پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند

word 21 MB 31465 232
1392 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت قبل:۷۴,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  در رشته مهندسی عمران- مهندسی زلزله

  چکیده

  شهر بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی، در زون ساختاری سیستان واقع شده است که به علت نزدیکی به گسلهای لرزه زا و بنیادی (گسلهای نه خاوری و باختری در جنوب، گسل اردکول در شمال شرق، گسل نوزاد در شرق و گسل دشت بیاض در شمال) که با زمین لرزه های بزرگ و مخرب در سده اخیر همراه بوده اند از حساسیت خاصی برخوردار است .بررسی زمین لرزه های رویداده در گستره طرح ، نشان دهنده سطح بالای لرزه خیزی می باشد و در دوره های تاریخی و پس از سال 1900 تاکنون زمین لرزه هایی با بزرگای پیرامون 6 و حتی بیشتر امری عادی جلوه می کند . لذا مطالعه حاضر تحت عنوان تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکنواخت برای شهر بیرجند انجام شده ، که در آن بیشینۀ شتاب روی سنگ بستر ( PGA ) و همچنین طیف خطر یکنواخت با دو سطح خطر برای شهر بیرجند تهیه گردیده است . مجموعه ای از منابع لرزه زا و داده های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن هشتم میلادی تا به امروز تا شعاع 200کیلومتری بکار گرفته شده است . برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی از روش گوتنبرگ – ریشتر و همچنین روش برازش مقادیر نهایی استفاده شده است ولی با توجه به کمبود داده های مناسب لرزه خیزی و دقت کم اطلاعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمان های مختلف ، از روش Kijko [2000]  استفاده شده است . جهت تعیین بیشینۀ شتاب روی سنگ بستر( PGA )از پنج رابطه کاهندگی  Akkar & Bommer (2010) , Ambraseys et al (1996) , Campbell & Bozorgnia (2000) , Ghodrati et al (2007) , Campbell & Bozorgnia (2008) استفاده شده است. این پنج رابطه با استفاده از روش درخت منطقی و با وزن های به ترتیب 20/0و30/0و15/0و20/0و15/0 و با استفاده از λ و β بدست آمده از روش کیکو با همدیگر ترکیب و نتیجه نهایی حاصل شد .

   همچنین روابط کاهندگی طیفی ,Campbell & Bozorgnia (1997),Akkar & Bommer (2007)    Berge-Thierry(2004),Ghodrati et al (2010) بدلیل طیفی بودن و تناسب بیشتر با شرایط منطقه با استفاده از روش درخت منطقی و با وزن های به ترتیب20/0و30/0و35/0و15/0جهت تعیین طیف های شتاب استفاده شده است . تحلیل احتمالاتی خطر زلزله بیرجند با استفاده از برنامه   SEISRISK IIIانجام شده است . نتایج این تحلیل توسط نقشه های شتاب طیفی با    2%  و 10%  احتمال رویداد در 50  سال برای شهر بیرجند ، ارائه شده است . همچنین در پایان طیف خطر یکنواخت و نیز طیف با شکل ثابت با 2%  و 10%  احتمال رویداد در 50  سال برای شهر بیرجند ارائه شده است .

  واژه های کلیدی :

  طیف خطر یکسان ، تحلیل خطر لرزه ای ، بیشینه شتاب حرکت افقی زمین (  PGA) ، طیف با شکل ثابت ، روابط کاهندگی ، شهر بیرجند.

  فصل اول

  کلیات و مفاهیم پایه

   

   

   

   

   

   

  مقدمه

   

  با وجود تکاپوی وسیعی که به وسیله دانشمندان در سراسر جهان به جهت تعیین خطرات زلزله انجام شده است امکان پیش بینی دقیق زمان ، مکان و بزرگای زلزله های آینده و تکان های حاصل از آن در سطح زمین میسر نگشته است و رسیدن به نتیجه ای دقیق در آینده نزدیک نیز پیش بینی نمی شود . مهمترین علت این موضوع وجود پیچیدگی های فراوان در مکانیزم زلزله و شرایط حاکم به وجود آورندۀ آن و نیز عبور موج ها از لایه های مختلف زمین با خصوصیات کاملا متفاوت می باشد .

  البته بیان مفهوم فوق به این معنی نیست که پیش بینی خطرات زلزله در حد قابل قبول و ایمن سازی سازه ها در مقابل آن ممکن نیست . تجربه و یافته های علمی به خوبی نشان داده است که بر اساس اطلاعات قابل دسترس و با استفاده از روش های آماری و احتمالی می توان ایمنی سازه ها را در مقابل زلزله ها تا حد مطلوب برآورد نمود .

  در امکان یابی ، تحلیل ، ساخت و نگهداری سازه ها در برابر زلزله ، دو عامل اساسی ایمنی ساختگاه مورد بررسی قرار می گیرد . ایمنی ساختگاه بستگی به مخاطرات ژئوتکنیکی و زمین شناسی قابل رخداد در ساختگاه دارد ، از قبیل زمین لغزش ، روانگرایی و تشدید حرکات زمین به علت اثر شرایط ساختگاهی ، رویداد زمین لرزه های گذشته نشانگر این مطلب هستند که تاثیر شرایط ساختگاهی نقش بسیار اساسی و مهم در میزان و نوع تخریب سازه ها به عهده دارد .

  اثرات نامطلوب زمین لرزه ها که سبب خرابی سازه ها و تاسیسات می گردد مربوط به دو پدیده زیر است :

   تکان های زمین در اثر عبور امواج لرزه ای

   جابجایی برشی ناشی از جنبش برشی گسل ها

  عبور امواج لرزه ای سبب ایجاد ارتعاش شده که می تواند بصورت مستقیم سبب تخریب سازه ها شود ، ویا در اثر پدیده هایی مثل فرو نشست ، روانگرایی و لغزش پی ، سازه تخریب گردد . شدت تکان های لرزه ای بستگی به بزرگای زمین لرزه ، فاصله کانونی ، خصوصیات میرایی ساختگاه ، نوع و ضخامت نهشته های رسوبی و شرایط توپوگرافی دارد .

