پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

word 1 MB 30360 150
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۶۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

  رشته : حسابداری

  چکیده :

  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وکینتاش 1986 برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و چهار متغیر کنترل شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به بازار و ریسک سیستماتیک وجود دارد؛ برای تفکیک شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغیر:  رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که تعداد 15 شرکت در مرحله رشد، تعداد 70 شرکت در  مرحله بلوغ و تعداد 15 شرکت در مرحله افول قرار گرفتند. در طی دوره زمانی تحقیق 5 ساله (1387-1391) می باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. به طورکلی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در هر یک از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد.

  واژگان کلیدی : مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، چرخه عمر شرکت

  مقدمه

         گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری‌های اقتصادی به شمار می‌رود که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می‌کنند از آنجایی که اطلاعات بصورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضیعتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند؛ مدیران از مدیریت سود می توانند برای گرفتن امتیازاتی از سهامداران استفاده کنند، به عنوان مثال برای افزایش پاداش یا کاهش احتمال برکناری مدیر بخاطر عملکرد ضعیف آن و غیره.

  مضافاً اینکه آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. حال اگر در بین سرمایه گذاران افرادی باشند که از نظر بار اطلاعاتی نسبت به سود در وضعیت بهتری باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها می شود.

  چرخه عمر شرکت از جمله مواردی است که باید در تجزیه و تحلیل فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. نظریه چرخه عمر بر این فرض استوار است که بنگاه های اقتصادی نیز مانند تمامی موجودات زنده چرخه عمر دارند، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که رفتار مدیر در افشاء اطلاعات و همچنین در اعمال مدیریت سود یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.

  1-2) بیان مسئله

  مطالعات نشان می‌دهد که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می‌باشد که منابع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود (مشایخی و صفری، 1385، 36).

   تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند.  بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می‌کنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ازطریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلانهای عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می‌گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد (احمدپور و عجم، 1389).

   

  یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار مطرح می‌شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید. آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ‌ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می‌شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه‌ها را می‌توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می‌شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت ها شوند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(یا هرخبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می‌دهد(قائمی و وطن پرست، 1384).

  باتوجه به اینکه سود یکی از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می‌تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر در مورد سودآوری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یاری دهد.

  یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند. پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری است که منافع تمام استفاده کنندگان بصورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تامین می‌کند ممکن است سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد. حسابرسان وظیفه دارند از طریق بررسی انطباق صورتهای مالی با چارچوب مشخص شده در استانداردهای حسابداری بر مطلوبیت صورت های مالی صحه بگذارند. در حالی که انعطاف پذیری موجود در استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد برای انتخاب روش حسابداری بر قضاوت حرفه ای حسابداران تاکید کرده است. درواقع مشکل از آنجا ناشی می‌شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورتهای مالی می‌شود، درحالی که صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشکالی بگیرند (یعقوب نژاد وهمکاران، 1391).

   تمامی موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می‌کنند. اینگونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، به پیری می‌رسند و درنهایت می‌میرند. تئوری چرخه عمر چنین فرض می‌کند که شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمرهستند.

   در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه عمر شرکت‌ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می‌شوند. موسسات و شرکت‌ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می‌کنند. این سیاست‌ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت‌ها منعکس می‌شود. درحوزه حسابداری نیز برخی از پژوهشگران تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. این پژوهشگران چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده اند: مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول یا سکون (کرمی وعمرانی، 1389).

   ما در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی را طی مراحل چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

   مساله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر وجود دارد؟

  1-3) ضرورت انجام پژوهش

   با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می‌کند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از آن برای ارزش گذاری شرکت استفاده می‌کنند (دستگیر وخدادای، 1386).

  ما در این پژوهش رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

   

  1-4) اهداف پژوهش

  هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق بیان ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

  هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت است.

