پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

word 708 KB 30309 93
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۹,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • ایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد روان شناسی گرایش بالینی(M.A)

  چکیده

  بدون تردید مصرف مواد مخدر یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی جوامع کنونی محسوب می‌شود و کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که از آسیب‌ها و معضلات آن درامان باشد(موسوی،1388). سوء مصرف مواد و وابستگی و اعتیاد به آن اختلالی پیچیده است که با علل و آثار زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی همراه است. در هم پیچیدگی عوامل زیستی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این گرفتاری و معضل را به یکی از پیچیده‌ترین مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی تبدیل کرده است. امروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی و بهداشت عمومی در سر تا سر جهان و در تمام کشورها محسوب می‌شود (زرین کلک، 1388).

  هدف از انجام این پژوهش مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا بوده است.جامعه آماری این تحقیق طبق آمار محاسبه شده 150 نفر بوده که شامل تمامی افراد مذکر مبتلا و غیر مبتلا به سوء مصرف مواد اپیوییدی شهر لار می‌باشد و حجم نمونه مورد پژوهش که از طریق جدول مورگان و فرمول کوکران محاسبه گردیده 108 نفر می‌باشد که شامل دوگروه 54 نفری است .گروه اول دربر گیرنده افراد بیماری است که بین رده‌ی سنی 20 تا 60 سال قرار داشته و از ابتدای امسال برای درمان به کلینیک های شفا گستر و آیندگان واقع در شهر لار مراجعه کرده‌اند و گروه دوم شامل افراد سالم و غیر مبتلا بوده که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و تلاش گردید با استفاده از متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات و... با گروه اول همتاسازی شوند. این بررسی به روش علی- مقایسه ای صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک‌های دلبستگی بزرگسالان کالینز و رید، مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر، مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون و طرح‌واره ناسازگار یانگ بهره گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که: در سبک دلبستگی نزدیکی بین افراد سالم و معتاد تفاوت وجود دارد و این تفاوت در سطح 02/0 معنی‌دار است. اما طبق میانگین بدست آمده بین دو سبک وابستگی و اضطراب تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. میانگین حاصل شده از پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای بیانگر این بود که در سبک مقابله‌ای مسأله‌مدار بین افراد سالم و معتاد تفاوت وجود دارد و این رابطه در سطح00/0 معنی‌دار است. اما در دو سبک مقابله‌ای دیگر یعنی هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار این تفاوت معنی‌دار نیست.همچنین میانگین طرح واره های ناسازگار در بین این دو گروه تفاوت وجود دارد و این تفاوت درسطح 02/0 معنی‌دار است.مقدار نمره بدست آمده از پرسشنامه تاب‌آوری نیز نشان داد که بین افراد سالم و معتاد در این مقیاس تفاوتی وجود ندارد در نتیجه این رابطه معنی‌دار نمی‌باشد.

   

  کلید واژه ها:سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، تاب‌آوری، سوء مصرف مواد.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

   

  عنوان                                                                                                       صفحه

   

  چکیده 1

   

  فصل اول: کلیات... 2

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسأله. 5

  1-3- اهمیت پژوهش... 11

  1-4- اهداف پژوهش... 14

  1-4-1- اهداف کلی.. 14

  1-4-2- اهداف جزئی.. 14

  1-4-3- اهداف کاربردی.. 14

  1-5- سؤالات پژوهش... 14

  1-6- تعریف متغیرهای پژوهش... 15

  1-6-1- تعریف نظری.. 15

  1-6-2- تعریف عملی.. 15

   

  فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش... 17

  2-1- مقدمه. 18

  2-2- اعتیاد و عوامل مؤثر بر آن. 18

  2-2-1- نظریه‌های سبب شناسی.. 19

  2-2-1-1- نظریه ژنتیکی.. 19

  2-2-1-2- نظریه روان‌پویشی.. 19

  2-2-1-3- نظریه‌های رفتاری‌نگر. 20

  2-2-1-4- نظریه‌های شناختی.. 21

  2-2-1-5- نظریه‌های رفتاری و شناختی رفتاری.. 21

   

