پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران

word 635 KB 30538 127
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۷,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی)

  چکیده

  هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود.

  روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ±  5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. آزمودنی های این پژوهش با روش تصادفی به سه گروه(30=N) با یک جلسه تمرین در هفته، دو جلسه تمرین در هفته، چهار جلسه تمرین در هفته و یک گروه کنترل (10=N) تقسیم شدند. تمرینات هر گروه شامل سه قسمت (گرم کردن با دوچرخه وبار کاری صفر وات به مدت چهار دقیقه، رکاب زدن دوچرخه با بار کاری 50 وات در هر مرحله چهار دقیقه و یک دقیقه ریکاوری فعال بین ستها ، سرد کردن به مدت دقیقه ) بود. پس از 3 روز از اتمام پروتکل تمرینی پس آزمون طبق پیش آزمون از گروه، تمرین و کنترل گرفته شد. نتایج توسط گاز آنالایزر به روش نفس به نفس اندازه گیری شد.جهت تجزیه و تحلیل دادها پس از تائید توزیع طبیعی داده ها توسط آزمون کلوموگروف –اسمیرنوف و بررسی تفاوت بین گروه ها تمرینی (یک، دو و چهارجلسه) و همچنین اثر متغییر مستقل بر متغیرهای وابسته (مقایسه قبل و بعد از آزمون هر گروه) از آزمون t وابسته استفاده شد. داده ها به صورت میانگین انحراف معیار ها ارائه شد. تمام عملیات آماری تحقیق توسط نرم افزار SPSS نسخه نوزده انجام شده است و سطح معنی داری آزمونها 05/0P< در نظر گرفته شده است.

  یافته ها : نتایج نشان داد که یک جلسه تمرین اینتروال شدید تأثیری بر بهبود فاکتورهای پویایی اکسیژن( VO2max ،کسر اکسیژن وثابت زمانی اول و دوم) نداشت(05/0P>). دو جلسه تمرین اینتروال شدید بربهبود فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max ،کسر اکسیژن و ثابت زمانی دوم) موثر بود(05/0P<) اما بر کاهش ثابت زمانی اول بی تأثیر بود(05/0P>). چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر بهبود فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) تأثیر معنادار داشت(05/0P<).

  نتیجه گیری: بین تعداد جلسات تمرینی و اثر انها بر پویایی اکسیژن تفاوت معنا داری وجود دارد که از این بین تاثیر چهار جلسه بر فاکتورهای (VO2max، کسراکسیژن، ثابت زمانی اول و دوم) بیشتر بود. اما برای بهبود پویایی اکسیژن میتوان از حداقل زمان تمرین یعنی دو جلسه تمرین بهره برد.   

  -1 مقدمه

   

  یکی از علومی که با گذشت زمان روند رو به رشدی در پیشرفت و تکامل داشته علوم ورزشی است که با گذر از جهان صنعتی به مدرنیسم و متعاقب آن پست مدرنیسم و همگون با پیشرفت تکنولوژی در ساخت دستگاههای ورزشی، آزمایشگاهی ، تجاری شدن و درآمدزا شدن  نقش ورزش و همین که از لحاظ وجه سیاسی یک کشور ورزشکارانش نمایانگر قدرت و تمدن کشورشان قلمداد می شوند و این که از سویی به عنوان عاملی برای تندرستی و سلامت بشریت و شفای بسیاری از بیماری ها اعلام میشود. تمام این موارد باعث شده تا متخصصین امر ورزش روز به روز بر اطلاعات خود بیافزایند و تلاش و کوشش خود را برای انجام آزمایشات و پژوهش های کاربردی تر بیشتر کنند)2(. عدم فعالیت بدنی با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، دیابت، پوکی استخوان چاقی و مشکلات روانی همراه می باشد. فعالیت بدنی منظم منجر به سلامت قلبی - تنفسی و کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی مانند حملات قلبی میشود)6(. آمادگی جسمانی یکی از عوامل کلیدی در زندگی سالم انسانهاست که می تواند یکی از قویترین پیش بینی ها از وضعیت سلامت افراد در آینده باشد)6(. بطوریکه استقامت قلبی - تنفسی به عنوان جزء اساسی آمادگی جسمانی مطرح شده است)6.(  فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی چه در افراد عادی و چه ورزشکاران دارای اهمیت است. در زندگی روزمره فعالیت بدنی در پیشگیری ودرمان بسیاری از بیماریهای شایع به خصوص سیستم قلبی- عروقی بسیار مفید است(70،40). حجم اکسیژن مصرفی به عنوان شاخص غیر مستقیم تنفس سلولی، هزینه انرژی و اقتصاد حرکتی ومتغیرهای وابسته به آن در فیزیولوژی ورزشی و تمرین باعث شده است تا بسیاری از پژوهشگران به مطالعه عوامل موثر بر کمیت (حجم اکسیژن ) وکیفیت (تغییرات حجم در واحد زمان ) آن بپردازند(5). اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی [1] یک روش ساده تعیین آمادگی هوازی است(54). همچنین VO2max مهمترین عامل موفقیت در ورزش استقامتی است(6،76). به دلیل آنکه V02max اطلاعات دقیق و جزئی از آزمون هوازی ارائه نمی کند از این رو برای دقت عمل بیشتر از کینیتیک اکسیژن[2] استفاده می شود.

  1-2- بیان مسأله پژوهشی

   

  تمرین و ورزش میتواند به منظور بهبود حداکثراکسیژن مصرفی (V02max) وکیفیت زندگی توسط بیماران مبتلا به نارسایی قلبی استفاده شود (80). آمادگی قلبی – تنفسی که استقامت قلبی – تنفسی و آمادگی قلبی –عروقی نیز نامیده میشود توانایی قلب برای پمپاژ حجم زیاد خون غنی از اکسیژن به عضلات و متعاقب آن مصرف هر چه بیشتر عضلات از آن است(40). تمرینات طولانی شدید و تکراری با مدت زمان کافی منجر به افزایش پارامترهای هوازی همچونV02max، اقتصاد حرکتی، آستانه لاکتات و پویایی جذب اکسیژن میشود[62]. در این مجموعه اهمیت کنتیک یا پویایی اکسیژن مصرفی (الگوی افزایش ناگهانی اکسیژن مصرفی در شروع فعالیت تا رسیدن به مرحله یکنواخت) نسبت به دیگر پارامترهای آمادگی هوازی در بیان تفاوتهای اجراهای ورزشی به ویژه در تعویق خستگی عضلانی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. زیرا دستیابی سریع به اکسیژن مصرفی مورد نیاز برای مسابقه به ویژه در ورزشکاران استقامتی نه تنها موجب کاهش تجمع متابولیتها (کاهش حجم کسر اکسیژن) میشود بلکه به دلیل محدود بودن انرژی بی هوازی برای استفاده بعدی در مسابقه (درانتهای یک مسابقه دوی سرعت ) به عنوان یک عامل مهم محسوب میگردد(10).

