پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین

word 1 MB 30520 165
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۲۱,۴۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

  چکیده

  دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر برخی از بافت های بدن از جمله قلب، کبد، کلیه و دستگاه عصبی می باشد. اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین در موش های صحرایی نر بود. 72 سر موش صحرایی نر با نژاد ویستار بطور تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه­ تمرین خود به 3 و 6 هفته­ای تقسیم شد. برنامه تمرینی شامل دویدن روی نوارگردان به مدت 54-25 دقیقه در روز با سرعت 20-15 متر در دقیقه، 5 جلسه  در هفته و  به مدت 3 و 6 هفته بود. در پایان دوره تمرینی موش­های گروه کنترل و تمرین مجدداً بطور تصادفی به زیر گروه­های دوکسوروبیسین (mg/kg10 و mg/kg20) و سالین(9/0 درصد) تقسیم شدند. هر دو تزریق 24 ساعت پس از آخرین جلسه­ی تمرین انجام شد و 24 ساعت پس از آن موش­ها کشته شدند. سطوح فاکتور های رشدی و التهابی از طریق روش الایزا اندازه­گیری شدند. داده­ها با روش آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی(LSD) در سطح 05/0 P≤  تحلیل شد. القای دوکسوروبیسین(10 و 20 میلی­گرم بر کیلوگرم) منجر به عدم تعادل شاخص­های رشدی و التهابی در کبد شد. 3 منجر با افزایش معنادارIGF-1  و تمرین 6 هفته منجر به کاهش معنادار IGF-1، افزایش معنادار IGFBP-3و IGFBP-3/IGF-1  در مقایسه با گروه کنترل+سالین شد. با وجود این، پس از 3 هفته تمرین هوازی و تزریق DOX (10 و 20 میلی­گرم بر کیلوگرم)، تمام شاخص ها افزایش و کاهش غیر معناداردر دوز 10 و کاهش معنادار در IGF-1 ،IGF-1/IGFBP-3 و IFN-γ در مقایسه با گروه کنترل+دوکسوروبیسین 10 و یا 20 میلی­گرم بر کیلوگرم  مشاهده شد. و همچنین، پس از 6 هفته تمرین هوازی و تزریق DOX (10 و 20 میلی­گرم بر کیلوگرم)، به ترتیب کاهش معناداری در IGF-1 و IGF-1/IGFBP-3 و افزایش معنادار در IGFBP-3 و کاهش معناداری در IGF-1 و IGF-1/IGFBP-3 و IFN-γ در مقایسه با گروه کنترل+دوکسوروبیسین 10 و یا 20 میلی­گرم بر کیلوگرم  مشاهده شد. از سوی دیگر، تفاوت معناداری بین درمان با دوکسوروبیسین10 و 20 میلی­گرم بر کیلوگرم وجود نداشت . نتایج پیشنهاد می­کند که حفاظت کبدی ناشی از تمرین ورزشی مزمن در موش­های درمان شده با DOX، با ایجاد تعدل در فاکتورهای رشدی و التهابی همراه است.

  -1. مقدمه

  سرطان یک مشکل عمده بهداشت عمومی در ایالات متحده و بسیاری از مناطق دیگر جهان است. یکی از 4 مرگ و میر در ایالات متحده ناشی از سرطان است. انجمن سرطان آمریکا هر ساله تعداد موارد جدیدی از سرطان و مرگ و میر را در ایالات متحده تخمین می زند و در سال جاری و با جمع آوری داده های اخیر در بروز سرطان، در مجموع 1،638،910 موارد جدید سرطان و 577،190 مرگ و میر ناشی از سرطان در ایالات متحده در سال 2012 رخ داده است. در طول 5 سال اخیر میزان شیوع سرطان در مردان کاهش یافته است (تا 6/0 درصد در سال) و در زنان پایدار بود، در حالی که میزان مرگ و میر سرطانی 8/1درصد در سال در مردان و 6/1 درصد در سال در زنان کاهش داشته است . دوکسوروبیسین داروی شیمی درمانی است که برای درمان بسیاری از انواع مختلف سرطان بکار می رود. نام دیگر آن آدری مایسین (Adriamycin)  و از خانواده آنتی بیوتیک های آنتراسایکلین بوده و از باکتری استرپتومایسس ساخته می شود ]2[. اعتقاد بر این است که استرس اکسیداتیو و تشکیل رادیکالهای آزاد، که  شامل واکنش دوکسوروبیسین با آهن است،  نقش حیاتی در مکانیسم سمیت دوکسوروبیسین بازی می کند.  دوکسوروبیسین به طور قابل توجهی برای بسیاری از بافت ها و ارگان ها سمی است، اما مسمومیت قلبی و کبدی آن از عوامل محدود کننده این دارو در درمان سرطان می باشد ]137[. از اینرو اتخاذ هرگونه استراتژی غیردارویی از جمله فعالیت منظم هوازی می تواند تاثیر قابل توجهی بر جلوگیری از  مشکلات متعدد در دستگاههای بدن داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال یافتن استراتژی برای تخفیف عوارض جانبی ناشی از مصرف دوکسوروبیسین می باشد و در این راستا به بررسی اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی متعاقب سمیت کبدی ناشی از القای دوزهای مختلف این دارو می پردازد.

  1-2. بیان مسأله

  بر طبق گزارش انجمن بهداشت آمریکا 6/7میلیون نفر بر اثر سرطان در سال ۲۰۰۷ مرده‌اند. از اینرو در سال های اخیر، تلاش های گسترده ای از سوی محققان برای درمان و یا کاهش سرعت رشد سلول های سرطانی انجام شده است. دوکسوروبیسین(DOX)[1] یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) [3،28،46،132،167،172]است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود[4]. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر برخی از بافت های بدن از جمله قلب، کبد، کلیه و دستگاه عصبی می باشد. اعتقاد بر این است چندین مکانیزم ملکولی از جمله تولید گونه های اکسیژنی فعال[2] (ROS) [138،5،47،174] و تحریک مرگ سلولی[3] (آپوپتوزیس) [57،92] نقش محوری را در  این فرایند سمیت سلولی ایفا می کنند. در همین راستا، تلاش های قابل توجهی از سوی محققان حیطه های پزشکی[46،132،172] و ورزشی[3،4،167،93] برای گسترش استراتژی هایی جهت جلوگیری از سمیت ناشی از DOX بویژه در بافت قلب انجام شده است. بابایی و همکاران[132] در مطالعه ای اثر حفاظتی مورفین را در سمیت قلبی ناشی از DOX گزارش دادند. محققان دیگر نیز اثر حفاظتی تترادرین[4] و آمیفوستین[5] را در برابر آسیب قلبی و سمیت قلبی ناشی از DOX نشان دادند[46،172].در حالی که مطالعات معدودی در زمینه اثر سمی DOX در بافت کبد انجام شده است.

            محققان شاخص های متعدد مرتبط با رشد و گسترش سلول های سرطانی را مورد بررسی قرار دادند. دستگاه IGF نقش حساسی را در تکثیر سلول ها بازی می کند. آن شامل IGF-1 و IGF-2 و خانواده هایی از پروتئین های متصل به IGF (IGFBP ) است که به طور تخصصی به IGF متصل می شوند ]178[. مطالعات انجام شده حاکی از آن است بد تنظیمی IGFBP در عوارضی از قبیل نرو بلاستوما[6], نفرو بلاستوما [7] و لکومیا لنفو بلاستیک حاد [8] رخ می دهد]178[. بنابرین شواهد روبه رشدی وجود دارد که نشان می دهد دستگاه IGF به عنوان یک پنل از مارکرهای توموری برای تشخیص هیستولوژیکی در بیماری های مختلف مرتبط با سرطان به کار می رود. در همین راستا، گزارش شد که  فاکتور رشد شبه انسولین[9] (IGF-1 ) و پروتئین-3 متصل به IGF[10]IGFBP-3)) و پروتئین-1 متصل به  IGF[11]  IGFBP-1 )) متصل به IGF با افزایش خطر سرطان سینه در زنان پیش از یائسگی همراه هستند ]133[. اخیرا نتایج حاصل از آنالیز ١۷ مطالعه انجام شده در این زمینه نشان می دهد که سطوح IGF-1  صرف نظر از وضعیت یائسگی به طور مثبتی با گیرنده استروژن مرتبط است ]132[.با این وجود این موضوع مشخص نشده که آیا اجرای تمرین ورزشی می تواند سطوح IGF-1 و پروتئین های متصل به آن را تحت تاثیر قرار دهد.  بعلاوه، این موضوع مشخص نیست که القای DOX با دو دوز 10 و 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن چه تاثیری  بر این فاکتورهای رشدی در بافت کبد دارد و اینکه آیا اجرای 3 و 6 هفته تمرینات هوازی در قبل از القای این دوزها می تواند بر روند تغییرات این شاخص ها اثر بگذارد؟. علی رغم موارد مذکور اگرچه در زنان جوان مشخص شده که انجام تمرینات قدرتی باعث کاهش IGF-1 می شود  ]139[ . اما مطالعات طولی بسیار ناچیزی در خصوص اثرات تمرینات پروتئین های IGF-1 وجود دارد . ما فرض می کنیم که انجام تمرینات ورزشی باعث کاهش IGF-1، افزایش سطوح پروتئین های متصل به آن و کاهش نسبت IGF-1 به IGFBP-3 و در همین راستا باعث کاهش خطرات مرتبط با سرطان خواهد شد.