  2-3- دلبستگی.. 22

  2-3-1- فرایند شکل‌گیری دلبستگی.. 24

  2-3-2- انواع سبک‌های دلبستگی.. 25

  2-3-3- اختلال‌های مرتبط با دلبستگی.. 26

  2-3-4- عملکرد بیولوژیکی سیستم دلبستگی.. 26

  2-4- مهارت‌های مقابله‌ای.. 28

  2-4-1- انواع مهارت‌های مقابله‌ای.. 28

  2-5- طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. 31

  2-5-1- شکل‌گیری طرح‌وارهای ناسازگار. 32

  2-5-2- عملکرد طرح‌وارههای ناسازگار. 33

  2-5-3- طرح‌واره‌های شرطی و غیر شرطی.. 33

  2-6- تاب‌آوری.. 34

  2-6-1- مدل‌های تاب‌آوری.. 35

  2-6-2- ابعاد تاب‌آوری.. 36

  2-7- ارتباط اعتیاد با متغیرهای پژوهش... 37

  2-8 - پیشینه پژوهشی.. 41

  2-8-1- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور. 41

  2-8-2- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. 45

  2-8-3- جمع بندی پژوهش‌ها 50

   

  فصل سوم:روش پژوهش... 52

  3-1- مقدمه. 53

  3-2- روش پژوهش... 53

  3-3- جامعه آماری.. 53

  3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 53

  3-5- ابزار پژوهش... 54

  3-5-1- پرسشنامه‌ی سبک‌های دلبستگی بزرگسالان. 54

  3-5-1-1- ویژگی های روان‌سنجی.. 54

  3-5-2- پرسشنامه‌ی مقابله با فشار روانی.. 55

  3-5-2-1- ویژگی های روان‌سنجی.. 56

  3-5-3- مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون ( ٢٠٠3 ) 57

  3-5-3-1- ویژگی های روان‌سنجی.. 57

  3-5-4-پرسشنامه طرح‌واره ناسازگار یانگ... 59

  3-6- روش اجرای آزمون. 60

  3-7- روش تحلیل اطلاعات... 60

   

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 61

  4-1- مقدمه. 62

  4-2- آمارهای توصیفی.. 62

  4-3- آمارهای استنباطی.. 76

  4-4- یافته‌های جانبی.. 80

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 84

  5-1- مقدمه. 85

  5-2- بحث و تفسیر نتایج.. 85

  5-3- تبیین یافته‌ها 90

  5-4- محدودیت‌های پژوهش... 92

  5-5- پیشنهادات... 93

   

  فهرست منابع. 94

  Refrences. 100

  پیوست... 101

                      فهرست جدول‌ها

  عنوان                                                                                                       صفحه                        

  جدول (3-1) آزمون آلفای کرونباخ بر روی متغیر سبکهای دلبستگی.. 55

  جدول (3-2) آزمون آلفای کرونباخ بر روی سبکهای مقابلهای و ابعاد آن. 57

  جدول (3-3) آزمون آلفای کرونباخ بر روی متغیر تاب‌آوری.. 58

  جدول (3-4) آزمون آلفای کرونباخ بر روی متغیر طرح وارههای ناسازگار. 60

  جدول(4-1) توزیع افراد براساس سن و وضعیت اعتیاد. 62

  جدول(4-2) توزیع افراد براساس تحصیلات و وضعیت اعتیاد. 64

  جدول(4-3) توزیع افراد براساس شغل و وضعیت اعتیاد. 66

  جدول(4-4) توزیع افراد براساس وضعیت تأهل و وضعیت اعتیاد. 68

  جدول(4-5) توزیع افراد براساس تعداد فرزند و وضعیت اعتیاد. 70

  جدول(4-6) آمارهای توصیفی سبکهای دلبستگی و خرده مقیاسهای آن در افراد سالم و بیمار. 72

  جدول(4-7) آمارهای توصیفی سبکهای مقابلهای در افراد سالم و بیمار. 73

  جدول(4-8) آمارهای توصیفی طرح‌واره‌های ناسازگار در افراد سالم و بیمار. 74

  جدول(4-9) آمارهای توصیفی تاب‌آوری در افراد سالم و بیمار. 75

  جدول(4-10) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی.. 76

  جدول (4-11) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی.. 76

  جدول(4-12) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و سبک‌های مقابلهای.. 77

