پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران)

word 1 MB 30410 124
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۱۶,۱۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.Sc. )

  رشته: جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری

  چکیده

  قرن بیستم با توجه به افزایش جمعیت شهری، تغییر­ شیوه زندگی، فاصله بین ذینعفان مدیران و برنامه­ریزان شهری ، توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های مدیریت شهری در سطوح مختلف مطرح کرده است . از ابعاد اصلی توسعه پایدارشهری مدیریت یکپارچه شهری، حکمروایی خوب شهری و مشارکت است.

  یکی از عوامل دستیابی به رشد اجتماعی، حضور در عرصه­های اجتماعی و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است. مشارکت اجتماعی زمینه­های شکوفایی توانمندی­های فرد و بهبود عملکرد مدیران شهری را به دنبال دارد. امروزه برنامه­ریزان و سیاست­گذاران شهری  جذب حداکثری مشارکت مردم را یکی از راهبردهای مدیریت بهینه شهری می­دانند.

  علیرغم تمام تلاش های انجام شده در ایران، تا به حال فرآیند مشارکت به عنوان یک فرهنگ عمومی در اندیشه و عمل شهروندان، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست یا کمرنگ است. مشارکت به عنوان یک کنش اجتماعی ریشه در باورها، نگرش ها و ارزش های اجتماعی افراد جامعه دارد و برای تحقق مشارکت افراد بایستی اعتماد، رضایت و آگاهی آنها را در فضای مناسب و مطمئن جلب کرد وگرنه مشارکت در شکل مفهومی و جامعه شناختی آن پدید نخواهد آمد .

  از جدیدترین اسلوب ها و زمینه های مشارکتی، مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در جهت اداره شهرهاست. این مشارکت یکی از الزامات زندگی اجتماعی مدرن است و هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از شرایط فردگرایی و انزوای اجتماعی خارج و از طریق تحقق حقوق شهروندی، از حالت فردیت به طریق شهروندگرایی و جمعیت تغییر هویت دهد. ما در این تحقیق به بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه 8 تهران پرداختیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی،توسعه­ای و از نظر شیوه انجام ،توصیفی و تحلیلی بوده و بر اساس مطالعه کتابخانه­ای و تکمیل پرسشنامه انجام شده است.ابتدا با استفاده از منابع و مدارک علمی از جمله،کتابها،مقالات داخلی و خارجی،سایت اینترنتی و پایان­نامه­های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با تحقیق استفاده شده است.در بخش مطالعات میدانی با مراجعه حضوری به منطقه مورد مطالعه ،داده های مورد نیاز به شیوه مختلف مشاهده و تکمیل پرسشنامه تهیه شده است.تجزیه تحلیل داده­ها شامل دو بخش توصیفی و تحلیلی از طریق نرم­افزار spss انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را ساکنان منطقه 8 تهران تشکیل می­دهند. نتایج نشان می­دهد که میزان مشارکت شهروندان در شکل گیری مدیریت پایدار شهری در سطح پایین قرار دارد و مهمترین عامل تاثیر گذار بر افزایش مشارکت شهروندان الگوی حکمروایی خوب شهری است و اینکه برنامه ریزی جهت ارتقا میزان مشارکت شهروندان در امور شهری باید در الویت برنامه­های توسعه محله­ای قرار بگیرد.

