پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی

word 2 MB 30381 159
مشخص نشده دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۵,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • مقدمه:

        پژوهش حاضر اختصاص به بررسی و مطالعه تنگناهای توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی دارد. در یک تعریف کلی ژئومورفولوژی عبارت است از: علم شنایی اشکال ناهمواریهای سطح زمین است و وظیفه آن شناخت و دسته بندی (طبقه بندی) این اشکال جهت برنامه ریزی در محیط می باشد.

       شکل عوارض زمین و یا پدیده های ژئومورفولوژیکی نقش موثری در شکل گیری سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها دارد و در مواقعی نیز مشوق و عامل توسعه فیزیکی شهرها و گاهی نیز هم مانع توسعه می شوند.

       مسائل و مشکلات عمده ای که بر سر راه توسعه فیزیکی شهرها و از جمله شهر شیراز قرار دارد موانعی است که طبیعت عامل پیدایش آن بوده است و در مواردی نیز عدم تصمیم گیری صحیح برنامه ریزان و مدیران شهری در مکانیابی پروژه های صنعتی و شهرک ها از عوامل مهم محسوب شده اند.

       با توجه به اینکه مهمترین رسالت علم رساندن انسان به رفاه و بالا بردن کیفیت زندگی انسان ­در فضای جغرافیایی است و حفظ جان و موقعیت فعلی خویش در برابر ناپایداریها  بزرگترین دغدغه انسان هاست که سر منشأ آن طبیعت و همچنین عدم توجه انسان ساکن سیاره زمین به آن است. لذا علم ژئومورفولوژی در پی شناساندن این عوامل و ارائه راهکارهای علمی جهت برخورد با این مشکلات است.

  در این پژوهش سعی بر آن شده است که موانع طبیعی و ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شیراز را بررسی و مطابق با اهداف مورد نظر که همانا تحلیل آثار ناشی از بلایای طبیعی بر روی ساخت و ساز و زیر ساختهای های شهری شیراز و نیز تشخیص و تعیین تنگناها و اراضی حساس و آسیب پذیر جهت ممانعت و یا توجه بیشتر به ساخت و ساز بر روی آنها است گام مهمی را بردارد.

  فصل اول:

  کلیات پژوهش

   

  1-1- بیان مسئله:

       توسعه شهرهای جهان در قرن بیستم بسیار سریع بوده است و به نظر می رسد که این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت، در ایران نیز روند رو به گسترش شهر نشینی به ویژه در دو دهه اخیر سبب رشد سریع شهرها و افزایش تعداد مراکز سکونتگاهی شده است تا جایی که تا سال 1375بیشتر از 60 درصد از کل جمعیت کشود در شهرها زندگی می کردند(ثروتی، 1380: 2).

        روند رشد شهر نشینی در ایران در پی تحولات اقتصادی، اجتماعی عمیق دهه های قبل، در سال های اخیر موجب رشد لجام گسیخته شهرهای ملی و ناحیه ای گردیده است و بدون تناسب با ظرفیتها و امکانات طبیعی منطقه پیامد های ناخوشایندی را در فضای کالبدی زیستی درون شهر به همراه داشته است. رشد جمعیت با اشغال فضای شهری، عدم تعادل در ساخت و بافت شهر را به وجود آورده و آسیب های جبران ناپذیری را در محیط زیست شهری وارد ساخته است. در بیشتر شهرهای ایران هماهنگی و انطباق بین رشد فیزیکی شهر و محیط طبیعی دیده نمی شود و در بسیاری از این مکان ها محیط طبیعی محدودیت هایی را در جهات رشد به وجود آورده و موجب تمرکز جمعیت در جهتی دیگر گردیده است.

       شهر شیراز به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه های سکونتی جنوب و جنوب غرب ایران که بر اساس سرشماری سال 1385،( 1204872 ) نفر جمعیت را در خود جای داده است، در طول بستر زمانی خود و بر حسب شرایط طبیعی گسترش یافته، تا جایی که برنامه ریزان شهری به دنبال مکانیابی جهت سرریز جمعیت فعلی و آینده آن هستند. (همچون: ایجاد شهرک های  جدید صدرا و گلستان در غرب و شمال غرب شیراز).

       به نظر می رسد که یکی از موارد مهم که به عنوان بستر در برنامه ریزی  شهری و یا مجتمع های سکونتی و حتی صنعتی در هر منطقه به هر ابعادی که باشد باید در کانون توجه قرار گیرد، مطالعه و شناخت عوارض طبیعی و ژئومورفولوژی آن منطقه است.

