پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا)

word 4 MB 30418 152
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۱۹,۷۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

  چکیده

  باران های بیش از 100 میلی متر در یک روز یکی از عوامل بروز سیل و مخاطرات طبیعی اند که آگاهی از چگونگی وقوع و میزان اثرات آن کمک بسزایی در کاهش آسیب های احتمالی محیطی می نماید. پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسی الگوهای بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز  صورت گرفته است. محدوده این تحقیق در سه ایستگاه باران سنجی مستقر در سطح استان محدود می گردد. نتایج تحقیق نشان داد که : بالاترین میزان بارش های بیش از 100 میلی متر در روز در ایستگاه انزلی بوقوع پیوسته است. همچنین با بررسی الگو های سینوپتیک هواشناسی پیش بینی حاکی از آن است که نحوه پیدایش  بارندگی با  چند الگو تطابق دارد.

  در این تحقیق روش به صورت توصیفی - تحلیلی است ، برای تجزیه و تحلیل از روش های کیفی و کمی بهره گیری شده است  پس از بررسی الگو های سینوپتیکی نتایج نمودارهای شدت - مدت  نشان داد که بارشهای بالای 100 میلی متر که منجر به پیدایش سیل گردیدند  مشابه هم بوده و بارشهای بالای 100 میلی متری که منجر به سیل نگردیدند درمدت کمتری بوقوع پیوسته است.

   

  واژگان کلیدی : بارش های بیش از 100 میلی متر در روز. الگوهای سینوپتیک . شدت - مدت بارش. غرب گیلان 

  مقدمه

   اقلیم شناسی سینوپتیک تغییرات هوای روی زمین را براساس حرکت و تغییر الگوهای فشار در سطح زمین و سطوح بالای اتمسفر تبیین می کند و سعی دارد الگوهای غالب را در دراز مدت به دست آورد . بدین دلیل مهمترین مورد کاربرد آن پیش بینیهای کوتاه مدت و دراز مدت است . منبع اولیه اطلاعات مورد نیاز آب و هواشناسی سینوپتیک نقشه های هواست .هر نقشه هوا پراکندگی هوای یک منطقه یا ناحیه را در یک لحظه زمانی نشان می دهد .دونوع نقشه هوا وجود دارد :1)نقشه سطح زمین که پراکندگی هوای سطح زمین را نشان می دهد. در این نوع نقشه ها ارتفاع ایستگاهها به سطح دریا تبدیل شده است به عبارت دیگر در همه جای نقشه ارتفاع از سطح دریا صفر است در این نقشه از بین عناصر هوا ،تنها مقدار فشار هوا به سطح دریا تبدیل می شود. اندازه بقیه عناصر ، وضعیت هوا را در ارتفاع سطح ایستگاه بیان می کند .2) نقشه های هوا ی سطوح بالاتر اتمسفر که شرایط هوا را در لایه های مختلف اتمسفر نشان می دهند. در این نقشه ها، فشار هوا در همه ایستگاهها یا نقاط نقشه یکسان است به عبارت دیگر هر نقشه هوا برای یک سطح همفشار تهیه شده است . ارتفاع سطح همفشار در نقاط مختلف نقشه فرق دارد. در نتیجه ارتفاع سطح همفشار در گستره نقشه به وسیله منحنیهای هم ارتفاع نشان داده می شود .. 

  اقلیم شناسی سینوپتیک سعی دارد رابطه بین تغییرات الگوهای گردش اتمسفر و پدیده ها و فرایندهای محیط زیست را شناسی کند. 

  مطالعات آب و هواشناسی سینوپتیکی در کشور ایران عمر چندانی ندارد و پژوهش های مربوط به آب و هواشناسی که به روش سینوپتیکی منجر به بارشهای شدید استان گیلان می باشد ، با توجه به اهمیت بارش در کشور و استان گیلان موضوع جدیدی است و ضروری به نظر می رسد.  (دکتر بهلول علیجانی، اقلیم شناسی سینوپتیک )

  این تحقیق  روی  الگوهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه در سه ایستگاه رشت ،انزلی و آستارا طی دوره 20 ساله انجام گرفته و  مقایسه روی گرافهای مربوط به بارشهای بالای 100 میلی متری که منجر به  پیدایش سیل و بارشهای بالای 100 میلی متری که منجر به سیل نگردیده است نشان می دهد که نمودار ها تمامی سیل هایی که در فصل پاییز بوقوع پیوسته  مشابه هم ودارای چندین نقطه اوج می باشند درحالیکه نمودار بارش هایی که بالای 100 میلی متر بوده اما منجر به سیل نگردیده است در مدت کمتر و معمولا دارای یک نقطه اوج می باشند.همچنین بررسی الگوهای سینوپیتک این بارشها نشان می دهد حرکت سامانه های جوی و شناخت تیپهای هوایی که جریانات بارش بیش از 100 میلی متر را به دنبال دارند، امکان تشخیص این وضعیتهای جوی با ظهور مجدد آن بر اساس داده ها و الگوهای آینده میسر خواهد شد و از نتایج آن در مدیریتهای ترابری و سایر بخشها در بارندگی و بارش سیل آسا می توان استفاده کرد.

