پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان

word 634 KB 30743 122
مشخص نشده کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۱۵,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی

  چکیده

  هدف این پژوهش شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان بود. بدین منظور مولفه های ارزش ها ، هنجارها ، اداب و رسوم ، هنر و میراث فرهنگی، باورها و مذهب مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی عوامل فرهنگی در ابعاد ( ارزش ها، هنجار ها، هنر و میراث فرهنگی، باورها، مذهب،)  مورد بررسی قرار داد. نمونه آماری پژوهش 150 نفر از مدیران اوقاف ، متولیان بقاع و امامزادگان شهر اصفهان بود.  ابزار جمع اوری اطلاعات  پرسشنامه محقق ساخته بود. در این پژوهش جهت  اطمینان از ابزار تحقیق روایی محتوایی با نظر اساتید و متخصصان فرهنگی انجام شد و به منظور بر آورد پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی 85/0 محاسبه گردید. تجزیه  و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.در بخش آمار توصیفی مشخصه های آماری مانند: فراوانی،درصد،میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون  tتک متغیره،آزمون فریدمن، تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش ها با میانگین 49/20، ومذهب با میانگین 53/19 بیشترین تأثیر و هنجارها با میانگین 18/13 و آداب و رسوم با میانگین 98/12 کمترین تاثیر را داشتند و باورها با میانگین 89/16 و هنر و میراث فرهنگی با میانگین 93/17 در حد متوسط تاثیر قرار داشتند. بر حسب عوامل دموگرافیک نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نمرات مولفه های فرهنگی بر حسب سن تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی بر حسب تحصیلات وجنس تفاوت معناداری وجود دارد.

   

  کلید واژه ها: عناصر فرهنگی، ارزش ، هنجار،مذهب، آداب و رسوم، هنر، مدیریت کارآمد، بقاع متبرکه

  مقدمه

  یکی از جلوه های عبودیت و پایبندی به امر و نهی الهی و پیروی از آیه کریمه مودت، اظهار علاقه به خاندان عصمت و طهارت و اعلام محبت توأم با تبعیت نسبت به ایشان است که البته به فرموده قرآن کریم فایده آن به اهل ایمان بازمیگردد. و از نشانه های بارز دیگر این مهرورزی مسئولانه، شیفتگی و اکرام و اعزاز وابستگان به شجره طیبه نبوت و ولایت و به تعبیر روشن و ساده زیارت و گرامی داشتن امامزادگان و وارثان علم و زهد و شهادت این خاندان است. زیارتگاه‌ها و بقاع متبرکه به عنوان مکانی با پایگاه معنوی- اجتماعی، از جنبه‌های مختلف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی همواره مورد توجه محققین بوده است. زیرا اماکن مقدسه در ارتباط مستقیم با فرهنگ یک قوم قرار دارند و فرهنگ نیز زاییده ابعاد مختلف اجتماعی، مذهبی و تاریخی همان قوم است.

   مراکز دینی از صدر اسلام مورد توجه رهبران و متدینان این دین بوده است. بعد از شهادت ائمه«ع» و بوجود آمدن اعتاب مقدّسه، این مکان‌ها علاوه بر کارکرد مساجد، به‌عنوان کانون شکل‌گیری جنبش‌های عدالت‌خواه و ضد حاکمیتِ ناصالح مورد توجه قرار گرفت؛ فشارهای گوناگون در ادوار مختلف برای منصرف کردن مردم از روآوری به این اماکن که در قالب منع زیارت صورت می‌گرفت حکایت از نقش پُررنگ این مراکز دینی دارد. قبور امام ‌زادگان – که بسیاری از ایشان خود یک رهبر دینی بوده و در جهاد با حاکمیت‌های جور به شهادت رسیده‌اند- کارکردی مشابه با کارکرد اعتاب مقدّس ائمه«ع» اما در مقیاسی کوچکتر و گاه منطقه‌ای داشته‌اند. در این میان نقش این بقاع متبّرکه در شکل‌گیری فرهنگ‌ دینی درخور توجه است؛ چرا که درس‌‌آموزه‌های فراوان این بزرگان در میدان جهاد علمی، عملی و دفاعی بستر طرح ارزش‌های دینی و به تبعِ آن ارائه‌ی منظومه‌ای از شاخصه‌های فرهنگ‌ساز را فراهم نموده است . بر این اساس در این فصل به بیان مساله ،اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف و سوالات و درانتها به تعاریف نظری و عملیاتی از برخی اصطلاحات و مفاهیم پرداخته شده است.

   

  1-2- بیان مساله

  یکی از مؤثّرترین‌ عواملِ ماندگاری یک تمدّن فرهنگ آن است. تمدّن بزرگ اسلامی نیز برای استمرار خود از این عنصر با تمام ظرفیت‌های آن بهره برده است. در این میان بِقاع متبرّکه امام زادگان به مثابه یک پایگاه فرهنگی مستحکم و اطمینان‌بخش همواره بخشی از این ظرفیت‌های فرهنگی اسلام بخصوص اسلام شیعی بوده‌اند. ( حبیبی سی‌سرا ، 1392). مفهوم فرهنگ نخستین بار توسط مردم شناس انگلیسی، سرادوارد بارنت تایلور[1]  در سال 1871 به کار رفت. وی فرهنگ را مجموعه ای پیچیده می داند شامل: "دانش ها، باورها، هنر، قوانین، اخلاق، آداب و رسوم و دیگر قابلیت ها و عادت هایی که انسان به عنوان عضو جامعه آنها را فرا می گیرد."( کوزر [2] ،1387 :44)

  اساسا یک فرهنگ و شکل پیچیده و پیشرفته‌تر آن یعنی تمدّن دارای چند رکن اصلی‌ است که عبارتند از؛" علم، نظم، امنیّت، وحدت و تعاون. به اعتراف بسیاری از اندیشمندان، انبیاء و ادیان از اصلی‌ترین پایه‌گذاران شکل‌گیری این عواملِ فرهنگ‌ساز بوده‌اند" (حجازی 1349: 25). با این بیان امام زادگان که در راستای کارکرد انبیاء ولو در مقیاسی کوچکتر تعریف می‌شود، عاملی برای ایجاد این ارکان است. علاوه بر این نباید نقش امام زادگان را در شکل‌دهی به شاخصه‌های فرهنگی اسلام را نادیده انگاشت. در سیره عملی امام زادگان می‌توان به این شاخصه‌های فرهنگ‌ساز اشاره کرد؛ مهاجرت برای تبلیغ دین، صبر و ایستادگی در راه تحقق آرمان، ایثار و گذشت از جان و مال در راه تحقق هدف، گرایش به تکلیف محوری با نگاه به نتیجه، ترویج دانشِ دینی و غیره، که هریک از اینها علاوه بر اینکه تأیید و تأکید می‌کنند که فرهنگِ اسلام یک فرهنگِ ارزش محور است، در شکل‌گیری و استمرار فرهنگ‌دینی نیز نقش بسزایی داشته‌اند ( حبیبی سی‌سرا ، 1392).

