پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز

word 2 MB 30403 106
1388 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

  گرایش: برنامه‌ریزی شهری

  چکیده

  یکی از معیارهای توسعه ی پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت و میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می باشد که می تواند نقش موثری در جا به جایی فضای جمعیت و تغییرات جمعیتی مناطق شهری داشته باشد . لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید . در این پژوهش به صورت موردی ( مناطق شهر شیراز در ارتباط با 20 نوع خدمات شهری در یک دوره ی زمانی 15 ساله ) مورد بررسی قرار گرفته است اهداف این پژوهش شامل بررسی روند توزیع جمعیت در مناطق شهر شیراز و شناخت اثرات توزیع خدمات در بر هم خوردن تعادل جمعیتی مناطق می باشد.

  مقاله بر این فرضیات استوار است که توزیع جمعیت در مناطق شهر دارای یک رونده متوازن نبوده است و این امر ، رابطه مستقیم با توزیع خدمات شهری دارد . برای آزمون فرض اول از ضریب آنتروپی و برای فرض دوم از مدل تبدیل ویلیامسون وضریب همبستگی استفاده شده است .

  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جمعیت در مناطق شهر شیراز متعادل پراکنده نشده است درضمن توزیع خدمات در مناطق شهر شیراز براساس مدل ویلیامسون توزیع نا متوازن می باشد و این امربر مهاجرت‌های درون شهری تاثیر گذار بوده است.

  کلمات کلیدی : تعادل جمعیتی،خدمات شهری،عدالت فضایی،منطقه شهری،شهر شیراز

  فصل اول

  کلیات

   

  1-1- مقدمه

  امروزه از دیدگاه عدالت اجتماعی، توسعه دیگر به معنای رشد تلقی نمی گردد، بلکه به معنای وجود امکانات و توزیع عادلانه مطرح می گردد. برنامه ریزان و کارشناسان، ضرورت توسعه متعادل را به دلایل مختلفی مطرح می کند.

  1- تأمین عدالت اجتماعی به منظور برخورداری عادلانه و مناسب مناطق مختلف از امکانات

  2- مداخلات سیاسی به عنوان عاملی بر کاهش ناآرامی های سیاسی

  3- مداخلات اقتصادی و اجتماعی که باعث جلوگیری از مهاجرت و تمرکز می شود (اسمیت، 1384: 11).

  لذا، محوری ترین شعار دولت های  کنونی، عدالت اجتماعی است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که امنیت انسان با مسائل مربوط به عدالت اجتماعی پیوند نزدیک دارد. اگر در جامعه ای عدالت بنا نشود بعید است که در آن صلح، پاسداری کافی از محیط زیست، ریشه کنی فقر، حمایت از کار، رشد، آزادی، هویت و دانستن تحقق یابد. از سوی دیگر اگر مردمان احساس امنیت نکنند، دشوار است که از مزایا و امتیازات های اجتماعی ناعادلانه که دارند چشم بپوشند (آرت شولت، 1382: 291).

   به گفته اندیشمند بزرگ در زمینه آنارشیسم و جغرافیدان عدالت خواه پیترو کروپرتکین «بدون مساوات، عدالت و بدون عدالت، صلحی وجود نخواهد داشت» (شکویی، 1382: 88).و از جهتی شهر مجموعه پیچیده ای از مناسبات و روابط انسانی با محیط است (رهنمایی، 1382: 69)وبدون شک رشد جمعیت، نظام شهری را متحول می نماید و این خود باعث تغییر در کالبد شهر می شود. نابسامانی ها، آشفتگی های درون شهری، گسترش بی رویه شهرها ، عدم تعادل زیست محیطی، ترکیب ناهماهنگ خدمات شهری و... همه نشانی از ناپایداری و نابسامانی در شهر است که در دراز مدت آن را به سمت و سوی «سوء توسعه» هدایت کرده و سلامت آن را به خطر انداخته و رفته رفته موجبات انزوا و تخریب و نابودی آن را فراهم می سازد (اذانی، 1385، صص12-11) بنابراین یکی از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری، استفاده از فضا ها و توزیع مناسب و به عبارتی کامل تر" عدالت فضایی" است و در این راستا کاربری ها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدند که با پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند. بنابراین بر هم خوردن توازن جمعیتی که ریشه های آن مهاجرت های درون و برون شهری، تراکم بیش از حد کاربری ها در مناطق خاص اند، می توانند فضاهای شهری را به فضاهایی متناقض با عدالت، از ابعاد اقتصادی و اجتماعی تبدیل نمایند.

   

  1-2- بیان مساله

   

  عدالت مفهومی است که هیچگاه دغدغه ی بشر از آن عاری نبوده است. در برنامه ریزی شهری آنچه که می‌تواند به تحقیق پذیری بیشتر عدالت شهری کمک نماید، توجه به عدالت فضایی و برنامه ریزی هایی است که تمرکز جمعیتی و خدماتی را عادلانه در مناطق مخلتف توزیع نماید و از آنجا که میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثر در جا به جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد ، یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید.

