پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران

word 9 MB 30429 101
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۱۳,۱۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc

  رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک

  چکیده

  افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است. اما در بیشتر مطالعات صورت گرفته در این زمینه تنها مفاهیم نظری پایداری کاربری ها مورد بررسی قرار گرفته است. لذا در تحقیق حاضر جهت کمی سازی شاخص های توسعه پایدار از سیستم استنتاج فازی استفاده شده است.

  سیستم استنتاج فازی یک سیستم دانش مبنا بر پایه نظرات کارشناسی می باشد و معیار های با مقادیر قطعی را فازی نموده و بر اساس قوانین اگر – آنگاه تحلیل می کند و در نهایت خروجی تحلیل بصورت مقادیر حقیقی  نشان داده می شود. 

  در تحقیق حاضر با نظر کارشناسی 13 معیار  موثر در سنجش پایداری کاربری ها انتخاب شده اند و پس از آماده سازی و تلفیق در GIS، در نهایت بصورت سه معیار سازگاری کاربری ها، امنیت در برابر زلزله و دسترسی به خدمات وارد سیستم استنتاج فازی شده اند. پس از  اجرای سیستم طراحی شده، نقشه پایداری کاربری ها تهیه و به منظور سنجش اثر گذاری هر یک از  معیارهای ورودی بر پایداری کاربری ها، تحلیل حساسیت صورت گرفته است.

  نتایج حاصل از سیستم نشان می دهد،  پایداری کاربری های موجود در مناطق مورد مطالعه اکثرا در حد متوسط -محدود 0.4 تا 0.6- می باشد و بطور کلی منطقه 22 از وضعیت بهتری نسبت به بقیه  دیگر مناطق برخوردار است و  نا پایداری در کاربری های منطقه 20 نسبت به  دیگرمناطق بیشتر می باشد.  همچنین با انجام تحلیل حساسیت مشخص شد، در بین معیارهای سنجش پایداری،  معیار امنیت در برابر زلزله از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. به گونه ای که  بدون در نظر گرفتن این معیار، پایداری مناطق 18 تا 21  افزایش چشمگیری داشته و از پایداری منطقه 22 نیز کاسته شده است.

  واژه های کلیدی: منطق فازی، سیستم استنتاج فازی، ، توسعه پایدار، کاربری شهری

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

  1- فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه

  ابهام و عدم قطعیت ذاتی حاکم بر علوم انسانی و به ویژه در  برنامه ریزی و تصمیم گیری، نیازمند روش هایی است که امکان بررسی ریاضی مفاهیم نادقیق این علوم را فراهم نمایند.مجموعه فازی به عنوان نظریه ای ریاضی برای مدل سازی در فرایندهای انسانی که در آن عدم دقت وجود دارد ، ابزاری بسیار کارآمد و مفید به شمار می آیند(Chen And other, 2001) و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم می آورد(جعفری و دیگران، 1388).

  یکی از مسائل مهم در توسعه پایدار شهر تهران توجه به کاربری های شهری و چگونگی توزیع فضایی - مکانی آنها، به منظور استفاده بهینه از فضای شهری، مدیریت بهینه و تحقق شاخص های پایداری است. با توجه به اینکه معیارهای مورد استفاده در تحلیل پایداری کاربری های شهری متعدد است و از سویی ارزش گذاری بر این معیار ها اغلب کیفی و  بر پایه متغیرهای زبانی[1] بوده و دارای عدم قطعیت می باشد، لذا در تحلیل کاربری ها شهری بر اساس شاخص های توسعه پایدار استفاده از سیستم استنتاج فازی بسیار مناسب می باشد.

  1-2- بیان مسئله

  شهرنشینی، به طور کلی به عنوان روند رشد در نسبت جمعیت ساکن در مکانهای شهری که با رشد بالای جمعیت در داخل شهر و مهاجرت مردم از مناطق خارج، عمدتاً روستایی به شهری، همچنین تبدیل مداوم کاربری اراضی کشاورزی به شهری است،  مشخص می شود. در دهه های اخیر، رشد اقتصادی در شهرها سبب جذب مداوم ساکنان جدید به شهرها شده است به طوری که طی 25 سال آینده، حدود 2 میلیارد جمعیت جدید به شهرهای کشورهای درحال توسعه اضافه خواهد شد و توسعه صنعتی در مناطق شهری بزرگ نیز باعث استفاده بیش از حد از منابع می گردد. در کشورهای در حال توسعه، شهرهای بزرگ نسبت به شهرهایی که در سایر نقاط جهان قرار گرفته اند، با نرخ رشد بالاتری گسترش می یابند(Pradhan and Perera 2005).