  فصل اول

  1-طرح مسئله

  روند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی از یک سو و ناکارآمد بودن روشهای مدیریت و کنترل توسعه شهری از سوی دیگر شهر­­های نابسمان و ناپایداری را خلق نموده است که از اصلی­ترین علت ایجاد چنین نابسامانی و ناپایداری چالش­های مدیریتی است در این میان نبود مدیریت یکپارچه شهری و بخصوص شکل نگرفتن مدیریت مشارکت عمومی که مبتنی بر کنش متقابل و فعلانه تمامی ذینعفان و بازیگران کلیدی دخیل در مدیریت توسعه شهری است. قرن بیستم با توجه به افزایش جمعیت شهری، تغییر­ شیوه زندگی، فاصله بین ذینعفان مدیران و برنامه ریزان شهری ، توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های مدیریت شهری در سطوح مختلف مطرح کرده است .هدف از این توسعه، پاسخگویی به نیازهای سطوح مختلف مدیریتی در همان سطح و یکپارچگی مکانی و برنامه­ریزی است. از ابعاد اصلی توسعه پایدارشهری مدیریت یکپارچه شهری، حکمروایی خوب شهری و مشارکت است. در گذاشته آنچه بر نظام مدیرت شهری ایران حاکم بوده برنامه­ریزی متمرکز و از بالا به پایین بود که نمی توانست مشکلات شهری را بر طرف کند و نیازها و خواست های ساکنین را برآورده نماید . به همین دلیل در چند دهه اخیر برنامه­ریزی و مدیریت با مشارکت شهروندان در نظام مدیریت شهری مطرح شده است . علی رغم پیشینه طولانی شهرنشینی و وجود الگوهای سنتی در ایران پیروی از الگوی متمرکز برنامه­ریزی و مدیریتی امکان دخالت و مشارکت شهروندان رادر اداره امور شهر­ها نداده است.در چنین شرایطی نظام مدیریت شهری به منظور کاستن از مسائل و مشکلات رو به فزونی شهرنشینی در جستجوی راههای برای تسهیل و بهبود اداره امور شهرها است .این مهم هنگامی تحقق می­یابد که ساکنان شهر را در اداره امور شهرها دخالت داد. منطقه8 تهران جزءمناطق22 گانه شهری است که بین دو محور شرقی- غربی در شرق تهران واقع شده است و از سه ناحیه و 20محله تشکیل شده است. براساس بررسیهای انجام شده در منطقه بویژه مقایسه تطبیقی طرحهاو برنامه باید گفت ،معضلات مدیریت شهری در منطقه و ریشه های آن از دیدگاه استراتژیک در قالب زیر مساله­هایی چون برنامه­ریزی بدون توجه به اجرا و عدم مشارکت شهروندان در طرح ها است.بنابرین مطالعه و شناخت راههای جلب مشارکت شهروندان در طرح ها و اداره امور شهری و ارایه راهکارهای مناسب برای ارتقاءمشارکت شهروندان در سیستم مدیریت شهری در منطقه ضروری است .و هدف اصلی تحلیل تاثیرات و تاثرات متقابلی است که بین مشارکت شهروندی و مولفه های کیفیت زندگی شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری وجود دارد.

   

  1-2- سوال های اصلی تحقیق

  آیا شاخص مشارکت در مدیریت شهری از مهمترین علل تحقق مدیریت شهری پایدار است؟

  آیا شاخص حکمروایی خوب  شهری با مدیریت شهری پایدار رابطه دارد؟

  1-3- فرضیه های تحقیق

  شاخص مشارکت در فرآیند مدیریت شهری یکی از مهمترین علل تحقق مدیریت شهری پایدار است.

  شاخص حکمروایی شهری رابطه مستقیمی با مدیریت شهری پایدار دارد.

  1-4- اهداف تحقیق

  هدف از ارائه­ی این پایان­نامه  بررسی زمینه­ها و امکانات موجود برای بهره­گیری از مشارکت مردم در اداره امور شهری است. تلاش محقق این است که در پرتو نظریه های معتبر به شناخت وضع موجود بپردازد و راهکار­های کارآمد و مناسبی را در جهت بهبود وضعیت مشارکت شهروندان در سیستم مدیریت شهری منطقه 8 ارایه دهد.

  1-5- روش تحقیق

  روش تحقیق این پایان نامه بر اساس اطلاعات کمی می باشد و روش کار تحلیلی- توصیفی است با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه و گستردگی آن ما از تحقیق کاربردی استفاده می کنیم تحقیق کاربردی به یافتن پاسخ، برای مشکلاتی که مطرح است می پردازد. برخورد با موقعیت مسئله ای اساس تحقیقات کاربردی است. انسان متعهد و متفکر در برخورد با مسائل و مشکلات اجتماعی بی تفاوت نمی باشد بلکه برای یافتن راه حل مسائل در تکاپو است.

  1-6- نمونه گیری

  جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنان منطقه هشت شهرداری تهران می باشد، که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و اصلاحیه آن حجم نمونه 400 پرسشنامه تعیین گردید.

  منطقه مورد مطالعه دارای جمعیتی حدود 378725 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 383.77 نفر برآورد گردید که جهت اطمینان بیشترو بهتر شدن نتایج کار حجم نمونه را تقریبا400 نفر در نظر گرفته و به همین تعداد پرسشنامه تهیه و از طریق مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری با ساکنان و مسولین آن منطقه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.