       مدیریت به عنوان یکی ازعمده ترین ارکان توسعه درسالهای اخیر نقش مهم وگسترده ای رادرسرنوشت ملی بسیاری ازکشورهاداشته ونتیجتا درفعالیتهای بشرودرزندگی اجتماعی نیاز داریم. دانش مدیریت،درکشورمابه لحاظ تاریخی،دارای یک سابقه طولانی است وتعالیم اسلام درزمینه رهبری ومدیریت وتجارب ارزشمندی که ازبه کارگیری اصول مدیریتی در قرن گذشته فراهم آمده است، قابلیت استنباط وسیعی رادر خود دارد که می تواند درتبیین نکات موثردرمدیریت کارآمد نقش به سزایی را ایفا می کند.تمام مدیران، درهمه سطوح ودرانواع سازمانها، مسئول فراهم نمودن شرایطی هستندتاافراد بتوانند بهترین مشارکت رادراهداف گروه داشته باشند و مدیران، هنگامی می توانند وظایف خودرابه خوبی انجام دهندکه درک کاملی ازعوامل بیرونی،نظیرعوامل اقتصادی، تکنولوژی اجتماعی،سیاسی واخلاقی که درعملکردشان تاثیرخواهدگذاشت راداشته باشند (رحمانی و نصرآبادی ، 1392). در عرف‌ تشیع‌ مراد از امامزاده‌، فرزندان‌ یا فرزندزادگان‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) است‌ و اصطلاحاً به‌ مدفن‌ و مزار متبرک‌ آنان‌ اطلاق‌ می‌گردد.  از آنجا که کارکرد امامزادگان متنوع و متعدد می باشد و شامل کارکردهای مذهبی، تاریخی، هنری، روانشناسی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است (اصغری، 1392). همچنین اعتبار امام زاده ها در ایران  به طوریکه وجودشان در بسیاری از موارد دلایل عمده تأسیس اولیه یا توسعه بعدی شهرها به شمار می آمدند. اینکه امامزادگان زائران خود را از شهر، پسکرانه ها یا شهر های مجاور پذیرا هستند و توریسم مذهبی را رونق می دهند (کاستا[3] ، 1996).گردشگری مذهبی امروزه یک انگیزه مشترک برای سفر به حساب می آید.  این نوع ابنیه از نظر تاریخی، هنری، مذهبی و اجتماعی در معماری اسلامی ایران نقش اساسی داشته اند و در هر منطقه با توجه به شکل و عملکرد بنا، با اسامی گوناگونی چون قبه، مزار، مشهد، مقبره، مدفن، روضه، مقام، بقعه، آستانه، گنبد و امامزاده خوانده می شوند؛ "این بناها را به منظور گرامی داشت یاد و خاطره ی شخص متوفی که اغلب از فرزندان و نوادگان ائمه(ع) و بزرگان دینی، ادبی و علمی بوده-است، در محل دفن وی می ساختند"(هلین براند،1386: 317).

      داشتن ارتباط با انسان‌های بزرگ و اسوه، یکی از بهترین راه‌ها و شیوه‌های تربیتی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، تأثیر معنوی و اِشراف ارواح بزرگ بر دیگران نیز قابل انکار نیست.انبیا و اولیای الهی، بهترین الگوهایی هستند که انسان‌ها می‌توانند از ارتباط با آنان، در مسیر رشد و تکامل خود، بهره برند. این ارتباط، در قالب «زیارت» مطرح شده است.استقبال انسان‌ها از اماکن زیارتی در تمامی ادیان آسمانی و بشری و نیز اشتیاق مسلمانان به زیارت اماکن و مزارات مقدّس، بر کسی پوشیده نیست. برای نمونه، تنها از میان ایرانیان، سالانه میلیون‌ها زائر به مکان‌های زیارتی سفر می‌کنند و بهره معنوی می‌گیرند .از آنجا که زیارتگاه ها بزرگترین پایگاه تبلور آموزه های دینی و آسمانی است، نقش اساسی و عظیمی در تأمین راهبردی بنیادی در حرکت تاریخ بشر داشته، دارند و خواهند داشت. مکان های زیارتی مهمترین پایگاه ترسیم و تنظیم حرکت تاریخ در آینده بشریت است و به عنوان مرکز ثقل و کانون اصلی تحولات جهانی و مدیریت فرهنگی بشریت، ظرفیت ها و قابلیت های خود را آشکار خواهد ساخت. ( موسوی و نیلی ، 1392). دورکهایم قویاً این واقعیت را مورد تأکید قرار می دهد که ادیان هرگز فقط یک موضوع اعتقادی نیستند. همه ادیان متضمن اعمال تشریفاتی و شعایری منظمی هستند که در آن گروهی از مومنان گرد هم می آیند. در مراسم تشریفاتی جمعی، حس همبستگی گروهی تأیید و تقویت می شود. تشریفات افراد را از امور مربوط به زندگی اجتماعی نامقدس دور کرده به قلمرویی متعالی وارد می کند، که در آن اعضای گروه خود را در ارتباط با نیروهای عالی تر احساس می کنند (توسلی ،1380).علاوه بر نقش شاخص‌سازی امام زادگان در امر فرهنگ این مراکز باید در مقام عمل نیز در کانون توجّهات مردم قرار گیرند؛ به گونه‌ای که بتوانند طیف وسیعی از نیازهای فرهنگی جامعه را تحت پوشش قرار داده و مدیریت کنند؛ تنها در اینصورت است که این بقاع متبرّک به جایگاه واقعی خود دست‌یافته و می‌توانند به‌مثابه یک قطب فرهنگی عمل کنند. بی‌تردید نیازهای فرهنگی به لحاظ گونه‌شناسی و نیز حساسیت از تنوع بالایی برخوردارند که پاسخ به آنها نیازمند مدیریت هوشمند، دقیق و هنرمندانه است. با توجه به مباحث مطرح شده و کارکردهای فرهنگی بقاع و لزوم مدیریت هر چه بهتر این اماکن برای پاسخگویی بهتر به ارزشها و جایگاه ویزه این اماکن این پژوهش درصدد است تا با شناسایی عوامل فرهنگی در ابعاد ( ارزش ها، هنجار ها، هنر و میراث فرهنگی، باورها، مذهب) مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه به ارائه راهکارهایی دراین طریق بپردازد.

   

