته[30] و همکاران، 2007).

  علی رغم گذشته، امروزه نظریه های جدید در قلمرو هیجان بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارند (مثلاً لازاروس[31]،1991؛ توبی و کاسمیدز[32]، 1990؛ فردریکسون[33]، 2001) و نشان می دهند که هیجان می تواند نقش سازنده ای در حل مسئله، پردازش اطلاعات (پالفای و سالووی[34]، 1993)، فرایند تصمیم گیری (آیزن، روزن زویگ و یونگ[35]، 1991)،  نو آوری و خلاقیت ( استردا[36]، یونگ و آیزن، 1997) و افزایش یادگیری (کاهیل[37]و همکاران، 1994) داشته باشد . با این حال نباید فراموش کرد که هیجان ها همواره سودمند نیستند و در بیشتر اوقات باید آنها را تنظیم و مدیریت کرد.

  فقدان توانایی تنظیم هیجان می تواند منجر به برانگیختگی های هیجانی زیان آور،          نا سازگاری و عدم هدایت هیجان شود و بدین ترتیب مانع از داشتن توانایی عملکرد سازش یافته و شایسته گردد (مولائی، 1389). افرادی که در تنظیم هیجان های خود مهارت ندارند قادر نخواهند بود از خود در مقابل تنیدگی محافظت نمایند. چنین افرادی، افسردگی، نا امیدی و اندیشه پردازی خودکشی بیشتری را گزارش می دهند (تاج دهقانی، 1391).

  بنابراین مدیریت و سازماندهی هیجانها به فرد کمک می کند تا در شرایط استرس زا از راهبرد‎های سازش یافته، کار آمد و مثبت تنظیم هیجان استفاده کند و بر عکس، هر چه مدیریت و سازماندهی هیجانی ضعیف تر باشد، احتمال بروز بحران های هیجانی در شرایط استرس زا و استفاده از راهبرد های سازش نا یافته تر و نا کار آمد تر مثل راهبرد های هیجان مدار منفی، افزایش می‎یابد.

  به باور گارنفسکی و کرایچ[38] (2006)، استراتژی های تنظیم شناختی هیجان، کنش هایی هستند که نشانگر راه های کنار آمدن فرد با شرایط استرس زا و یا اتفاقات ناگوار است یا به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب زا اطلاق می گردد. از جمله رایج ترین این راهکارهای شناختی می توان به سرزنش خود[39]، سرزنش دیگران[40]، نشخوار فکری[41]،
  تلقی فاجعه آمیز[42]، توسعه ی چشم انداز[43] (دیدگاه گیری)، تمرکز مجدد مثبت[44]، ارزیابی مجدد مثبت[45]، پذیرش شرایط[46] و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی[47] اشاره نمود (گارنفسکی و همکاران، 2009). به لحاظ نظری راهبردهای سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، تلقی       فاجعه آمیز به عنوان راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان در نظر گرفته می شوند، در حالی که راهبردهای پذیرش شرایط، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و توسعه ی چشم انداز، تحت عنوان راهبردهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان مطرح می شوند (گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون[48]، 2001).

  به نظر می رسد مانند هر مقوله روان شناختی، هیجان و تنظیم آن هم، از عوامل موقعیتی و عوامل فردی تأثیر می پذیرد. علیرغم این که ظرفیت شناختی تنظیم هیجان، کلی و جهان شمول است اما نمی توان تفاوت های فردی را در افکار و روش هایی که هر فرد در هیجان، خود را تنظیم می کند نادیده گرفت. صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی در چارچوب عوامل فردی از جمله عناصری هستند که در پژوهش حاضر در کنترل و تنظیم هیجان مورد توجه قرار گرفته اند.

  شخصیت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روان شناسی دانست، زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یادگیری، انگیزه، ادراک، تفکر، عواطف، احساسات، هوش و مواردی از این قبیل است (شاملو، 1382). شخصیت، یک سازه ی کلی است که از مجموعه ویژگی های فردی تشکیل می شود و به سه عامل تفکر، عواطف و رفتارهای بیرونی قابل مشاهده که در تعامل با عناصر محیط ایفای نقش می نماید، اشاره دارد (نجمی و حسن زاده، 1389).

  در سال های گذشته، تحقیقات شخصیت فاقد یک چهارچوب قابل قبول در جهت توصیف ساختار و ذات شخصیت بوده و در خصوص خصیصه های شخصیتی میان محققین اختلاف نظر وجود داشته است. با این وجود امروزه توافق حاصل شده است که مدل پنج عاملی شخصیت که اغلب «پنج بزرگ[49]» نامیده می شود می تواند برای توصیف بیشتر جنبه های برجسته شخصیت افراد مورد استفاده قرار گیرد (نیک بخش، جوادی و مظفری، 1386).

  مک کری و کاستا[50] (1987) با استفاده از تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند که می توان بین تفاوت ها ی فردی در خصوصیات شخصیتی پنج بعد عمده را منظور نمود.                     روان رنجور خویی[51](N) به تمایل فرد برای تجربه اضطراب، تنش، ترحم جویی، خصومت، تکانشوری، افسردگی و عزت نفس پایین بر می گردد. در حالیکه برون گرایی[52](E) به تمایل فرد برای مثبت بودن، جرات طلبی، پر انرژی بودن و صمیمی بودن اطلاق می گردد.                  تجربه پذیری[53](O) به تمایل فرد برای کنجکاوی، عشق به هنر، هنرمندی، انعطاف پذیری و خردورزی اشاره دارد. درحالیکه توافق پذیری[54](A) با تمایل فرد برای بخشندگی، مهربانی، سخاوت،  همدلی و همفکری، نوع دوستی و اعتماد ورزی همراه است. سر انجام اینکه وظیفه شناسی (C)[55] به تمایل فرد برای منظم بودن، کارا  بودن، قابلیت اعتماد و اتکا، خود نظم  بخشی، پیشرفت مداری، منطقی و آرام بودن اطلاق می‎گردد.

  تحقیقات اﺧﻴﺮ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ (از ﺟﻤﻠﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﻟﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ) ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن، در ﻧﻈﺮﻳﻪ  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﺒﻲ (1969)رﻳﺸﻪ دارﻧﺪ. از دﻳﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ (ﺑﺎﻟﺒﻲ، 1969؛ ﺷﻴﻮر و ﻣﻴﻜﺎﻟﻴﻨﺴﺮ، 2002) ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

  بدون شک یکی از تحولات بسیار مهم در حوزه روان شناسی معاصر نظریه دلبستگی بالبی است که اهمیت نقش تجارب هیجانی اولیه کودک با مراقب خود را در رشد هیجانی و شناختی فرد برجسته می سازد. از نظر بالبی، دلبستگی یکی از نیازهای بنیادین  انسان ها  می باشد (رمضانی، شمس اسفند آباد و طهماسبی، 1385).

  براساس یافته های نظریه دلبستگی، تفاوت های فردی در الگوهای فعال و به تبع آن در
  جهت گیری دلبستگی بزرگسالان با الگوهای متمایزی از سبک های کنار آمدن و راهبردهای    نظم بخشی هیجانی و شناختی مرتبط است (کافتسیوس[56]، 2004). به عبارت دیگر افراد با     سبک های دلبستگی متفاوت، راهکارهای متفاوتی را برای تنظیم عواطف و پردازش اطلاعات هیجانی به کار می برند. افراد دارای سبک دلبستگی ایمن[57] برای نظم دهی به هیجان ها از    راهبرد هایی سود می جویند که تنیدگی را به حد اقل می رسانند و هیجان های مثبت را فعال  می سازند (میکالینسر و فلورین[58]، 2001) و افراد واجد سبک های دلبستگی نا ایمن[59] از        راهبرد های نظم دهی هیجانی نا مناسب و هیجان های منفی استفاده می کنند ( بشارت و شالچی، 1386).