   

   

   

  1-7- روش تحلیل اطلاعات و داده ها

  پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها پرداخته می شود، که این مرحله به دو شیوه کمی و کیفی صورت خواهد گرفت. در روش کمی ابتدا اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های آماری توصیفی مانند Spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و نتایج آن به صورت جداول و نمودار مختلف ارائه خواهد شد. در روش کیفی نیز با توجه به مبانی نظری مسائل به تحلیل داده ها و بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته می شود.

  در مرحله بعد با توجه به نتایج بدست آمده به نتیجه گیری و آزمون فرضیات پرداخته خواهد شد در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده و مسائل موجود در فضای مورد مطالعه، به ارائه پیشنهادات چند پرداخته خواهد شد.

  1-8- پیشینه تحقیق

  1-شورایی در سال1387در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی الگوی مشارکتی شهروندان تهران درطرح های توسعه شهری و ارایه بهینه شفاف سازی فعالیت های مدیریت شهری برای شهروندان ،حذف ضوابط دولتی برای مشارکت مردم را در مدیریت شهری موردتوجه قرار می­ دهد.

  2-معصومی در سال1388 در پایان­نامه­ی مدیریت توسعه مشارکتی در راستای پایدار کلان شهر تهران نیاز جامعه شهری ما را ایجاد عرصه  های می­داند که شهروندان بتوانند با خیال راحت و ارامش کامل بتوانند برای حل مسایل شخصی و عمومی باهم مشارکت کنند .این مهم جزء با مشارکت مردمی در مدیریت شهری میسر نمی­باشد.

  3-سعید رضوانی در سال 1384در پایان نامه خود تحت عنوان شهرسازی مشارکتی برای ساماندهی فضایی شهر به دنبال آن است تا راههای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جستجو و موانع  اصلی جلب مشارکت انان را کاهش دهد.

  بنابرین در این پایان­نامه تاثیرات وتاثرات متقابلی که بین مشارکت شهروندی و مولفه­های کیفیت زندگی شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری هست،بررسی خواهد شد

  1-9- تعریف واژگان کلیدی

  مشارکت: مشارکت عبارتست از فعالیت های اداری و داوطلبانه ای که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محله، شهر، و یا روستای خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می شوند

  مشارکت اجتماعی: باز نمودن میدان تصمیم گیری و دخالت مردم در اجرای تصمیمات است که مسئولیت پذیری آحاد جامعه را امکان پذیر می کند و زمینه تحرک، پویایی و ارتقاء همه جانبه جامعه رافراهم می سازد. در مشارکت دو نوع رهیافت مطرح است؛ یکی دستیابی به فایده های اقتصادی یا کسب منزلت بالای اجتماعی که امر اقتصادی بر همه چیز مقدم است. و دیگری مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی فی نفسه هدف است و از طریق آن توانایی ها و خلاقیت های انسان به عنوان موجودی عقلانی و ارتباط جو فعلیت می یابد. در این نظریه مشارکت در سیاست و فعالیت های سازمان های اجتماعی وظیفه شهروند فعال است و صرفاً به خاطر تامین نیازهای مالی و منافع شخصی صورت نمی گیرد.

  شهروند: به تنهایی فقط برای معرفی صفت شهر نشینی به کار می رود و هر انسانی که مقیم شهر است را در علوم اجتماعی شهروند می گویند. مارشال شهروندی را پایگاهی می داند که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند، داده شده است. یعنی هر شهروند حق و حقوق، وظایف و تکالیفی متناسب با این پایگاه دارد. مارشال حقوق شهروندی را در سه حوزه می داند. 1) حقوق قانون مدنی 2) حقوق قانون سیاسی 3) حقوق اجتماعی

  مدیریت: کارکردن افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان در چهار مقوله برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش

  مدیریت شهری: باید برای انجام امور شهر برنامه ریزی انجام داده و فعالیت های شهر را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام امور انگیزش لازم را در سازمان و شهروندان ایجاد نماید.

  شهرداری: از نظر دانش اداری، شهرداری سازمانی محسوب می شود که دارای نقش های سیاسی است. شهرداری سازمانی است حقوقی، محلی و مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی و خدماتی مردم شهر که جنبه محلی دارد تشکیل می گردد و منظور آن است که امور مشارکت شهروندان حل و فصل گردد.

  1-10- مشارکت مردمی

  مشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استراتژی مشارکت در همه ابعاد بیانگر روح دموکراسی و مردم سالاری حکومت ها و دولت هاست. هر چقدر نقش مردم در عرصه های مختلف یک نظام حکومتی زیاد باشد نشان از مشروعیت بالای آن حکومت و دولت میان آحاد جامعه و نظام بین المللی است.

