پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان )

word 2 MB 30452 72
1394 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی((M. Sc.

  گرایش: شهری روستایی

  چکیده

  با توجه به رشد جمعیت امروزه انبوه سازی وشهرک سازی یک نیاز مبرم است. مکانیابی و تخصیص زمین آن به عنوان یک رکن اصلی به شمار می رود که این امر در اکثر موارد بصورت سنتی و آزمون وخطا انجام شده است. در مکانیابی مناسبترین زمین برای شهرک سازی معیارهای زیادی مانند مقدار شیب زمین، جهت شیب، ارتفاع و غیره دخیل هستند در نتیجه با حجم انبوهی از اطلاعات اولیه مواجه هستیم. بنابراین جهت استفاده از تمامی داده های دخیل وبررسی گزینه های مختلف حاصل از روش های گوناگون تحلیل، استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی اجتناب ناپذیر می باشد. در حالت کلی در این پژوهش ما با دو بخش مجزا روبرو هستیم، بخش اول مبحث مکانی شامل گردآوری، آماده سازی، تبدیل و تولید داده ها و نقشه های مکانی و بخش دوم ارزیابی چند معیاره شامل تعیین معیارها و اولویت بندی و وزندهی آنها می باشد ترکیب و تلفیق این دو روش مبنای انجام تحقیق و مکانیابی مناسبترین گزینه جهت اراضی بایر برای شهرک سازی می باشد. امروزه این روشها تحت عنوان سیستم های پشتیبان تصمیم گیری مکانی یا SDSS[1] مورد استفاده می باشند که سیستمی کامپیوتری است که داده های مکانی و منطقه تصمیم گیری را به عنوان ورودی ترکیب و تبدیل کرده و تصمیم گیریهای حاصل را بر اساس وزنهای بدست آمده به عنوان خروجی ارائه می دهد. در این پژوهش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره AHP[2] مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است. که بر اساس داده های واقعی پس از وزندهی معیارها با استفاده از نرم افزار Expert Choice، لایه های معیار از روش Weighted Sun تلفیق شدند و مکانیابی مناسبترین اراضی جهت شهرک  سازی شهر کرمان صورت گرفت. شیب زمین با اهمیت ترین معیار بوده است، در نتایج حاصله بخش شمالی و مرکزی شهر به عنوان مناسبترین مناطق مشخص شدند.

   

  کلمات کلیدی: مکانیابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، فرآیند سلسله مراتبی

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

   

  1-1 مقدمه

  زمین یکی از مهمترین اجزای مؤثر در هزینه تمام شده مسکن به شمار می رود، مانند هر پروژه زیربنایی و مکانی دیگر، قدم اول در اجرای انبوه سازی و شهرک سازی و یکی از چالش های اساسی پیش رو تأمین زمین مورد نیاز در مکانی مناسب می باشد. زمین مناسب باید دارای شرایط و ویژکی های بخصوصی باشد که بهینه ترین گزینه را برای هدف مورد نظر فراهم کند. از جمله این شرایط سازگاری با محیط زیست، خصوصیات زمین شناسی و خاک شناسی، توپوگرافی زمین، دید و منظر، فاصله مناسب از منابع و شهر، دسترسی مناسب و نهایتاً جنبه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی آن می باشد.

  سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS[3] سیستمی قدرتمند و کارا می باشد که توانایی تحلیل، هم پوشانی، تلفیق، ذخیره، بازیابی، ترکیب و نمایش حجم انبوهی از اطلاعات را دارا می باشد. امروزه تکنیک های هم پوشانی به کمک رایانه به عنوان پاسخی به محدودیت های تهیه نقشه در روش های دستی و ترکیب مجموعه های بزرگ داده، توسعه بسیاری یافته اند. روشهای تصمیم گیری چند معیاره[4]در انتخاب مجموعه ای از گزینه های مدل تصمیم بر اساس وزنهای اهمیت و قیدهای تصمیم گیرندگان، بکار گرفته می شوند. روش تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر GIS را می توان به عنوان یک فرآیند انگاشت که داده های مکانی و غیر مکانی را به عنوان ورودی ترکیب و تبدیل کرده و تصمیم حاصل را به عنوان خروجی ارائه می دهد.