  1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق

  وجود امامزادگان برای این که مردم در کنار آنان با آرامش زندگی کنند .امامزادگان باید محلی برای تربیت و پاسخگویی به نیازهای معنوی همه به ویژه جوانان باشد. تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی  می تواند چشم اندازی منطقی و سازنده در جهت غایت نهایی آرمیدگان در آن باشد. امامزادگان می توانند با حفظ کارکردهای فرهنگی خود حافظ ، تولید کننده و گسترش دهنده ارزش و هنجارهای فرهنگی اسلامی شده و ضمن احیای آداب و رسوم و نگهداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به سبب معماری بی نظیر خود باعث افزایش گردشگر مذهبی می گردد .همچنین زیارت امامزادگان نقش مهم و تعیین کننده ای در سلامت روانی افراد و  بازسازی معنوی آنان دارد.بقاع متبرکه وامامزادگان مصداق بارز آثار فرهنگی و تاریخی هستند که خود نیز دارای آثار فرهنگی متعدد می باشند لذا ضمن حفظ و نگهداشت ابنیه این بقاع به عنوان اثر فرهنگی باید در جهت تقویت آثار فرهنگی آن نیز کوشید .اهمیت این بقاع از آنجا واضح تر میشود که مورد حمله مخالفان مذهب تشیع قرار گرفته و منحرفان و گروه‌های تکفیری قصد تخریب آن را دارند .از طرفی تقویت آثار فرهنگی بقاع متبرکه مبارزه با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی  است .تهاجمی که جامعه هدف آن جوانان میباشد . با تقویت این آثار ، بقاع به مکانی برای پر کردن اوقات فراغت جوانان میگردد. قرار گرفتن جوانان در محیط معنوی بقاع باعث حفظ ارزشها و جایگزینی ارزشهای قوی و تنظیم هنجارهای شخصی و اجتماعی آنان می گردد .قوی‌ترین کارهای فرهنگی در محور و برنامه مساجد و بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی قرار دارد و جامعه موفق جامعه‌ایی است که در قالب فرهنگی در این اماکن به فعالیت بپردازد و استفاده از مساجد و اماکن مذهبی در واقع راهکاری برای مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است. نقش راهبردی اماکن مذهبی در تبیین اهداف جریان‌های مشکوک و شبهه برانگیز فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داخلی و انسجام بخشی در مقابله با تهاجمات خارجی و بارورسازی نیروی انسانی متعهد برای دفاع از اسلام، انقلاب و تمامیت ارضی کشور و حتی رفع مشکلات اجتماعی بی بدیل است.با توجه به این که امامزادگان و بقاع متبرکه از مهمترین مکانهای فرهنگی محسوب می گردند لذا با مدیریت صحیح فرهنگی آنان که لازمه آن شناسایی عوامل موثر فرهنگی می باشد که بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه تاثیر گذارند. میتوان به عملکرد و کارکردهای امامزادگان و بقاع مسیری صحیح و پر رونقتر بخشید. علاوه بر نقش شاخص‌سازی امام زادگان در امر فرهنگ این مراکز باید در مقام عمل نیز در کانون توجّهات مردم قرار گیرند؛ به گونه‌ای که بتوانند طیف وسیعی از نیازهای فرهنگی جامعه را تحت پوشش قرار داده و مدیریت کنند؛ تنها در اینصورت است که این بقاع متبرّک به جایگاه واقعی خود دست‌یافته و می‌توانند به‌مثابه یک قطب فرهنگی عمل کنند. چنانچه نیازسنجی فرهنگی جامعه بطور دقیق و پاسخگویی به آن به موقع صورت گیرد می‌توان ادّعا کرد که این مراکز به اهداف کوتاه مدّت خود - جذب حداکثری مردم – برای تحقق اهداف بلندمدّت‌تر تبدیل شدن به قطب فرهنگی نزدیک شده‌اند. همچنین  مناسک اساسا برای حفظ انسجام گروهی اند و برای کارکرد درست زندگی اخلاقی به اندازه خوراک برای حفظ زندگی جسمانی اهمیت دارند و از طریق همین مناسک، گروه خود را تایید و حفظ می کند(همیلتون، 1390: 178). در گذشته، جوامع متفرق و پراکنده شیعی زیر بار ظلم و ستم و محدودیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، تبعیض ها و بی عدالتی ها، در معرض از دست دادن هویت و ماهیت اصلی خویش و خروج از مذهب آباء و اجدادی یا از دست دادن آن بودند. اماکن متبرکه به موازات حفظ امنیت فیزیکی باورمندان خویش، با تقویت باورداشت ها و عقاید دینی در جریان زیارت و مراسم و مناسک مذهبی، از بی هویتی، سرخوردگی و سوق یافتن به دامان غیر ممانعت به عمل می آورند. بدین ترتیب ارزش کاربردی این اماکن مقدس و متبرکه در انسجام بخشی و تعلق خاطر یافتن پیروان آشکار می گردد. زیرا بستر جغرافیایی و بودباش شیعیان نیز خود تا حدود زیادی به وجود این اماکن بستگی داشت. بسیاری از روستاهای بزرگ و شهرها، ظهور و رشد خود را مدیون اماکن مذهبی هستند. دهکده بی بی حکیمه در جنوب کهگیلویه و روستای پیشوای ورامین از این نمونه اند(خسروی، 1385: 58). با توجه به جایگاه بقاع متبرکه در میان مردم و نفوذ اعتقادی بالای امامزادگان در روح و اندیشه همگان مدیریت صحیح و کار آمد نقشی اساسی در تحقق اهداف والای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در جامعه دارد. در همین راستا شناخت عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر مدیریت بقاع  از حیث کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها اهمیت بسزایی دارد. لذا تحقیق پیرامون شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد  بقاع متبرکه  از ضروریات لازم برای رسیدن به اهداف فوق می باشد.

   

  1-4- اهداف تحقیق

  شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه

  1-4-1 اهداف فرعی

  شناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد ارزشها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه

  شناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد هنجارها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه

  شناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد باورها و اعتقادات بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه

  شناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد هنر و میراث فرهنگی بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه

  شناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد آداب و رسوم  بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه

  شناسایی مولفه های فرهنگی موثر از بعد مذهب بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه

  شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه با توجه به عوامل جمعیت شناختی

   

  1-4-2- سوال ها

  سوال اصلی

  عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟

  سوالهای فرعی

  عوامل فرهنگی موثر از بعد ارزشها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟

  عوامل فرهنگی موثر از بعد هنجارها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟

  عوامل فرهنگی موثر از بعد آداب و رسوم بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟

  عوامل فرهنگی موثر از بعد هنر و میراث فرهنگی بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟

  عوامل فرهنگی موثر از  بعد مذهب بر  مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟

  عوامل فرهنگی موثر از بعد باورها و اعتقادات بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کدامند؟

  عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه با توجه به عوامل جمعیت شناختی کدامند؟

   

  1-5- تعاریف نظری، اصطلاحات و مفاهیم

  آداب و رسوم[4] : «آداب و رسوم هر جامعه از تعدادی ارزش های مطلوب ، مطابق فرهنگ آن جامعه تشکیل شده است و شامل شیوه های زندگی، عادات و رسوم خاص یک ملت ، مردم می شود» (گرانپایه، 1377 : 184)

  ارزشها[5] :« عبارت است از مقاصد و اهداف مطلوبی که افراد جامعه برای دستیابی به آنها فعالیت می کنند تا بدین وسیله نیازها و خواسته های خود را برآورده سازند» (قلی زاده، 1387: 110)..

  باورها[6] : باورها مفاهیمی کلی و مبهم درباره جهان و ماهیت جامعه هستند که مردم درستی آنها را به عنوان واقعیت قبول دارند از آنجا که خاستگاه آنها تجربه ها، سنت ها و یا روش های علمی می باشد می توانند تاثیر نیرومندی بر رفتار داشته باشند ( رنجبر و ستوده،1386 : 49).

  عوامل فرهنگی[7]: «عوامل تشکیل  دهنده یک فرهنگ یعنی تمامی خصوصیات متمایز کننده یک جامعه یا گروه اجتماعی، این عوامل ممکن است معنوی،فکری،مادی یا احساسی باشد» (پهلوان ،1382 :178).

  میراث فرهنگی[8] : «هر پدیده ای (اعم از منقول و غیرمنقول، مادی و معنوی) که قدمتی دارد و حامل پیام انسانی است.  چیزی از انسان های گذشته برای عرضه دارد«  (حجت، 1380: 81).

  مذهب:[9] «در اصطلاح علم کلام اسلامی، طریقه‌ای خاص در فهم مسائل اعتقادی، که منشأ اختلاف در آن توجیه مقدمات منطقی و یا تفسیر ظاهر کتاب الهی است»(دهخدا،1387: 1112).

  هنجارها : [10]« قواعدی برای رفتارند که ارزش های یک فرهنگ را منعکس می کنند یا تجسم می بخشند »(گیدنز، 1387: 35).

   

  1-6- تعاریف عملیاتی

  ارزشها: در این پژوهش ارزیابی ارزش ها براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 1 الی 8 پرسشنامه بدست می آید.

  هنجارها: در این پژوهش ارزیابی هنجار ها براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 9 الی 14 پرسشنامه بدست می آید.

  آداب و رسوم: در این پژوهش ارزیابی آداب و رسوم براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 15 الی   20پرسشنامه بدست می آید.

  هنر و میراث فرهنگی: در این پژوهش ارزیابی میراث فرهنگی براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 21 الی 27 پرسشنامه بدست می آید.