  یک سازمان و سیستم اجتماعی برای رسیدن به اهداف کلان و تحقق برنامه هایش احتیاج دارد به اقداماتی دست بزند که مهم ترین آنها پرداختن به اصل مشارکت می باشد. شهرداری به عنوان یک سازمان نیمه دولتی و غیر انتفاعی که وابستگی های زیادی به امکانات جامعه خود دارد، می بایستی ساختار مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیستم مشارکتی سوق دهد تا بتواند به بهترین وجه از شرایط و امکانات جامعه استفاده نماید و علاوه بر اینکه به اهداف سازمانی خود نائل می شود، با ایجاد روند مشارکتی و دخالت مردم در تصمیم گیری ها و سرنوشت شهر، نوعی مشروعیت قانونی را از جانب شهروندان اخذ کند و بدین ترتیب هم مسائل اقتصادی و هم مشکلات اجتماعی و سیاسی خود را به حداقل برساند. مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن است و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری کردن است. که از دیدگاه جامعه شناسی به عنوان حالت یا وضع (امر به شرکت داشتن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد است. گروهی از صاحب نظران مدیریت مشارکت را اینگونه تعریف کرده اند:

  درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزاند تا برای دستیابی به اهداف گروهی، یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند. در تعریف فوق سه جزء زیر اهمیت دارد که به تشریح آنها می پردازیم:

  الف) درگیری ذهنی و عاطفی: مشارکت تنها به کوشش های بدنی محدود نمی شود. در مشارکت خود شخص هم درگیر است و تنها مهارت و توانایی های وی یا امکانات فراهم شده توسط او درگیر نیست.

  ب) انگیزش برای یاری دادن: شخص در مشارکت این فرصت را پیدا می کند تا از قابلیت ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به هدف های گروهی استفاده کند. مشارکت یک داد و ستد دو سویه  میان مردم است نه روش قبولاندن اندیشه های مسئولان بالا دست. در واقع در مشارکت نقش اصلی با مشارکت کننده است که می کوشد تا توانایی هایش را آشکار سازد.

  ج) پذیرش مسئولیت: مشارکت اشخاص را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسئولیت بپذیرد. در واقع مشارکت هنگامی محقق می شود که بی تفاوتی و بی مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی، هم سرنوشتی و مسئولیت بدهد.

  مشارکت در چهار بعد قابل تفکیک است: الف) موضوع  ب) چگونگی دخالت مردم  ج) سطوح اجرایی  د) کیفیت دخالت مردم

  مشارکت از بعد موضوع دارای چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. مشارکت از بعد چگونگی دخالت مردم هم دارای دو بعد دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم یا نمایندگی است. مشارکت از نظر بعد سوم یعنی سطوح اجرایی دارای مولفه های روستایی یا محلی، منطقه ای و ملی است و در نهایت از بعد کیفیت دخالت مردم دارای مولفه های ارادی – اجباری و برانگیخته –  خود انگیخته می باشد.

  مشارکت اجباری: این مشارکت غیر داوطلبانه است مانند استفاده رایگان از مردم برای ساخت دیوار چین، اهرام مصر و ... که باعث نارضایتی مردم و ایجاد خرابکاری می شود.

  مشارکت داوطلبانه: خود به دو صورت می باشد یکی غیر منصفانه و دیگری منصفانه.

  مشارکت داوطلبانه غیر منصفانه: تنها تفاوتی که با مشارکت اجباری دارد در اختیاری بودن آن است.

  مشارکت داوطلبانه منصفانه: مناسب ترین و مطلوب ترین نوع مشارکت است که مستقیماً در خدمت توسعه قراردارد. این مشارکت با رعایت انصاف و اشتغال سودمند انجام می گیرد.

  مشارکت خود انگیخته: به صورت خود جوش و نهادی در بین افراد یک جامعه وجود دارد و محصول سال های متمادی زندگی مشترک افراد با جامعه است.

  مشارکت برانگیخته: بر این اساس راجرز مطرح می کند که در جوامع سنتی مشارکت مردمی در سطح بالایی قرار دارد. راجرز مشارکتی را مثبت و مهم می داند که برانگیخته شده توسط دولت ها و با برنامه ریزی باشد.

  Abstrac

  In the twentieth century, due to urban population growth, changes in life style, and the gap between beneficiary managers and urban planners, sustainable development has been recognized as one of the most important paradigms in urban management. One of the key aspect of sustainable urban development is unified urban management, good governance and cooperation.