  سامانه های حمایت تصمیم گیری مکانی (SDSS)[5] سیستمهای کامپیوتری هستند که کلیه داده های مکانی، اطلاعات و قوانین تصمیم گیری را جهت کمک به تصمیم گیرندگان با هم ترکیب می کنند. این سیستم ها میان سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS و فناوری سیستم های حامی تصمیم گیری SDSS یک همبستگی منطقی جهت تشکیل یک حامی قدرتمند برای تصمیم گیری ایجاد می کنند.

  در این پژوهش با استفاده از GIS و با یکپارچه سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش تصمیم گیری چند معیاره AHP[6] زمینهای مناسب شهرک سازی با درنظر گرفتن معیارهای دخیل و وزن و اهمیت نسبی آنها و قیدهای مربوطه، با مطالعه موردی در شهر کرمان انجام می شود و در نهایت مناسبترین مناطق مشخص خواهند شد.

   

  1-2 بیان مسئله

  مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه است، فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی جامع مسکن و سایر نارساییهایی که در زیر ساختمان های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یکسو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سویی دیگر تأمین سرپناه در این کشورها را به شکلی پیچیده و چند بعدی درآورده است. مسلماً برای پاسخ به تقاضای فزاینده مسکن نه تنها به زمین، سرمایه، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی زیادی نیاز است، بلکه داشتن یک نظام برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی بین بخش مسکن و سایر بخشها و بین اجزا؛ به وجود آورنده مسکن (زمین، مصالح ساختمانی و ...) با تأسیسات زیربنایی، تسهیلات عمومی، خدمات اجتماعی، سیستم حمل و نقل و ... از طرف دیگر ضرورتی محض است (پورمحمدی، محمدرضا 1387).

  برای دستیابی به برنامه ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات مربوطه، روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، همینطور لازم است تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه در آینده بر اساس برنامه ریزیهای ملی، منطقه ای و شهری مورد مطالعه قرار گرفته، تأثیرات متقابل این تحولات در بخش مسکن و تأمین نیازهای سکونتی مورد پیش بینی قرار گیرد. سپس اهداف برنامه های مسکن باید در چارچوب ضوابط و استانداردهای تدوین شده معین شوند و برای حصول اهداف راهکارهای مناسب و روشهای علمی اتخاذ شود.

  از جمله مسائل عمده به ویژه در کشورهای جهان سوم، افزایش جمعیت بشری و احداث شهرک های جدید است. یکی از پارامترهای مهم در احداث شهرکهای جدید و توسعه شهرهای فعلی، مکانیابی مناطق می باشد. یکی از معضلات شهرکهای جدید چنین است که مکانیابی آنها به صورت صحیح انجام نشده است و همین امر سبب بروز مشکلاتی شده است که از جمله می توان به مجاورت مناطق انتخاب شده با : گسل ها، پستی بلندی های زیاد مناطق کوهستانی، گورستان، دور بودن از مرکز شهر، دور بودن از شبکه فاضلاب شهری، نداشتن راههای ارتباطی مناسب، نزدیک بودن به مناطق صنعتی و غیره اشاره کرد. مکانیابی سایت های احداث مسکن بدین دلیل بسیار مهم است که مکانی مناسب در فراهم آوردن سطح کیفی زندگی مطلوب بسیار مؤثر است. به طور مثال مکانیابی مناسب به رفع مشکلاتی همچون ترافیک، آلودگی هوا، هزینه های تأمین امکانات رفاهیاولیه کمک می کند. امروزه بر عموم متخصصان و مدیران شهری مشخص گردیده که مدیریت و اداره امور مختلف شهرها با ابزارهای سنتی سیار مشکل است و همچنین اهمیت سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) در برنامه ریزی و مدیریت شهری که توأم با گسترش سریع شهرها و افزایش سرسام آور اطلاعات که باید برای مدیریت شهری پردازش شوند، روشن شده است.

