پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 1 MB 31151 102
1392 کارشناسی ارشد اقتصاد
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی

  چکیده:

  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برابر 460 شرکت می باشد. با توجه به این که حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که برای تعداد 460 شرکت حجم نمونه برابر 210 شرکت می باشد.

  در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه خودساخته محقق  می باشد با توجه به اینکه نمی توان داده های مربوط به ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر از صورت های مالی بدست آورد و در این زمینه پرسشنامه استانداردی وجود ندارد لذا از پرسشنمه خود ساخته محقق استفاده شده است. برای اطمینان از پایایی بالای پرسشنامه ابتدا تعداد 20 پرسشنامه در بین  اعضای جامعه آماری پیش آزمون گردید و پس از جمع آوری و محاسبه آلفای کرونباخ که مقدار ان برابر 913/0 بدست آمد که بیانگر  پایایی بالای پرسشنامه های مذکور  می باشد و درنهایت پس از اطمینان از پایایی بالای آن پرسشنامه ها توزیع شد.داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیانگر وجود رابطه معنادار بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

  کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر،بورس اوراق بهادار،عملکرد مالی،ویژگی کالا و خدمات

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  -1)مقدمه

  از دهه 1950 میلادی به بعد، کیفیت با سرعتی فزاینده در ابعاد جهانی مورد توجه ارائه کنندگان محصولات( خدمات/ کالا)و مشتریان آنها قر ار گرفته است با پیشرفت علم و تکنولوژی، انتظار مصرف کنندگان کالاها و خدمات برای دریافت خدمات مطلوب و کالاهای مرغوب افزایش یافته است. یکی از روش های مهم بهبود کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر است. مدیریت کیفیت فراگیر فر آیندی است که براساس آن ، مدیریت با مشارکت کارکنان، مشتریان و اعتباردهندگان به بهبود مستمر کیفیت می پردازد و این امر باعث جلب رضایت مشتریان می شود. غایت مدیریت کیفیت فراگیر کمک به افراد است تا دریابند چگونه درباره کارشان بیندیشند، محیط کارشان را سامان بخشند، تصمیم های منطقی بگیرند و دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. یکی از مراحل اجرایی مهم مدیریت کیفیت فراگیر توافق صریح و جدی با مشتریان جهت پاسخگویی دقیق به نیازهای آنان می باشد(دانیالی ده حوض و همکاران،1390).امروزه اقتصاد نوین بین الملل با ویژگی های چون تغییرات تکنولوژیکی، یکپارچگی سیستم های اقتصادی و بازارهای جهانی در رقابت های شدید از طرفی باعث به وجود آمدن یکسری تهدیدات و از طرفی دیگر زمینه ساز یک سری فرصت ها شده است . توجه به پیشرفت و بهبود ، ارتقاء سطح زندگی و بهره وری همواره خواست بشر بوده و انسان تنها موجود روی کره زمین است که روش زندگی اش هیچگاه با گذشته اش یکسان نبوده و همواره روندی تکاملی داشته است و این امر نشانه توجه جدی وی به مفاهیمی همچون کیفیت است . عصری که امروزه در آن زندگی می کنیم عصر مشتری گرایی و مخاطب محوری است و میزان موفقیت هر سازمان با میزان توجه آن به مشتری، خواسته های وی و کیفیت خدمات و محصولات رابطه مستقیم دارد. از میان سیستم های مدیریت ارائه شده هیچ یک به اندازه ی سیستم "مدیریت کیفیت جامع " نتوانسته است میزان اثربخشی خود را به اثبات برساند . مؤسساتی که مبادرت به اجرای این شیوه ی مدیریتی کرده اند، توانسته اند در مدتی کوتاه ، سودهای کلان را نصیب سهام داران خود کرده و رفاه و آسایش را برای تمامی مدیران و کارکنان و در نهایت ملّت های خود فراهم نمایند . جنبه های کلیدی مدیریت کیفیت جامع عبارتند از : جلوگیری از ضایعات و تأکید در مرحله ی طراحی . طبق تحقیقات دمینگ 1986 حدود 94 درصد مسائل مربوط به کیفیت ، به مدیران و سیستم های که با آن ارتبا ط برقرار می کنند ، مربوط می شود. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کنند. این شرکت ها سرمایه های کوچک در دست مردم را جمع اوری کرده و با ورود به چرخه سرمایه گذاری می توانند نقش مهمی در توسعه کارخانه های زیربنایی کشور ایفا کنند. بنابراین تحقیق بر روی مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بستر مناسبی رابرای توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد که در این تحقیق سعی کلی بر این است تا خلاء موجود در این زمینه مرتفع شود.