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1 – 1- بیان مسئله

  شناخت قوانین حاکم بر توزیع بارش در یک مکان نیازمند شناخت عوامل تاثیر گذار برآن است . به عبارتی شرایط اقلیمی حاکم برهر مکان نتیجه ترکیب و تعاملی خاص بین عناصر و عوامل اقلیمی مستقر در آن مکان است در این رابطه بررسی و مطالعه سیستمهای فشار حاکم بر هر ناحیه به عنوان عامل کنترل کننده آب و هوا بر سایر عناصر جوی اولویت دارد

  کشور ایران باتوجه به تنوع اقلیمی و موقعیت خاص جغرافیایی، قرار گرفتن در کمر بند خشک کره زمین و کوهستانی بودن از شرایطی حساس برخوردار می باشد از آنجایی که اقتصاد استان گیلان به کشاورزی و بخصوص محصول برنج و پس از آن چای وابسته می باشد لذا این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و طبیعی به ویژه همجواری با دریای خزر و کوههای البرز دارای شرایط آب و هوایی خاصی نسبت به سایر مناطق است بررسی و پژوهش در الگوهای سینوپتیکی بارش های بالای 100میلی متر  در روز در این استان از اهمیت ویژه برخوردار بوده تا با توجه به وقوع چنین بارشهایی نسبت به تاثیر آن برنامه ریزی بعمل  آید بارشهای بیش از یکصد میلی متر در یک روز بدلیل نبود ساختارهای لازم در مدیریت شهری و روستایی و همچنین عدم رعایت حریم و بستر رودخانه ها در پیک سیلابی منجر  به ایجاد سیلاب و خسارت شدید در گیلان بالاخص شهر رشت و روستاهای اطراف  رودخانه هاشده است.از آنجائیکه بارش به این میزان در یک روز معمولاً کمتر رخ می دهد با بررسی سوابق هواشناسی می توان به الگوی پراکنش مناسبی دست یافت تا بتوان ضمن استفاده از این الگو با پیش بینی به موقع از میزان خسارت وارده کاست و همچنین با بهبود مدیریت شهری و روستایی نسبت ‍ به رفع مشکل به منظور افزایش ایمنی شهروندان و جلوگیری از خسارت اقدام نمود.

   

  1-2 - پرسش اصلی

  آیابارشهای بیش از 100 میلی متراز الگوی خاصی پیروی می کنند؟

   

  1-3-فرضیه تحقیق

  بنظر می رسدبارشهای بیش از 100 میلی متردرروزاز الگو یا الگوهای  خاصی پیروی می کنند.

   

  1-4 -اهداف تحقیق

  1- شناسایی سوابق بارشهای بیش از 100میلی متر و تاثیر آن بر جوامع انسانی و محیط جغرافیایی

   2- شناسایی الگوی بارشها جهت پیش بینی

  3 ارائه راهکار جهت کاهش پیش بینی و جلو گیری از خسارت احتمالی

   

  1-5-هدف کاربردی

  تحقیق فوق با توجه با اینکه از محدودترین پایان نامه های انجام شده می باشد در سازمانهایی از جمله  هواشناسی،جهاد،آبخیزداری ،معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان و اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان ،فرمانداری رشت ،فرمانداری آستارا،فرمانداری انزلی و همچنین موسسات آموزشی قابل می باشد.

   

  1-6-روش کار

  روش تحیق در این پژوهش توصیفی ،تحلیلی،با اهداف کاربردی می باشد.  

   

  1-6-1- روش گرد آوری اطلاعات

  روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ،اسنادی  بوده که بیشتر از سایتهای هواشناسی و نرم افزارهای مربوط  استفاده گردیده است.

   

  1-6-2-ابزار گردآوری اطلاعات

  با استفاده از فیش ٬ جدول ٬ نقشه ٬ نمودار و نرم افزار های آماری که  در این راستا با بهره گیری همانند توضیح ارائه شده به تبیین و استرداد منابع و ماخذ پرداخته و مورد استفاده قرار گرفته است.

  باتوجه به عنوان پایان نامه به جستجو مطالب همگن با موضوع پرداخته شده  که بر این اساس  نیاز از کتب – مجلات –سایتهای اینترنتی استفاده شده و نقشه های هوا شناسی با استفاده از اینترنت از سایت NOAAو  اطلاعات دریافتی از اداره هواشناسی استان تهیه و سپس در مورد آن بررسی لازم صورت پذیرفت همچنین برای  تهیه نقشه موقعیت مکانی از نرم افزار GISاستفاده شده است .

   

  1-6-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ضمن بهره جستن از الگوها و روشهای مناسب در رابطه با تحقیق مورد نظر از روشهای آماری و کمی استفاده می شود.