  هدف از برآورد خطر زلزله ، ارزیابی منطقی پارامترهای جنبش زمین ( بیشینه شتاب ، بیشینه سرعت ، بیشینه جابجایی و غیره ) در ساختگاه مورد نظر ، بر اثر رویداد زمین لرزه در چشمه های لرزه ای بالقوه در مدت زمان معینی ، که معمولا عمر مفید سازه است ، می باشد .

  در واقع تحلیل خطر زلزله ، محاسبه احتمال رویداد تراز های معین لرزش زمین در واحد زمان ، به سبب وقوع زمین لرزه می باشد . این تحلیل اغلب توسط یک منحنی خطر زلزله ، که نشانگر احتمال تجاوز سالانه در قبال دامنه نوسان تکان زمین می باشد ، خلاصه می گردد . در واقع تحلیل خطر زلزله مبنای ورود به فرآیند تصمیم گیری جهت کاهش خسارات زمین لرزه می باشد .

  هدف نهایی درتحلیل خطر و مهندسی زلزله تعیین میزان شدت لرزه است که منجر به کمی سازی اثر زلزله برسازه ها می شود که این فرآیند در طیف پاسخ نمود می یابد .

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  مفهوم خطر و خطر پذیری ( ریسک )  :

   

  خطر زمین لرزه ای ( Seismic Hazard ) توسط بسیاری از مهندسین و طراحان مترادف با خطر پذیری زمین لرزه ای ( Seismic Risk ) بیان می شود . این جابجایی ، خطر زیادی را به همراه دارد ، زیرا به هنگام تحلیل ، این دو کمیت معانی مختلفی دارند . )ترکاشوند ا. 1388(

  منظور از خطر زمین لرزه ای ، وقوع محتمل یک جنبش شدید توسط یک رویداد لرزه ای درآینده     می باشد . در حالیکه خطر پذیری زمین لرزه ای ، پیامدهای محتمل آن جنبش شدید است .       پیامد هایی مانند زیان های جانی ، مالی ، اقتصادی ، که بر اساس نیاز های طرح برای آنها تابع زیان و خسارت تعریف شود . بنابراین خطر پذیری را می توان با استفاده از خطر زمین لرزه ای و در نظر گرفتن تابع آسیب پذیری ( vulnerability function ) در هر منطقه لرزه خیز بدست آورد . )ترکاشوند ا. 1388(

  آسیب پذیری یک سازه یا مجموعه ای از سازه های مشابه ،گویای درجه خسارت و یا زیان وارده بر حسب جنبش شدید زمین می باشد . ( جنبش هایی که ترجیحا توسط برخی از پارامترهای فیزیکی مانند شتاب و شدت بیان می شود ) . زمان وقوع خطر محتمل و خطر پذیری محتمل ، در آینده مشخص نیست و بنابراین تعجبی ندارد که اصل های احتمالاتی پایه تحلیل خطر زمین لرزه ای و خطر پذیری باشد . )ترکاشوند ا. 1388(

   

  مفهوم زلزله ها :

   

  زلزله اساساً ارتعاشات پوسته زمین است که از رها شدن ناگهانی انرژی انباشته شده در پوسته زمین ایجاد می گردد و در صورت شدت زیاد در مراکز انسانی موجب خسارتها و زیان های فراوان می شود بطوری که هر ساله شمار زیادی از مردم نقاط مختلف دنیا را درگیر آثار نامطلوب خود می سازد . عبور امواج لرزه ای سبب ایجاد ارتعاش شده که می تواند بصورت مستقیم سبب تخریب سازه ها شود و یا دراثر پدیده هایی مثل فرو نشست ، روانگرایی و لغزش پی ، سازه تخریب گردد . شدت تکان های    لرزه ای بستگی به بزرگای زمین لرزه ، فاصله کانونی ، خصوصیات میرایی ساختگاه ، نوع و ضخامت نهشته های رسوبی و شرایط توپوگرافی دارد . (روبین کی.مک گایر، 2004)

   

  امواج زلزله :

  درهرمحیط پیوسته تاثیرانرژی و اغتشاشات محیط سبب بوجود آمدن امواج می شود که از منبع انرژی ( مثلا شکست گسل ) با سرعت معینی منتشر و سبب ارتعاش ذرات محیط می شوند که سرعت انتشار به خواص محیط و سرعت ارتعاش به مقدار انرژی بستگی دارد. (زارع، 1379)

   

  انواع امواج زلزله :

  امواج زمین لرزه با توجه به حرکتشان در داخل یا سطح زمین به دو دسته تقسیم می شوند : (زارع، 1379)

  :  امواج درونی یا پیکری (حجمی) :

  آن دسته ای از امواج که در درون زمین حرکت کرده و در تمامی جهات منتشر می شوند و با سرعتی بیش از موج های سطحی حرکت می نمایند وخود به دو گروه امواج برشی و فشاری ( P و S ) تقسیم می شوند . (زارع، 1379)

  1-5-1-1 :  امواج فشاری یا طولی ( P ) :

  این امواج باعث کشش ها و انقباض های متوالی در امتداد حرکت موج می شود . سرعت انتشار این امواج زیادتر از امواج دیگر است و اولین موجی هستند که به ایستگاه لرزه نگار می رسد . امواج تراکمی از همه محیط هایی که توان تحمل فشار را دارند از جمله گازها ، جامدات و مایعات عبور می کنند . ذراتی که تحت تاثیر موج P  قرار می گیرند در جهت انتشار موج به جلو یا عقب نوسان می کنند . در صورتی که بخشی از یک فنر را جمع کرده و بطور ناگهانی رها کنیم ، فشردگی تمام طول فنر را طی خواهد کرد تا به انتهای آن برسد . در این مثال فنر در راستای حرکت موج به ارتعاش درآمده است که بسیار شبیه به نحوه انتشار امواج P است . دلیل نامگذاری این امواج به نام امواج اولیه سرعت بالای این امواج می باشد ، چرا که اولین موجی که از زلزله احساس می شود امواج P می باشد . این امواج با وجود سرعت بالای انتقال ، چون بسیار سریعتر از سایر امواج دیگر میرا می شوند . ( یعنی انرژی خود را از دست می دهند ) باعث ایجاد خرابی زیادی در زلزله نمی شوند . (زارع، 1379)

   

  1-5-2-1 :  امواج برشی ( S ) :