  با وجود اینکه تراکم در برخی شهرهای کشورهای در حال توسعه از تراکم شهری در کشورهای توسعه یافته بیشتر است، اما درکشورهای در حال توسعه، شهرها از پایداری کمتری نسبت به همتایان توسعه یافته خود برخوردارند( Richardson,2000). در واقع ریشه نگرش توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعی - اقتصادی در شهرها بر می گردد. در تمامی تعاریف مربوط به پایداری مبحث ارتقاءکیفیت زندگی ضمن در نظر گرفتن طرفیت تحمل محیط زیست و پاسخ گویی به نیاز های نسل حاضر بدون ایجاد محدودیت برای امکانات نسل آینده در راستای تأمین نیازهایشان مدنظر می باشد(صرافی، 1375). علاوه بر این می توان چنین عنوان نمود که ایده پایداری مفهومی است که چهار مؤلفه زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را مورد توجه قرار می دهد( بحرینی ،1380).

  روش های تحلیل و ارزیابی مسائل درGIS به دو دسته داده مبنا و دانش مبنا تقسیم می شوند. در روش های دانش مبنا بکارگیری و تلفیق داده های ورودی به وسیله کارشناسان و متخصصان تعیین می شود و این مدل ها عمومیت بیشتری نسبت به مدل داده مبنا دارند.

  سیستم استنتاج فازی(FIS )، سیستمی دانش مبنا می‌باشد که با استفاده از  مجموعه ای از قوانین  و بکارگیری متغیر های زبانی(مانند خوب، متوسط، ضعیف و...) به عنوان ورودی، آن ها را به روابط های ریاضی تبدیل می کند و قادر به استخراج نتیجه گیری صحیح از  این داده ها می باشد.کل سیستم استنتاج فازی، بر پایه قوانین "اگر، آنگاه " استوار است که روابط مختلفی را میان متغیرهای ورودی و خروجی بر قرار می سازد. در این تحقیق معیارهای موثر در پایداری کاربری ها نظیر امنیت در برابر زلزله، سازگاری کاربری ها و دسترسی به خدمات، به صورت توابع فازی به عنوان متغیرهای ورودی وارد سیستم FIS شده و با استفاده از قوانین موجود در پایگاه دانش، خروجی های مناسب که در واقع درجه تناسب هر منطقه نسبت به وضعیت ایده آل از نظر توسعه پایدار می باشد، بدست خواهد آمد. همچنین حساسیت نقشه های خروجی به معیارهای ورودی نیز تحلیل می گردد.

  1-3- ضرورت تحقیق

  در دهه های اخیر افزایش جمعیت و رشد صنایع، در شهر ها مسایل و مشکلات گوناگونی را  به وجود آورده و ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است.این تحولات جدید شهرنشینی و رشد لجام گسیخته شهرها مشکلات بسیاری از جمله تخریب محیط زیست، کاهش فضاهای سبز، کاهش سرانه های مسکونی،آموزشی، درمانی و ناسازگاری کاربری ها و عدم دسترسی مناسب ساکنان آنها به خدمات را برای شهرنشینان و به وجود آورده است. با رشد سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها،مفهوم توسعه پایدار شهری به عنوان مؤلفه اساسی تاثیرگذار بر چشم انداز بلندمدت جوامع انسانی مطرح گردید. در واقع مطرح شدن توسعه پایدار به عنوان یکی از استراتژی های اصلی قرن بیست و یکم نیز ناشی از اثرات شهرها بر گستره ی زیست کره و ابعاد مختلف زندگی انسانی است و بدون شک بحث از توسعه ی پایدار بدون توجه به شهرها بی معنی خواهد بود.