   

   

  1-7-محدودیتهای تحقیق

  هیچ تحقیقی بدون مشکل نبوده و در واقع مشکلات هر مرحله رهگشای مرحله بعدی است گرچه وجود مشکلات  و مسائل موجب کندی کار می گردد ولیکن با شناسایی طریقه حل آن تا حدودی جبران می شود اما سعی شده با توجه به مشکلات تاحدی این مسئله را بررسی کرد با این حال برخی از مشکلات به شرح زیر است:

  - نبود آمار و اطلاعات منسجم و دقیق  مربوط به موضوع تحقیق در ادارات

   

  فصل دوم

   

   (مرور منابع/ ادبیات تحقیق/

  پیشینه تحقیق)

  2-1-فرآیند بارش

  از لحاظ تعریف ،بارش (Precipitation) ،هرگونه رطوبت متراکمی است که به سطح زمین فرو می ریزد.بنابراین ،فرآیند تراکم باید قبل از بارندگی صورت گیرد. معمولا بارندگی ،از انواع ابرها می بارد. اما ممکن است تمام ابرها بارندگی ایجادنکنند.فقط وقتی قطرات آب تکه های یخ و یا بلورهای آن آنقدر بزرگ می شوند که برنیروهای شناور ی و بالادهنده ی قطرات آب در هوا فایق آمده و بارندگی انجام می شود.

  وقتی مقایسه ای بین اندازه ذرات ابری که باران  از آن می بارد یا ابری که ایجاد باران نمی کند به عمل می آید،متوجه می شویم فرآیند و یا فرآیندهایی وجوددارند که هنوز شناخته نشده اند.

  مساله مهم در فیزیک بارندگی این است که چرا بعضی از ابرها قطراتی به اندازه قطره باران درست می کنند و دیگر ابرها چنین کاری نمی کنند اگرچه تراکم مستقیم سبب ایجاد قطرات بزرگ نمی شود،اما برخورد و هم آمیزی قطرات با یکدیگر قطرات بزرگی را بوجود می آورد برخورد مکرر،قطراتی با اندازه باران  را تشکیل می دهد کار آیی هم آمیزی که سرعت رشد قطرات آب را در حالت تراکم و هم امیزی نشان میدهد مشخص شده است پس از اینکه قطرات به 04/0 میلی متر رسید رشد آنها بیشتر به علت هم آمیزی است تا تراکم.

  در عرض های جغرافیایی میانه و زیاد ،ابرها آنقدر مرتفع هستند که درجه حرارت آنها در زیر نقطه انجماد است . در چنین ابرهایی قطرات کوچک آب و بلورهای یخ  به صورت توام وجوددارند . در این وضعیت چون فشار بخار آب بیشتر از فشار بخار یخ در همان درجه حرارت است لذا چنین به نظر می رسد که هوا از نظرقطرات آب در حالت اشباع ،و از نظر بلورهای یخ در حالت فوق اشباع است . با توجه به اینکه بخار آب بتدریج در اطراف یخ انباشته می شود کم کم هوا از حالت اشباع خارج شده و قطرات کوچک اب شروع به تبخیر می کنند. این عمل آنقدر ادامه پیدا می کند تا تمام قطرات کوچک اب تبخیر شوند و یا آن که بلورهای یخ بقدری بزرگ شوند که از ابر خارج و به پایین سقوط نمایند.در طی سقوط ،گرم و ذوب می شوند و به عنوان قطرات باران در می آیند که با هم آمیزی ،درشت و درشت تر می شوند.این ÷دیده ،که معمولا در ابرهایی که دماهای آنها 10- تا 30- درجه سانتی گراد است به خوبی عمل می کند به نام پدیده برژورن(Bergeron) نام گذاری شده است (برژرون دانشمند هواشناسی نروژی است که برای اولین بار این پدیده راتوصیف نمود.) (علیجانی و کاویانی ،1371).

  2-2-باران

  مسلما باران آشنا ترین فرم بارندگی است اگرچه تعریف باران ساده است اما با توجه به توضیحات قبلی ،توضیح مبدا آن مشکل است بطور مختصر ،باران ها،نزولی هستند و به فرم قطرات مایع. ابرها منبع باران هستند گرچه همانطور که قبلا گفته شد تمام ابرها باران زا نیستند باران از تراکم قطرات آب در ابرها و بزرگ شده این قطرات به اندازه ای که بتواندبر نیروی شناوری  هوا فایق آیند نتیجه می شود به هر حال ، مقدار قابل توجهی از باران ،همان برف ذوب شده است ،بخصوص در عرض های جغرافیایی زیاد و یا در طول زمستان در عرض های جغرافیایی متوسط.

  بدون توجه به اندازه قطرات در ابر ،وقتی قطرات آب به سطح زمین نزدیک می شوند ،دو عامل برروی اندازه های آنها تاثیر می گذارد :1)میزان تبخیر در طول مدت نزول،و 2) اثر اصطحکاک هوا برروی قطره سقوط کننده . در هوای نسبتا آرام ،اصطحکاک هوا محدود کننده اندازه قطرات است اگر در منطقه بارندگی ، هوا نیز در حال نزول باشد ( که  در بعضی  قسمت ها رگبارهای رعد و برق دار وجود دارد )،قطرات بسیار درشتی تشکیل می شوند.

  بنابراین اندازه قطرات باران و شدت بارندگی ،تغییرات قابل توجهی دارند. بطور کلی ،شرایطی که سبب باران های شدید می شوند کوتاه مدت است ، در حالی که بارندگی های خفیف و معمولی که در اثر شرایط بلند مدت ایجاد می گردند پس در حالت کلی طول مدت بارندگی نسبت معکوس با شدت آن دارد.