  این امواج باعث می شود که سنگ خم شود و شکل خود را از دست بدهد . این امواج فقط از جامدات می گذرد . تقریبا اثرتخریبی تمام زلزله ها بر اثر امواج برشی است و به این معنی که وقتی لحظه شکستن سنگ فرا برسد سنگ شکاف بر می دارد و نقاط مجاور شکاف بطور جانبی نسبت بهم حرکت می نمایند . در این زمان است که دو نوع موج P و S ایجاد می شوند . موج برشی تنها در محیط هایی که می توانند در برابر تغییر شکل جانبی مقاومت کنند ، مانند محیط های جامد ، منتشر می گردد . این موج در مایعات و گازها نمی توانند منتقل شوند . در صورتی که یک طناب را به دیواری متصل کرده و سر دیگر آن را در دست گرفته و بصورت قائم حرکت دهیم ، در طناب موجی که ایجاد می شود شبیه موج S می باشد . در این امواج ارتعاش ذرات محیط عمود بر جهت حرکت موج می باشد .  (زارع، 1379)

  امواج درونی یا پیکری :

  سرعت امواج سطحی از امواج عرضی کمتر است و شدت آن نسبت به عمق و نسبت به فاصله از مرکز به سرعت کاهش می یابد . این امواج در تحت شرایط خاص و در فصل مشترک دو محیط گازی و جامد ، در اثر ارتعاشات ناشی از زلزله به وجود می آید . بیشترین انرژی ناشی از تکان های کم عمق را دارا بوده و عامل اصلی خرابی های ناشی از زمین لرزه بخصوص در مناطق مسکونی می باشند . این گروه از امواج پس از تداخل موج های داخلی در امتداد حد فاصل ها ، شروع به ارتعاش کرده و عمق نفوذ محدودی دارند ، از این رو همواره در نزدیکی سطح های ناپیوستگی متمرکز می شوند . بدین جهت در محیط های همگن موج های سطحی نخواهیم داشت .این امواج که به نام های موج های محدود شده ویا موج های هدایت شده نیز معروفند خود به گروه های مختلفی چون موج لاو و موج رایلی تفکیک می گردند . (زارع، 1379)

  1-5-2-1 :  موج لاو ( love ) :

  حرکت زمین توسط موج لاو ، تقریبا شبیه موج S است با این تفاوت ذرات ماده به موازات سطح زمین و در جهت عمود بر انتشار موج حرکت کرده و ذرات در صفحه قائم حرکت ندارند . انتشار این امواج مانند تکان هایی است که بر اثر حرکت طناب به سمت چپ یا راست ایجاد می شود . موج های لاو قدری سریعتر از امواج رایلی حرکت کرده و زودتر بر روی لرزه نگاشت ظاهر می شوند . (زارع، 1379)

   

  Seismic Hazard Analysis And Uniform SeismicHazard

  Spectra For Different Regions Of Birjand City

  Abstract

   

             This  papar  presents  a  probabilistic  seismic  hazard  analysis  of  Birjand  Polis . A  collected  catalogue  containing  both  historical  and  instrumental  events  and  covering  the  period  from  8th  century  AD  until  2014  is  then  used  and Seismic sources are modified  within  the  area  of  200  Km  in  radius  and  recurence  relationship  is  established .

   

  For  this  perpuse  the  method  proposed  by Kijko(2000)  was employed considering  uncertainly  in  magnitude  and  incomplete  earthquake  catalogue . The  calculations  were  performed  using  weighted  attenuation relationships ; Akkar&Bommer(2010),Ambraseys et al (1996), Campbell&Bozorgnia (2000), Campbell&Bozorgnia (2008) .Ghodrati  et  al  (2007 ).

  This  5 relations  by  applying  logic  tree  and in  the  serial  systematic  with  weights 0.2 , 0.2 , 0.15 , 0.15 , 0.3 has  combined  with  each  other  ,  Seismic  hazard  analysis  is  then  carried  out  for  Birjand  by using  SeisriskIII program .

  To  obtain  maps  of  spectral  acceleration  attenution  relationships  spectrum  by  ,Campbell & Bozorgnia (1997)  ,Akkar & Bommer (2007),                               Berge-Thierry (2004) ,Ghodrati et al (2010) has been used . This  4 relations  by  applying  logic  tree  and in  the  serial  systematic  with  weights  0.3  ,  0.2  ,  0.15 ,0.35  has  combined  with  each  other , and  obtained  the  final  result :  Among these  relations , the  relation  of  Campbell&Bozorgnia & Ghodrati et alfor  the  reason  of  being  spectral  and  more  suitable  with  zone  terms  for  assigning  horizontal  speed  specter  has  been  chosen .

  Finally , the  Spectra  Uniform  Seismic  Hazard  and  the  same spectrum with the constant  threat  with two levels  10%  and  2% in 50 years  the building  has been.

   

  Keywords : Seismic  hazard  analysis  ,  peak  Ground  Acceleration  ( PGA ) , Uniform  hazard  spectrum ( UHS ) , Attenuation  relationships , Birjand

 • فهرست:

  چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  فصل اول: کلیات و مفاهیم

  1-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1-2. مفهوم خطر و خطر پذیری ( ریسک ) ………………………………………………………………………………………………….

  1-3. مفهوم زلزله ها ……………………………………………………………………………………………………………………………

  1-4. امواج زلزله …………………………………………………………………………………………………………………………………

  1-5. انواع امواج زلزله……………………………………………………………………………………………………………………………

  1-5-1. امواج درونی یا پیکری (حجمی) ……………………………………………………………………………………………………..

  1-5-1-1. امواج فشاری یا طولی ( P ) ………………………………………………………………………………………………………

  1-5-1-2. امواج برشی ( S ) …………………………………………………………………………………………………………………..

  1-5-2. امواج درونی یا پیکری………………………………………………………………………………………………………………....

  1-5-2-1. موج لاو ( love )……………………………………………………………………………………………………………………

  1-5-2-2. موج رایلی ( LR )……………………………………………………………………………………………………………………

  1-6.مناطق زلزله خیز کره زمین……………………………………………………………………………………………………………….

  1-6-1. کمربند چین خورده آلپ – هیمالیا…………………………………………………………………………………………………..

