پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

word 852 KB 30796 158
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قدیم:۲۰,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

  چکیده:

  در دنیای متلاطم و متغیر کنونی تنها چیزی که تغییر نمی کند ، تغییر است . در دنیای کسب و کاری که به طور فزاینده تحت الشعاع سه واژه مشتری ، رقابت  و تغییر ، هدایت می شود، شرکت ها در جستجوی راه حلّی برای مشکلات کسب و کار خود هستند،بر اساس ادبیات  و اطلاعات موجود از شرکت های مؤفّق دنیا چنین برداشت می شود که یکی از راه حل های رفع معضل یاد شده توجّه و تمرکز بر رویکرد بهبود عملکرد زنجیره تأمین است.

  هدف از این تحقیق بررسی نحوه اثرگذاری نیروهای رقابتی در صنعت خودروسازی به عنوان محرّکی برای کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد زنجیره تأَمین با تأکید بر نقش میانجی گر محرکهای نوآوری سازمانی است.این تحقیق با رویکردی توصیفی – علّی با روش پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بین کارشناسان بخش های متفاوت زنجیره تأمین صنت خودرو صورت گرفته است.برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه استفاده شده است.

  نتایج نشان می دهد نیرو های رقابتی صنعت بر محرّک های نوآوری سازمان اثر مثبتی دارند و تأثیر مثبت دو عامل نیرو های رقابتی و محرّک های نوآوری سازمانی بر کاربرد دانش  و بهبود عملکرد زنجیره تأمین نشان داده شده است.

  کلید واژه: نیروهای رقابتی ، عملکرد زنجیره تأمین ، محرّک های نوآوری ، مدیریت دانش 

  مقدّمه

  در سالهای اخیر  نقش دانش بعنوان کلیدی ترین منبع سازمانها در کسب مزیت رقابتی، به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده و ایده "قابل مدیریت بودن دانش"، در بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر دانش، سازمانهای یادگیرنده  و مدیریت سرمایه های فکری، جا باز کرده است. بنابراین، سازمانها در پی روشهای جدیدی برای بقا در عرصه کسب و کار و رقابت اثربخش می باشند.

   یکی از روشهای دستیابی به اثربخشی، کشف و توسعه دارایی هایی است که برای سازمانها از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده، اما بدرستی از آنها استفاده نشده است. سازمان های جهانی همواره به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طریق خلق نوآوری  و روش های جدید هستند. برخی از این سازمان ها  بر ای بهبود عملکرد زنجیره تأمین  خود خط مشی مدیریت و کاربرد دانش را درسازمان خود در نظر می گیرندزیرابهبود عملکرد زنجیره تأمین یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیت های رقابتی برای شرکت ها می باشدو عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در مؤفقیّت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف به ویژه سود آوری دارد.

   

  1-2  بیان مسئله

  با توجّه به محیط اقتصادی امروزکه محیطی پیچیده و پویا می باشد ، شرکتها مجبورند با بررسی ابعاد مختلف محیط  و صنعتی که در آن مشغولند ، مجموعه فرصتها و تهدید های پیش روی شرکت را شناسایی کرده تا بتوانند نسبت به تغییرات محیطی واکنش معقولی نشان دهند. از این رو بررسی ابعادرقابتی یک صنعت امری ضروری است. از سویی دیگر از اواخر قرن گذشته میلادی تاکنون ، دانش از بین داراییهای نا مشهود سازمان بیشترین توجّه را به خود معطوف ساخته و مدیریت دانش به یکی از موضوعات اصلی در تحقیقات مدیریت در سراسر دنیا تبدیل شده است که هدف اصلی آن را می توان "خلق ارزش در جهت کسب مزیت رقابتی " دانست . نوآوری یکی از الزامات اساسی در اجرای مدیریت دانش در سازمانهاست وشرط بقا در محیط متلاطم کسب و کار ، توجّه به تحوّلات محیطی ، نوآوری و درک ابعاد گوناگون ایجاد نوآوری در کسب و کار است (عبّاسی و همکاران ،1389، ص15).

  هم چنین مواردی نظیر تحوّلات اقتصادی ، شدّت رقابت تکنولوژی های جدید وتغییر در نیاز های مشتریان سازمانهای کنونی را مجبور ساخته از مزایایی چون جریان سریع اطلاعات ، تصمیم گیری گروهی ، هماهنگی هر چه بیشتر ، شرکای تجاری و همه جانبه نگری بهره گیرند که مجموع این تحوّلات را می توان در مبحث " مدیریت زنجیره تأَمین "گنجاند که هدف  اصلی آن دست یابی به حداکثر ارزش  است (فارسیجانی و همکاران،1390،ص72).

  هدف از این تحقیق بررسی نحوه اثرگذاری نیروهای رقابتی در صنعت خودروسازی به عنوان محرّکی برای کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد زنجیره تأَمین با تأکید بر نقش میانجی گر محرّک های نوآوری سازمانی است.

  1-3 ضرورت و اهمیّت تحقیق

  امروزه شرکت ها با چالش ها و فشار های شدید بازار رقابتی شامل جهانی سازی ، رقابت و همکاری ، تنوّع نیاز های مشتری و چرخه عمر کوتاه محصول روبرو هستند  و زنجیره تأَمین به عنوان یک اصل مهم مورد توجّه قرار گرفته؛ همچنین افزایش رقابت دربازارهای جهانی  و شدید شدن انتظارات مشتری باعث شده تا سازمانها ، زنجیره تأَمین را با دقّت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

  بنابراین برای اینکه بتوان به اهداف کلان و استرات‍ژیک شرکت دست یافت ، لازم است که اجرای صحیح  و کامل زنجیره تأَمین را در حیطه ها ی مختلف از دیدگاه عملکردی مورد ارزیابی قرار داد تا بدان وسیله نقاط قوّت  و ضعف را شناسایی کرده  و در جهت تقویّت وبهبود یا حذف آنها اقدام کرد. وجود نیروهای رقابتی فعّال در یک صنعت می تواند باعث افزایش محرّک های نوآوری سازمانی شود ، در نتیجه ایجاد محیط رقابتی در صنعت ، یکی از راهکار های ارتقای نوآوری است و محرّک های قویتر و فعّال تر نوآوری در سازمان می تواند کاربرد دانش را ارتقا  دهد و وجود این دو  می تواند قدرت تمامی اعضای زنجیره را نیز مورد افزایش قرار دهد.

  اهداف تحقیق

  سنجش تأثیر نیروهای رقابتی از طریق بکار گیری مدیریت دانش در بهبود عملکرد زنجیره تأَمین در صنعت خودرو

  شناسایی و تعیین نوع رابطه ی بین نیروهای رقابتی  و نوآوری سازمانی و مدیریت دانش

  بررسی و شناسایی عوامل مؤثّر بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرو در سطح استان گیلان

  1-5  چارچوب نظری تحقیق

  محیط هر صنعت شامل مجموعه عواملی است که بسیاری از چالشهای فراروی سازمان در جذب  و بدست آوردن منابع لازم یا تلاش برای فروش سودآور کالاها و خدمات از آن ناشی می شوند.پس نیرو های رقابتی مختلفی در شکل دادن رقابت در صنعت اهمیت دارند. پورتر در بررسی محیط رقابتی، نیرو های رقابتی را معرفی می کند که توان جمعی این نیرو ها ، توان سود آوری یک صنعت را تأَمین می کند که این پنج نیرو عبارتند از :

  1-قدرت چانه زنی تأَمین کنندگان : تأَمین کنندگان هر چه قدرت بیشتری داشته باشند، می توانند سودآوری صنعت را تحت تأثیر قرارداده به طوریکه آن صنعت نتواند افزایش هزینه را از طریق قیمت ، جبران کند.قدرت هر تأمین کننده به تعداد ویژگی های موقعیّت بازار مربوطه و اهمیّت نسبی خرید یا فروش آنها به صنعت در مقایسه با کل فعالیّت آنها بستگی دارد.

