پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال

word 333 KB 31604 97
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۲,۶۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A )

   

  گرایش: فیزیولوژی ورزشی

   

  است (بانفی و همکاران، 1993، وروورن و همکاران، 1991).

  بنابراین، افزایش تمرینات به­ویژه اگر شدت و مدت آن­ها زیاد باشد، ممکن است موجب بیش ­تمرینی و افت اجرا شود و پیامد­های منفی جسمی و روانی را به همراه داشته باشد. از جمله شاخص­­های بیوشیمیایی ارزیابی وضعیت بیش­تمرینی در ورزشکاران، نیمرخ هورمونی آن­­ها به ویژه کورتیزول، تستوسترون و نسبت تستوسترون به کورتیزول می­باشد که برای کنترل فشار تمرین مورد ارزیابی قرار می­گیرند (هاگ و همکاران، 2003، وروورن و همکاران، 1991).

  چکیده:

  مقدمه: از جمله شاخص­­های بیوشیمیایی ارزیابی وضعیت بیش­تمرینی در ورزشکارانبررسی سطوح هورمون­­های کورتیزول، تستوسترون و نسبت تستوسترون به کورتیزول می­باشد که برای کنترل فشار تمرین مورد ارزیابی قرار می­گیرند. با توجه به  تحقیقات در زمینه تغییرات هورمونی در سازگاری به تمرینات تناوبی شدید و همچنین مطالع­های که به مقایسه تمرین تناوبی شدید با وهله­­های کوتاه و طولانی را بررسی کند، صورت نگرفته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، مقایسه دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال می­باشد.

  مواد و روش­­ها: 30 مرد جوان سالم به­طور تصادفی به گروه­­های تمرین تناوبی شدید با وهله کوتاه (10 نفر)، تمرین تناوبی شدید با وهله طولانی (10 نفر) و گروه سنتی (10 نفر) تقسیم شدند. برنامه­ی تمرین هوازی 3 جلسه در هفته و به مدت 4 هفته بود. سطوح کورتیزول و تستوسترون قبل و بعد از مداخله اندازه­گیری شدند. برای بررسی درون­گروهی متغیر­ها از آزمون t- همبسته و هم­چنین برای مقایسه­ی بین­گروهی از آزمون ANOVA استفاده گردید.

  یافته­­ها: نتایج نشان داد که چهار هفته تمرین تناوبی با وهله کوتاه و تناوبی با وهله طولانی موجب کاهش معنی دار سطوح کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول و افزایش سطوح تستوسترون در گروه تجربی شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که پس از 4 هفته تمرین تناوبی با وهله کوتاه سطوح کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول، به طور معنی داری نسبت به گروه سنتی پایین­تر بدود. همچنین مشاهده شد که پس از 4 هفته تمرین تناوبی با وهله کوتاه و طولانی و سطوح تستوسترون نسبت به گروه سنتی بالاتر بود.

  نتیجه­گیری: پژوهش حاضر نشان داد، چهار هفته تمرین تناوبی شدید منجر به کاهش سطوح کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول گردید، در حالیکه منجر به افزایش سطح تستوسترون گردید.

  واژگان کلیدی

  تمرین تناوبی شدید، کورتیزول، تستوسترون، مردان جوان فعال

   

   

  فصل اول

   (کلیات پژوهش)

   

   

  1.1. مقدمه

  تمرینات تناوبی یکی از متداول­ترین روش­­های تمرینی برای بهبود عملکرد استقامتی می­باشد. برای تعیین شدت تمرین حداقلی وجود دارد که تمریناتی با شدت کمتر از آن با هر حجم تمرینی، اثر مفیدی را به دنبال ندارد. تمرین اینتروال شدید (HIIT[1]) از روش­­های جدید تمرین اینتروال است که در سال­­های اخیر مورد توجه ورزشکاران، مربیان و پژوهشگران علوم ورزشی قرار گرفته است. معمولا تمرینات HIIT به جلسات تکراری نسبتا کوتاه و متناوب تمرینی بر می­گردد که اغلب با حداکثر کوشش و توان انجام می­شود (پائول و همکاران، 2002).