  1-6-2. کمربند اطراف اقیانوس آرام …………………………………………………………………………………………………………..

  1-6-3. کمربند میانی اقیانوس اطلس…………………………………………………………………………………………………………

  1-7. گسل و تعاریف مربوط به آن………………………………………………………………………………………………………………

  1-7-1.تعریف گسل …………………………………………………………………………………………………………………………….

  1-7-2. مشخصات گسل………………………………………………………………………………………………………………………..

  1-7-2-1. راستای گسل………………………………………………………………………………………………………………………..

  1-7-2-2. شیب گسل ………………………………………………………………………………………………………………………….

  1-7-3. انواع گسل ………………………………………………………………………………………………………………………………

  1-7-3-1. گسل های امتداد لغز ………………………………………………………………………………………………………………

  1-7-3-2. گسل های شیب لغز ……………………………………………………………………………………………………………….

  1-8. بزرگی زلزله …………………………………………………………………………………………………………………..……………

  1-9. رابطه بزرگا و طول گسل………………………………………………………………………………………………………………….

  1-10. طرح مقاوم در برابر زمین لرزه………………………………………………………………………………………………………….

  1-11. زلزله های سطوح مختلف طراحی متداول……………………………………………………………………………………………..

  1-11-1. زلزله مبنای طرح  و  بزرگترین زلزله احتمالی…………………………………………………………………………………….

  1-11-2.سطوح خطر زلزله ( Seismic Hazard ) ………………………………………………………………………………………..

  1-11-3. روش محاسبه دوره بازگشت با احتساب درصد احتمال وقوع…………………………………………………………………….

  1-12- سطوح عملکردPerformance) ……………………………………………………………………………………………………(

  1-13. موقعیت جغرافیایی منطقه ……………………………………………………………………………………………………………..

  1-14. مطالعات قبلی…………………………………………………………………………………………………………………………….

  1-15. روند اجرای مطالعات ……………………………………………………………………………………………………………………

   

  فصل دوم: لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی گستره طرح و برآورد پارامترهای لرزه خیزی گستره  بیرجند

  2-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  2-2. لرزه زمین ساخت ایران…………………………………………………………………………………………………………………...

  2-2-1. موقعیت زمین شناسی منطقه در کمربند آلپی…………………………………………………......................................

  . جایگاه پهنه شرق ایران و موقعیت منطقه در تقسیم بندی زمین شناسی ایران………………………………………………….

  . تکامل تکتونیکی و الگوهای دگر شکلی ارائه شده در شرق ایران……………………………………………………………………

  2-4. ویژگی های زمین شناسی و ساختاری ایالت ساختاری سیستان……………………………………………………………………

  2-4-1. ویژگی های سنگ شناسی و چینه شناسی………………………………………………………………………………………….

  2-4-2. روندهای ساختاری ایالت سیستان…………………………………………………………………………………………………..

  2-4-2-1. روند چین ها……………………………………………………………………………………………………………………….

  2-4-2-2. روند شکستگی ها……………………………………………………………………………………………………………………

  2-4-3. روندهای گسلش ایالت سیستان……………………………………………………………………………………………………..

  2-5.  تقسیم بندی کلی گسل ها ………………………………………………………………………………………………………………

  2-5-1.  گسل زمین لرزه ای……………………………………………………………………………………………………………………

  2-5-2.  گسل لرزه زا …………………………………………………………………………………………………………………………..

  2-5-3. گسل کواترنر ……………………………………………………………………………………………………………………………

  2-6-  تابع بیشینه بزرگای زمین لرزه و طول گسیختگی گسل ………………………………………………….…………………………

  2-7.  رابطه بزرگای MS  و mb ……………………………………………………………………………………...........................

  2-8.  رابطه بزرگای MS  و ML ………………………………………………………………………………………………................

  2-9.  برآورد بیشینه بزرگای منتسب به گسل های موجود در گستره طرح …………………………………….…………………………

  2-10.  گسل های بنیادی گستره طرح………………………………………………………………………………………………………..

  2-11. شناسایی گسل های فعال و لرزه زا…………………………………………………………………………………………………….

  2-12.تکتونیک فعال شرق ایران………………………………………………………………………………………………………………..

  2-13.گسل های مهم منطقه……………………………………………………………………………………………………………………

  2-13-1.گسله الهیار(Allahyar fault)……………………........………………….………………………………………………………..

  2-13-2.گسله برک(Barak fault)…………………..………………………………………………………………………………….

  2-13-3.گسله چاه آمینا(Chah Amina fault)…………………………...………………….……………………………………………

  -13-4.گسله چاه زرین(Chah Zarrin fault)………………….…………………………………………………………………………..

  2-13-5.گسله خطیبی(Khatibi fault)……………...........…………………………………………………………………………………

  2-13-6.گسله سنوک(Sanouk fault)…………………...…………………………………………………………………………………

  2-13-7.گسله سورک(Surk fault)………………………………………………………………………………………………………….

  2-13-8.گسله سورند(Surand fault)………………….....…………………………………………………………………………………

  2-13-9.گسله شوشود(Shushd fault)…………….……………………………………………………………………………………….

  2-13-10.گسله کوه  بازو(Kuh-e   Bazu fault)…………….……………………………………………………………………………

  2-13-11.گسله کوه چشمه ضربی(Kuh-e Ch Zarbi fault)…………….………………………………………………………………

  2-13-12.گسله کوه زر(Kuh-e Zar fault)……………...…………….…………………………………………………………………..

  2-13-13.گسله کوه مادرمیشان(Kuh-e Madar Mishan fault)…………………..……………………………………………….

  2-13-14.گسله کوهارود(Kuharud fault)……………….....……………………………………………………………………………..

  2-13-15.گسله گزی داری(Gazidrai fault)………………....……………………………………………………………………………

  2-13-16.گسله گزیک(Gazik fault)……………....……………………………………………………………………………………….

  2-13-17.گسله گو منج(Gomenj fault)………....……………………………………………………………………………………….

  2-13-18.گسله حدسی مختاران(Mokhtaran inferred fault)…………...………………………………………………………..

  2-13-19.گسله مراک(Marak fault)………...……………………………………………………………………………………………

  2-13-20.گسله مرغ تیغ(Morghtigh fault)…………….……………………………………………………………………………..