  بر حسب تحقیقات انجام شده در طول چند ماه تمرین V02max افزایش میابد(8). V02max همواره در پسران نسبت به دختران حتی قبل از بلوغ بیشتر است که این به علت تفاوت ترکیب بدنی وحجم بزرگتر قلب در پسران نسبت به دختران است(81). زنان به طور متوسط توان هوازی ذاتی پایین تر وقدرت عضلانی کمتری نسبت به مردان دارند که بازتاب تاثیرات اجتماعی فرهنگی، ترکیب بدنی وشرایط هورمونی است(83). مطالعات نشان داده اند اختلاف وابسته به جنس در پاسخ عضله بطن چپ وتحویل اکسیژن در مردان بیشتر از زنان در اوج فعالیت شدید جسمی می باشد(62). با این حال توان هوازی زنان تمرین کرده نسبت به مردان کم تحرک بهتر است(82). مطالعات قبلی در افراد سالم نشان داده اند که در طی ورزشهای هوازی جذب اکسیژن مردان بیشتر از زنان است که به علت تفاوت اندازه قلب مردان است (54). از طرفی حداکثر توان هوازی با بالا رفتن سن کاهش میابد که در مردان کاهش بیشتری را نسبت به زنان نشان میدهد (93). سیستم قلبی تنفسی در مردان از جنبه هایی با یکدیگر متفاوت است، از جمله: قلب مردان بزرگتر از قلب زنان است، مردان 40% حجم خون بیشتری دارند، مردان 11%سلول قرمز خون بیشتری نسبت به زنان دارند. سیستم قلبی تنفسی به طور متوسط در مردان 39%بزرگتر از سیستم سیستم قلبی تنفسی زنان است و مصرف اکسیژن زنان 17% کمتر از مردان است. جالب توجه است که تفاوت در ظرفیت بی هوازی (تولید انرژی بدون اکسیژن) مردان و زنان ناچیز است(84). مشابه با مردان ظرفیت هوازی آنزیم میتوکندریایی در زنان به خوبی تمرین کرده در مقایسه با زنان تمرین نکرده افزایش یافته است(18). به طور کلی در فرایند رشد و بلوغ و صرف نظر از اندازه بدن انسان، حرکت انسان در تعامل پیچیده ای از پاسخهای فیزیولوژیکی متفاوت است. از طریق پاسخهای فیزیولوژیکی بدن قادر به حفظ تعادل هموستاتیک است. این تعادل بین نیازها وپاسخهای بدست آمده وابسته به عملکرد سیستم قلبی عروقی، تنفسی، عضلانی و آزمونهای پایه آزمایشگاهی است و این امکان را برای محققین فراهم میکند تا تغییرات سن و بلوغ را در این سیستم کشف کنند. همچنین پاسخهای پویایی جذب اکسیژن به ورزش اطلاعاتی مربوط به پاسخ نقل وانتقال سیستم قلبی تنفسی به دنبال یک انتقال از حالت متابولیکی به حالت دیگر فراهم میکند(70).  حجم اکسیژن مصرفی در یک اندازه گیری مستقیم از تنفس سلولی وهزینه انرژی اساسا تولیدی از برونده قلب وجذب اکسیژن در سطح سلولی است(64).تغییرات در VO2 هنگام حرکت از استراحت به ورزش به عنوان پویایی جذب اکسیژن تعریف می شود(64). پاسخهای پویایی اکسیژن به ورزش اطلاعاتی جامع در رابطه با پاسخهای قلبی تنفسی به دنبال تغییر موقعیت متابولیکی را فراهم میکند(70). پویایی جذب اکسیژن زمان مورد نیاز سازگاری با تغییرات بار متابولیکی(برای مثال تغییر از حالت استراحت به ورزش بیشینه) را می سنجد. همچنین پویایی جذب اکسیژن میزان تغییر در پاسخ VO2 مربوط به ورزش را توصیف میکند و همچنین یک نشانگر برای اندازه گیری تناسب قلبی ریوی است(73). پویایی اکسیژن را میتوان به وسیله ارزیابی نفس به نفس VO2 اندازه گیری کرد و در مقابل سیستمهای سنتی میانگین VO2 پایه و جزئیات ضروری را گزارش میکند. همچنین پویایی اکسیژن به نمونه های گاز اجازه میدهد سریعتر از ms20 (متر بر ثانیه) اندازه گیری شوند و حجم آن به طور دقیق ارزیابی شود(70). هنگامی که پروتکل های ورزشی به طور دقیق انتخاب می شوند پاسخهای VO2 با کیفیت مناسب هستند که این شکل از تستهای ورزشی یک اطلاعات مناسب از وضعیت فعالیت روزانه و عملکرد ورزشی افراد در اختیار محققین می گذارد و همچنین یک دید غیر تهاجمی مفید از چگونگی فعالیت متابولیکی سطوح عضلانی فراهم میکند(70،80). درحالی که پاسخهای پویایی در کودکان و بزرگسالان مورد ارزیابی قرار گرفته است اما تفاوتهای مربوط به جنس وسن با جزئیات نشان داده نشده است(70). پایه پاسخهای پویایی جذب اکسیژن به هر مرحله از شدتهای ورزشی متفاوت است و این پاسخها در رابطه با کمیت وکیفیت شدت ورزش متفاوت است(70،80،86). دامنه پاسخ پویایی جذب اکسیژن به وسیله تنظیم شدت ورزشها مدیریت میشود که اغلب شدت ورزشها با آستانه آنها مرز بندی می شود وتوسط سه فاز در نمودار تعریف می شود(70،80). در شروع یک تغییر در مرحله انتقال در شدت ورزش یک فاز کاردیودینامیک (فاز1) که به جذب اکسیژن در عضله (QO2) وابسته نیست(70،80). فاز اول  را می توان به عنوانS  20 (ثانیه) اول پاسخ متابولیکی به ورزش تعریف کرد(58).

  گیسر و پل فاز اولیه را افزایش VO2 ابتدایی تعریف کردند که به علت افزایش برونده قلب ،ضربان قلب(HR) ، حجم ضربه ای (SV) ،جریان پایان نوسان فشار اکسیژن (PETO2)،جریان پایان نوسان فشار دی اکسید کربن (PETCO2) و نسبت تبادل تنفسی (R) مشخص می شود وبه طور کلی فاز اول ، قلب پویا نامیده میشود (70،58).

