پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام

word 1 MB 30304 84
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی (M. A)

  گرایش: عمومی

  چکیده:

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال دوم دوره ­اول مقطع متوسطه شهر ایلام می­باشد. برای دستیابی به این هدف، سوالات و فرضیاتی مطرح و از طریق پیمایشی به گردآوری اطلاعات اقدام گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر را دانش­آموزان سال دوم دوره متوسطه اول به همراه والدین آن­ها تشکیل داده که از میان آن­ها و بر اساس فرمول کوکران تعداد 340 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای جمع­آوری داده­ها از  پرسشنامه­ی شیوه­های فرزندپروری دیاناباوم­ریند استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که2/65 درصد خانواده ها دارای سبک فرزندپروری قاطعانه، 4/22 درصد دارای سبک فرزندپروری استبدادی و 4/12 درصد نیز سهل­گیر هستند. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین سبک فرزندپروری قاطعانه والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان بوده اما بین سبک فرزندپروری سهل­گیرانه و سبک مستبدانه والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین عملکرد تحصیلی فرزندانی که والدین آن­ها از سبک فرزندپروری قاطعانه استفاده می­کنند بهتر از سبک­های سهل­گیرانه و استبدادی بوده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره، نشان داد که 2/42 از کل تغییرات متغیر عملکرد تحصیلی، وابسته به 3 متغیر ذکر شده در این معادله می‌باشد.بیشترین میزان اثر بر متغیر وابسته، مربوط به سبک مستبدانه با اندازه اثر 446/0- و کمترین میزان اثر، مربوط به متغیر سبک سهل­گیرانه با اندازه اثر 076/0- است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که غیر موثرترین سبک فرزندپروری، روش مستبدانه است.

  کلیدواژه­ها: فرزندپروری – سبک قاطعانه – سبک سهل­گیرانه – سبک استبدادی – عملکرد تحصیلی

  - مقدمه:

  اساس توسعه­ی علمی‌هر جامعه­ای را آموزش و پرورش آن جامعه تشکیل می­دهد، و در این راستا توجه به کیفیت آموزشی و ارتقاء سطح علمی‌و عملکرد تحصیلی نوجوانان و جوانان، سبب استحکام ساختار علمی‌جامعه و حرکت درست در زمینه­ی توسعه­ی علمی‌آن می­گردد. از این­رو جستجوی راه­های افزایش سطح علمی‌افراد و پیشرفت تحصیلی در برگیرنده­ی استعداد، توانایی و کار دانش آموز است. این یک عنصر چند بعدی است. این عنصر به گونه ای بسیار ظریف به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی مربوط است و به یک مورد خاص ارتباط ندارد ، بلکه طی زمان و در زندگی دانش آموزان در مدارس عمومی‌و در سال­های دانشگاه و زندگی کاری خود را نشان می‌دهد (استنبرگ[1]، 1993، به نقل از پرویز، 1384).رفع موانع عملکرد بهتر تحصیلی نوجوانان و جوانان از ضروریاتی است که باید بدان توجه گردد.

  از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی به عنوان یک متغیر وابسته، همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. یادگیری و پیشرفت تحصیلی در گرو عوامل بیشماری است که به سادگی قابل شناسایی و کنترل نیست. در بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی باید به دو دسته عوامل، یکی عوامل مربوط به دانش‌آموز و ویژگی‌های فرد و بطور کلی آنچه تفاوت فردی اطلاق می‌شود و عامل دوم، عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزش و پرورش، عوامل خانوادگی و غیره اشاره نمود. به عبارتی پیشرفت (افت) تحصیلی گاه به علت خصایص، ویژگی‌ها، شاخص‌های ذهنی، اجتماعی، عاطفی خود دانش‌آموز و گاه به علت کارکردهای مدرسه و سیستم درونی آموزش و پرورش، نهاد خانواده و یا سایر نهادهای جامعه است.

  از جمله عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی، چگونگی ارتباط والدین با فرزندان و به نوعی دیگر شیوه­های فرزندپروری آن­ها می­باشد. برای تبیین رابطه سبک فرزندپروری با رفتارهای کودکان، تحقیقات جدید بر روی مولفه­های رابطه و مراقبت وساختار تکیه کرده اند.مسئولیت­پذیری والدینی وصمیمیت از عناصر رابطه و مراقبت­اند وکنترل­های محدودیت از عناصر ساختار محسوب می‌شوند(الکساندر[2]،2006). در مطالعه ای که رپینسکی و شانک (2002) بر رویی 76 خانواده (هر دو والد و نوجوانان آن خانواده­ها) انجام دادند، تاثیررفتار گرم و حمایت کننده­ی والدین بر سازگاری در مدرسه، عملکرد تحصیلی و مشکلات رفتاری نوجوانان را مورد بررسی قرار دادند، آنان به این نتیجه رسیدند که رفتار والدین بر این متغیرها تاثیر دارد. (تنهایی­رشوانلو، 1387)

   همچنین زمینه فرهنگی خانواده، تاثیر مهمی‌در باورهایوالدینبرایپرورشفرزندانداشتهباشد. تفاوت­هایفرهنگی،میتوانندتفاوت­هایخاصیرادراعتقادات،باورهاونگرش­هایوالدیندرموردفرزندان بوجود آورند. مطالعات نشان می‌دهند که والدین با پیشینه و زمینه فرهنگی متفاوت، در درون یک جامعه،در نظرات خود از فرزندپروری و رشد کودک متفاوت می‌باشند(بورنشتین[3]،۱۹۹۱، به نقل از تاجری، 1389).