  2-13-21.گسله موریسک(Murisk fault)……………..………………………………………………………………………………….

  2-13-22.گسل نوقاب(Noghab fault)…………….…………………………………………………………………………………….

  2-13-23.گسله یزدان(Yazdan fault)…………...……………………………………………………………………………………….

  2-13-24.گسل گُل(goll)……...……………………………………………………………………………………………………………..

  2-13-25.گسل آساگی(Asagi fault)…………...………………………………………………………………………………………….

  2-13-26.گسل آهنگران(Ahangaran fault)……………………………………………………………………………………………

  2-13-27.گسله استین(Estin fault)……………………………………………………………………………………………………….

  2-13-28.گسله اسماعیل آباد(Esmaeil Abad fault)……………...…………………………………………………………………..

  2-13-29.گسله افریز(Afriz faukt)…………………………………………………………………………………………………………

  2-13-30.سامانه گسلی بندان(Bandan fault system)……………...……………………………………………………………….

  2-13-31.گسله بیرجند(Birjand fault)…………………………………………………………………………………………………..

  2-13-32.گسله پل سیاه(Pol-e Siah fault)………...…………………………………………………..………………………………

  2-13-33.گسله جبار(Jabbar fault)……………..………………………………………………………………………………………..

  2-13-34.گسله حدسی زیدان(Zeydan inferred fault)………………………………………………………………………………

  2-13-35.گسله سنبل(Sonbol fault)…………....……………………………………………………………………………………….

  2-13-36.گسله حدسی سهل آباد(Sahl Abad inferred fault)……………………………………………………………………..

  2-13-37.گسله شاهرخت(Shahrakht fault)……………...……………..………………………………………………………………

  2-13-38.گسله باغستان(Baghestan fault)………………….…………………………………………………………………………

  2-13-39.گسله کوچ(Kouch fault)……………….……………………………………………………………………………………….

  2-13-40.گسله حدسی چاه کریم آباد(Chah-e Karim Abad inferred fault)………………………………………………….

  2-13-41.ابراهیم آباد(Ebrahim Abad fault)…………………...………………………………………………………………………

  2-13-42.گسله گیو(Giv fault)……………...……………………………………………………………………………………………..

  2-13-43.گسل آبگرم(Ab-e Garm fault)……………………...………………………………………………………………………..

  2-13-44.گسله آبیز(Abiz fault)…………………...……………………………………………………………………………………….

  2-13-45.گسل جنگل ……………………………………………………………………………………………..………(jangal fault)

  2-13-46.گسله خواف …………………………………………………………………………………………..………….(khaf fault)

  2-13-47.گسله دشت بیاض (Dasht-e Bayaz fault)…………….……………………………………………………………………

  2-13-48.گسله دوغ آباد( Dough Abad fault)…………………………………………………………………………………………

  2-13-49.گسله فردوس (Ferdows fault)…………….………………………………………………………………………………….

  2-13-50.گسله کاشمر (Kashmar fault)………………...……………….………………………………………………………………

  2-13-51.گسله محمدآباد(Mohammad Abad fault) …………….………………………………………………………………..

  2-13-53.گسله نوزاد ( Nowzad fault)…………………………………………………………………………………………………..

  2-13-54.گسل دوست آباد(Doost abad fault) …………...…………………………………………………………………………..

  2-14.معرفی زمین لرزه های قبل از سده بیستم و گسلش مسبب آنها در گستره خراسان جنوبی………………………………………

  2-14-1. زمین لرزه 141ه.ش(736 م)………...……………………………………………………………………………………………..

  2-14-2. زمین لرزه 458ه.ق(1066م)قهستان……………....……………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………… 2-14-3-زمین لرزه 20 دی 871 ه. ش نوزاد(1493م)

  2-14-4. زمین لرزه26 بهمن927 ه.ش  بیرجند(1549م)…………...…………………………………………………………………….

  2-15. معرفی زمین لرزه های سده بیستم و گسلش مسبب آنها در گستره خراسان جنوبی…………………………………………….

  2-15-1. زمین لرزه درخش(22 مارس 1903 م)……………………………………………………………………………………………

  2-15-2. زمین لرزه سربیشه(1936 م)……………………………………………………………………………………………………….

  -15-3. زمین لرزه 26 بهمن 1319ه.ش محمد آباد(1941م)…………........………………………………………………………………

  22-15-4.زمین لرزه26 فروردین1324 ه.ش گیو(دهم فوریه1946م)………….....………………………………………………………

  2-15-5. زمین لرزه 1 مهر 1326 ه.ش دوست آباد(1947م)…………….……………………………………………………………….

  2-15-6. زمین لرزه 1341 ه. ش موسویه(اول آوریل1962 م)……………….…………………………………………………………..

  2-15-7. زمین لرزه دهم شهریور 1347 ه.ش (1 سپتامیر 1968م)فردوس……………………………………………………………..

  2-15-8. زمین لرزه نهم شهریور 1347 دشت بیاض (31 آگوست 1968)…………….…………………………………………………

  2-15-9.زمین لرزه 25 شهریور 1357 ه.ش طبس(16 سپیتامبر1978)…………………………………………………………………

  2-15-10. زمین لرزه 6 آذر ماه 1358 کولی- بنیادباد(27 نوامبر 1979)……………………………………………………………….

  2-15-11. زمین لرزه 24 نوامبر 1987 باقران……………………………………………………………………………………………….

  2-15-12. زمین لرزه های 20 ژوئن 1997 و 10آوریل 1998 پورنگ……………...…………………………………………………….

  2-15-13- زمین لرزه چهارم اسفندماه1372(23فوریه1994)سفیدابه…………………………………………………………………..

  2-15-14. زمین لرزه 10 می1997 اردکول(20 اردیبهشت 1376)…………….………………………………………………………..

  2-16. برآورد پارامترهای لرزه خیزی در گستره مورد مطالعه……………………………………………………………………………..

  2-16-1-  حذف پیش لرزه ها و پس لرزه ها از فهرست زمین لرزه ها …………..……….………………………………………………

  2-16-1-1.  حذف پیش لرزه ها و پس لرزه ها به روش دستی………….………………………………………………………………..

  2-16-1-2.  حذف پیش لرزه ها و پس لرزه ها به روش پنجره های زمانی و مکانی……………………………………………………..