  باورها:  آداب و رسوم: در این پژوهش ارزیابی باورها براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 28 الی 34 پرسشنامه بدست می آید.

  مذهب: در این پژوهش ارزیابی مذهب براساس نمراتی که از پاسخگویی به سئوالات 35 الی 42 پرسشنامه بدست می آید.

   

   

   

   

  فصل دوم

  ادبیات و پیشینه تحقیق

   

   

   

   

  2-1- مقدمه

  بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه ، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد. با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه از بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و میان تهی است. اگر فرهنگ
  جامعه ای وابسته به فرهنگ غرب باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش پیدا می کند و بالاخره در آن مستهلک می شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد .

  بقاع متبرکه از جمله آثار و ارزشهایی هستند که به نوعی در ترویج فرهنگ اسلامی دینی و بسیاری از عناصر ارزشمند فرهنگی تاثیر مثبت دارند. به دلیل جایگاه ویژه ایران و حمایت و پیروی راستین ایرانیان و ارادت خاص آنان به ساحت مقدس ائمه معصومین (ع) و فرزندان و نوادگان آنان، کشور ما از دیرباز مأمن و مأوای امامزادگانی بوده که از دست خلفای جور زمانه مجبور به هجرت می شوند یا آنکه جهت نشر معارف و فرهنگ غنی اسلامی به سرحدات ایران می آمدند . آثار و برکات وجود این ذوات نورانی و مقدس نه تنها در زمان حضور آنان بلکه پس از شهادت یا وفات ایشان نیز استمرار می یافته و مأمن مؤمنان و دوستداران راه حقیقت می شده است. در ایران در کنار اعتقاد راسخ ایرانیان به مقام و منزلت مجاوزان آن اماکن مقدس و اعتقاد ایشان به فرهنگ و معارف غنی اسلامی چنان ظرفیتی در این اماکن ایجاد کرده است که با یک برنامه ریزی صحیح و علمی می توان این اماکن را به قطب های فرهنگی کشور تبدیل نموده با استفاده از ظرفیت های آن، در جنگ نرم علیه دشمن موفق بوده و در برابر تهاجم فرهنگی به خوبی ایستادگی کرد. اما با وجود گرایش گسترده شیعیان به حرم مقدس امامزادگان در ایران و همچنین با وسعت و گستردگی فراوانی که دارند تاکنون به عنوان اماکن فرهنگ ساز ، کمتر مورد توجه و برنامه ریزی قرار گرفته اند. بررسی کارکردهای معنوی و فرهنگی مستقیم و غیرمستقیم حضور امامزادگان در ایران، می تواند از دیدگاه موافقان و مخالفان مورد بررسی قرار گیرد که از  دیدگاه موافقان ، کارکردها و ظرفیت های علمی و فرهنگی مختلفی اعم از شفا دادن، ایجاد کتابخانه، درمانگاه، موسه های خیریه، حوزه های علمیه و غیره را می تواند شامل شود که باعث تحول و اثرگذاری در جامعه می شود. مردم ایران ، اهل ذوق ، هنر و معماری بودند و بناهای زیبایی را بر مدفن این امامزادگان بنا نهادند که مظهر ظهور و بروز هنرهای مختلفی شد و این جنبه نیز به خودی خود جای تأمل و غور فراوان دارد. از جمله خواص بقاع علاوه بر جنبه هنری می توان به جنبه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و روانی مکنون در آنها اشاره کرد. گردشگری این امامزادگان نیز منتج به ایجاد هویت ملی و دینی و همبستگی ملی و ایجاد محبت و الفت میان اقوام مختلف می شود.

   

  2-2- تعریف بقعه متبرکه و امامزادگان[11]

  بقعه متبرکه مدفن امامزادگان (کلیه افرادی که با یک یا چند واسطه به امام معصوم (ع) منسوبند.) می باشد که در طول تاریخ در اثر جنگ یا علل مختلف به شهادت رسیده اند یا پس از وفات در آنجا دفن شده اند و به مرور زمان مدفن انها تبدیل به زیارتگاهی برای دوستداران مکتب اهل بیت (ع) شده است. مدفن برخی علمای بزرگ نیز به تسامح گاهی شامل این طرح خواهد بود. (شریفی و قاسمی سعادت آبادی ،1392: 16).

  استفاده از ذریه پیامبر اکرم(ص) در زمانیکه بین مسلمانان و شیعیان حیات ندارند؛ همانا رفتن به زیارت بُقاع و مراقد منوره این بزرگواران است که نشانه عشق و علاقه زائرین به پیامبر اکرم(ص) و ذریه آن حضرت می باشد. اصل مسئله مشروعیت زیارت قبر بزرگان دین، از جمله مسائل مسلّم نزد همه فرقه‌های اسلامی است. ائمه بزرگوار شیعه، همواره به زیارت قبر پیامبر اسلام(ص) و ائمه قبل از خود مشرف می‌شدند و زیارت نامه‌هایی نیز برای زیارت، از ایشان نقل شده که در کتاب پر ارج مفاتیح‌الجنان آمده است. صدور این زیارت نامه‌ها گواهی روشن بر مشروعیت و نیز انجام زیارت از سوی معصومین است. مقبره های مذهبی در مقایسه با سایر بناهای اسلامی (به جز مساجد) از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده، مورد توجه عام هستند. کمتر شهر یا روستایی در ایران است که سهمی از چنین بناها  نداشته باشد هر چند اکثر مناطق ایران امامزاده دارند، اما پیامبران الهی مدفون در ایران بسیار کم هستند.

   

  2-3- اهمیت بقاع متبرکه[12]

  پراکندگی سادات در تمام نقاط گوناگون این پهنه یکسان نبود زیرا بیشتر به جاهایی روی می آوردند که احساس امنیت بیشتر می کردند همانند کوهستان ری و طبرستان و پاره ای نقاط مرکزی، با این حال بعضی از ایشان گرفتار مخالفان می شدند و به شهادت می رسیدند، امروز مراقد این بزرگواران باقی و مزار و مطاف است. از تعداد آنها در نقاط مختلف می توان پی برد که این نقاط به چه سبب مورد توجه ایشان بوده است، گرچه برخی از این بقاع در طی زمان خراب و آثار آنها محو شده است(شریفی و قاسمی سعادت آبادی ،1392: 47).

  خداوند در قرآن مجید به شیوه های گوناگون سفارش به رعایت حقوق اهل بیت کرده است آن گونه که درباره لزوم احترام به اهل بیت و دوست  داشتن آنان ، می فرماید:"ای رسول ما بگو من اجر رسالت خود را جز این نمی خواهم که محبت مرا در حق خویشاوندانم رعایت کنید." (سوره شوری، آیه 23).خداوند در قرآن جایگاه بسیار ممتازی برای اهل بیت قرار داده است .یکی از مواریث گرانقدر اهل بیت (ع) امامزادگان هستند که در سراسر جهان اسلام پراکنده می باشند و مسلمانان همواره به آنان احترام کرده اند. وجود امامزادگان حلقه پر رنگ معنویت اسلامی است رشته ناگسستنی که روح حیات طیبه را به جامعه تزریق می کند ، دوستی اهل بیت که همان دوستی خداست در ارتباط و نیایش با این بزرگواران رقم می خورد.