  شهرشیراز بزرگترین شهر حوزه جنوبی ایران ومرکز استان فارس دارای مرکزیتی بسیار قوی است.که چند استان را زیر پوشش دارد این شهر به رغم داشتن برخی صنایع، همچنان شهری خدماتی است این شهر همچون مشهدو تبریز همچنان میل به بزرگ سری،تمرکز جمعیت وانباشت سرمایه دارد ومجموعه شهری پیرامون آن در میان پنچ شهر بزرگ کشور دارای ضعیف ترین ساختار است(محیط، 87:1386) واین عاملی برای مهاجرت به این شهر شده است وباعث بهم خوردن تعادل بین خدمات شهری با جمعیت شده است؛ بنابراین شهر شیراز به عنوان محدوده مورد مطالعه، به دلیل قرار داشتن در زمره شهرهای تاریخی و فرهنگی و دارا بودن ارزشهای ملی و ویژگی های بین المللی و همچنین توسعه شدید در دهه های اخیر و دارا بودن مسائل شهرسازی به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران مورد توجه بوده است لذا هدف از این پژوهش بررسی، شناسایی روند تعادل و توازن جمعیتی در مناطق شهری شیراز و شناخت اثرات توزیع خدمات، در بر هم خوردن تعادل های جمعیتی مناطق مختلف می باشد.

   

  1-3- ضرورت انجام تحقیق

   

  امروزه یکی از معیارهای توسعه ی پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت و میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می باشد که می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضای جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد.

  از اوایل قرن بیستم مهار کردن رشد و انتخاب آستانه و معیار منطقی بر مرز و اندام جغرافیایی شهرها مطرح بوده است (فرید، 1375: 427).

  از این رو انتظام، انسجام و تعادل بین مجموعه عناصر تشکیل دهنده جامعه شهری و یا به عبارتی ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها و سامانه های شهر از مصادیق بارز توسعه پایدار از جمله سازوکارهای اصلی پیشرفت و شکوفایی زیستگاه های انسانی به شمار می رود.

  لذا رشد سریع و لجام گسیخته در طول چند دهه گذشته که وسعت شهر شیراز را به 18623 هکتار رسانده، فرصت ایجاد فضاهای شهری را از مردم و مدیران شهر گرفته است (برزگر، 1382: 166).

  شهر شیراز در گذشته از ساختار موزن و منسجم با هویت کالبدی – اجتماعی مشخص برخوردار بوده است. با گسترش شهرنشینی و عدم توجه به استخوان بندی اصلی شهر، ساختار کالبدی شهر دستخوش تحولاتی گردید که امروزه مشکلی در مقابل گسترش و عمران شهر می باشد (عبدالله زاده فرد، 1384: 309) و آنجایی که خدمات و امکانات شهری برای جمعیت ساکن در مناطق شهری ایجاد شده است (نسترن، 1380: 160) ارزیابی و اطلاع از کم کیف جمعیت و خدمات شهری جهت ارائه طرح و توسعه شهر شیراز با رویکرد راهبردی- ساختاری از ضرورت تحقیق می باشد.

   

  1-4-اهداف تحقیق

   

  - بررسی روند توزیع جمعیت درمناطق شهری شیراز

   - بررسی توزیع خدمات شهری درمناطق شهر شیراز

  - بررسی رابطه بین رشد جمعیت در مناطق شهر شیراز با توزیع متناسب خدمات

   

  1-5- فرضیه های تحقیق

   

  فرضیه های که در این تحقیق مدنظر می باشند به قرار ذیل است:

  1- توزیع جمعیت در مناطق شیراز دارای یک روند متوازن نبوده است.

  2- بین رشد جمعیت در مناطق شهر شیراز و توزیع متناسب خدمات شهری همبستگی وجود دارد.

   

  1-6- روش تحقیق و مراحل آن

   

  نوع تحقیق کاربردی وروش تحقیق به صورت تطبیقی وتحلیل فضایی است.

  در این تحقیق سعی بر آن گردیده است که شهر در ادوار گوناگون مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد بنابراین می‌بایست به صورت جامع تمامی منابع  بررسی نمود. لذا همانطوری که تمامی مطالعات تحقیق می بایست یک روش ومراحلی را دنبال نمایند تا به نتیجه نهایی دست پیدا کنند . لذا این تحقیق به طریق زیر انجام پذیرفته است.

  1- انتخاب عنوان تحقیق.

  2- تدوین طرح تحقیق بعد از انتخاب موضوع

  3- مطالعات کتابخانه ای وجمع  آوری داده ها به صورت پژوهش های میدانی و بازدیدهای عینی.

  4- تهیه جداول ، نمودارها و نقشه ها بر اساس داده های جمع آوری شده.

  5- تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به مدارک و مستندات جمع آوری شده .

  6- تدوین نهایی، تایپ وتکثیر.

  7- ارائه پژوهش.

   

  1-7 - روش وابزار گردآوری داده ها

   

  داده های مورد نیاز این پژوهش به طور عمده از منابع زیر گردآوری شده است :

  - منابع کتابخانه ای مراکز علمی همچون دانشگاه ها ،سازمان ها ،مؤسسات  و مراکز تحقیقاتی.

  - شبکه ها و پایگاه های اطلاع رسانی معتبر.

  - آمارنامه ها ،سرشماری ها و اطلاعات رسمی ادارات و سازمان های ذیربط .