  دلبستگی و سبک های آن شالوده رشد عاطفی و اجتماعی سالم و کسب اعتماد نسبت به دیگران است یا به عبارت دیگر عدم تکوین دلبستگی به یک فرد مهم در سال های اولیه زندگی می تواند به نا توانی در برقراری رابطه نزدیک و قطع شدن پیوند های عاطفی منجر شود. چنانچه این ویژگی به الگوی ثابت رفتاری تبدیل شود عمیقاً با نحوه ی ادراک و تفسیر فرد از جهان و واکنش او به رویداد های استرس زا و موقعیت های هیجانی مرتبط خواهد شد . این الگو های ثابت در واقع همان ویژگی های شخصیتی می باشند، که تأثیرات مثبتی روی نگرش ها و رفتار ها و انگیزش فرد در موقعیت های خاص می گذارند (تاج دهقانی، 1391). بنابراین می توان گفت که توانایی های هیجانی به نوعی با سبک ها و ابعاد دلبستگی، تعاملات اجتماعی وشکل گیری شخصیت مرتبط می باشند .

            با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت هیجان و تأثیر آن بر زندگی و سلامت روانی و جسمانی افراد، در این پژوهش به تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک‎ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان پرداخته شده است و از آنجا که نوجوانان و بویژه دانش آموزان به دلیل نقش مهمی که در اداره آینده کشور دارند از قشرهای مهم و از فعالترین گروه های سنی در یک جامعه محسوب می شوند و به دلیل شرایط سنی و موقعیت خاص اجتماعی در معرض استرس ها، چالش ها و مسائل بحرانی فراوان می باشند این پژوهش درمیان این گروه سنی یعنی دانش آموزان دبیرستانی انجام گردیده است.

   

  [1] -emotions

  [2]- Gross&Tompson

  [3]  - Nesse & Ellsworth

  [4]- Passer &Smith

  5- Lewis & Haviland

  [6]-Frijda

  [7]-Bechara, Damasio&Damasio

  [8]-Campell- Sills&Barlow

  [9]-Eisenberg,Hofer&Vaghan   

  [10]- Shaver & Mikulincer

  [11]-emotion regulation

  [12]-personality traits

  [13]- attachment  and  dimensions styles

  [14] -Bowlby                                      

  [15] -Hazan

  [16] -Ainsworth

  [17] -anexity

  [18]- Cassidy

  [19]- Brown Field

  [20]- Dewitte

  [21]- Roque & Verssimo

  [22]- sensitivity

  [23]- responsiveness

  [24]- distressing affects

  [25]- Wearden

  [26]- Lucy

  [27]- Gresham & Gullone

  [28]- Golman

  [29]- Mayer,Caruso & Salovey

  [30]- Schutte

  [31]- Lazarus

  [32]-Tooby & Cosmides

  [33]-Fredrickson

  [34]-Palfai &Saolovey

  [35]- Isen,Rosenzweig & Young

  [36]- Estrada

  [37]- Cahill

  [38]-Garnefski & Kraaij

  [39]- self-blame        

  [40]- other-blame

  [41]- rumination

  [42]-costastrophizing

  [43]- putting in to perspective

  7-postive reoppraisal

  [45]-postive refousing

  [46]- acceptance

  [47]- refocus on planing

  [48]- Spinhoven

  [49]- big five

  [50]-Mccare & Costa

  [51]- neuroticism

  [52]-extraversion

  [53]-opennessto experience

  [54]-agreeableness

  [55]-conscientiousness

  [56]- Kafetsios

  [57] -secure

  [58]- Florian

  [59] -insecure

  Abstract

  The present study investigates the relationship between personality traits, attachment styles and dimensions with cognitive emotion regulation strategies among both male and female students in Mehriz’s high schools. The method of study was that of descriptive and correlational. The statistical population consisted of all high school students both male and female in city of Mehriz in academic year of 1392-93. 313 students (153 males, 160 females) were chosen as the sample based on the sampling method of random multi-stage cluster using Krejci and Morgan table. To collect data, the NEO personality traits questionnaire, Collins and Read adult attachment styles questionnaire and Garnefski and Kraaij cognitive emotion regulation questionnaire were used. Data analysis was performed by Pearson correlation coefficient and regression in Inter mode. The results of data analysis showed that there was a significant relationship between personality traits and positive and negative emotion regulation strategies. Moreover, there was a significant relationship between attachment styles and dimensions with positive and negative emotion regulation strategies. The results of regression analysis indicated among prediction variables, the conscientiousness and extraversion variables played a direct role, respectively, in prediction of positive emotion regulation strategies. Furthermore, both neuroticism and openness to experience variables have a direct role in prediction of negative emotion regulation strategies while in this regard agreeableness variable played a reverse role. Finally, probable explanations of findings as well as proposals and limitations of this study were presented.

  Key words: positive emotion regulation strategies, negative emotion regulation strategies, personality traits, attachment styles, attachment dimensions

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                    صفحه

  فصل اول: طرح کلی پژوهش

  1-1- مقدمه....................................................................................................................................................... 2

  1-2- بیان مسئله.............................................................................................................................................. 5

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش..................................................................................................................... 9

  1-4- متغیرهای اساسی پژوهش................................................................................................................. 12

  1-5- اهداف پژوهش...................................................................................................................................... 12

  1-5-1- هدف کلی..........................................................................................................................................12

  1-5-2- اهداف جزئی.................................................................................................................................... 12

  1-6- فرضیه های پژوهش............................................................................................................................ 12

  1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها................................................................................................ 13

  1-7-1- تعریف مفهومی صفات شخصیت................................................................................................. 13

  1-7-2- تعریف عملیاتی صفات شخصیت..................................................................................................13

  1-7-3- تعریف مفهومی سبک های دلبستگی........................................................................................ 13

  1-7-4- تعریف عملیاتی سبک های دلبستگی........................................................................................ 13

  1-7-5- تعریف مفهومی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان............................................................... 14

  1-7-6- تعریف عملیاتی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان............................................................... 14

  فصل دوم: پیشینه پژوهش

  2-1- مقدمه..................................................................................................................................................... 16

  2-2- پیشینه نظری....................................................................................................................................... 16

  2-2-1- تنظیم هیجان.................................................................................................................................. 16

  2-2-1-1- مبانی هیجان.............................................................................................................................. 16

  2-2-1-2- تعاریف هیجان و نظریات مرتبط با آن.................................................................................. 17

  2-2-1-3- ابعاد هیجان................................................................................................................................ 18

  2-2-1-4- تعاریف مختلف تنظیم هیجان................................................................................................ 19

  2-2-1-5- انواع روش های تنظیم هیجان............................................................................................... 20

  2-2-1-6- فرآیندهای مؤثر در تنظیم هیجانات..................................................................................... 22

  2-2-1-7- انواع استراتژی های هیجان از نظر گارنفسکی و همکاران................................................ 28

  2-2-1-8- انواع استراتژی های تنظیم هیجان از نظر سایر نظریه پردازان....................................... 30

  2-2-1-9- نظریه های تنظیم هیجان....................................................................................................... 34

  2-2-1- 10- تنظیم هیجان و تمایز آن با سبک های مقابله................................................................35

  2-2- 11-1- پیامد تنظیم مؤفق هیجانات............................................................................................... 36

  2-2-12-2- پیامد تنظیم نامؤفق هیجانات.............................................................................................. 37

  2-2-12- شخصیت........................................................................................................................................ 39

  2-2- 12-1- تعریف شخصیت.................................................................................................................... 39

  2-2-12-2- عوامل تعیین کننده شخصیت............................................................................................. 41

  2-2-12- 3- رویکردهای اصلی شخصیت..................................................................................................42

  2-2-12-3-1- رویکرد روان تحلیل گری..................................................................................................42

  2-2-12-3-2- رویکرد رفتار گرایی........................................................................................................... 44

  2-2-12-3-3- رویکرد شناختی................................................................................................................. 44

  2-2-12-3-4- رویکرد انسان گرایی...........................................................................................................45

  2-2-12-3-5- رویکرد صفات......................................................................................................................45

