پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین

word 2 MB 31285 136
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۳۲,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

  گرایش سیستم ­های اطلاعاتی پیشرفته 

  چکیده

  دردنیای کسب و کار امروز، تفاوت سازمان­ها در رشد و ماندگاری به میزان اهمیتی است که به منبع ارزشمند و استراتژیک دانش می­دهند و به تبع آن میزان استفاده­ی آنان از این منبع مهم و کلیدی در ارائه­ی خدمات و تولیدات نهفته است. از این رو در چند سال اخیر مبحث جدیدی به­نام مدیریت دانش با هدف تولید و استفاده­ی بهتر از دانش وایجاد سازمان­هایی مبتنی بر دانش در دنیای مدیریت مطرح شده است. مدیریت دانش فرآیند گسترده­ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی را مورد توجه قرار می­دهد. امروزه دانش مهمترین دارایی سازمان­ها محسوب می­شود.

  برای استقرار و پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان لازم است ابتدا برای مراحل مختلف پیاده­سازی شاخص­هایی تعریف شود، در مرحله­ی بعد باید مدلی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده­سازی درسطح کل سازمان ارائه شود.

  با توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر با هدف سنجش احتمال موفقیت پیاده­سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تصمیم­گیری چند معیاره­ی فازی ارائه شده است. این پژوهش با استفاده از یک مدل احتمال سنجی برگرفته از مقاله چنگ و وانگ (2009) سعی در برآورد میزان موفقیت پیاده­سازی مدیریت دانش در بانک کارآفرین بعنوان یک بانک با مالکیت خصوصی و مدیریت حرفه­ای که دستیابی به افق­های جدید و تعالی سازمانی را سرلوحه­ی اهداف خود قرار داده است را دارد. در این پژوهش ابتدا هشت فاکتور کلیدی که نقش اساسی در پیاده­سازی مدیریت دانش دارند با توجه به ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین شناسایی شد و توسط کارشناسان و خبرگان بانک کارآفرین مورد ارزیابی قرار گرفت. این هشت فاکتور عبارت بودند از: ویژگی­های کارکنان، استراتژی سازمان، حمایت مدیریت ارشد، ارزیابی و انتقال دانش، فرهنگ سازمانی ، زیرساخت سازمانی، زیرساخت فنی و اقدامات انگیزشیمی‌باشد که برای هریک از آنها شاخص­های جداگانه­ای تعریف شد (مجموعاً 31 شاخص) تا با توجه به شاخص­های مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرند.

  با توجه به تجزیه و تحلیل داده­ها، فاکتورها و همینطور شاخص­های مورد نظر با استفاده از ماتریس­های تصمیم­گیری چندمعیاره فازی رتبه بندی شدند که سه فاکتور استراتژی سازمان، فرهنگ سازمانی و زیرساخت فنی به لحاظ اهمیت درپیاده­سازی مدیریت دانش حائز رتبه­های نخست شدند. نهایتآ با استفاده از مدل احتمال سنجی، احتمال موفقیت وعدم موفقیت مدیریت دانش در بانک کارآفرین بصورت کمی محاسبه شد که نشان از احتمال موفقیت ضعیف با توجه به ارزیابی­های صورت گرفته داشت.

  کلمات کلیدی: مدیریت دانش[1]،روش تصمیم­گیری چندمعیاره فازی[2]، احتمال موفقیت3

  فصل اول

   

  کلیات تحقیق

   

  1.1.  مقدمه

  با پیدایش تکنولوژی­ های نوین و جذب و بکارگیری آن در جنبه­های مختلف زندگی امروزی، پارادایم­های جدیدی مطرح شده که زندگی بشررا کاملاً متحول کرده است. درچنین موقعیتی سازمان­ها برای برخورداری از مزیت رقابتی و حفظ و انطباق سازمان درمحیطی متمایز ناگزیر از روی­آوردن به استفاده از ابزار­های نوین مدیریتی و روش­های جدید شده­اند. ازاین رو مدیریت دانش همچون یک نگرش نوین درسازمان­ها مطرح شده ومدنظر قرار می­گیرد.

  امروزه درجوامع توسعه­یافته ، دانش درکنارعواملی همچون سرمایه، زمین و نیروی کار، به­عنوان یکی از مهمترین منابع اقتصادی سازمان محسوب می­شود. نتایج یک بررسی دردهه اخیر حاکی ازآن است که بیشترازنیمی از شرکت­های جدید درایالات متحده به­جای ساخت کالا به تولید دانش می­پردازند. پیتردراکر درکتاب خود باعنوان "مدیریت درزمان وقوع تحولی شگرف" درخصوص اهمیت دانش و نقش آن درعملکردسازمان گفته است "دانش به یک منبع اقتصادی حیاتی وحتی شاید بتوان گفت به تنها منبع مزیت رقابتی سازمانها بدل شده است)دراکر،1998).