  2- قدرت چانه زنی خریداران : منظور، موقعیتی است که بنا به هر دلیلی ، مشتری در قبال فروشنده از قدرت بالایی برخوردار می باشد.

  3- تهدید محصولات و خدمات جایگزین : در بسیاری از صنایع ، شرکتها با تولید کنندگان محصولات جایگزین (متعلّق به صنایع دیگر) به شدّت در رقابت هستند.اگر قیمت نسبی محصولات جایگزین و هزینه های مربوط به تهیّه این محصولات کاهش یابد، درصحنه ای که محصولات جایگزین وجود دارند، رقابت شدّت می یابد و بر فشار های ناشی از رقابت افزوده می شود.پس جانشین های نزدیک ، می توانند تعیین کننده قیمت باشند.

  4- تهدید رقبای تازه وارد : هر چقدر رقبای جدید راحتتر بتوانند وارد یک صنعت شوند ، می توانند براحتی باعث کاهش قیمت ها و سود شوند. موانعی که از ورود رقبای تازه وارد جلوگیری می کنند و باعث حفظ رقبای کنونی می شوند، عبارتند از : صرفه جویی به مقیاس ، بالا بردن سطح سرمایه گذاری تجهیزات ، بالا بردن سطوح تنوّع محصولات ، هزینه های بالای خروج ، فقدان دسترسی به کانالهای توزیع ، قوانین دولتی  و فقدان تمهیدات.

  5- رقابت در میان شرکتهای موجود : این نیرو در میان دیگر نیروها دارای بیشترین قدرت می باشد. از مهمترین اثراتی که باعث افزایش رقابت بین شرکت های موجود در یک صنعت می شود عبارتست از : رشد آهسته صنعت، فقدان تنوّع محصول، بالا بودن تعدادرقبا و بالابودن موانع برای خروج.(پورتر،1384،ص17-34).

  توجّه به ابعاد نوآوری یکی از راههای افزایش قدرت رقابتی در محیط پویای تجارت امروزی است، چرا که در زمان حال همه چیز در حال تغییر و تحوّل است و رقبا همیشه به دنبال افزایش سهم بازار خود از طریق کسب مزیت رقابتی هستند. برای عوامل محرّک نوآوری های سازمانی طبقه بندی های متفاوتی صورت گرفت ،سوانسون(1994)محرّک های نوآوری سازمانی رادر زمینه فناوری اطلاعات دانسته و کوون و زمود (1987)محرّک های نوآوری را در پنج بعد خصوصیّات کاربران ،ویژگی های وظایف و عملیات، ویژگی های مربوط به نوآوری ، ویژگی های سازمانی  و ویژگی های محیطی دانسته اند (فارسیجانی و همکاران،1390،ص75).

   به طور کلّی هایس و فینگان (2005) عوامل مختلف ایجادکننده نوآوری را در 4 بعد «توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات ،عدم تمرکز گرایی و انعطاف پذیری در وظایف ،شدّت قیمت رقابتی و شدّت تمرکز در بازار(سهم بازار)» قرار داده اند که این ابعاد مربوط به بعد تکنولوژیکی ، عوامل درون و برون سازمانی می باشد (Hayes & et al,2005,p371).

  مدیریت دانش فرآیندی است که ورودی آن دانش فردی بوده ، این دانش خلق شده و در تیمهای کاری منتقل و یکپارچه می شود و خروجی آن دانش سازمانی خواهد بود و ساختاری مفهومی تلقی شده که شامل فعّالیت های مورد نیاز برای ساخت عملکرد سازمان در مبنا و اساسی پایدار است. نوناکا و تاکوچی (1995)شرکت های موفق را شرکت هایی می دانند که بطور پیوسته برای حل مسائل جدید و ناآشنا ، دانش جدید را کشف و یا خلق کرده و این دانش را به صورتی هدفمند و نظام یافته  و متناسب با اهداف تخصّصی راهبردی در تمامی لایه ها و بخش های مختلف سازمان توسعه داده و به دنبال تبدیل آن به فناوری  و محصولات جدید می باشند (فارسیجانی و همکاران،1390،ص77).

  بر اساس نگرش و رویکردی که صاحبنظران نسبت به مدیریت دانش اتّخاذ کرده اند ، مدل های مختلفی شکل گرفته است که آنها را می توان در چهار دسته 1) کسب ، خلق و تولید دانش 2) سازماندهی ، نگهداری و انبار 3) انتقال،اشتراک و توزیع و 4) استفاده ، کاربرد و بهره برداری طبقه بندی نمود. ماسا و تستا(2009)  در مطالعات مربوط به کسب مزیت رقابتی در صنعت با استفاده از رویکرد مدیریت دانش، کاربرد دانش را در «پاسخگویی به دانش مربوط به مشتری ،پاسخگویی به تکنولوژی مربوط به رقبا و پاسخگویی به دانش مربوط به تکنولوژی »  می دانند (Massa & et al,2009,p135).

   با توجّه به رشد فزاینده رقابت بین شرکت ها در بازارهای جهانی از دهه نود میلادی، شرکت ها جهت دستیابی به توان رقابتی بیشتر به دنبال افزایش رضایت مشتریان و بهبود کارآیی کسب و کار خود هستند و این امر زمانی تحقق می یابد که عملکرد و کارآیی مدیریت زنجیره تأَمین افزایش یابد که مقصود از عملکرد زنجیره تأمین ، تولید محصول با هزینه کمتر ، تحویل به موقع محصول به مشتری  و افزایش رضایت مشتری می باشد.(غضنفری ، 1387،ص120).

  برای عملکرد زنجیره تأمین ، مدلها و شاخص های متفاوتی همچون روش ارزیابی  و عملکرد سنتی، روش ارزیابی عملکرد جهانی ، مدل ارزیابی مبتنی بر کارت ارزیابی متوازن کاپلان و نورتون  و مدل سه سطحی مطرح شده است که در این تحقیق ،مجموعه ای ازمؤلفه های  مالی و بازار مطرح شده توسط محققین مختلف استخراج شده است که عبارتند از :« زمان تأخیر ، گردش موجودی کالا، عملکرد زمان رسیدن به بازار، انعطاف پذیری، سود ، نقدینگی ، نرخ بازگشت سرمایه ، حجم فروش ، سهم بازار ، مؤفقیّت محصول جدید ، حفظ مشتری ، درصدخلوص مواد».

  دراین تحقیق محقق به دنبال آن است که نحوه اثر گذاری نیرو های رقابتی صنعت بر محرّک های نوآوری در یک سازمان و تأثیر همزمان آن دو ، بر مؤلّفه های کاربرد دانش و عملکرد زنجیره تأمین به چه میزانی است.

  1-6 فرضیه های تحقیق

  فرضیه 1: نیرو های رقابتی یک صنعت تأَثیر مثبتی بر عوامل محرّک نوآوری دارند.

  فرضیه 2: نیرو های رقابتی صنعت بر کاربرد دانش ( با نقش مداخله گر عوامل محرّک نوآوری ) تأَثیر مثبت دارند.

