پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391)

word 3 MB 30310 104
1392 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش: عمومی

  مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391)

   

   

  چکیده

  تحقیقات مختلف، نقایص شناختی را به عنوان یکی از جنبه های مهم اسکیزوفرنیا مطرح کرده اند. علاوه بر این وجود روانپریشی در این بیماران می تواند بر میزان نقص در عملکردهای اجرایی تاثیرگذار باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار است. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای می باشد. بدین منظور از روش نمونه گیری در دسترس که شامل 30 بیمار اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریش (15 زن ، 15 مرد) و 30 بیمار افسرده اساسی بدون علائم روانپریشی (15 زن، 15 مرد) و 40 نفر آزمودنی بهنجار (20 زن، 20 مرد) از بیمارستان اعصاب و روان دکتر محرری شهر شیراز انتخاب شدند و بر اساس متغیرهای سن و جنس و تحصیلات همسان سازی شدند. عملکردهای اجرایی آزمودنی ها به وسیله آزمون های دسته بندی ویسکانسین، آزمون کلمه و رنگ استروپ، پرسشنامه سلامت عمومی و آزمون مهک مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون F یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد. نتایج نشان داد در آزمون ویسکانسین بین بیماران اسکیزوفرنیا علائم روانپریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی در آزمون کلمه و رنگ استروب بین عملکرد بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روان پریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی و افراد بهنجار در زمان واکنش تفاوت وجود داشت همچنین بین آزمودنیهای زن و مرد در آزمونهای استروپ و وسیکانسین تفاوت معناداری وجود نداشت و نیز نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که عامل تحصیلات و سن تاثیری درمقیاس عملکرد اجرایی نداشتند ولی نتایج نشان داد عامل تغییرات هوش مرضی بر روی عملکرد گروه ها تاثیر دارد ولی به تنهایی نمی تواند پیش بینی کننده باشد.

  نتیجه گیری: به طور کلی آسیب بیشتر عملکردهای اجرایی در آزمون جور کردن کارتهای ویسکانسین و آزمون کلمه و رنگ استروپ با استعداد روان پریشی مرتبط می باشد و همچنین جنسیت تاَثیری در عملکرد اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روان پریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی و افراد بهنجار ندارد.

  کلید واژه ها : عملکردهای اجرایی ،اسکیزوفرن بدون علائم روانپریشی ،افسردگی بدون علائم روانپریشی،آزمون جورکردن کارتهای ویسکانسین،ازمون کلمه و رنگ استروپ    

  «شواهد قابل ملاحظه ای از مطالعات پسامرگی مغز بیماران وجود دارد که مؤیّد نا هنجاری ای اناتومیک قشر جلوی پیشانی در اسکیزو فرنی است. روشهای تصویر برداری کارکردی مغز نیزنقایص کارکردی را در ناحیه جلوی پیشانی نشان داده اند.از مدتها پیش مشخص شده است که چنین علا مت اسکیزوفرنی شبیه علایمی است که در مورد لوبوتومی پره فرونتال یا سندرم های لوب پیشانی دیده می شود.»(رضاعی،1385،ص19).

  ناحیه ارتباطی پره فرونتال قادر به فراخوانی اطلاعات از نواحی گسترده ای از مغز و سپس استفاده از آن در الگو های عمیق تفکر برای دست یابی به الگو های مورد نظر است . نقص در ناحیه پره فرونتال باعث اختلال دراعمال اجرایی یعنی فرایند های عصب- روانشناختی که برای تطابق با محیط ضروری است، می گردد . اعمال اجرایی شامل توانایی هایی نظیر طرح ریزی ، ابتکار عمل ، انعطاف پذیری ، حفظ انگیزش ، توانایی شناخت وتغییر توالی ها، توانایی استفاده از سر نخ ها و باز خوردهابرای انجام رفتار هدف دار ، توانایی تفکر انتزاعی (افزایش عمق و ارتباط افکار)، و حفظ همزمان تعداد زیادی واحد اطلا عاتی وسپس فراخوانی این اطلاعات برای انجام اعمال بعدی می باشد (کلان[1]،کنن[2]، 2000).

  مطالعات مربوط به جریان خون منطقه ای مغز (RCBF)[3] با استفاده از ترمو گرافی گسیل پوزیترون (SPEST_PET)[4] نشان داده است که اختلال در پاسخگویی آزمون ویسکانسین بااختلال عملکرد لوب فرونتال مشاهده شده است (استراتا و دانیلو[5]،2000).

  تحقیقات نشان داده اند که بیماران مبتلا به اسکیزو فرنیا در مقایسه باافراد بهنجار نقایص شناختی بیشتری دارند.از جمله نقایص موجود می توان به نقص عملکرد اجرایی اشاره کرد . در تعریف عملکرد اجرایی ،لزاک[6]، 1995گفته است:عملکرد اجرایی مستلزم توانایی شخص در نظم دهی وهدایت رفتار خود است .این کار کردهارا می توان به بخش های فرعی شامل نیت و اراده، برنامه ریزی، اقدام هدفمند و عملکرد موثر تقسیم کرد (به نقل پاشا شریفی، 1386).