       با ملاحطه گستره و جایگزینی شهرها در بسیاری از مناطق جهان خصوصاً در ایران مشاهده می شود که گسترش برخی از این پایگاه های جمعیتی چگونگی، تابع ساختمان طبیعی آن منطقه بوده است. شهر شیراز جدا از این ملاحظات طبیعی نبوده و نگاهی گذرا به وضع توپوگرافی و تحول ساختمانی و مورفولوژیکی آن، عوارضی را نشان می دهد که در شرایط کنونی به عنوان موانع و تنگناهای ژئومورفولوژیکی در توسعه و گسترش این شهر مطرح می شود.

           با مراجعه به نقشه های توپوگرافی 1:50000 و 1:250000 شیراز ملاحظه می شود که شهر شیراز بخش وسیع و بزرگی از جلگه شیراز در کنار دریاچه مهارلوست و شکل این جلگه تقریبا به صورت خطی است که از طرف غرب جلگه باریک و بالعکس از طرف شرق و جنوب باز و پهن تر می گردد. این جلگه از جلگه های درون سلسله جبال زاگرس است و از نظر ساختمان طبیعی به شکل ناودیسی است که دو رشته کوه نسبتاً مرتفع در شمال و جنوب آن را احاطه کرده است. از جهت غرب بالاترین ارتفاع و از جهت شرق کمترین ارتفاع را دارد و به همین دلیل در جهت جنوب و جنوب شرق شهر و جلگه شیراز کاهش شیب و متناسب با آن بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی را داریم و به عنوان یکی از عوامل بازدارنده و تنگنای توسعه مناطق سکونتی و شهری را فراهم ساخته است.

       به لحاظ تکتونیکی، دشت شیراز در منطقه چین خورده منظم زاگرس و در منطقه تکتونیک شدید قرار دارد و گسل ها و شکستگی های فراوانی در حوضه آبریز دشت شیراز به چشم می خورد. بر اساس حساسیت تشکیلات و واحد های لیتولوژیکی منطقه و رفتار تشکیلات زمین شناسی در مقابل شکستگی برخی از سازندهای تشکیل دهنده منطقه مانند سازند های آسماری، پابده، فهلیان، جهرم و آقاجاری که بخش وسیعی از منطقه ی مورد مطالعه را تشکیل می دهند دارای حداکثر گسلش و گسل خوردگی هستند و این نشان دهنده آن است که در منطقه شیراز درصد فراوانیِ وقوع زلزله بالا است و از آن می توان به عنوان  یک عامل ژئومورفولوژیکی زمین شناسی مهم در امر توسعه شهری نام برد که عدم توجه به آن ویرانی شدید و خسارت های جانی و مالی را به دنبال خواهد داشت.

       نکته دیگر در مورد منطقه مورد مطالعه، حریم رودخانه خشک (نهر اعظم ) است که به مانند توسعه ی شهری شیراز که روند خطی غربی شرقی دارد این رودخانه نیز از طرف غرب به سمت شرق در جریان است که به دلیل عدم توجه و رعایت نکردن حریم آن می تواند در آینده سیلابی شدن شهر شیراز در قسمت های جنوب و جنوب شرق شیراز به ویژه محدوده  دروازه اصفهان شیراز که حالت فرورفتگی دارد را متوجه خویش سازد، همچنان که در دوره های گذشته سیلاب ناشی از رودخانه خشک شیراز متوجه شهر نیز گردیده است (سیلابهای 1365 و 1380).

       در منطقه مورد مطالعه عواملی همچون وجود باغات قصرالدشت در قسمت شمال غرب شیراز، مزارع و زمین های کشاورزی در قسمت جنوب و جنوب شرق شیراز و همچنین قرار گرفتن فرودگاه شیراز و شهرک های صنعتی کوچک در قسمت جنوب نیز عواملی هستند که به عنوان تنگنا ها و موانع توسعه ی فیزیکی شهر شیراز محسوب می شوند که عملاً امکان توسعه شهری در این مناطق را با محدودیت رشد فیزیکی روبه رو ساخته است.

       همچنین ناهمواری های جنوبی و شمالی شهر شیراز با شیب های نامناسب جهت توسعه شهر را، می توان به موارد فوق اضافه کرد.