  2-2-12-4- نظریه های شخصیت............................................................................................................. 46

  2-2-12-4-1- نظریه بقراط........................................................................................................................ 46

  2-2-12-4-2- نظریه آلپورت..................................................................................................................... 46

  2-2-12-4-3- نظریه کتل.......................................................................................................................... 48

  2-2-12-4-4- نظریه آیزنک....................................................................................................................... 49

  2-2-12-4-5- نظریه رابرت مک کری و پل کاستا............................................................................... 51

  2-2-12-4-5- 1- تاریخچه ای از پنج عامل بزرگ............................................................................... 53

  2-2-12-4-5-2- تفسیر ابعاد نظریه شخصیتی مک کری و کاستا................................................... 55

  2-2-12-4-6- نظریه ابن سینا....................................................................................................................59

  2-2-13- دلبستگی........................................................................................................................................ 60

  2-2-13- 1- تعاریف دلبستگی................................................................................................................... 60

  2-2-13-2- تفاوت دلبستگی با وابستگی..................................................................................................63

  2-2-13-3- اصول نظریه دلبستگی............................................................................................................63

  2-2-13-4- مراحل دلبستگی..................................................................................................................... 64

  2-2-13-5- مبنای نظری دلبستگی.......................................................................................................... 64

  2-2-13-5-1- نظریه های دلبستگی........................................................................................................ 65

  2-2-13-5-2- نظریه روان تحلیل گری فروید....................................................................................... 65

  2-2-13- 5-3- نظریه آنافروید................................................................................................................... 66

  2-2-13-5-4- نظریه اریکسون................................................................................................................... 66

  2-2-13-5-5- نظریه یادگیری................................................................................................................... 67

  2-2-13-5-6- نظریه کردارشناسی........................................................................................................... 68

  2-2-13-5-7- نظریه شناختی................................................................................................................... 68

  2-2-13-5-8- نظریه آدلر........................................................................................................................... 69

  2-2-13-5-9- نظریه اشپیتز ..................................................................................................................... 70

  2-2-13-5- 10- نظریه ماهلر ................................................................................................................... 70

  2-2-13-5-11-نظریه ملانی کلاین.......................................................................................................... 71

  2-2-13-5-12- نظریه کارن هورنای........................................................................................................ 72

  2-2-13-5-13-نظریه هارلو........................................................................................................................ 72

  2-2-13-5-14- نظریه دونالد وینی کات................................................................................................. 73

  2-2-13-5-15- نظریه سالیوان...................................................................................................................74

  2-2-13-5-16- نظریه مازلو....................................................................................................................... 74

  2-2-13-5-17- نظریه دلبستگی بالبی.................................................................................................... 74

  2-2-13-6- انواع سبک های دلبستگی(سه گانه) در کودکان............................................................. 77

  2-2-13-7- دلبستگی نوجوانان................................................................................................................. 79

  2-2-13-8-1-  دلبستگی بزرگسالان....................................................................................................... 80

  2-2-13-8-2- سبک های سه گانه دلبستگی بزرگسالان.................................................................... 82

  2-2-13-9- تفاوت دلبستگی بزرگسال و کودک.................................................................................... 84

  2-2-13-10- الگوهای فعال درونی........................................................................................................... 85

  2-2-13-11- الگوی چهارگروهی دلبستگی بزرگسال........................................................................... 87

  2-2-13-12- تغییر در دلبستگی.............................................................................................................. 90

  2-3- پیشینه پژوهشی....................................................................................................................................92

  2-3-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور .................................................................................. 92

  2-3-2- پژوهش های انجام شده در خارج از  کشور ............................................................................ 98

  2-4- جمع بندی......................................................................................................................................... 101

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1- مقدمه.................................................................................................................................................. 104

  3-2- روش تحقیق...................................................................................................................................... 104

  3-3- جامعه آماری..................................................................................................................................... 104

  3-4- نمونه  و روش نمونه گیری..............................................................................................................104

  3-5- ابزارهای پژوهش................................................................................................................................105

  3-5- 1- پرسشنامه شخصیتی نئو............................................................................................................105

  3-5-2-  پرسشنامه دلبستگی بزرگسال کولینز و رید......................................................................... 106

  3-5-3- پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان........................................................................................... 108

  3-6- نحوه اجرای پرسشنامه ها و جمع آوری داده ها........................................................................ 109

  3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها......................................................................................................... 110

  فصل چهارم : یافته های تحقیق

  4-1- مقدمه.................................................................................................................................................. 112

  4-2- یافته های توصیفی........................................................................................................................... 112

  4-3- یافته های استنباطی........................................................................................................................ 115

  4-3-1- آزمون فرضیه ها........................................................................................................................... 115

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه ................................................................................................................................................. 125

  5-2- بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین....................................... 125

  5-3- نتیجه گیری....................................................................................................................................... 133

  5-4- پیشنهادهای پژوهش........................................................................................................................ 134

  5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی................................................................................................................. 134

  5-4-2- پیشنهادهای اجرایی.................................................................................................................... 134

  5-5- محدودیت های پژوهش.................................................................................................................. 135

  فهرست منابع و مأخذ

  منابع فارسی.................................................................................................................................................. 136

  منابع لاتین ................................................................................................................................................... 145

  فهرست جدول ها

  عنوان                                                                                                                 صفحه

  جدول 2-1- ویژگی های افراد با نمره بالا و پایین در هر یک از ابعاد شخصیتی............................. 58

  جدول 4-1- فراوانی و درصد متغیر جنسیت دانش آموزان................................................................ 112

  جدول 4-2- فراوانی و درصد متغیر رشته تحصیلی دانش آموزان.................................................... 112

  جدول 4-3- فراوانی و درصد متغیر پایه تحصیلی دانش آموزان....................................................... 113

  جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی و  راهبردهای تنظیم شناختی هیجان.......................................................................................................... 114

  جدول 4-5- ضرایب همبستگی بین متغیرهای صفات شخصیت و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان............................................................................................................................................................. 115

  جدول 4-6- ضرایب همبستگی بین متغیرهای صفات شخصیت و راهبردهای منفی تنظیم هیجان............................................................................................................................................................ 116

  جدول 4-7- ضرایب همبستگی بین متغیرهای سبک های دلبستگی و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان............................................................................................................................................................ 117

  جدول 4-8- ضرایب همبستگی بین متغیرهای سبک های دلبستگی و راهبردهای منفی تنظیم هیجان............................................................................................................................................................ 117

  جدول 4-9- ضرایب همبستگی بین متغیرهای ابعاد دلبستگی و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان............................................................................................................................................................. 118

  جدول 4-10- ضرایب همبستگی بین متغیرهای ابعاد دلبستگی و راهبردهای منفی تنظیم هیجان............................................................................................................................................................ 118

  جدول 4-11- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان................................................................................................................................... 119

  جدول 4-12- ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین...................................... 119

  جدول 4-13- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان.................................................................................................................................... 120

  جدول 4-14- ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین...................................... 120

  جدول 4-15- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای مثبت تنظیم هیجان دانش آموزان.................................................................................................................................... 121

  جدول 4-16- ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین...................................... 121

  جدول 4-17- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی نمره کل راهبردهای منفی تنظیم هیجان دانش آموزان.................................................................................................................................... 122

  جدول 4-18- ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین...................................... 122 

  منبع:

  فهرست منابع و مأخذ

  منابع فارسی

  ابراهیم نژاد، مریم (1390). اثر بخشی آموزش مادر – نوجوان مبتنی بر سبک دلبستگی ایمن برای کاهش افسردگی دختران نوجوان دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی   90-89 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

  ابن سینا، حسین بن عبدالله ( 1363). روان شناسی شفا: الفن و السادس من کتب الشفاء. تهران: امیرکبیر.

  اتکینسون، ریتا. ال.؛ اتکینسون، ریچارد. سی.؛ اسمیت ، ادوارد. ای.؛ بم ، داریل. جی. و هوکسما، سوزان نولن (بدون سال). زمینه روان شناسی هیلگارد. ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران (1387). چاپ هشتم، تهران: انتشارات رشد.