  بر خلاف اهمیت توانایی های اجرایی، در موقعیت سنجش روانی این امر نادیده گرفته می شود. یکی از دلایل این کار ان است که عملکرد اجرایی دچار اختلال شود، در صورتی که سایر کارکرد های شناختی سالم بنظر می رسند. گراث- مارنات (2003، ترجمه پاشا شریفی و نیکو، 1386 ). برخی شواهد وجود دارند که نشان می دهند، هوش بیمار پس از ضایعه قطعه پیشانی در واقع افزایش نشان می دهد اما از نظر توانایی های اجرایی دچار اختلال هستند (همان منبع).

  عملکردهای اجرایی به عنوان فرایند های پیچیده ای تعریف می شوند .که در حل مسائل جدید به کار می روند .این فرایند شامل آگاهی از مسائل موجود وارزیابی آن ،تحلیل شرایط مساله وفرمول بندی هدف های خاص ، ایجاد مجموعه ای از طرحها ونقشه ها به منظور مشخص کردن اعمال مورد نیاز برای حل مسئله ، وتغییر طرح های غیر موثر وتغییردر جهت اجرای طرح های موثر تر ، مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج قبلی (در صورتی که از طرح جدیدی متناسب با موقعیت مساله استفاده شده باشد )، اتمام طرح هنگامی که نتایج رضایت بخش است ودر نهایت حفظ طرح وبازیابی آن برای مواجعه با مساله یا مساله مشابه در آینده می باشد گراث-مارنات(2003،ترجمه پاشا شریفی و نیکخو ،1386).

  به طور معمول عملکرد اجرایی با آزمون کلمه و رنگ استروپ[7] (گلدن[8]،1987) و آزمون جور کردن کارت های ویسکانسین[9] (گرانت وبرگ[10]،1993 )موردسنجش قرار می گیرند هبن[11]، میلبرگ[12] (2002، ترجمه حق شناس، 1387).

  در واقع هدف از تحقیق ، بررسی عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار به وسیله دو آزمون رنگ وکلمه استروپ وآزمون جور کردن  کارت های ویسکانسین می باشد.

   

  1-2- بیان مسئله

  اسکیزوفرنی(روانگسیختگی) سندرمی بالینی شامل اسیب شناسی روانی متغییر اما عمیقاً ویرانگر است که شناخت، هیجان، ادراک و سایر جنبه های رفتار را دربرمی گیرد. شیوع مادام العمر اسکیزو فرنی در ایالات متحده 1 درصد است، به این معنا که از هر 100 نفر، تقریباً یک نفر به اسکیزوفرن مبتلا خواهد شدو همچنین شواهد قابل ملاحظه ای از مطالعات پسامرگی مغز بیماران وجود دارد که مؤید نابهنجارهای آناتومیک قشر جلوی پیشانی در بیماران اسکیزوفرنی است و تخمین زده می شود که عوامل فرهنگی و اقتصادی اجتماعی زیان های مالی ناشی از اسکیزوفرنی در ایالات متحده، از مجموع خسارات ناشی از تمام سرطان ها نیز بیشتر است کاپلان وسادوک[13] (2007،ترجمه رضاعی،1390)

  طبق متن بازبینی شده چاپ چهارم (DSM-IV-TR)[14]، اختلال افسردگی اساسی بدون سابقه ای از اختلال مانیا، مختلط، یا هیپومانیا رخ می دهد. دوره ی افسردگی اساسی باید حداقل دو هفته طول بکشد و همچنین دارای چهار علامت از فهرستی شامل تغییرات اشتها و وزن، تغییرات خواب و فعالیت، فقدان انرژی، احساس گناه، مشکل در تفکر و تصمیم گیری، و افکار عود کننده مرگ یا خود کشی را هم داشته باشد. اختلال افسردگی در بین اختلالات روان پزشکی بالاترین شیوع (17درصد) را داشته است (همان منبع).

  باتوجه به شیوع بالای افسردگی اساسی و همچنین مشکلات و زیانهای مالی اسکیزوفرنی این تحقیق مفید می باشد، همچنین تحقیق در زمینه ی مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزو فرنیا، افسردگی اساسی بدون روان پریشی و افراد بهنجار به وسیله کارتهای ویسکانسین تاکنون صورت گرفته است اما تحقیقی که عملکرد های اجرایی این گروها را با آزمون کلمه و رنگ استروپ بسنجد تا کنون صورت نگرفته است از این رو تحقیق حاضر در همین راستا تحت عنوان مقایسه عملکرد های اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روان پریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی و افراد بهنجار می باشد.

   

  1-3- تعریف مفاهیم

  1-3-1 اسکیزوفرنی

  اسکیزوفرنی (روانگسیختگی) سندرمی بالینی شامل اسیب شناسی روانی متغیر اما عمیقا ویرانگر است که شناخت، هیجان، ادراک و سایر جنبه هایی رفتار را درگیر می­کند بروز این تظاهرات در افراد مختلف و در طول زمان متفاوت است اما تاثیر بیماری همواره شدید ومعمولا دیرپا است.

   کاپلان و سادوک[15] (2007،ترجمه رضاعی،1390).

   

  1-3-2 افسردگی اساسی

   افسردگی در اصطلاح بسیار وسیع و تا حدودی مبهم است. برای فرد عادی حالتی مشخص با غمگینی گرفتگی و بی حوصلگی ، وبرای پزشک گروه وسیعی از اختلالات خلقی با زیر شاخه های متعدد را تداعی می کند (پورافکاری، 1386 ).