  شهر تهران به عنوان پایتخت کشور مراحل رشد و توسعه خود را بسیار سریع تر از آهنگ طبیعی طی نموده است، چنانکه علی رغم رشد سریع جمعیتی، مساحت و وسعت این شهر نیز از رشد سریعی در دهه های اخیر برخوردار بوده است(قرخلو،1388). تهران براساس معیار سازمان ملل متحد  تنها کلان شهر کشور محسوب می شود که با سهم 25 درصدی در تولید ناخالص داخلی، بیش ترین سهم را در ارایه ی خدمات، جمعیت متخصص، ساختمان سازی و حرکت توسعه ای کشور بر عهده دارد. این مجموعه شهری براساس آمار سرشماری سال 1385 دارای 8/7 میلیون نفر جمعیت شهری است، که سهم قابل ملاحظه ای از توان علمی، تخصصی، صنعتی و حرکتی کشور را به خود اختصاص داده اند و انتظار می رود که در زمینه تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی آنها برنامه ریزی های لازم انجام گردد. بنابراین، بستر سازی بر تحقق رشد شهرها و در نهایت، رشد کشور ضروری جلوه می کند.

  در شهر تهران به دلیل عدم توجه به قانون و در پاره ای از موارد عدم وجود قانون، عدم نفوذ شهرداری در تعریف حوزه، بی توجهی به نحوه استفاده از اراضی در حاشیه شهر، دفع نامناسب فاضلاب شهری،مهاجرپذیری بالا و ناهمگونی ساکنین در مناطق مختلف شهری، ناکارآمدی حمل و نقل عمومی و توزیع نامتعادل خدمات رسانی شهری، پیامد هایی از جمله عدم اجرای صحیح برنامه ها و تعریف کاربری ها با توجه به طرح های مصوب،اختلال در نظم شهری، ایجاد بافت های ناهمگن به ویژه در حاشیه شهر، مشکلات زیست محیطی و نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد(مجابی و همکاران، 1390).

  با توجه به اینکه هر ساله جمعیت زیادی از دیگر شهرهای ایران به شهر تهران و به ویژه مناطق حاشیه ای مهاجرت می کنند، این مناطق با مشکلاتی از جمله گسترش رشد شهری، کمبود زمین، پایین آمدن کیفیت زندگی، عدم دسترسی مناسب به خدمات شهری، آلودگی های متعدد و تخریب محیط زیست روبرو می گردند که باعث کاهش پایداری این نواحی شده است.بنابراین نیاز است در جهت افزایش پایداری این مناطق برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام داد.

  سهولت استفاده از روش های فازی و منطق مناسب آن می تواند بهبودی مناسب در روش های مورد استفاده در سنجش توسعه یافتگی ایجاد نماید. به علاوه یانیس و آندریانت بر این باورند که با توجه به دقیق نبودن مفهوم توسعه، کاربرد محاسبات فازی مطلوب تر است(عمرانی، پیری، 1389). این منطق در جاهایی که نمی توان فرمول ریاضی دقیق برای حل مسأله دقیق ارائه داد، کاربرد بسیار زیادی دارد. مجموعه های فازی به صورت گسترده ای در جمع آوری اطلاعات مدل سازی، تجزیه و تحلیل، بهینه سازی، کنترل ، تصمیم گیری و نظارت استفاده می گردد(Wang, 2000). توسعه پایدار در شهر تهران حول محورهای متعددی قابل بررسی است. لذا با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با عنوان: بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار تبیین می گردد.

  1-4- سئوالات تحقیق:

  آیا میتوان در قالب سیستم استنتاجی وضعیت کاربری های شهری را بر اساس شاخص های توسعه پایدار تحلیل نمود ؟

  آیا می توان اثر هر یک از معیارهای ورودی را بر میزان پایداری کاربری ها  تعیین کرد؟

  1-5- فرضیات تحقیق:

  سیستم استنتاج فازی قابلیت تحلیل وضعیت کاربری های شهری را بر اساس رویکرد توسعه پایدار دارد.

  می توان اثر هر یک از معیارهای ورودی بر میزان پایداری کاربری ها  را تعیین نمود.

  1-6- اهداف تحقیق:

  تحلیل وضعیت کاربری های شهری با رویکرد توسعه ی پایدار شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی

  کمی سازی معیارهای موثر در توسعه پایدارشهری با استفاده از توابع فازی

  تعیین اثر گذاری هر یک از معیارهای ورودی بر میزان پایداری کاربری ها

  1-7- معرفی ساختار پایان نامه:

  در فصل اول، جنبه های مفهومی تحقیق را مطرح می کند.در این فصل بیان مسئله، ضرورت تحقیقف سوالات تحقیق، اهداف تحقیق تشریح شده است.