  به هر حال ماهیت دقیق این عوامل و تأثیر آن بر پویایی جذب اکسیژن بطور کامل مشخص نیست. به دنبال فاز اول یک افزایش نمایی در VO2 مشاهده میشود که فاز دوم نامیده میشود(70). فاز دوم پویایی اکسیژن پاسخهای ثابت زمانی (τ) و زمان رسیدن به 63% حالت پایدارΔVO2  است و به وسیله یک افزایش نمایی در VO2 بعد از فاز اول نمایان میشود که این افزایش به علت افزایش بازگشت وریدی از عضله در حال فعالیت وجریان خون ریوی است (66). سپس هنگامی که VO2 به سمت حالت پایدار حرکت میکند پاسخ پویایی اکسیژن وارد فاز سوم میشود(70). بطور معمول VO2، 4-3 دقیقه قبل از حالت یکنواخت  افزایش میابد (66). بطور کلی هزینه اکسیژن به طور خطی به شدت ورزش مربوط میشود (70).

  یکی از قانع کننده ترین نظریه های پیشنهاد شده تا به امروز یک ترکیب موثر از توزیع نوع تار، به کار گیری واحدهای حرکتی وتطبیق تحویل اکسیژن به تارهای عضلات فعال است. این نظریه مبنی بر این مفهوم است که که یک هزینه انرژی بیشتری از تولید در نوع دوم، فیبرهای عضلانی تندانقباض در مقایسه با نوع یک، فیبرهای کند انقباض وجود دارد و همچنین یک رابطه قوی بین درصد تارهای نوع یک ودامنه جزئ آهسته وجود دارد(70،80). به هر حال پویایی اکسیژن ممکن است در پاسخ به تمرینات مختلف دچار تغییر شود(7078،64). تمرینات (تناوبی) اینتروال با شدت بالا(HIIT)[3] یک نوع ورزش است که می تواند توسط ورزشکاران نخبه و افراد تمرین نکرده استفاده شود(18). HIIT  شامل تمرین با شدت بالا و همراه با یک فاصله زمانی بین مراحل ورزش است. یکی از مزایای HIIT آن است که وقت گیر نیست در حالی که نتایج و مقایسه های سودمند و مفید ارائه میکند(51). لذا تمرینات با مدت زمان کوتاه یک ابزاری است که میتواند با پروتکل های تمرینی همراه باشد تا روند زمان سازگاری به تمرین را در افراد تمرین ندیده بهبود دهد(18). گزارشات تحقیقی در ورزش با شدت متوسط نشان می دهند پویایی تحویل اکسیژن به عضله افزایش میابد که در آن سرعت جذب اکسیژن عضله محدود نمی شود. اما این سوال پیش آمد که آیا در ورزش با شدت بالا تحویل اکسیژن و جذب اکسیژن کند تر نمی شود؟ طبق گزارشات ارائه شده اگر چه در ورزش با شدت بالا نسبت به ورزش با شدت متوسط جریان خون  تند تراست ولی سرعت جذب اکسیژن کندتر نمی شود(52).

  اطلاعات از پروتکل HIIT به ما نشان می دهد که ترکیبی از تمرینات با شدت بالا (هر مرحله 4 دقیقه همراه با چند استراحت ) محرکی قوی برای افزایش آنزیم  مسیرهای متابولیکی میتوکندری در یک دوره زمانی کوتاه است(18).HIIT در مدت زمان طولانی (6-4هفته) ظرفیت بافری عضله، میزان اکسیداتیو چربی کل بدن و ظرفیت هوازی را افزایش میدهد(18).

  از سویی مطالعات انجام شده در مقایسه شدتهای تمرینی HIT [4]وHIIT سازگاریهای مشابهی را در پتانسیل اکسیداتیو و پویایی اکسیژن در هر دو نوع تمرین نشان داده اند(18). همچنین گزارش شده است سرعت اولیه پویایی اکسیژن در طول دو جلسه تمرین با شدت متوسط رخ داده است (56). تعیین اثر تمرین HIIT بر پویایی جذب اکسیژن در طول انتقال به ورزش مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان میدهد با مراحل  مختصری از ورزش بسیار شدید باعث بهبود متابولیسم هوازی می شود(56).HIIT در یک دوره زمانی کوتاه باعث افزایش آنزیمهای اکسیداتیوعضلات (سیترات سنتتاز وپیروات دهیدروژناز) می شود. لذا درک آگاهانه از روند زمان سازگاریهای اولیه به تمرین ممکن است یک درک بهتری از رابطه بین پاسخهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی به تمرین ورزشی را ارائه کند که احتمالاً در برنامه نویسی ورزشی می تواند مؤثر باشد(52). درمجموع از آنچه که بیان شد میتوان دریافت که اولاً پاسخ پویایی اکسیژن به تمرینات اینتروال شدید در دختران مشخص نیست و ثانیاً  اثرات ورزش تناوبی شدید بر دختران روشن نیست همچنین حداقل زمان لازم برای تغییرات در پاسخ به تمرینات شدید اینتروال مشخص نمی باشد . لذا تحقیق حاضر به دنبال آن است که به سؤالات زیرپاسخ دهد وبتواند به عنوان یک عامل کمک کننده با ارزش در امراجرای ورزش و بهبود در پویایی جذب اکسیژن افراد مورد استفاده قرار گیرد.

   

  [1] VO2max

  [2] Oxigen Kinetic

  [3] High-intensity interval training

  [4] intensity interval training

  Abstract

  Objectives: The purpose of this study was to determine time dependent effect of short-time high intensity interval training on oxygen kinetics in female.

  Methods: In this study 40 active and healthy university students divided randomly into two groups of experimental group(n=30) with the age range of 25.5±5. exercise groups were assigned to 3 group of 10 members respectively 1,2 and 4 did session HIIT.

  Both exercise and control group performed the incremental test(initially, the work load 50 watts before every 4 minutes adding 30 watts and 1 minutes active break for recovery) on the ergometer bicycle. After 2 days of testing, training groups participated 1,2and 4 session HIIT(with 120% VO2 max intensity for 1 minutes and 1 minutes active break for 8 times).

  3days after the completion of the exercise protocol, post test accordingly pretest was used by control and exercise group. Result was measured by gaz analyzer to breath-by breath method.