  فرضیه3 : نیرو های رقابتی صنعت بر عملکرد زنجیره تأَمین ( با نقش مداخله گر عوامل محرّک نوآوری ) تأَثیر مثبتی دارند.

  فرضیه4:کاربرد دانش تأَثیر مثبتی بر عملکرد زنجیره تأَمین دارد.

  1-7  تعریف عملیّاتی متغیر های تحقیق

  قدرت چانه زنی تأمین کنندگان : قدرت هر تأمین کننده به تعداد ویژگی های موقعیّت بازار مربوطه و اهمیت نسبی خرید یا فروش آنها به صنعت در مقایسه با کل فعالیّت آنها بستگی دارد. با وجود تعداد محدودی تأمین کننده ، تشابه محدود جنس و خدمات ، عدم وابستگی تأَمین کنندگان به افزایش فروش ، اطمینان تأَمین کننده به نیاز تولید کننده به آنها و نحوه عملکرد ممتاز تأَمین کننده قدرت چانه زنی تأمین کنندگان افزایش می یابد.

  قدرت چانه زنی خریداران : در شرایط زیر قدرت چانه زنی خریداران افزایش خواهد یافت :

  تعداد مشتریان محدود ، حجم زیاد خرید، کسب سریع و راحت اطلاعات در مورد میزان تقاضا  و هزینه فروش صنعت ، قدرت خریدار در تغییر در انتخاب تأَمین کننده ، وجود محصولات استاندارد  و تعداد عرضه کننده زیاد.

  تهدید ورود کالاهای جایگزین : اگر قیمت نسبی محصولات جایگزین و هزینه های مربوط به تهیّه این محصولات کاهش یابد، درصحنه ای که محصولات جایگزین وجود دارند، رقابت شدّت می یابد و بر فشار های ناشی از رقابت افزوده می شود.پس جانشین های نزدیک ، می توانند تعیین کننده قیمت باشند.

  تهدید رقبای تازه وارد : موانعی که از ورود رقبای تازه وارد جلوگیری می کنند و باعث حفظ رقبای کنونی می شوند، عبارتند از :صرفه جویی به مقیاس ، بالا بردن سطح سرمایه گذاری تجهیزات ، بالا بردن سطوح تنوّع محصولات ، هزینه های بالای خروج ، فقدان دسترسی به کانالهای توزیع ، قوانین دولتی  و فقدان تمهیدات.

  رقابت در میان شرکت های موجود : از مهمترین اثراتی که باعث افزایش رقابت بین شرکتهای موجود در یک صنعت می شود عبارتست از : رشد آهسته صنعت، فقدان تنوّع محصول ، بالا بودن تعدادرقبا و بالابودن موانع برای خروج.(پورتر،1384،ص17-34)

  نوآوری: قابلیّت نوآوری شامل نوآوری فنّی  و نوآوری اداری است .نوآوری شامل : محصولات، بازاریابی ، خدمات  و تکنولوژی مورد استفاده برای تولید محصولات ، فروش محصول  و یا ارائه خدمات به طور مستقیم می باشد.در این تحقیق نوآوری با فاکتور های زیر سنجیده می شود:

  ارایه خدمات جدید ، راه های جدید برای ارایه خدمات،خلاّق عمل کردن، ریسک پذیر بودن، معرفی محصولات جدید، توسعه ابزار های فناوری اطلاعات،عدم تمرکز گرایی  و انعطاف پذیری در وظایف .

  کاربرد دانش: استیو هالس( 2001 )، فرآیندی  که سازمان ها به واسطه آن توانایی تبدیل داده به اطلاعات  و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و هم چنین  قادر خواهند بود تا دانش کسب شده را به گونه ای مؤثّر در تصمیم گیری های خود بکار گیرند( شریف زاده و همکاران ، 1387،ص20 ).

  در تحقیق حاضرمتغیر کاربرد دانش با میزان کسب دانش  و روز آمد بودن ، مدیریت مؤثر دانش ، بکار گیری مؤثر دانش ، همکاری واحد های سازمان در جهت انجام مؤفقیّت آمیز وظایف سنجیده می شود.

  عملکرد زنجیره تأمین: که مقصود از عملکرد زنجیره تأمین ، تولید محصول با هزینه کمتر ، تحویل به موقع محصول به مشتری  و افزایش رضایت مشتری می باشد.(غضنفری ، 1387،ص120).

  در این تحقیق ،مجموعه ای ازمؤلفه های  مالی و بازار مطرح شده توسط محققین مختلف استخراج شده است که عبارتند از :« زمان تأخیر ، گردش موجودی کالا، عملکرد زمان رسیدن به بازار، انعطاف پذیری، سود ، نقدینگی ، نرخ بازگشت سرمایه ، حجم فروش ، سهم بازار ، مؤفقیّت محصول جدید ، حفظ مشتری ، درصدخلوص مواد».

  قلمرو تحقیق

  1-9-1  قلمرو موضوعی

  این تحقیق از نظر موضوعی به بررسی نحوه اثر گذاری نیرو های رقابتی صنعت بر محرّک های نوآوری در یک سازمان و تأثیر همزمان آن دو ، بر مؤلّفه های کاربرد دانش و عملکرد  زنجیره تأمین می پردازد.

  1-9-2   قلمرو مکانی تحقیق

  قلمرو مکانی تحقیق ، شامل تمامی شرکت های تأمین کننده ، تولید کننده  و نمایندگی های صنعت خودرو در سطح استان گیلان می باشد.

  1-9-3   قلمرو زمانی تحقیق

  قلمرو زمانی تحقیق بهار و تابستان سال 1392 می باشد.

   

   

   

   

  فصل دوم

  مبانی نظری تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1 متغیر وابسته :عملکرد زنجیره تأمین

  2-1-1 مقدّمه

  مدیریت زنجیره تأمین ، حوزه مورد توجّه بسیاری از محققّان  رشته های مختلف می باشد. زنجیره تأمین در دهه 1990 ، زمانی که موضوعات مربوط به گردش مواد شکل گرفت ، مطرح شد. این مقوله ، طیف گسترده ای از مقالات  ، جراید و نشریات مختلف را به خود اختصاص داد. علاوه بر این ، موضوع مورد علاقه بسیاری از اساتید و پیشگامان بود. به طور کلی ، یک زنجیره تأمین متشکل از فعالیّت های مختلف شامل تدارکات ، موجودی ، تهیّه منابع و خرید، برنامه ریزی تولید ، روابط میان و درون سازمانی  و اندازه گیری عملکرد است (Arshinder & et al ,2008, p 337 ).

  بهبود مستمر عملکرد در یک زنجیره تأمین پویا برای اکثر تأمین کنندگان ، تولید کنندگان  و خرده فروشانی که در پی دستیابی به رقابت پذیری و تداوم آن هستند به یک موضوع مهم تبدیل شده است .ادبیّات موجود در خصوص زنجیره تأمین ، بر عوامل کمّی تأکید بیشتری دارد. تمرکز بر عوامل کمّی موجب می شود که عوامل کیفی ای که به طور عمده موجب خلق و تقویّت مزیت رقابتی می شود نا دیده گرفته شود.

