پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت

word 18 MB 30436 87
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۲,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  

  رشته: جغرافیا  گرایش برنامه ریزی روستایی

  چکیده

       بی تردید آموزش و پرورش یکی از بنیادهایی است که با جامه عمل پوشاندن به کارکردهای عمده خود می تواند یکی از سهامداران اصلی تغییر وتحول در جهت توسعه باشد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی خدمات آموزشی با توجه به جمعیت است وروش تحقیق آن به صورت توصیفی وتحلیلی بوده است . در جریان تحقیق همه روستاهای در دهستان کنار مطالعه و بررسی گردیده و با تکمیل پرسشنامه اطلاعات لازم گردآوری شده است. تعداد و توزیع مدارس روستایی، کمبود بودجه وامکانات مالی دولت، عدم کیفیت مدارس ، رشد منفی جمعیت دانش آموزی، جمعیت روستا و نقش مدارس شهری در توزیع مدارس روستایی از مواردی هستند که  ارائه الگوی  مناسب مکان گزینی را مورد تأکید قرار می دهند. محیط جغرافیایی خدمات آموزشی یعنی در دسترس قرار دادن امکان آموزش مناسب و با آرامش  در مقاطع تحصیلی  مختلف همراه با در اختیار نهادن ابزارهای لازم برای آموزش در دورترین نقاط که همان  روستاها هستند، از اهداف مهمی است که دولتها برای دست یافتن به آن تلاش مضاعف می نمایند. دهستان کنارسر از جمله مناطقی است که از نظر جغرافیایی در سطح جلگه ای شهرستان رشت قرار گرفته است در این دهستان مدارس موجود از نظر قرار گیری   در موقعیت خوبی دارند اما با توجه به اینکه جمعیت روستاها در سالهای اخیر کاهش یافته است مدارس فوق از نظر تعداد دانش آموز از حد استاندارد هم کمتر است اما از نظر امکانات و وسایل آموزشی  در سطح پایین قرار دارند. 

   

     واژگان کلیدی: ارزیابی، خدمات آموزشی،  جمعیت ، دهستان کنار سر

  مقدمه

  از قرن نوزدهم میلادی نظریه پردازان مختلفی سعی نمودند چگونگی توزیع شهرها و روستاها را در مکانهایی که استقرار یافته اند مشخص و روابط آنها را با یکدیگر روشن سازند. در این میان" فون تونن" "آگوست لوش"، " والتر کریستالر" و... نظریاتی در ارتباط با مکان مرکزی ابراز داشته اند. در خصوص تعیین مکانهای بهینه در عرصه فضایی رویکردهای مختلفی رشد و تکوین پیدا نمود.

       هدف کلیه فعالیتهای انجام شده در خصوص نظامات شهری و روستایی ایجاد تعادل و توازن در عرصه فضایی- کالبدی ملی جهت دستیابی به توسعه پایدار و از سوی دیگر ایجاد نظم و نسق بین بخشهای مختلف ارایه کننده خدمات و امکانات و ممانعت از به هدر رفتن سرمایه های مالی و انسانی بوده است. از طرفی توزیع بهینه و منطقی این فضاها یکی از شاخصهای مهم در فراهم کردن زمینه ها و دسترسی همگانی به امکانات آموزشی و از سوی دیگر گسترش آموزش عمومی و فنی و حرفه ای و در نهایت گام برداشتن در یکسری از ابعاد عدالت اجتماعی، به عنوان هدف محوری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. اهمیت و ارزش بر نامه ریزی بر کسی پوشیده نیست و از آنجا که نظام فرهنگی و آموزشی هر جامعه، هویت واقعی و مرتبه رشد و تکامل آن را  مشخص می سازد، ارزیابی فضاهای آموزشی از اولویت خاصی بر خوردار است. در این راستا  ارزیابی خدمات آموزشی با توجه به جمعیت  مورد توجه قرار می گیرد.

  تدوین این پایان نامه در 5 فصل شامل فصول زیر تهیه شده است:

  فصل 1: کلیات طرح تحقیق

  فصل  2 : مروری بر ادبیات تحقیق

  فصل 3 :  روش اجرای تحقیق

  فصل 4: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

  فصل5  : نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

   