  از سوی دیگر، هورمون­­ها ترکیباتی هستند که توسط غدد ریز درون بدن تولید می­شوند و تغییرات ساختمانی و فیزیولوژیک آن منطقه را هماهنگ می­کنند و در بسیاری از عوامل حیاتی بدن نقش دارند. هورمون کورتیزول معروفترین  گلوکوکورتیکوئید  بدن است که توسط قشر غده آدرنال در غده آدرنال ترشح می­شود که این هورمون در بدن در پاسخ به الت­هاب ترشح می­شود و در سیستم ایمنی بدن نقش مهمی را ایفا می­کند (الومی و همکاران، 2003). همچنین تستوسترون که در بافت بیضه ترشح می­شود در بدن اثرات آنابولیکی دارد که موجب ارتقای عضله سازی می­شود (گونزالز بونو و همکاران، 1999). نتایج تحقیقات درباره اثرات تمرین تناوبی شدید بر روی این دو هورمون منتناقض می­باشد و مکانیسم اثر این نوع تمرین بر این دو هورمون به وضوح روشن نشده است، از این رو، انجام تحقیق در این زمینه ضرورت دارد.

  2.1. بیان مسئله

  در دهه­ی اخیر پژوهش گران علوم ورزشی با استفاده ترکیب تمرینات سرعتی (ST) و تمرینات تناوبی (IT) یک شیوه جدیدی از تمرینات را با نام تمرین تناوبی شدید (HIT) ابداع کردند که هر دو سیستم هوازی و بی­هوازی را بهبود می­بخشد. تمرین تناوبی شدید به وهله­­های تکراری با فعالیت­­های تناوبی به نسبت کوتاه با شدتی نزدیک به شدتی که VO2peak به­دست می­آید (90%of  ≥ VO2peak) نسبت داده می­شود. با توجه به شدت تمرینات، یک تلاش HIIT ممکن است از چند ثانیه تا چندین دقیقه طول بکشد که وهله­­های گوناگون به­وسیله­ی چند دقیقه استراحت یا فعالیت با شدت کم از هم جدا می­شوند (پائول و همکاران، 2002). ویژگی بارز این­گونه تمرینات، حجم خیلی کم آن می­باشد که در یک مطالعه تن­ها با 6 جلسه تمرین در طول 2 هفته بهبود قابل توجهی در عملکرد ورزشی مشاهده شد (گیبالا و مک گی، 2008).

  سازوکار این­گونه تمرینات به این شرح می­باشد که یک وهله HIT غلظت سوبسترا­های انرژیکی و فعالیت آنزیم­­های مرتبط با متابولیسم بی­هوازی را افزایش می­دهد، حال با افزایش تواتر تکرار­های شدید و اجرای آن به صورت متناوب با ریکاوری بین وهله­­های فعالیت، نیاز سلول عضلانی ومسیر­های متابولیکی را تغییر داده، به­گون­های که همزمان دستگاه­­های تولید انرژی هوازی و بی­هوازی را درگیر بازسازی ATP می­کند. بنابراین با بکارگیری این تمرینات می­توان دامنه­ی وسیعی از سازگاری­­های متابولیکی و عملکردی را انتظار داشت (داوسون و همکاران، 1998). شواهد نشان می­دهند که اگر زمان ریکاوری بین وهله­­های شدید کاهش یابد، سهم گلیکولیز نیز برای تأمین انرژی کاهش پیدا می­کند و در نتیجه سوخت و ساز هوازی برای جبران این کسر انرژی افزایش پیدا می­کند. لینوسیر و همکاران[2] (1993) پیشنهاد کردند که سوخت و ساز هوازی در طول دوره­­های ریکاوری تمرینات شدید برای بازسازی فسفوکراتین و اکسیداسیون اسید لاکتیک (حذف لاکتات) نقش مهمی دارند. این آشکار خواهد کرد که HIT به سمت سوخت و ساز هوازی سوق پیدا می­کند که این امر ظرفیت سوخت و ساز هوازی را افزایش می­دهد (لیونوزیر و همکاران، 1993). با توجه به دامنه­ی وسیع مطالعات در مورد HIT که در آن­­ها پژوهش­گران از وهله­­های 5 ثانی­های تا 4 دقیقه فعالیت  به­عنوان HIIT استفاده کرد­هاند، که بر پایه­ی زمان وهله­­های فعالیت­­ها به دو دسته تقسیم می­شوند:

  HIIT با حجم وهله­­های کوتاه: وهله­­های فعالیت کمتر و یا برابر 69 ثانیه که با شدتی برابر با حداکثر و یا نزدیک به حداکثر توان و یا سرعت انجام می­شود را به­عنوان تمرینات تناوبی شدید با حجم کم در نظر می­گیریم (گیبالا و همکاران، 2012). به­عنوان مثال می­توان به برنامه تمرینی پژوهش لیتل و همکاران (2010) در این زمینه اشاره کرد: 19 تکرار 69 ثانی­های با 55 ثانیه ریکاوری فعال بین هر تکرار (لیتل و همکاران، 2010).

  HIIT با حجم وهله­­های بالا: فعالیت­­هایی با وهله­­های طولانی­تر، از 1 تا 4 دقیقه که به­عنوان HIT شناخته شد­هاند ولی با شدتی کمتری نسبت به  HITبا حجم وهله­­های کوتاه انجام می­شوند (گونزالز بونو و همکاران، 1999). به­عنوان مثال می­توان به برنامه تمرینی پژوهش گورد و همکاران[3] (2010) در این زمینه اشاره کرد: 10 تکرار 4 دقیق­های با 2 دقیقه ریکاوری فعال بین هر تکرار (گارد و همکاران، 2010).

  جیبالا و همکاران[4] (2006) گزارش کردند که تمرینات HIT کوتاه مدت با 3 جلسه در طول دو هفته موجب کاهش زمان برای اجرای تایم تریل 50 و 75 کیلو ژولی می­شود. همچنین، تمرینات موجب افزایش ظرفیت بافرینگ عضله شد. آن­­ها اظ­هار داشتند این­گونه تمرینات با وجود حجم کم آن­ها (تقریبا 90 درصد کمتر از گروه تمرینات استقامتی) سازگاری­­های مشابهی را در مقایسه با گروه استقامتی به ارمغان می­آورد (گیبالا و همکاران، 2006). اسفرجانی و لارسن[5] (2007) اثر 10 هفته HIT و استقامتی را در 6 دونده به نسبت تمرین کرده بررسی کردند. آن­­ها بهبود معنادار VO2max (2/6 درصد)، vVO2max (8/7 درصد)، Tmax (32 درصد) و اجرای تایم نریل 3000 متر (4/3- درصد) را مشاهده کردند. ولی سرعت در آستانه­ی لاکتات به گونه­ی معناداری تغییر نکرد (اسفرجانی و لارسون، 2007). دمینیس و همکاران[6] (2007) در مطالع­های روی 10 شناگر 100 متر یک برنامه HIT را که شامل 6 اجرای بیشینه 100 متر کرال سینه با 6 دقیقه استراحت بین آن­ها بود، اجرا کرده و اثرات مثبت این برنامه را بر سرعت در آستانه بی­هوازی، حداکثر غلظت لاکتات خون، ظرفیت بی­هوازی، میزان ضربه دست، طول ضربه دست و شاخص ضربه گزارش کردند. آن­ها همبستگی معناداری بین آستانه­ی بی­هوازی با سرعت در آستانه­ی بی­هوازی (77%= r)، حداکثر غلظت لاکتات خون (81%= r)، طول ضربه دست (85%= r) و شاخص ضربه (88%= r) مشاهده کردند (دمینیس و همکاران، 2007). به علاوه، مطالعات مربوط به تأثیرات این تمرینات بر سازگاری­­های هورمونی محدود می­باشد، حال آنکه نسبت تستوسترون به کورتیزول (TCR) به ویژه برای پایش وضعیت فعالیت آنابولیکی و کاتابولیکی موثر می­باشد. کاهش  TCR به­عنوان یک شاخص باری بیش تمرینی استفاده شده

  Abstract

  The purpose of this study was compare the effects of two high intensity interval training  (HIT) programs on maximal oxygen uptake (VO2max) and on the level of salivary cortisol & testosterone .

  30 trainned participants were accidently divided into three groups :

  1. Short-term high intensity interval training

  2. Long –term high intedity interval training

  3. Regular training

  the high intensity interval training protocol consisted of three times in week for four weeks.

  Fore reviews variable was used t.test and ANOVA.test.

