پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

word 443 KB 31631 102
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A. )

  گرایش : مدیریت ورزشی

  چکیده

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات، از سه پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن(1997) مهارت‌های ارتباطی بارتون(1990) و سلامت روان گلدبرگ(1972)؛ همچنین جهت تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که، از میان ابعاد هوش هیجانی، فقط دو بعد "تنظیم عواطف و هوش هیجانی کلی" با بعد "عملکرد اجتماعی" رابطه مثبت و معنی‌دار دارد. از میان ابعاد مهارت‌های ارتباطی، فقط بعد "شنود"  با بعد "عملکرد اجتماعی" رابطه مثبت و معنی‌دار دارد. متغیرهای پیش‌بین(تنظیم، بهره‌وری و ارزیابی عواطف) مجموعاً 41 درصد از واریانس متغیر ملاک(عملکرد جسمانی)را پیش‌بینی می‌نمایند که فقط "تنظیم عواطف و بهره‌وری عواطف" نقش معناداری در این پیش‌بینی دارند. متغیرهای پیش‌بین(تنظیم، بهره‌وری و ارزیابی عواطف) مجموعاً 41 درصد از واریانس متغیر ملاک(عملکرد اجتماعی)را پیش‌بینی می‌نمایند که فقط "تنظیم عواطف" دارای نقش معناداری است. همبستگی چندگانه بین مؤلفه‌های هوش هیجانی با "اضطراب"  معنی‌دار نیست. ابعاد هوش هیجانی توانایی پیش‌بینی واریانس افسردگی را ندارند. مهارت‌های ارتباطی مجموعاً حدود 45 درصد از واریانس متغیر ملاک(عملکرد اجتماعی)را پیش‌بینی می‌نمایند که فقط نقش"شنود" معنادار است. همچنین مهارت‌های ارتباطی توانایی پیش‌بینی واریانس عملکرد جسمانی، اضطراب و افسردگی را ندارند.

  کلید واژه: هوش هیجانی، مهارت‌های ارتباطی، سلامت روان، اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

   

  فصل اول

  کلیات

  1-1- مقدمه

  کارایی و توسعه هر سازمانی تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. هر قدر که شرکت‌ها و سازمان‌ها بزرگتر می‌شوند به طبع به مشکلات این نیروی عظیم اضافه می‌شود. مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون، سعی در کنترل مداوم کارکنان خود را دارند. تصور مدیران این است که وقتی شخصی در یک محل استخدام می‌شود باید تمام شرایط را بپذیرد. اگرچه امروزه کارکنان بدلیل اینکه زیر فشار مالی زیادی بسر می‌برند، بیشتر توجه و تمایل آن‌ها با مسائل اقتصادی کار است. ولی به‌تدریج کارکنان، علاقه‌مند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقلال شغلی بیشتری در کار خود هستند، تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آن‌ها دست دهد(حسینی، 1380). ماهیت اجتماعی انسان ایجاب می‌کند که آدمی با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعه‌های درون آن ارتباط برقرار کند. در جوامع امروزی که همزمان با پیچیده‌تر شدن فزاینده زندگی مشکلات جدیدی برای انسان پدید آمده است، اهمیت ارتباطات بیشتر می‌شود. در چنین جوامعی ارتباطات یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه و تعالی و موفقیت انسان است. سازمان به‌عنوان یک نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیانی فراتر از ارتباطات روزمره، نوعی ارتباطات سازمانی بین افراد برقرار می‌کند(احسانی، 1389).  

  ورزش در پرتو عوامل سازش دهنده خود با دیگر نظام‌های درون نظام اجتماعی، کسب موفقیت می‌کند؛ زیرا ورزش یکی از جنبه‌های نمونه نظام اجتماعی و جزء مکمل بافت اجتماعی است و از کلیه عوامل و جنبه‌های تشکیل‌دهنده این نظام متأثر می‌شود. سازمان‌ های ورزشی از بسیاری از سازمان‌های دیگر متمایز هستند. این تمایز عمدتاً مربوط به برنامه‌ها و فعالیت‌ های تربیت‌ بدنی و ورزش بوده که از گستردگی وسیع در جامعه و پیچیدگی‌های اجرائی خاص خود برخوردار بوده و روزبه‌روز بر وسعت دامنه فعالیت‌ها و نیز پیچیدگی برنامه‌های آن افزوده می‌شود. به همان نسبت که برنامه‌ها و فعالیت‌ های ورزشی گسترده می‌شود، مدیریت ورزشی نیز پیچیده شده و انواع مختلف شایستگی‌ها و مهارت‌ها برای کارشناسان در حوزه ورزش مورد نیاز است(مرادی، 1387).