  در فصل دوم، منطقه مورد مطالعه معرفی شده است و بعد از آن به تحقیقاتی که از سیستم های فازی در تحلیل های مختلف در ایران و جهان استفاده شده، اشاره شده است.

  در فصل سوم  به بررسی تئوریهای مرتبط با چهارچوب اصلی پایان نامه پرداخته شده است. ضمن بیان مفهوم منطق فازی و ساختار سیستم استنتاج فازی، به قابلیت ها و نقاط ضعف و قوت این مدل درتحلیل داده های مبهم و غیردقیق اشاره گردیده است.

  در فصل چهارم  به مبحث مواد و روش ها پرداخته شده است و بعد از برسی داده های مورد استفاده و نحوه آماده سازی آن، به تشریح سیستم استنتاج فازی مورد استفاده، پرداخته شده است.

  در فصل پنجم نقشه های تهیه شده در GIS  و نتایج به دست آمده از اجرای سیستم استنتاج فازی اشاره شده است.در فصل ششم جمع بندی و آزمون فرض صورت گرفته و به ارائه پیشنهاداتی برای کارهای آینده در این راستا پرداخته شده است.

  Abstract"

   

  Population increase and indiscriminate expanding of the cities, especially in suburbs, has led to irreparable consequences in the environment and its inhabitants. As a result of this problem, issues like Sustainable Development in cities, and especially megacities have always been among the subjects that decision makers in cities have paid attention to them. But in most of the studies that have been done, just theoretical concepts have been investigated, so in this study to quantify the Sustainable Development elements, the fuzzy Inference System has been used.

  fuzzy Inference System is a knowledge-oriented system that is based on expert ideas, and it fuzzy the criteria that has definite values, and then it analyses using the” if-then” rule and finally the output is shown as real numbers.

  In this study, 13 expert criteria has been chosen to evaluate the stability of the usages and after preparing and combining it in GIS, the result is shown by 3 criteria: compatibility of the usages, the security against earthquake, and  accessibility to the services. And then these 3 criteria is used by the fuzzy Inference System. After finishing the designed process, the plan of stability usages is drawn and to evaluate the effectiveness of all the input criteria on stability of the usages, the sensitivity analysis is done.

  The results of the system shows that stability of the current usages in the studied regions are mainly in average levels (between 0.4 to 0.6) , and generally 22nd region has a better situation than any other regions, and instability of the usages in  20th region is more than other regions  . After the experiments of sensitivity analysis, it turned out that criteria of security against earthquake was more important than other criteria of evaluating the stability. It was in a way that with excluding this criteria, stability of  18th to 21st region was increased dramatically  and stability of 22nd region was decreased.

  Keywords: fuzzy logic, fuzzy Inference System, Sustainable Development, urban usage

 • فهرست:

  1- فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- بیان مسئله. 2

  1-3- ضرورت تحقیق.. 3

  1-4- سئوالات تحقیق: 5

  1-5- فرضیات تحقیق: 5

  1-6- اهداف تحقیق: 5

  1-7- معرفی ساختار پایان نامه: 6

  2- فصل دوم: معرفی منطقه مورد مطالعه و پیشینه تحقیقاتی.. 8

  2-1- مقدمه. 8

  2-2- معرفی منطقه مورد مطالعه. 8

  2-3- موقعیت  شهر  تهران.. 9

  2-4- معرفی مناطق 18 تا 22.. 9

  2-5- پیشینه تحقیقاتی.. 11

  3- فصل سوم: مبانی نظری تحقیق.. 15

  3-1- مقدمه. 15

  3-2- مفهوم منطق فازی.. 15

  3-3- تفاوت سیستم های کلاسیک و فازی.. 16

  3-4- متغیرهای زبانی.. 17

  3-5- اعداد و مجموعه های فازی.. 18

  3-6- مجموعه های گسسته و محدود. 20

  3-7- مجموعه فازی پیوسته و نامحدود. 20

  3-8- تابع عضویت... 20

  3-9- انواع توابع عضویت... 21

  3-9-1- تابع عضویت مثلثی (Triangular-shaped) 21

  3-9-2- تابع عضویت گوسی.. 22

  3-9-3- تابع عضویت ذوزنقه ای.. 22

  3-9-4- تابع عضویت زنگوله ای.. 23

  3-10- عملگرهای مجموعه های فازی.. 23

  3-11- انواع عملگرهای فازی.. 24

  3-12- سیستم استنتاج فازی.. 26

  3-13- انواع سیستم های استنتاج فازی.. 26

  3-13-1- سیستم فازی خالص.... 27

  3-13-2- سیستم فازی تاکاگی سوگنو کانگ ((TSK... 27

  3-13-3- سیستم فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز(سیستم فازی ممدانی) 28