  Presence in social activities and citizen’s cooperation in urban management are among factors contributing to social development. Social cooperation will provide opportunities for individuals’ capabilities to thrive and improves urban managers’ performance. Nowadays, urban planners and policy makers consider maximum level of people cooperation as one of the approaches in efficient urban management.

  Despite all of the efforts in Iran, cooperation has not penetrated into people mind and performance as a public culture. Cooperation as a social action has its roots in people’s beliefs, attitudes and social values. In order to have people cooperation, it is necessary to ensure their trust, satisfaction and awareness otherwise cooperation, in conceptual and sociological form, will not take place.

  One of the recent areas of cooperation is people cooperation urban management in order to manage cities. This kind of cooperation is one of the pre-requisite of modern life and it will happen when people move from individualism and social isolation, through understanding civil rights, to pluralism. People cooperation in urban management in district 8 of Tehran is investigated in this study. This study is an applied-developmental study and adopts a descriptive-analytical methodology. Furthermore, library study and questionnaire was is used. First, scientific sources and documents such as books, national and international articles, websites and M.A. and Ph.D. theses pertinent to the purpose of the study were explored. Next, in the field study, observation and questionnaire were used to collect data in the specified district. Data analysis was conducted both descriptively and analytically using SPSS. The population of this study is the residents of district 8 in Tehran. The findings suggests that people have a low level of cooperation in urban management and the most important factor affecting people cooperation is good governance. Additionally, suitable planning must be given priority in order to increase people cooperation in urban affairs. 

 • فهرست:

  1-1-طرح مسئله. 2

  1-2- سوال اصلی تحقیق.. 3

  1-3- فرضیه تحقیق.. 3

  1-4- اهداف تحقیق.. 3

  1-5- روش تحقیق.. 3

  1-6- نمونه گیری.. 3

  1-7- روش تحلیل اطلاعات و داده ها 4

  1-8- پیشینه تحقیق.. 4

  1-9- تعریف واژگان کلیدی.. 5

  1-10- مشارکت مردمی.. 6

  2-1-مقدمه. 9

  2-1-1-مفهوم حکمرانی.. 9

  2-1-3-حکمرانی شهری.. 9

  2-1-4-گذار از حکومت شهری  به حکمرانی شهری.. 11

  2-1-5-اهداف حکمرانی شهری.. 12

  2-2-مدیریت شهری: 13

  2-2-1-مدلهای مدیریت شهری.. 14

  2-2-2-تعریف حکومت محلی و سازمان محلی.. 15

  2-2-3-انواع سازمان های محلی.. 15

  2-3-جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری.. 16

  2-3-1-مدیریت مشارکتی: 18

  2-4- مشارکت: 20

  2-4-1-نظریه وکالتی: 22

  2-4-2-نظریه مشارکتی: 22

  2-4-3-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتی.. 23

  2-4-4-ویژگی ها و مراتب مشارکت... 24

  2-4-5-دیدگاه های نظری درباره مشارکت: 24

  2-4-6-مصادیق مختلف مشارکت: 24

  2-4-7-عناصر ( ارکان ) اساسی مشارکت: 25

  2-4-8-موانع مشارکت: 25

  2-4-9-ویژگی های مشارکت: 26

  2-4-10-انواع مشارکت... 27

  2-4-11-نظریه های رایج در زمینه مشارکت... 28

  2-5-شهروند، شهروند مداری و جایگاه آن در حقوق شهری.. 30

  2-5-1-شهروندی و فلسفه وجودی آن.. 30

  2-5-2-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل.. 32

  2-5-3-مفهوم و حقوق شهروندی در ایران.. 33

  2-5-4-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران.. 35

  2-6-1-توسعه پایدار شهری.. 37

  2-6-2-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پایدار 37

  2-6-3-مقیاس محلی توسعه پایدار 38

  2-6-4--شاخصهای توسعه پایدار 38

  2-6-5-شاخص اقتصادی.. 38

  2-6-6-شاخص کالبدی.. 38

  2-6-7-نظریه توسعه پایدار شهری.. 39

  2-6-8-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری.. 40

  2-7-پایداری شهری و مدیریت شهری پایدار 43

  2-8- مفهوم توسعه. 45

  2-8-1- دیدگاههای نظری توسعه. 45

  2-8-2-مولفه‌های اصلی برای توسعه پایدار عنوان شده است: 46

  2-8-3-سیستم متعامل در توسعه پایدار 46

  2-8-4-رویکرد سیستمی و توسعه پایدار 47

  2-9-نظریه توسعه پایدار شهری.. 48

  2-11- مجموعه پروژه‌های انجام شده در شهرداری تهران در زمینه مشارکت شهروندی.. 51

  2-11-1- پروژه شهر سالم.. 51

  2-11-2- طرح شهردار مدرسه. 51

  2-11-3-طرح غنچه‌های شهر. 52

  2-11-4- طرح شورایاری محلات... 52

  2-11-5-طرح برنامه های اوقات فراغت شهرداری تهران با الگوی مشارکت مردمی.. 53

  2-12-سرمایه اجتماعی.. 54

  2-13- الگوهای مشارکت شهروندی مدیریت شهری در کشورهای پیشگام. 56

  2-14-طراحی الگوی مشارکت شهروندان در امور شهری.. 56

  3-1-مقدمه. 67

  3-2محدوده مورد مطالعه. 67

  3-2-1- ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود) 67

  3-2-2-: تقسیمات (محدوده، وسعت و جمعیت منطقه به تفکیک نواحی و محلات) Error! Bookmark not defined.

  3-2-3-: پیشینه کلی تحولات منطقه (محدوده و گسترش کالبدی) 68

  3-3-‌ شاخص های اجتماعی – اقتصادی و ... معرف منطقه. 68

  3-3-1-: جایگاه منطقه در سازمان فضایی طرح جامع (محورها، مراکز و پهنه 69

  3-4-الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه. 69

  3-5- : مبانی و اصول پهنه بندی.. 70

  3-6- کاربری‌ها و پهنه بندی استفاده از اراضی.. 71

  3-7-ساختار سلسله مراتب خدمات (مراکز و محورهای خدماتی) 72

  3-8-   طرح‌های موضعی.. 72

  3-9-طرح‌های موضعی پیشنهادی طرح جامع در منطقه. 72

  3-10-بررسی محلات نمونه: 73

  3-11-محدوده محله تهرانپارس.... 73

  3-11-1-چشم انداز محله تهران پارس.... 74

  3-11-2-مشخصات عمومی و جمعیتی محله. 74

  3-12-بررسی محله نارمک: 74

  3-12-1-چشم انداز محله نارمک.... 75

  3-12-2-مشخصات عمومی و جمعیتی محله. 75

  3-12-3-مشخصات کالبدی محله. 75

  3-13-محله مجیدیه. 76

  3-13-1-چشم انداز محله مجیدیه. 76

  3-13-2-مشخصات عمومی محله. 77

  3-13-3-مشخصات کالبدی محله. 77

  3-13-4-تحلیل وضعیت محله مجیدیه با تکنیک SWOT.. 78

  3-13-5-مسایل و مشکلات اصلی محله مجیدیه. 79

  3-13-6-مسایل اجتماعی –فرهنگی محله مجیدیه. 79

  4-1-: توصیف یافته های متغیرهای جمعیتشناختی.. 82

  4-1-1- جنسیت شهروندان مشارکت کننده در تحقیق.. 82

  4-1-2- توزیع سنی شهروندان مشارکت کننده در تحقیق.. 83

  4-1-3- توزیع تحصیلات شهروندان مشارکت کننده در تحقیق.. 84

  4-1-4- توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب مدت اقامت در محله خود. 85

  4-2-میزان  مشارکت شهروندان منطقه 8 تهران در امور شهری چگونه است؟ 86

  4-2-1-وضعیت حکمروایی شهری منطقه 8 تهران چگونه است؟ 89

  4-2-2- وضعیت مدیریت پایدار شهری در منطقه 8 تهران چگونه است؟. 94

  4-3-بین مشارکت و مدیریت پایدار شهری رابطه معناداری وجود دارد. 96

  4-3-1-بین حکمروایی خوب شهری و مدیریت پایدار شهری رابطه معناداری وجود دارد. 97

  4-3-2-بین حکمروایی خوب شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه معناداری وجود دارد. 99

  5-1-مقدمه. 103

  5-2-آزمون فرضیه: 104

  5-3-بحث و نتیجه گیری.. 107

  راهکارها و پیشنهادها 108

  منابع  110

   

  منبع:

  -اکبری، غضنفر، سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری. فصلنامه تحقیقات جغرافیائی. شماره ،1385،83