   فصل اول

  طرح تحقیق1- بیان مسئله

       در گذشته گزینش وتعیین مکانها جهت احداث فضاهای آموزشی معمولا بر اساس تجارب روزانه اشخاص، اعمال نظر غیر تخصصی افراد یا گروههای بود که اعتبارات عمرانی جهت احداث آموزشگاه در راستای امکانات موجود از جمله وجود زمین صورت می گرفت که گاه هدر رفتن منابع را به دنبال داشت و وجود تعدادی فضاهای آموزشی بدون استفاده در استانهای مختلف کشور گواه این مدعاست. اجرای طرح مکانیابی و انجام مطالعات بنیادی در نقاط روستایی می تواند منابع و امکانات را به سمت نیازهای واقعی سوق دهد و ارزیابی این مکانهای آموزشی می تواند در بر نامه ریزیهای جدید خدمات و مکانهای آموزشی و رفع معضلات مربوط به تراکم دانش آموزان در نقاط خاص موثر واقع گردد. کمبود نیروی انسانی متخصص وماهر وعدم وجود اعتبارات عمرانی دولت در روستاهای کوچک( زیر 20 خانوار) زمینه را برای ارائه خدمات به روستاهای کوچک محدود می سازد بنابراین خدمات رسانی خاصه خدمات آموزشی به روستاهای کوچک بر اساس نقاط مر کزی و الویت بندی صورت می پذیرد. بررسی های سازمان یونسکو از طرح مکانیابی فضاهای آموزشی که در سال 1985 در کشور مالزی به انجام رسیده است نشان می دهد، این اقدام بسیار مفید بوده است ومعادل 30% کل بودجه عمرانی آموزش و پرورش  برای کشور مالزی صرفه جویی داشته است (قربانی ،1377، ص4). دهستان کنار سر شهرستان رشت دارای 10 نقطه روستایی است  و دارای مراکز آموزشی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی می باشد با توجه به  میزان جمعیت دهستان حدود 6000 نفر هستند و تعداد دانش آموزان نیز 360 نفر است حال این سوال مطرح می شود که آیا مدارس فوق برای دانش آموزان مناسب است در این تحقیق، محقق در نظر دارد تا به بررسی مراکز آموزشی دهستان کنار سر بپردازد  .

  1-2- سوال تحقیق

  1- توزیع مکانی خدمات آموزشی در دهستان کنار سر  چگونه است ؟

           

  1-3- هدف تحقیق

       این تحقیق در پی دستابی به هدف زیراست:

       هدف کلی این تحقیق بررسی توزیع مدارس در روستاهای دهستان کنار سر است

   

  1-4- فرضیه‏ تحقیق

       با توجه به هدف تحقیق فرضیه این تحقیق عبارتند از:

  1- فضا های آموزشی دهستان کنار سر در حد مطلوب نیستفصل دوم

  مروری بر ادبیات تحقیق

  - پیشینه تحقیق

        در رابطه با مکانیابی خدمات آموزشی تحقیقات زیادی در کشور صورت گرفته است که می توان با مراجعه به پژوهشکده سازمان آموزش و پرورش به آنها دسترسی یافت که به برخی از آنها اشاره می گردد:

       -آسایش، حسین، برنامه ریزی روستاییدر ایران،137، انتشارات دانشگاه پیام نور، در مبحث مفاهیم وضوابط خدمات عمومی در روستاهای ایران (چه نوع خدمات روستایی در کدام روستا) با استفاده از روشها ومدلهای تعیین مراکز خدمات روستایی در چهارچوب نظری روشهای برنامه ریزی خدمات را ارائه نموده است.

       -آسایش، حسین،کارگاه برنامه ریزی روستایی،1380، انتشارات دانشگاه پیام نور، در مبحث الگوهای توزیع بهینه مراکز خدمات عمومی در روستاها، ضوابط مربوط به آموزش وپرورش اشاره نموده است والگوهایی را برای احداث مدارس سه مقطع تحصیلی ارائه نموده است.  

       - سازمان آموزش وپرورش استان کردستان، 1378، مکان یابی فضاهای آموزشی دوره های تحصیلی مختلف در استان کردستان که در آن به عواملی چون جمعیت روستا، روستاهای تحت پوشش جلگه ای ونوع جاده و فاصله تا مرکز دهستان و عامل رشد جمعیت مورد توجه قرار گرفته است .

       - شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان گیلان، 1373، مکان یابی فضاهای آموزشی دوره های تحصیلی مختلف در استان گیلان که در آن به عواملی چون جمعیت روستا، روستاهای تحت پوشش جلگه ای ونوع جاده و فاصله تا مرکز دهستان مورد توجه قرار گرفته ولی در آن به بدون در نظر گرفتن عامل رشد جمعیت مدارس پیشنهادی روستاها مطرح گردیده .

      - شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان گیلان، 1383، مکان یابی فضاهای آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش استان گیلان در ده سال آینده که در آن حوزه نفوذ و میزان جمعیت به عنوان عوامل موثر در مکانیابی استفاده شده است.

  - شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان گیلان، 1383، فضاهای آموزشی مدارس استان گیلان ومقایسه آن با استانداردهای موجود، که در مکانیابی فضاهای آموزشی به عوامل محیطی توجه شده است.