         همچنین گزارش ها حاکی از آن است التهاب از طریق سازوکارهایی از قبیل تولید سایتوکین ها و عوامل رشدی و تولید ROS و توید گونه های نیتروژنی فعال[12] (RNS) ممکن است در زایش سلول های سرطانی نقش داشته باشد[58] .از سوی دیگر محققان گزارش دادند اجرای فعالیت بدنی به شیوه مناسب باعث مهار شاخص های التهابی  ناشی از بیماری های مزمن از قبیل اینترلوکین ها و اینترفرون گاما  می شود  و از این طریق باعث حفظ و برگشت هموستاز دستگاه های مختلف بدن می شود. با این وجود، اثر پیشگیرانه دوره های مختلف تمرینی(3 و 6 هفته) بر تغییرات  به ویژه به دنبال القای DOX و استرس اکسایشی و سمیت قلبی ناشی از آن تاکنون بررسی نشده است. بر این اساس، مطالعه حاضر به دنبال بررسی سئوالات اساسی ذیل است:

  اجرای 3 و 6 هفته تمرین هوازی دویدن روی نوارگردان در قبل از القای DOX با دوزهای 10 و 20 میلی گرم با ازای هر کیلوگرم وزن بدن چه تاثیری بر  فاکتورهای رشدی از قبیل IGF-1، IGFBP-1 و IGFBP-3 و نسبت IGF-1 به IGFBP-3 در بافت کبد موش های صحرایی نر دارد؟

  اجرای این دو عامل یعنی تمرینات منظم هوازی و القای DOX  چه تاثیری بر اینترلوکین 10(IL-10)  و اینترفرون گاما(INF-γ)بعنوان مارکرهای التهابی دارد؟

   

   

  1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

  در دهه گذشته ، الگوی بیماری در کشورهای در حال توسعه تغییر کرده است و از بیماریهای واگیر به غیر واگیر مثل دیابت ، پر فشار خونی و سرطان تغییر کرده است. سرطان بیماری‌ای است که در آن سلول‌های بدن در یک تومور بدخیم به طور غیر عادی تقسیم و تکثیر می‌شوند و بافت‌های سالم را نابود می‌کنند. علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتمال دارد عوامل ژنتیکی یا عوامل بیرونی از قبیل ویروس و مواد سرطان زا، استرس و التهاب های مزمن و همینطور عدم تعادل مدافعان ضداکسایشی در دستگاه های مختلف بدن از جمله آن دسته از دستگاه هایی می شود که همواره پدیده ایسکمی و ریزش مجدد جریان خون را تجربه می کنند، در بروز آن درگیر باشند. از سوی دیگر مطالعات در دهه های اخیر نشان می دهد دوکسوروبیسین (DOX) بعنوان یک داروی بسیار موثر در درمان انواع سرطان ها، دارای اثر سمی جدی بر برخی دستگاه های بدن از جمله قلب، کبد، کلیه و مغز است. از اینرو اتخاذ هرگونه استراتژی غیردارویی از جمله فعالیت منظم هوازی می تواند تاثیر قابل توجهی بر جلوگیری از  مشکلات متعدد در دستگاههای بدن داشته باشد.

  DOX      بطور گسترده ای در شیمی درمانی بدلیل تاثیر آن در مبارزه با طیف گسترده ای ازسرطان ها استفاده می شود. با وجود استفاده گسترده بالینی، مکانیسم عمل DOX همچنان مورد بحث قرار دارد. شواهد از این امر که این دارو می تواند شمشیر دو لبه باشد، حمایت می کند. در واقع صدمه به بافت های غیر هدف در درمان انواع سرطان ها، با محدود کردن دوزهای درمانی DOX و کاهش کیفیت زندگی بیماران در طی و بعد از درمان با آن همراه است. اگرچه قلب بافت اصلی است که با DOX سمی می شود، با این حال این داروی ضد سرطان بر سایر ارگان ها مانند مغز، کلیه و کبد نیز تاثیر می گذارد. تحقیقات نشان داده اند که DOX موجب استرس اکسیداتیو شده که از این طریق نقش مهمی در کاردیومیوپاتی و سمیت کبدی بازی می کند [29].

        علاوه بر آن سمیت سلولی ناشی از DOX از طریق جفت شدن این دارو با سیتوکاین اینترفرون گاما بالا می رود. از طرفی زون کلر در تحقیقی از IGF و IGFBP به عنوان شاخص های تشخیص برای رشد تومورها معرفی کردند. این محققان اظهار داشتند این فاکتورها نقش محوری در تشکیل تومور(تورموژنز) دارند. اطلاعات اپیدمیولوژی نشان می دهد که خطر ابتلا به سرطان با سطوح بالای IGF_1 همراه است. با توجه به اینکه عدم تنظیم دستگاه IGF می تواند باعث ایجاد مشکلاتی در الگوی صحیح عملکرد برخی بافت ها شود لذا به نظر میرسد IGF و پروتئین های متصل به آن به عنوان شاخص های توموری جدید برای تشخیص و ارزیابی سرطان سودمند باشد.  یان شی و همکاران نیز  IGF-1را به عنوان یک عامل بالقوه میتوژن برای انواع مختلف سلول ها از جمله سلول های سرطانی گزارش دادند این درپژوهشی با هدف تعیین اثر IGF بر روی مرگ سلولی ناشی از عوامل سمی از قبیل دگزوروبیسین (DOX) در موش ها و مکانیزم های درگیر بررسی نمودند. نتایج تحقیق نشان داد که سطوح IGF به طور معنا داری مرگ سلولی و آپوپتوزیس (مرگ برنامه ریزی شده ) را در سلول های درمان شده با دگزروبیسین را مهار کرد. این محققان نتیجه گیری کردند که IGF_1 در سلول های موش های MCLM در برابر مرگ ناشی از عوامل مسمومیت سلولی محافظت می کند]178،175 [.  علیرغم موارد فوق تحقیقی با دیدگاه نقش پیشگیرانه فعالیت بدنی در مهار اثرات جانبی داروهای ضدسرطانی بر شاخص های مذکور انجام نشده است، این در حالی است که ورزش به عنوان یک رویکرد درمانی مفید برای حفظ و یا بالا بردن کیفیت زندگی بیماران سرطانی که تحت شیمی درمانی قرار گرفته اند، پذیرفته شده است.

         لذا با توجه به سوالات فراوانی که درباره تاثیر ورزش بر سمیت ناشی از DOX وجود دارد با نگاهی به پیشینه تحقیق جای خالی تحقیقات تجربی که به مطالعه اثر تمرین هوازی کوتاه و میان مدت قبل از القای DOX بر مسمویت کبدی بپردازند را نشان می دهد. بنابراین هم از حیث موضوع در حوزه تمرین و فعالیت بدنی و هم از جنبه بهداشت و سلامت از نوآوری برخوردار بوده و از موضوعات جدید و بدیع به شمار می رود. و در پایان اندازه گیری IGF-1، IGFBP-1 و IGFBP-3 به عنوان فاکتورهای حفاظتی و اینترلوکین 10(IL-10)  و اینترفرون گاما(INF-γ) به عنوان مارکرهای التهابی اطلاعات دقیق تری را برای بررسی اثرات تمرین هوازی قبل از القای دوزهای مختلف DOX در اختیار خواهد گذاشت. 

  1-4. اهداف پژوهش:

  1-4-1. هدف کلی

   هدف از این پژوهش، مطالعه اثرات 3 و 6 هفته تمرین هوازی دویدن روی نوارگردان در قبل از القای DOX با دوزهای 10 و 20 میلی گرم با ازای هر کیلوگرم وزن بدن بر  فاکتورهای رشدی(IGF-1، IGFBP-1 ، IGFBP-3 و نسبت IGF-1 به IGFBP-3) و  همچنین فاکتورهای از قبیل IL-10  و INF-γدر بافت کبد موش های صحرایی نر است.