  شیوه­های فرزندپروری متفاوت بوده و به نوع خانواده­ها و متغیرهای دیگری بستگی دارد. بر این اساس پژوهشگر در تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه­ی شیوه­های فرزندپروری با عملکرد تحصیلی فرزندان می­باشد.

   

   

  1-2- بیان مساله

  پیشرفت تحصیلی[4] دانش آموزان و بررسی عوامل تأثیر­گذار بر آن، موضوع مهمی‌است که بخش عمده­ای از پژوهش­های علوم تربیتی و روانشناسی را به خود اختصاص داده است. محققان توافق دارند که علاوه بر آموزش، بسیاری دیگر از عوامل از جمله، محیط، مدرسه، خانواده، سبک­های فرزند­پروری و محیط اجتماعی کودک که کودک در آن زندگی می­کند و همچنین مشخصه­های فردی مانند هوش، شخصیت، سن، همسالان و انگیزه در عملکرد تحصیلی او نقش مهمی‌را ایفا می­کنند (ودودی مفید و همکاران، 1391).

  خانواده نخستین نهاد زندگی اجتماعی کودک است که در شکل گیری عادت­ها و اندیشه­های اجتماعی کودک نقش بسیار مهمی‌دارد. در شکل­گیری رفتار و دیدگاههای اجتماعی کودک، جنبه­های عاطفی روابط والدین و فرزندان نقش مهمی‌دارد، در خانواده­هایی که والدین رفتارهای محبت آمیز دارند، معمولاً کودکان نیز با رفتارهای اخلاقی مثبت و احترام به دیگران و انگیزه پیشرفت رشد می­یابند (محبی نورالدین وند و همکاران، 1389).

  خانواده با توجه به تأثیر قابل توجه بر رشد روانشناختی فرزندان، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شخصیت آنان بوده و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی فرد تأثیر می­گذارد (دسجردینس[5] و همکاران، 2008). به­طورکلی نقش و تأثیر خانواده برشکل­گیری شخصیت به طور عمده در سه محور تأثیر سبک­های فرزندپروری، سایر اعضاء خانواده و ترتیب تولد فرزندان مورد توجه قرار گرفته است (ویک نلسون و ایزرل[6]، 2009).

  سبک فرزند پروری مجموعه ای از نگرش ها در مورد کودک است که به ایجاد جوی هیجانی منجر می‌شود که والدین رفتارهای خود را با کودک در بستر آن شکل داده و تنظیم می‌کند(دارلینگ و اشتنبرگ[7]، 1993؛ به نقل از زمانی و عابدینی، 1392). باومیرند[8] (1991) بر اساس دوبعد توقع[9] و پاسخ دهی[10] چهار سبک فرزندپروری را مشخص کرده است که عبارتند از: 1- فرزندپروری مستبدانه[11] که در آن والدین از فرزندان خود توقع و انتظارات زیاد، ولی پاسخ دهی کمی‌دارند، بر اطاعت بی چون و چرا کودکان تأکید دارند، فاقد گرمی، صمیمیت و حمایت اند و بسیار سخت­گیر هستند؛ 2-فرزندپروری مقتدرانه[12] که در آن والدین هم درخواست کننده و هم پاسخ دهنده اند، قوانین روشن و واضح دارند، از شیوه­های منطقی و استدلالی برای متقاعد کردن کودکان استفاده می‌کنند، حمایت کننده اند و با کودک همدلی می­کنند (کوپلن[13] و همکاران، ،2002؛  به نقل از زمانی و عابدینی، 1392)؛ 3- فرزند پروری سهل انگارانه[14] که در آن والدین بسیار پاسخ دهنده اند و کمتر درخواست کننده اند. آنها قوانین زیادی برای فرزندشان وضع نمی­کنند و کنترلی بر رفتارهای آنان ندارند؛ 4- فرزند پروری بدون توجه و مراقبت که در آن والدین نه پاسخ دهنده و نه درخواست کننده اند، فاقد قوانین مشخص اند، فاقد گرمی‌و حمایت و صمیمیت اند و نظارت و کنترلی بر رفتارهای فرزندان خود ندارند (کوپکو[15]، 2007).

  در واقع سبک های فرزند پروری از طریق تأثیر بر عزت نفس، استقلال، خودکنترلی و راه های مقابله با تنیدگی کودکان و نوجوانان (کوپکو، 2007؛ وارگو[16]، 2008) سایر رفتارهای آنان، از جمله عملکرد تحصیلی، رفتارهای سازش نایافته و مشکل آفرین را تحت تأثیر قرار می‌دهند (ابر[17] و همکاران، 2009؛ ترنر[18] و همکاران، 2009؛ به نقل از زمانی و عابدینی، 1392).