  امروزه همسو با GIS، علم سنجش از دور و تکنولوژی پردازش داده های ماهواره ای با امکان اخذ اطلاعات به روز و متنوع به طور گسترده جهت حل مشکلات مدیریتی به کار گرفته می شوند. روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، استفاده از مدلهای تصمیم گیری از طریق وزن دهی به معیارها می باشد. با استفاده از این روش، معیارها و زیر معیارها رتبه بندی می شوند و گزینه های مناسب برای مکانیابی انتخاب می شوند. بنابراین تکنولوژی RS[7] و GIS که بسیار جدید می باشند، یه کمک متخصصین آمده و اجازه داده که مشکل مکانیابی بهینه احداث مسکن را در زمانی کوتاه با دقت بالا و هزینه کم حل کند.

  1-3 ضرورت انجام پژوهش

  یکی از عوارض توسعه سریع شهرنشینی در جهان سوم، پیدایش پدیده کمبود زمین شهری و مبارزه برای بدست آوردن زمین است که رد مطالعات مربوط به جهان سوم مورد مطالعه قرار گرفته است به نظر برخی پژوهشگران،برجسته ترین اقدام سیاسی توده های شهری در بسیاری از شهرهای جهان سوم تصرف غیرقانونی زمین است. در شماری از کشورهای جهان سوم، اشغال غیرقانونی زمین آن چنان تشکیلات وسیعی یافته که مسئولان مجبورند آن را نادیده بگیرند و سرانجام با ساکنین سکونتگاه های غصبی (مفت آباد نشینان) مالکیت قانونی بدهند.

  مکانیابی مناسب زمین یکی از مهمترین عوامل ایجاد مسکن و به دلیل دارا بودن ماهیت چند وجهی، فرآیندی بسیار پیچیده است. مکانیابی فعالیتی است که قابلیت ها و توانی های یک منطقه یا ناحیه شهری را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی برای کاربدهای خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در کشور ایران مسئله مکانیابی مناسب مسکن از دیرباز به صورت سنتی بدون توجه به شاخص های مورد استفاده در مکانیابی صورت گرفته است.

  بررسی یکپارچه عوامل دخیل در انتخاب زمین مناسب و مدیریت آن در روشهای سنتی ضمن آنکه کاری طاقت فرسا خواهد بود، مسائلی را نیز به دلیل محدود بودن تحلیل های ذهنی به همراه دارد، بنابراین نظر به لزوم بررسی همه جانبه عوامل و معیارهای دخیل و افزایش منابع داده ای مرتبط با امر تصمیم گیری نیاز به سیستم  های کامپیوتری کارآمد بیش از پیش نمایان می شود. در این میان سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) این امکان را برای ما فراهم می کنند که در انتخاب های گزینه مناسب و بهینه کلیه معیارهای دخیل را به صورت یکجا و باهم درنظر بگیریم و ضمن تلفیق آن با سیستمهای آنالیز تصمیم گیری چند معیاره یا MCDAS[8] امکان تحلیلهای تناسب استفاده از زمین بطور سیستماتیک و کنترل شده فراهم می شود. یکی از روش های تصمیم گیری از طریق وزن دهی به معیارها، روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. با استفاده از این روش معیارها و زیر معیارها رتبه بندی می شوند و گزینه های مناسب برای مکانیابی انتخاب می شوند.

  1-4 سؤالات پژوهش

  سؤالاتی که انتظار می رود در پایان این پژوهش به آنها پاسخ داده شود به شرح زیر می باشد:

  1-4-1 استفاده از GIS تا چه اندازه می تواند منجر به انتخاب بهترین گزینه برای مکانیابی شهرکهای مسکونی گردد؟

  1-4-2 روشهای سنتی آزمون و خطا برای مکانیابی گزینه های مناسب زمین دارای چه مشکلاتی می باشند؟

  1-4-3 تلفیق AHP و GIS تا چه اندازه ما را در انتخابها همیاری می نماید؟

   

  1-5 فرضیات پژوهش

  در این پژوهش پیش درآمدهایی تجربی به منزله تصورهای منطقی و احتمالی پیش رو، مفروض شده است که به شرح زیر ارائه می گردد.