   

  [1]- Doxorubicin

  [2]- Reactive Oxygen Species

  [3]- Apoptosis

  [4]- Tetradrine

  [5]- Amifostine

  [6]-Neuroblastoma

  [7]-Nephroblastoma

  3- Acute lyphoblasticleukaemia

  [9]-Insulin-like growth factor

  [10]-IGF binding protein 3

  [11]-IGF binding protein 1

  [12]-Reactive Nitrogen species)RNS(

  Abstract

  Doxorubicin (DOX) is an anthracycline antibiotic that is widely used as an anticancer agent. However, the clinical use of DOX is limited due to its cardiotoxic side effects. Few studies have assessed pretreatment effects of chronically exercise against doxorubicin-induced cardiotoxicity. The aim of this study was to investigate the effect of 3 and 6 weeks of aerobic training on doxorubicin induced apelin changes with various dosages in male rats. Seventy-two Wistar male rats were randomly assigned to control and trained groups. Training group in turn was divided into 3 and 6 weeks. Training program included treadmill running between 25 to 54 min/day and 15 to 20 m/min, 5 days/week for 3 and 6 weeks. At the end of the exercise training protocol, rats from the control and trained groups were again randomly separated into subgroups; the DOX (10, 20 mg.kg-1 i.p) and salin (0.9% NaCl i.p) treatment. Both treatments were carried 24 h after the last exercise bout and animals were sacrificed 24 h after DOX and placebo injections. Levels of growth factors and inflammatory markers were measured by ELISA method  . One-way ANOVA and Tukey test data (LSD) at the 05/0 P ≤ analyzed. Induction of doxorubicin (10 and 20 mg) resulted in an imbalance of growth indices, and inflammation in the liver. 3 weeks led to a significant increase in IGF-1 and 6 weeks practice leads to a significant reduction in IGF-1, IGFBP-3 and IGFBP-3/IGF-1 significant increase compared with the control + saline. However, after 3 weeks of aerobic exercise and injection of DOX (10 and 20 mg kg), all indicators increase and decrease the dose 10 and a significant decrease in IGF-1, IGF-1/IGFBP-3 and IFN-γ compared with the control+ doxorubicin group, there were 10 or 20 mg kg. Also, after 6 weeks of aerobic exercise and injection of DOX (10 and 20 mg kg), respectively, a significant decrease in IGF-1 and IGF-1/IGFBP-3 And a significant increase in IGF-1 and IGFBP-3 and decreased IGF-1/IGFBP-3 and IFN-γ compared with a control+ doxorubicin group of 10 or 20 mg kg was observed. On the other hand, no significant difference between treatment with doxorubicin was 10 and 20 kg. The results suggest that chronic exercise in protecting the liver from mice treated with DOX, growth factors and inflammatory markers are associated with the counterbalance.

   

   

   

  Key words: cancer, doxorubicin, aerobic exercise, liver toxicity, growth factors and inflammatory

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                       صفحه

  فصل اول

  1-1. مقدمه. 2

  1-2. بیان مسأله. 3

  1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش..... 6

  1-4. اهداف پژوهش: 9

  1-4-1. هدف کلی... 9

  1-4-2.اهداف ویژه 9

  1-5. فرضیه‌های پژوهش..... 9

  1-6. تعریف واژهها و اصطلاحات پژوهش..... 10

  فصل دوم

  2-1. مقدمه. 14

  2-2.  مبانی نظری پژوهش..... 14

  2-2-1. آنتراسایکلینها و تاریخچه. 14

  2-2-2. دوکسوروبیسین به عنوان یک عامل درمانی... 17

  2-2-3. سمیت ناخواسته دوکسوروبیسین... 20

  2-2-4. سمیت ناخواسته دوکسوروبیسین در کبد.. 23

  2-2-5 .آناتومی و فیزیولوژی بافت کبد.. 26

  2-2-6.سرطان در کبد.. 28

  2-2-7. مکانیزم التهاب در سرطان.. 29

  2-2-8. ساختار و فیزیولوژی فاکتورهای التهابی... 31

  2-2-8-1.  اینتر لوکین 10 (IL-10). 31

  2-2-8-2. اینترفرون گاما (IFNγ). 33

  2-2-9. دستگاه رشدی... 35

  2-2-10. پروتئینهای متصل شونده به IGF.. 41

  2-3. پیشینه پژوهش..... 43

  2-3-1. مطالعات دوکسوروبیسین در حیطه غیر ورزشی و ورزشی... 43

  فصل سوم

  3-1. مقدمه. 56

  3-2. روش پژوهش..... 56

  3-3. آزمودنی های پژوهش..... 56

  3-4. متغیرهای پژوهش..... 59

  3-4-1. متغیرهای مستقل... 59

  3-4-2. متغیر وابسته. 59

  3-5. تغذیه و محیط نگهداری حیوانات: 59

  3-6. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش: 60

  3-7. برنامه تمرینی آزمودنیها 61

  3-8. نحوه تهیه و تزریق دوکسوروبیسین... 63

  3-9. بافت برداری و آنالیز آزمایشگاهی... 64

  3-10. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.... 65

  فصل چهارم

  4-1. مقدمه. 67

  4-2. تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی... 67

  4-2-1. فاکتور شبه انسولین  (IGF-1). 67

  4-2-2. پروتئین -1 متصل به IGF-1 (IGFBP-1). 70

  4-2-3. پروتئین-3 متصل به IGF (IGFBP-3). 73

  4-2- 4. نسبت IGF-1 بهIGFBP-3.. 75

  4-2-5.  اینترفرون گاما 78

  4-2-6. اینترلوکین 10(IL-10). 80

  4-3. آزمون فرضیه های پژوهش..... 82

  4-3-1. آزمون فرضیه اول.. 83

  4-3-2. آزمون فرضیه دوم. 85

  4-3-3. آزمون فرضیه سوم. 86

  4-3-4. آزمون فرضیه چهارم. 88

  4-3-5. آزمون فرضیه پنجم.. 90

  4-3-6. آزمون فرضیه ششم.. 91

  فصل پنجم

  5-1. مقدمه. 95

  5-2. خلاصه پژوهش..... 95

  5-3. بحث و بررسی... 100

  5-3-2. بررسی IGFBP3.. 105

  5-3-3. بررسی IL-10.. 107

  5-3-4. بررسی تغییرات INF-γ.. 109

  5-4. نتیجه گیری... 112

  5-5. محدودیتهای پژوهش..... 113

  5-6. پیشنهادهای پژوهش..... 113

  5-6-1. پیشنهادات برخاسته از تحقیق... 113

  5-6-2. پیشنهاد به محققان آتی... 114

  منابع.. 116

  پیوست.... 125

  پیوست الف..... 125

  منبع:

     منابع

  ادینگتون و ادگرتون، ترجمه نیکبخت، حجت ا...،( 1380):"بیولوژی فعالیت بدنی"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت).

  Ahmedin Jemal DVM.(2012) A Cancer Journal for Clinicians . American Cance   Society;(62):10-29 .

  Adam J. Chicco, Carole M. Schneider, and Reid Hayward(2005) Voluntary exercise protects against acute doxorubicin cardiotoxicity in the isolated perfused rat heart. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 289: R424–R431

  Ana R. Lehenbauer Ludke, Abd Al-Rahman S. Al-Shudiefat, Sanjiv Dhingra, Davinder S. Jassal, and Pawan K. Singal(2009) A concise description of cardioprotective strategies in doxorubicin-induced cardiotoxicity Can. J. Physiol. Pharmacol. 87: 756–763.

  Ascensao A, Magalhaes J, Soares J, Ferreira R, Neuparth M, Marques F, Oliveira J, and Duarte J.(2005) Endurance training attenuates doxorubicin-induced cardiac oxidative damage in mice. Int J Cardiol 100: 451–460.

  Andrea Y. Arikawa, Mindy S. Kurzer, William Thomas, and Kathryn H. Schmitz. No effect of exercise on insulin-like growth factor (IGF)-1, insulin and glucose in young women participating in a 16-week randomized controlled trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010; 19(11): 2987–2990.

  Andrea Y. Arikawa, Mindy S. Kurzer, William Thomas, and Kathryn H. Schmitz. No effect of exercise on insulin-like growth factor (IGF)-1, insulin and glucose in young women participating in a 16-week randomized controlled trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010; 19(11): 2987–2990.

  Adams, G.; Stratford, I. Bioreductive drugs for cancer therapy: the search for tumor              specificity. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.1994, 29, 231-238.

  American Liver Foundation. The Progression of Liver Disease.2013.

  American Cancer Society. Adult Primary Liver Cancer Treatment .2012.

  Abbas A.B.; Lichtman A.H. "Ch.2 Innate Immunity". In Saunders (Elsevier). Basic Immu nology. Functions and disorders of the immune system;(2009).

  Anita Gálvez, José Miguel Eltit, Paula Ocaranza . IGF-1 Regulates Apoptosis of Cardiac Myocyte Induced by Osmotic-Stress. Chemical and Pharmaceutical Sciences.(2004);43-78.