  یافته های پژوهشی حاکی از آن است که موفقیت زیاد در مدرسه با روشهای فرزند پروری قاطعانه ارتباط دارد. در یک مطالعه وسیع معلوم شد که کودکان دبیرستانی بسیار موفق که نمره های بالایی داشتد والدینشان روشی قاطعانه داشتند و کمترین نمره متعلق به دانش آموزانی بود که والدین مستبد داشتند (بیرامی‌و بهادری خسروشاهی، 1389). به طور مثال در پژوهش آنولا[19] و همکاران (2000) نشان داده شد که بین شیوه تربیتی والدین با میزان موفقیت تحصیلی نوجوانان ارتباط وجود دارد؛ به نحوی که هرچه میزان حمایت و پاسخدهی والدین در شیوه تربیتی بالاتر باشد، میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان نیز بالاتر است.

  تغییرات اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی و اقتصادی پدید آمده در دوره ی جدید در استان ایلام، ساختارهای مختلف این جامعه را دستخوش تغییر ساخته و دامنه­ی این تغییرات احتمالاً به روابط بین والدین و فرزندان نیز سرایت نموده که شیوه­های فرزند­پروری والدین نیز بخشی از این تغییرات احتمالی را شامل می­شود. با توجه بافت فرهنگی خاص جامعه­ی ایلام، این پژوهش به دنبال بررسی اینست که آیا بین شیوه های فرزند پروری والدین و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پایه دوم متوسطه شهر ایلام رابطه وجود دارد؟

   

  1-3-ضرورت پژوهش

  مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی طی چند دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. یافته­های پژوهشی متعددی نشان داده­اند که پیشرفت تحصیلی هم از ساختارهای دانش و فرآیندهای پردازش اطلاعات تاثیر می پذیرد، هم از عوامل محیطی از جمله عوامل  خانواده و شیوه‌های فرزند پروری.

  شیوه­های فرزندپروی و روشهای انظباطی آنان بی­تردید تحت تأثیر خصوصیات شخصیتی و سیستم اعتقادی آنان است. والدین سالم و بالغ در مقایسه با والدین نابالغ و ناسالم معمولاً با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیازها و اشارات کودکان توجه می­کنند. این نوع فرزند­پروری امنیت عاطفی، استقلال، توانش اجتماعی و موفقیت هوشی کودکان را تشویق می­کند. سبک­های فرزند­پروری به طور قابل توجهی پیامدهای مهمی‌را برای پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان به دنبال دارد (بلسکی[20] و همکاران، 1984؛ به نقل از بیرامی‌و بهادری خسروشاهی، 1389).

  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان یکی از شاخص­های مهم در ارزیابی­های آموزش و پرورش است و تمام کوشش­ها و کشش­های این نظام در واقع برای جامه عمل پوشاندن به این امر مهم است؛  به عبارتی  جامعه و به طور ویژه آموزش و پرورش، نسبت به سرنوشت، رشد و تکامل موفقیت آمیز و جایگاه فرد در جامعه، علاقه­مند است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگون از جمله ابعاد شناختی و کسب مهارت و توانایی و نیز در ابعاد شخصیتی، عاطفی و رفتاری، آن چنان که باید پیشرفت کند و رشد و تعالی یابد. با توجه به اینکه میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی است، کشف و مطالعه متغیر­های تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای موثر در مدرسه می‌انجامد. بنابراین بررسی متغیرهایی که با پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد، یکی از موضوعات اساسی در آموزش و پرورش است (فراهانی، 1387).

   با توجه به اهمیت پدیده‌ی پیشرفت تحصیلی و متغیرهای تاثیرگذار بر آن و همچنین از آنجا که فرزندان هر خانواده، بعنوان سرمایه های یک کشور محسوب می‌شوند؛ پیشرفت تحصیلی آنان امری است که پس از سلامت جسمی‌و روانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اینکه فرزندان در محیط خانواده رشد می‌یابند و تربیت می‌شوند، الگوی تربیتی والدین نقش مهمی‌در پیشرفت تحصیلی فرزندانشان دارد بنابراین ضرورت بررسی رابطه بین سبک­های فرزند­پروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان قابل توجیه است.

   

  1-4-اهداف تحقیق

  1-4-1- هدف اصلی:

  پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال دوم دوره­اول مقطع متوسطه شهر ایلام خواهد بود.

  1-4-2- اهداف جزیی

  - شناخت و بررسی وجود ارتباط مستبدانه بین والدین و فرزندان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی فرزندان

  - شناخت و بررسی وجود ارتباط قاطعانه  بین والدین و فرزندان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی فرزندان

  - شناخت و بررسی وجود ارتباط آزادمنشانه بین والدین و فرزندان و رابطه آن با عملکرد تحصیلی فرزندان

   

  1-5-فرضیه­های تحقیق

  1-بین سبک فرزندپروری قاطعانه والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان همبستگی معنی­داری وجود دارد.

  2- بین سبک فرزندپروری سهل­گیرانه والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان همبستگی معنی­داری وجود دارد.

  3- بین سبک فرزندپروری مستبدانه والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان همبستگی معنی­داری وجود دارد.

