پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

word 4 MB 30390 246
1394 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قدیم:۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M. SC

  رشته/ گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری- محیط زیست شهری

  چکیده

  در نیمه دوم قرن بیستم، بخصوص در سه دهه آخر آن، شهرها با سرعت زیادی گسترش یافته و کشورها با سرعت بیشتری به شهرنشینی و افزایش شهرها و جمعیت شهری خود دست زده اند. رویکرد صرف شهرسازی به ابعاد کالبدی- کارکردی شهر بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی مواجه کرده است، به گونه ای که عمده انتقادات علیه این نوع برنامه ریزی، متوجه اهداف و ارزش های اجتماعی و کیفی و به عبارتی «قابل زیست بودن شهر»  متمرکز شده بود. از آنجایی که بیش از نیم قرن از آغاز آپارتمان سازی در کشور می گذرد. دلایل زیاد و متفاوتی برای این موضوع بیان شده است؛ از جمله زیاد شدن جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه های تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر که بر افزایش آپارتمان سازی و توسعه ی آپارتمان نشینی تاثیر می گذارند. با توجه به وجود مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه سازی های صورت گرفته در منطقه 22 تهران، هدف این تحقیق این بود که با مطالعات و انجام تحقیقاتی جامع در راستای پایداری اجتماعی، چارچوبی مناسب برای برنامه ریزی مجتمع های مسکونی جهت ارتقای تعلقات اجتماعی و کیفیت سکونت و دستیابی به شاخصهای توسعه پایدار اجتماعی را پیشنهاد کند. روش مطالعه در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی است و با نگرش سیستمی پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران را مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری مورد پرسشگری 60 نفر از ساکنین مجتمع های مسکونی و 20 نفر از مسئولین و تعاونی های مسکن مورد پرسشگری قرار گرفتند. تحلیل های آماری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارSPSS و بر اساس آزمون کولموگروف - اسمیرنوف جهت برازندگی توزیع نرمال به داده­ها انجام شد و سپس از آزمون  T-testبا ارزش­ آزمون 3 و ارزش آزمون 5/1 و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق دسترسی به زمین، تعاونی های مسکن و غیره موجب هدایت سازمان ها و ارگان های دولتی، نظامی و غیره به این منطقه شده است و در پرسشنامه مربوط به ساکنین، نتایج تحقیق نشان داد که زندگی در مجتمع های مسکونی علاوه بر افزایش امنیت و کاهش هزینه های عمومی زندگی موجب کاهش حس تعلق به مکان و انزوا و بیگانگی شده است.

   

  کلمات کلیدی:  توسعه پایدار، پایداری اجتماعی، مجتمع مسکونی، منطقه 22 تهران

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه

  مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان است که موقعیت اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه و جایگاه او را در جامعه تعیین می کند. خانه ها مکانی هستند که باید خوب طراحی و خوب ساخته شوند و به طور مطلوب در ارتباط یا عوامل محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار گیرد. در واقع می توان گفت مسکن بر روی زندگی روزمره انسان، سلامت و امنیت و رفاه او تاثیر می گذارد در واقع به عنوان یک عنصر کالبدی می تواند ارتباط دهنده بین جامعه و محیط زیست باشد (Golubchikov & Badyina, 2012:9). بیش از نیم قرن از آغاز آپارتمان سازی در کشور می گذرد. دلایلی زیاد و متفاوتی برای این موضوع بیان شده است؛ از جمله زیاد شدن جمعیت، کمبود زمین برای احداث خانه های تک واحدی، امنیت بیشتر در مجتمع های مسکونی، توان مالی شهروندان و بسیاری دلایل دیگر که بر افزایش آپارتمان سازی و توسعه ی آپارتمان نشینی تاثیر می گذارند. هر چند تمامی دلایل بیان شده به طور مستقیم و غیر مستقیم با این موضوع ارتباط دارند. اما مجتمع های به عنوان پیچیده ترین و اساسی ترین عملکرد در عرصه معماری دو قرن اخیر به حساب آمده و می توانند تاثیرات بسیار زیادی بر رفتار ساکنین و روابط آنها داشته باشند. این مجتمع ها ترکیب فضاهای باز و بسته متعددی هستند که به هم مرتبط بوده و در هم تنیده اند. فضای باز به عنوان بخش جدایی ناپذیر مجتمع های مسکونی، هم از نظر روابط اجتماعی و هم از نظر ساختار و منظر شهری حائز اهمیت هستند. در واقع فضاهای باز مسکونی به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی هستند و موجب فرآهم آمدن موقعیت هایی برای رشد خلاقیت، زمینه معاشرت تقابل و تعامل اجتماعی ساکنین می شوند (یزدانی و تیموری، 1391: 86). توانایی یک جامعه در دنبال کردن ابعاد پایداری، تا حدود زیادی به توانایی اجتماع یعنی مردم، نهادها و اوضاع جغرافیایی و بوم شناختی آن جامعه بستگی دارد. ایجاد توانایی شامل قابلیت های انسانی، علمی، فناورانه، سازمانی، نهادی و منابع جامعه می شود. یکی از اهداف اصلی در ایجاد توانایی، افزایش قدرت ارزیابی و شناخت مسائل مربوط به انتخاب خط مشی و شیوه هایی اجرای طرق مختلف توسعه است که به درک مردم جامعه مورد نظر از محدودیت ها، قوت ها و الزامات زیست محیطی بستگی دارد. به طور مسلم، هدف پایداری بقاء انسانهاست که افزون بر ابعاد بوم شناختی و اقتصادی، دارای بعد اجتماعی نیز هست. در بعد اجتماعی پایداری هدف ایجاد فرآیند توسعه ای است که تداوم آن منوط به گسترش روز افزون همبستگی و یکپارچگی اجتماعی است. در حقیقت، مهم ترین اهداف در این بعد، خلق تمدن انسانی با توزیع عادلانه درآمدها به منظور کاهش فاصله بین اغنیا و فقرا است. در این بعد، باید نقش همبستگی، هماهنگی در عمل و مشارکت بین بخش ها و افراد را ایفا کند. برای این نوع توسعه به واقعیت جهانی و منطقه ای تبدیل شود همکاری و تفاهم بین المللی ضروری است (ساسان پور، 1390: 140). پایداری اجتماعی در عملکرد توسعه نقش مهمی را ایفا می کند و سطح تمرکز در توسعه پایدار برای دستیابی به پایداری اجتماعی به عوامل تاثیرگذار در توسعه و برنامه ریزی توسعه برای حال و آینده بستگی دارد. از منظر جهت گیری اجتماعی برای بهینه سازی ظرفیت مداوم توسعه به عنوان یک موقعیت مکانی طولانی مدت برای روابط انسانی و توسعه فرهنگی مناسب می باشد. این پژوهش به دنبال آن است تا با بررسی شاخص های پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی میزان پایدار بودن آن را از جهت حس تعلق، مشارکت، برابری، همبستگی اجتماعی، دسترسی و... بررسی کند و نتایج آن را در جهت اجرای بودن در برنامه های و پروژه ها در مورد مجتمع مسکونی قرار دهد.