  Adelheid Soubry, Dora Il'yasova, Rebecca Sedjo , Frances Wang , Tim Byers , Clifford Rosen .  Increase in circulating levels of IGF-1 and IGF-1/IGFBP-3 molar ratio over a decade is associated with colorectal adenomatous polyps .(2011);26:126-198.

  Ana S. Martins, Carlos Mackintosh, David Herrero Martín, Maria Campos, Teresa Hernández, Jose-Luis Ordóñez and Enrique de Alava. Insulin-Like Growth Factor I Receptor Pathway Inhibition by ADW742, Alone or in Combination with Imatinib, Doxorubicin, or Vincristine, Is a Novel Therapeutic Approach in Ewing Tumor . Cancer Res. 2006 ;12: 35-58.

  Arikawa AY, Kurzer MS, Thomas W, Schmitz KH. No effect of exercise on insulin-like growth factor-I, insulin, and glucose in young women participating in a 16-week randomized controlled trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Nov;19(11):2987-90.

  A M M Haydon1, R J MacInnis2, D R English3, H Morris4, G G Giles3. Physical activity, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor binding protein 3, and survival from colo rectal cancer . Colorectal cancer. 2006;55:689-694.

  Aline Bolpetti, João S Silva, Luisa L Villa and Ana Paula Lepique .  Interleukin-10 production by tumor infiltrating macrophages plays a role in Human Papillomavirus 16 tumor growth. BMC Immunology 2010, 11:27 .

  Bonfante, V; Bonadonna, G; Villani, F; Martini, A (1980). "Preliminary clinical experience with 4-epidoxorubicin in advanced human neoplasia". Recent results in cancer research 74: 192–9

  Breslow, N.; Ou, S.; Beckwith, M.; Haase, G.; Kalapurakal, J.;Ritchey, M.; Shamberger, R.; Thomas, P.; D’Angio, G.; Green, D.Doxorubicin for Favorable Histology, Stage II-III Wilms Tumor Results from the National Wilms Tumor Studies. Cancer, 2004,101, 1072-1080.

  Box, V. The intercalation of DNA double helices with doxorubicin and nagalomycin. J. Mol. Graph Mod., 2007, 26, 14-19.

  Begleiter, A.; Leith, M. Activity of quinine alkylating agents in quinine resistant cells. Cancer Res., 1990, 50, 2872-2876.

  Bernardi, P.; Scorrano, L.; Colonna, R.; Petronilli, V.; Di Lisa, F. Mitochondria and cell death. Mechanistic aspects and methodological issues. Eur. J. Biochem., 1999, 264, 687-701.

  Bien, S.; Ritter, C.; Gratz, M.; Sperker, B.; Sonnemann, J.; Beck, J.; Kroemer, H. Nuclear factor-B mediates up-regulation of cathepsin B by doxorubicin in tumor cells. Mol. Pharmacol., 2004,65, 1092-1102.

  Bien, S.; Ritter, C.; Gratz, M.; Sperker, B.; Sonnemann, J.; Beck, J.; Kroemer, H. Nuclear factor-B mediates up-regulation of cathepsin B by doxorubicin in tumor cells. Mol. Pharmacol., 2004,65, 1092-1102.

   Borsellino N, Crescimanno M, Flandina C, Leonardi V, Rausa L, D'Alessandro N. Antiproliferative and chemomodulatory effects of interferon-gamma on doxorubicin-sensitive and -resistant tumor cell lines. Anticancer Drugs. 1993 Apr;4(2):265-72.

  Beech, D. J., Perer, E., Helms, J., Gratzer, A. & Deng, N.Insulin-like growth factor‑I receptor activation blocks doxorubicin cytotoxicity in sarcoma cells. Oncol. Rep. (2003);10, 181–184 .

  Buckbinder L, Talbott R, Velasco-Miguel S, Takenaka I, Faha B, Seizinger BR, et al. Induction of the growth inhibitor IGF-binding protein 3 by p53. Nature(1995); 377(6550): 646-649.

  Chicco AJ, Schneider CM, Hayward R.(2006) Exercise training attenuates acute     doxorubicin-induced cardiac dysfunction. J Cardiovasc Pharmacol. 47(2):182-9.

  Carvalho C., Santos RX., Cardoso S., Correia S., Oliveira PJ., Santos MS., Moreira P 2009) Doxorubicin: The Good, the Bad and the Ugly Effect. Current Medicinal Chemistry; 16:           3267-3285.

  Cutts, S.; Parsons, P.; Sturm, R.; Phillips, D. Adriamycin-induced DNA adducts inhibit the DNA interactions of transcription factors and RNA polymerase. J. Biol. Chem., 1996, 271, 5422-5429.

  Cutts, S.; Swift, L.; Rephaeli, A.; Nudelman, A.; Phillips, D. Recent advances in understanding and exploiting the activation of anthracyclines by formaldehyde. Curr. Med. Chem. AntiCancer Agents, 2005, 5, 431-447.

  Caroline F. Thorn, Connie Oshiro, Sharon Marsh, Tina Hernandez-Boussard, Xing Jian Lou, Howard McLeod. Citation: Thorn Caroline F, Oshiro Connie, Marsh Sharon, Hernandez-Boussard Tina, McLeod Howard, Klein Teri E, Altman Russ B. "Doxorubicin pathways: pharmacodynamics and adverse effects" Pharmacogenetics and genomics (2010).

  Constantini, P.; Chernyak, B.; Petronilli, V.; Bernardi, P. Modulation of the mitochondrial permeability transition pore by pyridine nucleotides and dithiol oxidation at two separate sites. J. Biol.Chem., 1996, 271, 6746-6751.

  Cotran, Ramzi S.; Kumar, Vinay; Fausto, Nelson; Nelso Fausto; Robbins, Stanley L, Abbas, Abul K. (2005). Robbins and Cotran pathologic basis of disease . Elsevier Saunders.p. 878.

  Clary B, Jarnigan W, Pitt H, et al. Hilar cholangiocarcinoma. J Gastrointest Surg. Mar-Apr 2004;8(3):298-302.

  Cotran; Kumar, Collins Robbins. Pathologic Basis of Disease. Philadelphia: W.B Saunders Company. (1998).  ISBN 0-7216-7335-X.

   

  Coussens, L. M.; Werb, Z. "Inflammation and cancer". Nature(2002); 420 (6917): 860–867.

   

  Copland JA, Sheffield-Moore M, Koldzic-Zivanovic N, Gentry S, Lamprou G, Tzortzatou-Stathopoulou F, Zoumpourlis V, Urban RJ, Vlahopoulos SA. Sex steroid receptors in skeletal differentiation and epithelial neoplasia: is tissue-specific intervention possible?. Cancer Biology(2009); 31(6):629-41.

  Catrina, S. B. et al. Insulin-like growth factor‑I receptor activity is essential for Kaposi’s sarcoma growth and survival. Br. J. Cancer(2005); 92, 1467–1474 .

  Catrina, S. B. et al. Hypoxia-inducible factor-1and hypoxia-inducible factor-2are expressed in Kaposi sarcoma and modulated by insulin-like growth factor‑I.Clin. Cancer (2006);12, 4506–4514 .

  Cosaceanu, D. et al. Ionizing radiation activates IGF-1R triggering a cytoprotective signalling by interfering with Ku-DNA binding and by modulating Ku86 expression via a p38 kinase-dependent mechanism.Oncogene(2007); 26, 2423–2434 .

  Cardillo, M. R. et al. Insulin-like growth factor (IGF)‑I, IGF-II, and IGF type I receptor (IGFR‑I) expression in prostatic cancer. Anticancer Res. (2003);23, 3825–3835.

  C. Deal, J. Ma, F. Wilkin, J. Paquette, F. Rozen, B. Ge, T. Hudson, M. Stampfer, M. Pollak, Novel promoter polymorphism in insulin-like growth factor binding protein-3: correlation with serum levels and interaction with known regulators,J. Clin. Endocrinol. Metab. (2001) ;86: 1274–1280.

  Cecen E, Dost T, Culhacı N et al (2011). Protective Effects of Silymarin against Doxorubicin-induced Toxicity. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 12, 2697-2704.

  45-  COX, AMANDA JULIE,PYNE, DAVID BRUCE, SAUNDERS, PHILO URSON, CALLISTER, ROBIN, GLEESON, MAREE. Cytokine Responses to Treadmill Running in Healthy and Illness-Prone Athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2007; 39(11) : 1918-1926.

  46-  Dragojevic-Simic VM, Dobric SL, Bokonjic DR, Vucinic ZM, Sinovec SM, Jacevic VM, Dogovic NP.(2004) Amifostine protection against doxorubicin cardiotoxicity in rats. Anticancer Drugs. 15(2):169-78.