  جدول (4-13) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی.. 77

  جدول(4-14) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 78

  جدول (4-15) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 78

  جدول(4-16) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری.. 79

  جدول (4-17) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری.. 79

  جدول(4-18) همبستگی بین وضعیت اعتیاد و سبک مقابله‌ای مسئله‌مدار. 80

  جدول (4-19) معادله رگرسیون و آماره های آن بین وضعیت اعتیاد و مقابله مسئله‌مدار. 80

  جدول(4-20) متغیرهای خارج شده از مدل. 80

  جدول(4-21) همبستگی بین وضعیت اعتیاد و سبک دلبستگی نزدیکی.. 81

  جدول (4-22) معادله رگرسیون و آماره های آن بین وضعیت اعتیاد و سبک دلبستگی نزدیکی.. 81

  جدول (4-23) متغیرهای خارج شده از مدل. 81

  جدول(4-24) آزمون T دو گروه مستقل بین وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 82

  جدول (4-25) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 82

  جدول(4-26) آزمون T دو گروه مستقل بین وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری.. 83

  جدول (4-27) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری 

  منبع:

  فهرست منابع

  پایان نامه

  احمدیان، م.1385. مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگارانه بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی با بیماران افسرده غیر اقدام کننده به خودکشی و جمعیت غیر بالینی. پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روان‌پزشکی ایران.

  ابراهیمی، آ.1387. بررسی الگوی مقابله با استرس در معتادین خود معرف مرکز تحقیقات و پیشگیری اعتیاد در اصفهان و مقایسه با گروه کنترل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.            

  امینی، ف.1387.مقایسه سبک‌های دلبستگی، دلبستگی با خدا در دو گروه از افراد مبتلا به سوء مصرف مواد          و فراد غیر مبتلا. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند.

  اعتبار جهرمی، ل.1389. بررسی مقایسه ای سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در دانش آموزان مدارس تیزهوشان و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

   ارشدی، م. 1378. اختلالات همراه با سوء مصرف در نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران.

  باقری، ن.1385. ارتباط شیوه‌های مقابله‌ای و گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان منطقه 8  دانشگاه آزاد اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

     پیرجلیان، م.1380. سوء استفاده از مواد مخدر و ارتباط آن با میزان عزت نفس و مفهوم خود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

   جعفرنژاد، پ.1382. بررسی رابطه بین5 عامل بزرگ، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روان‌شناختی در دانشجویان کارشناسی تربیت معلم سال تحصیلی82-81 پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.                                                                                                                                    

   حکیم الهی، ر.1389. بررسی رابطه دلبستگی به والدین و همسالان و ابعاد جهت گیری مذهبی با شادکامی  در دانش آموزان دبیرستانی شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

  خالقی تارجی، م.1390. نقش پیش‌بینی‌کنندگی سبک‌های دلبستگی و کمال‌گرایی در خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

  خورشیدیان، ن.1389. تعیین رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و علائم اختلالات روانی با فرسودگی  شغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه شیراز.                                    

  دهقانی، م.1381- رابطه سبک‌های دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیرمعتاد (مراکز خود معرف استان بوشهر). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

   ذولفقاری مطلق، م.1386.بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کاهش علائم اضطراب جدایی.     پایان نامه درجه دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.             

  ربانی، ن .1390. بررسی دو الگوی پیش بینی کنندگی اختلالات رفتاری توسط ابعاد مهارت‌های اجتماعی و ابعاد سبک‌های دلبستگی در دختران و پسران کم توان ذهنی دوره ابتدایی. پایان نامه کارشناسی    ارشد روان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز.                                                                                

  رضایی دوگاهه، آ. 1379. بررسی نیمرخ روانی افراد معتاد با استفاده ازMMPI-2 . پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران.                                                              

  رحمتی، ع.1383- آموزش مهارت‌های مقابله‌ای در تغییر نگرش نسبت به سوء مصرف مواد در دانشگاه کرمان. پایان نامه درجه دکتری روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.                                      

  زرین کلک، ح.1388. تأثیر آموزش مؤلفه های تاب‌آوری بر کاهش سطح اعتیاد پذیری و تغییر نگرش دانش آموزان مقطع متوسطه ساکن در حومه تهران نسبت به مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی.                                                                             

  سلیمانی، ح.1388. الگوی پیش بینی کننده سبک‌های دلبستگی کودک توسط هیجانات مادر در دو گروه  دانش آموزان عادی و کم توان ذهنی آموزش پذیر دبستانی با توجه به جنسیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه شیراز.            