  باران با شدت بسیار خفیف، شامل قطرات بسیار ریز که به ندرت به زمین می سند ، باران ریزه (Drizzle) نامیده میشود اگر قطرات قبل از رسیدن  به زمین تبخیر شوند این حالت را مه گویند(علیجانی و کاویانی مبانی انتشارات،1383).

   

  2-3-بارش

  بارش زمانی اتفاق می افتد که هوای مرطوب و عامل صعود، هر دو با هم در منطقه ای وجودداشته باشند به عبارت دیگر هوای مرطوب باید تا ارتفاع معینی بالا رود تا براثر سرد شدن آدیا باتیک به نقطه اشباع برسد و در مرحله بعد ابر بارش زا پدید آورد عدم وجود هر یک از این عامل مانع بارش می شود صعود هوای مرطوب برای ایجاد بارش به عوامل متعددی نسبت داده شده است براساس این عوامل صعود بارش را به انواع جداگانه تقسیم کرده اند متداول ترین این انواع عبارتند از بارش جبهه ای یا سیکلونی ،بارش همرفتی و بارش کوهستانی (علیجانی و کاویانی ،1371).

   

   

  2-4-انواع باران ها  از نظر منشا پیدایش

  1-بارش کوهستانی

  2-بارش جبهه ای

  3-بارش سیکلونی

  4-بارش کنوکتیو

  5-بارش همگرایی

   

  2-4-1-بارش کوهستانی

  جریان هوا به یک کوهستان برخورد کند ومجبور به صعوداز آن شودبا آهنگ بی درو سر میشود واگر رطوبت ان به اندازهی کافی باشد میتواند بارندگی ایجاد کند این بارشهارا ازآن جهت که عامل صعود هوا وجود کوهستان هاست بارشهای کوهستانی می نامند(عزیزی ، 1383).

   

  2-4-2-بارش جبهه ای

  هوای گرم بر روی زبانه ی هوای سرد صعود کرده وبا آهنگ بی درو سرد می شود پس از تراکم وتشکیل ابر بارندگی ایجاد می کند(عزیزی ، 1383).

   

  2-4-3-بارش سیکلونی

  هوای گرم بر روی زبانه ی هوای سرد صعود کرده وبا آهنگ بی درو سرد می شود پس از تراکم وتشکیل ابر بارندگی ایجاد می کند(علیجانی و کاویانی ،1371).

   

  2-4-4-بارش کنوکتیو

  صعود هوا در اثر گرم شدن غیریکنواخت سطح زمین ایجاد میشود که این یکنواختی گرم شدن هوا ممکن است به دلیل عدم یکنواخت یودن خصوصیات ساختمانی خاکها ویا اینکه به دلیل اختلاف شیب نواحی مختلف باشد در هرصورت هوای گرمتر به علت کاهش چگالی آن صعود کرده ودر صورتی که شرایط مهیا  باشد پس از رسیدن به د مای نقطه ی شبنم وتشکیل ابر می تواند بارندگی کند(علیجانی و کاویانی ،1371).

   

   

   

   2-4-5-بارش همگرایی

  اگر جریان هوا در امتداد یک خط متفاوت بوده و به صورت همگرا باشد در این صورت در امتداد آن خط صعود هوا اتفاق می افتد و از آنجا که عامل صعود هوا پدیده ی همگرایی است بارش حاصل از این صعود را بارش همگرایی  می گویند مانند بارندگی آلیزه طی مطالعه ای که دانشمندان روی ابرها انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که ابرهای باران زا با طی سلسله مراحل خاص و شیوه ای مشخص، تشکیل می شوند و شکل گیری و ایجاد ابرهای باران زا نیاز به انواع خاصی باد و ابر دارد(علیجانی و کاویانی ،1371).

   

  2-5-بارش سالانه

  بارش سالانه در بین عناصر هواشناسی بیشتر از همه دستخوش تغییرات می شود و از مکانی به مکان دیگر و از سالی به سال دیگر تغییرات زیادی را نشان می دهد(علیزاده، 1387، ص159).

   

  2-6-.سیستم های سینوپتیک

  آب و هوا شناسی هر قسمت از سطح زمین را بصورت سیستم فضایی سه بعدی در نظر می گیرد و تمام ویژگی ها و فرآیندهای آب و هوایی سیستم یکجا و در ارتباط با همدیگر بررسی کرده و آنگاه ویژگی ها ی غالب را بصورت نقشه جغرافیایی ارائه می دهد(علیجانی ،1385)

  در هر منطقه از زمین ، به تناسب وضعیت خاص گردش عمومی جو در آنجا ،سیستم های خاصی غلبه دارند که تکرار آنها شرایط دما و رطوبت را تکرار می کند. اقلیم منطقه وضعیتی است ناشی از همان سیستم های سینوپتیک که بیش از همه تکرار می شوند بنابراین سیستم های سینوپتیک از سویی هوای روزمره و از سویی دیگر در دراز مدت اقلیم منطقه را مشخص می کنند سیستم های سینوپتیک را عموما اغتشاش می نامند این سیستم ها ممکن است به صورت سیکلون یا آنتی سیکلون باشند حرکات سیکلونها و آنتی سیکلونها ی تشکیل دهنده این سیستم ها تودههای هوارا جابجا می کند(علیجانی و کاویانی ،1371)