  2- آخوندی، عباس؛ برک­پور، ناصر و ایرج اسدی(1387). آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران. فصلنامه پژوهش های جغرافیایی. شماره 63 ، بهار. صص156-13

  3-اجلالی، پرویز. (1391). نظریه برنامه­ریزی: دیدگاه­های سنتی و جدید، انتشارات آگه، تهران.)مبانی نظری)

  4-آزاد ارمکی، تقی، مشارکت و توسعه اقتصادی – اجتماعی، فرهنگ و توسعه، شماره دهم، 1374

  5- استیوارت هیوز، آگاهی و جامعه، ترجمه عزت الله فولادوند، شرکت سهایم انتشار، تهران، 1369

  6- اسکندری، علی اکبر، اداره امور شهرداری ها، استانداتری آذربایجان شرقی

  7- ادیبی، حسین، مقدمه ای بر جامعه شناسی شهری، انتشارات شبگیر، تهران، 1355

  8- ایمان، جاجرمی، سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری، فصل نامه مدیریت شهری، شماره هفتم، سال دوم، پاییز 1380

  9-ابراهیمی. جهانبخش، تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی آن در حقوق ایران، تهران: نشر موج، 1381.

  10- ایمانی جاجرمی و سعیدی رضوانی، دو مقاله در خصوص مدیریت شهری در ایران، تهران: وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، 1374

  11-اجلالی،پرویز،(1391)نظریه برنامه­ریزی،دیدگاهای سنتی و جدید،انتشارات آگه تهران

  12-اوکلی، پیتر و دیوید مارسدن؛ رهیافت­های مشارکت در توسعه روستایی­، ترجمه منصور محمدنژاد، مرکز تحقیقات روستایی، تهران، سلسله انتشارات روستا و توسعه، ش 4، 1370

  13- ا ردشیری، مهیار؛ توسعه پایدار و مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، سال اول، ش 1379

  14-برک پور، ناصر و اسدی، ایرج (1388). مدیریت و حکمرانی شهری. تهران.، دانشگاه هنر. معاونت پژوهشی

  15-پاداش حمید، جهانشاهی، بابک و علی صادقین(1386). مؤلفه ها و شاخص های حکمرانی شهری. فصلنامه جستارهای شهرسازی. شماره 19-20،بهار

  16-پاتنام، رابرت، دموکراسی و سنت مدنی، ترجمه محمد تقی دل افروز، انتشارات دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت کشور، چاپ اول،

  17-پی­یر، جان و گای پیترز، گای (2000). انواع رویکردهای نظری درباره مدیریت پایدار شهری ترجمه محمد تقی­زاده مطلق. فصلنامه جستارهای شهرسازی. شماره 20-19، بهار86)

  18- پلرر، جِی و جی پیترز (2000). دربارۀ دولت و حکمرانی. فصل اول: نگاهی به تعاریف و مفاهیم حکمرانی. ترجمه محمد حسین جهانشاهی. فصلنامه جستارهای شهرسازی. شماره 20-19.بهار 86.

  19-تی هال، ادوارد، بعد پنهان، ترجمه طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.

  20-توسلی، غلام عباس، جامعه شناسی شهری و شهر نشینی، دانشگاه پیام نور، 1374

  21-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش، 1362

  22-حسین زاده دلیر – کریم – برنامه ریزی ناحیه ای – انتشارات سمت – چاپ اول – تهران – 1380

  23-ذاکری، هادی. (1390). مدیریت محله، انتشارات مدیران، تهران.(مقدمه

  24-ذاکری، هادی .( 1389). کتاب آموزشی مدیریت محله، شرکت سفیر هوای تازه، (مقدمه)

  25-رفیعیان،مجتبی (1391)،برنامه­ریزی و حاکمیت اجتماعات محلی ،نامه مدیریت شهر

  26-زیاری کرامت اله – برنامه ریزی شهرهای جدید – انتشارات سمت – چاپ اول – تهران 1378

  27-رضویان، محمّد تقی؛ مدیریت عمران شهری؛ تهران: انتشارات پیوند نو، 1381

  28- سعید­­­نیا، احمد ( 1383). کتاب سبز شهرداریها. جلد یازدهم : مدیریت شهری. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، تهران

  29-شریفیان ثانی ،مریم (1380)مشارکت شهروندی حکمروایی شهریی و مدیریت شهری،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 8

  30-شریفیان ثانی، مریم (1380). سرمایه اجتماعی؛ مفاهیم اصلی و چارچوب نظری. فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی. شماره 8 . تهران: دانشگاه علوم بهزیستی