  شعاع کاظمی، م.1384- بررسی تأثیر درمان زیستی- روانی و اجتماعی بر مصرف کنندگان هروئین. پایان نامه درجه دکتری روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.                                                                 

  عسکری، م.1380. بررسی رابطه سبک دلبستگی و سخت رویی با آمادگی به اعتیاد. پایان نامه کارشناسی           ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.                                     

  عمرانیان، م.1390. بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی در فرزندان مادران شاغل وغیر شاغل. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه شیراز.

  عباسیان، ح؛ فاتحی زاده، م. 1382- هنجاریابی فرم کوتاه آزمون طرح‌واره‌های شناختی بر روی دانشجویان    دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه اصفهان.                                  

  عطاردی، م.1389. بررسی رابطه بین سبک‌های اسنادی راهبردهای مقابله‌ای و بهداشت روان در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.

  گلی نژاد، م. 1380. بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و مشکلات بین شخصی دانشجویان ساکن در     خوابگاه‌های دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.            

  محمدخانی،ش.1385. مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر و ارزیابی اثر آموزش مهارت‌های زندگی، پایان نامه درجه دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران.

  محمدی، م.1384.بررسی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری. رساله دکتری روان شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران. 

  محمدی،ح.1389. نقش دلبستگی، ویژگی‌های شخصیتی و تاب‌آوری در گرایش دختران به فرار ازخانه.پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.                               

  موسوی، الف.1388. مقایسه سبک‌های دلبستگی و مقابله‌ای در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد غیرمبتلا. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند.             

  ملانوروزی، ح. 1386. بررسی سازه های فردی و الگوهای طرح‌واره ذهنی تفکر افسرده وار در گروه بالینی و غیر بالینی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.                          

  نوری، ف.1385. بررسی ارتباط بین الگوهای تربیتی خانواده با اعتیاد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران.

  هژیر، ف. 1376- بررسی رابطه اختلالات شخصیت ضد اجتماعی و مرزی با اعتیاد به مواد مخدر. پایان نامه   کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران.                             

   

  فصلنامه

  ابراهیمی، آ؛ بوالهری، ج؛ ذولفقاری، ف. 1381- بررسی رابطه شیوه‌های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با میزان افسردگی جانبازان قطع نخاعی. فصلنامه اندیشه و رفتاری 2: 45- 41.

  اورکی، م.1390.بررسی رابطه خشم، خودکارآمدی، مهارت‌های مقابله‌ای و میل به مصرف مواد در گروهی از درمان‌جویان وابسته به مواد مخدر افیونی. فصلنامه اعتیاد پژوهی18: 54-39.

  اورکی، م؛ حسینی نسب باز کیائی، م .1391- مقایسه خود راهبری، نوجویی و سایر ویژگی های شخصیتی با بهبودی و بازگشت به مصرف مواد مخدر و سلامت روان گروهی از درمانجویان وابسته به مواد. فصلنامه شناخت اجتماعی1 : 33- 23.

  بشارت، م؛ فرهاد، م؛ گیلانی، ب.1385. بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و احساس غربت. فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز2و47: 23- 3.         

  بشارت، م.1386. سخت کوشی و سبک‌های مقابله با استرس. فصلنامه مطالعات روان‌شناختی2: 127-109.

  حاجبی، آ؛ فریدنیا، پ؛ ظریف، م.1386. بررسی اثربخشی آموزش بر آگاهی و نگرش نسبت به سوء مصرف مواد در کارکنان شرکت پتروشیمی منطقه پارس جنوبی.فصلنامه علمی- تحقیقی طب کار1: 19-14.