  -13-34- سیستم فازی سوگنو(Sugeno) 29

  3-14- مراحل ساختن یک سیستم استنتاج فازی ممدانی.. 29

  3-14-1- فازی سازی مقادیر قطعی ورودی.. 30

  3-14-2- بیان قواعد سیستم و روش استنتاج.. 30

  3-14-3- غیر فازی سازی مقادیر فازی خروجی.. 30

  3-14-3-1- روش مرکز ثقل.. 31

  3-14-3-2- روش میانه ماکزیمم.. 31

  3-14-3-3- روش مرکز مجموع ها 32

  3-14-3-4- روش میانگین وزنی.. 33

  3-15- توسعه. 33

  3-16- توسعه پایدار 35

  4- فصل چهارم: مواد وروش ها 39

  4-1- مقدمه. 39

  4-2- منابع داده 39

  4-2-1- نقشه ی کاربری اراضی  منطقه مورد مطالعه. 40

  4-2-2- دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری.. 40

  4-2-3- دسترسی به خدمات آموزشی.. 41

  4-2-4- نقشه  بیمارستان و مراکز بهداشتی.. 41

  4-2-5- شبکه ارتباطی.. 42

  4-2-6- پارک های شهری.. 43

  4-2-7- تراکم جمعیت : 44

  4-3- نرم افزار های مورد استفاده 45

  4-4- روش تحقیق.. 45

  4-4-1- روند نمای تحقیق.. 45

  4-4-2- تولید نقشه های معیار 46

  4-4-2-1- سازگاری کاربری ها 46

  4-4-2-2- استاندارد سازی داده ها: 48

  4-4-2-3- دسترسی به خدمات... 48

  4-4-2-3-1- شبکه ارتباطی.. 48

  4-4-2-3-2- دسترسی به خدمات آموزشی: 49

  4-4-2-3-3- دسترسی به پارک های شهری.. 51

  4-4-2-4- امنیت در برابر زلزله. 51

  4-4-2-4-1- تراکم جمعیت... 51

  4-4-2-4-2- استاندارد سازی میزان تخریب ساختمان ها در زمان وقوع زلزله. 52

  4-4-3- سیستم استنتاج فازی: 52

  4-4-3-1- توابع عضویت... 53

  4-4-3-2- فازی سازی معیارهای  سازگاری کاربری.. 53

  4-4-3-3- فازی سازی معیار دسترسی به خدمات... 54

  4-4-3-4- فازی سازی معیار امنیت در برابر زلزله. 55

  4-4-3-5- قوانین فازی.. 55

  4-4-3-6- غیر فازی سازی مقادیر فازی.. 56

  4-4-3-7- تحلیل حساسیت پایداری کاربری ها به معیارهای ورودی.. 56

  5- فصل پنجم: نتایج و بحث: 59

  5-1- مقدمه. 59

  5-2- نقشه های تولید شده در GIS.. 59

  5-2-1- نقشه سازگاری کاربری ها: 59

  5-2-1-1- نقشه فاصله و استاندارد شده دسترسی به بزرگراه 60

  5-2-2- نقشه فاصله و استاندارد شده دسترسی به خیابان های اصلی.. 61

  5-2-3- نقشه فاصله و استاندارد شده دسترسی به مترو 62

  5-2-4- نقشه فاصله و استاندارد شده دسترسی به مدارس ابتدایی.. 63

  5-2-5- نقشه فاصله استاندارد شده دسترسی به مدارس راهنمایی.. 64

  5-2-6- نقشه فاصله و استاندارد شده دسترسی به دبیرستان.. 65

  5-2-7- نقشه فاصله و استاندارد شده دسترسی به پارک ها 66

  5-2-8- نقشه استاندارد شده دسترسی به بیمارستان و مراکز بهداشتی.. 67

  5-2-9- نقشه استاندارد شده میزان تخریب ساختمان ها 67

  5-2-10- نقشه استاندارد شده تراکم جمعیت... 68

  5-2-11- نقشه نهایی دسترسی به خدمات... 69

  5-2-12- نقشه نهایی امنیت در برابر زلزله. 70

  5-3- قوانین فازی در سیستم استنتاج فازی طراحی شده 71

  5-4- نقشه وضعیت پایداری کاربری ها 73

  5-5- توابع عضویت معیارهای ورودی و تابع عضویت خروجی.. 74

  5-6- تحلیل حساسیت معیارهای ورودی: 75

  5-6-1- تحلیل حساسیت به معیار امنیت در برابر زلزله. 76

  5-6-2- تحلیل حساسیت به سازگاری کاربری ها 77

  5-6-3- تحلیل حساسیت به معیار خدمات... 78

  6- فصل ششم:جمع بندی  و پیشنهادات... 80

  6-1- مقدمه: 80

  6-2- جمع بندی: 80

  6-3- آزمون فرض.... 81

  6-3-1- فرضیات تحقیق: 81

  6-4- پیشنهادات... 82

  منابع و مآخذ.........................................................................................................................................................83

   