  - قدیمی ربانی، محمد علی،1380، عملکرد طرح جامع شهر رشت در رابطه با فضاهای آموزشی،      پایان نامه کارشناسی ارشد،که در آن به نقش و عملکرد طرح جامع شهری در ارتباط با فضاهای آموزشی توجه شده است.

  -کریمی، جمیله ، 1384، مکانیابی فضاهای آموزشی در نواحی روستایی بخش حویق شهرستان تالش، پایان نامه کارشناسی ارشدکه با توجه به عوامل جغرافیایی و با استفاده از انواع مدل ها، الگوهای بهینه خدمات آموزشی ارائه گردیده است.

  - قاضی ، حسین، مکانیابی خدمات آموزشی در چهارچوب توسعه روستایی شهرستان شفت، پایان نامه کارشناسی ارشد، که به عواملی مانند فاصله ودسترسی و انواع الگوها ومدل ها تاکید شده است.

   

  2-2 مبانی نظری

  2-2-1- نظریه مکان مرکزی

      نظریه مکان مرکزی  والتر کریستالر که در سال 1933 در کتاب خود منتشر ساخت تا سال 1950 مورد توجه قرار نگرفت اما از سال 1966 پس از ترجمه وانتشار به زبان انگلیسی، اساس مطالعات شهری – ناحیه ای قرار گرفت .

        در نظریه والتر کریستالر دو عامل مهم به نظر می رسد :

  الف ) آستانه کالا وخدمات .

  ب) محدوده ی بازار فروش  کالا وخدمات.

   مراکز مختلف نظام سکونتگاهی  تنها از طریق نوع وتعداد کارکردها وخدمات و میزان اشتغال وجمعیت و فروش کالا وخدمات شناخته وتبیین می شوند. در نظریه کریستالر عامل هزینه حمل و نقل وآمد و شد برای دریافت خدمات از موارد تعیین کننده می باشد بنابراین مصرف کنندگان برای در یافت خدمات حداقل مسافت را برای دریافت آن در نظر می گیرند بنا بر آنچه واضح است علاوه بر هزینه حمل ونقل مدت زمان صرف شده نیز از عوامل اصلی در عدم مراجعه به مکان مرکزی دورتر خواهد بود. در یک جامعه روستایی، یا شهر کوچک تقاضا محدود است، در حالی که در جامعه بزرگ شهری، تقاضا بیشتر و در نتیجه نیازهای تخصصی نیز مطلوب تر عرضه می گردد تکنولوژی حمل ونقل نیز به نحوی شکل گیری نظام سلسله مراتبی را تحت تاثیر قرار می دهد به گونه ای که حمل ونقل سریع وارزان ممکن است مصرف کنندگان خدمات را از مراجعه به مراکز کوچک تر منصرف سازد تا به خدمات بهتر وتخصصی تر دست یابند (شکوئی،1383، صص381-379). واین همان نکته ای است که در مواجهه با دستیابی به امکانات وخدمات آموزشی بهتر وبیشتر در روستاهای پیرامونی شهر رشت با آن مواجه هستیم.

       مفهوم آستانه در مکان های مرکزی عبارت است از حداقل سطح تقاضا نسبت به حمایت از یک فعالیت و به عبارتی بخشی از یک مکان است که دارای حداقل میزان نفوذ است بنابراین آستانه خدمات همواره با میزان جمعیت در ارتباط خواهد بود بنابراین جمعیت به عنوان یک عامل عمده در عرضه خدمات در مکان مرکزی موثر است ( شکوئی،1383، صص384-383).

      مفهوم حوزه نفوذ در  نظریه مکان مرکزی، حداکثر فاصله ای است که یک بر خوردار از خدمات تمایل به طی آن دارد. نظریه کریستالر در بیشتر شاخه های جغرافیای انسانی– فرهنگی تاثیرات عمیق علمی داشته است وامروزه در سراسر دنیا نظریه مکان مرکزی در شاخه های مختلف جغرافیا و بر نامه ریزی های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. در حوزه نفوذ به مکانهای مرکزی به سه عامل عمده موثر می توان اشاره نمود که عبارتنداز:

  ویژگیهای فردی: سن، جنس، درآمدومیزان تحصیلات که پایگاه اجتماعی – اقتصادی فرد را تعیین می کند افرادی که پایگاه اجتماعی– اقتصادی بالاتری دارند برای دریافت خدمات فاصله های بسیاری را  می پیمایند در حالی که طبقات کم درآمد نزدیکترین مراکز خدماتی را انتخاب می نمایند تا هزینه آمدوشد بیشتری نپردازند.

  تصویر ذهنی : حرکت مصرف کنندگان، تحت تاثیر بعضی تصویر های ذهنی که حاصل تجربه ی قبلی آنهاست قرار می گیرد، مثل وسیله ی حرکت، مدت آمدوشد وهزینه ی کلی.