  47-  Dziegiel P, Surowiak P, and Zabel M.(2002) Correlation of histopathological and biochemical appraisal of anthracyclin-induced myocardium damage. Folia Histochem Cytobiol 40: 127–128.

  48-  Danesi, R,; Fogli, S,; Gennari, A,; Conte, P.; Del Tacca, M. Pharmacokinetic  pharmacodynamic relationships of the anthracycline anticancer drugs. Clin.       Pharmacokinet., 2002, 41, 431-444.

  49-  Doroshow, J.H. Anthracycline antibiotic-stimulated superoxide,hydrogen- peroxide, and hydroxyl radical production by NADH dehydrogenase. Cancer Res., 1983, 43, 4543-4551.

  50-   Djordjevie, M.; Djordjevie, A.; Dobrie, S.; Injac, R.; Vuckovie, D. Stankov, K.; Dragojevie, S.; Suvajdzie, L. Influence of fullerenol C60(OH)24 on doxorubicin induced cardiotoxicity in rats. Mat. Sci.Forum, 2006, 518, 525-529.

  51-  David R. Clemmons . Modifying IGF1 activity: an approach to treat endocrine disorders,atherosclerosis and cancer. Division of Endocrinology(2007);6:821-830.

  52-  DeAngelis, T., Ferber, A. & Baserga, R. Insulin-like growth factor I receptor is required for the mitogenic and transforming activities of the platelet-derivedgrowth factor receptor. J. Cell Physiol. (1995);164, 214–221.

  53-  Dupont, J., Pierre, A., Froment, P. & Moreau, C. The insulin-like growth factor axis in cell cycle progression.Horm. Metab. Res.(2003) ;35, 740–750 .

  Eder, A.; Arriaga, E. Capillary electrophoresis monitors enhancement in subcellular reactive oxygen species production upon treatment with doxorubicin. Chem. Res. Toxicol., 2006, 19, 1151-1159.

  E. Ehrenborg, C. Larsson, I. Stern, M. Janson, D.R. Powell, H. Luthman, Contiguous localization of the genes encoding human insulin-like growth factor binding proteins 1 (IGBP1) and 3 (IGBP3) on chromosome 7, Genomics (1992) ;12: 497–502.

  56-  Eppstein DA, van der Pas MA, Marsh YV, Bruno NA, Kurahara CG. Enhanced antitumor efficacy of adriamycin in combination with interferon-gamma: effects on macrophages. J Interferon Res. 1988 Jun;8(3):263-73.

  Ferreira R, Neuparth MJ, Marques F, Oliveira PJ, and Duarte JA.(2008) Moderate endurance training prevents doxorubicin-induced in vivo mitochondriopathy and reduces the development of cardiac apoptosis. Am J Physiol Heart Circ Physiol 289: H722–H73.

  Friedenreich CM,Orenstein MR, Physical activity and cancer prevention: etiologic evidence and biological mechanisms. The Journal of nutrition, 2002. 132(11 Suppl): p. 3456S-3464S

  Forkert, P.; Lord, J.; Parkinson, A. Alterations in expression of CYP1A1 and NADPH-cytochrome P450 reductase during lung tumor development in SWR/J mice. Carcinogenesis, 1996, 17, 127-134.

  - Forrest, G.; Gonzalez, B.; Tseng, W.; Li, X.; Mann, J. Human carbonyl reductase overexpression in the heart advances the development of doxorubicin-induced cardiotoxicity in transgenic mice.Cancer Res., 2000, 60, 5158-5164.

  61-  - Ferrero-Miliani L, Nielsen OH, Andersen PS, Girardin SE. "Chronic inflammation: importance of NOD2 and NALP3 in interleukin-1beta generation". (2007) :147 (2).

  Frystyk J. Free insulin-like growth factors — measurements and relationships to growth hormone secretion and glucose homeostasis. Growth Horm.IGF Res.(2004); 14, 337–375 .

  Gilman A, Goodman LS, Hardman JG, Limbird LE . The pharmacological basis of therapeutics 2001;51(78):1-34

  Gruber, B.; Anuszewska, E.; Priebe, W. The effect of new anthracycline derivatives on the induction of apoptotic processes in human neoplastic cells. Folia Histochem. Cytobiol., 2004, 42, 127-130

  Gilman, A.; Rall, T.; Nies, A.; Taylor, P. (ed.). The Pharmacological Basis of Therapeutics. Perg. Press, 1990, 8th ed., 1243.

  Greupink, R.; Bakker, H.; Bouma, W.; Reker-Smit, C.; Meijer, D.;Beljaars, L.; Poelstra, K. The Antiproliferative Drug Doxorubicin Inhibits Liver Fibrosis in Bile Duct-Ligated Rats and Can Be Selectively Delivered to Hepatic Stellate Cells in vivo. J. Pharmacol.Exp. Ther., 2006, 317, 514-521.

  Gavelová, M.; Hladíková, J.; Vildová, L.; Novotná, R.; Vondrácek, J.; Krcmár, P.; Machala, M.; Skálová, L. Reduction of doxorubicin and oracin and induction of carbonyl reductase in human breast carcinoma MCF-7 cells. Chem. Biol. Interact., 2008, 176, 9-18.

  Gunn L, Ding C, Liu M, Ma Y, Qi C, Cai Y, Hu X, Aggarwal D, Zhang HG, Yan J. Opposing roles for complement component C5a in tumor progression and the tumor microenvironment. Division of Hematology/Oncology(2012); 189(6):2985-94.

  Gray PW, Goeddel DV. "Structure of the human immune interferon gene". Nature (1982);298 (5877): 859–63.

  Gooch, J. L., Van Den Berg, C. L. & Yee, D. Insulin-like grwoth factor (IGF)‑I rescues breast cancer cells from chemotherapy-induced cell death-proliferative and anti-apoptotic effects. Breast Cancer Res. Treat. (1999);56.1-10.

  Gabriela Torres-Mejia , Angelica Angeles-Llerenas , Carolina Ortega-Olvera , Eduardo Lazcano-Ponce , Elad Ziv and Jose Pulido-Rodriguez. Moderate-intensity physical activity ameliorates the breast cancer risk in diabetic women. Diabetes Care. (2012); 35(12): 2500.

  Hortobagyi, G. Anthracyclines in the treatment of cancer: an overview.Drugs, 1997, 54, 17.

  Hoye, A.; Davoren, J.; Wipf, P. Targeting Mitochondria. Acc.Chem. Res., 2008, 41, 87-97.

  Hildebrand, J.; Bains, O.; Lee, D.; Kennedy, C. Functional and energetic characterization of P-gp-mediated doxorubicin transport in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) hepatocytes. Comp. Biochem.Physiol. C. Toxicol. Pharmacol., 2008, 149, 65-72.

  Höppener JW, de Pagter-Holthuizen P, Geurts van Kessel AH, Jansen M, Kittur SD, Antonarakis SE, Lips CJ, Sussenbach JS. "The human gene encoding insulin-like growth factor I is located on chromosome 12". Hum. Genet. (1985);69 (2): 157–60.

  Hankinson, S. E. et al. Circulating concentrations of insulin-like growth factor‑I and risk of breast cancer. Lancet(1998) 351, 1393–1396 .

  H. Shahjee, N. Bhattacharyya, G. Zappala, M. Wiench, S. Prakash, M.M. Rechler, An N-terminal fragment of insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3)induces apoptosis in human prostate cancer cells in an IGF-independent manner,Growth Horm. IGF Res. (2008);18: 188–197.

  Henninger C, Huelsenbeck J, Huelsenbeck S, Grösch S, Schad A, Lackner KJ, Kaina B, Fritz G. The lipid lowering drug lovastatin protects against doxorubicin-induced hepatotoxicity. Toxicol Appl Pharmacol. 2012 ;261(1):66-73.

  Haahr PM, Pedersen BK, Fomsgaard A, Tvede N, Diamant M, Klarlund K, Halkjaer-Kristensen J, Bendtzen K. Effect of physical exercise on in vitro production of interleukin 1, interleukin 6, tumour necrosis factor-alpha, interleukin 2 and interferon-gamma. Int J Sports Med. 1991 Apr;12(2):223-7.

  IARC. Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 1976, 10, 47.

  Injac, R.; Perse, M.; Obermajer, N.; Djordjevic-Milic, V.; Prijatelj, M.; Djordjevic, A.; Cerar, A.; Strukelj, B. Potential hepatoprotective effects of fullerenol C60(OH)24 in doxorubicin-induced hepatotoxicity in rats with mammary carcinomas. Biomaterials, 2008, 29,3451-3460.

  Ignacio García-Tuñón , Mónica Ricote , Antonio Ruiz A , Benito Fraile , Ricardo Paniagua and Mar Royuela.  Influence of IFN-gamma and its receptors in human breast cancer. BMC Cancer (2007); 7:158 .