  منبع:

  اردشیری، مهیا (1379)، توسعه پایدار و مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 3، 6-15

  ازکیا، مصطفی (1377)، جامعه شناسی توسعه، انتشارات نشر کلمه، تهران

  انصاری، حسین (1382)، پایش و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان خراسان)، استاد راهنما سید حسین ثنائی نژاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، رساله دوره دکتری

  اوجی مهر، سکینه، صمدی، علی حسین، محاسبه سطح توسعه پایدار شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی(SAFE)، مطالعه موردی: چند کلان شهر منتخب ایران، مجله مدیریت شهری، ویژه نامه بهار و تابستان، 182 – 167

  بحرینی، سید حسین و مکنون، رضا(1380)،توسعه شهری پایدار، از فکر تا عمل، مجله محیط شناسی،شماره 27، 60 -41

  پورطاهری، مهدی (1389)، کاربرد روشهای تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران

  تودارو، مایکل (1378)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه

  جعفری خالدی، وحید و سادات میروکیلی، محبوبه (1388)، مقدمه ای بر منطق فازی و کاربردهای آن، مجله روش، سال شانزدهم، شماره 108، 40-45

  حکمت نیا، حسن(1383)، برنامه ریزی توسعه پایدار شهر یزد، پایان نامه دکتری جغرافیای شهری،دانشگاه اصفهان،دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  خورشید، صدیقه و رنجبر، رضا (1389): تحلیل استراتژیک و انتخاب استراتژی مبتنی بر تحلیل SWOT و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد سنندج، سال پنجم، شماره 12، 19-39

  زیاری، کرامت الله (1380)، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزی شهری در قرن بیست و یکم، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 371-385

  زاهدی، شمس السادات و نجفی، غلامعلی(1385)، بسط مفهومی توسعه پایدار، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 4.

  سعیدنیا، احمد(1379)، کتاب سبز شهرداری ها،چلد نخم،فضای سبز شهری، تهران، مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران

  سعیدی، حسام و افشاریجو، پونه (1389)،  منطق فازی به زبان ساده، مجله کار آفرین، شماره 82، 61-64

  صرافی، مظفر(1375)، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری، معماری و شهرسازی، شماره 35، 39-45

  طاهری، سید محمود (1387)، آشنایی با نظریه مجموعه های فازی، جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ دوم، مشهد

  طاهری، شهنام (1380): توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، انتشارات هوای تازه، چاپ سوم، تهران

  عزیزی، محمد مهدی (1380): توسعه شهری پایدار، نشریه صفّه،سال یازدهم، شماره سی و سوم، 15-27

  عمرانی، محمد،  پیری، حبیب (1389): سنجش توسعه یافتگی در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد دوم، شماره سوم، 125- 144

  زرندی، فاضل(1381)، تئوری مجموعه های فازی ، اصول و کارکردها، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  قاسمی، یارمحمد (1387): ارزیابی نحوه مدیریت توسعه در ایران ، نامه علوم اجتماعی، شماره 33، 163-185

  قرخلو، مهدی(1388)، شناخت الگوی رشد کالبدی – فضایی با استفاده از مدل های کمی، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

  کاسکو، بارت (1377): تفکر فازی، ترجمه علی غفاری و دیگران، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

  لقایی، حسنعلی و محمدزاده، تیتکانلو، حمیده (1386): مقدمه ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ریزی شهری، مجله هنرهای زیبا، شماره 6، 32-43