  اصغری نژاد، مهناز (1380). رابطه سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

  اعظمی، یوسف (1392). اثر بخشی تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس بر کاهش خشم و تکاتشگری در افراد وابسته به مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  افخم ابراهیمی، عزیزه؛ بیرشک، بهروز و مکنون، ناهید (1387). شیوه های دلبستگی و ارتباط آن با مدل های خود و دیگران و صفات شخصیتی دانشجویان دانشکده های مختلف علوم پزشکی. مجله تازه های علوم شناختی، سال دهم، شماره 3، 44-34.

  امین آبادی، زهرا؛ دهقانی، محسن و خداپناهی، محمدکریم (1390). بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله علوم رفتاری، شماره           4، 371-365.

  اندامی خشک، علیرضا (1392). نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی بارضایت از زندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  باطبی، پونه (1391). بررسی اثر بخشی مهارت های تنظیم هیجان برکیفیت زندگی و کاهش اضطراب دانش آموزان مضطرب دوره دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی، دانشگاه پیام نور تهران.

  برزگر، کاظم (1385). بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و هویت چهارگانه مارسیا در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  برزگر قاضی، کمال (1389). بررسی عوامل شخصیتی و سبک های دلبستگی در افراد مبتلا به فشار خون اساسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

  برقیان، شیرین (1391). بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر سبک های دلبستگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

  برک، لورا. ای (2007). روان شناسی رشد از لقاح تا کودکی (جلد اول). ترجمه یحیی سیدمحمدی (1388). تهران: ارسباران.

  بشارت، محمدعلی (1388). برررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.

  بشارت، محمدعلی (1390). بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه ای از جامعه ایران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، 75، زیر چاپ.

  بشارت، محمدعلی (1392). نقش واسطه ای راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان در رابطه بین سبک های دلبستگی و ناگویی هیجانی. مجله روانشناسی تحولی ( روان شناسان ایرانی)، شماره 37، 16-5.

  بشارت، محمدعلی و شالچی، بهزاد (1386). سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی. مجله روان شناسی تحولی (روان شناسان ایرانی)، شماره11، 236-225.

  بشارت، محمدعلی؛ کریمی، کیومرث و رحیمی نژاد، عباس (1385). بررسی رابطه        سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال سی و ششم، شماره 1 و 2، 55-37.

  بطلائی، سعیده (1387). تاثیر زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی بر رضایت جنسی و صمیمیت جنسی زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  بهرامی، محمد (1390). مقایسه رفتار های اجتنابی، تنظیم شناختی هیجان و ادراک از خود در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار. پایان نامه        کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.

  بهزادی پور، ساره ؛ پاکدامن، شهلا و بشارت، محمدعلی (1389). رابطه بین سبک های دلبستگی و نگرانی های مربوط به وزن در دختران نوجوان. مجله علوم رفتاری، دوره 4، شماره 1، 76-69 .

  پاکدامن، شهلا (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانان.
  پایان نامه دکتری روان شناسی، دانشگاه تهران.

  پروین، لارنس (بدون سال). شخصیت : نظریه و پژوهش. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدپور (1389). تهران : رسا.

  پروین، لارنس. ای و جان، الیور پی (بدون سال). شخصیت. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور (1389). چاپ سوم، تهران: آییژ.

  تاج دهقانی، سیمین (1391). نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در ارتباط بین 
  ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در بهورزان مرکز بهداشت شهرستان شیراز.     پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  تبعه امامی، شیرین (1390). پیش بینی سبک دلبستگی کوک بر اساس عوامل رفتار مادرانه و رفتار کودک و اثر بخشی آموزش شناختی/ رفتاری رفتار مادرانه بر سبک دلبستگی ناایمن کودک. پایان نامه دکتری روان شناسی، دانشگاه اصفهان.

  توکلی، مریم (1391). بررسی رابطه بین انواع سبک های دلبستگی و روان نژندی در زنان متأهل 20 تا 40 ساله شهر شاهدیه. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه یزد.

  جانسون، سوزان. ام و ویفن، والری. ای (بدون سال). فرایندهای دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی. ترجمه فاطمه بهرامی و همکاران (1388). تهران: دانژه.

  جهان بخشی، مرضیه؛ امیری، شعله؛ موسوی، حسین و بهادری، محمدحسین (1389). رابطه مشکلات دلبستگی دختران با سبک دلبستگی مادران. مجله روان شناسی بالینی، سال دوم، شماره3 (پیاپی 7)،24-15.

  حجازی، الهه؛ تنها، زهرا؛ رحمانی، سوده و نیک پور، روشنک (1392). تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت، سبک های دلبستگی با سبک های عشق. فصلنامه پژوهش های نوین روان شناختی، سال هشتم، شماره 30، 54-29.

  حجتی، زهرا (1392). رابطه ابعاد شخصیت و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در میان مادران کودکان طیف اوتیسم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  حسنی، جعفر (1389). خصوصیات روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله روانشناسی بالینی، شماره3، 83-73.

  حسنی، جعفر؛ آزاد فلاح، پروین؛ رسول زاده طباطبایی، سیدکاظم و عشایری، حسن (1387). بررسی راهبردهای شناختی هیجان براساس ابعاد روان نژندگرایی و برون گرایی. مجله تازه های علوم شناختی، سال دهم، شماره 3، 44-34.

  حسنی، جعفر؛ شیخان، ریحانه؛ آریاناکیا، المیرا و محمود زاده، اکرم (1392). اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک های دلبستگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان. مجله روان شناسی تحولی (روان شناسان ایرانی)، سال نهم، شماره 36، 375-363.

  حسین چاری، مسعود (1389). بررسی نقش واسطه ای تنظیم هیجانی در رابطه الگوی ارتباطی خانواده و سازگاری تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

  حق شناس، حسن (1378). هنجار یابی آزمون شخصیتی نئو (فرم تجدید نظر شده). مجله اندیشه و رفتار، شماره2، 47-38.

  حق شناس، حسن (1388). روان شناسی شخصیت. شیراز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

  خالدیان، ادهم (1389). بررسی تاثیر رویکرد مبتنی بر دلبستگی بر وابستگی ناسالم در ارتباطات عاطفی ( با جنس مخالف) در دانشجویان مجرد دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  خانجانی، زینب (1379). تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. تبریز: فروزش.

  خانجانی، زینب (1384). تحول و آسیب شناسی دلبستگی از کودکی تا نوجوانی. تبریز: فروزش.

  خوشابی، کتایون و ابوحمزه، الهام (1386). نظریه دلبستگی بالینی. تهران: دانژه.

  دادستان، پریرخ (1378). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی (جلد دوم). تهران: سمت.

  دارابی، جعفر (1388). نظریه های روانشناسی شخصیت (رویکرد مقایسه ای). ویرایش دوم، تهران:آییژ.

  رادپور، حمیده (1391). پیش بینی عملکرد تحصیلی در دانشگاه براساس ویژگی های شخصیتی، سوابق تحصیلی و ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان فارغ التحصیل از دبیرستان های نمونه دولتی استان یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.

  راس، آلن (بدون سال). روان شناسی شخصیت: نظریه ها و فرایندها. ترجمه سیاوش  جمال فر (1386). چاپ پنجم، تهران:روان.

  ربوی، علی (1388). رابطه ویژگی های شخصیت و توجه آگاهانه به حال با سبک های تنظیم هیجان شناختی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.

  رسولی، رویا و پور ابراهیم، تقی (1389). آشنایی با درمان متمرکز بر هیجان. گرگان: رشد فرهنگ.

  رضائیان، نرجس (1391). نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  رمضانی، ولی الله؛ شمس اسفندآباد، حسن و طهماسبی، شهرام (1385). بررسی پیامدهای هیجانی سبک های دلبستگی در دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی، دوره اول، شماره 1، 47-39.