  4- بین سبک­های فرزندپروری (قاطعانه، سهل­گیرانه و استبدادی) با عملکرد تحصیلی فرزندان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

   

   

  1-6- تعریف مفاهیم و متغیرها

  -شیوه­های فرزندپروری

  تعریف مفهومی سبک فرزندپروری: منظومه‌ای از نگرش در مورد فرزند، نحوه برقراری ارتباط با فرزند، روش نگهداری فرزند و جو عاطفی حاکم بر فضای رفتاری والدین می‌باشد (استنبرگ[21]، 2001).

  تعریف عملیاتی سبک فرزندپروری: در این پژوهش برای تعیین نوع سبک فرزندپروری از پرسشنامه­یشیوه­هایفرزندپروریدیاناباوم­رینداستفاده گردیده است. مقیاس سبک فرزندپروری دارای سه مؤلفه می‌باشد که عبارتند از: سبک قاطعانه، سبک مستبدانه و سبک سهل‌گیرانه.تعیین نوع فرزندپروری او در هرکدام از انواع بستگی به نمره­ای دارد که هر آزمودنی از پرسش­نامه کسب می­کند.

  -سبک مقتدرانه:

  تعریف مفهومی: در این سبک، والدین درخواست‌های معقول و پخته‌ای دارند و این درخواست‌ها را با تعیین محدودیت‌ها و اصرار بر این که کودک باید از آنها تبعیت کند به اجرا می‌گذارند. در عین حال، آنها صمیمیت و محبت نشان می‌دهند، صبورانه به نقطه‌نظرهای فرزندان‌شان گوش می‌دهند و مشارکت و تصمیم‌گیری خانواده را ترغیب می‌کنند (باوم ریند و بلاک[22]، 1966).

  تعریف عملیاتی:

  منظور از سبک مقتدرانه نمره‌ای است که فرد از خرده‌مقیاس مقتدرانه  پرسش­نامه سبک فرزندپروری دیاناباومریندبه دست می‌آورد.

  -سبک مستبدانه:

  تعریف مفهومی:

   در این نوع سبک، والدین متوقع هستند و برای پیروی کردن آنچنان ارزش زیادی قائل هستند که فرزندانشان دوست ندارند پیروی کنند. کمتر به گفتگو با فرزندان خود می‌پردازند و برای اعمال نظرات خود به فشار و گاهی تنبیه متوسل می‌شوند (باوم ریند و بلاک، 1996).

   

   

  تعریف عملیاتی :

   منظور از سبک مستبدانه نمره‌ای است که فرد از خرده‌مقیاس مستبدانه سبک فرزندپروری به دست می‌آورد.

  -سبک سهل­گیرانه

  تعریف مفهومی:

   در این سبک، والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند و از هر گونه اعمال کنترل، خودداری می‌کنند. این‌گونه والدین به فرزندشان اجازه می‌دهند در هر سنی هستند، خودشان تصمیم بگیرند در حالی که هنوز قادر به انجام این کار نیستند. به عنوان مثال هر موقع که دوست داشتند تلویزیون تماشا کنند، هر موقع دوست داشتند درس بخوانند و... (باوم ریند و بلاک، 1966).

  تعریف عملیاتی:

   منظور از سبک سهل‌گیرانه نمره‌ای است که فرد از خرده‌مقیاس سهل‌گیرانه فرزندپروری به دست می‌آورد.

  -عملکرد تحصیلی

  تعریف مفهومی:

   درجه موفقیت دانش‌آموزان در یادگیری مطالب درسی پیش‌بینی شده از سوی وزارتخانه آموزش و پرورش پیشرفت را جلوه‌ای از جایگاه تحصیل دانش‌آموزان می‌داند که ممکن است بیانگر نمره‌ای برای یک دوره یا میانگین نمرات در دوره‌های قبل باشد. (لاوین، 1976)

  تعریف عملیاتی:

  در این پژوهش معیار پیشرفت و عملکرد تحصیلی را میانگین نمرات تحصیلی دانش‌آموزاندر دروس مختلف در سال تحصیلی گذشته بوده که از کارنامه دانش­آموزان استخراج شده است.

   

  1-7-قلمرو تحقیق

  تحقیق حاضر در سطح شهر ایلام و در بین مدارس متوسطه­ی اول و در بین دانش­آموز سال دوم (پایه هشتم) انجام گرفته است.

   

  [1] - stenberg

  [2] - Alexander, T.E

  [3] - Borensztein

  [4]academic achievement

  [5]Desjerdins

  [6]Wick-Nelson & Israel

  [7]Darling & Steinberg

  [8]Baumrind

  [9]demandingness

  [10]responsiveness

  [11]authoritarian

  [12]authoritative

  [13]Coplan

  [14]permissiveness

  [15]Kopko

  [16]Vargo

  [17]Abar

  [18]Turner

  [19]Aunola

  [20]Belsky

  [21]- stenberg

  [22] - Baumrind& Block

  Abstract

  Main purpose of present research is to study the relationship between the manner of parents’ parenting and educational performance of second year student of secondary school’s first program in Ilam city. We raised questions and hypotheses to achieve this purpose. We collected data via survey. Statistical sample of present research includes second year students of secondary school’s first program and their parents. Sample size was determined as 340 according to Cochran formula. We used parenting questionnaire of Diana Bawmrind to collect data. Findings of research show that 65.2% of households have the style of decisive parenting, 22.4% of them have the style of dictatorial parenting and 12.4% of them have permissive style. Obtained results from data analysis show positive and meaningful relationship between decisive parenting style of parents and educational performance of their children, but there is a negative and meaningful correlation between dictatorial and permissive parenting style of parents with educational performance of their children.