  آرایش مکانی منحنی های پرفشار یا هم ارتفاع الگوههای خاصی را ایجاد می کنند مانند کم فشار ها ،پرفشار ها ،سیکلون و جبهه ها در نقشه های سطح زمین و فرود و فراز در نقشه های سطح بالا . این الگوههای فشار که در همه نقشه های هوا دیده می شوند الگو یا سیستم سینوپتیک نامیده می شود بررسی متوالی نقشه های هوا نشان می دهد که این الگوهای فشار در جایی تشکیل می شوند در مسیر دیگری حرکت می کنند و در جای دیگری از بین می روند اندازه متداول این سیستم ها حدود 1000 کیلومتر و عمر آنها 5 تا 7 روز است مطالعه تغییرات فراوانی این الگوها و آثار اب و هوایی آنها در هر مکانی در محدوده علو آب و هواشناسی سینوپتیک قراردارد(علیجانی،1385).

   

  Reviewing precipitation patterns over 100 ml per day (Stations Anzaly- Rasht-Astara)

   

  Abstract:

  Rainfall exceeding 100 mm On one day one of the causes of flooding and natural hazards that knowledge of the occurrence and effects of great help in reducing environmental damage is possible. This study aims to identify and examine patterns of more than 100 mm of rainfall in a single day is done. Scope of this research is based on three rain gauge stations in the province is limited. The results showed that the highest amount of rainfall exceeds 100 mm per day at Anzali station occurred. By examining the synoptic weather prediction models indicate that the rise in rainfall pattern is matched by few.

   

  In this study, a descriptive and analytical methods, for the analysis of qualitative and quantitative methods was used after reviewing the model synoptic charts results show that the intensity and duration the top 100 mm of rainfall leading to flooding were similar rise and rainfall above 100 mm were not resulting in flooding occurred over less.

  Keywords: rainfall of over 100 mm per day. Reviewing Synoptic patterns - intensity and duration. West Gilan

 • فهرست:

  چکیده.......................................................................................................................... 1

  مقدمه........................................................................................................................... 2

  فصل اول کلیات تحقیق

  1 – 1- بیان مسئله....................................................................................................... 4

  1-2 - پرسش اصلی..................................................................................................... 4

  1-3-فرضیه تحقیق ...................................................................................................... 4

  1-4 -اهداف تحقیق..................................................................................................... 4

  1-5-هدف کاربردی..................................................................................................... 5

  1-6-روش کار............................................................................................................ 5

  1-6-1- روش گرد آوری اطلاعات............................................................................... 5

  1-6-2-ابزار گردآوری اطلاعات................................................................................... 5

  1-6-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات......................................................................... 5

  1-7-محدودیتهای تحقیق.............................................................................................. 6

  فصل دوم (مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق)

  2-1-فرآیند بارش........................................................................................................ 8

  2-2- باران.................................................................................................................. 9

  2-3-بارش ................................................................................................................. 9

  2-4-انواع باران ها  از نظر منشا پیدایش......................................................................... 10

  2-4-1-بارش کوهستانی.............................................................................................. 10

  2-4-2-بارش جبهه ای................................................................................................ 10

  2-4-3-بارش سیکلونی................................................................................................ 10

  2-4-4-بارش کنوکتیو.................................................................................................. 10

  2-4-5-بارش همگرایی................................................................................................ 11

  2-5-بارش سالانه ....................................................................................................... 11

  2-6-.سیستم های سینوپتیک ......................................................................................... 11

  2-7-چرخند یا سیکلون(Cyclone)............................................................................. 12

  2-8-واچرخند یا آنتی سیکلون(Anticyclone)............................................................ 12

   2-9-سوابق تحقیق...................................................................................................... 13

  2-9-1-سوابق تحقیق در ایران...................................................................................... 13

  2-9-2-سوابق تحقیق در جهان..................................................................................... 16

  فصل سوم (روش اجرای تحقیق/ مواد و روش­ها)

  3-1- مواد................................................................................................................... 18

  3-2-موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه........................................................................... 18

  3-3- محدوده مورد مطالعه............................................................................................ 18

  3-4-  روش کار........................................................................................................... 20

  3-4-1-روش مقایسه ای.............................................................................................. 20

  3-4-2-روش مطالعه فیزیکی........................................................................................ 20

  3-4-3-روش مطالعه سینوپتیک..................................................................................... 20

  3-4-4-مراحل انجام کار.............................................................................................. 22

  3-4-4-1-مرحله اول ................................................................................................. 22

  3-4-4-2- مرحله دوم ................................................................................................ 22

  3-4-4-3- مرحله سوم................................................................................................ 22

  3-4-4-4- مرحله چهارم­............................................................................................. 22

  3-4-4-5-مرحله پنجم ............................................................................................... 23

  3-4-4-6- مرحله ششم .............................................................................................. 23

  3-4-4-7-مرحله هفتم................................................................................................. 23

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  4-1- بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه رشت.......................................... 25

  4-2-بررسی بارش بالای 100 میلی مترروزانه ایستگاه انزلی............................................ 52