  خلق دانش، انتقال و نسخه‌برداری ازآن به­راحتی امکان‌پذیر نیست و ازهمین رو دانش درقیاس باسایرمنابع رقابتی سازمان ازجایگاهی استراتژیک برخورداراست.

  تصمیم به اجرای مدیریت دانش گاهی برای سازمان­ها مشکل است. ماندگاری و یاسقوط یک سازمان می­تواند به این تصمیم وابسته باشد، بنابراین باتوجه به اینکه پروژه های مدیریت دانش معمولا بسیار هزینه­براست و به زمان نیازدارد تا اثراتش کاملاً در سازمان احساس شود لازم است که قبل ازرسیدن به توافق عمومی برای پایه‌گذاری مدیریت دانش درشرکت، بررسی­های ریشه­ای واساسی در داخل و خارج از سازمان صورت پذیرد(باهرا، 2001).

  2.1. بیان مسئله

  باورودبههزارهسومشاهدتغییراتسریعدرفن‌آوریهاوشدتپیچیدگیمحیطهستیم.درچنینشرایطی،ایجادمزیترقابتیاستراتژیکنیازمندنوعجدیدیازسازمان‌هاستکهقابلیتایجاددانشکیفیراداشتهباشند. بههمیندلیلازمدیرانانتظارمیرودکهدرکعمیقیازتحولاتسازمانیداشتهباشندوعملکردسازمانهاراازطریقسرمایه‌گذاریدرپروژ‌هایمبتنیبردانشارتقاءدهند.

  به این گونه یک روش پیش‌بینی موفقیت و یک روش تصمیم‌گیری موثر می­تواند تصمیم‌گیری بهتر درباره اجرای مدیریت دانش را امکان پذیر کند. از آنجا که فاکتور­های زیادی برموفقیت دراجرای مدیریت دانش اثرگذار هستند، پیش‌بینی این امر یک مسئله چند معیاره است. دربیشتر مسائل پیش‌بینی برای حل تاثیر فردگرایی وابهامات دنیای واقعی برتحلیل­های آماری واحتمالی تکیه می­شود.

  روش­های آماری برای تخمین اطلاعات غیرقطعی رخداد­ها ونتایج درآینده مورداستفاده قرار می­گیرند، اگرچه روش­های آماری دربرخورد با مفهوم عدم قطعیت موجود درپیش بینی موفقیت مدیریت دانش محدودیت­هایی دارند لذا برای حل اینگونه مشکلات، در این تحقیق روش پیش‌بینی خود را براساس روش تصمیم­گیری فازی چندمعیاره ارائه کرده تا به سازمان­ها درشناخت فاکتور­های موثر بر اجرای مدیریت دانش کمک کند. سپس مقادیر پیش‌بینی موفقیت(شکست) درجهت کمک به تشخیص اقدامات اولیه برای بالا بردن احتمال موفقیت مدیریت دانش درسازمان ارائه می­شود.

  به دلیل شرایط و وضعیت‌های پیچیده جدیدی که سازمان‌ها را با تنگناهای رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته و تداوم روش‌های سنتی را با مشکل جدی روبرو ساخته است، بانک کارآفریننیز به لزوم استفاده از سیستم‌های مدیریت دانش پی برده است. در این تحقیق احتمال موفقیت یاشکست پیاده­سازی پروژه مدیریت دانش را دربانک کارآفرین  بررسی کرده­ایم. لازم به ذکر است که این مدل به ارائه­ی تنها یک مکانیزم بررسی اکتفا نکرده است بلکه این امکان را فراهم می­کند که با درنظر گرفتن فاکتور­های کلیدی در اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش به تحلیل قابلیت­های سازمانی نیز پرداخته شود .

  3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق

  به دلیل رشد سریع سیستم های تخصصی دانش محور، مطالعات قبلی در زمینه مدیریت دانش بر روی جنبه­های تکنولوژیکی کاربردها و راهکارها تمرکز دارند. درهر حال مطالعات اخیر بیان می­کنند که پروژه­های مدیریت دانش تنها با استقرار سیستم­های اطلاعاتی تحقق پیدا نمی­کنند (استیوارت، 1997).