  1-2)بیان مساله

  مدیریت کیفیت فراگیر به طور وسیعی به عنوان  یک فلسفه مدیریتی تشخیص داده شده و به عنوان شعار کلیدی سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی در بازارها در نظر گرفته می شود(Wang et al, 2012). برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات، شیوه ها و الگوهای مختلفی طراحی و معرفی شده اند، یکی از مهمترین آنها الگوی مدیریت کیفیت فراگیرمی باشد.کاربرد این الگو ابتدا از صنعت آغاز گردید ولی اکنون به صورت فلسفه ای در کلیه زمینه ها پذیرفته شده و به کار گرفته می شود(وزیر پور و همکاران،1388). موضوع پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک فرهنگ و عادت سازمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دیل در پی پژوهشهای چندین ساله اش به این نتیجه دست یافت که فارغ از میزان استقرار عناصر مدیریت کیفیت فراگیر، سازمان ها از لحاظ میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر، به عنوان یک فرهنگ سازمانی در سطوح مختلفی قرار دارند. او با تأکید بر میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک عادت تجاری پذیرفته شده سازمان ها را دسته بندی نمود.(مهدوی مزده و همکاران،1389) سازمان های با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر به مدیریت نظام مندداده ها و بعد فرایندها و شیوه ای برای حذف موانع از سر راه بهبود مستمر اهمیت ویژه می دهند. (Feigenbaum,2007) مدیریت کیفیت فراگیر همه بخش ها و زیر مجموعه های سازمان را در بر می گیرد. در این رویکرد مدیریت عالی ، راهبرد و عملیات مربوط به برآورده کردن نیازهای مشتری را سازماندهی می کند و همکاری نزدیک بین کارکنان را توسعه می دهد.(Gupta&Prabhat,2009) یکی از مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه بی توجهی کارکنان و مدیان شرکت ها به اصول مدیریت کیفیت فراگیر می باشد که استمرار این امر به ورشکستگی حتمی بعضی از شرکت ها انجامیده است چرا که با بی توجهی به این اصل رقابایشان از این ها پیشی گرفته و گوی سبقت را ربوده اند. امروزه با گسترش کسب و کارها و رقابتی شدن صنایع برای سرپا نگه داشتن سازمان بایستی اصولی را که موفقیت سازمان را تضمین می کند بیشتر مدنظر مدیران قرار گیرد. یکی از این اصولی که می تواند موفقیت سازمان را تضمین کند اصول مدیریت کیفیت فراگیر است اما این اصل نیازمند همکاری همه افراد شاغل در سازمان می باشد. دیگر شرکت ها امروزه نمی توانند برای مدت های مدیدی بدون توجه به کیفیت محصولات تولیدی و همچنین بی توجهی به محصولات و خدمات ارایه شده به حیات خود ادامه دهند. امروزه دور تکنولوژی در دنیا به قدری کمتر شده که شرکت ها ناچارند هرآن محصولات و خدمات تولیدی خود را از لحاظ کیفیت به حد اعلا برسانند در این زمینه بایستی از اصول مدیریت کیفیت فراگیر کمک گرفت . بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق ،ضروری است شرکت ها در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام دهند و از نتایج حاصل از تحقیق بتوانند استفاده موثر و کارایی داشته باشند. بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: آیا بین ابعاد هشت گانه  مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟

   