  Results: the finding of this study showed that 1 session HIIT had no effect in improvement on all of factors oxygen kinetics.2 session HIIT was affective in improvement(VO2 max ,oxygen deficit, time constant 2), but no effected on time constant1.4 session HIIT, significantly effected in improvement on all of factor oxygen kinetics.

  Conclusion: It seem that 4 session HIIT is the at least time in improvement on all of factor kinetics oxygen.

  Key words: High intensity interval training, oxygen kinetics, oxygen uptake, aerobic fitness.

 • فهرست:

   

     عنوان

    صفحه  

  فصل اول: کلیّات تحقیق

  1-1- مقدمه.......................................................................................................................................... 1

  1-2- بیان مسأله پژوهشی................................................................................................................. 2

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.............................................................................................. 7

  1-4- اهداف تحقیق............................................................................................................................. 8

  1-4-1- هدف اصلی...........................................................................................................................  8

   1-4-2- اهداف فرعی......................................................................................................................... 8

  1-5- فرضیه های تحقیق ................................................................................................................  9

  1-6- قلمرو تحقیق.............................................................................................................................. 9

  1-7- محدودیتهای تحقیق................................................................................................................ 9

   1-8- تعریف واژگان.......................................................................................................................  10

  فصل دوّم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه........................................................................................................................................... 13

  2-2- مبانی نظری................................................................................................................................ 13

  2-2- 1 تمرین تناوبی(اینتروال):...................................................................................................... 13

         2-2-2- طرح کلی از تمرین گرشلر:................................................................................................ 15  

  2-2-3 تمرین اینتروال مدرن:........................................................................................................... 16

  2-2-4-  برنامه کلی از تمرین اینتروال مدرن:.............................................................................. 19

   

    عنوان

                              صفحه

   

  2-2- 5- تمرین تناوبی و حداکثر اکسیژن مصرفی (vo2max)... .................................... 19

  2-2-6- تمرین تناوبی (اینتروال) وپویایی جذب اکسیژن:.........................................................21

  2-2-7- تمرین های تناوبی و بیماریها:.......................................................................................25

  2-2-8- تمرینات تناوبی وتغذیه....................................................................................................26

  2-2-9- تمرین اینتروال در زنان....................................................................................................27

  2-2-10- تمرین اینتروال در مردان..............................................................................................29

  2-2-11- تفاوتهای بین زنان و مردان...........................................................................................30

  2-2-12- تمرین اینتروال در افراد مسن.......................................................................................35

  2-2-13- تمرین اینتروال در کودکان ونوجوانان..........................................................................36

  2-2-14- سازگاری های ساختاری به تمرینات HIIT...............................................................37

  2-2- 15- پویایی اکسیژن........................................................................................................... 39

  2-2-15-1-نگاهی به پویایی جذب اکسیژن در گذشته...........................................................40

  2-2-15-2- مبانی ریاضی پویایی اکسیژن در گذشته...............................................................41

  2-2-15-3-مشخصات ورزش در حوزه شدت متوسط..............................................................46

  2-2-15-4- پاسخ پویایی VO2 در ورزش سنگین .................................................................48

  2-2-15-5- پاسخ پویایی VO2 به ورزش خیلی سنگین........................................................51

  2-2-15-6- پاسخ پویایی در دامنه خیلی شدید........................................................................53

   

  عنوان

                              صفحه

   

  2-2-15-7- جزء آهسته.................................................................................................................54

  2-2-15-8- پویایی جذب اکسیژن در کودکان...........................................................................56

  2-2-15-9- مبانی ریاضی کینتیک..............................................................................................58

  2-2-16- مطالعات انجام شده در داخل کشور .........................................................................59

  2-2-17- مطالعات انجام شده در خارج از کشور.......................................................................59

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1- مقدمه.......................................................................................................................................63

  3-2- روش و طرح تحقیق.............................................................................................................63

  3-3- جامعه آماری..........................................................................................................................63  

  3-4- مراحل تحقیق.......................................................................................................................63

  3-5- نمودار روش کار.....................................................................................................................64

  3-6- روش اجرای تحقیق...............................................................................................................64

  3-7- ابزارهای اندازه گیری.............................................................................................................66

  3-7-1 گاز آنالایزر............................................................................................................................66

  3-7-2- دوچرخه کارسنج...............................................................................................................67

  3-7-3- پرسشنامه...........................................................................................................................68

  3-7-4- ترازو و متر نواری..............................................................................................................68

   

    عنوان

                           صفحه

   

  3-8- روش های اندازه گیری..........................................................................................................69

  3-8-1- آزمون نفس به نفس...........................................................................................................69

  3-9- متغیرهای تحقیق....................................................................................................................70

  3-10- روش آماری............................................................................................................................70

                                    فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1- مقدمه........................................................................................................................................73

  4-2- اطلاعات توصیفی گروههای آموزشی..................................................................................73

  4-3- فرضیه 1 : یک جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max

  ، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد......................................................74

  4-4- فرضیه 2: دو جلسه تمرین اینتروال شدید بر بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (vo2 max ،

  کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد.........................................................76

  4-5-فرضیه 3:چهار جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (vo2 max ،

  کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد........................................................79

  4-6- فرضیه4:  1 ، 2 و4 جلسه تمرین اینتروال شدید بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (

  VO2 max، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم ) دختران اثر ندارد.................................81

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

  5-1- مقدمه.......................................................................................................................................85

   

  عنوان

                        صفحه

   

  5-2- خلاصه تحقیق ......................................................................................................................85

  5-3- بحث و نتیجه گیری..............................................................................................................89

  5-3-1- تاثیر یک جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2max

  ، کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران......................................................................90

  5-3-2- تاثیر دو جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (Vo2max ،

   کسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران.......................................................................92

  5-3-3- تاثیر چهار جلسه تمرین اینتروال بر فاکتورهای پویایی اکسیژن (VO2 max

  وکسر اکسیژن و ثابت زمانی اول و دوم) دختران .....................................................................94

  5-3-4- مقایسه تأثیر یک، دو و چهار جلسه تمرین اینتروال شدیدبر فاکتورهای

   پویایی اکسیژن ( vo2 max ،کسر اکسیژن وثابت زمانی اول و دوم)دختران................95

  5-4- افزایش یافتن VO2max....................................................................................................96

  5-5- کاهش یافتن کسر اکسیژن و ثابت زمانی دوم.................................................................96

  5-6- کاهش یافتن ثابت زمانی اول...............................................................................................97

  5-7- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق..........................................................................................97

  5-8- پیشنهاد برای تحقیق های آتی ..........................................................................................97

  فهرست منابع

  منابع فارسی ولاتین ..........................................................................................................................99

  منبع:

   

  مولف ، رابرت رابرگز و اسکات رابرتس.1958،مترجم ، عباسعلی گائینی و ولی الله دبیدی روشن . 1384.اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی .

  حمید رجبی . بررسی تأثیر تمرینات هوازی کوتاه مدت در محیط آلوده بر CBC و مقدار لیپیدها و لیپو پروتئین های سرم و زمان اجرا در موش های آزمایشگاهی. پژوهش در علوم ورزشی، دوره : 1 ،شماره : 3، پاییز 1381 ،ص.1 تا 25 .

  تئودور.اُ. بومپا .  مترجم، دکتر معرفت سیاه کوهیان، دکتر حمید آقا علی نژاد و دکتر حمید رجبی. 1346.زمان بندی تمرین (اصول و روش شماسی تمرینات ورزشی).

  مولف :جک ویلمور و دیوید ال کاستیل . مترجم : دکتر ضیاء معینی ، فرهاد رحمانی نیا ، حمید رجبی ،حمید آقا علی نژاد ، فاطمه سلامی .انتشارات مبتکران ،چاپ پنجم 1385 . فیزولوژی ورزش و فعالیت بدنی .

  فهیمه اسفرجانی ،حجت ال نیک بخت ،حمید رجبی. تاثیر برنامه تمرینی شدید بر Tmax , vVO2max , VO2max و زمان اجرای دوی 3000 متر دوندگان تمرین کرده. فصل نامه المپیک . سال1385 چاپ 14 شماره 1(پیاپی33).

  6. نجمه رضایی نژاد ، پروانه نظرعلی ، حمید رجبی . تأثیر شدت گرم کردن بر پویایی اکسیژن فعالیت زیر بیشینه در زنان تیم ملی فوتسال . پزوهش در علوم ورزشی. بهار 1389.شماره 26.

   

  7-Artero EG, Lee DC, Lavie CJ, España-Romero V, Sui X, Church TS, Blair SN.)2012( Aug 17.Effects of Muscular.Strength on Cardiovascular Risk Factors and Prognosis.CardiopulmRehabil Prev.

  8-Astrand, P-O., and K. R odahl.(1986). Textbook of Work Physiology.New York, NY: McGraw-HillBookCompany.

  9-Astrand PO, Bergh U, Kilbom A.(1997) Jun.A 33-yr follow-up of peak oxygen uptake and related variables of former physical education students.JAppl Physiol.

  10-Andera E. Rowan, Tannin E. Kueffner, and Stasinos Stavrianeas.(2012).Short Duration High-Intensity Interval Training Improves Aerobic Conditioning of Female College Soccer Players.International  Journal of  Exercise  Science  5(3) :  232-238,  (2012).

  11-Alvarez C, Ramírez R, Flores M, Zúñiga C, Celis-Morales CA. (2012). [Effect of sprint interval training and resistance exercise on metabolic markers in overweight women]. Rev Med Chil. (2012 ).Oct;140(10):1289-96.

  12-Ana Carolina Corte de Araujo , H amilton Ros chel , Andre ia Rossi Picanc¸o, Dani lo Marcelo Leite doPrad o, Sand ra Mara Fer reira Villares , Ana Lu´ cia de Sa´ Pinto, Bruno Gualano(.2012). Similar Health Benefits of Endurance and High-Inten sity Inter val Training in Obese Children. PLoS ONE 7(8): e42747.doi:10.1371/jo urnal.pone. 0042747.

    13-Astorino TA, Allen RP, Roberson DW, Jurancich M.2012.Effect of high-intensity interval training on cardiovascular function, VO2max, and muscular force. J Strength Cond Res. (2012). Jan;26(1):138-45.

  14-Astorino TA, Schubert MM, Palumbo E, Stirling D, McMillan DW, Cooper C, Godinez J, Martinez D, Gallant R..2013Magnitude and time course of changes in maximal oxygen uptake in response to distinct regimens of chronic interval training in sedentary women. Eur J Appl Physiol. 2013 Jun 11. [Epub ahead of print].

  15-Brian Glancy,1 Thomas Barstow,2 and Wayne T. Willis1.April (2007).Linear relation between time constant of oxygen uptake kinetics, total creatine, and mitochondrial content in vitro.Submitted 3.

  16-Berger NJ, Campbell IT, Wilkerson DP, & Jones AM.(2006). Influence of acute plasma volume expansion on VO2 kinetics, VO2 peak, and performance during high-intensity cycle exercise.J ApplPhysiol 101.

  17-Berger NJA, Tolfrey K, Williams AG, Jones AM. Influence of continuous and interval training on oxygen uptake on-kinetics. Med Sci Sports Exerc 38: 504–512, (2006).

  18-Bonen and Lawrence L. Spriet.Jason L. Talanian, Stuart D. R. Galloway, George J. F. Heigenhauser, Arend , (2007).Two weeks of high-intensity aerobic interval training increases the capacityfor fat oxidation during exercise in women .J ApplPhysiol 102: 1439 –1447.

  19-Bryon R. McKay, ،Donald H. Paterson, ،and John M. Kowalchuk.(2009) . Effect of short-term high-intensity interval training vs. continuous training on O2 uptake kinetics, muscle deoxygenation, and exercise performance. J Appl Physiol 107: 128–138,( 2009).

  20-Billy Sperlich.Christoph Zinner.Ilka Heilemann.Per-Ludvik Kjendlie.Hans-Christer Holmberg .Joachim Mester.(2010).High-intensity interval training improves VO2peak, maximal lactate accumulation, time trial and competition performance in 9–11-year-old swimmers. Eur J Appl Physiol (2010) 110:1029–1036.

  21-Burgomaster KA, Hughes SC, Heigenhauser GJ, Brandwell SN, Gibala MJ.increases muscle oxidative potential and six sessions of spirint interval training cycle endurance capacity in humans. J Appl Physiol .(2005) Jun;98(6):1985-90.

  22-Baker SK,Mccullagh kj,Bonen A.training intensity dependent and tissue specific incrases in  lactate  and MCT1 in heart and muscle.j.APPl.physiol.(1998);84(3):987-994.

  23- Billat, Véronique L.; DeMarle, Alexandre; Slawinski, Jean; Paive, Mario; Koralsztein, Jean-Pierre (December 2001). "Physical and training characteristics of top-class marathon runners". Medicine & Science in Sports & Exercise 33 (12). Retrieved 27 March (2011).

  24- Billat, Véronique L.; J. Pierre Koralsztein (Aug 1996). "Significance of the Velocity at VO2max and Time to Exhaustion at this Velocity". Sports Med. 2: 90–108. Retrieved 27 March( 2011).