   

   

  1-3-3علایم روانپریشی

  روانپریش اصطلاحی پوششی برای تعدادی از اختلالات روانی شدید چه با منبع عضوی وچه هیجانی. در روانپزشکی معاصر ویژگی تعیین کننده این گروه از اختلالات در واقعیت سنجی است یعنی بیمار از واقعیات برونی استنباط های نادرست به عمل می آورد و در افکار وادراکات واحساسات خود علیرغم وجود قرائن مخالف دچار اختلال می گردد .علائم کلاسیک این اختلال شامل توهمات، هذیان ها، رفتار قهقرایی بارز، خلق نامتناسب وتکلم بی ربط می باشد (پورافکاری، 1386).

   

  1-3-4 عملکرد اجرایی

   لزاک[16] ( 1995) در تعریف عملکرد اجرایی گفته است : عملکرد اجرایی مستلزم توانایی شخص در نظم دهی و هدایت رفتار خود است .این کارکردها را می توان به بخش های فرعی شامل نیت و اراده، برنامه ریزی، اقدام هدفمند و عملکرد موثر تقسیم کرد (به نقل پاشا شریفی، 1378).

   

  1-4- تعریف عملیاتی

  در پژوهش حاضر داده های اندازه گیری از انعطاف پذیری شناختی،، مقاومت در برابر تداخل محرکهای بیرونی، و توانایی باز داری کردن یک پاسخ کلامی غالب یا مسلط بیماران اسکیزو فرنی وافسردگی اساسی و همچنین افراد بهنجار به وسیله آزمون رنگ و کلمه استروپ بدست می آید و همچنین داده های اندازه گیری شده از استدلال انتزاعی، مفهوم سازی، و پاسخ دهی تکراری از طریق آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین بدست می­آید.

   

   

   

  1-5-اهمیت تحقیق:

  همانگونه که ذکر شد با توجه به شیوع بالای افسردگی و زیانهای مالی بیماری اسکیزوفرنیا و همچنین وجود مشکلات زیادی در زندگی این بیماران و خانواده های آنها کاپلان و سادوک (2007، ترجمه رضاعی،1387) این تحقیق می تواند کمکی ناچیز در جهت شناخت این بیماریها و رفع مشکلات بوجود آمده باشد. تحقیقات حاکی از نقایص در عملکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرن بوده است (هیرش-استون[17]، واینبرگر[18]، 1997،کلان و کنن[19] 2000 و استراتا و دانیلو[20]، 2000).

  عملکردهای اجرایی به عنوان فرآیندهای پیچیده ای تعریف میشود که در حل مسایل جدید به کار می رود(گراث-مارنات،2000). با توجه به نقش مهم عملکردهای اجرایی لذا بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد که می تواند شواهدی از مشکلات و تفاوت های این بیماران را با افراد عادی و همچنین تفاوت بیماران اسکیزوفرن با افسرده اساسی بیان کند.

   

  1-6- اهداف تحقیق:

  1-6-1- اهداف علمی

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپزشکی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار می باشد.

   

  1-6-2- اهداف کاربردی:

  از جنبه کاربردهای عملی یافته های این پژوهش، می توان به اطلاعات مهمی که برای خانواده ها، روانشناسان، مشاوران ومراجعه قانونی در جهت شناسایی علل و رشد ناسازگاری بیماران اسکیزوفرن و افسردگی اساسی فراهم می سازد، اشاره کرد. به این صورت که خانواده با تجدید نظر کردن در رفتارهای ناسازگارانه این بیماران و شناخت بیشتر مشکلاتشان و همچنین با پذیرفتن آنها در جهت درک افکار، عقاید و احساسات این بیماران باعث فراهم ساختن محیطی حمایت کننده که منجر می شود به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی این بیماران شوند، همچنین نتایج این پژوهش برای روانشناسان و مشاوران می تواند سودمند واقع شود به این صورت که با بهره گیری از نتایج چنین پژوهش های در زمینه مشاوره و درمان مشکلات خانواده ها که بدلیل مشکلات سازگاری بیماران خود مراجعه می کند و همچنین با در نظرگرفتن پیامدهای نقایص این بیماران به مراجعان خود چه در زمینه مشاوره ازدواج و چه در زمینه مشاوره خانواده جهت پذیرش مشکلات شناختی و حمایت کردن بیشتر این افراد و معرفی راه حل هایی مفید جهت برخورد با این بیماران توجه بیشتری نمایند. و در نهایت یافته های تحقیق حاضر می تواند در مراجع قانونی باارزش باشد از آن جهت که این بیماران به دلیل نقیصه های شناختی مورد سوء استفاده اطرافیان قرار می گیرند.