  3- فضای رفتاری : در هر زمانی، فضای رفتاری فرد، تحت تاثیر اطلاعاتی که در مورد ساخت سلسله مراتب مکانهای مرکزی ازطریق تجربیات شخصی یا منابع دیگر کسب کرده است، قرار می گیرد. گفتنی است توانایی مکان برای جلب رضایت مشتریان از نظر نوع وکیفیت خدمات، به تعداد تاسیسات وکارکردهای مرکزی آن مکان بستگی دارد( شکوئی،1383، صص386-385).

   

  2-2-2- تحلیل پیوند فضایی و سهولت دسترسی

        در این مرحله، تفسیر وتبیین الگوهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی وتاثیرات متقابل سکونتگاه ها  و همچنین تاثیرات متقابل سکونتگاه های شهری و روستاهای اطراف و حوزه ی نفوذ مراکزشهری  صورت   می گیرد. بدین تر تیب در پی یافتن آن هستیم که بدانیم مردم حوزه ی نفوذ شهر ها وشهرهای کوچک  چگونه به خدمات وامکانات شهری دست می یابند.

        در این مرحله بر روی مبدأ و مقصد حمل و نقل که نشان دهنده حرکتهای مردم بین سکونتگاه ها ی شهری و روستاهای اطراف است مطالعاتی صورت می گیرد. بدین ترتیب این قسمت از تحلیل پیوند فضایی، نخستین نقشه نظام پذیر را در داخل ناحیه وخرده ناحیه ایجاد می نماید . همچنین میزان دسترسی، دسترسی ضعیف، یا عدم دسترسی خانواده های روستایی به خدمات اجتماعی و امکانات استفاده از خدمات شهر ها را روشن می سازد بنابراین باید این قلمرو های جغرافیایی که در آن دسترسی به خدمات آموزشی انجام می یابد مشخص گردد وعوامل مهم ایجاد حوزه نفوذ روستاهای پیرامونی شهر رشت معین گردد.

   

  2-2-3- رویکرد توزیع خدمات

       در بر نامه ریزی توسعه خدمات برخی منطبق  بر نظریه مکان مرکزی، برخی دیگر به قانون نظریه مکان مرکزی توجه کرده اند. اما آنچه مسلم است رویکردهایی چون( رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی ومدل های تخصیص مکانی) به نوعی تأثیر پذیرفته و برخاسته از نظریه مکان مرکزی هستند. به عبارت دیگر ریشه این دو رویکرد در نظریه مکان مرکزی نهفته است (افتخاری،1380، صص66-31).

   با قبول منطق نظریه مکان مرکزی در برنامه ریزی خدمات برای توسعه روستایی، باید به سه اصل زیر که مورد پذیرش واتفاق نظر متخصصان توسعه وبرنامه ریزان روستایی است توجه کرد:

     الف: هدف اصلی کارکردهای شهری برآوردن نیازهای خدماتی جمعیت روستایی پراکنده است.

      ب: مکان یابی این کارکردها برای ارائه خدمات به جمعیت روستایی همراه با کارآیی عدالت است .

     ج: رفتار مصرف کنندگان وعرضه کنندگان در سیستم خدماتی می بایست رفتارهای خاص خود را به ویژه در زمینه اقتصادی، فرهنگی واجتماعی منعکس کند، رفتارهایی که اغلب فاقد همخوانی بین اشخاص متعدد یا گروههایی است که در فرآیند تصمیم گیری شرکت می کنند.

  در خصوص به کارگیری نظریه مکان مرکزی در جایی که خدمات از قبل وجود داشته است باید سه اصل را مورد توجه قرار داد که عبارتنداز:

     اصل اول: ارزیابی برای شناخت جوامع روستایی که فاقد دسترسی جغرافیایی کافی به خدمات وکالاهای اساسی هستند .

     اصل دوم: قاعده تصمیم گیری برای مکان هایی که می توانند این نیازها را در درون محدودیت های منابع به مؤثرترین وجه تأمین نمایند.

      اصل سوم: ارزیابی از واکنشهای رفتاری احتمالی مصرف کنندگان وعرضه کنندگان به ویژه در خصوص تغییر فرضی در توزیع خدمات،ت ا مشخص گردد که آیا نیازهای شناسایی شده به درستی به وسیله نقش پیشنهاد شده برآورده می شوند یانه،  بنابراین پذیرش نظریه مکان مرکزی دربرنامه ریزی توسعه خدمات،  دومفهوم ارزش آستانه ودامنه کالا باید محور توجهات قرار گیرد (افتخاری وایزدی خرامه، نقل از: (Gerard Rushton P.Cit.p.98 )

   

  2-2-4-رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی

  رویکرد مذکور دارای یک فرض است وآن این که «مؤثرترین وکاراترین راهبرد فضایی برای بهبود توسعه روستایی، به توسعه سلسله مراتبی شهری متوازن، یکپارچه و بهینه پیوند خورده است»( افتخاری، ،1380  ،ص37).