  25- Buchan DS, Ollis S, Young JD, et al. (2011). "The effects of time and intensity of exercise on novel and established markers of CVD in adolescent youth". American Journal of Human Biology 23 (4): 517–26.

  26-Bailey SJ, Wilkerson DP, Dimenna FJ, Jones AM.(2009).Influence of repeated sprint training on pulmonary O2 uptake and muscle deoxygenation kinetics in humans. J Appl Physiol. (2009) Jun;106(6):1875-87.

  27-Burgomaster KA.,Heigenhauser GJ,Gibala carbohydrate metabolism during short term spirint interval training exercise and time trial performance. J Appl Physiol.(2006) Jon human skeletal 2041-7.Jun;100(6)

  28-Burnley, Mark, Andrew M. Jones, Helen Carter, andJonathan H. Doust. Effects of prior heavy exercise on phaseII pulmonary oxygen uptake kinetics during heavy exercise.J Appl Physiol 89: 1387–1396, 2000

  29-Campbell CJ, Bonen A, Kirby RL, Belcastro AN.(1979) Muscle fiber composition and performance capacities of women. Med Sci Sports Exerc 11:260–265.

  30-Cancela Carral JM, Ayan perez c, effects of high intensity combined training on women over 65.Gerontology.(2007 )Jun 15;53(6):102-108.

  31-Chomistek AK, Chasman DI, Cook NR, Rimm EB, Lee IM.( 2012) Oct 15.[Physical Activity, Genes for Physical Fitness, and Risk of Coronary Heart Disease.MedSci Sports Exerc.

  32-Carter H, Pringle JS, Jones AM, Doust JH. (2002). Oxygen uptake kinetics during treadmill running across exercise intensity domains. Eur J Appl Physiol. 2002 Feb;86(4):347-54.

  33-Dona L.Tomlin ND howard A.Wenger.Sport med( 2001):31(1)1-11

  34-David Bishop,1,2 Johann Edge,3 Claire Thomas,4,5 and Jacques Mercier4,6.(2007).Effects of high-intensity training on muscle lactate transporters and postexercise recovery of muscle lactate and hydrogen ions in women. Submitted 3 December different small‐sided games in elite young soccer players. J Strength Cond Res( 2011); 25(6): 1522–1528

  35-Duey WJ, O'Brien WL, Crutchfield AB, Brown LA, Williford HN, Sharff-Olson M.(1998) Autumn.Effects of exercise training on aerobic fitness in African-American females.;8(3):306-11.

  36-Drinkwater,B.L. women and exercise: physiologicaspects. exerc. Sport  Sci.Rev.12:21-51,(1984).]Sparling,PB.A meta-analysis of studies comparing maximal oxygen uptake in men and women.Res.Q.51:542-552,(1980).

  37-David W. Hill, Major Professor،Noreen Goggin, Committee Member Jimmy C. Smith, Committee Member،James R. Morrow, Jr.(2000). Oxygen uptake kinetics in severe intensity exercise . university of north texas May (2000).

  38-Daussin FN, Zoll J, Dufor SP, Ponsot E, Lonsdorfer-Wolf E, Doutreleau S, Mettauer B, Piquard F, Geny B, Richard R.(2008). Effect of interval vs. continuous training on cardiorespiratory and mitochondrial functions: relationship to aerobic performance improvements in sedentary subjects. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 295: R264–R272,( 2008).

  39-Esbjörnsson-Liljedahl M, Holm I, Sylvén C, Jansson E.(1996) Different responses of skeletal muscle following sprint training in men and women. Eur J Appl Physiol 74:375–383.

   40-Gonzales MM, Tarumi T, Kaur S, Nualnim N, Fallow BA, Pyron M, Tanaka H, Haley AP. Brain  Topogr.August (2012).Aerobic Fitness and the Brain: Increased N-Acetyl-Aspartate and Choline Concentrations in Endurance-Trained Middle-Aged Adults .Brain Topogr.

  41-Guiraud T, Nigam A, Gremeaux V, Meyer P, Juneau M, Bosquet L. (2012). High-intensity interval training in cardiac rehabilitation.Sports Med.(2012)Jul 1;42(7):587-605.

  42-Gibala MJ, McGee SL. 2008. Metabolic adaptations to short-term high-intensity interval training: a little pain for a lot of gain? Exerc Sport Sci Rev.(2008) Apr;36(2):58-63.

  43-Gibala MJ.( 2013).Nutritional strategies to support adaptation to high-intensity interval training in team sports. Nestle Nutr Inst Workshop Ser.( 2013);75:41-9.

  44-Gibala MJ, Jones AM. (2013).Physiological and performance adaptations to high-intensity interval training.Nestle Nutr Inst Workshop Ser.( 2013);76:51-60.

  45G.Fisher,D.Schwartz,J.Quindry,D.Barberio,E.B.Foster,K.W.Jones،andD.D.Pascoe.(2011 .) Lymphocyte enzymatic antioxidant responses to oxidative stress following high-intensity interval exercise. Appl Physiol 110: 730–737, (2011).

  46-Gerbino A, Ward SA, Whipp BJ.(1996) Effects of prior exercise on pulmonary gas exchange kinetics during high-intensity exercise in humans. J Appl Physiol 80:99–107.

  47-H. Hebestreit, S. Kriemler, R. L. Hughson and O. Bar-Or .(1998). Kinetics of oxygen uptake at the onset   of   exercise in boys and men  .85:1833-1841,;J ApplPhysiol.

  48-Heart Disease and Stroke Statictics-(2007 )Update,American Heart Association.

  49- "Interview with the founder of the world-renowned Tabata Protocol". Ritsumeikan University. Retrieved 30 January (2013).

  50-Jones AM, Carter H.(2000) Jun.The effect of endurance training on parameters of aerobic fitness.Sports Med.

  51-Jones AM, Krustrup P, Wilkerson DP, Berger NJ, Calbet JA, Bangsbo J. (2012) Influence of exercise intensity on skeletal muscle blood flow, O2 extraction and O2 uptake on-kinetics. J Physiol.

  52-Jason L.Talanian,1.Stuart D.R.Galloway,2.George J.F.Heigenhauser,3.Arend Bonen,1.and Lawrence L.Spriet1(2007).Two weeks of high-intensity aerobic interval training increases the capacity for fat oxidation during exercise in women. J Appl Physiol 102: 1439 –1447, (2007).

  53-Jennifer L. Sylvester, Samantha D. Burdette, Steven W. Cross, Nosa O. Idemudia, Johan, H. Curtis, Jakob L. Vingren, and David W. HILL .(2010) . The Effect of Work Rate on Oxygen Uptake Kinetics during Exhaustive  Severe Intensity Cycling Exercise. International Journal of Exercise Science.