  فاکتور­های اثرگذار زیادی موفقیت اجرای مدیریت دانش راتعیین می­کنند. فاکتور­هایی که نیاز به توجه دارند ، تنها مالی نیستند بلکه مسایلی مانند فرهنگ سازمانی، هارمونی، مدیریت، کنترل و اندازه­گیری را شامل می­شوند; مشکل درترکیب فرآیند­های عملیاتی قدیمی و جدید است; تعامل انسان­ها وروابط بین آنها، میزان اثرگذاری مدیریت استراتژیک، شخصیت روسا و بینش آنها، تعریف قوانین جدید درسازمان و غیره .

  اولین چالش­ها درپایه­ گذاری مدیریت دانش، درترکیب فاکتور­های فوق با محدودیت­ها وقابلیت­های پرسنلی و سازمانی است، با این حال مطالعات گذشته هنوز هیچ ارتباط خطی بین هزینه مدیریت دانش و موفقیت تجاری نیافته­اند . علی رغم بازخورد نامشخص وسرمایه­گذاری گسترده موردنیاز ، عدم توقف سرمایه­گذاری درمدیریت دانش مهم است زیرا این سرمایه­گذاری­ها می­توانند راندمان و اثرگذاری سازمانی راافزایش داده و مزیت­های رقابتی ایجاد کنند.

  4.1. هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

  امروزه بسیاری ازمدیران نقش اساسی دانش را درکسب مزیت رقابتی ودنبال کردن اهداف استراتژیک سازمان درک کرده­اند و مدیریت دانش بصورت یک الزام رقابتی درسازمان­ها درآمده است. با وجود این اگر زیرساخت­های مناسب وپیش نیاز­های لازم برای استفاده از چنین فرایندی فراهم نباشد پیاده سازی مدیریت دانش شاید حاصلی جز انزجار منابع انسانی و اتلاف منابع مالی در پی نخواهد داشت.

  این تحقیق رویکردی را براساس روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی [1](FMCDM) توسعه داده است وازاین طریق قصد دارد به سازمانها کمک کند که نسبت به فاکتور­های اثرگذارو کلیدی در اجرای مدیریت دانش هوشیارشوند و درحالی که اقدامات لازم قبل ازاجرای مدیریت دانش را معرفی می­کند به اندازه­گیری احتمال موفقیت پروژه مدیریت دانش می­پردازد. پس بطور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از:

  شناسایی فاکتورهای اثرگذار درپیاده­سازی موفقیت­آمیز مدیریت دانش

  اولویت‌بندی فاکتورهای اثر گذار در پیاده­سازی موفقیت­آمیز مدیریت دانش

  سنجش احتمال موفقیت پیاده­سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تصمیم­گیری چند معیاره فازی

  5.1. گزاره‌های تحقیق

  سوالات تحقیق

           سوال اصلی تحقیق

  چگونه می­توان با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (FMCDM) احتمال موفقیت پیاده سازی پروژه مدیریت دانش را سنجید؟

  سوال فرعی تحقیق

  فاکتور­های اثرگذار درسنجش احتمال موفقیت پیاده­سازی مدیریت دانش چگونه شناسایی می­شوند؟

  ضریب وزن اثرگذاری فاکتور­ها و درجه امکان موفقیت (شکست) آن فاکتور­ها به چه نحو در سنجش احتمال موفقیت (شکست) نهایی مدیریت دانشتاثیر گذار هستند ؟

   

  6.1. روش کلی تحقیق

  این تحقیق براساس هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می­شود به دلیل اینکه در این تحقیق احتمال موفقیت پیاده­سازی مدیریت دانش در سازمانها وبخصوص بانک کارآفرین باتوجه به فاکتور­های اثرگذار مورد سنجش قرارگرفته است و سازمان­های مشابه می­توانند برای پیاده­سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش، از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

  ازنظرنحوه تحلیل داده­ها، روش تحقیق توصیفی واز نظر گردآوری داده­ها از نوع پیمایشی می­باشد . توصیفی است به این علت که به تبیین و توصیف داده­های جمع­آوری شده در راستای پاسخگویی به سوالات تحقیق می­پردازد. در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز برای انجام تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. علاوه بر استفاده از پرسشنامه، از کتب، مقالات، پایان­نامه­ها، اینترنت و پایگاه­های اطلاعاتی نیز بعنوان منابع ثانویه استفاده شده و پیمایشی است زیرا در این تحقیق از یک گروه خاص از افراد خواسته شده است که به تعدادی سوالات خاص پاسخ گویند.