  امامزادگان و سادات در پی سفر امام رضا (ع) به ایران مسافرت کردند و ایرانیان نیز به پاسداشت این امامزادگان همت گماردند و این مقابر مورد توجه دوست داران اهل بیت (ع) قرار گرفت و کانونی برای گسترش فرهنگ اسلام و تشیع در ایران گردید. این امامزادگان در طول تارخ در رشد و گسترش تمدن و هنر اسلامی تاثیر فراوان داشتند. با تاکیدات مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بر قطب فرهنگی شدن امامزادگان و بقاع متبرکه تلاشهای وسیعی صورت گرفته تا جایی که روز 5 ذی القعده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز بزرگداشت و تکریم امامزادگان نامگذاری گردید.

  2-4- نقش بقاع متبرکه و امامزادگان در گسترش فرهنگ اسلامی[13]

  آداب و مناسک اسلامی به ویژه شیعی، از ابعاد مختلف جامعه شناسی و روان شناسی دینی قابل توجه و تبیین است. از دیرباز، شیعیان با پیشینه و فرهنگ غنی خود در میان سایر مذاهب اسلامی، متمایز بوده اند. این فرهنگ به موازات نکات مشترک فراوان، بنابر جغرافیای تاریخی و قومی بهره مند از وجوه خاص است. یکی از وجوه مشترک شیعیان، وجود مقابر و مشاهد متبرکه امام زادگان و زیارت ایشان در اقصا نقاط جهان اسلام است. بنابر نص کتب تراجم و رجال اهل سنت در احوالات ائمه حدیث، «اهتمام به توسل و زیارت مشاهد متبرکه» در طول تاریخ رایج و متداول بوده است و عموم مسلمانان از شیعه و سنی، با استناد به آیات، احادیث و روایات متعدد، بر مشروعیت امر زیارت اتفاق نظر دارند(غیب غلامی، 1376: 105).

        دین و مذهب همراه با زبان، ارزش ها، باورها، قوانین، سنن و علوم، یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه را تشکیل می دهند که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. زیارت، اعتقاد، باور و هنجاری رایج در تمامی فرهنگ ها و در میان شیعه، با اعتقاد به اصل امامت و منزلت اهل البیت(ع) بارزتر است. از همان قرون نخستین اسلامی، پراکندگی و توزیع وسیع جغرافیایی اماکن متبرکه شیعه، به ویژه مشاهد خاندان پیامبر(ص) از شرق تا غرب قلمرو اسلامی، توسعه فرهنگ شیعی و ارادت به اهل البیت(ع) را در پی داشته است. دوستی این خاندان، سنگ بنای تشیع در تمامی فرق آن بوده است. مظلومیت علویان در برابر ظلم حکام اموی و عباسی دیگر دلیل نفوذ آنان در میان مردم و توسعه تشیع بود(جعفریان، 1375: 90-87). امام زادگان بیشترین پراکندگی و توزیع را در جغرافیای تاریخی و دینی جهان اسلام و تشیع دارند به نحوی که در بسیاری از مواقع، جوامع شیعه به نام این اماکن شناخته می شوند.

   

  [1] Sir Edward Barnet Taylor

  [2] Louis Kozer

  [3] Eccles costa

  [4] Customs

  [5] Values

  [6] Beliefs

  [7]Cultural factors

  [8]Heritage

  [9]Religion

  [10]Norms

  [11]Definition holy shrine and Imamzadeh

  [12]The importance of holy shrines

  [13]Role in the development of the Islamic holy shrines and Imamzadeh

  Abstract

  The main goal of this research was to identify of cultural factors affecting efficient management of the holy shrines in Esfahan. For that, values, norms, traditions, art and cultural heritage, beliefs and religion factors were studied. In this research, descriptive survey research was used in different dimensions such as values, norms, art, cultural heritage, beliefs and religion. The statistical society was included 150 Owqaf (charity institution) managers and trustees of holy shrines in Esfahan. Man- made questionnaire was used to gather of information  Also, to ensure the content validity, survey instrument was designed with teachers and cultural specialists cooperation. The reliability was calculated using Cronbach and reliability coefficient was estimated 0/85. SPSS statistical software was used to analysis of data in descriptive and inferential levels. In descriptive statistic, the average percent and standard deviation and in inferential statistic, independent t- test, Friedman test and variation analysis were used. According to the results, the values and religion average (20/49 and 19/53, respectively) had the highest effect and norms and traditions average (13/18 and 12/49, respectively) had the lowest effect. Also, the beliefs and cultural heritage average(16/89 and 17/93, respectively) had moderate effect. According to demographic factors, the results show that there is no meaningful relationship between culture and age but there was meaningful difference between education and gender.

  Keywords : values, norms, art, cultural heritage, beliefs, religion , holy shrines

   

 • فهرست:

  فهرست

  عنوان                                                                                                                                       صفحه      