  54-Kirsten A. Burgomaster,1 Scott C. Hughes,1 George J.F. Heigenhauser,2 Suzanne N. Bradwell,1 and Martin J. Gibala1 .,( 2005).Six sessions of sprint interval training increases muscle oxidative potential and cycle endurance capacity in humans.J ApplPhysiol 98: 1985–1990.

  55-Kessler HS, Sisson SB, Short KR.(2012). The potential for high-intensity interval training to reduce cardiometabolic disease risk.Sports Med. 2012 Jun 1;42(6):489-509.

  56-López-Martínez S, Sánchez-López M, Solera-Martinez M, Arias-Palencia N, Fuentes-Chacón RM, Martínez-Vizcaíno V.(2012)Dec 7.Physical Activity, Fitness and Metabolic Syndrome in Young Adults.Int J Sport NutrExercMetab

  57-Lauren Carlisle 2 ,and Melinda Sothern 3 .(2005) .COMPARISON OF OXYGEN UPTAKE KINETICS AND OXYGEN DEFICIT IN SEVERELY OVERWEIGHT AND NORMAL  WEIGHT ADOLESCENT FEMALES .Journal of Sports Science and Medicine 4, 430-436 .

  58-Londeree BR.Effect of training on lactate/ventilator threshold:a meta analysis.Med Sci Sport Exerc.(1997):29:837-843.

  59-Laurent CM, Vervaecke LS, Kutz MR, Green JM..(2013)Sex specific responses to self-paced, high-intensity interval training with variable recovery periods. J Strength Cond Res. 2013 Jul 8. [Epub ahead of print].

  60-Leggate M, Carter WG, Evans MJ, Vennard RA, Sribala-Sundaram S, Nimmo MA.2012.Determination of inflammatory and prominent proteomic changes in plasma and adipose tissue after high-intensity intermittent training in overweight and obese males. J Appl Physiol. (2012 )Apr;112(8):1353-60.

  61-Little, Jonathan P; Adeel S. Safdar, Geoffrey P. Wilkin, Mark A. Tarnopolsky, and Martin J. Gibala (2009). "A practical model of low-volume high-intensity interval training induces mitochondrial biogenesis in human skeletal muscle: potential mechanisms". Journal of Physiology 588 (Pt6):1011-22. 

  62-Moran sagiv1, offer Amir2, David Ben-Sira1&Ruthie Amir1. July(2007). Oxygen delivery of men and women at peak wingaye test submitted for publication: accepted forpublication.

  63-Mark burnley& andrew M. jones.June( 2007).Oxygen uptake kinetics as a determinant of sports performance.European Journal of Sport Science.

  64-Mark Loftin 1, Luke Heusel 1, Marc Bonis 1, Lauren Carlisle 2 and Melinda Sothern 3.(2005).Comparison of oxygen uptake kinetics and oxygen deficit in severely overweight and normal weight adolesCent females.Journal of Sports Science and Medicine.

  65-McKenna MJ, Heigenhauser GJF, McKelvie RS,Obminski G, MacDougall JD, Jones NL.(1997) Enhanced pulmonary and active skeletal muscle gas exchange during intense exercise after sprint training in men. J Physiol (Lond) 501:703–716.

  66-Mark Burnley,1.andrew M. Jones,2.Helen Carter,3.and Jonathan H. Doust3  . (2000) . Effects of prior heavy exercise on phase II pulmonary oxygen uptake kinetics during heavy exercise . J Appl Physiol 89: 1387–1396, (2000).

  67-Matsuo T, Saotome K, Seino S, Shimojo N, Matsushita A, Iemitsu M, Ohshima H, Tanaka K, Mukai C. (2013). Effects of a Low-Volume Aerobic-Type Interval Exercise on VO2max and Cardiac Mass. Med Sci Sports Exerc. (2013) Jul 10. [Epub ahead of print].

  68-Medbø JI, Burgers S.(1990) Effect of training on the anaerobic capacity. Med Sci Sports Exerc 22:501–507.

  69-MacDonald M, Pedersen PK, Hughson RL.(1997) Acceleration of V˙o2 kinetics in heavy submaximal exercise by hyperoxia and prior high-intensity exercise. J Appl Physiol 83:1318–1325.

  70-Neil Armstrong.(2007).BookPaediatric Exercise  physiology . Firstpublished.

  71-Patil HR, O'Keefe JH, Lavie CJ, Magalski A, Vogel RA, McCullough PA.(2012) Jul.Cardiovascular damage resulting from chronic excessive endurance exercise.Mo Med.109(4):312-21

  72-Patricia J. Manns, PhD, PT1, Corey R. Tomczak, MSc2, Anwar Jelani, MD3 and Robert G. Haennel, PhD1(.2010).oxygen uptake kinetics: assoociations with ambulatory activity and physical functional performance in stroke survivors.J Rehabil.

  73-Pilegaard H, Domino K,Noland T, Juel C , Hellsten Y , Halestrap AP ,Bangspo.(1999). effect of high intensity exercise training on lactate/H+ Transport capacity in human skeletal muscle.Am.J.Physiol.(1999);276(2 pt 1):E255-61.

  74-Parish HC, Jakeman PM.(1987) The effects of menstruation upon repeated maximal sprint performance. J Sports Sci 1:78.

   75-Peter John L Thompson (2010).The most significant advance in running training since the original interval training.Thompson (2010)، All Rights Reserved.

  76-Perry CG, Heigenhauser GJ, Bonen A, Spriet LL.(2008).High-intensity aerobic interval training increases fat and carbohydrate metabolic capacities in human skeletal muscle. Appl Physiol Nutr Metab. (2008) Dec;33(6):1112-23.

  77-Poole DC, Jones AM Oxygen uptake kinetics.(2012).Compr Physiol.(2012) Apr 1;2(2):933-96.

  78-Raloh Rozenek,Kazuo Funato,Junjiro Kubo,Masako Hoshikawa,and،Akifumi Matsuo(2007).phtsiological responses to interval training sessions at velocities a ssociated with VO2max.Journal of Strength and Conditioning Research, (2007), 21(1), 188–192.

  79-Ready AE, Eynon RB, Cunningham DA.(1981) Effect of interval training and detraining on anaerobic fitness in women. Can J Appl Sport Sci 6:114–118.

  80-Saltin,B.(1990).maximal oxygen uptake: limitations and malleability.In: International Perspectives in Exercise Physiology, K. Nazarand R. L. Terjung (Eds.). Champaign, IL: Human Kinetics Publishers.