  Julka, P.; Chacko, R.; Nag, S.; Parshad, R.; Nair, A.; Oh, D.; Hu, Z.; Koppiker, C.; Nair, S.; Dawar, R.; Dhindsa, N.; Miller, I.; Ma, D.; Lin, B.; Awasthy, B.; Perou, C. A phase II study of sequential neoadjuvant gemcitabine plus doxorubicin followed by gemcitabine plus cisplatin in patients with operable breast cancer: prediction of response using molecular profiling. Br. J. Cancer, 2008, 98,1327 - 1335.

  Jung, K.; Reszka, R. Mitochondria as subcellular targets for clinically useful anthracyclines. Adv. Drug Deliv. Rev., 2001, 49, 87-105.

  Jennifer R Willert, MD. Pediatric Hepatoblastoma Treatment & Management. Pediatric Hematology/Oncology, Section of Stem Cell Transplantation;(2012).

  Jansen M, van Schaik FM, Ricker AT, Bullock B, Woods DE, Gabbay KH, Nussbaum AL, Sussenbach JS, Van den Brande JL. "Sequence of cDNA encoding human insulin-like growth factor I precursor". Nature (1983);306 (5943): 609–11.

  Jones, J. I. & Clemmons, D. R. Insulin-like growth factors and their binding proteins: biological actions.Endocr. Rev. (1995);16, 3–34 .

  J. Hong, G. Zhang, F. Dong, M.M. Rechler, Insulin-like growth factor (IGF)-binding protein-3 mutants that do not bind IGF-I or IGF-II stimulate apoptosis in human prostate cancer cells, J. Biol. Chem. (2002);277: 10489–10497.

  John Wiley & Sons, Inc. The protective effect of aminoguanidine on doxorubicin-induced nephropathy in rats. J Biochem Mol Toxicol. 2012 Jan;26(1):1-9.

  Ju J, Nolan B, Cheh M, Bose M, Lin Y, Wagner GC, Yang CS. Voluntary exercise inhibits intestinal tumorigenesis in Apc(Min/+) mice and azoxymethane/dextran sulfate sodium-treated mice. BMC Cancer. 2008 Nov 2;8:316.

  JANKORD, R., and B. JEMIOLO. Influence of Physical Activity on Serum IL-6 and IL-10 Levels in Healthy Older Men. Med. Sci. Sports Exerc.( 2004); 36( 6), pp. 960–964.

  Kalyanaraman B, Joseph J, Kalivendi S, Wang S, Konorev E, and Kotamraju S.(2002) Doxorubicin-       induced apoptosis: implications in cardiotoxicity. Mol Cell Biochem 234–235: 119–124.

  Kavazis AN, Smuder AJ, Min K, Tümer N, Powers SK.(2010) Short-term exercise training protects against doxorubicin-induced cardiac mitochondrial damage independent of HSP72. Am J Physiol Heart Circ Physiol.  299(5):H1515-24.

  Kiyomiya, K.; Matsuo, S.; Kurebe, M. Mechanism of specific nuclear transport of adriamycin: the mode of nuclear translocation of adriamycin-proteasome complex. Cancer Res., 2001, 61, 2467-2471.

  Kanu Chatterjee,  Jianqing Zhang, Norman Honbo, and Joel S. Karliner . Doxorubicin Cardiomyopathy. Cardiology. 2010; 115(2): 155–162.

  Kalendera, Y.; Yel, M.; Kalender, S. Doxorubicin hepatotoxicity and hepatic free radical metabolism in rats. The effects of vitamin E and catechin. Toxicology, 2005, 209, 39-45.

  Kmieć Z. "Cooperation of liver cells in health and disease". Adv Anat Embryol Cell Biol (2001),161: III–XIII, 1–151.

  Kong XF, Vogt G, Itan Y, Macura-Biegun A, Szaflarska A, Kowalczyk D, Chapgier A, Abhyankar A, Furthner D. IFNGR2 interferon gamma receptor 2 (interferon gamma transducer 1). Hum Mol Genet. 2013 ;22(4):769-81.

  Keating GM ."Mecasermin". BioDrugs (2008);22 (3): 177–88.

  Kaleko, M., Rutter, W. J. & Miller, A. D.Overexpression of the human insulin-like growth factor I receptor promotes ligand-dependent neoplastic transformation. Mol. Cell Biol. (1990)10,464–473 .

  K. MCCARTHY, C. LABAN, C.J MCVITTIE, W. OGUNKOLADE, S. KHALAF, S. BUSTIN, R. CARPENTER and P.J. JENKINS . The Expression and Function of IGFBP-3 in Normal and Malignant Breast Tissue. Department of Endocrinology.(2001);48(12):231-336.

  Kalender Y, Yel M, Kalender S. Doxorubicin hepatotoxicity and hepatic free radical metabolism in rats. The effects of vitamin E and catechin. Toxicology. (2005); 209(1):39-45.

  Kanter MM, Hamlin RL, Unverferth DV, Davis HW, Merola AJ. Effect of exercise training on antioxidant enzymes and cardiotoxicity of doxorubicin. J Appl Physiol. 1985 Oct;59(4):1298-303.

  Krati , Marna Alderin, Marie Fridström, and Gun Sätterström. Effect of Short-Term Physical Training on Patients with Rheumatoid Arthritis . Scandinavian Journal of Rheumatology.(2007);4(2):80-86.

  Liu, L.; Rowe, T.; Yang, L.; Tewey, K.; Chen, G. Cleavage of DNA by mammalian DNA topoisomerase II. J. Biol. Chem., 1983,258, 15365-15370.

  Liu, J.; Tu, D.; Dancey, J.; Reyno, L.; Pritchard, K.; Pater, J.;Seymour, L. Quality of life analyses in a clinical trial of DPPE (tesmilifene) plus doxorubicin versus doxorubicin in patients with advanced or metastatic breast cancer: NCIC CTG Trial MA.19.Breast Cancer Res. Treat., 2006, 100, 263-271.

  Lee, Y.; Chan, K.; Harris, P.; Cohen, J. Distribution of adriamycin in cancer patients: tissue uptakes, plasma concentration after IV and hepatic IA administration. Cancer, 1980, 45, 2231-2239.

  Lira et al . Inflammation and adipose tissue: effects of progressive load training in rats. Lipids in Health and Disease 2010, 9:109 .

  L. Hoffman-Goetz, P.A. Spagnuolo, J. Guan . Repeated exercise in mice alters expression of IL-10 and TNF-a in intestinal lymphocytes . Brain, Behavior, and Immunity 22 (2008) 195–189.

  Mordente A., Meucci E., Silvestrini A., Martorana GE., Giardina B. New Developments in Anthracycline-Induced Cardiotoxicity. Current Medicinal Chemistry2009; 16:1656-1672.

  Minotti, G.; Menna, P.; Salvatorelli, E.; Cairo, G.; Gianni, L. Anthracyclines:molecular advances and pharmacologic developments in antitumor activity and cardiotoxicity. Pharmac. Rev., 2004, 56,185-229.

  Maluf, F.; Spriggs, D. Anthracyclines in the treatment of gynecologic malignancies. Gynecol. Oncol., 2002, 85, 18-31.

  McEvoy, G.K. Ed. American Hospital Formulary Service – Drug Information 95. Inc., Bethesda, MD: Americ. Soc. of Hosp. Pharmac.,1995, 638.

  Maton, A.; Hopkins, J.; McLaughlin, C.; Johnson, S.; Warner, M.;LaHart, D.; Wright, J. Human biology and health. Englewood Cliffs, Prentic. Hall., 1993.

  Milstone, LM; Waksman BH ."Release of virus inhibitor from tuberculin-sensitized peritoneal cells stimulated by antigen". J Immunol (1970);105: 1068–1071.

  M. Raza Zaidi and Glenn Merlino. The Two Faces of Interferon-in Cancer . Clin Cancer Res(2011) ; 17(19); 1–7.

  Miller CH, Maher SG, Young HA. Clinical Use of Interferon-gamma. Ann N Y Acad Sci. 2009 ;1182:69–79.

  Madeleine Hewish, Ian Chau and David Cunningham. Insulin-Like Growth Factor 1 Receptor Targeted Therapeutics: Novel Compounds and Novel Treatment Strategies for Cancer Medicine. Department of Medicine.(2008).

  Mahalaxmi Mohan, Sarika Kamble, J.Satyanarayana , M.Nageshwar,Niranjan Reddy . Protective effect of Solanum torvum on Doxorubicin- induced hepatotoxicity in rats. International Journal of Drug Development & Research.(2010);3(3) :131-138.

  Martins RA, Minari AL, Chaves MD, Santos RW, Barbisan LF, Ribeiro DA. Exercise preconditioning modulates genotoxicity induced by doxorubicin in multiple organs of rats. Cell Biochem Funct. 2012.