  چکیده 1

  فصل اول  2

  1-1- مقدمه  2

  1-2- بیان مساله  3

  1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق  5

  1-4- اهداف تحقیق  7

  1-4-1 اهداف فرعی.. 7

  1-4-2- سوال ها 7

  1-5- تعاریف نظری، اصطلاحات و مفاهیم  8

  1-6- تعاریف عملیاتی   9

  فصل دوم  10

  2-1- مقدمه  10

  2-2- تعریف بقعه متبرکه و امامزادگان  11

  2-3- اهمیت بقاع متبرکه  12

  2-4- نقش بقاع متبرکه و امامزادگان در گسترش فرهنگ اسلامی   13

  2-5-کارکردهای  بقاع متبرکه  13

  2-5-1- کارکرد مذهبی بقاع متبرکه. 14

  2-5-1-1- جایگاه نذورات در امامزادگان و بقاع متبرکه. 16

  2-5-1-2- توسل به امامزادگان وکرامات.. 16

  2-5-2- کارکرد تاریخی بقاع متبرکه. 17

  2-5-2-1- سازه های بقاع متبرکه. 18

  2-5-3- کارکردهای هنری بقاع متبرکه. 18

  2-5-4- ویژگیهای بناهای مرتبط به بقاع متبرکه. 19

  2-5-5-کارکرد روان شناسی بقاع متبرکه. 21

  2-5-6- کارکرد سیاسی بقاع متبرکه. 23

  2-5-7-کارکرد اقتصادی بقاع متبرکه. 24

  2-5-8- کارکرد اجتماعی بقاع متبرکه. 27

  2-5-9- کارکرد فرهنگی بقاع متبرکه. 28

  2-6- تعریف فرهنگ و فرهنگ شیعه  31

  2-7- نظریه‌های فرهنگی 33

  2-7-1-  امیل دورکیم 33

  2-7-2- ماکس وبر 34

  2-7-3-کارل مارکس 36

  2-7-4- جورج زیمل 36

  2-7-5- تالکت پارسونز. 38

  2-8- عناصر فرهنگی   39

  2-8-1- ارزش ها 40

  2-8-2- هنجارها 41

  2-8-3- آداب و رسوم. 41

  2-8-4- باورها 42

  2-8-5- اعتقادات مذهبی.. 43

  2-9- مفهوم دین و مذهب   43

  2-10- نظریه های  جامعه شناختی مرتبط با مذهب   44

  2-10-1- مارکس و دین.. 44

  2-10-2- دورکهایم و دین.. 45

  2-10-3- وبر و دین.. 46

  2-11- تعریف مدیریت 47

  2-12- مدیریت کارآمد  48

  2-13- مدیریت فرهنگی   49

  2-14- اهمیت مدیریت در عملکردهای فرهنگی   49

  2-15- تحقیقات داخلی   50

  2-16- تحقیقات خارجی   54

  2-17- نتیجه گیری   57

  2-18- مدل نظری تحقیق  58

  فصل سوم  59

  3-1- مقدمه  59

  3-2- روش تحقیق  59

  3-3- جامعه  آماری   60

  3-4- روش نمونه گیری   60

  3-5- ابزار اندازه گیری   60

  3-6- تعییین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری   61

  3-6-1- روایی پرسشنامه. 61

  3-6-2- یافته های مربوط به تحلیل عامل. 62

  3-6-3- پایای پرسشنامه. 66

  3-7- مراحل اجرای تحقیق  67

  3-8- روش های تجزیه و تحلیل آماری   67

  3-8-1- روش های آماری به کار رفته در تحقیق. 68

  فصل چهارم  68

  4-1- مقدمه  69

  4-2-آمار توصیفی   69

  4-2-1-داده های جمعیت شناختی پرسشنامه. 69

  4-2-2- آمار توصیفی مربوط به متغییرهای اصلی تحقیق. 73

  4-3- داده های توصیفی سئوالات پرسشنامه  74

  4-4- یافته های استنباطی تحقیق  83

  4-5- یافته های استنباطی مربوط به سوالات اصلی تحقیق  89

  فصل پنجم  94

  5-1- مقدمه  94

  5-2- خلاصه تحقیق  94

  5-3- تفسیر نتایج   95

  5-4- محدودیت های تحقیق  102

  5-5-  پیشنهادات کاربردی   102

  5-6- پیشنهادات پژوهشی   103

  فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیرفارسی ) مورد استفاده در پایان نامه  104

  چکیده انگلیسی   110

   

   

   

                          

  فهرست جدولها

   

  عنوان                                                                                                                                             صفحه

  جدول(3-1) نمره گذاری پرسشنامه  61

  جدول (3-2) نحوه توزیع سوالات پرسشنامه  61

  جدول (3-3) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به ارزش    62

  جدول (3-4) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به هنجار  63

  جدول (3-5) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به آداب و رسوم  63

  جدول (3-6) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به هنر و میراث فرهنگی   64

  جدول (3-7) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به باور  64

  جدول (3-8) تحلیل عوامل مولفه های مربوط به مذهب   65

  جدول (3-9) پایایی   66

  جدول (4-1)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن   69

  جدول (4-2)- توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس    70

  جدول (4-3) توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب تحصیلات   71

  جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع  73

  جدول(4-5)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب ارزش    74

  جدول(4-6)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب هنجار  75

  جدول (4-7)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب آداب و رسوم  77

  جدول (4-8)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب هنر و میراث فرهنگی   78

  جدول (4-9)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب باورها 79

  جدول (4-10)- توزیع فراوانی و درصد پاسخ سئوالات مرتبط با نمونه بر حسب مذهب   81

  جدول (4-11): میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با ارزش ها 83

  جدول (4-12) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با هنجار ها 84

  جدول (4-13) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با آداب و رسوم  85

  جدول (4-14) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با هنر و میراث فرهنگی   86

  جدول (4-16)  : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با باورها 87

  جدول (4-16) : میانگین، انحراف معیار، مقدار t و میانگین رتبه ای مرتبط با مذهب   88

  جدول(4-17) : مقایسه میانگین ارزش ها در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه  89

  جدول(4-18) : مقایسه میانگین هنجارها در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه  89

  جدول(4-19) : مقایسه میانگین آداب و رسوم در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه  89

  جدول(4-20) : مقایسه میانگین هنر و میراث فرهنگی در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه  90

  جدول(4-21) : مقایسه میانگین باورها  در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه  90

  جدول(4-22) : مقایسه میانگین مذهب در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه  90

  جدول(4-23) میانگین رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه  91

  جدول(4-24)آزمون فریدمن   91

  جدول(4-25) تحلیل واریانس نمرات مولفه های فرهنگی موثردر مدیریت کارآمدبقاع متبرکه با توجه به ویژگی دموگرافیک    92

  جدول (4-26)آزمون زوجی مقایسه میانگین مولفه های فرهنگی موثردر مدیریت کارآمدبقاع متبرکه برحسب جنس    93

  جدول (4-27) آزمون زوجی مقایسه میانگین مولفه های فرهنگی موثر در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه برحسب تحصیلات   93

  منبع:

  فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیرفارسی ) مورد استفاده در پایان نامه

  قرآن مجید(سوره شوری، آیه 23)

  آذر ع، مومنی م. 1383. آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد اول. تهران: انتشارات سمت.

  آدریان فان دراستای.1379. ص402 . افکار عمومی و اخلاق جهانی.گزارش جهانی فرهنگ، ترجمه گروه مترجمان،کمیسیون ملی بونسکو در ایران،مرکز انتشارات.

  اصغری، پ . 1392. بررسی کارکرد فرهنگی امامزاده میر زین‌العابدین شهر ورزنه،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  اردلان ن، بختیاری ل . 1380.حس وحدت. ترجمه‌، حمید شاهرخ،  اصفهان: نشرخاک، 175 صفحه

  استریناتی د.1380. مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، ترجمه ثریا پاک نظر، تهران:گام نو.

  ابراهیمیان ح.1390. بازخوانی مفهوم مهندسی فرهنگی و آسیب شناسی فرهنگی در نظام آموزش عالی..مطالعات قدرت نرم. سال دوم / شماره پنجم / بهار 1390.

  احمدیان شیجانی ا .1392. مدیریت فرهنگی کارآمد راهی به سوی توسعه، هنر و معماری : تندیس : 8 مرداد 1392 - شماره 254، صفحات 21 تا 23

  ابوالحسنی م ، توسلی م. 1392 . نقش و جایگاه امامزادگان در غنی سازی فرهنگ تشیع. مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  ایبک آبادی ف ، مولایی  م ،اسماعیل اف  ا . 1392. نقش و جایگاه بقعه متبرکه میر سید علی همدانی در ایجاد وحدت اجتماعی مسلمانان تاجیکستان و ایران ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  اندرو ا. 1388. مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی؛ ترجمه: ناصرالدین علی تقویان، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،چاپ اول،

  باقری ن ، دردشتی س . 1392. کارکرد های اجتماعی امامزادگان و مناسک مذهبی آنها ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  بلوری تبار ف. 1390. نگرش دانشجویان دختر دانشگاه ازاد اسلامی واحد فلاورجان نسبت به عوامل فرهنگی موثر بر ارتباط دختر و پسر قبل از ازدواج. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان

  بهار م .1386. مطالعات فرهنگی: اصول و مبانی، تهران، سمت، چاپ اول.

  برکی جوناتان پ. 1389. دین عامیانه ، ابراهیم موسی پور؛ مقدمه ای بر پژوهش دین عامیانه، تهران: جوانه توس 117-137

  باقی  ع. 1381. « نگاهی جامعه شناختی به وقف و مسجد»، عمادالدین باقی ، پرستشگاه در عهد سنت و تجدد ( جامعه شناسی نهادهای دینی) ، تهران : سرایی، 20 صفحه

  بختیاری ن ، دردشتی س . 1392. نقش امامزاده سید محمد در مدیریت فرهنگی شهرستان خمینی شهر ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  بلخاری قهی  ح . 1384 ، مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی ، انتشارات سوره مهر

  پاپلی یزدی م ، سقایی م. 1390. گردشگری، ماهیت و مفاهیم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

   پترسون م.1393. عقل و اعتقاد دینی، ترجم : احمد نراقی - ابراهیم سلطانی ؛ ناشر: طرح نو، تعداد صفحات 542

  تیموتی د. جی و دنیل. ج اولسن. 1392. گردشگری، دین و سفرهای معنوی، تهران: جامعه شناسان.

  توسلی غ . 1380.جامعه شناسی دین.تهران: انتشارات سخن

  جلیلیان  م . 1392. بررسی وتبیین بقاع متبرکه استان ایلام ونقش فرهنگی - اجتماعی آنها ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  جعفریان ر. 1388.سیاست و فرهنگ در روزگار صفوی، ج1، چاپ اول، تهران: نشر علم.