  1-5-1- سایت انتخابی صرفاً از میان زمینهای خالی و ساخته نشده انتخاب خواهد شد.

  1-5-2- روشهای سنتی کنونی و جاری که با آزمون و خطا همراه است در مکانیابی زمینهای مناسب، غیر سیستماتیک بوده و در لحاظ نمودن کلیه معیارهای دخیل جامعیت ندارد.

  1-5-3- GIS می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای بررسی یکپارچه و همه جانبه معیارهای دخیل در مکانیابی بسیار مؤثر واقع شود.

  1-5-4- روند فعلی انتخاب زمینهای مناسب سکونت بعضاً منجر به انتخاب سایت های ناکارآمد و بدون صرفه و توجیه اقتصادی گردیده است.

  1-5-5- استفاده از روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره سلسله مراتبی (AHP) در انتخاب بهترین گزینه های مکانیابی بسیار مؤثر واقع خواهد شد.

  1-6 اهداف پژوهش

  این پژوهش بر آن است که مکانیابی مناسب زمین های بایر جهت شهرک سازی و ارائه نمودن معیارهای ارزشی دخیل در مکانیابی مناسب زمین برای شهرک سازی از روش های سیستماتیک و قدرتمند در تصمیم گیری یکپارچه استفاده نماید و با تلفیق روش تصمیم گیری چند معیاره AHP و مؤلفه های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)یک روش مکانیزه جهت نیل به انتخاب بهترین گزینه برای مکانیابی زمین های بایر (در مقابل روش سنتی آزمون و خطا) جهت شهرک سازی در کل کشور بکار گرفته شود را ارائه نماید.

  فصل دوم: پیشینه تحقیق

   

  2-1سابقه و پیشینه تحقیق

  مکانیابی به روشهای مختلفی انجام شده است. روشهای سنتی مکانیابی مشکلات زیادی اعم از زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و غیره با خود بهمراه داشته است. امروزه با استفاده از روشهای مکانیابی پیشرفته GIS بسیاری از مشکلات روشهای سنتی یا به عبارتی روشهای آزمون خطا کاسته شده است.

  2-1-1 روشهای سنتی

  برای داشتن یک تصمیم گیری بهتر جهت انتخاب سایتهای مناسب سکونت، جمع آوری و تحلیل اطلاعات، درباره ی پارامترهای مختلفی مانند نوع خاک، شیب، میزان آب موجود، زمین در دسترس، نزدیکی به جاده و نزدیکی به شبکه فاضلاب، دور بودن از مناطق صنعتی و ... مورد نیاز است.

  اغلب روشهای متداول که امروزه در ایران برای انتخاب سایتهای مسکونی بکار گرفتهمی شود روشهای دستی است که عموماً بسیار زمان بر و طاقت فرسا است. با توجه به این واقعیت که اطلاعات مربوطه عموماً در فرمت داده های متغیر و مقیاسهای مختلف در دسترس هستند بنابراین یک نیاز اساسی است که از ابزارها و فناوریهای مدرن مانند GIS در این امر استفاده کنیم.

  انتخاب سایت های مسکونی نیازمند قیدهای متعددی برای حفظ ساکنین از خطرات متفاوت می باشد. به عنوان مثال سایت انتخاب شده نباید از اراضی پست انتخاب شود. شیب زمین خیلی زیاد نباشد، جهت جغرافیایی مناسب باشد و مانند اینها، از یک طرف با افزایش این قیدها و زیاد شدن تعداد عواملی که بایستی در انتخابسایتهای مسکونی درنظر گرفته شود و از طرف دیگر زمان بر بودن روشهای سنتی و دستی و کاهش دقت به علت جنرالیزه کردن های ضروری و حذف کردن و صرف نظر کردن های لازم در آن امروزه ضرورت استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و  نوین مانند سامانه اطلاعات جغرافیایی بیش از پیش احساس می شود.