  The result indicated that high intensity interval training after four weeks coused decrease level of cortisol and increase level of testosterone and TCR.

   

  Word points:

  High intensity interval training – cortisol – testosterone 

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1.1. مقدمه. 3

  2.1. بیان مسئله. 3

  3.1. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 5

  4.1. اهداف پژوهش. 6

  1.4.1. هدف کلی پژوهش. 6

  2.4.1. اهداف ویژه تحقیق. 6

  5.1. فرضیه­های پژوهش. 6

  6.1. محدودیت­های پژوهش. 6

  7.1. تعریف واژه­ها و اصطلاحات پژوهش. 7

  1.7.1. تمرین تناوبی شدید. 7

  2.7.1. کورتیزول. 7

  3.7.1. تستوسترون. 7

  4.7.1. مردان جوان فعال. 7

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  1.2. مقدمه. 9

  2.2. مبانی نظری. 9

  1.2.2. تعریف تمرین. 9

  2.2.2. تمرینات استقامتی. 9

  3.2.2. تقسیم بندی استقامت برحسب زمان اجرا. 9

  4.2.2. استقامت هوازی. 10

  5.2.2. انطباق­ها نسبت به تمرین استقامتی. 10

  6.2.2. برنامه­های تمرین استقامتی. 11

  7.2.2. تمرینات اینتروال شدید ( HIT) 12

  8.2.2. مکانیسم­هایی که باعث توسعه عملکرد استقامتی در پی تمرینات HIT میشوند. 13

  1.8.2.2. سازگاری­های محیطی. 13

  2.8.2.2. سازگاری­های مرکزی. 15

  9.2.2. مکانیسم­های سیگنالینگ بالقوهای که در تغییر شکل عضلات اسکلتی بعد از تمرینات HIT درگیر هستند. 16

  102.2. بی تمرینی. 18

  11.2.2. قدرت عضلات در بی تمرینی. 19

  12.2.2. بی تمرینی و ظرفیت هوازی. 19

  13.2.2. بی تمرینی و برگشت پذیری. 19

  14.2.2. هورمون و انوع آن. 20

  15.2.2. هورمون کورتیزول. 20

  16.2.2. ورزش و پاسخ کورتیزول. 22

  17.2.2. هورمون تستوسترون. 22

  18.2.2. تستوسترون و ارتباط آن با بیماری قلبی- عروقی. 24

  3.2. پیشینه تحقیق. 25

   

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  1.3. مقدمه. 30

  2.3. روش و طرح تحقیق. 30

  3.3. جامعه و نمونه آماری تحقیق. 30

  4.3. متغیرهای تحقیق. 30

  1.4.3. متغیر مستقل. 30

  2.4.3. متغیر وابسته. 30

  5.3. پروتکل تمرین. 31

  6.3. ابزار و وسایل اندازه‌گیری مورد استفاده در تحقیق. 32

  7.3. روش جمع­آوری داده­ها. 32

  8.3. روش­های آزمایشگاهی و اندازه­گیری آنالیت­ها. 33

  9.3. روش­های تجزیه و تحلیل آماری داده­ها. 33

   

  فصل چهارم: یافته­­های پژوهش

  1.4. مقدمه. 35

  2.4. توصیف یافته­های پژوهش. 35

  1.2.4. بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها. 35

  2.2.4. شاخص­های توصیفی و استنباطی متغیرهای پژوهش. 36

  3.4. آزمون فرضیه­های پژوهش. 39

  1.3.4. آزمون فرضیه اوّل. 40

  2.3.4. آزمون فرضیه دوّم. 42

  3.3.4. آزمون فرضیه سوم. 46

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  1.5. مقدمه. 50

  2.5. خلاصه تحقیق. 50

  3.5. بحث و بررسی یافته­های پژوهش. 52

  4.5. نتیجه­گیری. 54

  5.5. پیشنهادهای کاربردی. 54

  6.5. پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده. 54

   

  منابع. 55

  منبع:

  Banfi, G. , Marinelli, M. , Roi, G. S. , Agape, V. (1993). Usefulness of free testosterone/cortisol ratio during a season of elite speed skating athletes. Int J Sports Med, 14 (گیبالا و همکاران، 2012) : 373-379.