  جانسن که نظریه هایش در باره سازمان فضایی کشورهای درحال توسعه مستقیم ویا غیر مستقیم بر اغلب سیاستهای فضایی کنونی مؤثر بوده است،  مدعی است که از نظر تاریخی، روند توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی در ارتباط میان مراکز شهری و نواحی پیرامونی آنها و در پیدایش الگوی فضایی که در آن مکانها ی مرکزی در جاهای مناسب قرار گرفته اند، نهفته است. به ویژه این که شهرکهای بازاری، تجاری شدن کشاورزی را تحرک بخشیده وامر مبادله کالا وخدمات را تسهیل کرده اند ( خراط زبردست،1377، ص37).

         از دیدگاه دانشمندانی چون «روی»1« وپاتیل»2 ، راندنیلی3 ورودل[1]  استقرار خدمات شهری برای توسعه و بهبود سلسله مراتب شهری متعادلی که قادر به برانگیختن توسعه روستایی باشد، حیاتی است و پیشنهاد می کنند که وظیفه برنامه ریزی مکانی در چهارچوب یکپارچه جامع تر، به عنوان روشی کارا برای مکان گزینی کالا وخدمات می باشد.

  اریک بلسکی[2] در کانون رویکرد یکپارچه کارکردی به سه وظیفه تحلیلی اشاره کرده است که عبارتند از:

  تحلیل کارکردی وترسیم سلسله مراتب سکونتگاه ها.

  تحلیل وپیوندهای اداری ، خدماتی، اجتماعی، بازاری وحمل  نقل بین سکونتگاهها.

  تحلیل قابلیت دسترسی وعرصه خدماتی.

  علاوه بر موارد فوق شناسایی مراکز رشد بالقوه ممکن است زیر مجموعه ای از مکانها در سطح خاصی باشدکه، از اهداف مهم روش شناسی کارکردهای شهری به شمار می رود ( افتخاری ،1380، صص37-38).

   

  2-2-5-رفتار انسانی و معرفت فضایی

        بیشتر مطالعات مربوط به ادراک محیطی و جغرافیای رفتاری از مکتب «جغرافیا به منزله علم فضایی» منشأ گرفته است. در اینجا، در اغلب موارد فرد به عنوان یک عامل فعال و تصمیم گیرنده، در چهارچوب شرایط خاص، بر اساس اطلاعات قابل دسترسی، مورد مطالعه قرار می گیرد. در دهه های 1960 و1970، جغرافیای رفتاری تحلیلی، بیشتر مفاهیم خود را از رشته های روانشناسی، جامعه شناسی و اقتصاد دریافت کرد و این مکتب را به صورت دیدگاه میان رشته ای درآورد. در نتیجه، جغرافیدانان به مطالعه حوزه هایی پرداختند که تا آن زمان کمتر مورد توجه آنها بود. روانشناسی گشتالتی، یادگیریهای محیطی، جغرافیای فضا- زمان، مدلهای گزینشی، معرفت فضایی، تحلیل محیط زمینه ساز، تأثیرات عوامل فاصله ومجاورت از آن جمله بود (شکوئی،1382، ص139).

   

  Abstract

  Education is undoubtedly one of the foundations that implementing the major functions can be one of the main shareholders of the evolution toward development. The aim of this study is the evaluation of educational services due to population and use descriptive-analytical method. In the current study, all the villages in the district Kenar have been well studied and data was collected with a questionnaire. The number and distribution of rural schools, government budget deficit financing facilities, lack of schools quality, negative growth in student population, rural population and the role of urban schools in the distribution of rural schools are some causes that emphasized to provide good localization patterns. Geographical environment of educational services, that is access to better educational facilities and the relaxing of different educational levels along with the necessary tools for learning in the farthest parts of the countryside is an important objective that governments doing redouble efforts to achieve it. Kenarsar districts including areas that are geographically located in the plains of Rasht city. In the villages, the schools are well-aligned. But given that the rural population has declined in recent years, these schools in terms of the students number is less than the standard limit. However, the training facilities are located in the lower level.