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

   اصول مدیریت کیفیت مدتهاست که به عنوان یک مفهوم درون سازمانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد(Wu and Zhang,2013). مدیریت کیفیت فراگیر یک سبک مهم مدیریتی است که محور اصلی توجه آن بر روی بهبود مستمر کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده و جهت تأمین نیازهای مشتریان اعم از داخلی و خارجی می باشد. توجه به کیفیت و تلاش برای بهبود دایمی ، نقش اساسی در توسعه دارد . در این راستا برای رسیدن به سطح برتر و کیفیت ممتاز در سازمان ، به یک سیستم یکپارچه مدیریت نیاز است که تمامی عوامل سازمان بر پایه ی مفاهیم کیفیت قرار   فرهنگی و علمی مورد استفاده قرار گرفته است . کشورهای مختلف جهان به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ و بقای خود باید فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر را بپذیرند و آن را اجرا نمایند. لذا به صورت وسیع از این رویکرد استقبال نموده و نتایج قابل توجهی هم از کاربرد این رویکرد گرفته اند. در طول ده سال گذشته ، مدیریت کیفیت جامع بر شیوه های عملی مدیریت بازرگانی در شرکت های صاحب نام نظیر جنرال موتورز، موتورولا و زیراکس تأثیر چشمگیری گذاشته است . همان طور که مدیریت کیفیت جامع در بخش خصوصی تأثیر عمیقی بر جای گذاشته است، همچنین می تواند بر بخش عمومی نیز تأثیر بگذارد .هر چند در شرایط کنونی ایران هنوز به دلایل گوناگون نظیر : ضعف زیرساخت های اقتصادی ، استفاده از فن آوری و سازوکارهای تولیدی قدیمی به ویژه فزونی عرضه بر تقاضا شرایط رقابتی سازنده ای بر بازار داخلی حاکم نشده و مشتری هنوز قادر به ایفای نقش تعیین کننده خود در بازار رقابت نمی باشد، ضرورت بازنگری در شیوه ها و نوسازی ساختار نظام مدیریت کشور امری انکارنشدنی و گریزناپذیر است و تاکنون از مدیریت کیفیت جامع به صورت گسترد های در سازمان های تولیدی، اقتصادی و در نظام های فرهنگی و علمی ، مورد استفاده قرار نگرفته است. هر چند توجه به کیفیت و مدیریت کیفیت جامع صرفاً محدود به سازمان های تولیدی نمی گردد و شامل کلیه سازمان ها از جمله سازمان های خدماتی ، اجتماعی ، آموزشی نیز می شود؛ ولی یکی از اصلی ترین پیشگامان توجه به این موضوع سازمان های تولیدی می باشند(مجیبی میکائیلی و همکاران، 1391) . لازم به ذکر است که امروزه در میان شیوه های مختلف مدیریت ، مدیریت کیفیت فراگیر شیوه ای است که توانسته است در میدان عمل به نتایج و دستاوردهای قابل توجهی نایل گردد. مزیت عمده آن این است که علاوه بر تاکید بر بعد کیفی تولیدات و خدمات، رضایت مشتریان و مراجعه کنندگان و بهبود مستمر بر بعد انسانی هم به عنوان تصمیم گیرنده و هم به عنوان استفاده کننده تاکید فراوان دارد. لذا این الگو خود در حل مسایل پیچیده سازمان های اجتماعی در دوران پرتلاطم امروزی نقش مهمی را ایفا می نماید. این نظام با مفهومی به نام کایزن مترادف است که با تاکید بر بعد استمرار بهبود کیفیت،مدیریت مشارکتی، کیفی بودن خدمات و کالاها و دستاوردها با حرکتی اصیل و جهانی، رضایت مشتری یا مراجعه کننده را که همان دریافت کنندگان کالاها و خدمات می باشد به دنبال خواهد داشت(احمدی،1390). امروزه اهمیت شرکت های پذیرفته شده در بورس برای هرکسی روشن است چنین شرکت هایی با برنامه ریزی های صحیح و اصولی می توانند قدم موثری در توسعه کشورها ایفا کنند. چنین شرکت هایی می توانند رگ حیاتی اقتصاد کشور باشند و با بهره گیری از اصول مدیریت کیفیت فراگیر نقش مهمی در تولید محصولات با کیفیت و مدرن داشته باشند و مشتریان را نسبت به محصولات تولیدی راضی نگه دارند.  بنابراین ضروری است که تحقیقی در این زمینه صورت گیرد تا بتوانیم از نتایج آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر شرکت ها به نحو بهینه ای استفاده کنیم.

   

  1-4) اهداف تحقیق

  هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. رسیدن به این هدف و درک میزان تاثیر هریک از این اصول به شرکت های فعال در این حوزه امکان می دهد تا فعالیت های خود را در جهتی هدایت کنند که باعث پیشرفت کلی کیفیت در آنها شده و در نهایت سهم بازار  بیشتری را بدست آورند.