  Abstract

   Due to population growth, today there is an urgent need to build the small cities. Locating and allocating the necessary land is an important step to satisfy this good. But in most of the time this step has been done in traditional way which is the "Test and Error". In order to allocate the most suitable land for construction the small cities, many criteria such as: slope, aspect, elevation, etc should be considered. In this case, we are facing with massive amounts of raw data. There are, to use all different kind of data, it is necessary to apply various analysis methods, particularly, multi-criteria decision making method based on GIS. In this research, we are facing with two distinct parts; the first includes data collection and pre-processing, modeling, transformation and map production. The second part consists of determining the criteria and their prioritization and weighting, combination of these two parts is the base of this research to find out tow best location. Nowadays, these methods are use under the "Spatial Decision Support System (SDSS)" subject. The "SDSS" is a computerized system in which the spatial data are combined based on the associated weight and produce a final map of best location. In This research, the Analytical Hierarchy Process was used to associates a weight to each layers using Expert Choice software. Then all layers were combined based of sum weighted and different regions for our goal were identified.

   

  Keywords: Locating, GIS, AHP

 • فهرست:

  چکیده 2

  فصل اول: کلیات پژوهش.... 2

  1-1 مقدمه. 2

  1-2 بیان مسئله. 2

  1-3 ضرورت انجام پژوهش... 2

  1-4 سؤالات پژوهش... 2

  1-5 فرضیات پژوهش... 2

  1-6 اهداف پژوهش... 2

  فصل دوم: پیشینه تحقیق.. 2

  2-1سابقه و پیشینه تحقیق.. 2

  2-1-1 روشهای سنتی.. 2

  2-1-2 مروری بر روشهای مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل تناسب استفاده از زمین  2

  2-1-2-1 هم پوشانی به کمک رایانه. 2

  2-1-2-2 روشهای هوش مصنوعی.. 2

  2-1-2-3 تکنیک های منطق فازی.. 2

  2-1-3 تحقیقات مرتبط.. 2

  2-1-4 جمع بندی نظرات... 2

  2-1-5جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 2

  2-2 سیستم  های اطلاعات مکانی(GIS) و نقش آن در مکانیابی.. 2

  2-2-1  GISو ضرورت بکارگیری آن در مکانیابی اراضی.. 2

  2-2-2 مکانیابی و معیارهای مطلوبیت مکانیابی اراضی.. 2

  2-3 روشهای تحلیل تصمیم گیری چند معیاره مکانیابی SMCDA.. 2

  2-3-1 روش تصمیم گیری چند معیاره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) 2

  2-3-1-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 2

  2-3-1-2 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 2

  2-3-1-3 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  در یک نگاه 2

  2-3-1-3-1 ساختن سلسله مراتبی.. 2

  2-3-1-3-2 محاسبه وزن. 2

  2-3-1-3-3 سازگاری سیستم. 2

  2-3-2 مشکلات پیاده سازی MCDM در GIS. 2

  فصل سوم:  مواد و روشها 2

  3-1 منطقه مورد مطالعه. 2

  3-2 داده ها 2

  3-2-1 داده های مورد نیاز و منابع گردآوری آنها: 2

  3-3 روش تحقیق.. 2

  3-3-1 مراحل روش تحقیق.. 2

  فصل چهارم: نتایج و  بحث... 2

  4-1 نتایج.. 2

  4-1-1 وارد کردن داده های اولیه. 2

  4-1-2 ایجاد نقشه های رستری و کلاسه بندی.. 2

  4-1-3 کلاسه بندی مجدد لایه ها 2

  4-1-4  وزندهی لایه های نقشه ای معیار. 2

  4-1-5 تهیه نقشه معیار نهایی.. 2

  4-2 بحث... 2

  4-2-1 تحلیل نقشه های معیار نهایی بدست آمده 2

  4-2-2 تفسیر نتایج حاصله مکانیابی شده 2

  4-2-3 ارزیابی نتایج.. 2

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 2

  5-1 نتیجه گیری.. 2

  5-2 پیشنهادات... 2

  فهرست منابع: 2

  Abstract 2

   