  Keywords: Assessment, Education services, Population, Kenarsar village

 • فهرست:

  چکیده...................................................................................................................................... 1

  مقدمه....................................................................................................................................... 2

  فصل اول طرح تحقیق............................................................................................................. 3

  1-1- بیان مسئله ..................................................................................................................... 4

  1-2- سوال تحقیق................................................................................................................... 4

  1-3- اهداف تحقیق ................................................................................................................ 4

  1-4- فرضیه‏ تحقیق................................................................................................................. 4

  فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق ........................................................................................ 5

  2-1- پیشینه تحقیق ................................................................................................................. 6

  2-2 مبانی نظری...................................................................................................................... 7

  2-2-1- نظریه مکان مرکزی .................................................................................................... 7

  2-2-2- تحلیل پیوند فضایی و سهولت دسترسی....................................................................... 8

  2-2-3- رویکرد توزیع خدمات .............................................................................................. 9

  2-2-4-رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی............................................................. 10

  2-2-5-رفتار انسانی و معرفت فضایی.................................................................................... 10

  2-2-6-حوزه نفوذ ............................................................................................................... 11

  2-2-7-حوزه نفوذ شهر رشت................................................................................................ 11

  2-3-مدلها وتکنیکها.............................................................................................................. 12

  2-3-1- - مدل بررسی اندازه مرکزیت(ثقل هندسی)................................................................ 13

  2-3-2- مدلهای کارکردی..................................................................................................... 13

  2-3-3- روش درجه بندی روستاها ....................................................................................... 13

  2-3-4- روش ساده ی جمعیت............................................................................................. 14

  فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه............................................................ 15

  3-1-روشها ........................................................................................................................ 16

  3-1-1- روش تحقیق ومراحل آن.......................................................................................... 16

  3-1-2- جامعه آماری تحقیق................................................................................................. 16

  3-2- ویژگیهای طبیعی ......................................................................................................... 16

  3-2-1- موقعیت.................................................................................................................. 16

  3-2-2-اقلیم ....................................................................................................................... 19

  3-2-2-1-درجه حرارت ..................................................................................................... 20

  3-2-2-2- بارندگی.............................................................................................................. 21

  3-2-2-3-رطوبت نسبی ...................................................................................................... 21

  3-2-3- منابع آب ............................................................................................................... 22

  3-2-4- خاک:...................................................................................................................... 24

  3-3- ویژ گیهای اجتماعی- جمعیتی ...................................................................................... 26

  3-3-1- تعداد و توزیع جمعیت   و خانوار :........................................................................... 27

  3-3-3- بعد خانوار ............................................................................................................. 28

  3-3-4- ترکیب جنسی ........................................................................................................ 29

  3-3-5- نسبت جنسی........................................................................................................... 30

  3-3-6-   سواد :.................................................................................................................. 30

  3-3-7-مهاجرت ................................................................................................................. 30

  3-4-ویژگیهای اقتصادی........................................................................................................ 31

  3-4 -1- کشاورزی ............................................................................................................. 31

  3-4 -1- 1- کشاورزی ....................................................................................................... 32

  3-4 -1- 2- باغداری .......................................................................................................... 32

  3-4 -1- 3- دامداری .......................................................................................................... 32

  3-4 -1- 4- تولید پیله ........................................................................................................ 32

  3-4 -2-  صنایع.................................................................................................................. 33

  3-5- ویژگیهای فضایی – کالبدی ......................................................................................... 33

  3-5-1-  خدمات................................................................................................................. 33

  فصل چهارم: یافته های تحقیق .............................................................................................. 35

  4-1- خدمات آموزشی و سابقه آن در شهر رشت................................................................... 36

  4-2- خدمات آموزشی در محدوده مورد مطالعه....................................................................... 36

  4-3- توزیع امکانات و فضاهای آموزشی در محدوده مورد مطالعه............................................. 39

  4-3-1- خدمات آموزشی ابتدایی........................................................................................... 40

  4-3-2- خدمات آموزشی مقطع دبستان ................................................................................. 42

  4-4- توزیع دانش آموزان مقطع ابتدایی................................................................................... 42

  4-5- تراکم دانش آموزان مقطع ابتدایی.................................................................................... 45

  4-6-تغییرات جمعیت  دانش آموزان مقطع ابتدایی................................................................... 45

  4-7- خدمات آموزشی مقطع راهنمایی.................................................................................... 45

  4-7-1- مقطع راهنمایی........................................................................................................ 46

  4-7-2- مقطع راهنمایی........................................................................................................ 48

  4-8- بررسی مکانی و فضایی مدارس ابتدایی دهستان  کنارسر  ............................................... 51

  4-8-1- آموزشگاه های کنارسر بر حسب مساحت................................................................... 52

  4-8-2-آموزشگاه های دهستان  کنارسر به تفکیک فضای سرپوشیده(عیان) ............................... 53

  4-8-3-تفکیک آموزشگاه ها براساس عمر ساختمان................................................................. 55

  4-8-4-آموزشگاه ها براساس کیفیت ساختمان......................................................................... 56

  4-8-5-تفکیک آموزشگاه ها برحسب برخورداری از فضاهای پرورشی..................................... 57

  4-8-6-آموزشگاه ها برحسب برخورداری از فضاهای رفاهی.................................................... 60