  2-17. تعیین فرمول لرزه خیزی گستره بیرجند………………………………………………………………………………………………

  2-17-1. مقایسه فراوانی- بزرگی زمین لرزه ها………………………………………………………………………………………………

  2-17-2. مقایسه فراوانی – زمان زمین لرزه ها……………………………………………………………………………………………….

  2-18.مقایسه بین توان لرزه خیزی شمال،مرکز و جنوب استان خراسان جنوبی………………………………………………………….

  2-18-1.تخمین درصد احتمال وقوقع بوسیله تعیین دوره بازگشت زلزله ها………………………………………………………………

  2-19. برآورد دوره بازگشت زمین لرزه به روش گوتنبرگ- ریشتر………....……………………………………………………………….

  2-20. رابطه میان بزرگی و شدت زمین لرزه ها…………...…………………………………………………………………………………

  2-20-1. کاهش شدت زمین لرزه…………………………………………………………………………………………………………….

  2-21. برآورد دوره ی بازگشت زمین لرزه به روش برازش مقادیر نهایی …………..……………………………………………………..

  2-21-1. تابع تجمعی احتمالی نوع I ………………………………………………………………………………………………………..

  2-21-2. تابع تجمعی احتمالی نوع III …………………………………………………………………………………………………….

  2-21-3. تابع تجمعی احتمالی نوع S ……………………………………………………………………………………………………….

  2-21-4.  برآورد پارامترهای لرزه خیزی بر اساس روش کیکو و سلوول……….…………………………………………………………

  2-22 .  برآورد دوره بازگشت زمین لرزه براساس روش تخمین بیشینه محتمل(روش کیکو)…………………………………………..

  2-23 . برآورد دوره بازگشت زمین لرزه های منطقه ……………………………………………………………………………………….

  2-23-1.  برآورد دوره بازگشت زمینلرزه به روش کیکو……………………………………………………………………………………..

   

  فصل سوم: روابط کاهندگی و پارامترهای جنبش نیرومند زمین

  3-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

  3-2.برآورد پارامترهای جنبشی نیرومند زمین ……………………………………………………………………………………………….

  3-3. پارامترهای موثر در کاهندگی…………………………………………………………………………………………………………….

  3-4. گسترش هندسی و جذب …………………………………………………………………………………………………………………

  3-5. انواع روابط کاهندگی………….....…………………………………………………………………………………………………………

  3-5-1. روابط کاهندگی تجربی ………….....………………………………………………………………………………………………….

  3-6. انتخاب رابطه کاهندگی ………...………………………………………………………………………………………………………..

  3-6-1. رابطه کاهندگی  Ghodrati et al (2007) ………………………………………………………………………………………

  3-6-2. رابطه کاهندگی  Campbell (1997) ………..…………………………………………………………………………………..

  3-7. روابط کاهندگی بیشینه شتاب زمین………….…………………………………………………………………………………………

  3-8. روابط کاهندگی بیشینه سرعت زمین ……….………………………………………………………………………………………….

  3-9. روابط کاهندگی بیشینه جابجایی زمین …………………………………………………………………………………………………

  3-10. ملاحظات نهایی ………….……………………………………………………………………………………………………………..

   

  فصل چهارم: تحلیل خطر زلزله به روش قطعی برای شهر بیرجند

  4-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  4-2. روش قطعی در ارزیابی خطر زمین لرزه در شهر بیرجند  ………….………………………………………………………………….

  4-3. هندسه چشمه های زمین لرزه ای ………………...……………………………………………………………………………………

  4-3-1. مدل های  چشمه های لرزه ای و پیشنهاداتی برای مدلسازی …………………………………………………………………..

  4-4. برآورد توان لرزه زایی گسل های بنیادی در گستره بیرجند …………...…………………………………………………………….

  4-5. تعیین منا سب ترین رابطه کاهندگی برای برآوردبیشینه پارامترهای حرکتی زمین………………………………………………..

  4-5-1. برآورد بیشینه مقادیر شتاب افقی قابل انتظار جنبشی زمین ………………………………………………………………………

  4-5-2. روابط کاهندگی………………………………………………………………………………………………………………………..

  4-5-2-1. رابطه کاهندگی قدرتی و همکاران …….…………………………………………….…………. Ghodrati et al (2007)

  4-5-2-2. رابطه کاهندگی امبرسیز و سیمپسون Ambrasys& Simpson(1996) ………………………………………..………

  4-5-2-3. رابطه کاهندگیSarma&srbulov (1998) ………………………………………………………………………………….

  4-5-2-4. رابطه کاهندگی زارع :Zare ( 1999 )   ……………...…………………………………………………………………………

  4-6. برآورد خطرزمین لرزه………...…………………………………………………………………………………………………………..

   

  فصل پنجم: تحلیل احتمال اندیشانه خطر زلزله برای شهر بیرجند

  5-1. مقدمه………….………………………………………………………………………………………………………………………….

  5-2. نوع خاک ساختگاه ………………………………………………………………………………………………………………………

  5-3. عدم قطعیت پارامترهای زمین لرزه……………………………………………………………………………………………………..

  5-3-1. عدم قطعیت بزرگای زمین لرزه ها ……………………....…………………………………………………………………………..

  5-3-2. عدم قطعیت مرکز سطحی زمین لرزه ها…………………………………………………………………………………………….

  5-3-3. عدم قطعیت عمق کا نونی زمین لرزه ها ……………...…………………………………………………………………………….

  5-4. مراحل تحلیل احتمال اندیشانه خطر زلزله………………………………………………………………………………………………

  5-5. تهیه منحنی خطر زلزله……………………………………………………………………………………………………………………

  5-6. مطالعه موردی تحلیل احتمالی خطر زلزله در منطقه بیرجند ……………...……………..……………………………………………

  5-6-1. نقشه های خطر زلزله ای……………..………………………………………………………………………………………………..

  5-7. نقشه های خطر لرزه ای……………………………………………………………………………………………………………………

  5-8. زلزله های طراحی گستره ساختگاه…………....………………………………………………………………………………………….

   

  فصل ششم: تعیین شتاب طیفی و طیف خطر یکسان برای شهر بیرجند

  6-1. مقدمه……………..…………………………………………………………………………………………………………………………

  6-2. طیفهای طرح بر اساس زلزله مبنای طرح و بزرگترین زلزله احتمالی ………………………………………………………………..