   

  1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها

   

  با استفاده از داده‌های سرشماری‌ها و آمارنامه‌ها و اطلاعات طرح تفصیلی شهر، متغیرها و شاخص‌های مناسب تهیه شده است . سپس با استفاده از  روش  ضریب آنتروپی[1] وشاخص ویلیامسون وضعیت مناطق تعیین گردد. از نرم افزار  Excel  جهت مقایسه گرافیکی مناطق و و از نرم افزار  Arc GIS جهت تهیه نقشه استفاده شده است.  همچنین نرم افزار spss  جهت تحلیل آماری و نمایان ساختن تفاوت معنا داری بین  مناطق استفاده  شده است

   

  1-8-1- ضریب آنتروپی[2]

   

  این مدل معیاری برای سنجش یکنواخت بودن متغیرهای موردنظر؛ مثلاً توزیع جمعیت در مناطق یک شهر است. به این ترتیب که با کاربرد این مدل، می توان به میزان تعادل فضایی استقرار جمعیت در سطح شبکه شهری، منطقه ای یا ملی پی برد (فنی، 1382: 79).

  فرمول ضریب آنتروپی بدین صورت است                                 

  در این فرمول =H مجموع فراوانی لگاریتم نپری فراوانی  Pi = فراوانی، Lnpi = لگاریتم نپری فراوانی، =K تعداد طبقات G = میزان آنتروپی (حکمت نیا، موسوی، 1385: 189).

   

   

  1-8-2- شاخص ویلیامسون[3]

   

  شاخص ویلیامسون یکی از شاخص های شناخته شده ی مربوط به اندازه گیری نابرابری شهری و منطقه ای است ویلیامسون (1969) در زمینه ی مباحث منطقه ای، اولین کسی بود که بحث نابرابری های درآمدی را به مناطق تعمیم داده است (29-28: 2003، Tadjoeddin) شاخص ویلیامسون به طور خلاصه عبارت است:

  که در آن، n تعداد مناطق، di سرانه شاخص موردنظر در منطقه i ، xn سرانه شاخص موردنظر در کل شهر، Pi جمعیت منطقه I و سهم جمعیت کل شهر است.

   

  1-9- پیشینه تحقیق

   

  1- سارواجان تسوادا در مقاله ا ی تحت عنوان توزیع تسهیلات عمومی درداکا(پایتخت بنگلادش) برروی تعیین تمرکز فضایی و مقایسه توزیع فضایی تسهیلات عمومی در مناطق مختلف داکا متمرکز شده اند. یافته ها ی مطالعه حاکی از این است که بعضی مناطق خاص در سطح شهر توسعه یافته تر است .در دهه های اخیر ، بنگلادش و به تبع آن داکا رشد سریع جمعیت را تجربه کرده است.عواملی همچون رشد سریع جمعیت ، فرصتهای محدود شغلی ، کمبود امکانات آسایش اجتماعی و کاهش بازده در کشاورزی باعث هجوم جمعیت شهری ، تقاضا برای انواع امکانات وخدمات شهری را افزایش می دهد. در این مقاله تجزیه و تحلیلها برروی امکانات بهداشتی و آموزشی و بازاریابی متمرکز شده اند .اطلاعات در مورد فضای توزیع خدمات عمومی درمنطقه شهری داکا گرد آوری شده است .این اطلاعات نشان دهنده توزیع نامتناسب خدمات عمومی نسبت به جمعیت شهری است و حاکی از این است که بعضی بخشها از نظر برخی امکانات از سایر بخشها پیشرفته تر هستند و برنامه ریزی موجود با توجه به عدم برخی بخشهای شهری یک توسعه متوازن را ایجاد نکرده است .

  2- مقاله ای به عنوان پویایی شناسی توسعه و نابرابری استانها در ایران هوشنگ امیر احمدی تدوین گردیده است ،این مقاله به بررسی تفاوتهای موجود میان استانها ی ایران در فاصله سالهای 1335تا 1363، با استفاده از13شاخص درزمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و جمعیت شناختی پرداخته است و هدف این کار روشن ساختن تفاوتها در طول دوران 55-1335و63-1355وطبقه بندی استانها برحسب سطح توسعه آنها بوده است .

  3- مقاله ای با عنوان"تعیین نابرابری منطقه ای در ایران" توسط کلانتری(1998) تدوین شده که نویسنده در این مفاله باتاکید بر وجود نابرابریهای شدید منطقه ای با استفاده از 17شاخص توسعه اجتمایی- اقتصادی و بکارگیری روش محاسبه ضریب محرمیت، از مجموع 195 شهرستان تحت مطالعه،34شهرستان را عنوان شهرستانهای توسعه یافته و53شهرستان را به عنوان شهرستانهای عقب مانده، وبقیه  شهرستانها نسبتا عقب مانده، مورد شناسایی قرار می دهد.

   4- مقاله ای با عنوان " بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمیتی" توسط وارثی وقائد رحمتی(1386) تدوین شده  که نوسندگان در این مقاله با بررسی 15  شاخص خدمات شهری در سطح مناطق شهر اصفهان به این نتیجه رسیده اند که بین توزیع خدمات شهری ورشد جمعیت رابطه وجود دارد.