  4-8-7- بررسی موقعیت  آموزشگاه ها نسبت به عوارض طبیعی............................................... 62

  4-8-8-همجواری آموزشگاه نسبت به عوارض انسانی.............................................................. 63

  فصل پنجم: نتیجه گیری ، آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری........................................................ 66

  5-1-  آزمون فرضیه ها ......................................................................................................... 67

  5-2- نتیجه گیری ................................................................................................................. 67

  5-3 ارائه طریق و راهبردها (الگوی بهینه توزیع خدمات آموزشی)............................................ 68

  ضمائم................................................................................................................................... 70

  منابع...................................................................................................................................... 73

   

  منبع:

  اصلاح عربانی، ابراهیم ، 1380، کتاب گیلان، گروه پژوهشگران ایران جلد اول.

  اصلاح عربانی، ابراهیم ،کتاب گیلان ،1380، جلد سوم، انتشارات پژوهشگران ایران.

  آسایش، حسین، 1375، برنامه ریزی روستایی در ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  آسایش، حسین،1375 ، برنامه ریزی روستایی در ایران انتشارات دانشگاه پیام نور.

  آسایش، حسین،1380،کارگاه برنامه ریزی روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  پاپلی یزدی، محمد حسین و محمد امیرابراهیمی،1381، نظریه های توسعه روستایی، انتشارات سمت.

  جعفرپور، ابراهیم ، 1377، اقلیم شناسی ،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

  حافظ نیا ، محمد رضا، 1381، روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ اول.

  خراط زبردست، اسفندیار،1377،عملکردهای شهری در توسعه روستایی، رویکردی با نگرش فضایی.

  درژو ، ماکس ، 1374، ترجمه ی خیام، مقصود، ژئومورفولوژی، انتشارات .

  رکن الدین افتخاری، عبدالرضا وایزدی خرامه، حسن،1380، تحلیلی بر رویکردهای مکان یابی وتوزیع خدمات در مناطق روستایی ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره62 .

  رهنمایی، محمد تقی،1369، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی، جلد اول، هران، وزارت مسکن وشهرسازی.

  سازمان آموزش و پرورش استان کردستان، 1378، مکان یابی فضاهای آموزشی دوره های تحصیلی مختلف در استان گیلان.

  سازمان آموزش و پرورش، واحد طرح و برنامه.

  سازمان مدیریت و بر نامه ریزی سال1375، فرهنگ آبادی ها.

  سعیدی، عباس، 1384، مبانی جغرافیای روستایی، انتشارات سمت .

  شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، 1377، مطالعات طرح جامع مهار سیلاب استان گیلان.

  شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایش ( ساپ )، 1387، مطالعات امکان سنجی مناطق نمونه گردشگری استان گیلان.

  شکوئی، حسین، 1373، دیدگاههای نو در جغرا فیای شهری، ج1، انتشارات سمت.

  شکوئی، حسین، 1383 ، اندیشه های نو درفلسفه جغرا فیا، جلد2، انتشارات گیتا شناسی.

  شکوئی، حسین، 1383، دیدگاههای نو درجغرا فیای شهری، جلد1، انتشارات سمت.

  شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان گیلان، 1373، مکان یابی فضاهای آموزشی دوره های تحصیلی مختلف در استان گیلان.

  شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان گیلان، 1383، فضاهای آموزشی مدارس استان گیلان و مقایسه آن با استانداردهای موجود.

  شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان گیلان، 1383، مکان یابی فضاهای آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش استان گیلان در ده سال آینده.

  طرح جامع گردشگری تهران، 1385 .

  عمید، حسن،1363، فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر.

  فضلی خانی، منوچهر،1382، راهنمای عملی روش های مشارکتی وفعال در فرآیند تدریس، نشر آزمون نوین.

  قاضی، حسین،1383، مکانیابی خدمات آموزشی در چهارچوب توسعه روستایی شهرستان شفت، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسلامی، استاد راهنما نصرالله مولایی هشجین.

  قدیمی ربانی، محمدعلی،1380، عملکرد طرح جامع شهر رشت در رابطه با فضاهای آموزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، استاد راهنما .

  کاویانی، محمدرضا و علیجانی، بهلول، 1379، مبانی آب و هواشناسی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها «سمت».

  کریمی، جمیله، 1384، مکانیابی فضاهای آموزشی در نواحی روستایی بخش حویق شهرستان تالش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، استاد راهنما نصرالله مولایی هشجین.

  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1، واحد،آمار و اطلاعات.

  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه2، واحد،آمار و اطلاعات.

  مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1377، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.

  مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1380، آمارنامه استان گیلان.

  معتمد، احمد ، 1375، زمین شناسی عمومی، انتشارات آذر تهران.