  طرح مسئله

  در نیمه دوم قرن بیستم، بخصوص در سه دهه آخر آن، شهرها با سرعت زیادی گسترش یافته و کشورها با سرعت بیشتری به شهرنشینی و افزایش شهرها و جمعیت شهری خود دست زده اند. رویکرد صرف شهرسازی به ابعاد کالبدی- کارکردی شهر بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی مواجه کرد، به گونه ای که عمده انتقادات علیه این نوع برنامه ریزی، متوجه اهداف و ارزش های اجتماعی و کیفی و به عبارتی «قابل زیست بودن شهر»  متمرکز شده بود (مهدیزاده، 1381: 292- 291). این امر خارج از ادامه روند تکاملی و تحول اجتماعی صد ساله اخیرایران، نتیجه سرعت گرفتن سرمایه داری در چهارچوب یک اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت و کاهش اهمیت بخش کشاورزی و در نتیجه ایجاد روند مهاجرت از روستا به شهرها می باشد. بروز بحران آسیب زای مسکن و ضرورت آپارتمان نشینی در کل دنیا، اساسا” بازتاب انتقال از جوامع مبتنی بر کشاورزی، نظام ایلاتی و طایفه ای خانواده های پدر سالار و گسترده به نوع دیگری از جوامع مبتنی بر صنعت و خدمات با نظام استقرار شهری و بروز فرهنگ نو ظهور فردگرایی با خانواده های هسته ای می باشد. رشد و گسترش ابعاد فیزیکی و اجتماعی شهرها، ناشی از افزایش جمعیت شهری، تاثیرات قابل توجه و در عین حال اجتناب ناپذیری را بر زندگی شهری گذاشته است. این تاثیرات طیف وسیعی از معضلات و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و نابسامانی های کالبدی- فیزیکی را شامل می شود. ضمن اینکه هر یک از ابعاد مذکور در ارتباط متقابل، یکدیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. آپارتمان نشینی به عنوان پدیده ای نوین در جوامع شهری، چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته سبک زندگی مردم را تغییر داده است. نیاز فوری و مبرم اکثریت مردم شهرنشین به مسکن و ناهماهنگی تهیه آن با رشد جمعیت بویژه در شهرهای بزرگ موجب شده که بیش از هر امر دیگر به کمبود مسکن توجه شود و  در این راستا بیش از آنکه مسائل روانی و اجتماعی خانواده در تامین مسکن مورد توجه قرار گیرد عامل کمی متاثر از عوامل اقتصادی سایر عوامل را تحت الشعاع قرار می دهد. امروزه به علت جبر زندگی و تک بعدی نگری و اصل قرار گرفتن اقتصاد، بسیاری از ارزشهای انسانی، اجتماعی، و فرهنگی نادیده گرفته می شود (ضرغامی، 1389 :2). روند آپارتمان سازی در کلان شهرها کشور به دلایل گوناگون از جمله: افزایش جمعیت، کمبود زمین و گرانی مسکن، با سرعت و ضرب آهنگ بالایی شروع شد و به مرور به شهرهای دیگر سرایت کرد. ساخت مجتمع های آپارتمانی در نقاط گوناگون شهرها و اسکان افراد دارای فرهنگ های خاص، تنوع فرهنگی و نداشتن شناخت کافی از دیگران که به اصطلاح همسایه هم، به شمار می روند، مشکلاتی را برای ساکنان به وجود می آورد. در این زمینه دولت ها نیز معمولا" در تولید مسکن بیشترین توجهات خود را معطوف به تولیدانبوه، سرعت بخشیدن به اجرا، پاسخگویی به کمبود مسکن و کنترل بازار مسکن معطوف می نمایند و در چنین شرایطی موضوعات اقتصادی و فنی اصلی ترین نقش را ایفا می کنند زیرا اقدامات عجولانه و سریع در تولید و انبوه سازی، در بسیاری از مواقع سبب توجه به کمیت و غفلت از کیفیت شده است این در حالی است که علل ایجاد مجتمع های مسکونی عواملی چون برقراری امنیت، بهره گیری از امکانات بیشتر و بهتر، کاهش هزینه ها، همگرائی اجتماعی، حس تعلق به مکان که زیر مجموعه پایداری اجتماعی است، می باشند. طی دهه های اخیر آپارتمان نشینی در کشورمان به شدت افزایش یافته است. در بسیاری از شهرهای بزرگ، خانه ها و جنگل ها تخریب شده اند و ساختمان های مرتفع و مجتمع های مسکونی جای آنها را گرفته است. تجاری شدن  مجتمع های مسکونی و انتشار دیدگاه منفی نسبت به آنها به  عنوان مراکز ناهنجاریهای اجتماعی این فضاها را نه تنها به تعامل اجتماعی و گروهی میان شهروندان تبدیل نکرده است بلکه این امر منجر به انزوا و بیگانگی، عدم حس همسایگی و تعلق به مکان شده است. با توجه به نابسامانی ها و نظر به وجود مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه سازی های صورت گرفته در منطقه 22 تهران، این تحقیق بر آن است با مطالعات و انجام تحقیقاتی جامع در راستای پایداری اجتماعی، چارچوبی مناسب برای برنامه ریزی مجتمع های مسکونی جهت ارتقای تعلقات اجتماعی و کیفیت سکونت و دستیابی به شاخصهای توسعه پایدار اجتماعی را پیشنهاد کند.

  سوالات تحقیق

  1- چه عواملی در شکل گیری و گسترش مجتمع های مسکونی در منطقه 22 تهران تاثیر گذار می باشد؟

  2- پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی حاصل از شکل گیری مجتمع های مسکونی در منطقه 22 چیست؟

  1-4 فرضیات تحقیق

  فرضیه، توجیه و تبیین های حدسی معینی را درباره واقعیات عرضه می کند و پژوهشگران را در بررسی این واقعیات و تجارب کمک و هدایت می کند. فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کند و هم باعث استنتاج می شود (حافظ نیا، 1392: 133). فرضیه های این تحقیق پاسخی فرضی به سوالاتی است که پس از گرداوری داده ها و تجزیه وتحلیل آنها، این فرضیه ها مورد  آزمون قرار خواهد گرفت تا درستی و نادرستی آن اثبات گردد. این فرضیه ها عبارتنداز:

  فرضیه اول : دسترسی به زمین قابل سکونت در منطقه 22 موجب هدایت سازمان ها و ارگانهای و نهادهای دولتی و غیر دولتی به سرمایه گذاری در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی شده است.

  فرضیه دوم : سکونت در مجتمع های مسکونی ضمن افزایش امنیت، کاهش هزینه های زندگی و غیره... موجب بروز مشکلاتی چون کاهش حس تعلق، انزوا و بیگانگی و غیره ... گردیده است.

  1-5 اهداف تحقیق

  هدف پژوهش علمی، کشف واقعیات و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و روندهاست که به یک رشته تعمیم های منطقی منجر می شود. موارد زیر مهمترین اهداف تحقیق حاضر می باشند:

  شناخت عوامل اثر گذار بر ایجاد مجتمع های مسکونی در منطقه 22

  تحلیل آثار حاصل از سکونت در مجتمع های مسکونی در منطقه

   مشخص کردن تاثیر کمیت وکیفیت دسترسی به کاربری های خدماتی، آموزشی، بهداشتی و...  در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی

   ارائه راهبردها و پیشنهادهای موثر جهت تقویت پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22

  1-6 روش تحقیق

  روش مطالعه در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی است و با نگرش سیستمی  پایداری اجتماعی  در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران را مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. و علاوه بر آن مطالعات کتابخانه ای، بازدید میدانی و تهیه و تکمیل پرسشنامه در دستور کار قرار خواهد گرفت. به طور کلی روش گردآوری اطلاعات و منابع مورد نیاز به دو دسته کلی تقسیم می شوند: الف) روش های کتابخانه ای- اسنادی ب) روش های میدانی

  به منظور گردآوری اطلاعات در چارچوب مبانی نظری تحقیق با مراجعه به کتاب ها فارسی و لاتین، نشریات، پایان نامه ها و  سایت های معتبر خارجی مطالب مورد نیاز گرردآوری شده است. قسمت عمده تحقیق به علت ماهیت اجتماعی بودن به روش میدانی می باشد. برای این منظور به تنظیم پرسش نامه بر طبق متغییرهای مربوطه، توزیع پرسشنامه بین ساکنین مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران انجام گرفت. و داده های گردآوری شده، ابتدا متغیرها به صورت کمی تجزیه و تحلیل می شود و در سایر جنبه ها نیز به صورت کیفی با استفاده از شاخص های موجود انجام می گیرد و در نهایت از نرم افزار  SPSSوSWOT جهت توصیف آماری و همبستگی بین متغییرها استفاده می شود. دراین تحقیق از یکی از آزمون های آماری پارامتریک و غیر پارامتریک مانند آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده می­شود. و از طریق نرم افزارArc GIS نقشه های تحقیق ترسیم گردید. 