  Baselt RC (2008). Disposition of Toxic Drugs & Chemicals in Man (8th ed. ). Foster City, Calif: Biomedical Publications. pp. 1501–1504.

  Berk LS, Tan SA, Berk D (2008). "Cortisol and Catecholamine stress hormone decrease is associated with the behavior of perceptual anticipation of mirthful laughter". The FASEB Journal 22 (پائول و همکاران، 2002) : 946. 11.

  Danladi I. Musa, Samuel A. Adeniran, A. U. Dikko , et al. The effect of high- intensity interval training program on high – density lipoprotein cholesterol in young men. Journal of Strength and Conditioninig Research. 2009, 23 (الومی و همکاران، 2003) , 587- 592.

  Dawson B, Fitzsimons M, Green S, Goodman C, Carey M, Cole K. (1998). Changes in performance, muscle metabolites, enzymes and fibre types after short sprint training. Eur J Appl Physiol Occup Physiol; 78 (الومی و همکاران، 2003) : 163-169.

  Delarue J, Matzinger O, Binnert C, Schneiter P, Chioléro R, Tappy L (2003). "Fish oil prevents the adrenal activation elicited by mental stress in healthy men". Diabetes Metab. 29 (گونزالز بونو و همکاران، 1999) : 289–95.

  Deminice, R. , Gabarra, L. , Rizzi, A. , Baldissera, V. (2007). High intensity interval training series as indices of acidosis tolerance determination in swimming anaerobic performance prediction. Rev Bras Med Esporte, 13 (گونزالز بونو و همکاران، 1999) : 164-168.

  Elloumi M , Maso F , Michaux O , Robert A , Lac G. (2003). Behavior of saliva cortisol (C). testosterone (T) and the T/C ratio during a rugby match and during the post –competition recovery days Eur J Appl. Physiol: 1-2.

  Esfarjani, F. , Laursen, P. B. (2007). Manipulating high intensity interval training: Effects Effects on VO2max, the lactate threshold and 3000m running performance in moderately trained males. J Sci Med Sport, 10: 27-35.

  Fernández-Balsells, MM; Murad, MH; Lane, M; Lampropulos, JF; Albuquerque, F; Mullan, RJ; Agrwal, N; Elamin, MB; Gallegos-Orozco, JF; Wang, AT; Erwin, PJ; Bhasin, S; Montori, VM (June 2010). "Clinical review 1: Adverse effects of testosterone therapy in adult men: a systematic review and meta-analysis. ". The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 95 (لیونوزیر و همکاران، 1993) : 2560–75.

  Field T, Hernandez-Reif M, Diego M, Schanberg S, Kuhn C (2005). "Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy". Int. J. Neurosci. 115 (گیبالا و همکاران، 2006) : 1397–413. doi: 10. 1080/00207450590956459.

  Gibala MJ, Little JP, Macdonald MJ, Hawley JA. (2012). Physiological adaptations to low-volume, high-intensity interval training in health and disease. J Physiol; 590 (Pt 5) : 1077-1084.

  Gibala MJ, McGee SL. (2008). Metabolic adaptations to short-term high-intensity interval training: a little pain for a lot of gain? Exerc Sport Sci Rev; 36 (الومی و همکاران، 2003) : 58-63.

  Gibala, M. J. , Little, J. P. , Essen, M. V. , Wilkin, G. P. , Burgomaster, K. A. , Safdar, A. , Raha, S. , Tarnopolsky, M. A. (2006). Short-term sprint interval versus traditional endurance training: similar initial adaptations in human

  Gonzalez-Bono,E. ,Salvador,A. ,SerranoM. A. ,Ricart (1999). Testosterone,cortisol and mood in a sports team competition. Horm Behav. 35: 55-62.

  Gregory Dpont, Koffi Akakpo, Sevge Berthoin. The effect of in-season, high intensity interval training in soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 2004, 34- McGee, S. L,and M. Hargreaves. Exercise and myocyte enhancer factor 2 regulation in human skeletal muscle. Diabetes. 53: 1208-1214, 2004.

  Gurd BJ, Perry CGR, Heigenhauser GJF, Spriet LL, Bonen A. (2010). High-intensity interval training increases SIRT1 activity in human skeletal muscle. Appl Physiol Nutr Metab; 35 (گونزالز بونو و همکاران، 1999) : 350-357.