  7.1. قلمرو مکانی- جامعه تحقیق

  جامعه­ی آماری این تحقیق صاحب نظران و خبرگان و کارشناسان واحد ستادی بانک کارآفرین در تهران هستند که با مفهوم مدیریت دانش آشنایی نسبی نیز دارند. خبرگان دراین تحقیق شامل افرادی هستند که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی درزمینه­های مرتبط با فناوری اطلاعات و مدیریت و همچنین دارای حداقل یک سال سابقه کار دراین زمینه­ها باشند.

  . قلمرو زمانی تحقیق

  دراین تحقیق وضعیت موجود بانک کارآفرین درزمینه­ی اجرای پروژه مدیریت دانش درسال 1391 مورد بررسی قرارگرفته است.

  9.1. روش نمونه­گیری و تخمین حجم جامعه

  برای انجام این تحقیق با توجه به اینکه تعداد افراد خبره درزمینه فناوری اطلاعات و کارکنان درگیر درپروژه­ی پیاده­سازی مدیریت دانش محدود است روش نمونه­گیری متناسب باحجم جامعه و به صورت تمام شماری از کارشناسان و خبرگان واحد ستادی بانک کارآفرین انتخاب شد.

  10.1. روش­های گرد­آوری داده­ها و ابزار مورد استفاده برای آن

  اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش به دو روش جمع­آوری گردید:

  الف) روش کتابخانه­ای: در این روش برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه­ی تحقیق ازکتاب­ها، پایان­نامه­ها، مقالات و پایگاه­های اطلاعاتی استفاده شده است.

  ب) روش میدانی: در این روش با طراحی پرسشنامه و توزیع آن دربین جامعه­ی آماری اطلاعات مورد نظر پژوهشگر جمع­آوری شد.

  11.1. روش­ تحلیل داده­ها

  دراین تحقیق پس از اینکه فاکتورهای اثرگذار برموفقیت پیاده­سازی مدیریت دانش با استفاده از نظرات صاحب نظران مدیریت دانش و کتب و مقالات موجود در این زمینه شناسایی شدند، درجه ی اهمیت هریک از فاکتورها و شاخص­های مربوطه با توجه به نظرات ارزیابان مشخص گردید.  لازم بذکر است که برای بیان نظرات خبرگان درباره­ی درجه­ی اهمیت فاکتورهای اثرگذار و شاخص­های مربوطه از متغیرهای کلامی پارامتری شده در اعداد فازی مثلثی(TFNS)بهره گرفته شده و برای یکی کردن قضاوت خبرگان، مقدار میانگین فازی نظرات خبرگان در مورد یک شاخص به­کار برده شده است.

  تبدیل اعدادفازی مثلثی به اعداد دقیق (Crisp)توسط فرمول BNP که عدد غیرفازی بهتری نسبت به سایر روش­ها بدست می­دهد صورت گرفته است. این فرمول معادل Best Non-fuzzy Performance یعنی بهترین مقدار عملکرد غیرفازی می­باشد. بعد از اینکه اعداد فازی به اعداد غیرفازی تبدیل شدند اقدام به نرمال‌سازی آنها می­کنیم. ارزیابان برای بار دوم نظرات خود را درمورد احتمال تحقق­پذیری و عملی شدن شاخص­های مربوطه درسازمان بصورت مستقل اعلام کردند و مشابه مراحل قبل درمورد احتمال تحقق پذیری فاکتورها و شاخص­ها نیز صورت گرفت. دراین مرحله بعد از غیرفازی کردن اعداد فازی بوسیله روش BNP نرمال سازی صورت انجام نشد. درنهایت مجموع حاصلضرب درجه­ی اهمیت فاکتورها و شاخص­ها در احتمال تحقق­پذیری آنها، احتمال موفقیت و عدم موفقیت پروژه­ی مدیریت دانش را نشان می­دهد(چنگ و چین، 2009).

  فرایند تشخیص درجه­ی اهمیت فاکتورهای اثرگذار و سنجش احتمال موفقیت بصورت زیر است:

  ماتریس X رابرای درجه­ی اهمیت فاکتورهای اثرگذار تشکیل می­دهیم که در آن (Cj , j=1,2,…,n) شاخص­های موردنظر و (Ei , i=1,2,…,m)نظرات شخصی ارزیابان درباره درجه­ی اهمیت یا ضریب وزن شاخص­ها است که با استفاده از عبارات کلامی بیان شده است.