   

  [1] - Clahn

  [2] - Cannon

  [3] - Regional Cerebral Blood flow

  [4] - positron Emission Tomography

  [5] - Strata and Danelu

  [6] - Lezak

  [7] - Stroop color and Word Test

  [8] - Golden

  [9] - Card Sorting Test Wisconsin

  [10] - Grant and Berg

  [11] - Hebben

  [12] - Milberg

  [13] - Kublan & Sadock

  [14] - Diagnostic and  Statistical Manual of Mental Disorders IV text revision (DSM-IV-TR)

  [15] - Kublan & Sadock

  [16] - Lezak

  [17] - Herish - Stoven

  [18] - Weinberge

  [19] - Clahn & Canon

  [20] - Stratta & Danelu

  The Comparison of  Executive Function in Patientswithout Active Symptom of Schizophrenia, without Active Symptom of Major Depression and Normal Individuals in Shiraz(2012)

   

  Abstract

  Different studies have proposed  the cognitive deficits as one of the main aspects of schizophrenia. for the more, the presence of psychosis in theses patients can influence the degree of deficiency in executive functions.TheProposeof this study is to compare  the executive function in the patients with without active Symptom of Schizophrenia, without active Symptom of major depression and normal  individuals. In this causal comparative research, 30patients without active Symptom of Schizophrenia (15 male,15female) and 30 patients without active Symptom of depression(15male,15female) and 40 normal subjects(20male,20 female)where selected Doctor Moharrei neuro-psychotic hospital in Shiraz through available sampling method which were matched according to age , sex and level of education .the executive functions of subjects were evaluated using Wisconsin card sorting test , strop word and color test ,GHQ test and Mahak test ,and data were analyzed using MANOVA .one-way F test and Ben Forney poat-hoc test.

  The results show that there is no signification difference was found between without active Symptom of  schizophrenia and without active Symptom of  major depression and normal subjects in Wisconsin card sorting test but there is difference between without active Symptom of schizophrenia and without active Symptom of major depression patients and normal subject sin time reaction in word and color strop test .Also there is no significant difference between male and female subjects in word and color strop test and Wisconsin card sorting test and also the results of  MANOVA  show that the level of education and age have no affect on executive function , but morbid intelligence changes have affect on groups funcation . but it cannot predict by  itself.

  Conclusion: Generally, greater imparment in executive function in the wiscansin card sorting test and word and color stroop test is mainly associated with potention of psychosis, and also sex has noeffection on executive funcyion in without active Symptom of  schizophrenia without a ctive Symptom of major depression and normal individuals.

  Key words: Executive Function ,without active Symptom of Schizophrenia , without active Symptom of  Depression , Wisconsin card sorting test , Stroop Word and Color Test .

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان 

    صفحه

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1مقدمه.................................................................................................................................................................................. 1

  1-2بیان مسئله........................................................................................................................................................................ 3

  1-3تعریف مفاهیم................................................................................................................................................................... 4

  1-3-1اسکیزوفرنی................................................................................................................................................................. 4

  1-3-2افسردگی اساسی........................................................................................................................................................ 4

  1-3-3علایم روان پریشی..................................................................................................................................................... 4

  1-3-4عملکرد اجرایی........................................................................................................................................................... 4

  1-4تعریف عملیاتی................................................................................................................................................................. 5

  1-5 اهمیت تحقیق................................................................................................................................................................. 5

  1-6 اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................. 6

  1-6-1اهداف عملی................................................................................................................................................................ 6

  1-6-2 اهداف کاربردی......................................................................................................................................................... 6

  فصل دوم: پیشینه پژوهش

  2تاریخچه.................................................................................................................................................................................... 8

  2-1اسکیزوفرنیا........................................................................................................................................................................ 8

  2-2افسردگی اساسیMDD................................................................................................................................................ 9

  2-3عملکرد اجرایی............................................................................................................................................................... 10

  2-4 آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین WCST .................................................................................................... 12

  2-5 آزمون رنگ وکلمه استروپ....................................................................................................................................... 14

  2-6 نتایجی از عوامل مؤثر بر آزمونهای ویسکانسین و استروپ............................................................................... 15

  2-6-1جنس........................................................................................................................................................................... 15

  2-6-2 سن و تحصیلات..................................................................................................................................................... 15

  2-6-3 هوش.......................................................................................................................................................................... 16

  2-7 پیشینه تحقیقات آزمون ویسکانسین در اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی................................................... 16

  2-8 پیشینه تحقیقات آزمون کلمه و رنگ استروپ در اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی.................................. 19

  2-9- جمع بندی کلی از یافته های پژوهش انجام شده........................................................................................... 21

  3-9 فرضیه تحقیق......................................................................................................................................................23

  فصل سوم: روش تحقیق

  3 چارچوب روش تحقیق...................................................................................................................................................... 25

  3-1مقدمه................................................................................................................................................................................ 25

  3-2 نوع روش تحقیق.......................................................................................................................................................... 25

  3-3 جامعه آماری.................................................................................................................................................................. 25

  3-4 گروه نمونه و روش نمونه گیری................................................................................................................................ 25

  3-5 ابزار پژوهش................................................................................................................................................................... 25

  3-5-1پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) : .............................................................................................. 26

  3-5-2 آزمون مهک.............................................................................................................................................................. 27

  3-5-3 آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین WCST : ........................................................................................... 28

  3-5-4 آزمون رنگ و کلمه استروپ................................................................................................................................ 29

  3-6 روش اجرا....................................................................................................................................................................... 30

  3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................................................................................................. 30

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

  4-1مقدمه................................................................................................................................................................................ 32

  4-2 توصیف داده ها............................................................................................................................................................. 32

  4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی................................................................................................................ 32

  4-2-2 توصیف متغیر هوش پیش مرضی...................................................................................................................... 35

  4-2-3 توصیف متغیر سلامت عمومی............................................................................................................................ 37

  4-3 تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی................................................................................................................... 39