  منبع:

  .احمدی، سربرز، 1390. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان مکانیابی اراضی مناسب و ارزیابی سایتهای انتخاب شده برای طرح مسکن مهر با استفاده از GIS(مطالعه موردی شهر سنندج)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
  [2]. اصغرپور، محمدجواد، 1383. تصمیم گیری چندمعیاره، انتشارات دانشگاه تهران

  [3]. بابایی اقدم فریدون، آزادی مبارکی محمد، مددی عقیل، 1390. مدلسازی محلات مسکونی مناسب شهر اردبیل به روش AHPدر محیط GIS، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ،سال22،شمارهپیاپی 44،شماره4، صص 179-196

  [4].پرهیزکار اکبر، غفاری گیلانده عطا، 1385. سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصمیم چندمعیاری، انتشارات سمت

  [5]. پورمحمدی، محمدرضا، 1387. برنامه ریزی مسکن، انتشارات سمت

  [6]. سنجری سارا، سعادت یار امید، 1378. پروژه های کاربردی GIS، انتشارات عابد

  [7]. سنجری، سارا، 1390. راهنمای کاربردی ARCGIS 10، انتشارات عابد

   [8]. قدسی پور، سید حسن، 1384. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  [9]. کرمی وحید، عبادی حمید، احمدی سلمان، 1387. مدلسازی مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده از GISبا تاکید بر روشهای وزندهی و تلفیق لایه ها، دانشکده فنی دانشگاه تبریز، شماره 3 پیاپی 56،صص 11-21

   [10]. متکان علی اکبر، شکیبا علیرضا، پورعلی سید حسین، نظم فر حسین، 1387. مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسامد با استفاده از GIS(شهر تبریز)، مجله علوم محیطی سال ششم،شماره دوم، صص 121-132

  [11]. مشکینی ابوالفضل، الیاس زاده سید نصرالدین، ضابطیان الهام، 1391. ارزیابی مکانیابی پروژهای مسکن مهر با رویکرد کالبدی-زیست محیطی با استفاده از مدل سلسله مراتب AHP، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری، شماره دوم

  [12]. مهدی پور فاطمه، سعدی مسگری محمد، 1385. الگویی برای مکانیابی متدهای تصمیم گیری چندمعیاره در GIS، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

  [13] P.A. Burrough, P.F.M. van Gaans, R.A. MacMillan, High-resolution landform classification using fuzzy k-means. 2001. Fuzzy Sets and Systems, Volume 113, Issue 1, 1 July 2000, Pages 37–52

  [14] Peter Fisher, 2000. Sorites paradox and vague geographies, Fuzzy Sets and Systems, Volume 113, Issue 1, 1 July 2000, Pages 7–18

  [15] Hong Jiang, J. Ronald Eastman. 2010. Application of fuzzy measures in multi-criteria evaluation in GIS. International Journal of Geographical Information Science. pages 173-184

  [16] Javaheri H, Nasabadi T, Jafarian M H, Rowshan G R, Khoshnam H, 2006. Site selection of municipal solid landfills using analytical hierarchy process method in a geographical information technology environment in Giroft, Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng., 2006, Vol. 3, No. 3, pp. 177-184

  [17] Khwanruthai B, Yuji M, 2011. Site Suitability Evaluation for Ecotourism Using GIS & AHP: A Case Study of Surat Thani Province, Thailand, Procedia Social and Behavioral Sciences 21 (2011) 269–278

  [18] PA Koen, GM Ajamian, S Boyce, A Clamen, E Fisher, S Fountoulakis, R Seibert. 2002. Fuzzy front end: Effective methods, tools, and techniques. Book

  [19] Koc san D, san B T, Helvaci M, Eker Z, 2013. Multi-Criteria Decision Analysis integrated with GIS and remote sensing for astronomical observatory site selection in Antalya province, Turkey,Advances in Space ResearchVolume 52, Issue 1, Pages 39–51