  شرکت ها سابقاً انبار ها و ناوگان حمل و نقل را شخصاً اداره می کردند ، امّا امروزه می بایست بررسی کنند که آیا این فعالیّت ها جزو شایسته محوری آنها محسوب می شود و اگر نه ، مقرون به صرفه تر خواهد بود که این عملیّات ها را به شرکت هایی که کار اصلی شان فعالّیت های تدارکاتی است برونسپاری کنند. سازمان ها امروزه به جای یکپارچگی عمودی ، " یکپارچه سازی مجازی[1] " را تجربه می کنند. آنها به دنبال شرکت هایی می گردند تا از طریق همکاری  با آنها فعالیّت های مورد نیاز زنجیره های تأمین خود را اجرا کنند (هوکس ، 1387،ص 35).

  زنجیره تأمین به دنبال روش های مؤثّر جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری است . به عنوان مثال یک زنجیره تأمین از طریق نوآوری  و بهبود مستمر ، یکپارچه سازی سیستم ها  وانجام اصلاحات در سطوح سود آور صنعت ، منجر به خلق ارزش برای مشتری می شود(Pryke,2009,p 1 ).

  زنجیره هایی که بیشترین ارزش را به مشتریان نهایی خود می دهند ، قطعاً برای محصولات  و خدماتشان تقاضا وجود خواهد داشت. این زنجیره ها محلّی مناسب برای کسب و کار تولید کنندگان ، شرکت های خدمات لجستیک ، توزیع کنندگان  و خرده فروشان هستند . در این زنجیره ها ، کارآیی کل زنجیره تأمین به شدّت بر توانایی رشد یک شرکت اثر می گذارد و لذا استاندارد های عملکردی در این زنجیره های تأمین در طول زمان ارتقاء می یابند. در حال حاضر شرکت ها نمی توانند وارد زنجیره ها شوند، مگر اینکه بتوانند خود را به سطح این استاندارد ها برساند . این بدان معناست که شرکت هایی که عملکرد خوبی در عملیّات های کلیدی خود دارند ، به منظور ارائه بیشترین ارزش به مشتری نهایی تنها به همکاری در زنجیره های تأمین منتخب خود می پردازند (هوکس ، 1387، ص 218 ).

  در دنیای رقابتی امروز ، رضایت مشتری  و ربودن گوی سبقت از رقبا مهم ترین نکته در راه کسب موفقیّت تجاری شرکت ها محسوب می شود. لذابسیاری از شرکت های تولیدی و خدماتی دنیا برای استفاده بهینه از امکانات ، کاهش هزینه ها ، افزایش انعطاف پذیری تولید  و ... به سمت ایجاد زنجیره های تأمین کالا و خدمات حرکت کرده اند  به گونه ای که در دنیای کنونی تقریباً تمامی نیازهای بشر توسط زنجیره های تأمین  مختلف ، تأمین می شود .

   

  2-1-2 چارچوب نظری تحقیق

  هر تحقیق به یک چار چوب نظری نیاز دارد ، چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود. چار چوب نظری تحقیق نباید صحبت پژوهشگر باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسأله نشأت می گیرد. چارچوب نظری یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ، توصیف شده  و کامل بین متغیّر هایی است که از طریق فرآیند هایی مانند مصاحبه ، مشاهده  و بررسی ادبیّات موضوع فراهم می شود ( خاکی ، 1390، ص 163).

   

  2-1-3  زنجیره تأمین

  پژوهشگران و نویسندگان مختلف ، نگرش ها و تعاریف مختلفی از زنجیره تأمین ارائه نموده اند. برخی زنجیره تأمین را در روابط میان خریدار و فرو شنده محدود کرده اند ، چنین نگرشی تنها بر عملیّات خرید در رده اول یک سازمان تمرکز دارد. گروه دیگر به زنجیره تأمین دید وسیع تری داده  و آن را شامل  سرچشمه های تأمین برای سازمان  می دانند. بدین ترتیب زنجیره تأمین عبارت خواهد بود از تأمین کنندگان رده اول ، دوم  و سوم  و غیره . چنین نگرشی به زنجیره تأمین صرفاً به تحلیل شبکه تأمین خواهد پرداخت. دیدگاه سوم نگرش زنجیره ارزش پورتر است که در آن زنجیره تأمین شامل تمام فعالیّت های  مورد نیاز  برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی می باشد.گروهی نیز زنجیره تأمین را مجموعه ای  از نگرش ها و تفکّرات می دانند که وظیفه آن هم افزایی ( سینرژی )  در عملکرد نهایی شر کت است ( رجب زاده و دیگران ، 1389 ، ص 190 ).

  زنجیره تأمین به عنوان یک پل بین تقاضا  و عرضه محسوب می گردد. به عبارت دیگر مدیریت زنجیره تأمین ، تقاضا را به نقطه عرضه منتقل کرده و عرضه را به نقطه تقاضا تحویل می دهد. بنابر این می توان گفت که مدیریت زنجیره تأمین یک شبکه از کارخانه ها  و مراکز توزیع می باشد که وظایفی مانند تهیّه مواد ، تبدیل این مواد به محصولات نیمه ساخته  و ساخته شده  و توزیع این محصولات ساخته شده به مشتری نهایی را انجام می دهد.( بیات ، 1387 ، ص 13).

  کلیه فعالیّت های موجود در یک زنجیره تأمین در جهت تأمین تقاضای بازار با ارائه محصولات با حداکثر کیفیّت ، در زمان  مناسب به مشتریان میباشد. این دیدگاه نشان دهنده اهمیّت موضوع فرآیند خرید  و تأثیر آن بر دیگر فعالیّت های اساسی زنجیره تأمین می باشد. در طی دهه گذشته رویکرد مهم و جدیدی که در مدیریت زنجیره تأمین مطرح شده ، تقویّت و توسعه ارتباط خریدار با تأمین کنندگان است.(حسین پور،1390،ص12).

  تاکنون تعاریف مختلفی از زنجیره تأمین ارائه شده است . در ادامه برخی از این تعاریف زنجیره تأمین را بیان می کنیم.

  ü زنجیره تأمین شامل شبکه ای از مشارکت کنندگان  و کانال های مختلف عملیّاتی از برون و بیرون سازمان است که روی مطلوبیّت ستاده های زنجیره تأمین تأثیر می گذارند.(  Dego yang , 2006 , p 43).

  ü  یک زنجیره تأمین شامل دو یا چند سازمان  است که از نظر قانونی از هم جدا بوده  و توسط جریان های مواد ، اطلاعات ، مالی به هم مرتبط هستند. این سازمان ها می توانند شرکت هایی باشند که قطعات ، اجزای تشکیل دهنده  و محصولات نهایی تولید می کنند  و حتی فراهم کنندگان خدمات لجستیک  و خود مشتری ( نهایی ) را نیز در بر می گیرند ( استدلر و کیلگر ، 1385 ، ص 17 ).

  < >زنجیره تأمین شامل شبکه  ای از تسهیلات  و روش های توزیع است که نقش تدارک  و تهیّه مواد ، حمل و نقل اولیّه  و محصولات نهایی  و رساندن این محصولات به دست مشتریان را ایفا می کند      (  papogeergios,2009, p 1933).