  4-3.ایستگاه آستارا....................................................................................................... 71

  4- 4 بارندگی بیش از100 میلیمتر روزانه در سه ایستگاه مشترک بصورت همزمان............. 94

  4-5.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید در رشت........................................................... 115

  4-6.تفسیر روزهای سیل و بارش شدید  در آستارا.......................................................... 117

  4-7 تفسیر کلیه  گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که  منجر به  وقوع سیل

   شده............................................................................................................................ 118

  4-8تفسیر گراف روزهای بارش بالای 100 میلی متر روزانه که منجر به وقوع سیل نشده .. 121

  فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1.بحث.................................................................................................................... 126

  5-2.نتیجه گیری........................................................................................................... 126

  5-2-1.بررسی الگوها و ایجاد بارش الگوها.................................................................... 127

  5-3.آزمون فرضیات..................................................................................................... 128

  5-4.پیشنهادات............................................................................................................ 128

  منابع و ماخذ................................................................................................................. 129

   

  منبع:

  اسکورو، ژیزل  ترجمه شهریار خالدی، 1382، آب و هوا و شهر ( محیط زیست شهری) 

  انصاری،س،1382،بررسی سینوپتیکی سیستمهای سیل زادر حوضه های آبریزمنطقه کهکیلویه وبویراحمد،پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت معلم،ایران.

  بابائیان،ایمان وهمکاران؛بررسی الگوی سینوپتیکی سیل تابستان١٣٨٠استانهای گلستان وشمال خراسان،بولتن علمی مرکزملی اقلیم شناسی،سال اول،شماره پنجم،تهران،.١٣٨٠

  باقری،س،1372،بررسی سینوپتیکی سیستمهای سیل زادرشمال ایران. پایان نامه کارشناسی ارشدژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران ص 25-10.

  بدیعی،ربیع؛جغرافیای فصل ایران،جلداول،انتشارات. اقبال،١٣٧٢

  بریمانی،احمد؛دریای مازندران،انتشارات دانشگاه تهران،.١٣٥٥

  بیاتی خطیبی،مریم؛تحلیل سینوپتیکی اقلیم شمالغرب. کشور،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز،١٣٧٤

  ثاقب طالبی، خسرو و ساجدی، تکتم و یزدیان، فرشاد، 1384، نگاهی به جنگلهای ایران،  ناشر:موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بخش تحقیقات جنگل.                        

  جعفرپور، ابراهیم، 1381، اقلیم شناسی، دانشگاه تهران.

  چکیده سوابق سیل درایران،1374،دفترمطالعات وارزیابی آبخیز وزارت جهادسازندگی،ص10-3.

  حجازی زاده،زهرا؛نوسانات فشارزیادجنب حاره واثرآن درتغییرفصل ایران،رساله دوره دکتری،دانشکده علوم. انسانی،دانشگاه تربیت مدرس،١٣٧٢

  خورشیددوست، علی و سلمان­پور، رقیه، بهار1387، تحلیل نوسانات و آستانه­های یخبندان­های پاییزه و بهاره شهرستان اهر، فضای جغرافیایی، شماره 21

  خوش­اخلاق، فرامرز، 1384، اقلیم و بحران­های محیطی، جزوه آموزشی دوره کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران.

  خوشحال دستجردی،جواد؛تحلیل وارایه مدلهای سینوپتیک کلیماتولوژی برای بارشهای بیش ازصدمیلیمتردرسواحل جنوبی دریای خزر،رساله دوره دکتری،دانشکده. علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس،١٣٧٦

  درویش­زاده، علی و محمدی، مهین، 1374، زمین شناسی ایران برای رشته جغرافیا،  انتشارات دانشگاه پیام نور تهران.

  دریایی،شکوفه؛زمانیابی ورودپرفشارسیبری به سواحل جنوبی دریای خزر،فصلنامه مدرس علوم انسانی،دوره نهم،شماره١٣٨٤،٤٣.

  رضایی پرویز، روشنی محمود،  تابستان 1389،   مقاله بررسی بارش های رگباری و روند تغییرات آن در استان گیلان فضای جغرافیایی ،  دوره 10 , شماره 30 ; از صفحه 1 -20

  ساری صراف، بهروز و جهانبخش، سعید، اصل طبقه بندی محدوده­های آگروتوپوکلیماتیک حوزه­های آبریز رودخانه ارس و دریاچه ارومیه.

  سازمان مدیریت و برنامه­ریزی گیلان، سالنامه آماری، 1391.

  سازمان مدیریت و برنامه­ریزی گیلان، نقشه سیاسی گیلان

  سازمان هواشناسی کشور، وزارت راه و ترابری، مرکز آمار و اطلاعات

  سالنامه آماری استان گیلان،1391

  سایت اینترنت عرشیاعضو کوشا، ۱۳۸۷/۱۰/۲۸

  سایت اینترنتی gov.noaa.cdc.wwww.noaa  دریافت نقشه­های سینوپتیک روزانه سطح زمین و سطح 500 هکتوپاسکال

  سایت اینترنتی کارگاه هواشناسی cloudyskyCopyright © 2005 - 2007 ByCLOUDYSKY
  عربانی، اصلاح، 1373، کتاب گیلان.