   خسروی، ز؛ سیف، س؛ عالی، ش. 1387.بررسی رابطه بین نوع فرایند طرح‌واره‌ای و نگرش به ازدواج.    فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی4: 40- 32.

  ذولفقاری، م؛ فاتحی زاده، م؛ عابدی، م.1387.تعیین رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان. فصلنامه خانواده پژوهی15: 261- 247.

  رمضانی، و؛ شمس اسفندآباد، ح؛ طهماسبی، ش.1386. بررسی پیامد های هیجانی در دانشجویان. فصلنامه      پژوهش در سلامت روان‌شناختی1: 47-38.

  زارعی، س؛ اسدی، ز.1390. مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک‌های مقابله با استرس در نوجوانان معتاد و بهنجار. فصلنامه اعتیاد پژوهی20: 104-87.

  طوفانی، ح؛ جوانبخت، م.1380. شیوه‌های مقابله و نگرش‌های ناسالم در معتادان به مواد مخدر و افراد سالم. فصلنامه اندیشه و رفتار 1و2: 62- 55.                                                            

  کیخاونی، س؛ محمد زاده، ج؛ محمدی، ج؛ نصراللهی، ع؛ بیگلری پیر احمدوند، م؛ رضایی، ر؛ رضایی طاویرانی، ک.1391.رابطه تاب‌آوری و سلامت روان با آسیب‌پذیری در برابر مواد مخدر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایلام در سال تحصیلی 90- 89. فصلنامه تاریخ پزشکی13 : 84- 68.  

  ملازاده اسفنجانی، ر؛ کافی، م؛ صالحی، آ.1390. مقایسه سرسختی روان‌شناختی و سبک‌های مقابله با فشارروانی در افراد معتاد و عادی. فصلنامه اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد 17 : 57- 41.

  محمدی، م؛ جزایری، ع؛ جوکار، ب؛ رفیعی، الف؛ پورشهباز، ع.1385. بررسی عوامل تاب‌آور در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر. فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز2 و3: 214-194.

   

   مجله

  باعزت، ف؛ ایزدی فر، ر؛ پیوسته گر، م .1388. مقایسه سبک‌های دلبستگی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال    رفتاری، نارساخوان و عادی. مجله علوم رفتاری3: 236- 231.

  بشارت، م؛ شریفی، م، ایروانی، م.1380. بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی، مجله         روان شناسی19: 289-277.

  بشارت، م؛ گلی نژاد، م؛ احمدی، الف.1382. بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مشکلات بین شخصی،         مجله اندیشه و رفتار2: 81-74.

  بشارت، م؛ کریمی، ک؛ رحیمی نژاد، ع.1385. بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ابعاد شخصیت. مجله         روان‌شناسی و علوم تربیتی 1و2: 55- 37.

  بشارت، م؛ نوربخش، ن؛ رستمی، ر؛ فراهانی، ه.1391- نقش تعدیل کننده خودتنظیم گری در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و شدت اختلال‌های مصرف مواد. مجله روان شناسی بالینی3: 32-21.      

  عاشوری، آ؛ ملازاده، ج؛ محمدی، ن. 1387. اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری در بهبود مهارت‌های مقابله‌ای در پیشگیری از عود در افراد معتاد. مجله روان‌پزشکی و روان شناسی بالینی ایران3: 288- 281.

  عزیزی، ع؛ میرزایی، آ؛ شمس، ج.1388. بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. مجله پژوهشی حکیم1: 18-11.

  رضوی، و؛ سلطانی نژاد، ع؛ رفیعی، آ.1390. مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در مردان معتاد و غیر معتاد بالای 20 سال شهر کرمان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان 3: 16-12.

   مظاهری، م.1379. نقش دلبستگی بزرگسالان در کنش وری ازدواج، مجله روان شناسی3: 318- 286.             

  مقاله

  جزایری، ع؛ دهقانی، م.1381- بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد. مقاله اعتیاد پژوهی : 66- 56.                     