  سنجش رابطه بین عملکرد محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  سنجش  رابطه بین ویژگی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  سنجش رابطه بین قابلیت اعتماد و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  سنجش رابطه بین قابلیت انطباق و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  سنجش رابطه بین دوام محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  سنجش رابطه بین قابلیت سرویس دهی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  سنجش رابطه بین زیبا شناسی محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  سنجش رابطه بین درک کیفیت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   

  1-5) چهارچوب نظری تحقیق

  چهار چوب نظری بیانی است که کل پژوهش بر ان استوار می شود.این چهارچوب شبکه ای است منطقی،توصیفی و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغییر هایی که در پی اجرای فرایند هایی چون مصاحبه، مشاهده، و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیر ها را روشن می کند.نظریه هایی که مبانی این روابط هستند می پروراند ونیز ماهیت وجهت این روابط را توصیف می کند .همان گونه که بررسی پیشینه مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد ، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبانی منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد(شادی دیزجی،1390،ص8)  گیلانی نیا و موسویان در سال 1389 تحقیقی تحت عنوان "تأثیر سطوح مختلف ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد شرکت های بیمه کشور ایران" به انجام رسانیدند. که در آن تاثیر سطوح مختلف مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد شرکت های بیمه را با توجه به مدل دیوید گاروین مورد بررسی قرار دادند. طبق این مدل اطلاع رسانی، سرعت ارایه خدمات، صحت خدمات، رفتار مناسب، سهولت، انعطاف پذیری و قانونمندی در شرکتهای بیمه مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق  علی-مقایسه ای و آزمون آماری، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه، برای آزمونها مورد استفاده قرار گرفت نتیجه تحقیق نشان داد تاثیر سطوح مختلف ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد شرکتهای بیمه در کشور ایران متفاوت است(گیلانی نیا و موسویان،1389،صص53-63). حاجی جباری و همکاران نیز در پژوهشی در سال 2012 تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر شامل عملکرد مدیریت، ویژگی، قابلیت اعتماد، قابلیت انطباق،دوام،قابلیت سرویس دهی، زیباشناسی ،درک کیفیت را بر روی عملکرد شرکتها مورد بررسی و تحقیق قرار دادند.

   

  study was to investigate the relationship of each of the principles of total quality management on financial performance of listed companies on the Stock Exchange Garvin Tehran  

   

   

  Abstract

  The main objective of this study was to investigate the relationship of each of the principles of total quality management on financial performance of listed companies on the Stock Exchange Garvin Tehran. This study is a descriptive survey research. The research team includes all companies listed on the Stock Exchange of Tehran. The total company listed in Tehran Stock Exchange is equal to 460 participants. Considering the population size is limited and specified Morgan has been used to determine the sample size for the 460 company sample size is 210 companies. In this study, a tool with which to measure the variables of interest is paid is a research questionnaire Given that no data from the financial statements of Total Quality Management gained in this field, there is no standard questionnaire Therefore, researchers have used self-made questionnaire. The reliability coefficient of the questionnaire, 20 questionnaires were pre-tested among members of the population after collecting and calculating Cronbach's alpha values ​​equal to 0. 913, respectively, indicating high reliability of the questionnaire is Finally, the reliability of the questionnaire was distributed. Data was collected using spss software in two parts: descriptive and inferential statistics were analyzed. The results of the Pearson correlation coefficient indicates a significant relation between the dimensions of comprehensive quality management and financial performance of listed companies in Tehran Stock Exchange.

   

  Key words: total quality management, stock exchange, financial performance, product features and services

 • فهرست:

  چکیده........................................................................................................................................ 1

  فصل اول:................................................................................................................................... 2

  1-1)مقدمه................................................................................................................................. 2

  1-2)بیان مساله........................................................................................................................... 4

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................... 5

  1-4) اهداف تحقیق..................................................................................................................... 6

  1-5) چهارچوب نظری تحقیق..................................................................................................... 7

  1-6) فرضیات تحقیق.................................................................................................................. 8

  1-7)تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق........................................................................................... 9

  1-8) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق......................................................................................... 10

  1-9) متغیر های تحقیق................................................................................................................ 11

  1-9-1)متغیر های مستقل............................................................................................................ 11

  1-9-2)متغیر های وابسته............................................................................................................. 11

  1-10)قلمرو تحقیق.................................................................................................................... 11

  1-10-1)قلمرو موضوعی تحقیق.................................................................................................. 12

  1-10-2)قلمرو مکانی تحقیق...................................................................................................... 12