  5 پرایوز در مطالعه خود یازده ایالت غربی را به هفتاد بخش جغرافیایی تقسیم می کند و برای هر یک از بخشهای جغرافیایی داده ها ی17 متغیر را ثبت می کند .دامنه این شاخص ها طیفی از متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و کاربری اراضی است .پرایور درنهایت با استفاده از تحلیل عاملی به شناسایی اقتصادی و جغرافیایی بخشها پرداخته و استدلال می کند که نتایج این تجزیه و تحلیل می تواند به عنوان وزنه تعادل بخش ، برای توسعه بخشهای جغرافیایی  باشد .

  6- مگ گرا ناهان و دیگران (1972)

  در تحقیقی با استفاده از 73شاخص که شامل ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی می باشندواز طریق لگاریتم گیری متغیرها، به روش نقاط مرتبط کشورها را رتبه بندی کرده اند .یافته های این تحقیق همبستگی داخلی نسبتا بالا میان این شاخص ها را نشان می دهد .برای بدست آوردن شاخص توسعه مناسب از طریق فرایند حذف، متغیرهای نامرتبط بر پایه شاخص ها ی اصلی که مشتمل بر9شاخص اجتماعی و9شاخص اقتصادی می باشند ساخته می شوند .نتایج تحقیق نشان می دهد که اکثر شاخص های مورد استفاده باتولید ناخالص ملی ارتباط زیادی دارند.

  7 گزارش توسعه انسانی (HoR)(1992)،این گزارش همه ساله جهت مقایسه و رتبه بندی کشورها منتشر می شود .اهداف اولیه این گزارشات بر آورد سطح توسعه انسانی میان کشورهاو تحلیل دقیق درباره موضوع مشخص شده می باشد.درگزارش این سازمان علاوه بر روند اقتصادی بهبود شاخص های انسانی نیز مورد توجه قرار می گیرد.شاخص های گزارش شده ، با استفاده از مجموعه داده آماری که ملتها و سازمانهای بین المللی  مختلف حاصل می گردد، محاسبه شده است .درمحاسبه شاخص توسعه انسانی (HDI) مشکلات در تفاوت داده های واقعی و دسترسی به داده ها ی متغیرهای مورد بررسی برای اکثر کشورها موجود داشته است.

  Abstract

  One of the criteria for sustainable urban development according to a balanced population distribution and the amount and distribution utilities that can an effective role in the mobility space, population and demorgraphic changes in urban areas have. Therefore, distribution utilities should be a way to establish an atmosphere of justice. In this case study (Shiraz regions with 20 utilities in a 15 year time period) has been studied objective of this research include the study of population distribution in areas of Shiraz and cognitive effects in distribution services over time areas is a population balance.

  This article is based on assumptions that the distribution of urban population has been balanced with a progressive and this relationship is directly with the distribution utilities. The first is to test the coefficient of entropy and the second is to convert the model Vzryb Williamson correlation is used.

  The results show that the population scattered in areas not well- balanced Shiraz Additionally, the distribution service areas Shiraz Williamson distribution model based on ill- balanced and this is within urban migration Amrbr was impressive.

  Keyword: population balanced, utilities, spatial justice, urban area, Shiraz urban

 • فهرست:

  چکیده.................................................................................................................................................................... 1

   

  فصل یکم:کلیات طرح تحقیق

  1-1 مقدمه .......................................................................................................................................................... 2

  1- 2 - بیان مسئله ............................................................................................................................................. 3

  1–  3- ضرورت انجام تحقیق ......................................................................................................................... 3

  1–  4-  اهداف تحقیق ..................................................................................................................................... 4

  1–  5- فرضیه های تحقیق .............................................................................................................................. 4

  1– 6 -  روش تحقیقی و مراحل آن................................................................................................................. 4

  1–7-  روش وابزارگردآوری داده ها............................................................................................................... 5

  1– 8-  روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................. 5

  1-8-1- ضریب آنتروپی........................................................................................................................... 5

  1-8-2- شاخص ویلیامسون.................................................................................................................... 6

  1-9- پیشینه تحقیق........................................................................................................................................... 6

  1-10- جدول زمان بندی پ‍‍‍‍‍ژوهش .................................................................................................................. 9

  1–11- مشکلات وتنگناهای تحقیق................................................................................................................ 9

  1-12- نتیجه گیری........................................................................................................................................... 10

   

  فصل دوم: تعاریف، مفاهیم ودیدگاه‌های نظری خدمات شهری

  2- 1-  مقدمه...................................................................................................................................................... 11

  2-2- ادبیات موضوع......................................................................................................................................... 12

  2- 2- 1-  منطقه بندی شهری................................................................................................................. 12

  2- 1- 2- شهر سالم ونِیازها آن................................................................................................................ 12

  2- 2-3- عدالت منطقه ای در سیستم شهری......................................................................................... 13

  2- 2- 4- انواع خدمات شهری............................................................................................................... 14

  2- 2-5- اهداف خدمات شهری.............................................................................................................. 15

  2-2-6-  تاسیسات خدمات شهری......................................................................................................... 15

  2- 3- مبانی نظری............................................................................................................................................. 16

  2- 3- 1- فضا........................................................................................................................................... 16

  2- 3- 2-  فضا جغرافیایی ...................................................................................................................... 17

  2- 3- 3-  تحلیل فضایی......................................................................................................................... 17