  In addition, educational performance of children who their parents use decisive parenting style is better than dictatorial and permissive styles. Obtained results from multi- variables regression analysis show that 42.2 of total changes of educational performance variable depend on 3 mentioned variables in this equation. The highest impact on dependent variables is related to dictatorial style with the value of -0.446 and the least impact is related to permissive style variables with the value of -0.076. Results of this research show that the, most ineffective style of parenting is dictatorial method.

  Keywords: parenting, decisive style, permissive style, dictatorial style, educational performance      

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                       صفحه

  چکیده 1

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مساله. 5

  1-3-ضرورت پژوهش... 7

  1-4-اهداف تحقیق. 8

  1-4-1- هدف اصلی.. 8

  1-4-2- اهداف جزیی.. 8

  1-5-فرضیههای تحقیق. 8

  1-6- تعریف مفاهیم و متغیرها 9

  1-7-قلمرو تحقیق. 10

   

  فصل دوم: پیشینه نظری و تجربی پژوهش

  2-1- مقدمه: 12

  2-2-تعلیم و تربیت، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن. 12

  2-3- تاریخچه ارتباط والدین و فرزندان. 14

  2-4- فرزندپروری.. 15

  2-5-سبک های فرزندپروری.. 17

  2-6- انواع سبک های فرزندپروری.. 19

  2-6-1- سبک قاطعانه. 19

  2-6-2- سبک آزادمنشانه. 21

  2-6-3- سبک مستبدانه. 22

  2-7- پیشینه نظری.. 23

  2-7-1- نظریه اریکسون. 23

  2-7-2- نظریه مورای.. 24

  2-7-3- نظریه شیفر. 25

  2-7-4- نظریه زیگلمن.. 27

  2-7-5- نظریه پیشرفت اتکینسون. 29

  2-7-6- نظریه انگیزه پیشرفت مک کله لند. 30

  2-8- پیشینه تجربی.. 32

  2-8-1- تحقیقات داخلی.. 32

  2-8-2- تحقیقات خارجی.. 36

  2-9-پیشنه ی نظری تحقیق. 38

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1- مقدمه. 41

  3-2- طرح تحقیق. 41

  3-3- جامعه ی آماری.. 41

  3-4- روش نمونه گیری و  روش برآورد حجم نمونه. 42

  3-5- ابزار اندازه گیری.. 42

  3-6- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 43

  3-7- پایایی پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری.. 43

   

   

  فصل چهارم: توصیف و تحلیل اطلاعات (یافته های پژوهش)

  4-1 - مقدمه 46

  4 -2- آمار توصیفی 46

  4-3- توصیف داده ها 47

  4 -4 آمار استنباطی.. 48

  4-5- بررسی مدل علی‌تحقیق. 55

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها

  5-1- مقدمه. 57

  5-2-  بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته های پژوهش... 57

  5-3- پیشنهادها 62

  5-3-1-  پیشنهادهای کاربردی.. 62

  5-3-2-  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 62

  5-4-  محدودیت های پژوهش... 63

  منابع و مآخذ. 64

  پیوست ها 71

  چکیده انگلیسی.. 75

  منبع:

  منابع و مآخذ

  الف) منابع فارسی

  احمدی، خدابخش (1392)، آسیب­شناسی خانواده، تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات بسیج، چاپ دوم.

  احدی، حسن، و بنی جمالی، شکوه السادات(1374)روانشناسی رشد، چاپ هشتم، تهران: چاپ نشر و بنیاد.

  احدی، حسن؛ وجمهری، فرهاد (1380)، روانشناسی رشد نوجوانی، بزرگسالی،تهران: انتشارات پردیس.

  احمدی، سیداحمد (1382)، روانشناسی نوجوانان و جوانان، اصفهان: انتشارات مشعل.

  احمدی، عابد و عریضی، حمیدرضا. (1387)، بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های خانوادگی آنان. فصلنامه خانواده پژوهی، سال اول، شماره 2. پایگاه اطلاعات نشریات کشور.

  اسلمی، الهه(1385)، بررسی رابطه سازگاری زناشویی و سبک­های فرزندپروری والدین و سلامت عمومی‌فرزندان، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  باقرپناه مجتبی (1384)، بررسی رابطه‌ی بین شیوه های فرزندپروری با انگیزه‌ی پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و افسردگی دانش آموزان مقطع متوسطه‌ی شهرستان اسلام آباد غرب در سال تحصیلی (83-84) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی. دانشگاه تهران. پایگاه حوزه نت. وابسته مرکز تحقیقات کامپیوتری دانشگاه امام صادق.