  1-10-3)قلمرو زمانی تحقیق....................................................................................................... 12

  1-11) خلاصه فصل................................................................................................................... 12

  فصل دوم:................................................................................................................................... 13

  2-1) مقدمه................................................................................................................................ 14

  2-2) تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر........................................................................................... 14

  2-3) سیر تکاملی مدیریت کیفیت فراگیر....................................................................................... 17

  2-4) مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر.............................................................................................. 21

  2-5)مفهوم کیفیت....................................................................................................................... 22

  2-6)تیم های کنترل کیفیت در سازمان های امروزی........................................................................ 22

  2-7)استانداردهای جهانی مرتبط با مدیریت کیفیت........................................................................ 23

  2-8)فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر................................................................................................ 25

  2-9)معیارهای کیفیت.................................................................................................................. 25

  2-10) ارتباط  میان مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد شرکت......................................................... 26

  2-10-1) تمرکز بر مشتریان........................................................................................................ 26

  2-10-2)ارتباط با عرضه کنندگان................................................................................................. 27

  2-10-3) همکاری کارکنان.......................................................................................................... 27

  2-10-4) محیط کاری................................................................................................................. 27

  2-10-5) بهینه کاوی.................................................................................................................. 28

  2-11) بررسی برخی از مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر.................................................................. 29

  2-12) چهارچوب مفهومی تحقیق................................................................................................ 33

  2-13) عملکرد مالی................................................................................................................... 35

  2-14) هدف از ارزیابی عملکرد................................................................................................... 38

  2-15) ارزیابی عملکرد............................................................................................................... 39

  2-16) رابطه بین عملکرد شغلی و اثربخشی.................................................................................. 41

  2-17) چه کسی باید ارزیابی را انجام دهد؟.................................................................................. 43

  2-18) پیشینه تحقیق................................................................................................................... 45

  2-18-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.............................................................................. 45

  2-18-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور......................................................................... 46

  2-19) خلاصه فصل................................................................................................................... 47

  فصل سوم:.................................................................................................................................. 48

  3-1)مقدمه................................................................................................................................. 49

  3-2)روش تحقیق....................................................................................................................... 49

  3-3) جامعه و نمونه آماری.......................................................................................................... 49

  3-4) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات................................................................................... 50

  3-5)روایی پرسشنامه.................................................................................................................. 50

  3-6)پایایی پرسشنامه................................................................................................................... 50

  3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات.............................................................................. 51

  3-8) خلاصه فصل..................................................................................................................... 52

  فصل چهارم:............................................................................................................................... 53

  4-1) مقدمه................................................................................................................................ 54

   

  4-2) توصیف متغیرهای تحقیق.................................................................................................... 55

  4-2-1) متغیر جنسیت................................................................................................................ 55

  4-2-2) متغیر سن...................................................................................................................... 55

  4-2-3) متغیر سطح تحصیلات.................................................................................................... 56

  4-2-4) توصیف متغیر عملکرد مالی............................................................................................. 56

  4-2-5) توصیف متغیر عملکرد مدیریت....................................................................................... 57

  4-2-6) توصیف متغیر ویژگی...................................................................................................... 57

  4-2-7) توصیف متغیر قابلیت اعتماد............................................................................................ 58

  4-2-8) توصیف متغیر قابلیت انطباق............................................................................................ 58

  4-2-9) توصیف متغیر دوام محصول............................................................................................ 59

  4-2-10) توصیف متغیر قابلیت سرویس دهی............................................................................... 59

  4-2-11) توصیف متغیر زیباشناسی محصول................................................................................. 60

  4-2-12) توصیف متغیر درک کیفیت............................................................................................ 60

  4-3) آمار استنباطی..................................................................................................................... 61

  4-4) آزمون فرضیات تحقیق........................................................................................................ 61

  4-5) خلاصه فصل..................................................................................................................... 71

  فصل پنجم:................................................................................................................................. 72

  5-1) مقدمه................................................................................................................................ 73

  5-1-1) نتایج سوال های تحقیق................................................................................................... 73

  5-1-2) نتایج آمار استنباطی......................................................................................................... 74

  5-1-2-1) نتایج فرضیه اول........................................................................................................ 74

  5-1-2-2) نتایج فرضیه دوم........................................................................................................ 75

  5-1-2-3) نتایج فرضیه سوم....................................................................................................... 75