  لی وانگ(1378)، سیستم های فازی و کنترل فازی، ترجمه  محمد تشنه لب ، نیما صفاپور  و داریوش افیونی، انتشارات دانشگاه خواجه نصیر طوسی،

  مجابی، سید محمد و همکاران(1390)، مسئله یابی در مدیریت شهری(تحلیلی بر مسائل مناطق شهر تهران مبتنی بر اسناد برنامه های راهبردی مناطق)، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، معاونت علم و فناوری،

  نصیری، حسین (1378): توسعه و توسعه پایدار، چشم انداز جهان سوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: الهه کولائی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  منابع لاتین:

  Bardossy, A., and DUCKSTEIN, L.,( 1995). Fuzzy Rule-Based Modeling with Application to Geophysical – Biological and Engineering Systems. CRC press inc, Boca Raton. Florida,USA

  Chen, G., Pham, T., (2001). Introduction to FuzzySet,Fuzzy Logic, And fuzzy Control System, CRC Press LIC

  Chibambo. Marion(2003). records management: the key to good goverence and sustainable development, university of Swaziland

  Frazier, J,.G (1997). Sustainable Development: Modern Elixir or Sack Dress, Environmenstal Conservation, 24(2): 182-193

  Figueroa, Adolf.,(2006). Social Exclusion and Rural Under Development; Department of Economics Catholic, University of Peru, Lima

  Hadder, R., (2000). Development Geography, Routledge, London. Newyork, P3

  Hardoy, J., (1992). Sustainable Citis, Environment & Urbanization, Vol. 4, No.2, P.3-10

  Howard, Ebenezer.,(1992). Garden Cities of Tomorrow, London, S. Sonnenschein & Co, Ltd.

  Horobin, Helen., Long,  jonathan (2008). sustainable torism the role of the small firm international journal of contemporary hospitality management volume, 8 issue 5

  Hunt, K., Haas, R. ,Murray-Smith, R., (1996).Extending the functional equivalence of radial basis function networks and fuzzy inference systems, Neural Networks, IEEETransactions on  
  Jang, J. S.R. ., Comput, Sci., Berkeley, CA., Sun, C.T.,(1993). Functional equivalence between radial basis function networks and fuzzy inference systems,  IEEE Transactions,

  Kartalopoulos ,S.V.,(2000). Understanding Neural Network and Fuzzy Logic, Prine Hall Of India, New Dehli

  Kerre, Etienne , (1992). Basic principles of fuzzy set theory for the representation and manipulation of imprecision and uncertainty, Department of Applied mathematics and computer science, New York,

  Klir, J.G., Bo, Y., (1995). Fuzzy Sets Fuzzy Logic, Theory and Application, Prentice Hall, PTR

  Lee, Yung-Jaan, Huang, Ching-Ming, (2007). Sustainability index for Taipei.

  Lee, Saro.,(2007). Application and verification of fuzzy algebraic operators to landslide susceptibility mapping, Environmental Geology, Volume 52, Issue 4, pp 615-623

  Licata, Gaetano., (2012). Fuzzy Logic, Knowledge and Natural Language, Università degli Studi di Palermo  Italy

  Liu, Baoding,(2012). Membership Functions and Operational Law of Uncertain Sets, Uncertainty Theory Laboratory, Department of Mathematical Sciences Tsinghua University, China

   Liu, Yan-Jun., Wei Wang.,(2006).Adaptive fuzzy control for a class of uncertain nonaffine nonlinear systems, ELSEVIER, Center of Information and Control, Dalian University of Technology, China,

  MATLAB 7.8.0 (R009a). Product Help, Fuzzy Logic Toolbox™

  Moran, Daniel., Kitzes, J., Steven, H., Aurelien, B., (2007). Measuring sustainable development- nation by nation’, Elsevier.

  Pradhan, P., Perera, R. (2005).Urban Growth and Its Impact on Livelihoods of Kathmandu valley, Nepal [Electronic version]. Urban Management Programme for Asia and the Pacific, AIT, Thailand. pp1-5.

  Nourry, Myriam, (2007). Measuring sustainable development som Empirical Evidence for France from Eight Alternative indicators.