  2- 3- 4- دیدگاه ساختارگرایی  ............................................................................................................. 18

  2- 3- 5- دیدگاه رادیکال  ...................................................................................................................... 19

  2-3-6- نتیجه گیری................................................................................................................................ 20

   

   فصل سوم: ویژگیهای طبیعی، تاریخی وانسانی

  3- 1- مقدمه. 21

  3–  2-   بررسی موقعیت جغرافیایی  شیراز.................................................................................................... 22

   3– 3- پیشینه تاریخی شهر شیراز.................................................................................................................... 23

  3–  4- زمین شناسی و ژئومورفولوژی.. 23

  3–  5-    ویژگیهای اقلیمی شیراز.................................................................................................................... 23

   3– 6–پراکندگی بارش...................................................................................................................................... 25

  3–  7 –  رطوبت نسبی شهرشیراز.................................................................................................................... 25

  3 –  8 - آبهای سطحی ..................................................................................................................................... 26

  3 -9-  سیر تحولات کالبدی شهر شیراز 27

  3-9-1- دوره ی اول توسعه(آل بویه).................................................................................................... 27

  3-9-2- دوره ی دوم توسعه (سلجوقیان واتابکان)............................................................................... 28

  3- 9– 3-  دوره ی سوم توسعه (زندیه) ............................................................................................... 29

  3- 9- 4 دوره ی چهارم توسعه(صفویه)................................................................................................. 30

  3-9-5-  دوره ی پنجم  توسعه(قاجاریه)............................................................................................... 30

  3-9-6- دوره ی ششم توسعه(پهلوی)................................................................................................... 31

  3-9-7- دوره ی هفتم توسعه(بعد از انقلاب......................................................................................... 32

  3-10- تحولات جمعیتی.................................................................................................................................. 33

   3-11- نتیجه گیری.......................................................................................................................................... 34

   

  فصل چهارم: تجزیه وتحلیل وضعیت خدمات

  4- 1- مقدمه....................................................................................................................................................... 35

  4-2- تحلیل وضعیت فضاهای تاسیسات شهری............................................................................................ 36

  4–2-1-  تحلیل فضایی سرانه ی کودکستانها........................................................................................ 36

  4-2-2-   تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی کودکستان....................................................................... 38

  4-2-3-  تحلیل فضایی سرانه ی دبستان  ............................................................................................. 38

  4-2-4-  تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی دبستان   .. 40

  4–2-5-  تحلیل فضایی سرانه ی راهنمایی............................................................................................ 40

  4-2-6-   تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی راهنمایی.......................................................................... 42

  4-2-7 -  تحلیل فضایی سرانه ی دبیرستان........................................................................................... 43

  4- 2-8-  تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی دبیرستان.......................................................................... 44

  4– 2-9-  تحلیل فضایی سرانه ی پیش دانشگاهی............................................................................... 44

  4-2-10-  تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی پیش دانشگاهی............................................................. 46

  4–2-11-  تحلیل فضایی سرانه ی هنرستان   47

  4-2-12-  تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی هنرستان......................................................................... 48

  4-2–13-  تحلیل فضایی سرانه ی آموزشگاههای هنر وموسیقی   .................................................... 49

  4-2-14-  تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی هنرو موسیقی ............................................................... 51

  4-3-   تحلیل وضعیت فضاهای تاسیسات شهری ........................................................................................ 51

  4-3-1- تحلیل فضایی سرانه ی اماکن فرهنگی.................................................................................... 52

  4- 3– 2- تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی اماکن فرهنگی ............................................................... 53

  4-3- 3- تحلیل فضایی سرانه ی چاپخانه.............................................................................................. 54

  4- 3-4- تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی چاپخانه.. 55

  4-3-5-  تحلیل فضایی سرانه ی بانکها.................................................................................................. 56

  4-3-6- تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی بانکها............................................................................................. 58

  4–  3-7-  تحلیل فضایی سرانه ی ادارات پست.................................................................................. 59

  4- 3-8-   تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی ادارات پست.................................................................. 60

  4 -3-9-  تحلیل فضایی سرانه ی مخابرات  ........................................................................................ 61

  4-3-10-   تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی مخابرات   .. 62

  4–  3-11-  تحلیل فضایی سرانه ی جایگاه سوخت........................................................................... 63

  4- 3-12-   تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی جایگاه سوخت........................................................... 65

  4-3-13-  تحلیل فضایی سرانه ی مراکز آتش نشانی.......................................................................... 65

  4- 3-14-   تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی مراکز آتش نشانی...................................................... 67

  4– 3-15-  تحلیل فضایی سرانه ی اماکن ورزشی............................................................................... 68

  4- 3-16-   تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی اماکن ورزشی............................................................. 69

  4–  3– 17-  تحلیل فضایی سرانه ی پارکها   70.................................................................................