  شادمان،فریده؛نگرشی به دریای خزروعلل نوسان آب. آن،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهیدبهشتی،١٣٧٢

  عزیزی،قاسم؛بلوکینگ واثرآن بربارشهای ایران،رساله دوره دکتری،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس،.١٣٧٥

  عساکره، حسین، تابستان1386، بررسی آماری روند دمای سالانه تبریز، فصلنامه اندیشه جغرافیایی، شماره اول

  علیجانی، بهلول و کاویانی، محمدرضا، 1371، مبانی آب و هوا شناسی، انتشارات سمت

  علیجانی، بهلول و کاویانی، محمدرضا، 1383، مبانی آب و هواشناسی ، انتشارات سمت    

  علیجانی، بهلول، 1376، علم اقلیم شناسی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی 45، شماره مقاله 394

  علیجانی، بهلول،1381،  اقلیم شناسی سینوپتیک، انتشارات سمت

  علیجانی،بهلول؛آب وهوای ایران،انتشارات پیام نور،چاپ اول،تهران،١٣٧٤.

  علیجانی،بهلول؛اقلیم شناسی سینوپتیک،انتشارات سمت،چاپ اول،تهران،١٣٨١.

  علیجانی،بهلول؛چگونگی تشکیل فرابارسیبری واثرآن براقلیم شرق ایران،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،سال پنجم،شماره١٣٦٩،١٧.

  علیجانی،بهلول,  بیگدلی، آتوسا، محمدی ،حسین ؛ نقش الگوهای فشار در بارش های سواحل جنوبی دریای خزر 1386. فصل نامه جغرافیایی سرزمین؛ 16:ص 37-52

  علیزاده، امین و همکاران، 1374، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

  علیزاده، امین، 1384، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی

  فتاحی،ابراهیم،1383،طبقه بندی همدیدی فضایی توده های هواباتأکیدبردوره های خشک و مرطوب،رساله ی دکتری اقلیم شناسی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

  فشارکی، پریدخت، 1369، فرهنگ جغرافیا، استاد جغرافیا دانشگاه انتشارات امیر کبیر

  قشقایی،قاسم؛بررسی اثرفرابارسیبری بربارشهای پاییزی سواحل جنوبی دریای خزر،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،دانشگاه تربیت معلم،١.

  کوچکی، عیوض و خزانه­داری، لیلی،تحقیقات جغرافیایی، مرکز ملی اقلیم شناسی، شماره مقاله 393 ،  شماره پیاپی 45 ، سال دوازدهم،  شماره 2

  لشکری،ح،1382،مکانیسم تکوین وتقویت توسعه مرکزکم فشار سودان ونقش آن برروی بارشهای جنوب وجنوب غرب ایران،پژوهشهای جغرافیایی،شماره46،ص18-1.

  محمدی، حسین، 1385، آب و هواشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران

  مرادی،ح،ر.؛پیش بینی سیلابهابراساس موقعیتهای سامانه های همدیدی در شمال شرق ایران؛فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،ش419،پیاپی75،زمستان، 1383.

  مرادی،ح،ر.؛تحلیل همدیدی بارشهای ساحل جنوبی دریای خزردرشش ماه ،سردسال؛مدرس علوم انسانی،ش30، 1381.

  مسعودیان و قلی­زاده و محمدی،1387، سرماهای وزشی ایران مطالعه موردی: سرمای وزشی بهمن 1361 سنندج، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،شماره، 90

  مفیدی،عباس،1383،اقلیم شناسی سینوپتیکی بارشهای سیل زابامنشأدریای سرخ در خاورمیانه،فصلنامه ی تحقیقات جغرافیایی،شماره75،صص93- 71.

  محمدی، حسین، 1385، آب و هواشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران.

  میر موسوی، ح، 1387، مطالعه نوسانات دما و بارش سالانه منطقه شمال غرب ایران، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 66.

  نجارسلیقه،م.؛الگوی سینوپتیکی بارشهای تابستانی جنوب شرق ایران؛فصلنامه،تحقیقات جغرافیایی،ش521، 1380.

  نصیری،ب.؛تحلیل الگوی سینوپتیکی ودینامیکی بارشهادرحوزه های کرخه و. دز؛پایان نامه دکتری،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،1378.

  هژبرپور، قاسم و علیجانی، بهلول، 1386، تحلیل همدید یخبندان­های استان اردبیل، جغرافیا و توسعه، شماره 10.

   

  Alexander , M .J., Rashid , M.S ., Shamuddin , S.D.and Alam , M.S. (2002), “Flood Control ,drainage and irrigation projects in Bangladesh and their impact on soils”. land degradation and development. JoneWily&Sons., vol.9, Issue 3 . pp. 233-246.

  Ferrarls L; Reals D., Turato B.; Synoptic and heydrological analysis of aflood Event; ElsevirSeience, 2001.

  Hand W.; A historical stady of exterm rainfall events in the 20th century; Numerical Weather Prediction, 2003.

  Kahana, R., Ziv, B., Dayan U., EnzeL Y.; Atmospheric predictors formajor floods in the Negev desert, ISRAEL; International Jornal ofClimatology, 2004.