  m تعداد ارزیابان و n تعداد شاخص­های مورد نظر می باشد،=(Lxij,Mxij,Uxij) Xijارزش عملکرد فازی j امین شاخص اثرگذار ارزیابی شده توسط i امین ارزیاب را نشان می­دهد. ازآنجایی که نظرات ارزیابان با توجه به تجربه، بینش و دانش آنها متفاوت است ازروش میانگین امتیاز برای ترکیب نظر m ارزیاب استفاده کرده­ایم بدین شکل:

  (تصاویر و روابط در فایل اصلی موجود است)

   

  منابع فارسی:

  احمدی،سید علی اکبر و صالحی، علی .مدیریت دانش، (1389)

  آرامی، میثم. سنجش میزان آمادگی و راهکارهای تدوین نظام مدیریت دانش در بیمه سامان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، (1387).

  اصغرپور، محمد جواد. تصمیم­گیری­های چندمعیاره. انتشارات دانشگاه تهران، (1388)

  انتظاری، علی. مقایسه فرهنگ دانایی بین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی، دانشکده صدا و سیما و دانشکده صنعت هواپیمایی کشور. پایان­نامه کارشناسی ارشد.

  برگرن، برایان. اصول و مبانی مدیریت دانش ، ترجمه دکتر محمد قهرمانی. انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، (1385)

  حافظ نیا، محمدرضا.  مقدمه‌ای بر روش‌تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران(1382)

  حسنوی، رضا؛ اخوان، پیمان و سنجقی، ابراهیم. عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش. تهران؛ انتشارات آتی نگر(1389)

  خاکی، غلامرضا.  روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، چاپ دوم(1384).

  داونپورت و پروساک، مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران نشر ساپکو، (1379)

  دانایی فرد, حسن، الوانی، مهدیوآذر. روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت:رویکردی جامع.تهران: انتشارات صفار(1386).

  رادینگ آلن، مدیریت دانش، ترجمه دکتر محمد حسین لطیفی، انتشارات سمت، (1383)

  راه چمنی، احمد. مدیریت دانش انسان­مدار کلید توسعه پایدار سازمانی. اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی مجموعه مقالات، انتشارات موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی(1382)

  زاهدی، سیدمحمد، انتظاری، علی . مدیریت فرهنگ سازمانی . فصلنامه مدیریت و توسعه 81-100،9(34)

  سرمد،ز،بازرگان ،عوالهه, ح. روش های تحقیق در علوم رفتاری.تهران: انتشارات آگاه(1383)

  شریف زاده، فتاح و بودلایی، حسن. مدیریت دانش (در سازمان‌های اداری، تولیدی و خدماتی). چاپ اول. تهران: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی(1387)

  عبدالکریمی، مهوش. مدیریت دانش، فناوری و خلاقیت و نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی فرایندها، پیام مدیریت موفق، دی ماه، ص 34-49

  محمدی، کاوه. سنجش میزان آمادگی سازمان برای مدیریت دانش از طریق طراحی یک مدل مفهومی.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1385.

  منابع لاتین:

  Ai Leng, L; F. Hanum Md Nasaruddin. Application of Knowledge management in Malaysian Banks, (2005)

  Al-Busaidi, Kamla Ali ; Olfman, Lorne. (2005). Knowledge management systems success factors: An investigation in Middle-Eastern organizations; IRMA International Conference, pp.277-281.

  Amin, A., Bargach, S., Donegan, J. & Others. Building a Knowledge-Sharing Culture, Oilfield Review, 13(1), 48-65. (2001)

  Anand, Apurva & M.D.Singh, Understanding Knowledge Management: a literature review; International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST), (2011)

  Artur, Andersson, The KMAT, Benchmarking Knowledge Management, Johannesburg, South Africa

  Bahra, N . (2001), “ Competitive Knowledge Management”

  Bhatt, G. D. (2001), Knowledge Management In Organisations: Examining The Interaction Between Technologies, Technique And People, Journal of Knowledge Management, 5(1), 68-75.

  Bounfour, A. (2003). The Management of Intangibles, the Organisation’s Most Valuable Assets, Roudlege, London.

  Bruno, A. and Leidecker, J. (1984). "Identifying and Using Critical Success Factors". In: Long Range Planning,, Vol. 17, No.1, pp. 23-32.

  Buckman, R. (1999). "Collaborative knowledge, Human Resource Planning", Vol. 22 No. 1, pp. 22-38.