  باقری، مسعود (1382)، بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری با انگیزه پیشرفت و رابطه متغیر اخیر با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی ایلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  بخشی پور،باب الله(1388 )، اثربخشی درمان را محل محور بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان و نوجوان مدارس ساری،رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

  بهرامی احسان و فتحی آشتیانی، علی و احمدی، علی‌اصغر (1386) رابطه الگوهای فرزندپروری با میزان سلامت روانی و موفقیت تحصیلی. مجله علوم رفتاری سال اول شماره 1. پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی.

  بیرامی، منصور؛ بهادری خسروشاهی، جعفر. (1389). ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی مدارس شهر ایلخچی. علوم تربیتی، سال سوم، شماره 10، ص 21-7.

  بیکر ،ترز ،ال(1381)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ،ترجمه هوشنگ نایبی ،تهران:انتشارات روش ،چاپ دوم.

  پاتنام، رابرت (1380)، دموکراسی و سنت­های مدنی، ترجمه: محمد تقی دلفروز، تهران: دفترمطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور .

  پارسا، محمد (1380)، روانشناسی رشد کودک و نوجوان تهران: انتشارات بعثت.

  پرویز، کورش (1384) بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهری و روستایی مقطع متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  پروین، لارنس اِی (1374)، روانشناسی شخصیت (نظریه و تحقیق) ترجمه : محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران: نشر رسا.

  تاجری، بیوک (1389)، سبک­های فرزندپروری، برگرفته از سایت جمعیت مبارزه با اعتیاد بهروزان به نشانی: http://www.behroozan.ir

  تنهایی­رشوانلو، فرهاد (1387)، رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ی انگیزش تحصیل. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه روانشناسی روانشناسی تربیتی

  تهمتن، کلثوم (1377)، رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان، پایان‌نامه فوق لیسانس روان تربیتی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی.

  جان بزرگی،مسعود؛ نوری، ‌ناهید و آگاه­هریس، ‌مژگان(1387)،آموزش اخلاق،‌رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان (راهنمای عملی)،تهران: ارجمند.

  حاجی­غلامی­یزدی، عهدیه و علاقبند، مریم (1391) تاثیر آموزش مهارت فرزندپروری بر نگرانی، اضطراب و باورهای خودکارآمد والدین، مجله علمی‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، دوره 21، شماره 2، صفحات 136-147.

  -حسینی­نسب، داوود؛احمدیان، فاطمه و روان­بخش، محمدحسین (1389)،بررسی رابطه­ی شیوه­های فرزندپروری با خودکارآمدی و سلامت روانی دانش­آموزان پایه­ی دوم دبیرستان­های شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 84-1383، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، سال نهم، شماره 1، (پیاپی 18)، صص 38-21.

  حمیدی­فر، علیرضا؛ عباسی، قدرت­اله ، پاکزاد، رجبعلی و بهشتی، سیدقاسم (1390)، بررسی رابطه عملکرد خانواده و تهییج­طلبی با رفتارهای ضداجتماعی در چهارشنبه آخر سال، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 26، دوره دوم، تابستان، صفحات 174-158.

  حیدری، محمود؛ دهقان، محسنو خداپناهی، خداپناهی(1388) بررسی تاثیر شیوه فرزندپروری ادراک شده و جنس بر خود ناتوان سازی، فصلنامه خانواده پژوهی، سال پنجم، تابستان 1388، شماره 18، صص 137-125

  دهقانی، عبدا... (1379)، مقایسه بین شیوه‌های فرزندپروری و خودتنظیمی تحصیلی و تأثیر بر موفقیت در درس‌های فارسی و ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

  رحمانی، فرناز؛ سیدفاطمی،نعیمه، برادران­ رضایی، مهین و صداقت، کامران (1385)، ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان شایستگی تحصیلی دانش آموزان نوجوان مدارس شهر تبریز، فصلنامه اصول بهداشت روانی، ساله شتم، بهار و تابستان، شماره بیست و نهم و سی­ام، صفحات 11-16.

  رضایی، اکبر و خداخواه، شبنم (1388) رابطه بین سبک­های فرزندپروری و باورهای معرفت­شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه، مجله علوم تربیتی سال دوم شماره 5.

  زارعی، اقبال (1389) بررسی رابطه­ی بین شیوه­های فرزندپروری والدین با ارتکاب نوجوان به رفتارهای پرخطر براساس مقیاس کلونینگر، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 18، شماره3، ویژه نامه همایش رفتارهای پرخطر، صص 222-224.

  سیدفاطمی، نعیمه؛رحمانی، فرناز، برادران­رضایی، مهین و صداقت، کامران(1389)، بررسی ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان استقلال دانش آموزان نوجوان مدارس شهر تبریز، نشریه پرستاری ایران، دوره  22، شماره  62، 84-75.

  سیفی­گندمانی، محمدیاسین، کلانتری ­میبدی، سارا و فتح، نجمه (1388) سنخ­شناسی فرزندپروری خانواده و تاثیر آن بر اضطراب وافسردگی نوجوانان پسر، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال یازدهم، شماره 3 پیاپی(43)، صفحه185-194.

  شاملو، سعید (1385)، بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد، چاپ دهم.