  نقشه آبادی های استان گیلان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1382.

  نقشه توپوگرافی مقیاس 50000 : 1، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، 1382، شیت بندرانزلی.

  نقشه زمین شناسی استان گیلان،1370، مقیاس 250000 : 1، شرکت کارتوگرافی سحاب، استانداری .

  نقشه زمین شناسی بندر انزلی، 1382، سازمان زمین شناسی کشور مقیاس 1000000 : 1 گیلان.

  نقشه قابلیت و استعداد اراضی، 1370، مقیاس 250000 :1، موسسه تحقیقات خاک و آب، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی 


موضوع پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , نمونه پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , جستجوی پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , فایل Word پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , دانلود پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , فایل PDF پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , مقاله در مورد پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , پروژه در مورد پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , پروژه درباره پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت , رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل فضایی خدمات آموزشی دهستان کنارسر بخش کوچصفهان شهرستان رشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده اهمیت مسائل و موضوعات گوناگون روستاییان و سکونتگاه های روستایی ازجمله مسئله جابجایی روستاها برای کشور پهناوری چون ایران با تنوع ویژگی های طبیعی (اقلیم ، توپوگرافی ) و تفاوتهای اجتماعی ، فرهنگی و قومی همراه با تعداد زیاد سکونتگاههای روستایی کم جمعیت و پراکنده بسیار مهم است . سکونتگاههای روستایی به ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش: برنامه‌ ریزی شهری چکیده بر اساس آموزه های قرآن و تعا لیم حیاتبخش دین مبین اسلام،زمین مهد و گهواره ی انسان است و گهواره باید امن و نشاط آور باشد تا انسان درآن رشد و تکامل یابد.بی گمان،امروزه دیگر اهمیت فراوان گیاهان و نقشی که درحیات وسعادت انسان ها دارند بر کسی پوشیده نیست.تلطیف هوا وکاهش آلاینده های آن،ایجاد تعادل وتوازن ...

مقدمه تحولات جامعه‌ ی روستایی ایران پس از دهه‌ی 40 به‌لحاظ تغییرات اساسی و زیربنایی در جهت‌گیری‌های محور توسعه که بیشتر متأثر از سیاست‌های استعمارگرانه‌ی استکبار جهانی بود منجر به اضمحلال روستاها و درنتیجه بروز مشکلات و معضلات اساسی در کشور گردید این تحولات نه تنها در کشور ما بلکه در تعداد زیادی از کشورهای درحال توسعه یا توسعه‌نیافته اتفاق افتاد. با عنایت به این که تحقیق اهداف ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده رساله/پایان نامه : توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی مبتنی بر وجود استعدادهای طبیعی و تحقق اهداف برنامه ریزی جهت استقرار امکانات و الزامات توسعه است. این درحالی است که باوجود برخورداری برخی از سکونتگاه های روستایی از پتانسیل های بالای طبیعی و اکولوژیکی شاهد عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی در این نواحی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي آموزشي تابستان 91     چکيده : اين پژوهش با هدف بررسي کيفيت خدمات مجتمع هاي آموزشي و پرورشي نواحي 1 و 2 شهرستان ا

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA) گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، سرقت و... رابطه مستقیم دارد. افزایش این سکونت گاه ها ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده توسعه فیزیکی و رشد شهر های ایران تا چند دهه­ی پیش، هماهنگ و متناسب با نیازهای جامعه شهری بود. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونی هایی را پذیرا شدند. این دگرگونی­ها به شکل رشد سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شتاب آمیز شهرها، و به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده است. مهمترین مساله­ای که در برابر توسعه ...

چکیده محلات قدیمی شهرها نه تنها به خاطر میراث فرهنگی خود ، که به دلیل قرارگرفتن در داخل شهرها فرصت ارزشمندی برای اصلاح و نوسازی و پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهری فراهم آورده است. بسیاری از این گونه بافت های فرسوده در شهرهای ایران به حال خود رها شده اند و برنامه ریزی برای نوسازی و ساماندهی این گونه نواحی به یک ضرورت اساسی در برنامه ریزی شهری تبدیل گشته است. تجارب چند دهه ی گذشته ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی GIS و سنجش از دور گرایش مطالعات شهری و روستایی چکیده: انتخاب یک مکان مناسب برای فعالیت در سطح محله و مناطق، یکی از تصمیمات پایه ای برای انجام یک طرح پژوهشی است که نیازمند تحقیق در یک مکان مورد مطالعه از دیدگاه های مختلف می‌باشد. در مقیاس محلات و مناطق، مکان یابی فعالیتی است که قابلیت­ها و توانایی­های یک منطقه را از لحاظ وجود ...

ثبت سفارش