  Konrad, C.E. (2001). “Synoptic - Scale Features Associted with Warm -Season Heavy Rinfall over the Interior South Eastren United Stated”,  Weather and Forecasting., Vol. 12, ISS3.

  Yarnal, B. and B, Frakes (1997) "Using synoptic climatology to definerepresentative discharge events" International journal of climatology, Vol. 17.

  Lana. X, and G.F.Milles, (1996): Daily precipitation maxima in catalonia(north east spain):Expected values and their spatial distribution. Inter. Jour. climatology.

  Nicholson_Sh,(1992):An overview of African rainfall fluctuations of the last decade _Department of meteorology,the florida state university,Tallahassee,Florida.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), مقاله در مورد پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), پروژه درباره پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی الگوهای منجر به بارش بیش از 100 میلی متر در یک روز (ایستگاه های انزلی- رشت-آستارا)

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده یکی­از بیماری­های قرن حاضر که متاسفانه، جوانان خصوصاً دختران و زنان جوان به آن مبتلا می­شوند بیماری (MS)‌ می­باشد که هنوز از نظر پزشکان متخصص دنیا علت آن مشخص نیست و متاسفانه نظریات گوناگونی را عنوان می­کنند که پایه و اساس علمی درستی ندارد. این بیماری را اتوایمیون یا ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدگروه جغرافیا «M.A.» رشته جغرافایی طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاورسرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاءهیدرواقلیمی می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: اقلیم شناسی چکیده: کشور ایران از لحاظ جغرافیایی به دلیل همجواری با مرکز پر فشار جنب حاره ای STHP وشرایط آب و هوایی حاکم بر این سیستم ، از بارش کمی برخوردار است. در مناطق جنوبی کشور ، در نتیجه حاکمیت طولانی تر این سیستم ، پدیده خشکی حادتر می شود. تغییرات میزان بارش تأثیر به سزایی بر کشاورزی ، اقتصاد و به طور کلی سایر مسائل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: اقلیم در برنامه ریزی محیطی چکیده ریزش های جوی یکی از مهمترین عوامل هواشناسی بوده زیرا کلیه منابع آبی در سطح منطقه از طریق این ریزشها تامین می گردد. مطالعات بارش از لحاظ جنبه های طبیعی و انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا آثار بارش در بخشهای مختلف اقتصادی و... متفاوت بوده و می تواند صدمات جبران ناپذیری ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده امروزه یکی از عوامل مهم در بروز خسارت های ناشی از مخاطرات محیطی عدم شناخت کامل و علمی در مناطق مختلف است. حوضه های آبریز ایران بویژه در حوضه های آبریزدریای خزر بدلیل تغییر کاربری و تخریب جنگل خطرات فراوان به ویژه سیل، فرسایش ولغزش می باشد. لذا مطالعات بنیادین درحوضه ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیا طبیعی گرایش تغییرات آب وهوایی چکیده: با روند گرم شدن کره زمین و ارزشمند تر شدن منابع آب به دلیل رشد جمعیت و نیاز صنایع و کشاورزی، بررسی های متعددی همسو با برنامه های حفاظت و حراست از آب در راستای بررسی تغییرات بارش و برنامه ریزی در زمینه مواجهه با تبعات تغییرات مثبت و منفی صورت گرفته است. هدف در این تحقیق مطالعه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده کثرت ارتفاعات و تغییرات شدید ارتفاعی و بالطبع نوسانات وسیع حرارت، رطوبت، بارش سالانه و ... موجب شده تا استان کهگیلویه و بویراحمد واقع در نیمه جنوب غربی کشور، به منزله پلی در چهار راه بین رویشگاههای چهار منطقه رویشی جهان (ایران و توران، صحرا و عربی، سند و سودان و مدیترانه ای) قرار بگیرد. منطقه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد )M.Sc( رشته: جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی کاربردی چکیده شهر گنبد کاووس به دلیل واقع شدن در یک موقعیت جغرافیایی خاص، شرایط توپوگرافی و سامانه های اقلیمی موثر بر منطقه از اقلیم نسبتا سردی برخوردار است. به طوری که دمای هوا در سردترین ماه سال به ٩.٢درجه سانتیگراد می رسد و بیشترین ضریب تغیرات به میزان ٩.۵٩ را داراست و گرمترین ماه سال نیز از ٣٦ ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A » رشته جغرافیا – گرایش اقلیم شناسی چکیده هر کار تحقیقی قطعاً در پی یافتن مشکلی در جامعه صورت می گیرد. زمانی که مسأله در جامعه ای به حدی برسد، انسان احساس می کند باید در پی یافتن راه حلی باشد و به همین سبب به تحقیق و پژوهش می پردازد. جابجایی انسانها بدلایل پیچیدگی زندگی روزمره و اشتغال افراد و گذران اوقات فراقت از ارکان مهم زندگی ...

فصل اول 1-1-مقدمه اقلیم[1]، سیستم[2] پیچیده­ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانه­ای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان داده­است(رحیمی­و همکاران، 1392). تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده طبیعی[3] است که در توالی­های زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجدداً نیز به ...

ثبت سفارش