  Ponce, P., Cruz, F., Ramirez, D.,(2010) Intelligent Control Systems with LabVIEW, Fuzzy Logic, Chibambo, Marion L.N. (2003). records

  Richardson, H. W., (2000). compact Cities in Developing Countries. Assessment and Implieations, Sustainable Urban Forms for Developing Countries, London and New York, Spon Pres

  Ross, T. J., (2004). Fuzzy Logic With Engineering Applications Edition, John wiley & sonsltd,

   

  Sarrafi, M.,Mohammadi, A., (2006). Formation and Expansion of Informal Settlement,Causes, Challenge and Strategies, Case Study: Tras Neighborhood in Zanjan City, Olume zamin journal, No. 11, pp. 79-86

  Sneddon, C., Howarth, R., (2005). Analysis sustainable development in post brundtland world, Ecological Economics, Elsevier, pp.253-268.

  Sugeno, M., Kang, G.T.,(1988). Structure identification of fuzzy model, Fuzzy Sets and Systems, vol. 28, pp.15 -33

  Tewari, A., (2007).  Atmosphere and Spacecraft Dynamic Modeling and Simulation With Matlab and Simulink, Birkhauser Press, India

  Togai, M., Watanabe, H., (1986). Expert Systems on a Chip: An Engine for Real-Time Approximate Reasoning,  IEEE Expert,  vol. 1,  pp.55 -62

  Torjman, Sh., (2000). The Social Dimension of Sustainable Development, Caledon Institute Social Policy

  Wang, L., (1997). A Course in Fuzzy Systems and Control, Prentice-Hall,

  Wang, Li-Xin., (2000). A Course In Fuzzy Systems And Control, Prentice-Hall

  Vydano, dne., (2012). Basic principles of fuzzy logic, technicke and Praze, Tema: Teoreticke vychodiska,

  Zadeh, L. A., (1965). Fuzzy sets, Information, Control, 8, 338-353.

  Zadeh, L. A., (1978). fuzzy sets as a basis for theory of possibility, fuzzy sets and systems

  Zadeh, L. A., (1968). Probability measures of fuzzy events, Jour. Math. Analysis and Appl. 23, 421–427

  Zadeh, L. A., (1989). Knowledge representation in fuzzy logic, IEEE Trans. on Knowledge and Data Engineering 1:89–100

  Zadeh, L. A., (1976). A fuzzy-algorithmic approach to the definition of complex or imprecise concepts. Int. Jour. Man-Machine Studies 8,

  Zadeh, L. A., ( 1988). fuzzy Logic,  IEEE Computer Society, University of California at Berkeley

  Zadeh, L. A., (1973). Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes, IEEE Trans. Systems, Man and Cybernetics

   

  Zadeh L. A., ( 1974). Fuzzy logic and its application to approximate reasoning". In: Information Processing 74, Proc. IFIP Congr. (3), pp. 591–594.

  Zadeh L, A., (1972). fuzzy-set-theoretical interpretation of linguistic hedges, Journal of Cybernetics, 2: 4–34.

  Zhu, M.L., Fujita, M., Hashimoto, N., (1994). Application of neural networks to runoff prediction


تحقیق در مورد پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, مقاله در مورد پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, پروژه درباره پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری فصل اول : کلیات تحقیق 1- 1- طرح مسئله گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه­های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب­های اجتماعی به شمار می رود. چنانچه رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان ...

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیاو برنامه ریزی شهری چکیده: مدیریت و هدایت جا بجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر با هدف افزایش سرعت،امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای طبیعی_ ژئومورفولوژی در برنامه­ ریزی محیطی چکیده شهر در محیط جغرافیایی نه بر اساس ظرفیت و امکانات بلکه بر اساس اضطرار و ضرورت­ها گسترش پیدا می­کند. این مساله در شهرهای امروزی به شدت به­چشم می­خورد نکته­ی قابل توجه آنکه شهر باید در هماهنگی تمام با قرارگاه طبیعی خود قرار بگیرد و ضروری است که انسان بتواند با بستر زمین یک ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M. SC رشته/ گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری- محیط زیست شهری چکیده در نیمه دوم قرن بیستم، بخصوص در سه دهه آخر آن، شهرها با سرعت زیادی گسترش یافته و کشورها با سرعت بیشتری به شهرنشینی و افزایش شهرها و جمعیت شهری خود دست زده اند. رویکرد صرف شهرسازی به ابعاد کالبدی- کارکردی شهر بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی ، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است.در این راستا بهسازی شبکه معابر شهری و همچنین شبکه فاضلاب شهری به عنوان ...

ثبت سفارش