  Abstract

  In the second half of twentieth century, and especially during its last three decades, cities developed rapidly and countries have moved towards urbanization and increasing urban population and cities with a greater speed. With its mere attention towards functional-physical aspects of cities without considering the corresponding social and economic objectives and values, urban development approach has raised serious doubts regarding the existence philosophy of cities as a place for living and accommodation. Most criticisms against this type of urban planning was directed towards social and qualitative values and objectives or in other words, "habitableness of the cities". Since more than half a century has passed from the beginning of mass apartment construction trend in Iran, many different reasons have been stated for this problem; such as population increase, shortage of lands for constructing single unit homes, higher security in residential complexes, financial ability of citizens and many others that have an influence on the increase of apartment construction and residence. Considering the existence of residential complexes and construction of tall buildings in district 22 of Tehran, the objective of this study is to perform a comprehensive research on social stability and provide an appropriate framework for planning residential complexes in order to improve social affiliations and quality of residence and achieving the indicators of social sustainable development. This was a descriptive-analytical study that was carried out with the systematic approach of social sustainability in Tehran's residential complexes of district 22. The questioned statistical population consisted of 60 inhabitants of residential complexes and 20 authorities and housing cooperatives. Statistical analysis of the questionnaires were performed using SPSS software and Kolmogorov–Smirnov test was performed for normal distribution fitness of data. Afterwards, T-test with t-values of 3 and 1.5 and Friedman test were used for data analysis. The results showed that access to land, housing cooperatives and other factors have led organizations and government and military agencies to this district. The results of the questionnaires for inhabitants indicated that in addition to increasing security and reducing basic living costs, living in residential complexes has caused a reduction in sense of place (and belonging) and also alienation and isolation.

  Key words: Sustainable Development, Social Sustainablility, Residential Complex, District 22 of Tehran

 • فهرست:

  1 فصل اول: کلیات تحقیق... ..............................................................................................3

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 طرح مسئله. 5

  1-3 سوالات تحقیق.. 7

  1-4 فرضیات تحقیق.. 7

  1-5 اهداف تحقیق.. 7

  1-6 روش تحقیق.. 8

  1-7 روش برآورد حجم نمونه. 9

  1-8 روایی و پایای ابزار اندازه گیری.. 9

  1-9 محدودیت های تحقیق.. 10

  1-10 مراحل تدوین پایان نامه. 11

  1-11 پیشینه تحقیق.. 12

  1-11-1 پایان نامه های داخلی.. 12

  1-11-2 مقالات داخلی.. 13

  1-11-3 مقالات و پایان نامه های خارجی.. 15

  1-12 تعاریفی از کلمات کلیدی تحقیق.. 16

  1-12-1 توسعه پایدار Sustainable Development)) 16

  1-12-2 پایداری اجتماعی (Social Sustainability) 16

  1-12-3 مجتمع مسکونی (Residential Complexes) 17

  2 فصل دوم: تعاریف و مبانی و چهارچوب نظری تحقیق... 19

  2-1 مقدمه. 19

  2-2 بیان مفاهیم و تعاریف تحقیق.. 19

  2-2-1 توسعه (Development) 19

  2-2-2 تعریف پایداری (sustainability) 19

  2-2-3 توسعه پایدار (Sustainable Development) 20

  2-2-4 شهر پایدار (sustainability City ) 20

  2-2-5 پایداری اجتماعی (Social sustainability) 20

  2-2-6 سرمایه اجتماعی (Social capital) 20

  2-2-7 مسکن (Housing) 21

  2-2-8 مسکن پایدار (Housing sustainability) 22

  2-2-9 آپارتمان (apartement) 22

  2-2-10 مجتمع های مسکونی (Residential Complexes) 22

  3- مبانی نظری تحقیق.. 22

  2-3-1 مفهوم توسعه پایدار (Sustainable Dvelopment) 22

  2-3-2 اصول توسعه پایدار (Principles of sustainable development) 25

  2-3-3 دیدگاه های مختلف درباره توسعه پایدار 26

  2-3-3-1 دیدگاه اقتصاد نئو کلاسیک: 26

  2-3-3-2 دیدگاه اکولوژی.. 26

  2-3-3-3 دیدگاه عدالت بین نسلی.. 27

  2-3-3-4 دیدگاه توازن مواد. 27

  2-3-4 شاخص های توسعه پایدار 29

  2-3-5 الگوی گسترش فضایی شهرها 30

  2-3-5-1 پراکنش افقی شهری.. 30

  2-3-5-2 پراکنش شهری (Urban distribution) 33

  2-3-5-2-1 پیامدهای الگوی پراکنش شهری.. 33

  2-3-5-3 رشد فشرده (Compact City) 34

  2-3-5-4 گسترش عمودی شهر ((Vertical expansion of the city.. 36

  2-3-6 مفهوم فضا (Space) 37

  2-3-6-1 فضای شهری (CitySpace) 37

  2-3-6-2 انواع فضای شهری.. 39

  2-3-6-2-1 فضای خصوصی.. 39

  2-3-6-2-2 فضایی نیمه خصوصی/ نیمه عمومی.. 39

  2-3-6-2-3 فضای عمومی.. 39

  2-3-6-3 فضاهای اجتماعی (Social Spaces) 40

  2-3-7 ناپایداری اجتماعی (Social Unsustainability) 41

  2-3-8 پایداری اجتماعی (Social Sustainability) 42

  2-3-9 دیدگاه ها و نظریات  در حوزه پایداری اجتماعی در سطح جهان.. 45

  2-3-9-1 جان اورتون و همکاران.. 45

  2-3-9-2 دیویدسون و ویلسون.. 46

  2-3-9-3 نظریه کنش پارسونز. 46

  2-3-9-4 برملی و همکاران.. 47

  2-3-9-5 بارون و گانلت... 47

  2-3-9-6 براملی و همکاران.. 48

  2-3-9-7 جان و لی.. 48

  2-3-9-8 تین و همکاران.. 48

  2-3-9-9 ریک گیت ماریو. 49

  2-3-10 شاخص های کلیدی در پایداری اجتماعی.. 50

  2-3-11ابعاد مختلف پایداری اجتماعی.. 56

  2-3-11-1 حس تعلق و و ابستگی (Sense of belonging and affiliation) 56

  2-3-11-2 شاخصه های حس تعلق و وابستگی.. 57

  2-3-11-2-1 حس رضایت (Sense of Satisfaction) 57

  2-3-11-2-2 حس مالکیت (Sense of Ownership) 58

  2-3-11-2-3 مدت اقامت (Length of stay) 58

  2-3-11-3  مشارکت (partnership) 58

  2-3-11-4 امنیت (Security) 60

  2-3-11-5  هویت اجتماعی (Social identity) 62

  2-3-11-6 گروه ها وطبقات اجتماعی (Social classes and groups) 63

  2-3-11-7 عدالت اجتماعی و برابری (Social justice and equality) 63

  2-3-11-8 دسترسی (Access) 65

  2-3-11-9 رفاه اجتماعی (social welfare) 65

  2-3-11-10 آموزش (Education) 66

  2-3-11-11 تعامل اجتماعی (Social interaction) 66

  2-3-12 مفهوم کاربری زمین (Land Use) 68

  2-3-13 مفهوم زمین شهری (Urban land) 69

  2-3-13-1 ویژگی های زمین شهری.. 69

  2-3-13-2 اثرات واگذاری زمین شهری.. 70

  2-3-14 کاربری مسکونی (Residential Users) 70

  2-3-15 مسکن (Housing) 71

  2-3-16 مفهوم مسکن پایدار (Sustainable Housing) 72

  2-3-17 جایگاه مسکن به لحاظ بعد اهمیت... 74

  2-3-17-1 بعد اقتصادی مسکن.. 74

  2-3-17-2 بعد اجتماعی مسکن.. 75

  2-3-17-3 بعد حقوقی مسکن.. 76

  2-3-18 برنامه ریزی مسکن (Housing Planning) 76

  2-3-19 آپارتمان نشینی (Apartment retreat) 78

  2-3-20 سابقه و پیشینه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در جهان.. 79