  [1] Virtual integretion

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب                                                                           شماره صفحه

  فصل اوّل :کلیّات تحقیق                                                                                      

  1-1) مقدّمه                                                                                                   2 

  1-2) بیان مسئله                                                                                                2

  1-3) ضرورت و اهمیّت تحقیق                                                                              3

  1-4) اهداف تحقیق                                                                                            3

  1-5) چارچوب نظری تحقیق                                                                                 4

  1-6)فرضیه های تحقیق                                                                                       6

  1-7)تعریف عملیّاتی متغیر های تحقیق                                                                      7

  1-8)مدل مفهومی تحقیق                                                                                      9

  1-9) قلمرو تحقیق                                                                                            9

  فصل دوّم: مبانی نظری تحقیق

  2-1) متغیر وابسته : عملکرد زنجیره تأمین                                                                 10

  2-1-1) مقدّمه                                                                                               11

  2-1-2)چارچوب نظری تحقیق                                                                            12

  2-1-3)زنجیره تأمین                                                                                        12

  2-1-4)عملکرد زنجیره تأمین                                                                              14

  2-1-5)درک زنجیره تأمین                                                                                        16

  فهرست مطالب                                                                           شماره صفحه

  2-1-5-1)پایه های زنجیره تأمین                                                                          16

  2-1-5-2)زنجیره های تأمین داخلی                                                                      16

  2-1-5-3) زنجیره های تأمین خارجی                                                                    17

  2-1-5-4)منافع همکاری بین سازمانی زنجیره تأمین                                                    17      

  2-1-6) مدیریت زنجیره تأمین                                                                             17

  2-1-7)مؤلّفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمین                                                          18

  2-1-8)اهمیّت مدیریت زنجیره تأمین                                                                     19

  2-1-9)اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین                                                                 21

  2-1-10) ضرورت اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین                                                  22

  2-1-11)دیدگاه های تئوریک در زنجیره تأمین                                                          26

  2-1-24) معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین                                                       29

  2-2) متغیر نوآوری سازمانی

  2-2-1)مفدّمه                                                                                                30

  2-2-2)تعریف قابلیّت نوآوری                                                                             31

  2-2-3)تعریف نوآوری                                                                                     33

  2-2-4)انواع نوآوری از دیدگاه سازمان به صورت کاربردی                                             34

  2-2-5) اجزای اصلی نظام ملّی نوآوری                                                                  35

  2-2-6) سنجش نوآوری                                                                                    36

  فهرست مطالب                                                                                     شماره صفحه

  2-2-6-1) مزیّت های سنجش نوآوری در مقایسه با سنجش تحقیق و توسعه                        37

  2-2-6-2)سنجش نوآوری در سطح ملّی                                                                 37

  2-2-7)افراد در معرض نوآوری                                                                           39

  2-2-8)نظریه انتشار نوآوری                                                                               48

  2-2-9) مهارت های خود مدیریتی  و رفتار نوآورانه کارکنان                                           40

  2-2-10) محرّک های نوآوری                                                                             41

  2-3) متغیر مدیریت دانش

  2-3-1) مقدّمه                                                                                               43

  2-3-2) تعریف مدیریت دانش                                                                            45

  2-3-3)انواع دانش                                                                                          47

  2-3-4)اهمیّت و ضرورت مدیریت دانش                                                                48

  2-3-5)فرآیند مدیریت دانش                                                                              49

  2-3-5-1)ایجاد دانش                                                                                      49

  2-3-5-2) اعتبار بخشی به دانش                                                                          50

  2-3-5-3)ارائه دانش                                                                                       50

  2-3-5-4)اشتراک دانش                                                                                    51

  2-3-5-5)کاربرد دانش                                                                                     51

  2-3-6) دلایل اهمیّت بکار گیری مدیریت دانش                                                         53

  فهرست مطالب                                                                                     شماره صفحه

  2-3-7) ارتباط مدیریت دانش و فناوری اطلاعات                                                       53

  2-3-8)ارتباط مدیریت دانش و نوآوری                                                                  54

  2-3-9) الگو های استراتژی مدیریت دانش                                                               56

   

  2-4) متغیر مستقل : مزیت رقابتی

  2-4-1)مقدّمه                                                                                                58

  2-4-2)مزیت رقابتی                                                                                        58

  2-4-2-1) استراتژی و مزیت رقابتی                                                                      59

  2-4-2-2)مافوق رقابت                                                                                    60

  2-4-3)خاستگاه های مزیت رقابتی                                                                        61

  2-4-4)نگرش های موجود به منشا مزیت رقابتی                                                        66

  2-4-4-1) تئوری سازمان صنعتی                                                                         66

  2-4-4-2)تئوری منبع مدار                                                                                 73

  2-4-5) تحلیل زنجیره تأمین در صنعت خودرو                                                          77

  2-4-6)پیشینه تحقیق                                                                                        82

  2-4-6-1) پیشینه تحقیق در داخل کشور                                                                         82

  2-4-6-2)پیشینه تحقیق در خارج از کشور                                                                      89

  فهرست مطالب                                                                                     شماره صفحه

  فصل سوّم:روش اجرای تحقیق

  3-1)مقدّمه                                                                                                    94

  3-2)فرآیند اجرای تحقیق                                                                                   94

  3-3)روش تحقیق                                                                                            95

  3-4) توصیف آزمودنی های تحقیق (جامعه و نمونه آماری)                                             95

  3-5)روش نمونه گیری  برآورد حجم نمونه                                                               96

  3-6)ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات                                                                 97

  3-7) معرفی تکنیک های آماری و نرم افزار مربوطه جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق        98

  فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1) مقدّمه                                                                                                 100

  4-2)توصیف متغیر های تحقیق                                                                           100

  4-2-1) جنسیّت                                                                                           101

  4-2-2)تحصیلات                                                                                         102

  4-2-3)سن                                                                                                 103

  4-2-4)تجربه                                                                                              104

  4-2-5)شغل                                                                                               105

  فهرست مطالب                                                                                     شماره صفحه

  4-2-6)نوع عضویّت در زنجیره تأمین                                                                   106

  4-2-7)نیروی رقابتی                                                                                             107

  4-2-8)کاربرد دانش                                                                                      108

  4-2-9)محرّک های نوآوری                                                                              109

  4-2-10)عملکرد زنجیره تأمین                                                                          110

  4-3)آزمون فرضیه های تحقیق                                                                           111

  4-3-1)آزمون فرضیه اوّل                                                                                 112

  4-3-2)آزمون فرضیه دوّم                                                                                114

  4-3-3)آزمون فرضیه سوّم                                                                            116

  4-3-)آزمون فرضیه چهارم                                                                            118

  فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

  5-1)مقدّمه                                                                                                121

  5-2)نتایج آمار توصیفی                                                                                121

  5-3)نتایج آماراستنباطی                                                                                122

  5-3-1)نتایج آزمون فرضیه اوّل                                                                      122

  فهرست مطالب                                                                                  شماره صفحه

  5-3-2) نتایج آزمون فرضیه دوّم                                                                     122

  5-3-3) نتایج آزمون فرضیه سوّم                                                                    123

  5-3-4) نتایج آزمون فرضیه چهارم                                                                 123

  5-4)پیشنهادات                                                                                          124

  5-4-1)پیشنهادات بر اساس یافته ها  فرضیه های تحقیق                                       124

  5-4-2)پیشنهادات برای محققین آینده                                                              126

  5-5)محدودیّت های تحقیق                                                                           127

   منابع

  منابع فارسی                                                                                               129

  منابع لاتین                                                                                                 135

  پیوست ها

  پیوست 1:پرسش نامه تحقیق                                                                          141

  پیوست 2:آلفای کرونباخ به تفکیک سؤالات                                                                    147

  منبع:

  منابع فارسی:

  1-احمدی حسین ،"مدیریت زنجیره تأمین"،1384، چاپ اوّل، تهران ،  انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

  2-اخوان پیمان و زاهدی  محمد رضا ،1390 ، " عوامل کلیدی مؤفقیّت مدیریت دانش در زنجیره های تأمین صنایع خودرو سازی ایران "، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا ، سال10، ، شماره26، صص36-10.