  شعاری­نژاد، علی­اکبر (1375)، فرهنگ علوم رفتاری، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.

  شکربیگی، عالیه(1390)، پیوندهای ارتباطی خانواده و رفتار نابهنجار دختران، برگرفته از سایت راسخون به نشانی: rasekhaoon.net

  شکربیگی، علیرضا و پریسا یاسمی­نژاد (1391)، مقایسه سبک­های فرزندپروری خانواده، عزت­نفس و سلامت عمومی نوجوانان پسر  بزهکار و عادی در کرمانشاه، فصلنامه مشاوره درمانی خانواده، سال دوم، شماره2، تابستان، صص 178-192.

  شهامت، فاطمه؛ ثابتی، علیرضا و رضوانی، سمانه (1389) بررسی رابطه سبک­های فرزند پروری و طرح‌واره­های ناسازگار اولیه، فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، سال 11، شماره 2، صص 239- 254.

  فرضی­گلفزانی، مرجان؛ محمداسماعیل، الهه؛ رئوفیان­مقدم، فاطمه و عسگری­مقدم، هاجر (1382)، مقایسه شیوه­های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال­های افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری وعملی با مادران کودکان عادی، فصلنامه کودکان استثنایی، سال سوم، شماره(3-4 پیاپی 10)، پائیز و زمستان، صص 245-264.

  کفایت، محمد(1373)، ارتباط شیوه‌ها و نگرش‌های فرزندپروری با هوش و رابطه متغیر اخیر با هوش، پیشرفت تحصیلی و رفتارهای پیشرفت‌گرای دانش‌آموزان سال اول دبیرستان‌های اهواز، پایان‌نامه کارشناسی­ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران.

  گلدنبرگ، ایرنه؛ گلدنبرگ، هربرت (1382)، خانواده درمانی، ترجمه محمدرضاحسین شاهی بر و اتی و سیامک نقش بندی،تهران:انتشاراتروان.

  ماسن،پاول هنری وهمکاران(1383)، رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی، چاپ چهارم، تهران: نشرمرکز.

  مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ نجاریان، بهمن و بحرینی، شهناز (1379)، رابطه­ی شیوه­های فرزندپروری با سلامت روانی و هماهنگی مؤلفه‌های خود پنداشت، فصلنامه روانشناسی، شماره 13.

  مهرافروز، حجت الله (1378)، بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه‌های فرزندپروری مادر (اقتدار، منطقی، استبدادی، آزادگذاری)، مکان کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدائی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

  مهرافروز، حجت‌اله و شهرآرای، مهرناز (1381)، بررسی رابطه نگرش نسبت به شیوه‌های فرزندپروری و مکان کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر پایه چهارم، مجله علوم تربیتی روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خوزستان.

  هرگنهان، بی. آر و میتواچ، السون (1382)، مقدمه بر نظریه‌های یادگیری، ترجمه علی‌اکبر سیف، تهران، نشر دوران.

  هرینگتون، ایمیوی سوپارک، راسدی (١٣٧٣) روان­شناسی کودک از دیدگاه معاصر (جلد دوم) ، ترجمه طهوریان و همکاران، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول.

  هیبتی، خلیل(1381)، بررسی شیوه‌های فرزندپروری والدین و رابطه آن با شیوه‌های مقابل با استرس دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان‌های شهر زرقان.

  یعقوب­خانی­ غیاثوندی، مرضیه(1372)، رابطه محیط خانواده و پیشرفت تحصیلی، پایان‌نامه فوق لیسانس دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی.

  احدی،حسن و مونا دریاافزون ( 1388 )، مروری بر تاریخچه ارتباط والدین و فرزندپروری قسمت 17-1، روزنامه آفرینش، شماره­های 3502- 3486.

  زمانی، بی بی عشرت؛ عابدینی، یاسمین. (1392). الگوی ساختاری تأثیر سبک های فرزند پروری و اعتیاد به بازی رایانه ای بر عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر. مجله رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان، سال هشتم، شماره 2، شماره پیاپی 18، ص 156-133.

  فراهانی، محمد تقی و شکری، امید (1387). تفاوت های فردی در استرس تحصیلی و نقش سبک های مقابله با تنیدگی، مجله علوم رفتاری. 4، 297-304.

  محبی نورالدین وند، محمد حسین؛ مشاقی، سعید؛ شهبازی، سعید. (1389). رابطه بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان مسجد سلیمان. مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی.

  ودودی مفید، پروین؛ آزادفلاح، پرویز؛ رسول­زاده طباطبایی، کاظم. (1391). سبک های والدگری، ویژگی‌های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مجله روانشناسی 62، سال شانزدهم، شماره 2.

   

  ب) منابع انگلیسی

  Ardoino, Jacques, (1994), Le projet épistémologique initial de la psychologie sociale, In : Pratique de formation, Microsociologie, interactions et approche institutionnelle. No : 28, octobre.

  Alexander, T.E (2006).Parenting and behaviors of 12 to 15 years olds males in the Virginia Island Islan .unpublished doctoral dissertation,Walden university,New York[ on line].Available: http//www.proquest.com.