  6-2-1. طیف طراحی زمین لرزه ای…………………………………………………………………………………………………………… 

  6-2-2. طیف طراح استاندارد………………...…………………………………………………………………………………………………

  6-2-3. طیف طرح ویژه ساختگاه ……………………………………………………………………………………………………………..

  6-2-4. نقشه های شتاب طیفی ……………………………………………………………………………………………………………….

  6-2-4-1. رابطه کاهندگی طیفی Ghodrati  et  al ( 2010 ) ……………...…………………………………………………………

  6-2-4-3. رابطه کاهندگی طیفی  Campbell (1997) …………....…………………………………………………………………….

  6- 3.طیف خطر یکسان ( Uniform Hazard Spectrom  )……………...……………………………………………………………

   

  فصل هفتم: نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد

  7-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………

  7-2. نتیجه گیری……….…………….…………………………………………………………………………………………………………

  7-3. ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………….………………………………………………………………………………………….

   

  منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………

  پیوست

   

  منبع:

  امبریسز ، ان ؛ ملویل ، اچ . 1370 . تاریخ زمین لرزه های ایران . ترجمه ابولحسن رده . انتشارات آگاه ، تهران .

  استاندارد مهندسی آب . 1379 . تاریخچه مدل های کاهندگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب . وزارت نیرو ، نشریه شماره 134 – ن .

  بربریان ؛ قریشی ؛ ارژنگ ؛ مهاجر اشجعی . 1364 . پژوهش و بررسی ژرف نو زمینساخت ، لرزه زمینساخت و خطر زمین لرزه - گسلش . سازمان زمین شناسی کشور .

  بربریان ، مانوئل . 1374 . نخستین کاتالوگ زلزله و پدیده های طبیعی ایران زمین . پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله .

  پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله .1374 . بررسی مقدماتی لرزه خیزی ، لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه - گسلش در پهنه استان های خراسان رضوی و جنوبی .

  پایگاه ملی داده های علوم زمین ، بانک اطلاعات زمین لرزه ژئوفیزیک دانشگاه تهران .

  پایگاه اینترنتی پژوهشکده زلزله

  پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکنhttp:/www.iiees.ac.ir                                    

  پایگاه اینترنتی مراکز بین المللی لرزه نگاری                       

  پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله . « نقشه گسل های فعال ایران » ؛ گروه لرزه زمین ساخت ، مقیاس 1:2500000 ، 1382 .

  دانشجو ، فرهاد . 1378 . مبانی مهندسی زلزله و آنالیز ریسک . انتشارات دانش فردا .

  پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله .1385 .دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود . ( نشریه شماره 360 )

  زارع ، مهدی . 1388 . مبانی تحلیل خطر زمین . پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله .تهران .

  سازمان زمین شناسی کشور . نقشه زمین شناسی بیرجند به مقیاس 1:100000 .

  علوی ، م . (1990) ، موقعیت زمین شناختی و زمین شناسی . سازمان زمین شناسی کشور .

  قدرتی امیری ، مهدویان ؛ منوچهری دانا . 1380 . تهیه مدل های کاهندگی برای فلات ایران . شرکت سهامی مدیریت منابع آب ، معاونت پژوهش و مطالعات پایه ، وزارت نیرو .

  مردانی ، محسن ؛ مافی ، مسعود . 1385 . لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت . سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ، گروه بلایای طبیعی و مدیریت بحران .

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، 1388 . گزارش نهایی مطالعات لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه در استان خراسان جنوبی .

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، 1384 . ویزایش سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ( استاندارد 84 - 2800 ) ، تهران .

  مقدم . حسن . 1380 . مهندسی زلزله تئوری و کاربرد (جلد اول). انتشارات وزارت راه و ترابری .

  مهاجر اشجعی . 1360 . ثبت و تفسیر لرزه های محلی و ویژگی های زلزله خیزی مناطق بیرجند. امور ویژه زلزله شناسی سازمان انرژی اتمی ایران .

  میر حسینی ، مجدالدین ؛ عارف پور ، بابک . 1378 . مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای . پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله .

  میرزایی علویچه ؛ سینائیان ؛ زارع . 1386 . روابط بزرگا ، مطالعه ساختگاهی و طبقه بندی نوع خاک ایستگاه های شتاب نگاری . پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله .

  میرزایی علویچه ، حسن ؛ فرزانگان ، حسن . 1377 . مشخصات ایستگاه های شبکه شتابنگاری کشور .  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن . نشریه شماره 280 .

  نبوی ، م . 1355 . دیباچه ای بر زمین شناسی ایران . انتشارات سازمان زمین شناسی کشور .

  نبوی ، ع . 1377 . گزارش زمین ساخت . سازمان زمین شناسی کشور .

  نیری ؛ مدبری . 1382 . گزارش مطالعات لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه. سازمان زمین شناسی کشور .

  نیری ؛ خادمی ؛ بهنام ؛ حدادی . ( 1375 ) . استانهای لرزه زمین ساخت ایران زمین . کمیته ملی سدهای ایران .

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن . 1388 . گزارش نهایی مطالعات لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه در شهر بیرجند .

  نیری ؛ م . 1377 . گزارش زمین ساخت ، سازمان زمین شناسی کشور .

  31 .GhodratiAmiri  ,G.Mahdavian , A . Manouchehri  Dana , F . ( 2007 )               " Attenuation Relation for Iran " ,  Journal of Earthquake Engineering , vol 4 ,      pp . 469 - 492

  32 .GhodratiAmiri  ,G.Khorasani , M . MirzaHesabi , R . and RazavianAmrei ,Sa .       ( 2010 ) , " Ground - Motion Prediction Equations of Spectral Ordinates  and Arias Intensity for Iran "  , Journal of Earthquake Engineering  , vol 14 , Issue 1, pp  1 - 29

   

  33 .Zare  .  M. [2005], " Near and far field spectral demand curves for iran ;using Iranian strong motion records" . European GeosciiencesUnion ,vol 7 .