   

  اهداف کاربردی پژوهش

  1-  بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی

  2-  بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد

  3- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

  4- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

   

  1-5) فرضیه‌های پژوهش

  از آنجایی که در هر پژوهش علمی، محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود فرضیه هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آنها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد، با توجه به هدف این پژوهش، فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

   

  بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی شرکت ارتباط وجود دارد.

  بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد شرکت ارتباط وجود دارد.

  بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ شرکت ارتباط وجود دارد.

  بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول شرکت ارتباط وجود دارد.

  1-6) روش پژوهش

  روش پژوهش همبستگی است زیرا در این پژوهش شدت و رابطه بین متغیرها مورد نظر است . پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی آزمون وجود این رابطه ودرشرایط کنونی وبراساس داده های تاریخی می‌باشد. داده ها درEXCEL جمع آوری و توسط نرم افزار Eviews و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد.

  1-7) قلمرو پژوهش

  قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می‌باشد:

  قلمرو زمانی: دوره 5 ساله از 1387 تا 1391.

  قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  قلمرو موضوعی: بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت.

   

  1-8 ) جامعه و نمونه آماری

  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره مورد تحقیق نیز 5 ساله از سال 1387 تا 1391است، انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر(به روش حذف سیستماتیک) انجام می‌شود:

  1- پایان سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد.

  2- شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشند.

  3- طی این سال‌ها زیان عملیاتی نداشته باشند.

  4- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

  5- جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری، تامین مالی وهلدینگ نباشند. زیرا ساختار این شرکت‌ها متفاوت ازسایر شرکت های تولیدی است.

  1-9) روش گردآوری اطلاعات

  جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می‌شود. استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت می‌باشد. این رو برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق وچارچوب نظری پژوهش بکار می‌رود. سپس برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود.

  1-10) ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعات

  داده‌های تحقیق از گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته‌ی نرم افزاری تدبیرپرداز، ره آورد نوین و سایت‌های www.rdis.ir و www.irbourse.com گردآوری شده است. همچنین تجزیه تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار Eviews، SPSS و  Excelانجام شده است.

   

  1-11) تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

  مدیریت سود: هیلی و والن(1999) مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می‌کند، و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می‌دهد.(یعقوب نژاد و همکاران، 1391)

  تقارن وعدم تقارن اطلاعاتی: تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعاتی کسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل میکنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد.  بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند.(احمدپوروعجم، 1389)

  مراحل چرخه عمر شرکت : مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، بلوغ و افول

   مرحله تولد یا ظهور : در این مرحله معمولاً میزان داراییها(اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شرکتها برای تأمین مالی و تحقق فرصتهای رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معمولاً صفر یا حداکثر10% است و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده در قیاس با نرخ موزون تأمین مالی بعضاً ناچیز است

   

  Abstract:

   

  The aim of present investigation is to study the effects of earning management and information asymmetry on life cycle of company in companies registered at Tehran Stock Exchange. Earning management was done by Jonse balanced model, information asymmetry was done using Chiang and Vekintash to determine range of suggested price and stock sale, and four variables of sale growth, capital expenditure, ratio of divided earning and company age were used to separate companies to life cycle stages. Statistical population of present investigation involves all companies accepted in Tehran Stock Exchange. 100 companies were selected as research sample of this investigation, among which 15 companies with 75 data (year-company) were devoted to growth stage, 70 companies with 350 data (year-company) dedicated to maturity stage and 15 companies with 75 data (year –company) were devoted to decline stage during a 5-year time interval) since 2008-2012). Correlation test and multiple regressions were used for research hypothesis test. Generally, results obtained from present investigation indicated that there is no significant relationship between information asymmetry and earning management in each stage (growth, maturity and decline) of life cycle of companies accepted in Tehran Stock Exchange.