  81-Smart NA, Murison R. (2012) Sep 11.Rate of Change in Physical Fitness and Quality of Life  and    Depression    Following Exercise Training in Patients With Congestive Heart Failure. Congest Heart Fail.

  82-S Eiberg, H Hassel strom, V Grønfeld t, K Froberg, J Svensson, L B Andersen .(2005).Maximum oxygen uptake and objectively measuredphysical activity in Danish children 6–7 years of age: theCopenhagen school child intervention study.Br J Sports Med.

  83-Shephard RJ.(2000) Feb. Exercise and training in women, Part I: Influence of gender on exercise and training responses. Can J Appl Physiol. 25(1):19-34.

  84-sports medicine, Dr I. cohen, Prof.G Beaton, PROF.D.(2000).Mitchell-athletics ominibus-differences between men and women.sports medicine clinic,campus healh service, university of witwaterstand,Johannesburg,S,A.

  85-SamanthaG.Fawknerand.NeiArmstrong. Mark Loftin.Luke Heusel Marc Bonis , Lauren Carlisle.(2003).Exercise in ChildrenOxygen Uptake Kinetic Responsto.Sports Med  .

  86-Scheuermann, Barry W.and Thomas J. Barstow.(2002). O2 uptake kinetics during exercise at peak O2 uptake. J Appl Physiol 95: 2014–2022,2003.First published July 25,( 2003);10.

  87-Samantha G. Fawkner and Neil Armstrong.(2007).Can we confidently study VO2 kinetics in young people?. Journal of Sports Science and Medicine (2007) 6, 277-285.

  88-Sijie T, Hainai Y, Fengying Y, Jianxiong W.(2012).High intensity interval exercise training in overweight young women. J Sports Med Phys Fitness.(2012) Jun;52(3):255-62.

  89-Smith.M.J.Sprint Interval Training It is a HIIT.(2008).WWW.teamusa.org.

  90-Tomoaki Matsuo, Kazunori Ohkawara, Satoshi Seino, Nobutake Shimojo, Shin Yamada,Hiroshi Ohshima,Kiyoji Tanaka and Chiaki Mukai.(2012). Cardiorespiratory fitness level correlates inversely with excess post-exercise oxygen consumption after aerobic-type interval training.Matsuo et al. BMC Research Notes( 2012), 5:646.

  91-Tabata I,Nishimura K,Kouzaki M,Hirai Y ,Ogita F,Miyachi m Yamamoto K.(1996).effects of moderate-intensity endurance and high intensity intermittent training on anaerobic capacity and Vo2max.Med.Sci.Sports Exerc.(1996);28(10):1327-3

  92-Tabata I, Irisawa K, Kouzaki M, Nishimura K, Ogita F, Miyachi M (March 1997). "Metabolic profile of high intensity intermittent exercises". Medicine and Science in Sports and Exercise 29(3): 390–5. PMID 9139179.

  93-Van Dusen, Allison (October 20, 2008). "Ten ways to get more from your workout".Forbes. Retrieved December 14, 2008.

  94-Vivian H Heyward. (2006) [1984]. "Designing Cardiorespiratory Exercise Programs". Advanced Fitness Assessment And Exercise Prescription (5th ed.). Champaign, Illinois: Human Kinetics. pp. 106–107.

  95-Weiss EP, Spina RJ, Holloszy JO, Ehsani AA.(2006 )Sep. Gender differences in the decline in aerobic capacity and its physiological determinants during the later decades of life. J Appl Physiol.( 2006 )Sep;101(3):938-44. Epub (2006) Feb 23.

  96-Weber CL, Schneider DA. (2002).Increases in maximal accumulated oxygen deficit after high-intensity interval training are not gender dependent. J Appl Physiol. (2002 )May;92(5):1795-801.

  97-William R. Hiatt, MD Suzanne L. Brandenburg, MD Jane E.B. Reusch, MD،Timothy A. Bauer, MS، Barrett W. Jeffers, MS.(1999). E ffects of Exercise Training on Oxygen Uptake Kinetic Responses in Women With Type 2 Diabetes. Diabetes Care 22:1640–1646, (1999).

  98-Xu F, Rhodes EC.(1999) Oxygen uptake kinetics during exercise.Sports Med. )1999( May;27(5):313-27.

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, مقاله در مورد پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, پروپوزال در مورد پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, تز دکترا در مورد پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, پروژه درباره پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران, رساله دکترا در مورد پایان نامه اثرات وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویای جذب اکسیژن دختران

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان هوازی و بی هوازی دختران بسکتبالیست انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری شامل کلیه بانوان بسکتبالیست شهرستان فیروزکوه در سال 1393 بود. تعداد 20 بانوی بسکتبالیست به صورت هدفمند و در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال شهرستان ساری، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه داوران فوتسال شهرستان ساری در سال 1393 به تعداد 30 نفر بود ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­ زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی بودند و تعداد آنها 87 نفر بود. نسبت میزان دور کمر به دور باسن(WHR)، شاخص توده ...

-1-1 مقدمه رشد فرایندی پیچیده است که از لحظه تشکیل نطفه تا پایان عمر ادامه دارد در واقع رشد شامل نمو و بالیدگی است که نموحاصل تغییرات کمی (هایپرتروفی و هایپرپلازی) است و بالیدگی تغییرات کیفی در کارکرد بافت­ها و دستگاه­های بدن را در برمی­گیرد. به طور کلی منحنی رشد بافت­های مختلف بدن S شکل است؟ با این حال برخی زودتر (سیستم لنفاوی در 9 سالگی) و برخی دیرتر (سیستم تناسلی در 18 سالگی) ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت­بدنی(M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع ...

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر سه نوع موسیقی (زورخا نه ای، ملایم، تند) بر نتایج آزمون های آمادگی جسمانی بود. 16دانش آموز دوره شبانه سالم به صورت داوطلبانه ، با میانگین سن (38/2±6/22 سال) ، قد (27/5±72/175 سانتی متر) ، وزن (8/0±13/77 کیلوگرم) به صورت تصادفی در اجرای آزمونها شرکت کردند. کلیه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 12 هفته رژیم غذایی و تمرینات ورزشی هوازی بر ترکیب بدنی زنان چاق غیرفعال است. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل 45 نفر می باشد . زنان گروه آزمایش به صورت تصادفی به 3 دسته کنترل (که فقط رژیم غذایی داشتند) ، پیاده روی تند و ایروبیک همراه با رژیم غذایی تقسیم ...

ثبت سفارش