  5-1-2-4) نتیجه فرضیه چهارم.................................................................................................... 75

  5-1-2-5) نتیجه فرضیه پنجم...................................................................................................... 75

  5-1-2-5) نتیجه فرضیه ششم...................................................................................................... 75

  5-1-2-7)نتیجه فرضیه هفتم........................................................................................................ 76

  5-1-2-8)نتیجه فرضیه هشتم...................................................................................................... 76

  5-2) پیشنهادات بر مبنای نتایج بدست آمده................................................................................... 76

  5-3)محدودیت های تحقیق......................................................................................................... 77

  5-2-1) پیشنهاد برای تحقیقات آتی............................................................................................. 77

  منابع و ماخذ............................................................................................................................... 78

  پیوست ها................................................................................................................................... 83

   

  منبع:

  منابع فارسی

  ال  ایکاف  راسل،(1382) ،" بازآفرینی سازمان"، ترجمه تقی ناصر شریعتی و همکاران، چاپ اول، تهران، سازمان مدیریت صنعتی

  انصاری منوچهر،(1383)، " اصول مدیریت کیفیت فراگیر"، چاپ اول، تهران، انتشارات کتاب نو

  ایشیکاوا  کورو ،(1376)،"کنترل کیفیت فراگیر"، ترجمه احمد جواهریان، انتشارات ماد، چاپ اول،

  آقایی عبدالله،(1379)،" مدیریت کیفیت جامع: ریشه یابی واژه، تاریخچه، تعاریف و مفاهیم"، ماهنامه استاندارد، شماره 112

  آگوای،(1378) ،" آموزه های دکتر دمینگ"، ترجمه: م. تیموری،صص 88-66

  باران دوست  رامبد ، رحمانی  شادی ،(1382)،" بررسی رابطه تطبیقی مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده"، ماهنامه تدبیر، سال سیزدهم،شماره 134

  پاسوار  محمدحسن، مشبکی اصغر،(1385)،" برنامه ریزی ملی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع، فصلنامه پژوهشهای مدیریت در ایران"، دوره دهم، شماره اول، صص 89-67،

  تفرشی و همکاران ،(1381)،" نگرش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز"،  انتشارات فراشناخت اندیشه، صص 70-50

  جعفری مصطفی، اصولی حسین،(1379)، "مدیریت کیفیت فراگیر"، چاپ اول ا، انتشارات رسا، تهران

  حاجی شریف محمود،(1376)، " طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر: سیستم جامع مدیریت کیفیت فراگیر"، چاپ دوم،تهران مرکز آموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک،

  حسینی میرزا حسن،(1389)، " مبانی مدیریت صنعتی(رویکرد نوین) "، چاپ اول،تهران، انتشارات استادی

  خنی فر حسین، حیدرنیا زهرا،(1385)،"رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات"، فرهنگ مدیریت ،سال چهارم، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان ، ص 87

  دانیالی ده حوض محمود، مردانی ایوب، انصاری منوچهر، رحمانی یوشانلویی حسین،(1390)،" مطالعه موردی رابطه مؤلفه مشتری مداری مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد سازمانی می یر  آلن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه"، فراسوی مدیریت، سال پنجم ، شماره 18،صص53-76

  ذوالفقاری رشید، کلانتری مهدی،(1387)،"بررسی موانع استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن"، فصلنامه اندیش ههای تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره دوم، بهار ، صص92-83

  رجب بیگی مجتبی، سلیمی محمد حسین،(1374)، " مدیریت کیفییت فرا گیر" چاپ اول ، تهران، مرکز اطلاع رسانی وزارت جهاد سازندگی و مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  رون تری درک،(1380)، "چک لیست مدیران"، ترجمه عباس دهقانی، انتشارات پیکان

  ریاحی، بهروز، ( 1381 )، " مدیریت کیفیت جامع در بخش عمو می ( دولت) " ، چاپ اول ، تهران، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

  زگیتزی هانس دیتر،(1378)، "مدیریت ارشد و کیفیت"، ترجمه مهندس مسلم خرم، انتشارات ریز پردازنده

  زمردیان اصغر،(1373)،" مدیریت کیفیت جامع، مفاهیم، اصول، فنون و روشهای اجرایی" ، انتشارات موسسه مطالعات و برنامه ریزی سازمان گسترش