  Key words: earning management, information asymmetry, company's life cycle

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                           صفحه

      چکیده ................................................................................................................ 1 

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1)مقدمه. 3

  1-2) بیان مسئله. 3

  1-3) ضرورت انجام پژوهش... 6

  1-4) اهداف پژوهش... 6

  1-5) فرضیه‌های پژوهش... 7

  1-6) روش پژوهش... 6

  1-7) قلمرو پژوهش... 7

  1-8) جامعه و نمونه آماری.. 7

  1-9) روش گردآوری اطلاعات.. 7

  1-10) ابزارهای گردآوری وتحلیل اطلاعات.. 8

  1-11) تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش... 8

  1-12) خلاصه فصل اول ...............................................................................................9

  فصل دوم: مبانی نظری ومروری بر پیشینه پژوهش

  2-1) مدیریت سود ................................................................................................11

  2-1-1) مقدمه. 11

  2-1-2) مبانی نظری پژوهش ....................................................................................... 11

  2-1-3) تاریخچه مدیریت سود. 12

  2-1-4) نظریه‌های مدیریت سود. 13

  2-1-5) تعریف مدیریت سود. 17

  2-1-6) حدود و دامنه مدیریت سود. 18

  2-1-7) انواع مدیریت سود. 21

  2-1-8) انگیزه‌های مدیریت سود. 23

  2-1-8-1) انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر. 24

  2-1-8-2) طرح‌های پاداش مدیران. 24

  2-1-8-3) قرارداد با بستانکاران. 25

  2-1-8-4) هزینه‌های سیاسی.. 25

  2-1-8-5) انگیزه‌های مالیاتی.. 26

  2-1-8-6) تغییرات در مدیران ارشد اجرائی.. 26

  2-1-8-7) انگیزه‌های مربوط به نخستین عرضه عمومی.. 27

  2-1-8-8) اندازه شرکت.. 27

  2-1-8-9) ساختار مالکیت.. 28

  2-1-8-10) جریان‌های نقد آزاد(FCF) 28

  2-1-8-11) سایر محرکها 29

  2-1-9) دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود. 29

  2-1-9-1) دیدگاه موافقان. 29

  2-1-9-2)دیدگاه مخالفان ............................................................................................30

  2-1-10) ابزارهای مدیریت سود. 30

  2-1-11)مدیریت سود وکیفیت افشاء. 32

  2-12) روشهای کشف مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی ................................................33

   

  2-2) عدم تقارن اطلاعاتی ......................................................................................38

  2-2-1) مقدمه. 38

  2-2-2) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. 39

  2-2-3) تعاریف عدم تقارن اطلاعاتی ...............................................................................40

  2-2-4) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی.. 42

  2-2-4-1) گزینش نادرست.. 43

  2-2-4-1-1) غربال کردن. 44

  2-2-4-1-2) علامت دادن. 45

  2-2-4-2) خطر اخلاقی.. 45

  2-2-5) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی.. 46

  2-2-5-1) آشوبگران و نقدبازان بازار. 48

  2-2-5-2) اطلاعات نا متقارن(به ویژه وجوداطلاعات محرمانه) 48

  2-2-6) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ..........................................................49

  2-2-6-1) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام. 49

  2-2-6-2) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش نسبی سهام. 50

  2-2-7) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش... 50

  2-3) چرخه عمر شرکت ..............................................................................................53

  2-3-1) مقدمه. 53

  2-3-2) چرخه عمر شرکت.. 54

  2-3-3) مراحل چرخه عمر شرکت ..................................................................................54

  2-3-3-1) مرحله تولد یا ظهور. 55

  2-3-3-2) مرحله رشد. 55

  2-3-3-3) مرحله‌ی بلوغ. 56

  2-3-3-4) مرحله افول یا سکون. 56

  2-3-4) ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شرکت : 57

  2-3-5) خلاصه فصل دوم ............................................................................................59

  فصل سوم : روش شناسی پژوهش

  3-1) مقدمه. 78

  3-2) روش پژوهش... 78

  3-3) فرضیه‌های پژوهش... 78

  3-4) مدل مفهومی پژوهش... 79

  3-5) جامعه و نمونه آماری.. 79

  3-6) قلمرو پژوهش... 80

  3-7) روش گردآوری اطلاعات.. 80

  3-8) تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها 80

  3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

  3-10) خلاصه فصل سوم .............................................................................................88

  فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1) مقدمه. 90

  4-2) یافته‌های توصیفی.. 91

  4-3) آزمون نرمال سازی داده‌های پژوهش... 95

  4–4) آزمون ضریب همبستگی.. 96

  4-5) آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه‌های پژوهش... 97

  4–6) آزمون Fلیمر(چاو) وآزمون هاسمن.. 97

  4-7) آزمون هم خطی فرضیه‌های پژوهش... 99

  4-8) آزمون فرضیه‌های پژوهش... 100

  4-8-1) آزمون فرضیه اول پژوهش... 100

  4-8–2) آزمون فرضیه دوم پژوهش... 102

  4-8-3) آزمون فرضیه سوم پژوهش... 103

  4-8-4) آزمون فرضیه چهارم پژوهش... 105

  4-9) خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش... 107

  4-10) خلاصه فصل چهارم. 108

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

  5-1) مقدمه. 110

  5–2) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش... 110

  5-3)بحث و نتیجه گیری.. 111

  5–4) محدودیتهای پژوهش... 112

  5–5) پیشنهادهای پژوهش... 113

  5–5–1) پیشنهادهای کاربردی پژوهش... 113

  5–5–2) پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 114

  منابع. 116

  پیوست.. 121

  منبع:

  منابع فارسی :

   1. آقایی، محمدعلی و کوچکی، حسن، (1375- 1374)، «گمان هایی پیرامون نمایش سود»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال چهارم، شماره‌ی 14 و 15، ص 49 -33.

  2. ابراهیمی کردلر، علی و حسنی آذر، الهام، 1385، «بررسی‌های مدیریت سود در زمان عرضه عمومی اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، شماره45، ص 3 تا 23.

  3. احمد پور کاسگری، احمد و عجم، مریم (1389). « بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران »، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 11، سال سوم، ص ص 124 -107.

  4. احمدپور، احمد ، عدیلی، مجتبی و ابراهیمیان، سید جواد(1392) . «بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود در بورس اوراق بهادار تهران »، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 18، ص 12 – 1.

  5. احمدپور، احمد و رسائیان امیر(1385). «رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره42، ص60- 37.

  6. استا، سهراب و قیطاسی، روح الله، 1390، « اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی سال 4، شماره پیاپی(11)، ص 89-104 .

  7. ایزدی نیا، ناصر، 1376-1377 «تأثیر تدابیر افشای مالی بر قیمت سهام»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال ششم، شماره 22-23، ص 112 – 121.

  8.. باقری، حسن و کردستانی، غلامرضا (1389).«بررسی رابطه بین عدم تقارن در جریان‌های نقدی و میزان محافظه کاری در گزارش گری مالی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، مرکز آآاااااااااآلتهاتیرتاهنلق

   آموزش عالی رجاء.

  9. بولو، قاسم، پارسیان، حسین و نعمتی، رضا، 1391، «تأثیر جریان‌های نقدی آزاد بر سیاست‌های تقسیم سود طی عمر شرکت ها»، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، سال اول، شماره1، ص 51-74.

  10.  بهار مقدم، مهدی، 1385  «محرکهای موثر بر مدیریت سود » رساله دکتری رشته حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

  11. بهار مقدم، مهدی و کوهی، علی، 1389، «بررسی نوع مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره2، ص 75- 93 .

  12. خدامی پور، احمد و قدیری، محمد (1389). «بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران »، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره دوم، ص ص 29- 1.

  13. پور حیدری، امید و افلاطونی، عباس، 1385، « بررسی‌های انگیزه‌های هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، شماره44، ص 55 تا 70.