  4- 3-18-   تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی پارکها........................................................................... 71

  4- 4- سرانه درمانی و بهداشتی........................................................................................................................ 72

  4- 4–1-  تحلیل فضایی سرانه ی مراکز توانبخشی   ......................................................................... 73

  4- 4- 2 - تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی مراکز توانبخشی........................................................... 74

  4-4- 3- تحلیل فضایی سرانه ی  مرکز بهداشتی ودرمانی................................................................... 75

  4- 4-4  - تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی  مرکز بهداشتی ودرمانی .. 76

  4-4-5 - تحلیل فضایی سرانه ی داروخانه............................................................................................ 77

  4-4-6 - تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی داروخانه.............................................................................. 79

  4-4-7 - تحلیل فضایی سرانه ی آزمایشگاه.......................................................................................... 79

  4-4- 8  - تحلیل دامنه ی تغییرات سرانه ی آزمایشگاه....................................................................... 81

  4-5- تجزیه و تحلیل جمعیت با استفاده از ضریب آنتروپی......................................................................... 81

   

  فصل پنجم: آزمون نتیجه‌گیری و آزمون فرضیات

  5-1- آزمون فرضیات تحقیق............................................................................................................................ 84

  5- 2 - نتیجه گیری.. 85

  5- 3 - پیشنهادها و راهکارها............................................................................................................................ 85

  5-3-1- راهکارهای عام........................................................................................................................... 86

  5-3-2- راهکارهای ویژه(اجرایی).......................................................................................................... 86

  5-3-3- پیشنهادهای تکمیلی................................................................................................................... 87

  منابع و ماخذ. 88

   

  منبع:

  [1] اسمیت،دیوید،(1384) ؛به شهرهای جهان سومی در چشم انداز جهانی ،اقتصاد سیاسی شهر نشینی ناموزون ،ترجمه محمد علی موسوی فریدنی،انتشارات نقش مانا.

  [2] اذانی،مهری،(1385)،مقایسه مدیریت سنتی شهر اصفهان وعصر جدید از منظر جغرافیا،مجموعه مقالات اولین همایش جغرافیا و قرن 21،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

  [3] باستیه، ژان و درز،برنارد،(1377)،شهر ،مترجم علی اشرفی،تهران ،انتشارات دانشگاه هنر،

  [4] برزوئیان،صمد،(1374)،تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های مازندران ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

  [5] بید آبادی،بیژن،(1362)،آنالیز تاکسونومی در روش طبقه بندی گروه های همگن وکاربرد آن درطبقه‌بندی شهرستان ها و ایجاد شاخص های توسعه جهت برنامه ریزی منطقه ای ،سازمان برنامه ریزی و بودجه،تهران.

  [6] بنیادی،ناصر،(1371)،تحول تاریخی و ساختار شهر شیراز و فضاهای شهری،مجله آبادی، شماره 5

  [7] برزگر،محمدرضا،(1382)،شهرسازی و ساخت اصلی شهر،انتشارات کوشا مهر،شیراز

  [8] بهفروز،فاطمه،(1370)،بررسی ادراک محیطی و رفتار در قلمرو و جغرافیای رفتاری و جغرافیایی انسانی معاصر، فصلنامه ی تحققات جغرافیایی ،شماره 1،مشهد.

  [9] پیرموره،ژان و دیگران،(1373)،فضاهای شهری،طراحی،اجرا،و مدیریت ،ترجمه حسین رضایی و دیگران، اداره ی کل روابط عمومی و بین المللی شهرداری تهران،تهران.

  [10] پناهی لاغری،خدابخش،(1369)،گذری بر اوضاع طبیعی،اجتماعی و کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد،مرکز تحقیقات کشاورزی،یاسوج

  [11] حکمت نیا،حسن ومیر نجف موسوی،(1385)،کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بربرنامه ریزی شهری و ناحیه ای،جلد اول.

  [12] حجتی اشرفی،غلامرضا،(1370)،مجموعه قوانین ومقررات شهرداری وشورای اسلامی،ناشر گنج دانش‌ تهران

  [13] حبیبی ،محسن،(1375)،از شار تاشهر،انتشارات دانشگاه تهران،تهران

  [14] خوب آیند،سعید،(1384)،تحلیل فضایی شکل گیری حاشیه نشینی در شهر اصفهان،به راهنمایی دکتر علی زنگی آبادی و دکتر اصغر ضرابی،دانشگاه اصفهان،اصفهان

  [15] خرمایی،محمدکریم،(1384)،شیراز ،یادگار گذشتگان،انتشارات تخت جمشید ،شیراز

  [16] رهنمایی،محمد تقی،(1381)،مجموعه مباحت و روشهای شهرسازی،مرکز مطالعات تحقیقات معماری و شهر سازی ایران ،تهران

  [17] رستگار،محمد حسین،(1383)،شیراز شهر عشق،انتشارات ادیب مصطفوی ،شیراز

  [18] رضویان،محمد تقی،(1381)،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،انتشارات منشی،تهران

  [19] ربانی،رسول،(1381)،جامعه شناسی شهری،انتشارات دانشگاه اصفهان و سازمان سمت،اصفهان

  [20] روستا ،مجید،(1382)،نقد و ارزیابی مطالعات جغرافیایی در طرح توسعه شهری نمونه موردی،شهر شیراز پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری،دانشگاه شهید بهشتی

  [21] منصوری،رجبعلی(1375): محاسبه درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان

  [22] زنگی آبادی،علی،(1378)،تحلیل و سازماندهی ساختار فضایی شاخص های توسعه شهری در شهرهای بالای صد نفر ایران،پایان نامه دکتری برنامه ریزی شهری ،دانشگاه اصفهان