  3-استدلر هارتموت ،کلیگر  کریستوف ،1386، " مدیریت زنجیره تأمین"،عسکری نسترن ، رنجبرانی  رضا ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات دانشگاه امیر کبیر.

  4-الفت  لعیا ، خاتمی فیروز آبادی  علی ،1390، "مقتضیّات تحقق مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت خودرو سازی " ، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال 6، شماره 21،صص140-123.

  5-امیر خانی  امیر حسین ،1385، " رویکردهای نوین به مدیریت دانش  و تأثیر آن بر عملکرد سازمان ها " ، مجموعه سخنرانی های علمی پژوهشکده آموزش باز و از راه دور ، صص19-1.

  6-بیات  علی ،1387، "ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین  با رویکرد FMADM  "، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرّس.

  7-پرور  محمّد ، 1383 ، " مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

  8-پورتر  مایکل ، 1384، " استراتژی رقابتی و تکنیک های تحلیل رقبا و صنعت " ، جهانگیر حیدری و عباس مهر پویا ، چاپ اوّل ، تهران ، موسسه خدمات فرهنگی صبا.

  9-جعفر نژاد  احمدو شاه حسینی  محمّد علی ، بهار 1385، " بهبود زنجیره تأمین شرکت ایساکو با استفاده از مدل موجودی و توزیع غیر متمرکز "، فصلنامه پژوهش بازرگانی ، شماره 38، صص85-69.

  10-جعفر نژاد  احمد ، 1385،" مدیریت تولید  و عملیّات نوین " ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران .

  11-جعفر نژاد  احمد ، محقر  علی و درویش مریم ، بهار 1389 ،  " ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب گراف و منطق فازی " ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 54 ، صص169-145.

  12-جعفری  کاظم ، مهر 1388 ، " کیفیّت سیستم مدیریت دانش  و تأثیر آن بر مزیت رقابتی " ، نشریه صنعت خودرو ، شماره 132، صص14-7.

  13-حسین پور  رضا ،1390، " عوامل مؤثّر بر گرایش بلند مدبت در حفظ رابطه با تأمین کنندگان  در زنجیره تأمین " ، صص 14-1.

  14-حسینی خواه  علی ، 1387 ، " بررسی نظریه انتشار نوآوری در حوزه آموزش "، فصلنامه نوآوری آموزش ، شماره 46 ، صص 178-151.

  15-حسینی  سید محمود و روز بهان  داریوش ، بهار 1380، "توسعه الگوی مزیت رقابتی پورتر  و کاربرد آن در صنعت پتروشیمی ایران " ، مطالعات مدیریت راهبردی ، شماره5 ، صص 82-63.

  16-حیدری  حسن ،1386، " نظام ملّی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری ؛رویکرد نظری " ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران ، سال نهم ، شماره33،صص163-129.

  17-حیدری قره بلاغ  هادی ، محب ربانی  سعید و زند حسامی حسام ، آذر1388،" تأثیر بهینه تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تأمین " ، فصلنامه تخصصی رشد فناوری ، شماره21، صص 7-1.

  18-حیدری قره بلاغ ، هادی ، تابستان 1388،" شناسایی و عارضه یابی مدیریت زنجیره تأمین "، فصلنامه مدیریت ، سال6، شماره14، صص11-1.

  19حیدری قره بلاغ  هادی، آذر 1387، " الگوی پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین در شرکت های کوچک و متوسط " ، فصلنامه تخصصی رشد و فناوری ،شماره 17، صص8-1.

  20- خاکی  غلامرضا ، 1383، " روش تحقیق در مدیریت "، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی.

  21-خدامرادی  سعید ، جمالی  علی ، ابراهیمی  عباس و افخمی  عادل ، 1390،" مدلی برای بررسی رقابت پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر براساس منطق فازی " ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، پاییز  شماره 6، صص134-101.

  21-دادفر   رضا ، خمسه  عباس ، 1387 ، " نقش دولت ، دانشگاه  و صنعت در تقویت نوآوری  و نظام ملّی نوآوری در ایران" ، فصلنامه تخصصی پارک ها ومراکز رشد، شماره 15، صص 32-29.

  22- داوس  دی ای، 1376، "پیمایش در تحقیقات اجتماعی "، ترجمه هوشنگ ثابتی ، چاپ اوّل ، نشر نی

  23-دانش فرد  کرم اله، ذاکری  محمّد ، پاییز 88،" بررسی تأثیر مدیریت دانش بر تقویّت توان رقابتی شرکت های مهندسین مشاور " ، مجله راهبردی یاس ،  شماره 19، صص 250-226.

  24- دهقان نجم  منصور ، 1388 ، " مدیریت دانش  و نقش آن در نوآوری سازمانی " ، ماهنامه تخصصی صنعت خودرو  وصنایع وابسته ، شماره60، صص 52-47.

  25-دیوید   فروار ،1384،" مدیریت استراتژیک " ، ترجمه علی پارساییان  و سید محمد اعرابی ، چاپ هفتم ، تهران ، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  26-ربانی  مسعود و رزمی  جعفر ، 1383، " یک ساختار پیشنهادی برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در صنایع ایران " ، اولین کنفرانس ملی لجستیک  و زنجیره تأمین.

  27-رجب زاده  علی و خدیور  آمنه ، 1386، " بررسی تأثی الگو زنجیره تأمین در بهبود کیفیّت ارائه خدمات به مشتریان  و تدوین مؤلفه های اصلی " ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره43،صص223-185.

  28-رضاییان  علی ، احمد وند  علی محمد ، 1389،" بررسی الگوهای استراتژیک مدیریت دانش  و استراتژی دانش در سازمان ها" ، دو ماهنامه علمی – ترویجی توسعه انسانی پلیس ، شماره27،صص11-2.

  29-زند حسامی  حسام ، رجب زاده علی ، طلوعی عباس ، تابستان 1388، " بررسی مؤلفه های تأثیر گذار بر زنجیره تأمین جابک  و طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین چابک "، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 51، صص161-123.

  30- سلطانی  فلورا ، 1380، " نهادینه کردن نوآوری در سازمان " ، تهران ، انتشارات سازمان برنامه ریزی.

  31- ساولی  آزاده ، 1383 ، " بررسی نقش بازار های الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین " ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرّس.

  32-شاکریان  حامد ، مهرماه1390، "ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین " ، پایان نامه کارشناسی صنایع ، جهاد  دانشگاهی استان یزد .

  33-شریف زاده  فلاح ، بودلایی  حسن ، 1387 ، " مدیریت دانش  در سازمن های اداری ، انتشارات دانشگاهی ، چاپ اوّل.

   34- شفیع زاده  حمید ، 1386، "مدیریت دانش : نظریه ها ، فناوری ها و رویکرد ها " ، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد ، شماره 13.

  35-شهنازی  صادق ، 1386" ارتباط مدیریت دانش با نوآوری اطلاعات " ، گروه خلاقیّت و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

  36-شفیعی نیک آبادی  محسن ، 1391،" چارچوبی برای فرایند های مدیریت دانش در زنجیره تأمین " ، فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات " ، شماره 6،صص47-12.

  37-طباطبائیان سید حبیب اله و پاکزاد  ناب ، 1384، " بررسی سیستم های نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری در ایران ".