  14. پورحیدری، امید و همتی، داوود، 1383، «بررسی اثر قرارهای بدهی، هزینه‌های سیاسی، طرح‌های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال 11، شماره 36، ص 47-63 .

  15. ثقفی، علی و پوریانسب، امیر، 1385، «نظریه مدیریت سود» دانشگاه علامه طباطبایی.

  16. حجازی، رضوان، مقصودی، محمد، شیخی، هادی، 1390، تاثیر عدم اطمینان‌های محیطی بر اجزای سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال اول، شماره2، ص27-48.

  17. خاکی، غلامرضا، (1387)، "تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی"، تهران وزارت آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور.

  18. خدامی پور، احمد، خورشیدی، علیرضا و شیرزاد، خوش طینت، محسن یوسفی اصل، پریسا(1386). «رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری»، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 20، ص 60- 37.

  19. خوش طینت، محسن و خانی، عبدالله، 1382، «مدیریت سود و پاداش مدیران؛ مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی»، مطالعات حسابداری، شماره 3، ص 127 – 153 .

  20. خوبانی، محمد علی و کاظمی، حسین (1389). «بررسی رابطه بین کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی» ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، مرکز آموزش عالی رجاء.

  21. شباهنگ، رضا، 1387، «تئوری حسابداری جلد اول، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

  22. دستگیر، محسن، خدادای، ولی، 1386، آزمون ساختار اطلاعات خطی در مدل اولسون، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال چهاردهم، شماره48، ص43-62.

  23. رحیمیان، نظام الدین، صالح نژاد، حسن و سالکی، علی (1388). «رابطه میان برخی ساز و کارهای حاکمیتی شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره16، شماره 58، ص ص 86- 71.

  24. رضازاده، جواد و آزاد، عبدالله (1387). «رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره15، شماره54، ص ص 80- 63.

  25. رحمانی، علی و قیطاسی، روح اله(1390). "بررسی سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت". مجله تحقیقات مالی، شماره9، ص 115-104.

  26. فضل جو، پرویز، (1387 – 1388)، «بررسی‌های رابطه بین جریانات نقد آزاد (CFC) و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

  27. قائمی، محمد حسین، وطن پرست، محمدرضا (1384). «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره41، ص ص 103-85 .

  28. قائمی، محمد حسین، نوذری، روح الله، رحیم پور، محمد و روحی، بهزاد (1389). «اعلان سودهای فصلی و عدم تقارن اطلاعاتی»، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره دوم، ص ص 50-31.

  29. کردستانی، غلامرضا و امیر بیگی لنگرودی، حبیب (1386). «محافظه کاری در گزارشگری مالی، بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود وMTB  به عنوان معیار اندازه گیری محافظه کاری»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال پانزدهم، ص ص 106- 89 .

  30. کرمی، غلامرضا، عمرانی، حامد، 1389، تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره17، شماره59، ص79-96.

  31. کرمی، غلامرضا و عمرانی، حامد، 1389، « تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی (5)، ص 49 -64 .

  32. گرجی زاده، داوود، 1389، بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشگر(مدیریت)، شماره7، ص30-41.

  33. مشکی، مهدی و نوردیده، لطیف، 1391، «بررسی تأثیر مدیریت سود در پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال4، شماره 1، شماره پیاپی(11)، ص 105 – 118 .

  34. مشایخی، بیتا، مهرانی، ساسان، مهرانی، کاوه وکرمی، غلامرضا، 1384، «نقش اقلام تعهدی را در مدیریت سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، شماره 42، ص 61 تا 74.

  35. مرادی، مهدی، 1386، « به بررسی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات مالی، شماره 24، ص 99 تا 114.

  36. مشایخی، بیتا و صفری، مریم، 1385، «وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، شماره44، ص 35 تا 54.

  37. مهرانی، ساسان، مرادی، محمد و اسکندر، هدی، 1389، «رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره پیایی(3)، ص 47 تا 62.