  Hellhammer J, Fries E, Buss C, Engert V, Tuch A, Rutenberg D, Hellhammer D (2004). "Effects of soy lecithin phosphatidic acid and phosphatidylserine complex (PAS) on the endocrine and psychological responses to mental stress". Stress 7 (الومی و همکاران، 2003) : 119–26.

  Hough J, Corney R, Kouris A, Gleeson M. Salivary cortisol and testosterone responses to high-intensity cycling before and after an 11-day intensified training period. J Sports Sci.  2013;31 (وروورن و همکاران، 1991) : 1614-23.

  Hug, M. , Mullis, P. E. , Vogt, M. , Ventura, N. , Hoppeler, H. (2003). Training modalities: over-reaching and over-training in athletes, including a study of the role of hormones. Best Pract Clin Endocrinol Metab, 17 (الومی و همکاران، 2003) : 191-209.

  Jahn A Babraj, Niels BJ Vollard, Cameron Keast, et al. Exteremly short duration high intensity interval training substantially improves insulin action in young healthy males. BMC Endocrine Disorders. 2009, 9: 3, 1- 8.

  Kicman AT, Cowan DA (January 2009). "Subject-based profiling for the detection of testosterone administration in sport". Drug Test Anal 1 (پائول و همکاران، 2002) : 22–4.

  Li TL, Lin HC, Ko MH, Chang CK, Fang SH. Effects of prolonged intensive training on the resting levels of salivary immunoglobulin A and cortisol in adolescent volleyball players. J Sports Med Phys Fitness.  2012 Oct;52 (داوسون و همکاران، 1998) : 569-73.

   Linossier MT, Denis C, Dormois D, Geyssant A, Lacour J. (1993). Ergometric and metabolic adaptation to a 5-s sprint training programme. Eur J Appl Physiol Occup Physiol; 67 (داوسون و همکاران، 1998) : 408-414.

  Little JP, Safdar A, Wilkin GP, Tarnopolsky MA, Gibala MJ. (2010). A practical model of low‐volume high‐intensity interval training induces mitochondrial biogenesis in human skeletal muscle: potential mechanisms. J Physiol; 588 (لیونوزیر و همکاران، 1993) : 1011-22.

  Markus Hermann, John Wilkinson, Heike Scchorr, et al. Comparison of the influence of volume – oriented training and high- intensity interval training on seum homocysteine and its cofactors in young, healthy swimmers. Clin Chem Lab Med 2003, 41 (اسفرجانی و لارسون، 2007) : 525 – 1531.

  Paul B. Laursen and David G. Jenkine. The scientific Basic for High Intensity Interval  Training. Sports Med 2002,32: 53-73.

  Paul B. Laursen, Michelle A, Blanchard, and David G,Jenkinse. Acute high intensity interval trainig improves Tven and peak power out put in highly trained males. Can. J. Appl Physiol 2002;27 (گیبالا و مک گی، 2008) : 336-348.

  Pozo OJ, Deventer K, Van Eenoo P, Rubens R, Delbeke FT (August 2009). "Quantification of testosterone undecanoate in human hair by liquid chromatography-tandem mass spectrometry". Biomed. Chromatogr. 23 (لیتل و همکاران، 2010) : 873–80.

  Rafael Deminice, Lucas Gabarra, Arthure Rizzi. High intensity interval trsining series as indices of acidose tolerance determination in swimming anaerobic performance prediction. Rev Brass Med Sport 2007; 13: 3.

  Rob Duffield, Johan Edge, David Bishop. Effects of high intensity interval training on the Vo2 response during severe exercise. JSMS (2006) , 9, 249-255.

  Ross,A and M. Leveritte. Long – term metabolic and skeletal muscle adaptations to short – sprint training; implications for sprint training and tapering. Sports Med. 31: 1063- 1082, 2001.

  skeletal muscle and exercise performance. J Physiol, 575: 901-911.

  Starks MA, Starks SL, Kingsley M, Purpura M, Jäger R (2008). "The effects of phosphatidylserine on endocrine response to moderate intensity exercise". J Int Soc Sports Nutr 5: 11.