  4-3-1 فرضیه اول پژوهش................................................................................................................................................ 43

  4-3-2 فرضیه دوم پژوهش................................................................................................................................................ 43

  4-3-3 فرضیه سوم پژوهش.............................................................................................................................................. 43

  4-3-4 فرضیه چهارم پژوهش........................................................................................................................................... 43

  4-3-5 فرضیه پنجم پژوهش............................................................................................................................................. 45

  4-3-6 فرضیه ششم پژوهش............................................................................................................................................ 45

  4-3-7 فرضیه هفتم پژوهش............................................................................................................................................. 45

  4-3-8 فرضیه هشتم پژوهش........................................................................................................................................... 45

  یافته های اضافی..................................................................................................................................................................... 46

  بررسی همبستگی بین متغیرها.......................................................................................................................................... 46

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  مقدمه......................................................................................................................................................................................... 50

  5-1 بحث و نتیجه گیری.................................................................................................................................................... 52

  5-2 محدودیتهای پژوهش................................................................................................................................................... 58

  5-3پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی...................................................................................................................... 58

  5-3-1 پیشنهادهای اجرایی............................................................................................................................................... 58

  5-3-2 پیشنهادهای کاربردی............................................................................................................................................. 58

  منابع فارسی ولاتین............................................................................................................................................................... 61

  منبع:

  منابع فارسی

   انجمن روانپزشکی آمریکا. (1381). متن تجدید نظر شده راهنمایی وتشخیصی و آماری اختلال‌های روانی( ترجمه دکتر محمد رضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس). تهران: انتشارات سخن. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2000).

   پورافکاری، نصرت الله. (1386). فرهنگ جامع روانشناسی-روانپزشکی، تهران. فرهنگ معاصر. جلد دوم.

   پورآقاروده برده، فاطمه، و کافی، موسی، و کریمی علی آبادی، تمجید، و دل آذر، ربابه. (1391). مقایسه درجاماندگی عملکرد و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، کم توان ذهنی و عاری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، شماره 65، 1391، 26-34.

  تقوی،محمد رضا. (1380).بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی  . GHQمجله روانشناسی .5(4).27-19.

   حق شناس، حسن. (1379). ساخت و هنجاریابی آزمون خواندن کلمات به عنوان مقیاس کلامی(مهک). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی(اندیشه و رفتار). سال 6، شماره 1. صفحه 51-59.

   حسنی، فاطمه. (1386). مقایسه بین خودپنداره بدنی با عزت نفس وسلامت عمومی در افراد عادی و گروهی از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره و تغذیه در شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد.

   داودی، اعظم، و طاهر نشاط دوست، حمید، و پاشا شریفی، حسن. (1390). مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرینا، افسردگی اساسی بدون روان پریشی و افراد بهنجار در شهر تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 14، شماره 4، 1390، 19-10.

   سادوک، بنیامین؛ سادوک، و یرجینیا. (1383). چکیده روان پزشکی بالینی( ترجمه نصرالله پورافکاری). تهران: انتشارات آزاده. (تاریخ انتشار به زبان اصلی2003).

   سادوک، ویرجینیا؛ سادوک، بنیامین. (1390). علوم خلاصه روانپزشکی و رفتاری( ترجمه فرزین رضاعی). تهران: انتشارات ارجمندی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی2007).

   سلیمانی، علی. (1387). مقایسه بیماران اسکیزوفرینا، دوقطبی و افرادبهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

   شاهقلیان، مهناز، و آزاد فلاح، پرویز، و فتحی آشتیانی، علمی، و خدادادی، مجتبی. (1390). طراحی نسخه نرم افزاری آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین(WCST): مبانی نظری، نحوه ی ساخت و ویژگی های روانسنجی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، شماره4، سال اول، 1390، 133-112.

   طارمیان، فرهاد. (1373)، نارسایی توجه در اسکیزوفرینا، پژوهشهای روانشناختی، دوره 3، شماره 1 و 2، 74-59.

   طوفانی، حمید، و بهدانی، فاطمه. (1381). مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیر مبتلا به حرکت پریشی دیر رس، بستری در بیمارستان های ابن سینا و حجازی مشهد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال 4، شماره 9، 1385، 26-30.

  کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین. (1381). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری- روانپزشکی  (ترجمه نصرت اله پورافکاری). تهران: انتشارات شهرآب- آینده سازان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2002).

   مارنات، گری، گراث. (1386). راهنمای سنجش روانی (ترجمه پاشا شریفی، حسن؛ نیکخو، محمدرضا). تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2003).

   مشهدی، علی، و حمیدی، ندا، و سلطانی فر، عاطفه، و تیموری، سعید. (1390). بررسی پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون کلمه و رنگ استروپ رایانه ای. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1(2)، 104-87 .

   نجاریان، بهمن، براتی شده، فرید. (1372). آزمون کلمه و رنگ استروپ. مجله پژوهشهای روانشناختی، دوره 2، شماره 1 و 2، 1372، 64-55.

   نادری، ن، عشایری، ح، و یاسمی، م. (1373). بررسی پردازش اطلاعات و برخی از عملکردهای نور و پسیکولوژی مبتلایان به اختلال وسواسی فکری عملی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انیستیتو روانپزشکی تهران.