  حاجی علیزاده، ک؛ بحرینیان، ع؛ نظیری، ق؛ مدرس غروی، م. 1387- مقایسه نگرش‌های ناکارآمد در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد عادی و پیامدهای روان‌شناختی آن. مقاله اعتیاد پژوهی: 78- 68.

  خوش لهجه صدق،آ؛ ابوالمعالی الحسینی، خ؛ خوش لهجه، ز؛ علیزاده فرشباف، ح؛ ایمانی، آ؛حسینی،ع.        .1391. مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگارانه افراد معتاد موفق و ناموفق به ترک و جمعیت غیر بالینی.مقاله SID شماره 23 : 60- 49.

   سهند، ب؛ زارع، ح؛ فتی، ل.1389. مقایسه حوزه های مرتبط با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در معتادان ناموفق و موفق به ترک مواد افیونی و جمعیت غیر بالینی. مقاله پژوهشی11 : 82- 65.                  

  گلزاری، م؛ عبدالله پور چناری، م.1387- اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر تغییر نگرش دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر سیرجان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر. مقاله اعتیاد پژوهی: 54-34.

  هاشم ورزی،م؛ البرزی، س؛ برزگر، م.1390. پیشگیری از اعتیاد در خانواده با تأکید بر رویکرد دلبستگی جان بالبی. مقاله پژوهشی: 19-1.                                                                   

   کتاب

  اتکنیسون، ر؛ اتکنیسون، ر؛ هلیگارد، آ.1995. زمینه روان شناسی. ترجمه براهنی، م؛ و همکاران.1378. جلد دوم، تهران: رشد، 125.                                                                                   

  ابادینسکی، ه.1384. مواد مخدر، نگاه اجمالی. ترجمه کریمی، ج؛ دهقانی کاظمی، م؛ ذکریایی، م؛ قراخانی، ع؛ انتشارات جامعه و فرهنگ، 118.

  برک، ل.2006- روان شناسی رشد: از لقاح تا کودکی. ترجمه سید محمدی، ی.1388. جلد اول، تهران:  ارسباران،616- 612.                                                                     

  خوشابی، ک؛ ابوحمزه، الف.1386.نظریه دلبستگی جان بالبی. تهران: دانژه، 44-39.

  دلاور،ع.1380. مبانی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد،280.

  دی لئون، ج. 2000. اجتماع درمان مدار جامع ترین روش درمان اعتیاد. ترجمه ابراهیمی، ع.1381. تهران: کنکاش، 117.

  رحیمی موقر، آ.1375. پیشگیری اولیه از اعتیاد. تهران: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی      کشور56- 52.                                                                                            

  کاپلان، ه؛ سادوک، ب.2003. خلاصه روان‌پزشکی: علوم رفتاری- روان‌پزشکی بالینی. ترجمه پورافکاری،    ن.1382- جلد اول، تهران: نشر آب،550.

  کادن، ر.2001. درمان شناختی- رفتاری وابستگی به مواد: آموزش مهارت‌های مقابله‌ای. ترجمه بخشی‌پور رودسری، ع. 1383- وزارت علوم تحقیقات- فناوری، دفتر مرکز مشاوره،214.                                                         

   کارول، ک.2000. رویکرد شناختی- رفتاری در درمان وابستگی به مواد. ترجمه قامت بلند، ح.1381. انتشارات یزد،321.                                             

  لیهی، ر.2005- فنون شناخت درمانی. ترجمه فتی، ل؛ و همکاران.1387- تهران: دانژه، 57 .

  مناجاتی، و؛ فرنام، ر؛ محمدی، م.1382- درمان اعتیاد. تهران: دریای نور،49- 48.

  نوری، ر.1383- مهارت مقابله با استرس ویژه دانش آموزان.تهران: انتشارات طلوع دانش، 67-65.

  یانگ، ج؛ کلوسکو، ژ؛ ویشار، م. 2003- طرح‌واره درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی. ترجمه حمیدپور، ح؛ اندوز، ز.1386. تهران: ارجمند،186.   

   

   

   

   

  Refrences

   

    Anderson,k.,Rieger,E.,& Caterson,I.(2006).A comparison of maladaptive schema in treatment-seeking obese adults and normal-weight control subjects.Journal of Psychosomatic Re search,60:245-252.