   [20] IL McHarg, L Mumford. 1969, Design with nature. Book

  [21] Malczewski, J, 1999. GIS and Multicriteria Decision analysis. Book

  [22] Malczewski, J, 2004. GIS – based land-use suitability analysis: a critical overview, progress in planning 62, Elsevier, page 3-65

  [23] Malczewski, J, 2006. Integrating multi criteria analysis and geographic information systems: the ordered weighted averaging (OWA) approach, Int j. Environmental Technology and Management, vil. 6, nos. 1/2, pp. 7-19

  [24] Mevlut U, 2013. GIS-based solar farms site selection using analytic hierarchy process (AHP) in Karapinar region, Konya/Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 28,  Pages 11–17

   [25] Saaty, T.L, 1980. The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York, pages 20-

   [26] L.A. Zadeh,1968. Fuzzy algorithms, Information and Control, Volume 12, Issue 2, February 1968, Pages 94–102


موضوع پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), نمونه پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), جستجوی پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), فایل Word پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), دانلود پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), فایل PDF پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), تحقیق در مورد پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), مقاله در مورد پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), پروژه در مورد پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), پروپوزال در مورد پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), تز دکترا در مورد پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), پروژه درباره پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان ), رساله دکترا در مورد پایان نامه مکان یابی اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی با استفاده از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره AHP ( مطالعه موردی شهر کرمان )

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی چکیده رشد ناموزون و توسعه غیراصولی شهری به علت عدم تناسب بین کاربری های مختلف شهری و نبود مدیریت واحد شهری، باعث مشکلاتی در سیستم شهری در منطقه سه (در محدوده میدان ونک) گردیده است. در این منطقه عدم ایجاد پارکینگ های کافی هم زمان با توسعه معابر و کاربری های شهری، باعث معضلاتی در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده موضوع دسترسی به خدمات شهری از جمله مسائل مهمی است که ابعاد گوناگون امور شهری را تحت تأثیر قرار می دهد. خدمات بهداشتی- درمانی نمونه ای از این دسته است که الزام در دسترسی مناسب به آن ها برای تمامی افراد ضروری می باشد. تصمیم گیری برای مکانیابی مراکز خدمات بهداشتی - درمانی از جمله بیمارستان نه ...

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ ی سنجش‌ از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینه پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه بسیار مهم است. برنامه‌ریزی شهری از طریق وضع استانداردها و ضوابط و مقررات مربوطه سهم قابل‌توجهی در کاهش خسارات جانی و مالی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده گسل‌ های بزرگ و فعال واقع در شرق شهر میناب از مهم‌ترین عوامل تکتونیکی منطقه محسوب می‌شوند که در سال‌های گذشته زلزله‌های متعدد و شدیدی را به وجود آورده است و فعالیت آنها در آینده ممکن است خسارات سنگینی را به بار آورد. لذا شهر میناب و بویژه بافت فرسوده آن از ریسک‌پذیری بالایی در مقابل ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چکیده بطورکلی زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه­های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. در عین حال آسیب­پذیری شهر تأثیر مستقیمی در تلفات انسانی ناشی از بحران دارد و آسیب پذیری ناشی از زلزله اصولاً در نتیجه ساخت و ساز­های بی­رویه در حریم گسل­ها، عدم رعایت ...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و ... گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیای طبیعی_ ژئومورفولوژی در برنامه­ ریزی محیطی چکیده شهر در محیط جغرافیایی نه بر اساس ظرفیت و امکانات بلکه بر اساس اضطرار و ضرورت­ها گسترش پیدا می­کند. این مساله در شهرهای امروزی به شدت به­چشم می­خورد نکته­ی قابل توجه آنکه شهر باید در هماهنگی تمام با قرارگاه طبیعی خود قرار بگیرد و ضروری است که انسان بتواند با بستر زمین یک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع وصحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی راتحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. یکی از اقداماتی که جهت مدیریت بحران صورت می گیرد ...

ثبت سفارش