     سازمان‌ها ورزشی در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده و مصوب، خواستار برنامه‌ریزی واحدهای تابع جهت نیل به اهداف کلی در زمان معین هست که نهایتاً در دست‌یابی این اهداف به ویژه در مرحلۀ عملیاتی و اجرائی کارکنان نقش مهم و به سزایی را خواهند داشت. همگام و به‌موقع  عمل کردن، طب تقویم ورزشی سالیانه که در آن همۀ فعالیت‌های هیأت­ها و سازمان‌های ورزشی متبلور می‌شود، یکی از مهم‌ترین مسؤولیت کارکنان به شمار می‌آید. بدیهی است داشتن تیم‌های ورزشی قدرتمند و ورزشکاران نخبه در سطح ملی نیازمند برنامه‌ریزی، ارزیابی و اجرای منظم آن توسط کارکنان در تمام سطوح می‌باشد(سجادی، 1386).

    در فرایند چنین موضوع حساس، کارکنان سازمان‌های ورزشی نقشی کلیدی دارند. آن‌ها می‌توانند در جذب، تربیت و آماده‌سازی ورزشکاران و همچنین برگزاری مستمر و منظم مسابقات تأثیر مثبت داشته باشند. که این میسر نمی‌شود جزء در سایه برنامه‌ریزی مدون و علمی. چنانچه برنامه‌ریزی مناسبی برای برپایی هدف‌های ورزشی انجام نگیرد، مطمئناً هزینه‌های زیاد، غیر هدفمند، عدم امنیت جسمی و اخلاقی و سایر مشکلات را که از دستیابی به اهداف ورزشی دور خواهد ساخت، در پی خواهد داشت. تهیه و تدارک و همچنین استفاده مطلوب از امکانات، وسایل و تجهیزات ورزشی از جمله توانایی‌هایی است که می‌تواند کارکنان سازمان ورزشی را در علاقه‌مندی و جذب مشارکت هر چه بیشتر مربیان و ورزشکاران در فعالیت­ها و تمرینات ورزشی در جهت رسیدن به اهداف یاری دهد. اگرچه محققان توانائی­ها و مهارت­های متنوعی را که کارشناسان ورزشی برای اثربخشی در انجام فعالیت­ها ارائه داده­اند، خاطرنشان ساخته­اند، اما همگی بر کیفیت و کمیت مهارت­ها و توانایی­های ارتباطی که خود بیان­گر سطح سلامت کارکنان می‌باشد، تأکید کردند(فروزش، 1389). از این رو شناخت و آگاهی از سلامت روان کارکنان سازمان‌های ورزشی و تبیین روابط بین آن‌ها با دیگر عوامل فردی(هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی) که هدف عمده این تحقیق است، می‌تواند به یافته‌هایی منجر شود که با شناسایی سطوح سلامت روان افراد، عوامل مؤثر بر آن در دو جهت(مثبت و منفی) را مدنظر قرار داد و در نهایت موجبات اثربخشی سازمانی را فراهم کرد.

   

  1-2- بیان مساله

      تطبیق و سازش مداوم انسان در سراسر زندگی با تغییرات درونی و تغییرات جهان اطراف امری غیرقابل انکار است؛ ضمن اینکه نیازهای فیزیولوژیک و غیر فیزیولوژیک وی نیز برآورده می‌شود تا بتواند سلامت خود را در این جهان که دائماً در حال تغییر است، حفظ نماید. شرایط نامساعد اجتماعی و محیطی از عوامل مهم ایجاد فشار روانی است که سلامت روان را به مخاطره می‌اندازد. سلامتی انسان می‌تواند در اثر وجود استرس دگرگون شده و عدم تعادل در حالت جسمانی و روانی پدیدار شود. استرس‌های طولانی و مداوم محیط کار می‌تواند بروز مسائلی چون استعفا، غیبت‌های مکرر، کاهش انرژی و کاهش بازده کاری را به دنبال آورد. محیط کار و میزان استرس ناشی از آن می‌تواند علاوه بر کارایی، در سلامت و خشنودی انسان‌ها نیز مؤثر باشد و افرادی که تحت استرس‌های زیاد باشند به‌طور کلی از سلامت و خشنودی کمتری برخوردار خواهند بود(کارترایت[1]، 2012).