  Chang.T.H & Wang, T. C / Information Sciences 179 (2009) 355–370; Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management

  Choi, B and Jong, A. M. “Assessing the impact of knowledge management strategies announcements on the market value of firms” Journal Of Information & Management; 47 (2010) 42–52

  Chourides, P., Longbottom, D., Murphy, W. (2003). "Excellence in knowledge Management: an Empirical Study to Identify Critical Factors and Performance Measures", Measuring Business Excellence", Vol. 7 No.2, pp. 29-45.

  Daniel, D.R. (1961). Management information crises. Harward business review 39 . pp:111-121.

  Davenport, T., & Grover, V. (2001). "Knowledge management". Journal of Management Information Systems, Vol.18, No.1, pp. 3-4.

  Davenport, T., De Long, D. and Beers, M. (1998). "Successful Knowledge Management Projects", Sloan Management Review, Vol. 39 No. 2, pp. 43-57.

  Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What the Know. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.

  Dess, G. and Picken, J. (2000). "Changing roles: Leadership in the 21st century", Organizational Dynamics, Vol. 28 No. 3, pp. 18-34.

  Drucker. P, “ Managing in a Time of Great Change “ Penguin Putnam, NY,1998.

  Ellis, S. (2003). Cultivating a Knowledge Culture, Knowledge Management Feature, 7(4).

  Fontel, E., & Gabus, A. (1976). The DEMATEL Observer, DEMATEL 1976 Report. Geneva, Switzerland: BATTELLE Institute, Geneva Research Center.

  Gibbons, R. (1998). "Incentives in Organizations". Journal of Economic Perspectives, Vol.12, pp. 115-132.

  Greco, J. (1999). "Knowledge is Power":, Journal of Business Strategy, Vol. 20, No. 2, pp. 18-22.

  Hauschild, S., Litch, T. & Stein, S. (2001). Creating Knowledge Culture. McKinsey Quarterly, 1, 74-81.

  Holsapple, C. W., & Jones, K. G. (2004). Exploring Primary Activities of the Knowledge Chain. Knowledge and Process Management. 11(3), 155-174.

  Hung, Y.C., Huang, S.M Lin, Q. Tsai, M.L (2005). Critical Factors in Adopting a Knowledge Management System for the Pharmaceutical Industry, Vol.105, No.2, pp. 164-168.

  Khairuzzaman Wan Ismail, Wan; Md. Nor, Khalil & Marjani, Taimoor.(2009). The Role of Knowledge Sharing Practice in Enhancing Project Success.Interdisciplinaryjournal of contemporary research in business.vol1.no7.pp34-52.

  Kuan, Y.W. Critical Success Factors for Implementing Knowledge Management in Small and Medium Enterprises, Industrial management & Data Systems, Vol. 105, No. 3, pp. 262-273.

  Lee, S.M. and Hong, S. (2002). "An Enterprise-wide Knowledge  Management System", Industrial Management & Data Systems, Vol. 102, No.1, pp. 17-25.

  Mathi, K. (2004). Key Success Factors for Knowledge Management, Master Thesis, MBA: International Business Management& Consulting, Germany: University of Applied Sciences.

  Moffett, S., McAdam, R. and Parkinson, S. (2003). "An Empirical Analysis of Knowledge Management Applications", Journal of Knowledge Management, Vol. 23 No. 3, pp. 6-26.

  Nonaka, I.. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Organization Science. 5(1), 14-37.

  O’Dell, C. & Grayson, J. C. (1998). If Only We Knew What We Know: Identification and Transfer of Internal Best Practices, California Management Review, 40(3), 74-154.

  Pinto, J. and Slevin, D. (1987). "Critical Factors in Successful Project Implementation". In IEEE Transactions on Engineering Management, Vol.34, No.1, pp. 22-27.

  Quinn, J. B and Anderson, P and Finkelestein, S; Managing Proffessional Intellect: Making The Most Of The Best; Harvard Business Review, (1996)

  Rockart, J. (1979). Chief Executives Define Their Own Information Needs. Harvard Business Review, March - April, pp. 81-92.

  Savary, M. (1999). "Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry", California Management Review, Vol. 41 No. 2, pp. 95-107.

  Skyrme, David J. and Amidon, Debra M. (1997). Creating the Knowledge-based Business, London: Business Intelligence.

  Stewart, T.A, Intellectual Capital(1997). The New Wealth of Organizations, Doubleday, New York

  40).

  wu, w.-w. (2012). Segmenting critical factors for successful knowledge management implementation using the fuzzy DEMATEL method. Applied Soft Computing , 527-535.

  Yahya, S. & Goh, W. (2002). "Managing human resources toward achieving knowledge management", Journal of Knowledge Management, Vol. 6, No.5, pp. 457-468.