       در پژوهش حاضرسعی بر آن شده که علاوه بر تجزیه و تحلیل موارد فوق به دو سوال اصلی پژوهش تحت عناوین زیر پاسخ داده شود.

  2-1. سولات پژوهش:

     1) عوامل طبیعی و پدیده های ژئومورفولوژیکی که منجر به توسعه فیزیکی نامطلوب در شهر شیراز شده اند کدامند؟

    2 ) این عوامل و پدیده ها چه تاثیری بر روند گسترش فیزیکی شهر شیراز داشته اند؟

   

   

  3–1- فرضیات پژوهش:

       در رابطه با مسائل مطرح شده فوق، فرضیاتی مطرح گردیده است که عبارتند از:

  1) شکل و فرم زمین و عدم توجه انسان به آن بیشترین آثار نامطلوب را در توسعۀ فیزیکی شهر شیراز داشته است.

  2) با توجه به فرایندها و عناصر ژئومورفولوژیکی و توان طبیعی منطقه، توسعه فیزیکی شهر شیراز در جهت شمال شمال شرق و جنوب جنوب غرب امکان پذیر نبوده و گسترش فیزیکی شهر روند شرقی غربی به خود گرفته است.

  4-1- اهداف پژوهش:

        در زمینه گسترش فیزیکی شهر، عوامل ژئومورفولوژیکی و طبیعی از لحاظ تأثیر انسان در تغییر شکل مورد توجه قرار می گیرد. از طرفی ژئومورفولوژی به عنوان دانش و تکنیک در عمران محیطی می تواند مبین نحوۀ بروز امکانات و محدودیت های طبیعی در زمینه برنامه ریزی شهری باشد.

       در مورد شهر شیراز نیز می توان با استفاده از دستاوردهای تحقیقات ژئومورفولوژی در کنار سایر مطالعات مربوط به برنامه ریزی از گسترش آن در زمین های نامناسب و از بروز خطرات جدی طبیعی جلوگیری کرد. از طرفی با شناخت ظرفیت ها و قابلیت های مثبتی که محیط طبیعی در اختیار می گذارد برای استفاده هر چه بهتر از محیط در جهت آسایش شهروندان برنامه ریزی نمود. از جمله ایجاد پارک ها، تفرج گاهها و غیره است.

        به طور کلی اهداف اصلی پژوهش فوق در موارد زیر خلاصه می شود:

  1) تحلیل آثار ناشی از بلایای طبیعی بر روی ساخت و سازها و زیر ساختهای های شهری شیراز.

  2) تشخیص و تعیین تنگناها و اراضی حساس و آسیب پذیر جهت ممانعت و یا توجه بیشتر به ساخت و ساز روی آنها.

  5-1- محدوده مکانی پژوهش:

       کلان شهر شیراز به عنوان مرکز استان فارس بر روی جلگه طویلی به طول 120 کیلومتر و عرض 15 کیلومتر در طول شرقی 29/52 تا 36/52 عرض شمالی و 33/29 تا 41/29 در 900 کیلومتری جنوب تهران واقع شده است. ارتفاع شیراز از سطح دریا 1500  متر در منتهی الیه شرقی و حدو 1700 متر در غرب آن متغیر است.

       پست ترین نقطه جلگه شیراز در جنوب شرقی آن (دریاچه مهارلو ) با ارتفاع 1488 متری از سطح دریا است. شیراز از شمال به رشته کوههای بمو، پشت مله، چهل مقام و بابا کوهی منتهی می شود و در غرب نیز به رشته کوههای دراک که تا شمال غربی امتداد می یابد محدود می شود. در جنوب شیراز ارتفاعات سبزپوشان ( سیاح ) در امتداد رودخانه قره آغاج پیش رفته و به ارتفاعات سپیدار ( سفیدار ) منتهی می شود که معروف ترن آن ارتفاعات دراک است. در جنوب شرق شیراز ارتفاعات مهارلو کشیده شده است و به تدریج به ارتفاعات شمال خفر متصل می گردد.  

       در نقشه سیاسی کشور، شیراز به عنوان مرکز شهرستان شیراز است و این شهرستان از شمال به شهرستان های مرودشت، سپیدان، ممسنی و از جنوب به شهرستان های فیروزآباد و جهرم و از شرق به شهرستان های نیریز، استهبان، فسا و از غرب به شهرستان کازرون محدود می گردد.

  (نمودارها و چارت ها در فایل اصلی وجود دارد)

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  اداره آب و فاضلاب شهر شیراز(1385)، اطلاعات کسب شده در مورد آبهای زیرزمینی و سطح شهر شیراز.