  جعفریان ر. 1376. تاریخ تشیع در ایران، جلد اول، قم: انتشارات انصاریان.

  جمشیدی م ر. 1368. «ارزش و ارزش شناسی»؛ مجله فرهنگ، کتاب چهارم و پنجم،تهران

  حبیبی سی‌سرا، م . 1392. راهکارهای عملی تبدیل بقاع متبرّکه به قطب فرهنگی ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  حجت م .1380. میراث فرهنگی در ایران سیاست ها برای یک کشور اسلامی ، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

  حجازى ف.1349. نقش پیامبران در تمدن انسان، تهران: بعثت، چاپ اول.

  خسروپناه ع. 1383.کلام جدید ، قم: مرکز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه‏ى علمیه،‏290 صفحه

  خمینی ر. 1360 .صحیفه نور، ج 15: 16

  خسروی م. 1385. «سهم موقوفات در ساختار فرهنگی کشور»، مجله میراث جاویدان، شماره55 صفحات 10-5

  خسروی خ. 1385. جامعه شناسی ده در ایران, تهران: مرکز نشر دانشگاهی .

  دلاور ع. 1380. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

  دهقی  ع، عابدی  م . 1392. نقش علمی،فرهنگی و سیاسی سادات و امام‌زادگان در افغانستان ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  دشتی م. ‌1379. نهج البلاغه همراه با فهرست موضوعی، قم: ‌دفتر نشر الهادی، چاپ دوم.

  دهخدا  ع.1372. مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

  رحمانی  ج ، نصرآبادی ع . 1392. نکات مؤثر در مدیریت کارآمد: انتشارات خرم

  رنجبر م، ستوده ا. 1386. مردم شناسی با تکیه بر فرهنگ مردم ایران ، تهران: انتشارات آریانا ،218صفحه.

  روش بلاو آن ماری و ادیل نیون . 1370. روانشناسی اجتماعی ، مقدمه ای بر نظریه ها و آیین ها در روان شناسی اجتماعی، ترجمه سید محمددادگران، تهران:انتشارات مروارید

  ریتزر ج. 1388. ؛ نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، علمی،  چاپ چهاردهم،

  ریمون آ. 1387. مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، باقر پرهام، تهران، علمی و فرهنگی،چاپ نهم،

  زنگی آبادی ع. باقری،ک . 1392. تحلیلی بر نقش بقاع متبرکه در توسعه گردشگری مذهبی ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  زرگر ی. 1383. بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روان با استعداد اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. مجموعه مقالات دومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان

  سرمد ز، بازرگان ع، حجازی ا. 1308. روشهای تحقیق در علوم رفتاری.چاپ پنجم. تهران: انتشارات آگاه.

  سکاران ا. 1381. روش تحقیق در مدیریت. ترجمه م صائبی و شیرازی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  سلطان زاده ح. 1373. « تأثیر اسلام در ساخت شهر» ، معماری و شهرسازی ، دوره پنجم ، شماره 25.

  سازمان اوقاف و امور خیریه. 1364. سنت نبوی وقف ابعاد گسترش وثمرات آن در جامعه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم

  سلمان، ا. 1358. مقدمه ای بر فرهنگ وقف، تهران: سازمان اوقاف 167صفحه

  سجادی  ا، مهارت های ادراکی در مدیریت. 1391.سایت راسخون

  شریفی م، شیر محمدی س.1392. تأثیر امامزادگان در آداب و رسوم مردم ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  شریف ج. 1375.گذری بر فرهنگ زیارت ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  شریفی ع، قاسمی سعادت آبادی م.1392.مدیریت فرهنگی بقاع متبرکه ؛تهران: پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات

  شعبانی ح . 1392. نقش باورها و اعتقادات مردم رفسنجان در فرهنگ زیارت امامزادگان ، مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  صالحی امیری ر .1386.  مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران، ققنوس، چاپ اول،

  طباطبایی ع ا.1392.تلفیق هنرو دین در معماری امامزادگان، سایت راسخون

  طباطبایی م ، المیزان،ج 2، ص 130

  عبدالهی متنق غ. 1392. نقش امامزاده بی بی هیبتِ باکو در حفظ و تداوم اعتقادات اسلامی مردم جمهوری آذربایجان در دوره شوروی،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  عنایت ح . 1369.شش گفتار درباره دین و جامعه ، تهران: دفتر نشر فرهنگی

  عسگری ا ، ذوقی س . 1392.نقش امامزادگان هم عصر ائمه : در وحدت جامعه شیعه ؛ مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان

  علیزاده مقدم س.1392. عاشورا و عاشورا خانه ها در دوره قطب شاهیان . مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوهجلد سوم.

  عضدانلو  ح. 1388.  آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، تهران، نی، ، چاپ سوم.

  غباری بناب باقر. 1384. باورهای مذهبی و اثرات آنها در بهداشت روان. پیام مشاور، شماره 36

  غیب‏ غلامی ح. 1376. .بنای برقبور در مذاهب مختلف اسلامی به استناد قرآن و کتب معتبره فقهی وحدیثی اهل سنت، قم: نشر الهادی.

  غروی م.1376. آرامگاه در گستره فرهنگ ایرانی؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول

  غلامی کفترودی ‌ق .‌1386. امام زاده های گیلان، رشت: فرهنگ ایلیا،‌ چاپ اول

  فیضی ط. 1383. مبانی سازمان و مدیریت ، تالیف طاهره فیضی؛تهران:دانشگاه پیام نورف438صفحه.

  فیلیپ ا .1387. درآمدی بر نظریه فرهنگی، حسن پویان، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم، ص19-18

  قلی زاده آ. 1387 . در آمدی بر جامعه شناسی. اصفهان: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

  272 صفحه

  قلی زاده .آ.1390. جامعه شناسی فرهنگی؛نشر: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان .380 صفحه

  قادری ا ،عزتی ع ، حافظی زاده ش .1388. راهکارهای استفاده از مراسم تاسوعا و عاشورا به عنوان پتانسیل توریسم فرهنگی – مذهبی در محدوده بخش مرکزی تهران، مجله فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره .28

  قرائی م . 1382. مبانی جامعه شناسی؛ چاپ چهارم ، تهران:انتشارات ابجد.

  کشتی آرا ک، رئیسی  م. 1392. کارکردهای فرهنگی و اقتصادی موقوفات امامزادگان ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  کوئن ب . 1386.مبانی جامعه شناسی، با تجدید نظر اساسی و اضافات،ترجمه و اقتباس دکتر غلامعباس توسلی و رضا فاضل؛ تهران: سمت

  کوئن ب . 1384.درآمدی به جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر توتیا،

  کبیری ا. باقری کشکولی ، ع.1392. کارکرد های اجتماعی امامزادگان و مناسک مذهبی آنها -مطالعه موردی امامزاده درب امام اصفهان و امامزاده نرمی دولت آباد ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  کوزر  ل ، روزنبرگ ، برنارد، 1387،نظریه های بنیادی جامعه شناختی ،ترجمه فرهنگ و ارشاد چاپ سوم نشر نی

  کوزر  ل .1387. زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران، علمی، چاپ چهاردهم،

  گیدنز  آ. 1386. جامعه‌شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نی، چاپ نوزدهم

  گیدنز  آ.1378 . پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ  اول، نشر مرکز، تهران.

  گرانپایه ب . 1377 . فرهنگ و جامعه، چند دیدگاه تحلیلی درباره فرهنگ عمومی. چاپ اول. تهران: معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشر شریف.