  Mirhard A, Martha L. Slattery. Physical activity and colorectal cancer. Sports Medicine. (2012);34(4): 239.

  Mohammad Reza Safarinejad, Nayyer Shafiei, Shiva Safarinejad . Relationship of insulin-like growth factor (IGF) binding protein-3 (IGFBP-3) gene polymorphism with the susceptibility to development of prostate cancer and influence on serum levels of IGF-I, and IGFBP-3. Growth Hormone & IGF Research 21 (2011) 146–154.

  Nohl, H. A novel superoxide radical generator in heart mitochondria.FEBS Lett., 1987, 214, 269-273.

  Osol, A. Ed. Remington's Pharmaceutical Sciences. Mac. Publish.Co., 1980, 16th ed., 1090.

  Ortiz, C.; Caja, L.; Sancho, P.; Bertran, E.; Fabregat, I. Inhibition of the EGF receptor blocks autocrine growth and increases the cytotoxic effects of doxorubicin in rat hepatoma cells Role of reactive oxygen species production and glutathione depletion. Biochem. Pharmacol., 2008, 75, 1935-1945.

  Ozgur Firat, Ozgur Kirdok, Ozer Makay, Cemil Caliskan, Funda Yilmaz, Savas Ilgezdi, Bulent Karabulut, Ahmet Coker. Can hyperbaric oxygenation decrease doxorubicin hepatotoxicity and improve regeneration in the injured liver?. Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. (2009); 16,  (3),  346-352.

  Perabo, F.; Müller, S.New agents in intravesical chemotherapy ofsuperficial bladder cancer. Scand. J. Urol. Nephrol., 2005, 39, 108-116.

  Paw owska, J.; Tarasiuk, J.; Wolf, C.; Paine, M.; Borowski, E.Differential ability of cytostatics from anthraquinone group to generate free radicals in three enzymatic systems: NADH dehydrogenase, NADPH cytochrome P450 reductase, and xanthine oxidase.

  Oncol. Res., 2003, 13, 245-252.

  Park YH, Sohn SK, Kim JG, Lee MH, Song HS, Kim MK, Jung JS, Lee JJ, Kim HJ, Kim DH. Interaction between BCL2 and interleukin-10 gene polymorphisms alter outcomes of diffuse large B-cell lymphoma following rituximab plus CHOP chemotherapy. Clin Cancer Res. 2009 ;15(6):2107-15.

  Paolo A Ascierto and John M Kirkwood. Adjuvant therapy of melanoma with interferon: lessons of the past decade . J Transl Med. 2008; 6: 62.

  Pham TM, Fujino Y, Kikuchi S, Tamakoshi A, Yatsuya H, Matsuda S, Yoshimura T; JACC Study Group. A nested case-control study of stomach cancer and serum insulin-like growth factor (IGF)-1, IGF-2 and IGF-binding protein (IGFBP)-3. Eur J Cancer. 2007 Jul;43(10):1611-6.

  Roohollah Babaei Kelishomi a, Shahram Ejtemaeemehr a,Seyed Mohammad Tavangar b, Reza Rahimian a, Jalal Izadi Mobarakeh c,d, Ahmad Reza Dehpour(2008) Morphine is protective against doxorubicin-induced cardiotoxicity in rat Toxicology 243; 96–104.

   Renehan AG, Zwahlen M, Minder C, O'Dwyer ST, Shalet SM, Egger M. Insulin-like growth factor (IGF)-I, IGF binding protein-3, and cancer risk: systematic review and meta-regression analysis. Lancet 2004;363:1346–53.

  Rosser, B.; Gores, G. Liver cell necrosis: cellular mechanisms and clinical implications. Gastroenterology, 1995, 108, 252-275.

  Rosen, HR "Clinical practice. Chronic hepatitis C infection.". The New England Journal of Medicine(2011); 364 (25): 2429–38.

  Roy, R. N., Gerulath, A. H., Cecutti, A. & Bhavnani, B. R. Discordant expression of insulin-like growth factors and their receptor messenger ribonucleic acids in endometrial carcinomas relative to normal endometrium. Mol. Cell Endocrinol. (1999);153, 19–27.

  Sweetman, et al.(2011) Doxorubicin . Macmillan Cancer Support ; (604):1-53-

  Schneider, and Reid Hayward (2007) Low-intensity exercise training during doxorubicin treatment protects against cardiotoxicity.  J Appl Physiol 100: 519–527.

  Schmitz KH, Ahmed RL, Yee D. Effects of a 9-month strength training intervention on insulin, insulinlike growth factor (IGF)-I, IGF-binding protein (IGFBP)-1, and IGFBP-3 in 30–50-year-old women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002;11:1597–604

  Šimùnek T., Štìrba M., Popelová O., Adamcová M., Hrdina R, Geršl V. Anthracycline-induced cardiotoxicity: Overview of studies examining the roles of oxidative stress and free cellular iron. Pharmacological Reports2009; 61:154–171.

  Shinha, B.K. Free radicals in anticancer drug pharmacology. Chem.Biol. Interact., 1989, 69, 293-217.

  70- Scorrano, L.; Korsmeyer, S. Mechanisms of cytochrome c release by proapoptotic BCL-2 family

  Shneider, Benjamin L. ; Sherman, Philip M. Pediatric Gastrointestinal Disease. Connecticut: PMPH-USA. (2008).  p. 751.

  Sato Y, Ohshima T, Kondo T. Regulatory role of endogenous interleukin-10 in cutaneous inflammatory response of murine wound healing. Biochem Biophys Res Commun. 1999 ;265(1):194-9.

  Sato T, Terai M, Tamura Y, Alexeev V, Mastrangelo MJ, Selvan SR. Interleukin 10 in the tumor microenvironment: a target for anticancer immunotherapy. Immunol Res. 2011 ;51(2-3):170-82.

  Schoenborn JR, Wilson CB ."Regulation of interferon-gamma during innate and adaptive immune responses". Adv. Immunol. (2007).  96: 41–101.

  Sadir R, Forest E, Lortat-Jacob H. "The heparan sulfate binding sequence of interferon-gamma increased the on rate of the interferon-gamma-interferon-gamma receptor complex formation". J. Biol. Chem. 1998;273 (18): 10919–10925

  Schroder K, Hertzog PJ, Ravasi T, Hume DA. "Interferon-gamma: an overview of signals, mechanisms and functions". J. Leukoc. Biol. 2004;75 (2): 163–89.

  Saito T, Berens ME, Welander CE. Interferon-gamma and cytotoxic agents studied in combination using a soft agarose human tumor clonogenic assay. Cancer Chemother Pharmacol. 1987;19(3):233-9.

  Sachdev, D. & Yee, D. The IGF system and breast cancer. Endocr. Relat. Cancer(2001); 8, 197–209 .

  Sell, C. et al. Effect of a null mutation of the insulin-like growth factor I receptor gene on growth and transformation of mouse embryo fibroblasts. Mol. Cell Biol. (1994);14, 3604–3612 .

  Samani, A. A . & Brodt, P. The receptor for the type I insulin-like growth factor and its ligands regulate multiple cellular functions that impact on metastasis.Surg. Oncol. Clin. N. Am. (2001);10, 289–312 .

   Stawowy, P. et al. Porprotein convertases regulate insulin-like growth factor 1‑induced membrane-type 1 matrix metalloprotease in VSMCs via endoproteollytic activation of the insulin-like growth factor‑1 receptor. Biochem. Biophys. Res. Commun. (2004); 321, 531–538.

  Shahrabani-Gargir, L., Pandita, T. K. & Werner, H. Ataxiatelangiectasia mutated gene controls insulin-like growth factor I receptor gene expression in a deosyribonucleic acid damage response pathway via mechanisms involving zinc-finger transcription factors Sp1 and WT1. Endocrinology (2004);145, 5679–5687 .

  155- Safinaz S. Ibrahim, Maged A. Barakat and HebaTullah S. Helmy. Modulating Effect of Carvedilol on Doxorubicin-Induced Cardiomyopathy and Hepatic Damage. Journal of American Science . 2010; 6(12) :20-27.

  156- Summya Rashid, Nemat Ali, Sana Nafees, Shiekh Tanveer Ahmad, Wani Arjumand, Syed Kazim Hasan, Sarwat Sultana . Alleviation of doxorubicin induced nephrotoxicity and hepatotoxicity by chrysin in wistar rats. Toxicol Mech Methods. (2013) ;23(5):337-45.

  157- Sprod LK, Janelsins MC, Palesh OG, Carroll JK, Heckler CE, Peppone LJ, Mohile SG, Morrow GR, Mustian KM. Health-related quality of life and biomarkers in breast cancer survivors participating in tai chi chuan. J Cancer Surviv. 2012 Jun;6(2):146-54.