        2-اردشیری، مهیار(1376)، حومه های منفصل، راهبردی برای احیاء و پاکسازی بافت های شهری در شیراز، مجموعه مقالات همایش بافت های شهری، مشهد.

  افسر، کرامت (1353)، بافت قدیمی شیراز، انتشارات انجمن آثار ملی.

  اصغری مقدم، محمدرضا(1378)؛ جغرافیای طبیعی شهر(1)«ژئومورفولوژی» تهران، نشر مسعی.

  اهلرس، اکادت(1380)؛ ایران، شهر - روستا - عشایر(مجموعه مقالات)، ترجمه عباس سعیدی، تهران، نشر منشی.

  بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز. 1381

  برزگر، محمدرضا(1378)؛ بررسی و شناخت ساخت اصلی شهر، نمونه موردی شیراز، رساله دکتری دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا.

  7- بحرینی، سید حسین،(1376)؛ شهرسازی توسعه پایدار، مجله رهیافت، شماره 17.

  بررسی تطیبقی 5 کلان شهر ایران(1379)؛ وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری.

  بنیادی، ناصر(1371)؛ تحول تاریخی و ساختار شهر شیراز و فضاهای شهری آن،مجله آبادی، سال دوم، شماره

  11- بربریان، مانؤئل و همکاران(1371)؛پِژوهش و بررسی نو زمینساخت، لرزه زمینساخت،                           لرزه خیزی و خطر زمینلرزه گسلش در گستره قزوین بزرگ و پیرامون، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور، گزارش شماره 16

  12-  بی نا(بی تا)، ارزیابی عمامل اقتصادی مؤثر بر تراکم شهری.

  13-  پاکشیر، عبدالرضا(1385)؛رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم زمین.

  14-  پایدار، فروزنده(1372)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم زمین.

  15- پورکرمانی،محسن و مهران آرین(1376)سایزوموتکتنیک لرزه زمین ساخت،شرکت مهندسین مشاور دزاب.

  16- ثروتی, محمد رضا(1383)؛ تنگناهای طبیعی توسعه شهر لار(جنوب استان فارس)؛ فطل نامه جغرافیای سرزمین، سال اول؛ شماره.4

  17- دهاقانی، ناصر(1373)؛ تحلیلی از ویژگیهی برنامه ریزی شهریدر ایران، چاپ اول،انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

  18- دریو، ماکس(1379(؛ مبانی ژئومورفولوژی، ترجمه مقصود خیام، تهران، انتشارات مبنا.

  19- دلشب، حسین(1376)؛  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم زمین.

  20- رامشت، محمد حسین(1384)؛ نقشه های ژئومورفولوژی(نمادها و مجازها)، تهران، انتشارات سمت.

  21- رجایی، عبدالحمید(1382)؛ کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، تهران، نشر قومس.

  22- رجایی، عبدالحمید(1373)؛ ژئومورفولوژی کاربردی در برنامه ریزی و عمران ناحیه ای، تهران، انتشارات قومس.

  23- رهنمایی، محمد تقی(1374)؛ توانهای محیطی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی.

  24- رهنمایی، محمد تقی(1384)؛ مجموعه مباحث و روشهای شهر سازی(جغرافیا)، تهران،

  25- مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی.

  26- روستا سکه روانی، مجید(1382)؛ پایان نامه کرشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم زمین.

  27- رمضانپور، حمید رضا(1384)؛ )؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم زمین.

  28- زمردیان، محمد جعفر(1378)؛ کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، تهران، انتشارات پیام نور.

  29- زنگی آبادی، علی(1372)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

  30- زیاری، کرامت الله(1379)؛ برنامه ریزی شهرهای جدید، تهران، انتشارات سمت.

  31- زیاری، کرامت الله(1378)؛ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، یزد، انتشارات دانشگاه یزد.

  32- سازمان زمین شناسی کشور(1379)؛ نقشه زمین شناسی 1:100000 شیراز.

  33- سازمان زمین شناسی کشور(1379)؛ نقشه زمین شناسی 1:100000 کلستان شیراز.

  34- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(1379)؛ نقشه زمین شناسی 1:250000شیراز.

  35- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(1382)؛ نقشه توپوگرافی 1:50000شیراز.

  36- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(1382)؛ نقشه توپوگرافی 1:50000گویم شیراز.