  38. ناظمی، مهدی، 1389، «مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری در مقابل مدیریت واقعی سود»، مجله حسابدار رسمی، شماره 8 ویژه نوروز، ص 112 -119.

  39. نوروش، ایرج و ابراهیمی کردلر، علی (1384). «بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 42 ص ص 124- 97.

  40. نوروش، ایرج، سپاسی، سحر، نیک بخت، محمدرضا، 1384، بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست ودوم، شماره دوم، پیاپی43، ص165-177.

  41. نوروش، ایرج و ع، حسینی، 1387، «بررسی رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود»، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 16، ص 117 – 134.

  42. وکیلی فرد، حمیدرضا و جبارزاده کنگرلویی، سعید و پوررضا سلطان احمدی، اکبر، 1388، «بررسی ویژگی‌های تقلب در صورت‌های مالی»، حسابدار، شماره 210، ص21- 36 .

  43. یعقوب نژاد، احمد، بنی مهد، بهمن، شکری، اعظم، 1391، ارائه الگو برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال پنجم، شماره دوازدهم، ص1-16.

   

  منابع خارجی:

  1.   Ajinya, B., Bhojraj, S., Sengupta. p., 2005, The governance role of institutional investors and   outside directors on the properties of management earning forecasts, Journal of Accounting research,43(3),PP: 343-376.

                                                                                                                                                                                                                               

               2.   Ball, R., Shivakumar, L(2005). ''The Role of Accruales  Asymmetically Timely Gein and Loss Recognition'' . Online , http:// www.ssrn.com.

                               3.   Brown.  S, Hillegeist  . S.  A ., Kin   Lo,(2008) . The   Effect   of  Earnings  Surprises  on Information  Asymmetry  Journal  of  Accounting  and  Economics.

  4.   Bachtiar,  Y. S  (2008) . Accrual  and  Information  Asymmetry . Paper   Presented  at  the  Ninth  International  Business Conference, Held  at  Dubai , United  Arab  Emirates,  2008 . From  WBI .

  5.   Bhattacharya,  N.,  Desai , H. and Venkataraman,  K.,(2010). Earnings Quality  and  Informiton   Asymmetry : Evidence  from  Trading    Costs. Under  review  in  second  at  Contemporary  Accounting  Review.

  6.    Cormier,D., Houle,S., Ledoux,M.J.,2013, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 22 ,PP:26– 38.                                                                        

  7.   Chi, W  and  Wang,  C (2008). '' Information  Asymmetry  and  Accounting  Conservatism: Evidence  from  Taiwan'' , Online, http:// www.ssrn.com.  

  8.   Chung, H., Her-Jiun, S., & Juo-Lien, W .(2009). ''Do firms Earnings  Management  Practices  affect  their  Equity  Liquidity? ''   Financial  Research  Letters, 6 , 152-158.

                                  

   9.   Das, S., Pandit. SH.(2010), Audit Quality , Life-Cycle Stage and the Investment Efficiency of  the Firm, www.ssrn.com           

     and Harris, L. (1988),L. Estiimating the Components of Bid-Ask Spread.  10.   Glosten

   Journal of Financial  Economics,123-42.

                   11.   Healy, P.M., and Wahlen ,.J.M. (1999).''A Review of the Earning Management Literature and  ite Implication for Standers Setting'' . Journal of Accounting  Horizones, Volume 13,  Issue4, pp:365-373

                               12.   Jacobson, R. and Aker, D (1993) . ''Myopic Management Behavior With Efficierd But Imperfect Financial Market: A Comparison of Information Asymmetries in the U . S and Japan'' Accounting & Economics, 16 , 383-405 .

  13.   Jiang, L and Kim, J (2000). ''Cross-corporate Ownership, Information Asymmetry and the Usefulness of Accounting Performance Measures in Japan'' , The International Journal of Accounting,35, 85-98.