  سرمدی  محمد رضا، شالباف  عذرا،(1386)،" اخلاق حرفه ای در مدیریت کیفیت فراگیر"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم شماره 3 ،صص 93-103

  سلطانی، ایرج،(1380)، "دستاوردهای فرهنگی مدیریت کیفیت  فراگیر" مجله تدبیر، شماره 112 ، ص 50

  سلیمانی نادر، محمدی مجید،(1388)، "بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان"،پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد، شماره بیست و یکم، زمستان

  فرجی  حمید رضا  ،(1384)،" بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانهای دانش آفرین"، ماهنامه تدبیر ،شماره 151 ،صص77-68

  فرنیا محمد علی،مفضفی سعید،" ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکار جهت ارتقای آنها"، ماهنامه علوم تربیتی، سال سوم ، شماره 10 ، تابستان 1389، صص39-23

  کاظمی مصطفی، باقری اکبر،(1388)،" سیستم مدیریت کیفیت فراگیر و امکانسنجی استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی"، تعاون، سال بیستم، شماره 208 و 209 ، آبان و آذر، صص15-1

  کفاشپور آذر، زنده دل احمد، خواجه ای رزیتا،(1389)، " تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطه بازارمحوری(مطالعه موردی: هلتهای سه، چهار و پنج ستاره شهر مشهد)"، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، سال اول، شماره 1، صص 88-73

  گیلانی نیا شهرام، موسویان سید جواد،(1389)،  "تأثیر سطوح مختلف ابعاد مذیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد شرکت های بیمه کشور ایران"فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره دوازدهم، صص65-53

  لامعی ابوالفتح ،(1378)، " مبا نی مدیریت کیفیت، کمیته کشو ری ارتق ای کیفیت" ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  مجیبی میکلائی تورج ، مهدی زاده اشرفی علی ، امامی فر محسن،(1391)،" ارزیابی میزان آمادگی اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع در تعاونی های فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران"، پژوهشگر فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره 26

  ملکی نیا عماد،(1389)،" بنچ مارکینگ ابزارارتقای عملکرد سازمان"، ماهنامه تحقیق، سال سیزدهم، شماره پنجم، صص 5-3

  مهربان رضا،(1376)،"مدیریت کیفیت جامع"، انتشارات البرز، چاپ اول

  وزیر پور کشمیری  مهردخت، تفرشی  شکوه، شوسفی  نسرین،" ارائه الگوی مناسب مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی"، فصلنامه دانش شناسی، سال دوم، شماره 4، 1388،صص 110-99

   

   

  منابع انگلیسی

   

  Antony Robert, (2002), "Critical success factors of TQM implementation in Hong Kong industries" ,International Journal of Quality and Reliability Management, Vol.19,  No.5 , pp.551-56.

  Arumugam.V.C., Mojtahedzadeh Rouhollah, Malarvizhi .C.A.,(2011),” Critical Success Factors of Total Quality Management and their impact on Performance of Iranian Automotive Industry “International Conference on Innovation, Management and Service, IPEDR vol.14  , IACSIT Press, Singapore

  Chen Jui-Kuei , I-Shuo Chen,(2012),” A network hierarchical feedback system for Taiwanese universities based on the integration of total quality management and innovation, Applied Soft Computing ,12 ,pp. 2394–2408

  Cox, G. (2000) ,“On the Effects of Legislative Rules.” Legislative Studies Quarterly, 25(2), 169- 175

  Daghfous, Abdelkader and Reza Barkhi, (2009),” The strategic management of information technologyin UAE hotels: An exploratory study of TQM, SCM, and CRM implementations” Technovation, No. 29, pp. 588–595

  Dale, Barry G. ,(1998), "total quality management: origins and evolution of term", the TQM Magazine, vol.10, no. 5.

  Fredriksson, Maria (2004) "experienced effects from applying TQM in societal improvement work in a Swedish community", the TQM Magazine, vol.16, no.1.