  Steptoe A, Gibson EL, Vuononvirta R, Williams ED, Hamer M, Rycroft JA, Erusalimsky JD, Wardle J (2007). "The effects of tea on psychophysiological stress responsivity and post-stress recovery: a randomised double-blind trial". Psychopharmacology (Berl. ) 190 (پائول و همکاران، 2002) : 81–9.

  Uedo N, Ishikawa H, Morimoto K, Ishihara R, Narahara H, Akedo I, Ioka T, Kaji I, Fukuda S (2004). "Reduction in salivary cortisol level by music therapy during colonoscopic examination". Hepatogastroenterology 51 (56) : 451–3.

  Vervoorn, C. , Quist, A. M. , Vermulst, L. J. , Erich, W. B. , de Vries, W. R. , Thijssen, J. H. (1991). The behavior of the plasma free testosterone/cortisol ratio during a season of elite rowing training. Int J Sports Med, 12 (گونزالز بونو و همکاران، 1999) : 257-263.

  Wahl P, Mathes S, Achtzehn S, Bloch W, Mester J. Active vs. Passive Recovery During High-intensity Training Influences Hormonal Response. Int J Sports Med.  2013 Nov 20. [Epub ahead of print]

  Wahl P, Mathes S, Köhler K, Achtzehn S, Bloch W, Mester J. Acute metabolic, hormonal, and psychological responses to different endurance training protocols. Horm Metab Res.  2013 Oct;45 (اسفرجانی و لارسون، 2007) : 827-33.

  Wahl P, Zinner C, Achtzehn S, Bloch W, Mester J. Effect of high- and low-intensity exercise and metabolic acidosis on levels of GH, IGF-I, IGFBP-3 and cortisol. Growth Horm IGF Res.  2010 Oct;20 (داوسون و همکاران، 1998) : 380-5.

  Widegren, U, X. J. Jang, A. Korok, et al. Divergent effects of exercise on metabolic and mitogenic signaling pathways in human skeletal muscle. FASEB J. 12: 1379 -1389, 1998.

  Wilborn CD, Kerksick CM, Campbell BI, Taylor LW, Marcello BM, Rasmussen CJ, Greenwood MC, Almada A, Kreider RB (2004). "Effects of Zinc Magnesium Aspartate (ZMA) Supplementation on Training Adaptations and Markers of Anabolism and Catabolism". J Int Soc Sports Nutr 1 (الومی و همکاران، 2003) : 12–20.

  Wright, D. C, D. H, Han, P. M, Grcia- roves, et al. Exercise- induced mitochondrial biogenesis begins before the increase in muscle PGC-1 alpha expression. J. Biol. Chem 282: 194 – 199, 2007.

  Zinner C, Wahl P, Achtzehn S, Reed JL, Mester J. Acute hormonal responses before and after 2 weeks of HIT in well trained junior triathletes. Int J Sports Med.  2014 Apr;35 (گیبالا و مک گی، 2008) : 316-22.


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, پروژه درباره پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین تناوبی شدید بر کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان فعال

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی جهت دریافت درجه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رشته ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ﭼﮑﯿﺪه ﭘﮋوﻫﺶ هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون بود. 15 مرد جوان فعال با میانگین سنی41/0±02/18 سال؛ قد 96/4±0/173 سانتی­متر؛ وزن 57/9±08/63 کیلوگرم به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا یک تکرار بیشینه حرکات (پرس تخت، اسکات پا، زیر بغل با سیم کش، پشت ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده هدف کلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر تمرین مقاومتی کم شدت با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون رشد، کورتیزول، تستوسترون و IGF-1 در مردان جوان است. 30 مرد جوان سالم با دامنه سنی 24-19 سال که داوطلب شرکت در مطالعه شدند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به طورتصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی کم شدت BFR (با شدت 20 درصد1RM، 1ست ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده با توجه به کمبود پژوهش­ها در زمینه تاثیر انواع تمرینات مقاومتی دفع پروتئین­های ادراری، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر حاد و مزمن دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین­اوری استراحتی و در پاسخ به ورزش مردان جوان فعال بود. بدین منظور 21 مرد در این پژوهش، به طور تصادفی به سه گروه تمرین تداومی، ...

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در موش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در مو ش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت­بدنی(M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت­بدنی(M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع ...

ثبت سفارش