  زارع، مریم؛ لطیفیان، مرتضی و فولاد چنگ، محبوبه (1392). مدل علی ابعاد دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان با واسطه گری خودکار آمدی اجتماعی و خود افشا سازی. مجله پژوهش های روان شناسی اجتماعی، دوره سوم، شماره11 ،32-13.

  زارعی، اقبال؛ کرمی بلداجی، روح الله؛ حیدری، حسین؛ حسین خانزاده، عباسعلی و بهارلو، غفار (1393). پیش بینی صفات پنج عاملی شخصیت دانشجویان بر اساس سبک های دلبستگی بزرگسالان. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، سال چهارم، شماره 1، 180-167.

  سامانی، سیامک و فولاد چنگ، محبوبه (1385). روان شناسی نوجوانی. شیراز : ملک سلیمان.

  سرکاری، میترا (1389). رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک دلبستگی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهر بوشهر در سال 1389-1388 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  سیاسی، علی اکبر (1384). نظریه های شخصیت با مکاتب روان شناسی. تهران: دانشگاه تهران.

  شارف، ریچارد اس (بدون سال). نظریه های روان درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد     فیروز بخت(1381). تهران: رسا.

  شاملو، سعید (1382). مکاتب و نظریه ها در روان شناسی شخصیت. چاپ هفتم، تهران: رشد.

  شاهنده، مریم (1387). ارزیابی شخصیت، آزمون ها و پرسشنامه ها. اهواز: رسش.

  شجاعی، محمد صادق (1388). « نگاهی به ریشه های نظریه صفات شخصیت» در اخلاق. فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، سال سوم، شماره 4، 153-129.

  شریفی، حسن پاشا (1382). نظریه ها و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. تهران: سخن.

  شعاری نژاد، علی اکبر (1382). روان شناسی رشد (جلد اول). تهران: پیام نور.

  شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا (1385). نظریه های مشاوره و روان درمانی. چاپ دوازدهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

  شفیعی مطلق، سجاد (1389). بررسی رابطه ساده و چندگانه سبک های دلبستگی و
  ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی و شادی زناشویی در زن و شوهرهای شهر گچساران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  شولتز، سیدنی. الن و شولتز، دوان. پی (بدون سال). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی (1388). تهران : ویرایش.

  شیر افکن،علی (1391). نظریه های شخصیت .چاپ دوم، تهران: پوران پژوهش.

  صالحی، اعظم؛ باغبان، ایران؛ بهرامی، فاطمه و احمدی، سید احمد (1390). رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال اول، شماره 1، 18-1.

  صیادی، صوفیا (1389). رابطه هوش هیجانی با سبک های دلبستگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  عبدی، سلمان؛ باباپور، خیرالدین و فتحی، حیدر (1389).رابطه سبک های تنظیم هیجان شناختی و سلامت عمومی دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوره چهارم، شماره 8، 264-258.

  عطاری، یوسفعلی؛ امان اللهی فرد، عباس ومهرابی زاده هنرمند، مهناز (1385). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی وعوامل فردی- خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان    اداره های دولتی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره،1 ، 108-81.

  علاقه بند، مریم؛ کمالی زارچ، محمود؛ توکلی، سوده و علاقبند، لیلا (1391). رابطه
  مهارت های ارتباطی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان.        پژوهش های روان شناسی اجتماعی، دوره دوم، شماره7، 52-42.

  فاضلی، فاطمه (1388). رابطه ابعاد روان شناختی شرکت ملی پالایش  پخش فراورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی و ویژگی های شخصیتی مدیران از دیدگاه کارکنان در شعب سه گانه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  فتحی آشتیانی، علی (1388). آزمون های روان شناختی- ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران : بعثت.

  فخاری نژاد، سامیه (1386). مقایسه میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی دختران نوجوان مقطع متوسطه در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  فرانسوا، للور و کریستف، آندره (1953). روان شناسی شخصیت های نابهنجار. ترجمه علیرضا بخشایش (1392). چاپ اول، یزد: دانشگاه یزد.

  فرمهینی فراهانی، محسن (1378). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: اسرار دانش.

  فیست، جیس و فیست، گرگوری (بدون سال). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1389). تهران: روان.

  کاپلان، ه و سادوک، ب (2004). خلاصه روان پزشکی ، علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرت الله پورافکاری (1387). تهران : شهر آب.

  کاویان پور، مریم (1391). اثربخشی مشاوره هیجان محور به شیوه گروهی بر         تنظیم شناختی هیجان زوجین شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  کرباسی، منیژه و وکیلیایی، منوچهر(1388). مسائل نوجوانان و جوانان. چاپ هشتم، تهران: پیام نور.

  کریمی، یوسف (1384). روان شناسی شخصیت. تهران: ویرایش.

  کریمی، یوسف (1389). روان شناسی شخصیت. ویرایش سوم، تهران : نشر ویرایش.

  کرین، ویلیام. سی (بدون سال). پیشگامان روان شناسی رشد، ترجمه فربد فدایی (1382). تهران : اطلاعات.

  کوری، جرالد (2005). نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی (1385). تهران: ارسباران.

  کیامهر، جواد (1381). هنجاریابی فرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملی نئو و بررسی ساختار عاملی آن در بین دانشجویان علوم انسانی دانشگاه های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

  گروسی فرشی، میرتقی (1380). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت ( کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). تبریز: دانیال.

  گروسی فرشی، میرتقی؛ مهریار، امیر هوشنگ و قاضی طباطبائی، محمود(1380). کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو و بررسی تحلیل ویژگی ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه های ایران. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، سال یازدهم، شماره،39، 198-173.

  گلی نژاد، محمود (1380). بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  گنجی، حمزه (1389). روان شناسی تفاوت های فردی. چاپ سیزدهم، تهران : بعثت.

  ماسن، هنری پاول و همکاران (1994). رشد و شخصیت کودک. چاپ هفدهم، ترجمه مهشید یاسایی (1380). تهران: ماد.

  محمدی، محبوبه (1389). اثر بخشی آموزش گروهی مهارت تنظیم هیجان بر زنان مبتلا به افسردگی اساسی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

  مصلی نژاد فر، نگار (1391). کفایت روان سنجی پرسشنامه تنظیم هیجانات حالتی و اضطراب اجتماعی حالتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  مظاهری، محمدعلی (1377). الگوهای دلبستگی نوزادان ایرانی. مجله روان شناسی، سال دوم، شماره 4، 318-292.

  مظاهری، محمدعلی (1379). نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش وری ازدواج. نشریه
  روان شناسی، دوره سوم، شماره4، 386-318.

  مک لم ، گایل (2007). تنظیم هیجان کودکان. ترجمه احمد رضا کیانی و فاطمه بهرامی (1390). تهران : کتاب ارجمند.

  مولائی ، راحله (1389). رابطه فراشناخت حالتی و تنظیم هیجان شناختی با عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  میرزائی، فیروزه (1390). نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای ویژگی شخصیتی برون گرایی و شادکامی در دانش آموزان دوره دبیرستان منطقه سر چهان.   پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  نجمی، سید بدرالدین و حسن زاده، اکبر (1389). رابطه بین صفات شخصیتی والدین و نوع اختلال در کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری. مجله اصول بهداشت روانی، سال دوازدهم، شماره 2، 533-522.

  نصوحیان، مینا (1391). بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی زوجین در معرض طلاق وزوجین عادی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

  نیک بخش، رضا؛ مشرف جوادی، بتول و مظفری، سید امیراحمد (1386). رابطه صفات شخصیتی (مدل پنج عاملی شخصیت) بازیکنان حرفه ای بسکتبال با میزان غیبت آنان. نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال پنجم، شماره 10، 105-95.

  نیلفروشان، پریسا (1389). مدل معادلات ساختاری کیفیت رابطه زناشویی براساس
  ویژگی های روان شناختی همسران. پایان نامه دکتری مشاوره، دانشگاه اصفهان.