   نریمانی، محمد، و پوراسمعلی، اصغر، و عندلیب کواریم، مرتضی، و آقاجانی، سیف اله. (1391). مقایسه عملکرد استروپ در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری با دانش آموزان عادی. مجله ناتوانی های یادگیری، دوره ی 2 شماره 1/158-138.

   فتحی آشتیانی، علی، و داستانی، محبوبه . (1391). آزمون های روانشناختی. تهران: انتشارات بعثت. ص309-311.

   قدیری، فاطمه، و جزایری، علی رضا، و عشایری، حسن، و طباطبایی، محمود. (1385). مقایسه نقایص کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزو- وسواس. تازه های علوم شناختی، سال 8 شماره 3. 1385، 24-11.

  قرائی، منوچهر و عاطف وحید، محمد کاظم، و نصر اصفهانی، مهدی، و اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1384). کارکردهای عصب- روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به افسردگی اساسی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی (روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران). شماره7. 346-352.

  هبن، نانسی، میلبرگ، ویلیام. (1387). مبانی ارزیابی- عصب روانشناختی (ترجمه حسن حق شناس). تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2002).

   

   

  منابع لاتین

   Abramczki, R.R.; Jordan, D.E.&Hegel, M.(1983). Reverse effect in the performance of schizophrenics. Perceptualand motor skills. 56(1), 99-106.

   Borkowska.A., Drozdz.W., Jorkowski.P. & Rybakoski.k.J. (2009).The wisconsin card sord sorting Test and The N-back Test in Mild cognitive Impairment and elderly depression. The World Journal of BiologicalPsychiatry; lo(u): 870-876.

     Barch, D.M., Chohen. J.D., Cater. C.S. (2004). Factors influencing stroop performenc in schizophrenia.NeuroPsychology.18:477-484.

   Baxter, L.R.; Saxene, S.; Brody, A.L.; Ackerman, R.F.; M.; Schewrz, J.M.; Allen Martinez, Z.; Fuster, J.M. & Phelpas, M.E.(1997). Brain mediation of obsessive compulsive symptoms: Evidence from functional brain imaging studies in the human and Nonhuman primates. ClinicalNeuropsychology, 4, 32- 47.

   Bockova, M., Chladek, J.Jurak P., Halamek, J., Rektor , I. (2007). Executive functionins processed in the frontal and lateral temporal cortices: intracerebral study. Clinical Neuro physiology, 118. 2625-2636.

   Catafau, A.; Parellada, E.; lomena, F.; Bernardo, M.; Setoain, J.; & Catarineu, S. (1998). Role - of the cingulate gyrus during the wisconsin card sorting test: A single photon emission-computeutomography study in normal volunteers. Psychiatry Research:Neuroimaging, 26, 67-74.

   Cattell, J.M. (1890). The time it takes to see and name objects. Mind, 11, 63-65.

   Cavallaro R, Cavedini P., Mistrettu P., Bassi T., Angelone S.M., Ubbiali A., et al.(2003).Basal corticofrontal circuits in schizophrenia and obsessive – compulsive disorder: a controlled, double dissociation study. Biol Psychiatry , 54: 437 – 43.

  Chan, D.W.& Chan, T.S.C.(1983).Reliability,validity and the structure of  the General Health  Questionnaire in an Chines version context. Psychological medicine, 13,363-72.

   Clahn ,D.C. , Cannon ,R.C. (2000). Working memory constrains abstraction schizophrenia. Biol Psychiatry , 47; 34- 42.

   Colin, M., Macleod, Penny, A. Macponald. (2000). Macleod and Macdonald- The stroop effect and attention.383-391.

   Collette, T., Van Derlinden, M. (2002). Brain imaging of the central executive component of working memory. Neuroscience and Biobe havior Review , 26, 105- 125.

   Connor,A; franzen. M.; Micheal, D.& Sharp, B. (1988). Effects of paractice and differential instruction on stroop preference. International Journal of ClinicalNeuropsychology, 10: 1- 4.

   Csrnansky, J.G. (2002). Schizophrenia:anewguide forclinicians. New York: Marcel dekker.

   Dash, J.& Dash, A.S. (1982). Cognitive developmental studies of the stroop phenomenon: cross-sectional and longitudinal data. In dian psychologist, 1,24-33.

   Eling, D., Derckx, K., Maes, R.(2008). On the historical and conceptual background of the wisconsion card sorting test. Brain and cognition, 67, 247-253.

   Fossati P., Amar G., Raoux N., Ergis A.m., Allalaire J.F.(1999). Executive Functioning and verbal memory in young patients with unipolar depression and schizophrenia. Psychiatry Res. 89: 171- 87.

   Frith, C.D. (1979). Cosciousness, in formation processing and schizophrenia. British Journal of Psychiatry.134,225-235.

  Golden, C. J. (1978).Stroop Word and Color Test. Chicago , IL: Stoelting.

  Goldeberg, D. P.,Williams, P. (1988). The Uses Guide to the General Health Questionnaire.NFER-Nelson: Windsor.

   Goldberg, T., & Weinberger, D.R. (1988). Probing prefrontal function in schizophrenia with Neuropsychological paradigms. Schizophrenia Bulletin. 14, 149-183.

   Goldberg, D.P.(1972). The detection of Psychiatric illness by questionnare. Oxford university Press: London

   Green M.F, Satz P. (1922). Wisconsin card sorting test performance in schizophrenia. American Journal of Psychiatry.; 149: 62-67.