  [23] زیاری،کرامت الله ،(1381)،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،انتشارات ،دانشگاه یزد

  [24] زمردیان،محمد جعفر،(1378)،کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،تهران

  [25] سعید نیا،احمد،(1382)،کتاب سبز شهرداری(تاسیسات خدمات شهری)،انتشارات شهرداریهای کشور،تهران

  [26] سعید نیا،احمد،(1379)،کتاب سبز شهرداری(مدیریت شهری)،سازمان شهرداریهای کشور،تهران

  [27] سعیدنیا،احمد،(1378)،کتاب سبز شهرداری،جلد اول (شهرسازی)،سازمان شهرداریهای کشور،تهران

  [28] سعید نیا،احمد،(1379)،کتاب سبز شهرداری،جلد هفتم (فضای سبز شهری)،سازمان شهرداریهای کشور،تهران

  [29] سعیدنیا،احمد،(1383)،کتاب سبز (کاربری زمین شهری)،سازمان شهرداریهای کشور،تهران

  [30] سلاحی،سعادتلو،(1371):نگهداری وتوسعه فضایی سبز ومشکلات آن در شهرهایی بزرگ دراثر ازدیاد جمعیت وتخلیه روستاها بامهاجرت به شهر،مجموعه مقالات سمینار فضای سبزی سازمان پارک ها وفضای سبز شهر،تهران.

  [31] سلامی،رضا(1376)بررسی اجمالی توسعه پایدار ،فصلنامه  رهیافت ،زمستان

  [32] سازمان برنامه وبودجه استان آذربایجان شرقی(1367)طرح شاخت میزان توسعه یافتگی،آذربایجان شرقی

  [33] سازمان مدیریت وبرنامه ریزی،(1367)طرح شناسایی مناطق محرم،تهران

  [34] سازمان مدیریت وبرنامه ریزی،(1376)کاربرد الگوههای کاهش تفاوتهای منطقه ای در ایران،تهران

  [35] سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ،(1379) تحلیلی جهت رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستانها استان فارس ، شیراز

  [36] شکوهی،حسین،(1378)،دیدگاه های نو در جغرافیای شهری،انتشارات سمت،تهران

  [37] شکوهی،حسین،(1375)،اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد دوم ،چاپ چهارم ،انتشارات گیتا شناسی،تهران

  [38] شکویی،حسین،(1375)،جغرافیا کاربردی و مکتب های جغرافیایی ،انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد

  [39] شیعه،اسماعیل،(1378):مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری،دانشگاه علم و صنعت ،تهران

  [40] طرح جامع مهار سیلاب و آب شهر شیراز بزرگ،(1369)،شهرداری شیراز

  [41] فکوهی،ناصر،(1383)، انسان شناسی شهری،نشر نی،تهران

  [42] فنی،زهره،(1382)،شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقه ای انتشارات سازمان شهرداری های کشور تهران

  [43] فرید،یدالله،(1375)،چاپ چهارم،انتشارات دانشگاه تبریز،تبریز

  کیانی،عباس(1379):تحلیلی برکاربری اراضی شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان

  [44] گزارش اوضاع اقتصادی و اجتماعی استان فارس،(1369)،انتشارات سازمان برنامه و بودجه فارس

  [45] مومنی،مصطفی(1377)،پایگاه علم جغرافیادر ایران،انتشارات فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران،تهران

  [46] مومنی،مهدی(1377)،اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای ،انتشارات گویا،چاپ اول ،تهران

  [47] محیط،محمود(1375)،جغرافیا و سیمای دیار ما،انتشارات نوید،شیراز

  [48] مطالعات شناخت رودخانه های شیراز،(1374)،مطالعات پایه ای وضعیت وجود هواشناسی،بارندگی،جلد اول،شهرداری شیراز،گروه مشاورین

  [49] مرکز رایانه اداره کل هواشناسی،(1385)،سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهری شیراز

  50-مرکز رایانه اداره کل هواشناسی استان فارس،(1387)،سازمان مدیریت و برنامه ریزی شیراز

  [51] مهندسین مشاوره فرنهاد،(1381)،معیارما و ضوابط ساماندهی صنایع و خدمات شهری(جلد اول –مبانی و مفاهیم پایه )،انتشارات سازمان شهرداری های کشور،تهران

  [52] مهندسین مشاور پارس ویستا(1380)،سرانه کاربری های خدمات شهری(جلد اول-مطالعات نظری و تجارت جهانی)انتشارات سازمان شهرداری های کشور ،تهران

  [53] مرکز رایانه اداره کل هواشناسی(1385)،سازمان مدیریت و برنامه ریزی شیراز

  [54] مرکز رایانه اداره کل هواشناسی استان فارس،(1385)،سازمان مدیریت و برنامه ریزی شیراز

  [55] مرصوصی،نفیسه(1383)،تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران،ماهنامه پژوهش –آموزشی شهرداری ها،شماره 65،انتشارات سازمان شهرداری ها،تهران

  [56] مظاهری نیا،شاداب (1384)،ارزیابی توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارایه خدمات شهری،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان

  [57] مرکز آمار ایران(1375):145 سری نتایج تفصیلی سری های عمومی نفوس و مسکن استان فارس