  نیلفروشان، پریسا؛ احمدی، سیداحمد؛ فاتحی زاده، مریم؛ عابدی، محمدرضا و قاسمی، وحید (1389). رابطه ابعاد دلبستگی و عوامل پنج گانه شخصیت از منظر فردی و زوجی. فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره 22، 272-257.

  وفائیان، محبوبه (1385). بررسی رابطه سبک های دلبستگی با مهارت های اجتماعی
  دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  هاشمی، زهرا و جوکار، بهرام (1392). مدل یابی علی تاب آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله ای و تنظیم شناختی هیجانات. فصلنامه       روان شناختی، سال نهم، شماره 1، 38-9.

  یوسفی، فریده (1385). بررسی رابطه راهبرد های شناختی _ هیجانی با افسردگی و اضطراب در دانش آموزان مراکز راهنمایی استعدادهای درخشان. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال ششم، شماره 4، 892-871.

  یوسفی، ناصر (1389). مقایسه اثر بخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون بر طرحواره های ناسازگار اولیه، تفکیک خویشتن، سبک های دلبستگی و میل به طلاق در مراجعان قضائی طلاق شهر سقز. پایان نامه دکتری مشاوره، دانشگاه اصفهان.

   

  منابع لاتین

   

  -Abou-Amerrh, Orib. A., & Alraggad, Fatima. E. (2013). The relationship between adult attachment styles and personality traits. Journal of British Social Sciences, 1(8), 66-73.

  -Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erbaum.

  -Ainsworth, M.D.S. (1989). Attachment beyond infancy. American Psychology, 44,709-716.

  -Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion regulation strategies across psycho pathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217-237.

  - Amstadter, A. (2008). Emotion regulation and anxiety disorders. Anxiety Disorders, 22, 222-277.

  -Ashton, M.C., Lee,K., Perugiri,M., SZarto, P.Devries, R., Di Boies, K.& De Read, B.(2004). Asix-factor structure  of  personality descriptive adjective:Solution formPsychological  studies in seven languages . Personality andSocial Psychology, 86(2), 356-366.

  -Auerbach, R.P., Abela, J.R.Z., & Ringo Ho, M.(2007). Responding  to   symptom  of  depression  and  anxiety : Emotion  regulation,neurotism  and  engagement  inrisky  behaviors .Behavior  Research  and  Therapy, 45, 2182-2191.

  -Baeckstroem, M., & Holmes, B. M. (2001). Measuring adult attachment: A construct validation of two self-report instruments. Scandinavian Journal of Psychology, 42, 79-86.

  - Bargh, J. A., & Williams, L. E. (2007). On the nonconscious of emotion regulation. Inj. Gross (Ed), Hand book of emotion regulation. (429-445). New York : Guilford press.

  -Bartholomew, K. (1990).Avoidance of intimacy: An attachment Perspective. Journal of Social and Personal Relationship, 7, 147-178.

  - Baucam, S.L. (2002). The relation between ego identity statuse and decision making style. Conseling Psychology, 37, 160-168.

  - Bechara, A., Damasio, H., & Damasio, A. R. (2000). Emotion, decision making and the orbitofrontal cortex. Life Span and Medicines, 3, 295-307.

  -Berking, M., Poppe, C., Luhmann, M., Wupperman, P., Jaggi, V., & Seifritz.(2008).Is the association between various emotions . Result from two cross sectional studies.Behavior Therapyand Experimental Psychiatry, 43, 931-937.

  -Bouchard, G.(2003).Cognitive appraisals, neuroticism, and  openness  as  correlated of coping strategies: An integrative model  of  adaptation to marital difficulties.Behavioral  Science, 55, 1-12.

  - Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. New York : Basic Books.

  - Browndfild, D. & Thompson, K. (2003).Attachment to Peers and Delinquent Beavior. Early Indicator of Future Delinquency, 3(3), 203-218.

  - Bunk, B.P. (1997). Personality, birth order and attachment styles as related to various types of jealousy. Personality and Individual Differences, 23(6), 997-1006.

  - Cahill. L., Prins, B., Weber, M., & McGaugh, J. L. (1994). B-Adrenergic activation and memory for emotional events. Nature, 371, 702-704.

  -Campell-Sills. L., & Barlow, D.H. (2007).Incorporating emotion regulation into conceptualizationsand treatments of anxiety and mood disorders. InJJ. Gross (Ed.), Hand book of emotion regulation.New York: Guilford press.

  -Campos, J.J., FranKel, C.B., & Camras, L. (2004).Onthe nature of emotion regulation.Child Development, 75(2)377-394.

  -Carnelly, K., Pieteromonaco, P., & Jaffe, K. (2009).Attachment caregiving, and relationship functioning in couples: Effect of self and partner.Personal     Relationships, 3, 251-278.

  -Cassidy, J. (2001).Truth, lies, and intimacy: An attachment Perspective. Attachment &Human Development, 3, 127-155.

  - Cassidy, J., & Shaver, P.R. (2008). Hand book of attachment: theory, research and clinical applications .New York : Guilford press.

  - Chamorro-premuzic, T., & Furnham, A. (2009). Mainly openness: the relationship between the big five personality traits and learning approaches. Journal of learning and Individual Differences, 19(4), 524-529.

  -Cole, P.M., Martin, S., E., & Dennis,T.A.(2004).Emotion regulation as a scientific  construct: Methodological challenges and directions for child develop ment  research .Child Development, 75(2), 317-333.

  - Collins, N. L., Cooper, L. M., Albino. A. (2002). Psychosocial vulnerability from adolescence to adulthood:A prospective study of attachment style different.

  -Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 644-663.

  -Collins, N.L., & Read, S.J. (1994). Cognitive representations of attachment the structure and function of working model. In k. Bartholomew&D.Perlman (EDS).Advances Interpersonal Relationship,  28, 474, 483.

  - Costa, P. T. JR., & Mc Crae, R. R. (1992). Professional Manual, NEOPI – R and NEO – FFI Psychological Assessment Resources, Inc.

  -Creasey, G. (2008).Associations between working models of attachment and conflict management behavior in romantic couples. Journal of Counseling Psychology,  49, 363-375.

  -Deker, M.L., Tark, C.L, Hess, B., & Murray, C.E. (2008). Emotion regulation among individuals classified with and without generalized. Anxiety Disorders,  22, 458-494.

  - Dewitte,  M.,  Houwer,  J.D. (2008).Adult attachment tend attention to positive and negative emotional face expressions. Journal of Research in Personality, 42, 498-505.

  -Dewitte, M., Houwer, J. D., Goubert, L., & Buysse, A. (2010). A multi-modal approach to the study of attachment-related distress. Biological Psychology, 85, 149-162.

  -Dijkstra, P., & Barelds, D.P.H.(2008).Self  and  Pdrtner personality  and  responses relationship  threats .Research in Personality, 42, 1500-1511.

  - Donnellan,  M. B.,  Burt,  S. A.,  Levendosky, A. A., & Klump, K. L. (2008). Geres, personality, and attachment in adult : A multivariate behavioral genetic analysis. Journal of Personality and Social Psychology Bulletin,  34 (1),  3-16.

  - D, zurilla, T.J., Change, E.C., Nottingham, E.J., & Faccini, L.(1998).Social  problem solving deficits and  hopelessness ,depression ,and suicidal risk in college students and Psychiatric in patients .Clinical Psychology, 54(8), 1091-1107.

  - Eisenberg, N., Hofer, C., & Vaughan, J. (2007). Effortful control and its socioemotional consequences. New York : Guilford Press.

  - Estrada, C. A., Isen, A. M., & Young, M. J. (1997). Positive affect facilitates integration of information and decreases anchoring in reasoning among physicians. Organizational Behavior and Human Decision Processess, 72, 117-135.

  -Feeney, J., & Noller, P. (1996). Adult Attachment .Thousand oaks.CA: sage publications.