  34 .Ambraseys , N.N and Melvile ,  c.p. [1982] A history of persian earthquakes            ( Cambridge University press , Cambridge , Britain )

  35 .Ambraseys , N.N  and et al  [1996]  " prediction of Horizontal Response spectral in Europa" , Earthquake Engineering  and structural Dynamics  , vol 25 ,      pp . 371 - 400

  36 .Ambraseys , N.N  and Bommer ,  [1996] prediction of Vertical Response spectra in Europa ,  Earthquake Engineering and structural Dynamics , vol 25 ,      pp . 401 - 412

  37.Ghasemi, H., Zare, M., Fukushima, Y., &Koketsu, K. 2009.An empirical spectral groundmotionmodel for Iran. Journal of Seismology, 13(4), 499–515.

  38 .Zare, M., &Sabzali, S. 2006.Spectral attenuation of strong motions in Iran.Pages 749–758of: Proceedings of Third International Symposium on the Effects of Surface Geology onSeismic Motion, vol. 1.Paper number 146.

  39 .Campbell, K. W. 1997. Empirical near-source attenuation relationships for horizontal and verticalcomponents of peak ground acceleration, peak ground velocity, and pseudo-absoluteacceleration response spectra. Seismological Research Letters, 68(1), 154–179.

  40 .Kijko , A  and  sellevoll . M .A [ 1992 ] Estimation of Earthquake hazard parameters from Incomplete data Files . part , II , Incorporation of magnitude heterogeneity , BSSA vol 82 , No 1 , pp 120-134 .

   

  41 .Kijko , A. [ 2000 ] " statical Estimation of Maximum Regional Earthquake Magnitude Mmax" , workshop of seismicity Modeling in seismic Hazard Mapping , poljce . Slovenia , May 22-24 .

  42 .Knopoff , L . and Gardner , J . K [ 1974 ] " Is the sequence of Earthquake In southern California , with  Aftetshocks Removed , poissonian? " BSSA ,vol 64 , No 5 , pp 1363-1367 .

  43 .      National Earthquake information center Data , www. NEIC .usgs.gov   .

   

   

   


موضوع پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , نمونه پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , جستجوی پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , فایل Word پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , دانلود پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , فایل PDF پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , مقاله در مورد پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , پروژه در مورد پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , پروژه درباره پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند , رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر بیرجند

پايان نامه کارشناسي ارشد ژئوفيزيک – زلزله شناسي 1389 مقدمه نقشه هاي شتاب طيفي به روش احتمالي براي ايران در محدوده  44 - 54 طول جغرافيايي و 5/26 - 40 عرض جغرافيايي بر اساس تحليل

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران سازه چکیده افزایش آسیب‌ پذیری ناشی از زلزله وتعداد زیاد تلفات زلزله ناشی از سازه‌ ها و خانه‌هایی که از نظر ساخت و ساز ضعیف می‌باشند بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خطرات و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مرتبط با آن نقش مهمی را برای توسعه جوامع در مناطق زلزله خیز ایفا می‌کند. با استفاده از تحلیل ...

پايان نامه کارشناسي‌ ارشد رشته عمران گرايش سازه شهريور ماه 1392 چکيده      امروزه با پيشرفت علم در صنعت ساختمان روش هاي زيادي براي بهسازي سازه هاي بتن مسلح ارائه گرد

پايان نامه-کارشناسي ارشد ژئوفيزيک- زلزله شناسي 1392 چکيده تخمين خطرلرزه اي براي محاسبه سطح مشخصي از خسارت و آسيب پذيري در طراحي سازه ها از مهمترين مباحث و اصول مهندسي زلزله مي باشد، اما و

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه چکیده امروزه به دلیل محدودیت روزافزون فضا و صرفه جویی های اقتصادی برای جلوگیری از طولانی تر شدن مسیر و افزایش ایمنی راه استفاده از پل های مورب اجتناب ناپذیر است. موضوع مورب بودن پل باعث ایجاد رفتار متفاوت و بعضاً پیچیده در پل تحت اثر نیروهای وارد برآن خواهد شد و با توجه به بحث وقوع زلزله در دهه های اخیر که باب جدیدی ...

پايان نامه - کارشناسي ارشد ژئو فيزيک - زلزله شناسي زمستان   1392 چکيده در اين تحقيق اثر گسل شاخه اي در يک زون فرورانش روي امواج سونامي با استفاده از مدل سازي عددي از امواج سونام

پایان‌نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی مهندسی عمران گرایش زلزله چکیده وارد آمدن خسارت ساز ه­ای با مفهوم رفتار غیر ارتجاعی و درنتیجه انرژی هیسترزیس نزدیکی بسیاری دارند. لذا می­توان گفت که انرژی هیسترزیس در این سطوح، معیاری قابل‌توجه جهت طراحی و یا کنترل سازه می­تواند باشد. بستگی زیاد انرژی هیسترزیس به خسارت ساز ه­ای موجب شده تا این مفهوم و روش­های نوین طراحی ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مهندسی عمران گرایش سازه فصل اول: مقدمه 1-1.کلیات یکی از مهمترین حوادث طبیعی که همواره زندگی انسان­ها را دچار دگرگونی کرده و گاهی تمدن­های بشری را با تخریب ساختگاه به نابودی کشانده، زلزله است. از این رو، انسان همواره سعی در شناسایی و مقابله با خطرات ناشی از زلزله داشته و هنوز هم موفق به مهار کامل این انرژی عظیم نشده است. حال با وجود آنکه محققین ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي‌ارشد در رشته مهندسي عمران – زلزله زمستان1393 چکيده زلزله هاي نزديک گسل به دليل داشتن حرکت پالس گونه با پريود بلند در ابتداي رکورد، اعم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه چکیده در این مطالعه به ارزیابی و مقایسه تحلیل غیرخطی و عددی تیر های عمیق بتن مسلح دارای بازشو بدون مقاوم سازی با تیرهای عمیق بتنی دارای بازشو مقاوم شده با ورق هایFRP و تیرهای عمیق بتن مسلح بدون بازشو توسط نرم افزار اجزاء محدود Abaqus پرداخته شده است. با استفاده از روش اجزاء محدود غیر خطی، 9 نمونه تیر عمیق با تکیه گاه های ساده تحت ...

ثبت سفارش