  158- setincayaa A, Nowak A, Michalak E, Karolkiewicz J, Pospieszna B, Rutkowski R, Laurentowska M, Pilaczyńska-Szcześniak L. Effect of aerobic exercise on insulin, insulin-like growth factor-1 and insulin-like growth factor binding protein-3 in overweight and obese postmenopausal women. J Sports Med Phys Fitness. 2013 Sep;51(3):525-32.

  Santos RV, Viana VA, Boscolo RA, Marques VG, Santana MG, Lira FS, Tufik S, de Mello MT. Moderate exercise training modulates cytokine profile and sleep in elderly people. Cytokine. 2012 Dec;60(3):731-5.

  Thomas Yorio; Abbot F. Clark; Martin B.Growth factors: Ocular Therapeutics2010; 1-88.

  Tewey, K.; Rowe, T.; Yang, L.; Halligan, B.; Liu, L. Adriamycininduced DNA damage mediated by mammalian DNA topoisomerase II. Science, 1984, 226, 466-468.

  Tokarska-Schlattner, M.; Dolder, M.; Gerber, I.; Speer, O.; Wallimann,T.; Schlattner, U. Reduced creatine-stimulated respiration in doxorubicin challenged mitochondria: Particular sensitivity of the heart. Biochim. Biophys. Acta, 2007, 1767, 1276-1284.

  Thayer, W. Evaluation of tissue indicators of oxidative stress in rats treated chronically with adriamycin. Biochem. Pharmacol., 1988,37, 2189-2194.

  Thiel DJ, le Du MH, Walter RL, D'Arcy A, Chène C, Fountoulakis M, Garotta G, Winkler FK, Ealick SE . "Observation of an unexpected third receptor molecule in the crystal structure of human interferon-gamma receptor complex". Structure(2000); 8 (9): 927–36.

  Toillon and colleagues, INSERM Proteomics demonstration that normal breast epithelial cells can induce apoptosis of breast cancer cells through insulin-like growth factor-binding protein-3 and maspin Molecular & Cellular Proteomics, 2007;6(7):1239-1247.

  Vasquez-Vivar, J.; Martasek, P.; Hogg, N.; Pritchard, K.; Kalyanaraman, B. Endothelial nitric oxide synthase-dependent superoxide generation from adriamycin. Biochemistry, 1997, 36, 11293-11297.

  -Wonders KY, Hydock DS, Schneider CM, Hayward R.(2008) Acute exercise protects against doxorubicin cardiotoxicity. Integr Cancer Ther. 7(3):147-54.

  - Wikipedia. "Three-dimensional Anatomy of the Couinaud Liver Segments". Retrieved 2009-02-17.

  Wlodawer A, Zdanov A, Schalk-Hihi C, Gustchina A, Tsang M, Weatherbee J. "Crystal structure of interleukin 10 reveals the functional dimer with an unexpected topological similarity to interferon gamma". Structure(1995); 3 (6): 591–601.

  W. Wang, B.-M. Iresjö, L. Karlsson, E. Svanberg . Provision of rhIGF-I/IGFBP-3 complex attenuated development of cancer cachexia in an experimental tumor model . Clinical Nutrition .  (2000);19 (2),: 127–132.

  171- Wonders KY, Hydock DS, Schneider CM, Hayward R. Acute exercise protects against doxorubicin cardiotoxicity. Integr Cancer Ther. 2008 Sep;7(3):147-54.

  Wonders KY, Hydock DS, Schneider CM, Hayward R.(2008) Acute exercise protects against doxorubicin cardiotoxicity. Integr Cancer Ther. 7(3):147-54.

  Xiaoyan Zhao, Jie Zhang, Nannan Tong, Youran Chen, Yonghuang Luo . Protective effects of berberine on doxorubicin-induced hepatotoxicity in mice. Biological & Pharmaceutical Bulletin .(2012); 35(5):796-800.

  - Yen HC, Oberley TD, Vichitbandha S, Ho YS, and St. Clair DK.(1996) The protective role of manganese superoxide dismutase against adriamycin-induced acute cardiac toxicity in transgenic mice. J Clin Invest 98: 1253–1260.

  YAN-SHI GUO,  GUI-FANG JIN, CLIFFORD W. HOUSTON, JAMES C. THOMPSON, AND COURTNEY M. TOWNSEND, JR. Insulin-Like Growth Factor-I Promotes Multidrug Resistance in MCLM Colon Cancer Cells. JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY 1998; 175:141–148.

  Yang, X.; Fan, C.; Zhu, H. Photo-induced cytotoxicity of malonic acid [C60] fullerene derivatives and its mechanism. Toxicol. In Vitro,2002, 16, 41-46.

  YASUYOSHI MIYATA, HIDEKI SAKAI, SHIGERU KANDA, TSUKASA IGAWA, TOMAYOSHI HAYASHI, HIROSHI KANETAKE . EXPRESSION OF INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN-3 BEFORE AND AFTER NEOADJUVANT HORMONAL THERAPY IN HUMAN PROSTATE CANCER TISSUES. : CORRELATION WITH HISTOPATHOLOGIC EFFECTS AND BIOCHEMICAL RECURRENCE. UROLOGY(2004); 63: 1184–1190.

  Zumkeller W. IGFs and IGFBPs: surrogate markers for diagnosis and surveillance of tumour growth? J Clin Pathol: Mol Pathol 2001;54:285–288.

  Zoratti, M.; Szabo, I. The mitochondrial permeability transition. Biochim. Biophys. Acta, 1995, 1241, 139-176.

  - Zeidan, Q.; Strauss, M.; Porras, N.; Anselmi, G. Differential long term subcellular response to heart and liver to adriamycin stress. J.Submicrosc. Cytol. Pathol., 2002, 34, 315-321.

  Zhao, H. et al. Plasma levels of insulin-like growth factor‑1 and binding protein‑3, and their association with bladder cancer risk. J. Urol. (2003);169, 714–717.

  Zhang, D. & Brodt, P. Type 1 insulin-like growth factor results MT1-MMP synthesis and tumour invasion via PI‑3 kinase/Akt signalling. Oncogene(2003); 22, 974–982.

   Zumkeller W. IGFs and IGFBPs: surrogate markers for diagnosis and surveillance of tumour growth? J Clin Pathol: Mol Pathol 2001;54:285–288.

  184- Zolfagharzadeh F, Roshan VD. Pretreatment hepatoprotective effect of regular aerobic training against hepatic toxicity induced by Doxorubicin in rats. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(5):2931-6.

  185- Zahra Golzari  Fatemeh Shabkhiz  Sara Soudi  Mohammad Reza Kordi  Seyed Mahmoud Hashemi . Combined exercise training reduces IFN-γ and IL-17 levels in the plasma and the supernatant of peripheral blood mononuclear cells in women with multiple sclerosis . International Immunopharmacology . (2010 ) 10 ( 11 )1415-1419.

  186-  Zhu S, Waguespack M, Barker SA, Li S. Doxorubicin directs the accumulation of interleukin-12 induced IFN gamma into tumors for enhancing STAT1 dependent antitumor effect. Clin Cancer Res. 2007 Jul 15;13(14):4252-60


تحقیق در مورد پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, مقاله در مورد پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, پروپوزال در مورد پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, تز دکترا در مورد پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, پروژه درباره پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثر 3 و 6 هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای رشدی و التهابی کبدی متعاقب القای دوزهای مختلف دوکسوروبیسین

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال شهرستان ساری، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه داوران فوتسال شهرستان ساری در سال 1393 به تعداد 30 نفر بود ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان بود. بدین منظور از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترس و 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و ...

1-1- مقدمه بیماری قلبی- عروقی (CHD) [1]و در راس آن مشکلات عروق کرونری، از علل اصلی مرگ و میر در قرن جدید و اولین علل مرگ و میر در ایران است. پرفشارخونی، بالا بودن چربی ها و لیپوپروتئین های خون، سن، جنس، شیوه زندگی، تغذیه، مصرف دخانیات، بی تحرکی، دیابت و چاقی را از عوامل خطرزای سنتی بیماری های قلبی عروقی عنوان می کنند (ثالثی و همکاران، 1386). استرس اکسیداتیو، التهاب، فعالیت سلول ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده : هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی 40 نفر از دختران دانش آموز مدرسه راهنمایی ناحیه یک رشت صورت گرفت که با روش مبتنی برهدف و دردسترس از طریق فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی (PMS) صورت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته رژیم غذایی و تمرینات ورزشی هوازی بر ترکیب بدنی زنان چاق غیرفعال است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 45 نفر می باشد . زنان گروه آزمایش به صورت تصادفی به 3 دسته کنترل (که فقط رژیم غذایی داشتند) ، پیاده روی تند و ایروبیک همراه با رژیم غذایی تقسیم ...

ثبت سفارش