  38-طالقانی ، غلامرضا ، انواری ، علی ، مهرماه1390،" رابطه بین مدیریت دانش  و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه ، پژوهشنامه بیمه ، سال27 ، شماره1، صص171-151.

  39-عباسی ،م  و مکی ، م ،1389، "ضرورت نوآوری در اجرای برنامه های مدیریت دانش  و مدیریت فناوری اطلاعات در ایران " ،فصلنامه رشد فناوری ، سال5، شماره 24، صص 21-12.

  40-عظیمی عزت اله ، دی 1380،" اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین " ، پایان نامه کارشناسی  ارشد گروه مدیریت سیستم  و بهره وری مهندسی صنایع ، دکتر محمد مهدی سپهری.

  41-علیقلی  منصوره ، عسکری سعید و سعیدی نیما ، 1391،" بررسی نقش مدیریت دانش  و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی " ، صص 11-1.

  42-غضنفری  مهدی و ریاضی  افشین ، 1380، " مدیریت زنجیره تأمین " ، ماهنامه تدبیر ،‌شماره 117.

  43-غضنفری  حسین ، سید حسینی  محمد ، بهار 1387،" توسعه مدل بهینه هزینه کل لجستیک در شرایط یک تولید کننده  و چند انبار توزیع در مدیریت زنجیره تأمین" ، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران ، شماره 1، جلد 19، صص 122-117.

  44-فارسیجانی  حسن ، فیضی  کامران و  شفیعی  محسن ، تابستان 1390، "تأثیر نیرو های رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد " ، مجله چشم انداز بازرگانی ، شماره 6 ، صص92-71.

  45-فتح اله  مهدی و تیموری  ابراهیم ، زمستان 88، " طراحی  وشناسایی معیار های عملکردی در زنجیره های تأمین مبتنی بر سکو با رویکرد معادلات ساختاری " ، نشریه بین المللی مهندسی صنایع  و مدیریت تولید ، شماره4، جلد 20، صص 32-23.

  46-قلی پور  علی ، شاهرودی  کامبیزو سلیمی اسماء ، 1387،" بهبود عملکرد زنجیره تأمین " ، مدیریت پژوهشنامه بازرگانی ، صص18-2.

  47-لک بهزاد ، شاه محمّدی  غلامرضا و رستگار  علی ، تابستان 1390،" بررسی نقش رادیو شناسه در بهبود مدیریت زنجیره تأمین ناجا " ، فصلنامه توسعه ، سال 6 ، شماره20، صص31-1.

  48- محمدی  سید جواد ، 1388 ، " مدیریت عملکرد زنجیره تأمین " ، ماهنامه مهندسی خودرو ، شماره 4 ، صص 73-62.

  49-مژدهی  منصور ، موسوی  عبدالرضا ، بهمن 1391،" بهبود مدیریت عملکرد در زنیره تأمین "، مؤسسه آموزش عالی محدث نوری ، صص9-1.

  50-معنوی زاده   ندا ، ربانی ، مسعود ، 1388،" اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین در چهار صنف کلیدی کسب و کار در ایران " ، مطالعات مدیریت راهبردی.

  51- مقیمی  سید محمّد ، 1389 ، " سازمان مدیریت و رویکردی پژوهشی ، انتشارات سرمه ، چاپ پنجم.

  52-معبودی  مهدی ، جوانشیر  حسن ، رشیدی  ابو سعیدو ملی پور  پیمان ،1388 ،" بررسی تأثیر به کار گیری مدیریت زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در صنعت نساجی " ، مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی ، سال پنجم ، شماره 1،صص11-1.

  53-مهدی  علی ،1384، " مزیت رقابتی پایدار ، مجله تدبیر ، شماره 14.

  54- هوکس  میثاق ، 1387،" اصول و مبانی مدیریت زنجیره تأمین " ، شیخ سجادیه ، محسن ، اکبری و جوکار ، محمد رضا ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر آدینه.

   

   

   

   

  منابع لاتین :

  1-Arshinder,kanada & Arun, S.G.Deshmukh,(2008), “Supply chain coordination : Perspective, empirical studies and research directing “, international journal of production Economics , vol .115.pp.316-335.

  2-Bhatt, G. (2002), “Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge”, Journal of Knowledge Management, Vol. 6, Issue 1, pp. 31-39.

  3-Bhatnegar, Rohit & S. Sohal , Amrik ,( 2005), “ supply chain competitiveness : measurning the impact of location factors,uncertiontly and manufacturing practice “, journal of Technovation , vol .25, pp.443-465.

  4-Barney.J.B,(1995), “looking inside for competitue advantage” , Academy of management  Excutive , vol 1.

  5-B. M. Beamon, (1999) ,”Measuring supply chain performance”, International Journal of Operations & Production Management ,1.9 (3),p.275.

  6-Cai jian & Lin Xiangdong & Xiao Zhihui & Linjin , (2009), “ Improving  supply chain performance management : A Systematic approach to supply chain interactive KPI accombilishment”,Decision support systems,vol.46,pp.212-251.

  7-Chang, S & Lee, M.S, (2008), “The  linkage between knowledge accumulation capabilitynal organizational innovation “, journal of knowledge management , vol .12, NO ,1,PP.3-20.

  8-Cohen , W.M, Levvinthal, D.A,(1990), “ Absorvative Capacity : A new perspective on learning and innovation”, Administrative  science  quarterly,vol. 35.

  9-Campell,A, Lunchs, Kos , (1997),”Core  competency Bareed strategy”, 1 st eol, International Thomson Business PRESS, U. K.

  10-C. Shphard, H.Gunter, (2006) ,” Measuring supply chain performance: current research and future directions”, Internatonal Journal of Produtivity and performance Management ,vol.55 (3/4),p. 242- 258.

  11-Choi.B,Lee.B,(2003),”Knowledge Management as a catalyst for innovation within organization”,Organization Study,vol.18(7),p. 403-417.

  12-Craighead, W.C.,Hult, M.G.T., & Ketchen Jr J . D, (2009),”The effects of innovation –cost strategy , knowledge , & action in the supply chain on firm performance “, journal of operations Management,vol. 27(5),pp.405-421.

  13-Crosson .M, Apaydin , M , (2010), “ A Multi – Dimensional Framework Of Orgaanizationnal  Innovation “ , journal  of manage ment studies , vol. 47(6), pp.1154-1191.

  14-Damanpour . F,( 1991 ), “ Organizational  innovation : a meta –analysis of effects of determinationts and moderators “, academy of management journal , vol . 34 , NO.3, PP. 555-590.

  15-Divanport T. H, DEIVING dow , BTTI, M.C,( 1998), “ SUCCESSFUL KNOWLEDGE  MANAGE MENT PROPOTIES”, management review , vol. 39(2), pp.43-56.

  16-Daven Port, Thomas & other, (1998),” Successful knowledge management project”, Solan Management Review.

  17-Forslund. H,( 2010), “ The size of a logistics performance measurement system “ , vol.29 ,NO .34, PP.133-148.

  18-Hansen, Morten.T, Nohria, Nitin, Tierney, Thomas, (1999), “What’s Your Strategy for Managing Knowledge?”, Harvard Business Review, March/April 1999, Vol.77, Issue2.

  19-Gandi. S, (2004), “ KNOWLEDGE MANAGEMENT & EVALUTIVE MARKER “, the journal of academy LIBRA, VOL 30.no.5.pp.51-84.