  14.   Java , H(2009). ''Asymmetry  in Cash  Flows  and Accounting  Conservatism"  , Online,

                                http://  www.ssrn.com

  15.   Kim, O. ,Verrecchia, A(1994). ''Market liguidity and Volume around earning announcement'',  Journal Of Accounting and Economics, 17(2) , 41-67.

  16.   Odabashian, K. ,2005, The effect of the leverage on opportunistic behavior and earnings   management Dissertation                 for the Degree of Doctor of Philosophy , University of Connecticut.                               

    

  17.   Libby, T. , Mathew , R., Robb, S.(2002). '' Earning announcement asymmetry: An intra-data analysis'' , Contemporary accounting research, 449-472.

  18.   Lakhal, F.(2008) .'' Stock Market  Liquidity  and Information  Asymmetry  around  Voluntary  Earnings  Disclosures  '' . International  Journal  of  Managerial  Finance,  4 , 60-75 .

  19.   Moerman,  Regina  Wittenberg (2006) . ''The   Role  of  Information  Asymmetry  and  Financial  Reporting quality  in  Debt  Trading, Published  Working  Paper  .  The  Wharton  School,  University  of  Pennsylvania.

  20.   Roychowdhury, S. ,2006, Earnings management through real activities manipulation, Journal of  Accounting                          and Economics, 42(3), PP:335-37

   

    Finance and  uantitiveQ Information  Asymmetry  and Earning Management".Review of " (2000) ..J.V,rdsonRicha21.                             

    15, Pp. 325 - 247. . Vol  .ountingAcc

   

   22.  Verrecchia, R.E., 2001,Essays on Disclusure, available at:http://www. ssrn. Com.

   

  23.   Venkatesh, P .and Chiang (1986). Information Asymmetry and the Dealer Bid-Ask Spread: A  Case Study of Earning and Dividends Announcements. Journal of  Finance, 1089-1102.

  24.   Verrecchia ,Robert, E.(2001) . ''Essays on Disclosure'' , available at: http://www.ssrn.com.

   

  25.   Wang Jo-Yu, Chiang, Min-Hsien (2006) . ''Information Asymmetry and Investore Behavior around   Earnings  Announcements.  Published   Working  Paper  .  Institute  of  International Business   national Cheng  Kung  University  .Taiwan.

  26.   Wasan, S. and  Boons, P. (2010). Do  Accruals  Exacerbate Informiton   Asymmetry  in  the  Market?  Advances  in   Accounting , 26 (1): 66-78.

           27.   Wang JO-Yu, Chiang, Min-Hsien(2006)."Information Asymmetry and Investores   Behavior around Earning Announcements. Published Working Paper. Institute of International Business National Cheng Kung  University. Taiwan .

  28.   William R . Scott (2003), FINANCIAL   ACCOUNTING  THEORY,  A.Parsayan(ph.d) , 117 -188.


موضوع پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, نمونه پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, جستجوی پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, فایل Word پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, دانلود پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, فایل PDF پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, پروژه در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, پروژه درباره پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: حسابداری چکیده امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی سازمان ها، نیاز به افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمر (بلوغ، رشد و افول) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: در تحقیق حاضر تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 تا 1391، برای بررسی این موضوع در مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار گرفته‌اند. متغیر مستقل این تحقیق عدم اطمینان اطلاعاتی و متغیر وابسته این پژوهش، خطر سقوط قیمت سهام می‌باشد؛ و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل گر، و همچنین ...

بیان مسئله بورس اوراق بهادار عمده ترین راه تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در کشور است و شناخت این بازار و عناصر و ارتباطات موجود در آن یکی از عوامل مهم تو سعه بازار سرمایه محسوب می گردد. یکی از عناصر مهم این بازار سرمایه گذاران هستند؛سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اهداف مختلفی دارند آنها در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع- صنايع اسفند 90 چکيده امروزه با توجه به پيشرفت در تکنولوژي، جهاني‌شدن بازارها، تنوع­طلبي مشتريان و افزايش

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری چکیده : تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد رشته: حسابداری گرایش: حسابداری اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

ثبت سفارش