  Grant,D.A.,Berg,E,A.(1993) Wisconsin card sorting test.Odesssa,fl:Psychological Assessment Resources.

   Hammer, A., Sorenseh, L., Ardal, G., Dedegaard, K.J., Kroken, R, Roness, A. & Lund, A. (2010). Enduring cognitive dysfunction in unipolar major depression: A tesst-restest study using the stroop-paradigm. Scandinavian Journal of psychology. 51, 304-308.

   Hoff, A.L. Vineke, M., Faustman, W.O., Horon, R., Sakuma, M., Bland Feld, H., Espinosa, S. & Delis, L.E. (1998). Sex differences in neuropsychological Functioning of First episode and chronicaly ill schizophrenic palicnts.American Journal of Psychiatry.15,1437-9.

   Hollander, E.; Wong, C.M. (1996). The Relation ship Between Executive Function Impairment and serotonergic sensitivity in obsessive – compulsive Disorder.Neropsychiarty,Neropsychoogy & Behavioral Neurology.9,230-233.

   Hrisch-Steven, R., Weinberger, D.R.(1995). Schizophrenia. London:Blackwell science.

   Hughes,C.,Graham,A.(2000).Measuring excutive Functions in childhood: Problems and solutions. Child and Adolescent Mental Health, 7,131-172.

   Josman N, Katz N. (2006). Relationships of categorization on tests snd daily tasks in patients with schizophrenia, post- stroke patients and healthy controls. Psychiatry Res. 141: 15-28.

   Kaplan HI, Sadock BJ, Gerbb JA. (2000). Kaplan and sadocks synopsis of psychiatry:behavioral sciences, clinicalpsychiatry:Trans lated by poor afkarin. Tehran. Iran. Shahreab publication.

    Kapoula, Z., Le, T.T, Bonnet, A. Bourtoire, P., Demule, E., Fauvel, C., Quilicci, C. & Yang, Q. (2010). Poor stroop performances in 15-year-old dyslexic teenagers. Experimental Brain Research. 203:419-425.

   Kaufmann, L., koppel Staetter, F., Delazer, M., Siedentop ,F., C.; Rhomberg, D.; & Golaszewski, S. (2005). Neural correlates of distance and congruiry effects in anurmerical stroop task. Anerent FMRI study. Neuroimge. 15, 888-898.

  Keyes, S. (1984). Gender stereotypes and personal adjustment: Employing the PAQ, TSBI and GHQ with sampels of british adolescents. British Journal of Social Psychology. 23:173-80.

   Landro, N.I., Stiles, T.C., & Sletvold, H. (2001). Neuropsychological function in nonpsychotic unipolar major depression. Neuropsychiatry, Neuropsychology &Behavior Neurology, 14, 233-240.

   lefrancois, G.R. (1980). Psychology. Belmount, calfornia: wadsworth publishing company.

   Lezak MD. (1995). Neuropsychological assessment:oxford university press.

   Liotti, M., Mayberg, H.S. (2001). The Role of Functional Neuroimging in the Neuropsychologe of Depression, Journal of clinical and Eeprimental Neuropsychologe , 23 : 121-136.

   Llonen T, Taiminen T, Lauerma H, Karlsson H, Helenius HY, Juimala P, et al.(2000). Impaired wisconsin card sorting test Performance in First-Episode  Schizophrenia :Resource or Motivation Deficit?Compr Psychoiatry.41:385-91.

   Lombardi, W.J.; Andreason, P.J.; Sirocco, K.Y.; Rio, D.E.; Gross, R.E.; umham, J.C. (1999). Wisconsin card sorting Test performance following head injury: Dorsolateral Fronto-strialal circuit activity predicts perseveration. Journal of clinical and Experimental Neurophysiology, 21, 2-16.

   Macleod, C.M. (1991). Half acentury of research on the stroop Effect: An intergrative review. Psychological Bulletin, 109. 162 – 203.

   May berg, H.S, liotti, M., Brannan, S.K., MC. Ginnis, s., Maharin, P.K., Jerabek, P.A., Silva, j.A & etal (1999). Reciprocal Limbie-ctical Functional nagative Mood: converging PET Finags in Depression and Normal sadness, American Journal psychiatry, 159: 657- 682.

   Miller, B.; &, Cummings, J. (2007). The human frontallobes (2 and ed). New York: the Guifordpress.

   Morice R,Delahunty A.( 1996). Frontal/executive impairments in schizophrenia. Schizophr Bull.: 22: 125-37.

   Moritz S, Birkner C, kloss M, Jahn H, Hand I, Haasen C, et al .(2002). Executive Functioning in obsesive-compulsive disorder, unpolar depression, and schizophrenia. Archclin Neuropsychol.; 17:477- 83.

   Nagaham a, Y.; Okada, T.; Katsumi, Y.; Yamauchi, H.; & Oyanagi, Y. (2001). Dissociable Mechanis Ms of attentional control within the human prefrontal cortex. Cerebral cortex, 11, 85- 92.

  Mahone, E.,M.,Kotch,C.W.(2001).Eaxecutive Funection Influency and Measures amang Children with tourrette syndrome or ADHD,Jornal International Neuropsychology,7,102-11.