  2-3-21 سابقه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در ایران.. 81

  2-3-22 مجتمع مسکونی (Residential Complex) 82

  2-3-22-1 فضاهای باز در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه. 84

  2-3-23 سابقه کشورهای مختلف در حوزه پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی.. 86

  2-3-23-1 اتریش.... 86

  2-3-23-2 دانمارک... 86

  2-3-23-3 انگلستان.. 87

  4-نظریات و دیدگاه های تحقیق.. 87

  2-4 نظریات در حوزه پایداری اجتماعی و مسکن.. 87

  2-4-1 نظریه اجتماعی و کیفی توسعه. 87

  2-4-2 نظریه اکولوژی اجتماعی شهری.. 88

  2-4-3 نظریه سرمایه اجتماعی.. 91

  2-4-3-1 دیدگاه های در باب سرمایه اجتماعی.. 93

  2-4-3-1-1 نظریه کلمن.. 93

  2-4-3-1-2 نظریه بوردیو. 94

  2-4-3-1-3 نظریه فرانسیس فوکویاما 95

  2-4-3-1-4 نظریه پونتام: 95

  2-4-3-1-5 نظریه باس.... 96

  2-4-3-1-6 نظریه لوری.. 96

  2-4-3-1-7 نظریه پا اکستون.. 97

  2-4-4 نظریه توسعه اجتماعی.. 97

  2-4-5  نظریه رشد هوشمندی شهری.. 99

  2-4-5-1 اصول رشد هوشمند. 99

  2-4-5-2 مزایای رشد هوشمند. 100

  2-4-5-3 استراتژی های رشد هوشمندی شهر. 100

  2-4-6 نظریه مجتمع های شهری اریک گلودن.. 103

  2-4-7 نظریه شهر سالم.. 103

  2-4-7-1 شاخص های شهر سالم.. 105

  2-4-7-2 راهکارهای دستیابی به شهر سالم.. 106

  2-4-8 نظریه کیفیت زندگی.. 106

  2-4-9 مدل بوم شناختی مکتب شیکاگو. 108

  2-4-9-1 هجوم و جانشینی.. 109

  2-4-9-2جدایی و تجمع.. 110

  5-مدل به کار رفته در تحقیق.. 111

  2-5 تکنیک مدلSWOT.. 111

  2-6 جمع بندی و نتیجه گیری.. 118

  3 فصل سوم:  شناخت و معرفی محدوده مورد مطالعه. 121

  3-1 مقدمه. 121

  3-2 معرفی محدوده مورد مطالعه منطقه ۲۲ شهرداری تهران.. 121

  3-3 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران.. 125

  3-4 موقعیت استراتژیک منطقه 22 تهران.. 126

  3-5 ویژگی های طبیعی منطقه 22 تهران.. 126

  3-5-1 توپوگرافی و ژئومورفولوژی.. 126

  3-5-2 زمین شناسی.. 130

  3-5-3 خاک... 131

  3-5-4 منابع آب... 132

  3-5-5 پوشش گیاهی.. 132

  3-6 بررسی منطقه از بعد های مختلف... 133

      3-6-1 ویژگی های جمعیتی.....................................................................................................133

  3-6-2 ویژگی های اقتصادی منطقه 22.. 135

  3-6-2-1 عملکرد منطقه در بخش بودجه و اعتبارات... 137

  3-6-3 ویژگی های  آموزشی منطقه 22.. 138

  3-6-4 ویژگی های کالبدی در منطقه 22 تهران.. 139

  3-6-4-1 وضعیت مسکن منطقه. 141

  3-6-4-2 تعاونی های مسکونی.. 142

  3-6-5 ویژگی های تفریحی- گردشگری منطقه 22.. 144

  3-6-6 ویژگی های خدماتی در منطقه 22.. 144

  3-6-7 ویژگی های اجتماعی محدوده مورد مطالعه. 145

  3-6-8 زیر ساخت های شهری منطقه 22 تهران.. 148

  3-6-9 طرح تفصیلی جدید ملاک عمل منطقه 22.. 151

  3-7 نتیجه گیری.. 154

  4  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش.... 155

  4-1-مقدمه. 156

  4-2- تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پرسشنامه­های توزیع شده در بین ساکنین..........156

  4-2-1 یافته های توصیفی نمونه آماری ساکنین مجتمعهای مسکونی.. 156

  4-2-1-1-جنسیت... 156

  4-2-1-2- تحصیلات... 157

  4-2-1-3- وضعیت تأهل.. 158

  4-2-1-4- وضعیت اشتغال.. 159

  4-2-1-5- سن.. 160

  4-2-1-6- تعداد فرزندان.. 161

  4-2-1-7- وضعیت مالکیت... 162

  4-2-1-8- مساحت واحد. 163

  4-2-1-9- دلیل انتخاب مجتمع مسکونی.. 165

  4-2-1-10- مدت اقامت در مجتمع مسکونی منطقه 22 تهران.. 166

  4-3 تحلیل توصیفی مربوط به سنجش شاخص های مربوط به تعامل اجتماعی.. 168

  4-4 تحلیل سوالات تشریحی پرسشنامه ساکنین در مجتمع های مسکونی.. 172

  4-5 تجزیه و تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی با مدل SWOT.. 177

  5  فصل پنجم: آزمون و فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات... 182

  5-1 مقدمه. 183

  5-2-تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه های مسئولین و تعاونی های مسکن.. 183

  5-2-1-شاخصهای آمار توصیفی(مرکزی و پراکندگی) 183

  5-2-2-آزمون کولموگروف - اسمیرنوف... 184

  5-2-3-آزمون فرضیه اول.. 185

  5-3 شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی) 187

  5-3-1 شاخصهای آماری برای گویه های پرسشنامه های ساکنین.. 187

  5-3-2- شاخصهای آماری برای متغیرهای پژوهش.... 190

  5-3-3-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف... 191

  5-3-4-آزمون فرضیه دوم. 192

  5-4 میزان دستیابی به اهداف پژوهش.....................................................................................199

  5-5 نتیجه گیری.. 200

  5-6 پیشنهادات... 201

  5-7 منابع و مأخذ..............................................................................................................................203

   

  منبع:

   

  ابراهیم زاده، عیسی، سرگزی، زینب (1389) آپارتمان نشینی در شهرهای اسلامی و مشکلات فرهنگی ناشی از آن، مطالعه موردی شهر زاهدان، مجموعه مقالات چهارمین گنکره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام، زاهدان

  ادواردز، برایان، تورنت، دیوید ( 1393 ) مسکن پایدار ( اصول و اجرا )، مترجم: محمود شورچه،انتشارات مدیران روز، چاپ اول، تهران

  ازکیا، مصطفی و دریان آستانه، علیرضا (1382) روش های کاربردی تحقیق، جلد اول، انتشارات کیهان، تهران

  هریسون، جفری و کارون، جان (1382) مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، چاپ اول، تهران، انتشارات هیأت

  نسترن، مهین و هوشمندفر، سپیده (1389)  برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی قسمتی از بافت فرسوده شهر ارومیه، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال اول، شماره 3، صص 72-61

  پوراحمد، احمد و حسینی، علی و اروجی، حسن و علیزاده، محمد .1392. اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه ی الموت قزوین، پژوهش جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره3، صص 17-1

  اسماعیل زاده، حسن؛ خاوریان گرمسیر، امیررضا و کانونی، رضا (1393) راهبردپژوهشی در سایه عوامل کلان محیطی در گردشگری شهری با استفاده از مدل های کمی و کیفی (نمونه موردی: توسعه گردشگری شهر یزد)، نشریه گردشگری شهری، دوره 1، شماره 1، صص 33-17

  ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا (1386) جامعه شناسی توسعه، انتشارات کیهان، چاپ ششم، تهران

  استادی سیسی (1388) راهبردهای توسعه شهر با تاکید بر توسعه پایدار، پایانامه  کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

  اسدی، محمودرضا، امیری، مجتبی (1391) فرهنگ و زندگی در مجتمع های مسکونی، انتشارات نشر شهر، چاپ اول، تهران

  اسماعیلی، محمود (1391) راهنمای جامع آپارتمان نشینی (قوانین، فرنهگ و مهارت ها)، انتشارات نشرشهر ، چاپ اول، تهران

   اطاعت، جواد، صرافی، مظفر ، دژپسند، فرهاد، دینی ترکمانی، علی، سریع القلم، محمود، محمودی، وحید، هادی زنور، بهروز( 1392) مبنای توسعه پایدار در ایران، انتشارات نشر علم، چاپ اول، تهران

  ایوانس، باب، جوز، مارکو، ساندبک، سوزان، تئوبالد، کیت (1390) اداره شهرهای پایدار، مترجمان: غلامرضا کاضمیان، خدر فرج کرده، انتشارات پرهام نقش، چاپ اول، تهران

  بارتون، هیو (1389) برنامه ریزی شهری سالم، مترجم:  میترا عطاریان، انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، چاپ  اول، تهران

  بارتون، هیو، تسورو، کاترین (1391) برنامه ریزی شهر سالم، مترجمان: علی عسگری، علی اکبر تقوایی، سکینه معروفی، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، چاپ اول، تهران

  باندز، مایکل (1390) نظریه اجتماعی شهری (شهر، خود و جامعه) مترجم: رحمت اله صدیق سرو ستانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران

  بحرینی، سید جسین، طبیبان، منوچهر (1378) "  مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری" نشریه محیط شناسی، شماره 21 و 22

  برغمدی، مجتبی (1392) ضرورت به کار گیری رشد هوشمند در شهر گرگان، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

  برنون، وحیده (1388) عوامل موثر در توسعه دمحله ای با تاکید بر پایداری اجتماعی: مطالعه تطبیقی محلات امیر خیز و دامپزشکی شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

  بزی، خداکرم، کیانی، اکبر، راضی، امیر، (1389 )، بررسی و تحلیل برنامه ریزی تسعه مسکن پایدار ( مطاله موردی شهر حاجی آباد- استان فارس )، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال دوم، شماره 3

  بمانیان، محمدرضا (1390) ساختمان بلند و شهر (تحلیل تاثیرات فرنگی و اجتماعی ساختمان بلند بر شهرهای بزرگ)، انتشارات نشر شهر، چاپ اول ، تهران

  بمانیان، محمدرضا، محمودی نژاد، هادی (1388) امنیت و طراحی شهری، انتشارات هله، چاپ اول، تهران

  بوزان، باری (1383) مردم دولتها و هراس ، مترجم  پژوهشکده ی مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده ی مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران

  تقوایی،  مسعود و سرایی، حسین (1383) گسترش افقی شهرها و ظرفیت های موجود زمین، نمونه موردی: شهر یزد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 73.

  پاگ، سدریک (1383) شهرهای پایدار(در کشورهای در حال توسعه)، مترحم: ناصر محرم نژاد، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، چاپ اول، تهران

  پور اصغرسنگاچین، فرزام ( 1389) مقایسه تحلیلی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست و پیشنهادهایی برای عملیاتی کردن آنها در برنامه های توسعه کشور، فصلنامه محیط زیست و توسعه، سال 1، شماره 1، صص90- 73

  پور دیهیمی، شهرام (1391) شهر، مسکن، و مجموعه ها، انتشارات آرمان شهر، چاپ اول، تهران

  پور محمدی، محمد رضا ( 1385 ) برنامه ریزی مسکن، انتشارات سمت، چاپ سوم، تهران

  تانکیس، فرن (1390) فضا، شهر و نظریه اجتماعی( مناسبات اجتماعی و شکل های شهری) مترجمان: حمیدرضا پارسی، آرزو افلاطونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران

  تایلور، نایجل (1393) نظریه های برنامه ریزی شهری (از آغاز تا کنون) مترجم: محمود شورچه، انتشارات مدیران روز، چاپ اول، تهران

  ثابتی، محمد (1373) وضعیت حقوقی، اراضی موات و بایر، انتشارات سازمان ملی زمین و مسکن، چاپ اول، تهران

  ثقفی، انوشیروان (1384) طرح های واگذاری اراضی شهری و نقش آن در توسعه شهر مطالعه موردی بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

  جاودان، مجتبی، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا (1389) اندازه گیری شاخص های توسعه پایدار اجتماعی در حوزه های روستایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی بخش سربند (شهرستان شازند استان مرکزی)، فصلنامه مجله کاربرد RS. GIS در برنامه ریزی، شماره 1، سال اول، صص 78- 65

  جهانگیری، جهانگیر، لهسایی زاده، عبدالعلی، منصوریان، محمد کریم (1385) بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آپارتمان نشینی در استان فارس، نمونه موردی شهر شیراز، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 1، صص 66-21

  جی. بون، کریستوفر، مدرس، علی ( 1389)  شهر، محیط زیست و برنامه ریزی شهری، مترجم : جمال الدین عقیلی، ماندانا نوربخش، انتشارات آب، چاپ اول، تهران

  حاجی پور، خلیل (1385) برنامه ریزی محله- مبنا، رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، مجله هنرهای زیبا، شماره 36، تهران

  حسین زاده دلیر، کریم، ساسان پور، فرزانه (1387) روش های نوین در ارزیابی پایداری محیط زیست شهری، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 25، صص24-1

  خدائی، زهرا، پورخیری، علی (1391) مسائل اجتماعی شهرسازی در ایران، انتشارات پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ اول، تهران

  دانشنامه مدیریت شهری و روستایی (1387) سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران

  دویران، اسماعیل (1387) توسعه محله ای در شهر زنجان نمونه موردی محله مسکونی اسلام آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

  رازدشت، عبدالله، یغفوری، حسین، ملکی، آفرین (1391) مقایسه شاخص های پایداری شهر کوچک دهدشت با متوسط نظام شهری کشور با تاکید بر توسعه پایدار شهری، فصلنامه آمایش محیط، شماره 18، صص 144-125

  رامیار، رضا (1390) درامدی بر طراحی محوطه مجموعه های مسکونی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران

  راولز، جان (1385) عدالت به مثابه انصاف، یک بازگویی، مترجم: عرفان ثابتی، انتشارات نشر ققنوس، تهران

  رضایی مقدم، علی، آرزو، حسن، یوسف پور، وحید، عبادی، مسعود (1391) بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی، چهارمین کنفراس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد

  رضویان، محمدتقی (1381) برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی، چاپ اول، تهران

  روزلند، مارک (1378) ابعادشهر اکولوژیک 1، مترجم: مهدی موسی کاظمی محمدی، نشریه رشد آموزش جغرافیا، شماره53، صص 44- 37

  رهنما، محمدرحیم و عباس زاده، غلامرضا (1387) اصول، مبانی و مدل های سنجش فرم کالبدی شهر، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول، مشهد

  زارع شاه آبادی، اکبر، حاجی زاده میمندی، مسعود، زارع بیدکی، خدیجه (1392) سنجش پایداری اجتماعی در بین محله های قدیم و جدید شهر یزد، مجله مطالعات جامعه شناختی شهری، سال سوم، شماره 7، صص 134- 105

  زبر دست، اسفندیار (1383) اندازه ی شهر، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، چاپ اول، تهران

  زیاری، کرامت الله (1387) برنامه ریزی شهرهای جدید، انتشارات سمت، چاپ هشتم، تهران

  زیاری، کرامت الله (1388) مکتب ها، نظریه ها و مدلهای برنامه و برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران

  زیاری، کرامت الله، پرهیز، فریاد، مهدنژاد، حافظ (1389) ارزیابی مسکن گرو ههای درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار کم درآمد(نمونه موردی استان لرستان)، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 74، صص 21-1

  زیاری، کرامت الله، جانبابا نژاد، حسین (؟) دیدگاه ها و نظریات شهر سالم، نشریه شهرداریها، سال نهم، شماره 95، صص 23- 14

  ژیلنیتس، آندژی (1393) فضا و نظریه اجتماعی، انتشارات مدیران امروز، مترجم: محمود شورچه، چاپ اول، تهران

  ساسان پور، فرزانه (1390) مبانی پایداری توسعه کلانشهرهل با تاکید بر کلانشهر تهران، انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، چاپ اول، تهران

  ساوج، مایک، وارد، آلن (1387) جامعه شناسی شهری، مترجم ابوالقاسم پوررضا،انتشارات سمت، چاپ پنجم، تهران

  ستوده، هدایت الله  ( 1387 ) آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات)، انتشارات آوای نور، چاپ نوزدهم، تهران

  سرایی، محمد حسین (1391) تطور سکونت شهری از مجموعه های فامیلی (محله ای) تا بلوک های آپارتمانی (تفاوت های اساسی خانه و مسکن در شهر یزد)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره دهم، صص 42-23

  سرور، رحیم، امینی، مهدی (1392) راهنمای تحلیل اجتماعی از شهر، انتشارات تیسا، چاپ اول، تهران

  سعیدنیا، احمد (1383) کاربری زمین شهری، انتشارات سازمان شهرداری ها دهیاری های کشور، چاپ سوم، تهران

  سعیدنیا، احمد (1383) نظام مراکز شهری/ فضاهای مسکونی، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور، چاپ سوم، تهران

  سیف الدینی، فرانک (1381) فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم، شیراز

  سیف الدینی، فرانک، شورچه، محمود (1393) برنامه ریزی هوشمندانه کاربری زمین و حمل و نقل شهری، انتشارات مدیران امروز، چاپ اول، تهران

  شاکری، یونس (1391) بررسی تأثیرات شهرنشینی بر محیط زیست شهری با تأکید بر توسعه پایدار شهری، اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، تهران

  شکوئی، حسین (1365) جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، تهران

  شوئنوئر، نوربرت  (1389) مسکن، حومه و شهر، مترجم: شهرام پوردیهیمی، انتشارات روزنه، چاپ دوم، تهران

  شهبازی، حسن، نصیر سلامی، محمد رضا، پورزرگر، محمدرضا (1392) تاثیر عرصه های جمعی بر تعاملات اجتماعی با رویکرد نیل به اجتماعی پایدار در مجتمع های مسکونی، همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، کرج

  صادقی فرشته، رویا، دانشگر مقدم، گلرخ، دژدار، امید (1391) بررسی رابطه طرح کالبدی در مجتمع های مسکونی و حس دلبستگی به مکان در بین ساکنین (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی امام خمینی و امام رضا در همدان)، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 30، صص 264- 253

  صادقیان، نادر (1388) زندگی در شهر (آپارتمان نشینی و همسایه داری) انتشارات نشر شهر، چاپ اول، تهران

  صرافی، مظفر (1375) توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزی شهری، مجله معماری و شهرسازی، شماره 38، ص 62، تهران

  صرافی، مظفر (1379) شهر پایدار دچیست؟، فضای مدیریت و برنامه ریزی شهری، نشریه مدیریت شهری، شماره4، صص 13-6

  صرافی، مظفر (1381) بنیادهای توسعه پایدار کلانشهر تهران، نشریه شهروند مداری، شماره 11، صص 9-3

  صرافی، مظفر(1378) مبانی برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران

  صرافی، مظفر، احمدی ترشیزی، میترا (1383) ظرفیت توسعه، مجله جغرافیا، شماره 3

  صرافی، مظفر، توکلی نیا، جمیله، محمدیان مصمم (1393) اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری، انتشارات قدیانی (شورای اسلامی شهر تهران)، چاپ اول، تهران

  ضرغامی، اسماعیل ( 1389 ) اصول پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی در شهرهای ایرانی- اسلامی، فصلنامه علوم محیطی، شماره 8، صص 53-37

  طبیبیان، منوچهر، شکوهی، محمد صالح، ارباب، پارسا (1389) ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر شهری محله خو ب بخت، منطقه 15 شهرداری تهران، مجله آرمانشهر، شماره 5، صص 122- 111

  طهماسبی، فرخ (1391) نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهر: نمونه موردی منطقه 11 شهرداری تهران با تاکید بر پارک دانشجو، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

  عبدی تربقان، جواد (1393) تدوین راهبرد توسعه پایدار فضایی برای شهر کاشمر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

  علوی تبار، علیرضا (1378) الگوی مشارکت در جامعه مردم سالار، ماهنامه شهرداریها، شماره 8، ص 12

  علی اکبری، اسماعیل و برزگر، صادق (1389) شاخصهای شهر سالم در الگوی توسعه پایدار شهری، سومین همایش ملی جغرافیا و رویکرد علمی به توسعه پایدار، دانشگاه پیام نور پیرانشهر، صص 15-1

  علیخان گرگانی، روح الله، مرادی، حسین (1392) مقدمه ای بر سرمایه اجتماعی (مفاهیم و کاربردها)، انتشارات آذرخش، چاپ اول، تهران

  عینی فر، علیرضا، عوامل انسانی-محیطی موثر در طراحی مجموعه های مسکونی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 8، صص 118- 109

  غفاری، غلام رضا (1392) مدیریت شهری و مشارکت های اجتماعی، انتشارات تیسا، چاپ اول، تهران

     فکوهی، ناصر (1385) انسان شناسی شهری، انتشارات نشر نی، چاپ سوم، تهران

  فوکویاما، فرانسیس (1379) پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن، مترجم: غلام عباس توسلی، انتشارات جهان، چاپ اول، تهران

  فیالکوف، یانکل (1383) جامعه شناسی شهر، مترجم: عبدالحسین نیک گهر، انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران

  فیروز بخت، علی، پرهیزکار، اکبر، ربیعی فر، ولی ( 1391 ) راهبردهای ساختار زیست محیطی شهر با رویکرد توسعه پایدار شهری، فصلنامه جغرافیای انسانی، شماره ی 80، صص239- 213

  قاضی زاده، ندا (1390) تاثیر طراحی فضای باز مجتمع مسکونی در ایجاد حس دلبستگی به مکان نمونه موردی مجتمع های مسکونی شهر تهران، رساله دکترا پردیس هنرها زیبا دانشگاه تهران، تهران

  قلعه نویی، محمود (1390) ارزیابی زیست محیطی ساختمان ها از طریق ®HQE؛ نمونه موردی: آپارتمان سه طبقه مسکونی در منطقه پنچ اصفهان،فصلنامه محیط شناسی، سال سی و هفتم، شماره ۵۹ ، صص 134-123

  کاتی، ویلیامز، برتون، الیزابت، جنکز، مایک (1383) دستیابی به شکل پایدار شهری، مترجم: واراز مرادی مسیحی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران

  کامران، فریدون، حسینی، احمد، ذبیحی نیا، خدیجه (1388) بررسی مشکلات فرهنگی- اجتماعی زندگی آپارتمانی شهرجدید پردیس، فصلنامه ی پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره پنجم، صص 40-21

  کلانتری، بهرنگ (1393) نقش فضاهای عمومی در شکل گیری شهر شهروند مدار نمونه موردی محله یوسف آباد در منطقه 6 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

  کلمن، جیمز (1386) بنیادهای نظریه اجتماعی، مترجم: منوچهر صبوری، انتشارات نی، چاپ دوم، تهران

  کنعانی و همکاران در بحث شهر سالم نوشته شود ریفرنس کامل نیست؟

  کولیوند، حجت الله (1390) تحلیل ساختار فضایی محله شهری بر مبنای توسعه پایدار اجتماع مورد مطالعه: محله دارآباد تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

  کهیل، مایکل (1392) محیط زیست و سیاست اجتماعی، مترجمان: حسین حاتمی نژاد، سهراب امیریان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران

   لطفی، صدیقه، آقامیری، سید رضا (1390) مدیریت پایدار شهرها با بهره گیری از فن آوری های نوین اطلاعاتی، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، بابلسر

  محمدپور، احمد، کریمی، جلیل، ولی زاده، شعبان (1391) مجله علوم اجتماعی (برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی)، شماره 13، صص 114-75

  محمدی دوست، سلیمان (1387) تحلیل کاربری اراضی مسکونی شهر یاسوج،پایانامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

  مخبر، عباس (1363 ) ابعاد اجتماعی مسکن، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، تهران.