  20-Gold, A. H.,Malhotra , A. & Segars ., H, (2001) ,” knowledge Management : An Organizational Capabilities Perspective” , journal of Management Information System ,vol. 18(1), pp.185-214.

  21-Hafeez, K., Rudiguaz-Falcon , E. M.,Abdelmeguid , H.,& Malak, N. (2000). “Knowledge Management in supply chain” , 1 st International Conference in System Thinking in Management available at:http://citeseerx. Ist.psu.edu.

  22-Hatt R , Andriani , P ,( 2002) , “ Managing Knowledge For Innovation Long Power Planning “  , pp .29-48.

  23-Hansen, Morten .T, Nohria, Nitin, Tierney, Thomas (1999), “What’s Your Strategy for Managing Knowledge?”, Harvard Business Review, March/April 1999, Vol.77, Issue.2.

  24-Hax . AOC & Majluf, S, N,(1996 ),” The strategy concept and process”, 2nd  Ed , NEW JERSEY , prentice hall.

  25- Hyes, J. & Finnegan, P. (2005) ,”Assessing the potential of e-business models:towards a framework for assisting decision- makers”, European journal of Operational Research,vol. 160, pp.365-365.

  26-J.Fass,NICOLAI & kmdoen , Thorbjorn , (2003), “The resource based tangle : Towards a sustionable Explantion  of competitive advancer  Managerial and Decision Economic” , Published on line in wily letter science.

  27-janseen , O, (2004), “ How Fairness perspective marke innovation Behavior more or less stress full “, journal of organizational and behavior , vol 25.

  28-Jianxun ,Liu , Zhang shensheng , Hu , Jinming, “A case study of inter – enterprise”.

  29-Kai chan . H, He . H,(2012), “ Green marketing & its impact on supply chain management in industrial markets “ , Industrial Marketing  Management , vol 41, pp.557-562.

  30-Kiessling , T . S., Glenn Richey, R.,M eng. J, & Dabic . M, (2009) ,” Exploring knowledge management to organizational performance outcomes in a transitional economy” , journal of World Business,vol. 44(4),pp.421-433.

  31-Liu, P.L. , & Tsai , C . H. (2007),” Effects of knowledge Management Systems on Operating Performance : An Emprical Study on High- tech Companies using the Balanced Score Card Approach”, International Journal of management ,vol. 24 (4), pp.734-743.

  32-Massa,S . & Testa. S,(2009),” A knowledge MANAGEMENT APPROACH TO Organizational Competitive Advantage : Evidence frome the food sector”,European Management journal, vol.27, pp. 129-141.

  33-Min yu , miny – Chanting , Shih – Chen chen . Mu,(2009), “Evaluating the cross – efficiency of information , sharing in supply chains” , Journal of Expert systems with Applications, pp. 1-7 .

  34- Miller , Alex , (1998)”, Stategic Management” , 3 rd Ed, USA.

  35-Nonaka, I. & H. Takeuchi, (1995), “The knowledge – creating  company”, Oxford University Press Oxford.

  36-Ogllah .K, Zachary . A ,( 2011), “ Determinats of Strtegic Forces That Shape Competition in Handicraft Industry In Kenya “, Business Administration & Mnagement , vol .1(2), pp.58-67.

  37- Okunoye. A, (2003), “knowledge management and global discovery: A framework to support organizations in developing countries”, ph.d dissertation, university of Turku, Finland.

  38-Papageorgion , I,Azaros G ,( 2009), “ Supply  chain optimization for the process industries : advances and opportunities “, Compute and Chemical Engineering , pp.1931-1938.

  39-Pryke , Stephen, (2009),” Construction supply chain management “, wiley Black well Publicaton.

  40-Ranjan.J , Khalil.S,(2007), “ Application Of  Knowledge  Management  In Management  Education”, Journal of Theoretical & Applied Information Technology,JATIT, PP.15-25.

  41-Salim .I. A,( 2012), “ The Impact Of The Value Chain Activites On The Competition Performance Of The Manufacturing  Industries “ , VOl .1(11), pp. 01-07.

  42-Sawhocy, Rajeev,(2006), “ Interplay between uncertiantly & flexibility across the Value- chain : owards a transformation model of manufacturing flexibility “, journal of opearational management , vol.24,pp.476-493.

  43-Shaw, N., Meixell,M.,&Tuggle.F,(2003),”A Case study of integrating knowledge Management into the supply Chain Management Process”, Proceeeding of the 36th Annual Hawaii International Conference on System sciences , trach 4,voloume4, IEEE Computer society , Washington, DC, USA.

  44-Sarin,S.and McDermott,C.,(2003),” The effect of team leader characteristics on learning , knowledge application , and performance of cross-functional new product development teams”,Decision Science ,vol.34,pp.707-739.

  45-Tavitvaman.P.T, Ou. H, (2011),” The impact of industry forces factors on resource competitive strategic performance”, International Journal Of Hospitality Mnagement , vol. 30, pp.648-657.

  46-TECTEM (2001),  , “Benchmarking project knowledgemanagement”,Benchmarking Center, University St. Gallen, Switzerland, Screening Report: 37.

  47.Teriziovski, Mile , (2007), “ Buiding Innovation CaPABILITY By Organizational “: An International Cross- case perspective , University of Mel

  48-Zon, sand & Covasgile , S.T (1998),” clobule strategy : A Review and integred conceptual framework”, Euro  journal of marketing , vol 5.

                                                                              


تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, پروژه درباره پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. گرایش : تحول چکیده: با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش: مالی چکیده: امروزه سازمانهای کشور به مانند سایر سازمانهای جهان ناگزیرند تا با دیگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند. از این رو آنها باید بتوانند دست کم در یک زمینه برتر از رقبای خود بوده، به عبارت دیگر آنها چاره ای ندارند جز اینکه نوآور باشند. این ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." گرایش مدیریت بازرگانی چکیده: برون­ سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌ های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً‌ استفاده نکرده بهره‌مند می‌شود. این پژوهش ...

گروه مدیریت گرایش بازرگانی - تحول پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد چکیده مطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­کنند، با تغییرات محیطی خود نیز سازگارترند و در مواجهه با محیط متغیر، برنامه ریزی لازم را دارند. به گونه­ای که توجه به مشخصه­های محیطی کسب و کار در انتخاب ساختارها و استراتژی­های سازمانی ...

تحقيق پاياني دوره عالي آزاد تخصصي DBA مديريت استراتژيک تير 1391 چکيده هدف اين پژوهش تعيين مولفه هاي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم و تدوين مدل مناسبي براي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم

رشته مديريت صنعتي زمستان 1390 چکيده: تحقيق حاضر در پي يافتن تاثير متقابل مديريت زنجيره تامين و مديريت ارتباط با مشتري در شرکت فولاد اسفراين چگونه است. به منظور پاسخگويي به سوالهاي پژوهش و ني

پایان نامه­ ی دوره کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت بازرگانی(گرایش تحول) چکیده مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه­ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می­سازد. بدین منظور و به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، ابزاری مناسب نیاز است که بتوان با استفاده از آن از میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی(M.A) گرایش: استراتژیک چکیده: امروزه توجه به نقش و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک در دستیابی به اهداف سازمان­ها بسیار افزایش یافته و حتی برخی اندیشمندان علم مدیریت از آن به عنوان منبع کسب مزیت رقابتی یاد می­کنند. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت­های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام است، روش پژوهش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA (زمستان 1390) چکیده : امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش ...

ثبت سفارش