  [58] مرکز آمار ایران (75-1365): سرشماری های عمومی نفوس و مسکن شهرستان شیراز

  [59] مرکز انفورماتیک ایران (1386،داده ها ی رایانه ای سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر شیراز در سال)

  [60] مرکز انفور ماتیک ومطالعه توسعه(1375)،جمعیت  و نیروی انسانی،سازمان برنامه و بودجه ،شیراز

  [61] مرکز انفور ماتیک و مطالعات توسعه(1365)،خاک شناسی و قابلیت اراضی سازمان برنامه و بودجه شیراز

  [62] مرکز انفور ماتیک ومطالعه توسعه(1375)،زمین شناسی،سازمان برنامه وبودجه ،شیراز

  [63] مرکز انفورماتیک ومطالعات توسعه(1375)،هوا و اقلیم ،سازمان برنامه وبودجه شیراز

  [64] میراسکار،جی کی،(1376)،درآمد ی برمبانی برنامه ریزی شهری،ترجمه محمد سلیمانی و احمد رضا یگانی فرد،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تربیت معلم تهران

  [64] عابدی،محمد(1378)،سنجش میزان توسعه شاخص بخش عمران شهر و منطقه ای ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انسانی تبریز

  [65] نوریان،فرشاد و شریف،محمد،(1382)،نگرش بر روند تهیه طرح تفضیلی در شهر سازی،انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

  [66] وارثی،حمید رضا،قاید رحمتی، (1386):بررسی نقش خدمات شهری خدمات شهری برعدم تعادل جمعیتی،مجله جغرافیاوتوسعه،بهار وتابستان،دانشگاه اصفهان

  [67] یزدان پخش،سالنامه آماری استان فارس،(1383)،سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهری شیراز

  [68] یزدانبخش و دیگران، سالنامه آماری استان فارس،(1382)،سازمان مدیریت و برنامه ریزی شیراز

  [69] نسترن مهین(1380)،تحلیل و سنجش در جه ی تمرکز و پراکنش ها بهداشتی درمانی شهر اصفهان ،مجله ی مطالعات و پژوهش های دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان

  [70] عسکری-همکاران(1380 برنامه ریزی کاربری اراضی )برنامه ریزی کاربری اراضی (سیستم ها و مدل‌ها) انتشارات نور علم همدان

  [71] عبداله زاده فرد،علیرضا،(1384)،بررسی عوامل موثر بر جهات و گسترش کالبدی شهر شیراز دردوره 1300تا1385

  [72] Gordon-D.(Ed)green cities: Ecologically sound approaches to urtans space Black Rose Book TMomtreal-canada.

  [73] Haughton, G.(1997).Developing sustainable urban Development Models, cities,25.

  [74] Leff-E,(2001)theglobal context of the greening of citiein Gordon.

  [75] Mukomo,s(1996) on sustainable urban developmenin .

  [76] olofsson-j,& shandow-E(2003). Towards amore sustainable city planning – acase study of Dares salam – Tenzania- MFS.

  Umea university

  [77] Rasool ,R(1999) Univers calturel des migrantset la planification urbans villes nourelles'' Thesedu doctorat, AlainIarrivs, universte du Toulouse Hemirauk T.Ioulouse.

  [78] windner ,Robert,(2003). Planning law primer , basics of variances planning commission journal.

  [79] Tadjoeddin,M.Z.(2003), A Spiration to Inequulity :Regional Degional Disparity iR Asia, united Nations University centre , Tokyo , 28-29March 2003 .


موضوع پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, نمونه پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, جستجوی پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, فایل Word پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, دانلود پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, فایل PDF پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, پروژه در مورد پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, پروژه درباره پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نقش خدمات شهری بر عدم تعادل جمعیتی شهر شیراز

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده مهمترین معیار برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع تسهیلات و خدمات شهری است و میزان و چگونگی توزیع تسهیلات می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری گرگان با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری وبررسی ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده عدالت اجتماعی به معنای احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی می باشد. در واقع عدالت اجتماعی نتیجه تکامل اجتماعی است. تحقق عدالت اجتماعی در گرو توزیع مناسب کاربری ها و خدمات عمومی شهری است. هدف این تحقیق بررسی تحقق عدالت اجتماعی در مناطق سه گانه شهر یزد با استفاده از شاخص های امکانات و خدمات شهری ...

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری چکیده افزایش جمعیت شهرها و چگونگی اسکان آن­ها یکی از مشکلات شهر های امروزی می­باشد و با توجه به لزوم حفظ اراضی کشاورزی و طبیعی و همچنین کاهش هزینه­های شهری، مسأله توزیع مطلوب تراکم جمعیتی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با استفاده از مدل ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری فصل اول : کلیات تحقیق 1- 1- طرح مسئله گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه­های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب­های اجتماعی به شمار می رود. چنانچه رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری چکیده بحران‌های شهری جزء لاینفک بحث مدیریت شهری است و این موضوع در کلان‌ شهر ها شکل بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، با توجه به جمعیت زیاد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سیرجان، وقوع یک زلزله بزرگ یا سایر بلایای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین لازم است که به طور جدی به ...

ثبت سفارش