  مخدوم، مجید (1378) مولفه های علمی و توسعه پایدار در محیط زیست، همایش محیط زیست و توسعه، دانشگاه تهران، تهران

  مشکینی، ابوالفضل و مهدنژاد، حافظ و پرهیز، فریاد (1392) الگوهای فرانوگرایی در برنامه ریزی شهری، انتشارات امید انقلاب، چاپ اول

  معصومی،سلمان (1389) توسعه محله ای در راستای پایدار کلانشهر تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ، چاپ اول، تهران

  معینی، مهدی (1392) فرایندهای توسعه شهری (با تاکید بر طرح های تهران)، انتشارات آذرخش، چاپ اول، تهران

  ملکی، سعید (1390) سنجش توسعه پایدار در نواحی شهری با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی (نمونه موردی: شهر ایلام)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 21، صص 136- 117

  موسوی، میرطاهر (1391) ذرآمدی بر مشارکت اجتماعی، انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول، تهران

  مهدوی، قوام الدین (1373) آپارتمان نشینی و انطباق فرهنگی، پایانامه کارشناسی ارشد رشته مردم شناسی، دانشگاه تهران، تهران

  مهدیزاده، جواد (1379) برنامه ریزی کاربری زمین، تحول در دیدگاه ها و روش ها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4، صص 79- 70

  مهدیزاده، جواد (1381) معیارها و ضوابط ساماندهی صنایع و خدمات شهری، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، چاپ اول، تهران

  مهدیزاده، جواد (1392) برنامه ریزی راهبری توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)، انتشارات آرمان شهر، چاپ سوم، تهران

  میلر، دونالد و درو، گرت (1392) برنامه ریزی میحط زیست شهری، سیاست ها، ابزارها و راهبردهای بین اللملی، ترجمه اصغرضرابی، ابوالفضل مشکینی، فریاد پرهیز و حافظ مهدنژاد، انتشارات پارس ضیاء، چاپ اول

  هاشمیان فر، سید علی، امامی، پریرخ، زرندی، مرجان، عطایی، پری (1392) بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت در بین ساکنان مجتمع های مسکونی در شهر اصفهان در سال 1392، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال سوم، شماره 8، صص 182- 163

  هریس، جاناتان ام ( 1383 ). اصول اساسی توسعه ی پایدار، ترجمه رستم صابریفر. مجله سپهر. سال 13، شماره 52

  هومون، نیکول (1968) (( مسکن و الگو های فرهنگی)) مجله جامعه شناسی فرانسه، دوره نهم، شماره 2 صص 190-180

  یزدانی، سمیرا، تیموری، سیاوش (1391) تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین مطالعه موردی: سه مجتمع مسکونی در اصفهان، فصلنامه هویت شهر، شماره 15، سال هفتم، صص 92-83

  لطیفیان،سیما (1390) رویکردی روانشناختی به تبیین معیارهای پایداری اجتماعی در مجتمع مسکونی (طراحی مجدد مجتمع مسکونی ایران خودرو دیزل)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه هنر تهران

   

   

  Annandale, D., Morrison-Saunders, A. & Pope, J. (2004) Conceptualising sustainability assessment. Environmental Impact Assessment Review, 24, 595-616.

  Ansari, Mojtaba, Laghai, Hasan Ali, Baghi, Hadiseh (2014) Sustainable Residential Complexes Design with Incorporating Internal & External Landscape and Using Ecological Design (Case Study: Residential Complex Of Apadana, Tehran,Iran), V.3., PP 74-84

  Arku, Godwin (2009) Rapidly Growing African Cities Need to Adopt Smart Growth Policies to Slove Urban Development Concerns, Urban Forum, pp 253- 270

  Assefa, G, & Frostel, B (2007) Social Sustainability and Social Acceptance in Technology Assessment; A case Stady of Energy Technology, insocity, No. 29, pp. 63

  Ayman,m. NOUR (2011) challenges and advantages of community Participation as an Approach for Sustainable Development.vol.4.No,1

  Baines, j. & Morgan, B. (2004) Sustainability appraisal: A social perspective. In: Sustainability Appraisal. A Review of International Experience and Practice (eds, B. Dalal- Clayton & B, Sadler) First Draft of Work in Progress. International Institute for Environment and Development, London.

  Barron, L. & Gauntlett, E. (2002) Stage 1 report - model of social sustainability. Housing and sustainable communities’ indicators project. Perth, Murdoch University, Western Australia.

  Bilance,( 1997) “A world in balance – Bilance stands for Social Development: Policy paper”.Oegstgeest

  Bogdanović, Ivana, Mitković, Petar (2005) Revitalization of Residential Complexes in The Context of Housing Quality Improvement, University of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Serbia and Montenegro,  Vol. 3, No 2, pp. 219-233

  Bramley, G., Dempsey, N., Power, S. & Brown, C. (2006) What is "Social Sustainability", and how de our existing urban forms perform in nurturing it? Planning Research Conference. Bartlett School of Planning, UCL, London

  Chambers, R. & Jones, B. (2006) Governance and its others in North London. Urban Studies,40, pp 2469-2486.

  Chambordon, J., Lemaire ,M (1970) Proximite Spatiale et Distance Social: Les grands Ensemble et Leur Peuplement, Revue francaise de sociologie, pp 3- 33

  Chan, E. & Lee, G. K. L. (2008) Critical factors for improving social sustainability of urban renewal projects. Social Indicators Research, 85, 2, 243-256.

  Chiu, R. (2003) Social sustainability and sustainable housing. In: Forrest, R., Lee, J.Eds.), Housing and Social Change: East, West Perspectives. Routledge, London,New York, pp. 221–239.

  Colantonio, A. & Dixon, T. (2009) Measuring Socially Sustainable Urban Regeneration in Europe. Oxford Institute for Sustainable Development (OISD), Oxford Brookes University, Oxford.

  Colantonio, A. (2008a) Social Sustainability: Linking Research to Policy and Practice. Headington, Oxford Brookes University.

  Colantonio, A. (2008b) Traditional and Emerging Prospects in Social Sustainability. Measuring Social Sustainability: Best Practice from Urban Renewal in the EU. Headington, Oxford Brookes.

  Colantonio, Andrea, Dixon, Tim (2011 ) Urban Regeneration & Social Sustain Ability, Publishrd by weley- Black well, The Edition First, London, England

  Colman(1944) Foundation of Social theory, Belknap press.

  Danielsen, A., Karen, E., Lang, Robert, Fulton, William (1999) Retracting Suburbia: Smart Growth and the Future of Housing, Housing Policy Debate, V10. PP 513-540

  Davidson, K. & Wilson, L. (2009) A critical assessment of urban social sustainability. Adelaide, The University of South Australia.

  DFID (1999) Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. Department for International Development, London.

  Elliott, Jennifer.A (2006) An Introduction Sustainable Development, Third Edition, Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge

  Gemeente, Rotterdam (2008) Rotterdam Social gemeten.1 e meting door de Social Index. City of Rotterdam.

  Glasson, J. & Wood, G. (2009) Urban regeneration and impact assessment for social sustainability. Impact Assessment and Project Appraisal, 27, 4, 283-290.