  -Flanagan, C. (1999). Early socialization, sociability and attachment.London: Routledge, (PP45-59).

  - Fortunate, J., & Furey, T. (2009). The theory of mind time and the relationship between thinking perspective and the big five personality traits . Journal of Personality andIndividual Differences,  47(4),  247-246.

  -Fosca, G.M. (2008).Beyondthe parent-child Dyad: testing family systems philosophy, MarquetteUniversity,  Milwauk, Wiscansin.

  - Fraley, R. (2003).Attachment stability from infancy to adult hood: Meta-analysis and dynamic modeling of development mechanism. Personality and Psychology Review,  6, 123-151.

  - Fraley,  R.S., & Shaver, P.R. (1998).Airport separation: A naturalistic study of adult attachment dynamics in separation coupleys.  Journal of Personality and Social Psychology, 75, 1198-1212.

  - Fraley, R.S., & Shaver, P.R. (2000). Adult romantic attachment: theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of General Psychology,  4, 132-154.

  - Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56,  218-226.

  - Gallo, L.C., smith, T W., & Ruiz, J.M. (2003). An inter personal analysis of adult attachment style: circumplex descriptions, re called developmental experiences, self –representations functioning in adult hood. Journal of Personality, 71,141-181.

  - Garnefski, N., Koopman, H. M., Kraaij, V., & Cate, T. R. (2009). Brief report: Cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustments in adolescents with a chronic disease. Journal of Adolescence,  32,  449-454.

  - Garnefski, N., Kraaij, V. & spinhoven, P.H. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and depression. Journal of Personality and Individual Differences, 30, 7311-1327.

  - Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven, P.H. (2002).Manual for the use of the cognitive emotion regulation questionnair. Leiderorp: Datec.

  - Garnefski, N., & kraaij, V. (2006). Relationship between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: a comparative study of five specific sample. Journal of Personality and Individual Differences, 40, 1659-1669.

  -Garnefski, N., Van Den Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee J., & Qnstein, E. (2002). The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems: Comparison between a clinical and non-clinical Sample. European Journal of Personality, 16, 403-420.

  -Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 541-545.

  - Gresham, D., & Gullone, E. (2012). Emotion regulation strategy use in children and adolescents: The explanatory roles of personality and attachment. Personality and Individual Differences, 52, 616-621.

  - Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2, 271-299.

  - Gross, J. J. (2007). Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press.

    - Gross, J.J ., & John, O.P.(2003).Individual differences in two emotion  regulation processes: Implication for affect ,relationship ,and well-being.Personality and social Psychology, 85, 348-362.

  - Gross, J.J., & Munoz, R.F. (1995) .Emotion regulation and mental    health .Clinical Psychology: Science and Practice, (2), 157-164.

  -Gross, J.J., Richards, J.M., & John.O.P.(2006).Emotion Regulation in Everyday Life.InD.K.Srryder.J.A.Simpson, & J.N.Hughes(Eds.), Emoyion Regulation  in couples  and  families:parthways todysfunction  and  health .Washington , Dc: Ameriecan Psychological Association.

  - Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. New York : Guilford Press.

  -Hamilton, C.E. (2000).Continuity and discontinuityof attachment form   infancy through adolescence .Child Development, 71, 690-694.

    -Hannesdottir, D., & Ollendick, T.h. (2007).The role of emotion regulation in the treatment of child anxiety disorder .Clinchild fam Psychology Review, 10, 275-293.

  -Harris, T. (2004).Implications of attachment theory for working in psychoanalytic psychotherapy .Int Forum Psychoanal, 13,134-161.

  -Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52,  511-524.

  - Hershenberg , R., R., Davila, J., & Starr, I.R.(2011).The association between adolescent attachment security and emotional behavior in a relationship promoting contex . Journal of Adolescence, 34(5), 1017-1021.

  - Hesse, C., & Floyd, K. (2011). Affection mediates the impact of alexithymia on relationship. Journal of Personality and Individual Differences, 4(6), 43-47.

  -Hollist, C.S., & Miller, R.B. (2005). Perception of attachment style and marital quality in middle marriage, family relations: inter disciplinary. Journal of Applied Family Studies, 54, 46-57.

  - Hooper, C. J., Luciana, M., Conklin, H. M., &Yarger, R. S. (2004). Adolescent’s performance on the Iowa Gambling task: implications for the development of decision making and venteromedial prefrontal cortex. Journal of Developmental Psychology, 40, 1148 -1158.

  - Isen, A. M., Rosenzweig, A. S., & Young, M. J. (1991). The influence of positive affect on clinical problem solving. Medical Decision Making, 11, 221-227.

  -John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The big five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin, & P. P. John (Eds.), Handbook of personality, theory and research (pp.102-139). New York: Guilford Press. 

  - Johnson, S. & Whiffen, V. (1999).Made to measure: Adapting emotionally focused couple’s thrapy to couples attachment styles .Clinical Psycholog: Science and Practice, 6, 366-381.

  - Joirman, J.A. (2002).Relationship between dimensions of attachment and empathy. Psychology, 41, 63-81.

  -Jorem, B.(1987).Character  traits  underlying  self-negkect  and  their  connection  with  heart  diseas. Medical Society, 139(2), 31-34.

  - Joyce, B., &Mere dith,A.(2007).Personality  and  emotional  performance :Extraversion , Neuroticism  and  self-montoring .Occupational Psychology, 12(2), 92-177.

  - Kafetsios, K. (2004). Attachment and emotion intelligence abilities across the life course. Journal of Personality and Individual Differences, 37, 129-145.

  -Kardatzke, K. N. (2009). Perceived Stress, Adult Attachment, Dyadic Coping and Marital Satisfaction of Counseling Graduate Students. Doctoral dissertation. Greensboro University.

  - Kobak, R. R., & Hazan, C. (2009).Attachment in marriage.Effects of Security and accuracy of working models. Personality and Social Psychology, 48, 234-245.

  - Kobak, R. R., & Sceery, A. (1988). Attachment in adolescence working models, Affect regulation    and representations of self and other. Child Development, 59, 135-149.

  -Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition and Emotion, 23, 4-41.

  -Lazarus, R. S. (1991). Emotion and Adaptation. Oxford, UK: Oxford University Press.

  - Lewies, M., & Haviland, J.M. (2000).Hand book of emotion.New York : Guilford press.

  - Liberman, C, P. (2002).Problem solving and social skills training. Psychology Service, 53, 1034-1035.

  - Liu, Y. (2006). The antecedent and consequences of emotion regulation at work. A Dissertation Submitted to the Department of Management in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.

  - Mc Crae, R.R., & Costa, P.T. (1987). Validation of the Five-factor Model of Personality across Instruments and Observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 81-90.

  - Mc Crae, R. R., & Costa, P. T. (2004). A contemplated revision NEO five factor Inventory. Journal of Personality and Individual Differences, 36, 578-596.

  - Mcnally, A.M., Burges, R.V., Ross, B.(2003).Attachment dimenstions and drinking related problems among yong adults. Addict Behavior, 28-115-126.

  -Mikulincer, M., &Florian,V.(2001).Attachment Style and affect regulation:Implications for coping With Stress and mental health .In Fletcher,G.G,&Clark , M.(Eds), Blackwell Hand book of social Psychology:Interpersonal processes (PP.537-557) Oxford, Uk:Blackwell publishers.

  - Mikulincer, M. & shaver, P.R. (2003).The attachment behavioral System in adulthood: Activation, Psychodynamics, and interpersonal process.I M.P.Zanna(Ed).Advancees in Experimental Social Psychology (vol 35).San Diego: Academic press.

  -MiKulincer, M. & shaver, P.R.(2007).Attachment  in adult hood :structure,dynamics,and  change.New  yorK: Guilford  press.

  -Mills,Koonce, W.R., Garley, J., Proper, C., Sutton, K., Calkins,S., Moore, G., &  Cox , M.(2007).Infant and Parent factores associated With early maternal sensitivity .A cargiver attachment system approach . Infant Behavior &Development, 30,114-126.