  Aieken,W.Dreger,B(2006)predictorsof drug and alchol abuse among adolescences .pergamon.316-320.

  Brook,U(2002)addiction among highschool pupils in holon and their attitudes to  wards drugs. Journal of tropical pediatrics.89-90.

  Braverman, M.T. (2001). Applying Resilience Theory to the Prevention of Adolescent Substance Abuse. The University of California, Davis, Center for Youth Development.109-121.

   Connor, Kathryan M, Davidson, Jonathan. (2003). Development of a new resiliency scale. Research article.

  Collins & Read (1990), Adolt Attachment scale, Retrieved From: www.gse.uci.edu/ childcare.

  casidy, j. & shaver, p.r. (1999); hand book of attachment, theory; research and  clinical application london; routledge,245-257.

  endler, n.d & parker, j.d.a. (1990); multidimensional assessment of coping: a  critical evaluation; journal of personality and social psychology,73-89.

  Gassp.M.r(2004)coping style of substance- abuse patients. Journal of clinical  psychology. 69(12) Brandon,95-114.

  Janson, L. A., Jackson, H. J. (2004). Eerily maladaptive schemas in personality disorder  individuals. Journal of personality Disorders, 18, 467-478

  Lewinsohn, P. M., Gotlib, I. H., & Seeley, J. R. (1995).Adolescent psychopathology: Specificity of psychosocial risk factors for depression and substance abuse in older adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 1221-1229.

  Middlemiss, W. (2005). Prevention and Intervention: Using Resiliency-Based Multi Setting Approaches and a Process-Orientation. Child and Adolescence Social Work Journal. Vol. 22, No.1.85-103

  McKee, S. A., Hinson, R. E., & Wall, A. M. (1998). Alcohol outcome expectancies and coping styles  as predictors of alcohol use in young adults. Addictive Behaviors, 23, 17-22.

  McCromick, R.A, Dow ad, E. T. Quirk, s, zegarra, I. H (1998).“The relation of NEO personality– pipgrformance tocopiuy styles”. Patterns of use, and triggers for use among subestance abusers” .journal addict behaviour, 23 (4): 497-507.

  Robinson, S. M., & Walsh, J. (1994). Cognitive factors affecting abstinence among adolescent polysubstance abusers. Psychological Reports, 75, 579-589.

  Rosenstein and horowitz; (2006); http://www.substanceabuse policy.com

  SIMONS,S, CARVEY.B(2005) attitudes toward marijuana use and drug. Free experience. Elsevier.16(2),129-131.


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, پروژه درباره پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه سبک ‌های دلبستگی ، مهارت‌ های مقابله‌ای ، طرحواره‌ های ناسازگار اولیه و تاب ‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : عمومی چکیده: موضوع: تبیین نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در رابطه ای بین سبک های دلبستگی و تاب آوری این مطالعه نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای را در رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری مورد بررسی قرار داد. نمونه مورد بررسی 250 نفر ازدانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر ارسنجان با روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چند ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی بالینی چکیده مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی((M.A)) چکیده : پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل 75 ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری کودکان) چکیده : مقدمه : سبک های دلبستگی عامل مهمی در تعیین آسیب های روانشناختی بویژه پرخاشگری افراد می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان پرخاشگری در انواع سبک های دلبستگی درنوجوانان14-18ساله مقطع متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی 93-92 بود. مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی 692 دانش آموز 14-18ساله پایه ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده فارسی هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ...

بررسی نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه درپیش­بینی رفتارهای پرخطر دانش­آموزان چکیده طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات ...

رساله دکترا در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی چکیده: هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­ های ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش: روش این تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه های آزمایش و گواه استفاده شده است.جامعه آماری: این پژوهش120 دانشجوی ورودی نیمسال دوم تحصیلی بودند. نمونه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: روان شناسی (M.A) گرایش: روان شناسی تربیتی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان کلینیک درمانی و بازتوانی پویا، شهرستان بندر لنگه در سال 1392می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کننده گان با حجم 86 نفر می باشد. حجم نمونه شامل 30 از بیماران معتاد اقدام به ترک می باشد که ...

ثبت سفارش