  Godschalk, D.R., 2004. Land use planning challenges: coping with conflicts in visions of sustainable development and livable communities. Journal of the American Planning Association 70 (1), 5–13.

  Golubchikov, Oleg, Badyina, Anna (2012)  Sustainable Housing for Sustainable Cities: A Policy Framework for Developing Countries, First published in Nairobi by UN-Habitat, Kenya.

  Goodland, R. (2003) Sustainability Human, Social, Economic and Environmental, Word Bank Washington DC, USA

  Hancock, T (2001) Towards healthy and sustainable communities: Health environment and economy at the local level, Quebec, Klienburg, Ontario.

  Hashas, Mine Hatun (2004) Residents Attachment to New Urbanist Versus Conventional Suburban Developments, PhD Thesis, North Carolina State University.

  Hens- Bockler- Foundation (2001) Pathwways Towards a Sustainable Future. Setzkasten, Dusseldorf.

  Klimova, Zuzna (2010) Public Participation in Urban Renewal Projects, Lund Universitet center for Sustainability Studies.

  Knox, Paul, Pinch, Steven (2000) Urban Social Geography, Prentice Hall, fourth edition, Southampton, England.

  Lample, (2005) Lise-Aurore, the social dimension of sustainable development and mining industry, Minerals and metals sector, natural resources Canada.

  Lefebvre, H. (1991) The Production of Space, Oxford, Blackwell.

  Litman, Todd (2011) Evaluating Criticism of Smart Growth, Victoria Transport Policy Institute, www.vtpi.org

  Maclaren, V. W. (2007) “Urban sustainability reporting”, Journal of the American Planning Association, 62(2): 184-202.

  Mak, Michael Y., Peacock,Clinton J. (2011) Social Sustainability: A Comparison of Case Studies in UK, USA and Australia, 17th Pacific Rim Real Estate Society Conference, Gold Coast, The University of Newcastle, Australia, PP 1-14

  Manzi, Tony, Lucas, Karen, Lioyd-Jones, Tony, Allen, Judith (2010 ) Social Sustainability in Urban Areas, Published by Earth Scan, London, Washington, DC

  Marcus, Clare Cooper, Sarkissian, Wendy (1986) Housing as if Mattered: Site Design Guidelines for Medium- Density Family Housing, Berkeley, University of California Press.

  Matisovs, Ivars (2011) Urban Development Trends in The Latgale Rigion at The Beginning of The 21 ST Century, Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference, Rezekne, Latvia, Volume 1.pp 129-138

  McKenzie, Stephen (2004) Social Sustainability Towards some Definitions, Hawke Research Institute University of South Australia , Magill, South Australia, pp.1- 31

  Mesch, Gustavo S, Manor, Orit (1998) Social Ties, Environmental Percepation, and Local Attachment, Journal of Environment and Behavior, 30:504- 519

  Mousavi, MirNajaf, Salehi, Mehdi, Kashkooli, Ali Bagheri (2014) Assessment and Classification of Environmental Problems Based onSustainable Development Indexes (Case Study: Cities of Yazd Province), Journal of Civil Engineering and Urbanism, Volume 4, Issue 2: 110-119

  Omann,Ines, Spangenberg, Joachim H. (2002) Assessing Social Sustainability: The Social Dimension of Sustainability in a Socio-Economic Scenario, Sustainable Europe Research Institute SERI.

  Puntam, R.D, (1993) Making Democracy work: civic traditions in modern Italy, Printceton, New Jersy press.

  Reissman, L. (1970). The Urban Process New York: The Free Press.New York. USA

  Sachs, I.(1999) Social sustainability and whole development. In: Becker, E., Jahn, T. (Eds.), Sustainability and the Social Sciences. Zed Books and UNESCO, New York,PP 25-36

  Sen, Amartya, and Dreze, jean “INDIA Economic Development and Social Opportunity”, Published by: Department of Economics, Delhi School of Economics, University of Delhi, , Vol. 31, No. 1, pp 127-130

  Servaes, Jan (2008) Communication for Development and Social Change, First published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Published by Vivek Mehra for SAGE Publications India , New Delhi, India, www.sagepub.in 

  Sheldon, Pauline J. Var, Turgut (1984) Resident Attitudes to Tourism in North Wales, Journal of Tourism Management, 5: 40-47

  Short, J. R.(2006) Urban Theory Acritical Assessment, Routledge, Newyork

  Siner, J., Baines, j., Crengle, H., Salmon, G., Fenemor, A., & Tipa, G. (2004) Sustainable Development: A summary of key concepts. Ecologic Research Report NO.2

  Thin, N.,  Lockhart, C, & yaron, G. (2002) conceptualizing Socially Sustainable Development, A paper prepared for DFID and the World Bank, London.

  UNRISD (2011) Social Development in An Uncertain World, UNRISD Research Agenda 2010-2014, Palais des Nations  1211 Geneva 10, Switzerland, www.unrisd.org

  Valimaki, Kari (2011) Socially Sustainable Finland 2020(Strategy for social and health policy), Helsinki, Finland,  pp 25-48

  Vallance , Suzanne,  C. Perkins, Harvey, E. Dixon, Jennifer (2011 ) What is Social Sustainability? A Clarification of Concepts, Geoforum  , New Zealand,342–348

  Wirth, L. (1964). Urbanism as a way of life, P. K. and Reiss, A. J. (Eds), Critics and Society, New York.

  Ye, Lin, Mandpe, Sumedha, B. Meyer, Peter (2005) What is " Smart Growth?- Really? Journal of Planning Literature, Vol.19. No.3

   

  سایت ها:

  www.secreturban. Mihanblog.com

  www.geographybank.blogfa.com


تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, پروژه درباره پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه 22 تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای انسانی گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده در گذشته های نه چندان دور فضای ورودی شهر به مثابه اولین فضای شهری، نخستین تصویری از شهر بود که در ذهن مسافران شکل می گرفت. لذا این فضاها نه تنها از کیفیات فضایی بالایی بر خوردار بودند بلکه جزء ویژگی های شاخص شهرها بودند. امروزه با گسترش شهرها و ظهور وسایل نقلیه، ورودی شهرها به فضایی بی ...

پاِیان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه روستایی از عوامل مختلفی نشات می­گیرد که یکی از آنها مسکن مطلوب می باشد . مسکن مناسب درواقع مسکن پایدار است که دارای ویژگی های آسایش مناسب،فضای مناسب،عوامل بهداشتی مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسی از نظر کار را دارا می باشد . از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( M.A ) چکیده راه رسیدن به پایداری شهری از توسعه محل ه‏ای می‏گذرد. محله به عنوان کوچک­ترین و مهم­ترین واحد شهری، از نخستین اولویت­ها بوده و محله پایدار می­تواند زیربنای مناسبی را برای توسعه پایدار شهری فراهم نماید. ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است. محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با ...

پایانامه کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری فصل اول طرح تحقیق مقدمه هدف از ارایه این فصل ، طرح مسأله و ضرورت انجام تحقیق، ارائه فرضیه و تعیین اهداف تحقیق است که متعاقب آن ادبیات موضوع و روش انجام تحقیق مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت مشکلات پیش روی تحقیق عنوان می‌گردد. این فصل، در حقیقت، هدایت و جهت گیری پایان نامه را تا نتیجه گیری بعهده دارد. 1-1- طرح مسأله و ضرورت ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A) چکیده کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایتمندی فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها، از ابعاد مختلف زندگی است. کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در ...

چکيده معماري به عنوان يک حرفه علمي- هنري همواره پوشش دهنده بخشي از نيازهاي زيستي انسان بوده است . بعد از مدرنيته و وارد شدن به عصر صنعتي در ايران ساختمان هاي عمومي به ويژه بازارها که در مقياس شهري

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است . این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است.نواحی شهری مراکز اصلی رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر کشوری هستند و خود را به عنوان جذاب ...

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ...

ثبت سفارش