  Barger, E.P (2001), Cognitive and moral development. www.psychology.

  Baumrind, D (1971), "Current patterns of parental authority". Developmental

  Baumrind, D. (1991), the influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence,11,56-59.

  Buri, J.(1997), Parental authority questionaire. Journal of Personality Assessment, 57-110-119.

  Goplan, G. (2009), Foster parenting and adolescent mental health. Unpublished doctoral dissertation, Columbia University.

  Jenifer,L. & Pattereson,C.j (2006), Delinquency, victimization and substance use among adolescence with female same sex parents.Journal of family psychology, 20,3,526-530.

  Karavasilis, L., Doyle, L. Doyle,A,B. & Markiewicz, D (2003), Associations between parenting style and attachment to mother in middle childhood and adolescence. International Journal of Behavioral Development; 27; 153-164.

  Laible,D.,& Thompson,R (2002), Mother-child conflict in toddler years:Lessons in emotion,morality, and relationships. Child Development,73,1187-1203

  Lefebvre Henri (1976), Le Marxisme. P.U.F. Que sais-je? Paris.

  Mc Coven, L (1990), The Determinate and Consequences of Female-headed Household, Population Council and International Center for Research on Women

  Sigelman, C.K. (1999), Life – span human development, Brooks Cole   publishing Company .p. 267-296

  Weber, Erich (1999), Pädagogik. Eine Einführung. Band I: Grundfragen und Grundbe-griffe. Teil 3: Pädagogische Grundvorgänge und Zielvorstellungen – Erziehung und Gesellschaft / Politik, 8., völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage, Do-nauwörth: Auer Verlag .

  Abar, B., Carter, K. L., & Winsler, A. (2009). The effects of maternal parenting style and religious commitment on self-regulation, academic achievement, and risk behavior among AfricanAmerican parochial college students. Journal of Adolescence, 32, 259-273.

  Aunola K, Statin H, Nurmi JE. (2000) .Parenting style and adolescent achievement strategies.Journal of Adolescence.23: 205-222.

  Baumrind, D. (1991). Parenting styles and adolescent' development.In Brooks- Gunn, J., Lerner, R., and Peterson, A. C.The encyclopedia of adolescence, (pp. 746-758). New York: Garland.

  Clark,S.A., & Fridman,m.(1987). Child development: infancy through adolescence. USA. John wilEy and sons.INC.

  Desjerdins, J., Zdenski, J. M. & Coplan, R. J. (2008). An investigation of maternal personality, parenting styles, and subjective well-bing.Journal of Personality and Individual Differences. 44, 587-597.

  Diaz, Y. (2005). Association between parenting and child behavior problems among Latino mothers and children.Unpublished Master Thesis, University of Maryland, Maryland.Disabilities. The Internet Journal of Mental Health, 1(2), 48-61.

  Kopko, K. (2007). Parenting styles and adolescents. Department of policy analysis and management: Cornell University.

  Psychology monographs, vol.4, pp.1-103, USA.

  Rinaldi, C. M, Howe, N. (2011), Mothers’ and fathers’ parenting styles and associations with toddlers’ externalizing, internalizing,and adaptive behaviors. Early Childhood Research Quarterly, Vol.27 (2) 266-273.

  Turner, E. A., Chandler, M., & Heffer, R. W. (2009). The influence of parenting styles, achievement, motivation and self- efficacy on academic performance in college students. Journal of College Student Development, 50 (3), 337-346.

  -Wargo, E. (2007). Adolescent and risk: Helping young people make better choice. ACT for Youth Center of Excellence: Research facts and finding.

  -Wick-Nelson, R., & Israel, A. C. (2009). Abnormal child and adolescent psychology, NewJersy: Pearson Education.


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, مقاله در مورد پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, پروژه درباره پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها - مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها ...

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی عنوان پایان نامه چکیده: هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر بندرعباس می باشد. جهت انجام این تحقیق 280 نفر از دانش آموزان شهر بندرعباس به روش تصادفی انتخاب شد. سپس از دانش آموزان و والدین آن ها خواسته شد که به پرسشنامه های درگیری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

رشته: روانشناسی عمومی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش: منابع انسانی چکیده مدیریت ، رهبری و چگونگی کارایی و عملکرد مدیران از جمله عوامل موفقیت سازمانها محسوب می شود . سبک مورد قبول مدیران در کارایی ، عملکرد و اثر بخشی سازمانها تاثیر مستقیم دارد . درجامعه مدیران فراوانی وجود دارند ، لیکن آنچه مهم است وجود افرادی است که آماده پذیرش نقشهای علمی در جامعه باشند و کار ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری کودکان) چکیده مقدمه: نحوه ارتباط والدین با فرزندان با سبک فرزندپروری آنان ارتباط دارد.سبکهای فرزندپروری نقش مهمی در شکل گیری شخصیت بهنجار و نابهنجار در کودکان داشته و در صورت بکار گیری سبکهای ناکارآمد در تربیت کودکان می تواند منجر به پیامدهای منفی متعددی از جمله مشکلات رفتاری در آنان گردد. هدف: هدف این پژوهش تعیین ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(MA) چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده فارسی هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ...

ثبت سفارش