  37- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(1382)؛ نقشه توپوگرافی 1:50000زرقان شیراز.

  38- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(1382)؛ نقشه توپوگرافی 1:50000دارنجان شیراز.

  39- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(1382)؛ نقشه توپوگرافی 1:50000بورکان شیراز.

  40- سازمان تحقیقات منابع آب وخاک(وزارت جهاد و کشاورزی)(1368)؛ نقشه 1:250000 واحد های اراضی شیراز.

  41- سازمان هواشناسی کشور(2003-1951)؛ آمار اقلیمی شیراز.

  42- سلطانی، علی(1380)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده معماری و شهرسازی.

  43- سید احمدی، فرید(1374)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین.

  44- شایان، سیاوش(1384)؛ جزوه درسی، درس جغرافیای طبیعی و شهر(ژئومورفولوژی)، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

  45- شوهنی، محمد(1379)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین.

  46- شیعه، اسماعیل(1381)؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

  47- صمدیان، محمد رضا(1375)؛ برسی نوزمینساخت، لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت منطقه شیراز، زاگرس ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور.

  48- صمدیان، محمد رضا(1375)؛ نقشه زمین ساختی منطقه شیراز، مقیاس 1:250000

  49- علایی طالقانی،(1382)؛ژئومورفولوژی ایران، تهران، نشر قومس.

  50- علیزاده، امین(1381)؛ هیدرولوژی کاربردی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

  51- علیجانی، بهلول(1374)؛ آب و هوای ایران، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  52- علیجانی، بهلول و محمد رضا کاویانی(1380)؛ مبانی آب و هوا شناسی، تهران، انتشارات سمت.

  53- فرج زاده، منوچهر و فروغ بصیرت(1385)؛ پهنه بندی حساسیت تشکیلات زمین شناسی در مقابل نیروهای زلزله در منطقه شیراز با استفاده از  GIS، نشریه پژوهشهای جغرافیایی، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.

  54- فرید، یدالله(1375)؛ جغرافیا و شهر شناسی، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز.

  55- قدسی پور, حسن(1385): فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تهران، انتشارات امیرکبیر.

  56- کردوانی، پرویز(1372)؛ جغرافیای خاکها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  57- کوک، آریو و جی. سی دور کمپ(1377)؛ ژئومورفولوژی و مدیریت محیط، ترجمه شاپور گودرزی نژاد، تهران، انتشارات سمت.

  58-  مجتهدزاده، غلامحسین(1383)؛ برنامه ریزی شهری در ایران؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

  59-  محمودی، فرجالله(1380)؛ ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  60- مرکز آمار ایران(1385)؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر شیراز.

  61- مرکز آمار ایران(1375)؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر شیراز.

  62- مرکز آمار ایران(1365)؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر شیراز.

  63- مرکز آمار ایران(1355)؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر شیراز.

  64-مرکز آمار ایران(1345)؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر شیراز.

  65- مرکز آمار ایران(1335)؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر شیراز.

  66- مدنی، امین و علی مؤید علایی(1379)؛ بررسی وضعیت لرزه زمینساخت نیروگاه کازرون به منظور تقویت لرزه ای نیروگاه کازرون، مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، جلد دوم.

  67- مهندسین مشاور پارهاس(1373)؛ طرح توسعه و عمران شیراز، گزارش دوم، وزارت مسکن و شهر سازی.

  68- مهندسین مشاور پیگیران(1368)؛ طرح جامع شیراز.

  69- مخدوم، مجید(1382)؛ شالوده آمایش سرزمین، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  70- مقیمی، ابراهیم(1385)؛ ژئومورفولوژی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  71- مقیمی، ابراهیم(1383)؛ روش تحقیق در جغرافیای طبیعی((ژئومورفولوژی))، تهران، انتشارات قومس.

  72- مشهدیزاده دهاقانی، ناصر(1373)؛ تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

  73- معتمد، احمد و  ابراهیم مقیمی(1378)؛ کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی، تهران،  انتشارات سمت.

  74- نادرصفت،محمد حسین(1379)؛ ژئومورفولوژی مناطق شهری، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  75- نگارش، حسین(1382)؛ کاربرد ژئومورفولوژی در مکان گزینی شهرها و پیامدهای آن،مجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان 1382.

  76- نهچیری، عبدالحسین(1370)؛ جغرافیای تاریخی شهرها، چاپ اول، تهران، نشر مدرسه.