  GHOSH, Prabhat Prasad and DASGUPTA, Chirashree  Political implications of inter-state disparity. ECONOMIC AND POLITICAL WEEKLY (MUMBAI), V. 44(Nos.26&27),2009(27.6/4.7.2009): P. 185-191  

  Green, K. W., Jr., & Inman, R. A. (2005). Using a just-in-time selling strategy to strengthen supply chain linkages. International Journal of Production Research, 43(16), 3437–3453.

  hajijabbari Ramin , salimichenar Reza ,(2012), Investigating the effect of the Total quality management (TQM) on the performance of Accepted companies in the Tehran stock exchange, Science Series Data Report, Vol 4, No. 2;

  Kafetzopoulos Dimitrios P, Gotzamani Katerina D.,(2014),” Critical factors, food quality management and organizational performance”, Food Control ,40 , 1e11

  Krittanathip Veeraphat, Sakchai Rakkran, Suriyan Cha-um, Ittikorn Klamdej,(2013), “Development of Weighting on Self-assessment Evaluation for Total Quality Management: A Case Study of Wholesale Sectors”, Procedia - Social and Behavioral Sciences ,88 ,pp. 49 – 60

  kujala Jakko (2002):Total Quality Management as Cultural phenomena a conceptual model and empirical Illustration http//www. lib. tkk. fi , Finland ,Helsinki University .

  McGregor, Felicity ,( 2004 ), “Quality Management/ Change Mangement: two sides of the same coin?”, IATUL Annual Conference Proceedings, Vol., 14, preceding p.,1-1.8P.

  Naghshbandi Salah, Yousefi Bahram, Zardoshtian Shirin, Moharramzade Mehrdad ,(2012),” Assessment of military force Staff rediance  for Total Quality Management (TQM) Approval in Tehran Province” , Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46 ,pp. 5345 – 5349

  Pereira-Moliner Jorge, Enrique Claver-Cortés, José F. Molina-Azorín, Juan José Tarí,(2012),” Quality management, environmental management and firm performance: direct and mediating effects in the hotel industry”, Journal of Cleaner Production, 37 ,pp. 82e92

  Quazi, Hesan A., (1995), "application of TQM principles in the international technology transfer process of industrial production plants: an analytical framework", division of human resource and quality management, nanyang technological university, Singapore.

  Ross, Joel E., (1999),"total quality management: text cases and readings", CRC Press LLC.

  Sahney,Sangeeta & Banwet D.K & Karunes S, (2004), "conceptualizing total quality management in higher education", the TQM Magazine, vol, 16, no. 2.

  Sajjad  faiza, amjad shehla,(2012), “Role of bench marking in TQM : case of telecom services sector of Pakistan”, Business Management Dynamics, Vol.1, No.8, pp.34-44

  Salaheldin Ismail Salaheldin,(2008),” Critical success factors for TQM implementation and their impact on performance of SMEs”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 58 No. 3, pp. 215-237

  Steyaert, Joan C. (2009). “Measuring the performance of electronic government services”, Information & Management, 41, pp: 369–375.

  Sun,Hongfei & Min Liu,(2009),”Empirical Analysis on the Effect of Customer Relationship Management to the Customer Loyalty”, Vol 0, No 9, pp.147-149

  Svensson, Goran ,(2005), "corporate ethics in TQM: management versus employee expectations and perceptions", the TQM Magazine, vol. 17, no.2.

  ul Hassa Masood , Mukhtar Aamna, Qureshi Saif Ullah, Sharif Sidra,(2012),” Impact of TQM Practices on Firm’s Performance of Pakistan’s Manufacturing Organization”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 10

  Valls, Valeria Martin, (2006), “Quality Mangement on Information Service according to ISO9000” New Library World, Vol.107, No.1230/1231, P., 523- 37

  Wang Cheng-Hua, Kuan-YuChen, Shiu-ChunChen,(2012), “Total quality management, market orientation and hotel performance: The moderating effects of external environmental factors”, International Journal of Hospitality Management, 31 ,pp. 119–129

  Wu Sarah Jinhui, Dongli Zhang,(2013),” Analyzing the effectiveness of quality management practices in China”, Int. J. Production Economics, 144 ,pp. 281–289

  Yong Koch Tas & Pheng Lou Sui (2008):0rganizational Culture and Total Quality Management implementation in construction firms in Singapore. journal; construction management & Economic, 2008,vol 26 http://www. informaworld. Com


موضوع پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, نمونه پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل Word پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت بازرگانی گرایش :مدیریت مالی چکیده دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده عنوان پایان‎نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 59 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1390 انتخاب گردید. در این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارایه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می‌بایست بتواند اطلاعات با ارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده وموجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به ...

چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بو

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری چکیده : تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف ...

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

ثبت سفارش