   Nelson,E.B.,Sax,K.W.,Strakowski, s.m.(1998). Attentional Performance in Patients with Psychotic and Non Psychotic Major Depression and Schizophrenia.Am J Psychiatry.155:137-9.

  Owen,A.M.,Roberts,A.C.,Hodges,J.R.,Summers,B.A., Polkey,c.e.robbins,t.m.(1993).contrasing mechanism of impaired attentional set shiffing inpatients with frontal lobe damage of parkinsons disese.brain,11,1159-1179.

   Palmer B, Heaton R. (2000). Executive dys funtion inschizophrenia. In: cognition in schizophrenia: impairments, importance, and treatment strategies: oxford university press; P. 51-72.

   Papallia, D.E. & olds, S.W. (1985). Psychology. New York: Mcgraw Hill company. Podell, H.A. (963). Note on successive dimensionals analysis applied to affective, cognitive, and personality tratis. Psychological Report, 13, 813-814.

   Perianez, J.A.; Maestu, F.; Barcelo, F.; Fernandez, A., AMO, C.; & ortiz-Alonso, T. (2004). Spatiotemporal brain dynamics during preparatory set shifting: MEG evidence. Neuroimage, 21, 687-695.

   Rahimi, CH; Hashemi, R. & Mohamadi, N. (2011). The utility of the wisconsin card sorting test in Differential Diagnossis of Cognitive Disorders  in Iranian Psychiatric patients and Healthy Subjects. Iran J Psychiatry; 6:99-105.

   Smither Man, T.A., Huerkamp, J.K., Miller, B.I.,Houle, T.T., Ojile. (2007). The relation of depression and Anxiety to Measures of executive functioning in a Mixed psychiatric sample.Archives Clinlcal Neuropsychology.22,627-654.

   Spreen, O., Strauss, E. (1991). Acompendium ofneuropsychological tests. Oxford = oford university press.

   Stratta P, Danelu 550- E. (2000). Rossi processing of content information in schizophrenia: relation to clinical symptoms and west performance. Schizophrnes.; 44: 62- 67.

   Stroop, j.R (1935) studies of interference in sevial verbal reactions. Journal of Experimental psychology. 18, 643-662.

   Suchy, Y. (2009). Executive functioning: over view  assessment and research issues for  NoN -Neuropsychologists.The Society of Behavioral Medicine, 37, 106116.

   Toren, D.; Sadeh. M., Wolmer, L. Eldar, S.; koren, S.; Weizman, R.; & laor, N (2000).Neurocognetive  correlates of anxiety disorders in children:Apreliminary reports.Journal of Anexity Disorders. 14,239-247.

   Wells A, Matthews G. (1996). Modeling cognition in emotional disorder: The S-REF Model. Behav Res Ther.; 34: 881- 8.

   Wells, A. (2000). Emotional disorders and Metacognition: in novative cognitive therapy. Chichester, uk: willey & sons.

   Wells, A., Matthews, G. (1994). Attentionand emotion: a clinical perspective. Harvard uk: uk: Erlbaaum.

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), مقاله در مورد پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), پروژه درباره پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391), رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه عملکرد های اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی ، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391)

پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد. در رشته معماري گرايش معماري بهمن 93 چکيده :      از آنجايي که ايجاد فضاهاي چند منظوره و چند عملکردي در 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده: هدف پژوهش حاضر مقایسه ی کارکردهای اجرایی کودکان با و بدون اختلال لکنت است. این پژوهش از نوع علّی – مقایسه ای بود، نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از کودکان 11-7 ساله می باشد که 30 کودک عادی از بین مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 16 شهر تهران به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، و30 کودک مبتلا به ...

فصل اول:   مطالعات پايه   فرهنگ و هويت   مقدمه : پيشرفتهاي اجتماعي و سياستهاي علمي تکنولوژي  بشر ارتباطات فرهنگي مردمان گوناگون را در  سراسر دنيا آسان نم

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته­ی روان­شناسی (M.A) گرایش: بالینی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر ...

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته راهنمايي و مشاوره سال 1386  با نگاهي کوتاه و تحليل گونه به انقلاب شکوهمند اسلامي ايران بالعينه مي بينيم که استکبار جهاني بعد از مأيوس شدن از شکست و کنار&nb

مقدمه: امروزه سيستمهاي اطلاعاتي کامپيوتري سهم بسزايي درکارايي امور تجاري و کنترلي دارند. لذا براي حصول اين کارايي ضروري است که اطلاعاتي که به کامپيوترها وارد مي شوند ، دقيق و بهنگام بوده و در ضمن

ا چکیده هدف ازپژوهش حاضر نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92 می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بیانی بوده و شیوه ی جمع آوری داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی و همچنین ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای، شامل دو بخش که بخش اول شامل پرسشنامه ی چندگزینه ای محقق ساخته ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی - جامعه­ شناسی چکیده: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصبی مزمن و پیش­رونده است که در نتیجه مجموعه­ای از عوامل محیطی (مانند فشارهای روحی یا تنش) یا ژنتیکی بروز می­کند. سن ابتلا برای بیماری حدود 20 الی 40 سال می­باشد لیکن می­تواند در هر سنی پیشرفت نماید. ام­اس معمولاً دوران عود و فروکش دارد و درصد بالایی از افراد مبتلا ...

ثبت سفارش