 • فهرست:

   

  فصل اول :کلیاتتحقیق.. 1

  1.1.  مقدمه: 2

  2.1. بیانمسئله. 3

  3.1. اهمیتوضرورتموضوع. 3

  4.1. هدفهایتحقیقیانتایجموردانتظار 4

  5.1. گزارههایتحقیق.. 5

  سوالاصلیتحقیق.. 5

  سوالفرعیتحقیق.. 5

  6.1. روشکلیتحقیق.. 5

  7.1. قلمرومکانی- جامعهتحقیق.. 5

  8.1. قلمروزمانیتحقیق.. 6

  9.1. روشنمونهگیریوتخمینحجمجامعه. 6

  10.1. روش­هایگردآوریدادههاوابزارمورداستفادهبرایآن. 6

  11.1. روشتحلیلدادهها 6

  12.1. مشکلاتومحدودیتهایتحقیق.. 9

  13.1. چارچوبکلاننظریتحقیق.. 9

  14.1. واژگان تخصصیتحقیق.. 11

  فصلدوم: مبانینظریوپیشینهتحقیق.. 12

  1.2مقدمه. 13

  2.2.  اهمیتگفتمانمدیریتدانش... 14

  3.2.ﺗﻌﺮﻳﻒﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ 14

  4.2. روابطداده،اطلاعاتودانش... 18

  1.4.2 روابطداده،اطلاعاتودانشازنظرباجاریا 18

  5.2. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖدادهﻫﺎ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖاﻃﻼﻋﺎتوﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ 19

  6.2.  ساختارسلسلهمراتبیدانش... 20

  1.6.2 سلسلهمراتبدانشرادینگ... 20

  2.6.2  سلسلهمراتبدانشبرایانبرگرن. 22

  7.2. ارتباطاتموثردرمدیریتدانش... 24

  8.2.  ﻣﺒﺎﻧﻲزﻳﺮﺳﺎﺧﺖداﻧﺶ 25

  9.2 . ﻧﺴﻞﻫﺎیﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ 26

  10.2 اﺻﻮلﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ 28

  11.2 ﻣﺰاﻳﺎیپیادهسازیﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶ 30

  12.2   مدیریتدانشورویکردهایمهممدیریت.. 34

  1.12.2 مدیریتدانشومدیریتکیفیتجامع. 34

  2.12.2 مدیریتدانشومهندسیمجدد. 39

  3.12.2 مدیریتدانشونوآوری.. 40

  1.3.12.2 ﺗﺮﻛﻴﺐﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶوﻧﻮآوری 40

  2.3.12.2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖراﻫﺒﺮدیﻧﻮآوریداﻧﺶ 40