  31- صرافی، مظفر. (1383). مفهوم و مبانی و چالش­های مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره دوم، کاظمیان، غلامرضا(1386). درآمدی بر الگوی حکمرانی شهری. فصلنامه 32-کلمن، جیمز (1384) نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی، چاپ شده در تاج بخش، کیان، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، مترجمین: خاکباز، و پویان، ح، تهران: شیرازه

  33-لاله پور، منیژه(1386). حکمرانی شهری و مدیریت شهری در کشورهای درحال توسعه. فصلنامه جستارهای شهرسازی. شماره 20-19. بهار

  34-هاشمی، فضل‏الله؛ مشارکت شهروندان در طرح‏ریزی شهری و منطقه‏ای، نشریه آبادی، ش 88 13

  35-هاشمی،فضل الله ،حقوق و قوانین شهرسازی،تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،1370

  136- Astleithner, F. and Hamedinger, A. (2003). Urban sustainability as a new form of Governance: obstacles and potentials incase of Vienna. Journal of innovation. Vole 16.No 1. Pp 51-75

  37-Hall, J (2005). Governance. Published in Encyclopedia of city. Edited

   

  38- Rakodi, C. (2001). Forget planning, put politics first? Priorities for urban management in developing countries. Journal of JAG1. Volume 3.issue 3

  39-UN- HABITAT (2009) Urban Governance index (UGI) a tool to measure progress in achieving good urban governance. www.un habitat.org

   

  40-Campbell, S. (1997). Reading in Planning Theory, Oxford.

  41-Dekker، K & Kempen، R (2004). Urban Governace within the big cities policy، journal of citice ، vol 21. pp 41-55

  42-Habermas, J . (1989). “Citizenship and National Identity: same Reflections on the future of Europe” in B. S. turner and P. Hamilton, ed., citizenship critical concepts, London: Routledge.

   

  43-Habermas, J. (1994). “Citizenship and National identity” in B. van steenberergen, ed., the  condition of citizenship London: say.

  44-Hamilton Peter . (1983). Talcott Parsons, Routledge London. February,P.74

  45-Holton Robert . (1989). Bryan-Turner “Max Weber on Economy and Society Routledye, London

  46-Gulling Worth,J.B . ( 1997). Planning in USA. London: Routledge.


تحقیق در مورد پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), مقاله در مورد پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), پروپوزال در مورد پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), تز دکترا در مورد پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), پروژه درباره پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران), رساله دکترا در مورد پایان نامه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان (مطالعه موردی منطقه 8 تهران)

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( M.A ) چکیده راه رسیدن به پایداری شهری از توسعه محل ه‏ای می‏گذرد. محله به عنوان کوچک­ترین و مهم­ترین واحد شهری، از نخستین اولویت­ها بوده و محله پایدار می­تواند زیربنای مناسبی را برای توسعه پایدار شهری فراهم نماید. ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است. محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.SC) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : به طور کلی، آنچه در ادبیات علمی داخل و خارج کشور مغفول مانده ، نقش سازمان های ایمان محور ( سام ) در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری است . این سازمان ها که به دو دسته قدسی و غیر قدسی تقسیم می شوند به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند . سازمان های ایمان ...

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : امروزه به دلیل هزینه های بالا ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های نوسازی این بافت ،شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد . در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 تهران بررسی نماید. جامعه آماری پژوهش (1169 پلاک )، پلاک های هستند که در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده رساله/پایان نامه: روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده مهمترین معیار برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع تسهیلات و خدمات شهری است و میزان و چگونگی توزیع تسهیلات می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری گرگان با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری وبررسی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA) گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، سرقت و... رابطه مستقیم دارد. افزایش این سکونت گاه ها ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک چکیده رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA) گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، سرقت و... رابطه مستقیم دارد. افزایش این سکونت گاه ها ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

فصل اول کلّیات تحقیق مقدمه : در جهانی که به سرعت در حال افزایش شهرنشینی است نقش شهرها به عنوان ابزار رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مسئله درکشورهای کمتر توسعه یافته که با افزایش بی سابقه نرخ شهر نشینی روبرو هستند ضرورت به کارگیری تصمیمات آگاهانه و اتخاذ رویکرد های نوین در برنامه ریزی توسعه شهری را اجتناب ناپذیر نموده است. راهبرد توسعه شهری ابزاری است که می تواند ...

ثبت سفارش