  - Moreira, J. M., Bernardes, S., Andrez, M., Aguiar, P., Moliero, C., & Silva, M. F. (1998). Social competence and adult attachment style in Portuguese sample. Personality and Individual Differences, 24(4), 565-570.

  - Nesse, R. S., & Ellsworth, P. C. (2009). Evolution, emotions, and emotional disorders. American Psychological Association, 2, 129-139. 

  - Neyer, F.J., & Voight, D. (2004). Personality and social network effects on romantic relationship: A dyadic approach. European Journal of Personality, 18,279-299.

  - Noftle, E. E., & shaver, P.R. (2006). Attachment dimensions and the big five personality trait: Associations and comparative ability to predict relationship quality. Journal of Research in Personality, 40, 179-208.

  - Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2004). Thinking makes it so: A social cognitive neuroscience approach to emotion regulation. In R. F. Baumeister & K. D. vohs (Eds), Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications (229-255). New York : Guilford press.

  - Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2008). Cognitive emotion regulation insights from social cognitive and affective neuroscience. Current Direction in Psychological Science, 17(2), 153-158.

  - Oliver, M., & shirkey, A. (2008).The relationship of Adult attachment and Perceptions of romantic Conflict .Journal of Undergraduate Research XT.

  -Palfai, T. P., & Salovey, P. (1993). The influence of depressed and elated mood on deductive and inductive reasoning. Imagination, Cognition, and Personality, 13, 57-71.

  - Papalia, D.F. (2002). A Childs world: infancy through adolescence. New York : Mc Graw-hill.

  - Penley, J.A., & Tomaka, J. (2002).Association among the big five, emotional response, and coping with acute Stress .Personality and Individual Differencees, 32, 1215-1228.

  - Pietromonaco, P. R., & Barrett, L. F. (2000). The internal working models concept: What do we really know about the self in relation to others? Review of General Psychology, 4, 155-175.

  - Preg, D., & Mikulincer, M. (2004). Attachment style and the regulation of negative affect. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 67-80.

  - Puddester, L. (2011).The implication of future time perspective and planning ability for children, s emotion regulation. A Dissertation Submitted to the school of Graduate and Postdoctoral Studies of the University of Ottawa.

  -Roemer, L., Salters, K., Raffa, S., & Orsillo, S.M. (2005).Fear and avoidance of internal experience in GAD: Pceliminary tests of a conceptual model .Cognitive Therapy and Research.29, 71-88.

  -Ronan,  K. R., & Kendall, P. C. (1997). Self-talk in distressed youth: states of mind and content specificity. Journal of Clinical Child Psychology, 26, 330-337.

  - Roque, L., & Versísimo, M. (2011). Emotional context, maternal behavior and emotion regulation. Infant Behavior and Development, 34, 617-626.

  -Rotbar, M.K., & Sheese, B.E. (2007).Temperament and Emotion Regulation. Guilford prees.

  -Schmitz, N., HartKamp, N., Baldini,C., RollniK, J., &Tress, W.(2007).Psychometric  properties  of  the  German version  of  the NEO_FFI  in  Psychosomtic  outpatients. Personality and Individual Differences,  31,713-722.

  - Schutte, N., Malouff, J.M., Thorsteinsson, E.B., Bhullar, N., & Rooke, S.E. Ameta- analiytic investigation of relationship between emotional intelligence and health. Journal of Personality and Individual Differences, 42(6), 921-933.

  - Shafer, D.R. (2000).Social & personality development .C.A: Wads Worth.

  - Shafer, A. B. (2001).The big five and sexuality trait terms as predictors of relationship and sex. Journal of Research in Personality, 35, 312-338.

  - Shaver, P., & Brennan, K. A (1992). Attachment styles and the big five personality traits: Theirconnections with each other and with romantic relationships out comes. Personality and Social Psychology Bulletin. 18, 336-545.

  -Shaver, P. R., & Mikulincer, M. (2002). Attachment-related psychodynamics. Attachment & Human Development, 4, 133-161.

  -Shaver, P. R., & Mikulincer, M. (2007). Adult attachment strategies and the regulation of emotion. New York: Guilford Press.

  - Simpson, J.A. (1990).Influence of attachment styles on romantic relationship.Journal of Personality and Social Psychology, 57,971-980.

  -Simpson, A.J., Collins, W.A, Tran, S., & Haydon, K.C. (2007) Attachment and the experience and expression of emotions in romantic relationships: A developmental perspective. Journal Personality Social Psychology. 92(2):355-67.

  - Thompson, R. A. (1994). Emotional regulation: A theme in search for definition. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 25-52.

  -Tooby, J., & Cosmides, L. (1990). The past explains the present: emotional adaptations and the structure of ancestral environments. Ethology and Sociobiology, 11, 375-424.

       -Troy, A.S.(2012).Cognitive reappraisal  ability   as aprotective  factor: Resilience  to  stress  across time and context .Doctoral  of  philosophy .Denver  University.

  -Verrochi, N. (2010).Emotion Regulation in consumption: Antecedents and consequences, A Dissertation in Marketing for the Graduate Group in Managerial Science and Applied Economics.

  - Watres, E.(1978).The reliability and stability of individual clifferences in infant – mother attachment .Child Development, 49, 483-494.

  -Watts, D.J., & Dodds, P.S. (2007).Influentials, networks, and public opinion formation. Consumer Research, 34(4), 441-458

  -Wearden, A., Lucy, C., & Vaughan, Jones, J. (2003). Adult, attachment, symptom reporting and health-rated coping. Journal of Psychosomatic Research, 55, 341-347

  -Werner, K., & Gross, J.J. (2010).Emotion regulation and psychopathology: A Coceptual frame work. In A.M.Kring,&D.M.sloon(Eds),Emotion regulation and  psychopathology:Atransdiagnostic approachto etiology and treatment.New yorK,Ny,us :Guilfordpress.

  -White, J.K, Hendrich, S. & Hendrich, C, (2004).Big  five  personality variable  and relationship  constructs.the  enneagram  institute.Discussion  Board.

  - Wiederman, M. W., & Allgeier, E. R. (1996). Expectations and attributions regarding  extramarital sex among young married  individuals. Journal of Psychology and Human Sexuality, 8, 21–35.

  - Yarnoz-Yaben, S. (2010).Attachment style and adjustment to divorce. The Spanish Journal of Psychology, 13(1), 210-219.

  -Zlomke, K.R., & Hahn,K.S.(2010).Cognitive emotion  regulation  strategies:Gender differences  and  associatios  to worry .Personaity  and  Individual Differences, 48, 408-413.


تحقیق در مورد پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, مقاله در مورد پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, پروپوزال در مورد پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, تز دکترا در مورد پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, پروژه درباره پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز, رساله دکترا در مورد پایان نامه تعیین رابطه صفات شخصیت ، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبرد های شناختی تنظیم هیجان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهریز

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

رساله دکترا در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی(M.A) گرایش: تربیتی چکیده: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد. جامعه آماری این مطالعه توصیفی شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) و فرمول حجم نمونه کوکران،210 نفر محاسبه گردید که در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده: مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی بود. روش: پژوهش حاضر مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 302 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرگز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. .جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های خوش بینی کارور و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (گرایش روانشناسی تربیتی) تاثیربازخورد معلم (نوشتاری و کلامی)در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی ومیزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی چکیده: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی ومیزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان 132 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی چکیده: موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی گرایش: عمومی چکیده هدف اصلی در مطالعه پیش رو بررسی رابطه‌ی عملکردخانوادهوسبک‌های دلبستگی باسازگاری اجتماعی دانشآموزاندختروپسرمقطعمتوسطهبندرعباس می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس است که در سال تحصیلی 1391-1392 مشغول به ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی(M.A) گرایش:عمومی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی در دانشجویان بود. به این منظور با روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای 364 نفر (تعداد 166 دختر و 198 پسر) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انتخاب شدند. طرح این پژوهش ...

ثبت سفارش