  13.2 شناساییفاکتورهایلازمبرایپیادهسازیموفقیتآمیزمدیریتدانش... 41

  1.13.2. ویژگی­هایکارکنان. 43

  2.13.2. استراتژیسازمان. 44

  3.13.2. حمایتمدیریتارشد. 44

  4.13.2. ارزیابیوانتقالدانش... 44

  5.13.2. فرهنگسازمانی.. 44

  6.13.2. زیرساختسازمانی.. 45

  7.13.2. زیرساختفنی.. 46

  8.12.2. اقداماتانگیزشی.. 46

  15.2. مدلمفهومیفاکتورهایکلیدیبرایموفقیتمدیریتدانش... 49

  16.2. تحقیقاتومطالعاتپیشین.. 50

  1.16.2.برخی ازمطالعاتانجامشدهدرایران. 50

  2.16.2. مطالعاتانجامشدهدرخارجازایران. 51

  فصل سوم: روششناسیتحقیق.. 53

  1.3. مقدمه. 54

  2.3. روشتحقیق.. 55

  3.3. انواعپژوهشازنظرهدف.. 55

  4.3. قلمروزمانی.. 56

  5.3. روشهایگردآوریاطلاعات.. 56

  6.3. جامعه یآماری.. 57

  7.3. روشنمونهگیری.. 57

  8.3. پرسشنامه. 57

  8.3.سوالاتپرسشنامهبهتفکیکمتغیرهاوشاخصها 58

  9.3. رواییوپایاییپرسشنامه. 60

  رواییپرسشنامه: 60

  پایاییپرسشنامه(قابلیتاعتمادبهپرسشنامهها): 61

  10.3.. روشاحتمالسنجی.. 61

  الف ) تعییناوزاناهمیتفاکتورهایموثربااستفادهازتصمیمگیریچندمعیارهفازی.. 62

  ب ) میزاناحتمالموفقیتبرایپیادهسازیمدیریتدانش... 64

  ج ) تعییناحتمالموفقیت.. 65

  11.3.چارچوباحتمالسنجیپژوهش... 66

  12.3. روشFuzzy DEMATEL. 67

  13.3.غیرفازیسازی.. 68

  فصل چهارم :تجزیهوتحلیلداده‌ها 70

  1.4. مقدمه. 71

  2.4. مشخصاتجمعیتشناختیپاسخدهندگان. 72

  3.4 روشسنجشاحتمالموفقیتدرمقیاسفازی.. 74

  4.4. تعبیروتفسیرجداولنهایی.. 92

  5.4. روشFuzzy DEMATEL. 93

  6.4. تفسیرنتایجحاصلازروشFuzzy DEMATEL. 95

  فصل پنجم : نتیجهگیریوپیشنهادات.. 97

  1.5. مقدمه. 98

  2.5. نتیجهگیری.. 100

  1.2.5. نتیجهگیریادبیاتموضوع. 100

  2.2.5. نتیجهگیریتکنیکهایمورداستفادهدرتحقیق.. 100

  3.2.5. پاسخبهسوالاتتحقیق.. 100

  3.5. محدودیتهایتحقیق.. 101

  4.5. پیشنهاداتتحقیق.. 101

  1.4.5. درزمینهاستراتژیسازمانی.. 102

  2.4.5. درزمینهنظامفناوریاطلاعات.. 102

  3.4.5.درزمینهفرهنگسازمانی.. 103

  فهرستمنابع. 106

   

   

  منبع:

  ندارد.


تحقیق در مورد پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, مقاله در مورد پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, پروپوزال در مورد پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, تز دکترا در مورد پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, پروژه درباره پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین, رساله دکترا در مورد پایان نامه سنجش احتمال موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد MCDM فازی در بانک کارآفرین

اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز) چکیده یکی از بخش‌های دولتی کشور که بسیار دانش‌بنیان بوده و بخش عظیمی از منابع دولتی را به خود اختصاص می‌دهد، بخش مدیریت بیمارستانی می‌باشد. ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، یک تلاش پیچیده است که به‌طور فزاینده‌ای به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور که انسان‌ها، مواد و ...

  پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A( مديريت دولتي گرايش منابع انساني تابستان 91 چکيده دانش در دنياي پيشرفته امروز سازمان ها، به سرعت در حال تبديل شدن به مزيت رقابت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته چکیده حمل و نقل هوایی، یکی از مهم­ترین انواع حمل و نقل در زندگی امروز است. با توجه به اهمیت قابل توجه مشتری به عنوان منبع درآمد فرودگاه‏ها و در نتیجه اهمیت روز افزون مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری، شناسایی و اولویت­بندی عوامل کلیدی در اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در ...

پايان نامه کارشناسي ارشد M.S.C رشته مهندسي صنايع  گرايش صنايع-صنايع سال تحصيلي 1392 -1389 چکيده: با افزايش نظارت دولت ها و توجه روز افزون افکار عمومي به موضوعات محيط زيستي, شرکت ها ب

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک چکیده: در عصر حاضر یکی از مهمترین اختراعات بشری که تغییرات شگرفی را در زندگی بشریت ایجاد نموده، پیدایش رایانه و بدنبال آن اینترنت بوده که باعث رقم زدن دنیای مجازی و انگیزه ای برای دانشگاهها شده است تا در بخش آموزش الکترونیکی سرمایه گذاری کنند. اما آنچه که اهمیت بحث را روشن تر می سازد، تلاش برای کسب ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA (زمستان 1390) چکیده : امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش ...

چکيده :               امروزه دانش منبع اصلي قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون توليد علم و دانش و مديريت آن است.  &

پايان نامه جهت اخذ کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي تابستان 1392 چکيده: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه انجام گرفت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (M.A) گرایش استراتژیک چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب می­باشد. برای این منظور مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و تاکوچی در چهار بعد؛ اجتماعی­نمودن دانش سازمانی، بیرونی­سازی دانش سازمانی، پیوند و ترکیب دانش سازمانی، درونی­سازی دانش سازمانی تعریف و در این راستا یک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش: مالی چکیده: امروزه سازمانهای کشور به مانند سایر سازمانهای جهان ناگزیرند تا با دیگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند. از این رو آنها باید بتوانند دست کم در یک زمینه برتر از رقبای خود بوده، به عبارت دیگر آنها چاره ای ندارند جز اینکه نوآور باشند. این ...

ثبت سفارش