  گال م ،بورت و،گال ج. 1382. روش تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی و روان شناسی ، ترجمه نصر ا ، و همکاران؛تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

  گرابار ا.1375.اولین بناهای یادبود اسلامی،ترجمه:کرباسی، فصلنامه علمی،فنی و هنری

  موسوی س، نیلی م . 1392. بررسی جایگاه زیارت امامزادگان در مهندسی فرهنگی ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  موسوی م ، باقری کشکولی ع. 1392. گردشگری فرهنگی (ماهیت و مفاهیم)، تهران:آراد کتاب.

  مدرسی طباطبایی ح.1389. مکتب در فرایند تکامل،نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین،ترجمه هاشم ایزدپناه؛ تهران: انتشارات کویر

  مویدی،م . 1392. بقعه امام زادگان و هویت شهری ،مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امامزادگان، اصفهان: انتشارات اسوه

  میردامادی  م . 1376. «نگاهی آماری به فعالیت های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان»، وقف میراث جاویدان » ، شماره 19 و 20 ، 8 صفحه

  محمد پور م . 1381. «اثرات روانی – اجتماعی زیارتگاهها بر زوار». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

  مقتدایی ذ. 1390. نگاهی گذرا به جامعه شناسی دین. سایت تخصصی راسخون

  میراث جاویدان. 1384.«متن سخنرانی ارائه شده در نخستین همایش و گرامیداشت امامزادگان و تجلیل از خادمان اهل بیت(ع) و ... تهران حسینه ارشاد 1384»، سال سیزدهم، شماره52.

  ناظمی اردکانی م ، کشاورز س.1386. مبانی نظری مدیریت تحول فرهنگی در ایران، خبرگزاری فارس شماره 8606210336

  ورجاوند پ.1371. بقعه، دایرهالمعارف تشیع؛جلد سوم ،صفحات 300-302

  نظرپور م. 1380. ارزش ها و توسعه؛ تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

  وثوقی م، نیک خلق ع ا. 1370. مبانی جامعه شناسی ؛ تهران:نشرکسری

  وحید م.1382.سیاست گذاری و فرهنگ در ایران امروز، مرکز بازشناسی اسلام و ایران ، تهران: انتشارات باز

  هیلن براند ر.1386. معماری اسلامی، ترجمه ی ایرج اعتصام، تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری(وابسته به شهرداری تهران)، چاپ سوم.

  هیلن براند ر. 1366. مقابر در معماری اسلامی، ترجمه: افسر ک؛ جلد یک، تهران: کیانی

  هدایت ص. 1378. فرهنگ عامیانه مردم ایران، تهران: نشر چشمه

  هدایتی ع.1388. «مروری اجمالی بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی وقف (نقش وقف در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور)»، وقف میراث جاویدان، سال هفدهم، شماره67

  هومن ح . 1373. شناخت روش علمی در علوم رفتاری، چاپ اول،انتشارات :دیبا.

  همیلتون م . 1377 .جامعه شناسی دین، ت محسن ثلاثی، بی جا : موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان

  همدانی م.1391. باور. پژوهشکده باقرالعلوم،مجله پژوهشی

  هری س،تریاندیس.1387.فرهنگ و رفتار اجتماعی. مترجم نصرت فتی. تهرا: رسانش؛ 472صفحه.

  یوسفی م.1386.کارکرد مزارات و زیارتگاهها . جلد دوم مجموعه مقالات هم اندیشی زیارت

  یوسفی جولندان م. 1390.کارکرد مزارات و زیارتگاهها در کشور های آسیایی میانه ، رشت: انتشارا فرهنگ ایلیا

  یوسفی فرا ش،  فروغی م ح، قاسمی ش.1392. حرمت حرم و نقش آن در خیزش های مردمی تاریخ معاصر ایران؛ مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی امامزادگان ،جلد دوم:سازمان اوقاف و امور خیریه

  یگانی م. 1379. تأثیر اعتقادات مذهبی بر بهداشت روانی. اطلاعات علمی، سال پانزدهم شماره 5

   

   

  -Ashworth, Gregory J. (1991). Heritage Planning, Conservation as the Management of Urban Change, GeoPers, Groningen NL    

  -Eccles Gavin, Costa Jorge (1996),Perspectives on tourism development, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume 9 , P84.

  -Mashhadi, David (2007), Religious Tourism: The Way to Santiago, MA EUROPEAN TOURISM MANAGEMENT, Bournemouth University, Fachhochschule Heilbronn.

  -Mirza rezvan s, sarfaraz k.(2011).Humnity &Social Sciences Journal 6(1).66-67

  -Najafi M, Kamal Bin M, Shariff M(4014). Public Attachment to Religious Places: A Study of

            Place Attachment to Mosques in Malaysia, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering Vol:8 No:1,

  -Raj, Kamla, (2010), Impact of Pilgrim Tourism at Haridwar, 12(2): 99-105.-       

  -Singh, Rana P.B. (2013), Pilgrimage - Tourism: Perspectives and Vision, Hindu Tradition of Pilgrimage: Sacred Space and System. Dev Publishers, New Delhi, ISBN (13): 978-93-81406-25-0; pp. 305-332.

  -Vukonic, B. (1998), Religious Tourism: Economic Value or Empty Box, Zagreb International Review of Economics and Business, 1 (1), pp. 83-94.


تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, مقاله در مورد پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, پروژه درباره پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: بازرگانی بین الملل چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): آگاهی سازمانی عبارت از این است که چه طور می توان از دانش سازمانی برای دست یابی به اهداف سود برد، چگونه می توان از دانش های به دست آمده، شیوه های عمل تجویز شده، کانال های رسمی ارتباطات و تصمیم گیری به اهداف رسید در پژوهش حاضر تلاش شده ‌است ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته امور فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی چکیده هدف این پژوهش، بررسی مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی 90-89 بود. این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‎ای (اسنادی) استفاده گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی چکیده گردشگری یکی از صنایع بزرگی است که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده است. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با توجه به نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با توجه به روند ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : تشکیلات و روش‌ها چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : در بخش‌هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) همانند خیلی از سازمان‌های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می‌دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می‌ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی چکیده: امروزه با توجه به پیشرفت های فراگیر و صنعتی شدن جوامع و نیز نزدیک شدن خدمات و امکانات سازمان ها به یکدیگر، خلا فقدان تبلیغات موثر و کارآمد که باعث جلب توجه هرچه بیشتر مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی شود، لازم و ضروری به نظر می رسد. بانک ها نیز مانند موسسات دیگر از این امر مستثنی نیستند. یکی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت دولتی – گرایش مالی چکیده با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شو و سازمانها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند ، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارتهایی داشته باشند تا به صورت موثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد ...

فصل اول:   مطالعات پايه   فرهنگ و هويت   مقدمه : پيشرفتهاي اجتماعي و سياستهاي علمي تکنولوژي  بشر ارتباطات فرهنگي مردمان گوناگون را در  سراسر دنيا آسان نم

رساله دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي معماري زمستان 93 چکيده      فرهنگ‌ هر ملت‌، شناسنامه‌ي‌ آن ملت‌ و تمدن‌ هر عصر هويتنامه‌

چکیده: در کشور ما فرصت‌های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. مدیریت کلان در صنعت گردشگری باید فرصت‌ها را شناسایی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه‌گذاری را در آنها مهیا کند. ایران در میان 200 کشور جذب کننده گردشگر در جهان رتبه 56 و از نظر درآمد ارزی رتبه 69 را دارد. گردشگری فرهنگی به‌نوعی آشکار و پنهان در حراست از ...

ثبت سفارش