  77- هوک، ج. ام(1372)؛ ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، ترجمه محمد جعفر زمردیان، تهران، انتشارات سمت.                  

  78- Graw ford(1978)Guik Lines for siting ruralin Coast(Sarea-s.n.w)       Planning.Syde)779- tilly, charles(1974),An Urban World, lhttle, Brown and compang

  80- Goide,to progams of Geographin the United and Canada(1992) AAG

  81- http: //www.googl earth.com


موضوع پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , نمونه پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , جستجوی پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , فایل Word پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , دانلود پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , فایل PDF پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , مقاله در مورد پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , پروژه در مورد پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , پروژه درباره پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و مطالعه تنگنا های توسعه فیزیکی شهرشیراز از زاویه نگرش علم ژئومورفولوژی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای طبیعی_ ژئومورفولوژی در برنامه­ ریزی محیطی چکیده شهر در محیط جغرافیایی نه بر اساس ظرفیت و امکانات بلکه بر اساس اضطرار و ضرورت­ها گسترش پیدا می­کند. این مساله در شهرهای امروزی به شدت به­چشم می­خورد نکته­ی قابل توجه آنکه شهر باید در هماهنگی تمام با قرارگاه طبیعی خود قرار بگیرد و ضروری است که انسان بتواند با بستر زمین یک ...

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی، گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی چکیده تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی به بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی در توسعۀ فیزیکی شهرستان بندر انزلی و شناسایی و معرفی مناطق آسیب‌دیدۀ آن پرداخته است؛ زیرا توسعۀ فیزیکی شهرها عموماً در ارتباط ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده توسعه فیزیکی و رشد شهر های ایران تا چند دهه­ی پیش، هماهنگ و متناسب با نیازهای جامعه شهری بود. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونی هایی را پذیرا شدند. این دگرگونی­ها به شکل رشد سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شتاب آمیز شهرها، و به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده است. مهمترین مساله­ای که در برابر توسعه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده اصولا استقرا ر و پیدایش یک منطقه بیش از هر چیزی تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، پراکندگی، حوزه نفوذ توسعه فیزیکی، مورفولوژی و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به صورت یک عامل منفی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده بحث مکانیابی مجتمع های مسکونی در حال حاضر از موضوعات بسیار مهم و تاثیر گذار در بحث کاربری اراضی شهری می باشد و از آنجایی که امروزه مراکز شهری از تجهیزات عمرانی بسیار پیچیده ای برخوردارند و ساختمان ها ابعاد وسیعی به خود گرفته اند و شهرها وسعت قابل توجهی یافته اند اهمیت ژئومورفولوژی شهری وقتی آشکار می شود که خسارات وارده ...

چکيده اين پايان نامه به بررسي روند تکوين و توسعه فيزيکي شهر بهاباد مي پردازد . جهت رسيدن به اين امر متغيرهايي نظير راههاي ارتباطي ، عوامل اقتصادي ( کشاورزي ،صنعت ، خدمات )حوزه نفوذ شهر و مديريت شه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی ، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است.در این راستا بهسازی شبکه معابر شهری و همچنین شبکه فاضلاب شهری به عنوان ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته توسعه روستائي (M.SC) 1386 چکيده : پس از انقلاب اقدامات زيادي در خصوص بهبود شرايط زندگي روستائيان و جلوگيري از مهاجرت آنها به عمل آمده است در اين راستا فعالتيهاي

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( M.A ) چکیده راه رسیدن به پایداری شهری از توسعه محل ه‏ای می‏گذرد. محله به عنوان کوچک­ترین و مهم­ترین واحد شهری، از نخستین اولویت­ها بوده و محله پایدار می­تواند زیربنای مناسبی را برای توسعه پایدار شهری فراهم نماید. ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است. محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با ...

چکیده : گسترش کالبدی یا فیزیکی روزافزون سکونتگاهها اعم از شهری و روستایی که امروزه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه شتاب فزاینده ای یافته اند، امری اجتناب ناپذیر است.که بعضا بشکل ارگانیک در طول زمان خصوصا در مورد سکونتگاههای روستایی مشاهده می شود.که از جمله پیامدهای آن تغییر کاربری اراضی بخصوص کاربریهای مولد در بخش کشاورزی خواهد بود. در این تحقیق بررسی روند تغییر کاربری ...

ثبت سفارش