   یکی از مهم‌ترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده‌ای در مطالعات روانشناسی گسترش‌یافته است بحث سلامت روانی[2]‌ است(اسماعیلی، 1381). مفهوم سلامت روانی‌ در واقع جنبه‌ای از مفهوم کلی سلامت است و به کلیه روش‌ها و تدابیری اطلاق می‌شود که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری­های روانی به کار می‌رود. در تعریف سلامت روانی، مشکلی که وجود دارد این است که هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای سلامت روانی وجود ندارد. به عنوان مثال، تعریف سازمان جهانی بهداشت(WHO)[3] از مقوله بهداشت روانی چنین است: بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و به معنی داشتن توانایی کامل، جهت ایفای نقش‌های اجتماعی، روانی و جسمی است و تنها نداشتن بیماری یا عقب‌ماندگی نیست(حسینی، 1380).

     داشتن مشکلات روانی منجر به اختلال در انجام وظایف شغلی، کاهش انگیزه، اضطراب، ترس و نگرانی را به دنبال و از طرفی چنین مشکلاتی، صرف شدن بخش قابل توجهی از نیروی فکری کارکنان را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه، مسلماً توان و علاقه کافی را برای فعالیت در امور شغلی نخواهند داشت. تغییر روابط با همکاران و دوستان، عادات رفتار روزمره و تنهایی نیز بر برخی از کارکنان اثر معکوس می‌گذارد. اگرچه این تغییرات می‌تواند استرس‌های حادی را ایجاد کنند، اما ضرورتاً باعث تنش یا اضطراب نمی‌شوند، بلکه تعامل بین انواعی از عوامل استرس‌زا و مهم‌تر، نحوه ادراک آن‌ها است که منجر به تنش یا اضطراب می‌شود و این ادراک به نوع و تعداد منابع حمایت اجتماعی موجود برای آن‌ها و نیز  تأثیرات فرهنگی، بستگی دارد(چامبرز[4]‌، 2009)

    نتایج پژوهش‌های انجام شده نشان داده‌اند که، عوامل فردی و محیطی مختلفی بر کم و کیف سلامت روانی مؤثرند. در این پژوهش به نقش دو عامل هوش هیجانی[5] و مهارت‌های ارتباطی[6] پرداخته می‌شود. هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روانشناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی و عقلانی است. هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است و از آنجا که انسان‌ها به طور غالب نه عقلانی هستند و نه احساسی، از قابلیت فرد برای انطباق با محیط اطراف و کنار آمدن با مشکلات زندگی به کارکرد ترکیبی قابلیت‌های عاطفی و عقلانی بستگی دارد. هوش هیجانی نوعی از باهوش بودن است که شامل درک احساسات خود برای تصمیم‌گیری مناسب در زندگی است. هوش هیجانی توانایی کنترل حالت‌های اضطراب‌آور و کنترل واکنش‌هاست. به طور کلی، می‌توان گفت، هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد می‌باشد. رویکرد جدید به هوش هیجانی، ریشه در پژوهش‌های مربوط به توانایی‌های انسانی دارد(آتش پور، 1382).

      از طرفی، ارتباط، فرآیندی است که فعالیت‌های فردی و گروهی و مراوده‌ها برای افزایش اثربخشی از طریق آن هماهنگ می‌شود. یکی از این مهارت‌ها، فن رفتار کارکنان با یکدیگر یا به سخن دیگر "مهارت ارتباطی" است. مهارت ارتباطی یکی از مهارت‌های مهم و به منزله ابزار کار مدیران است، که در موفقیت و اثربخشی آنان تأثیر به سزایی دارد. مهارت‌های مدیریت در قلمرو ارتباطات به چهار دسته تقسیم شده‌اند: مهارت اطلاع‌رسانی، یعنی ایجاد فرصتی که در آن کارکنان بر اساس یک برنامه زمانی از اطلاعات مربوط به تصمیمات، تغییرات و سایر موارد آگاهی یابند. مهارت شنودی(گوش دادن)، یعنی توانایی کارکنان در توجه به پیشنهادها یا سؤالات دیگران و درک آن‌ها. مهارت کلامی، یعنی گفتگو با کارکنان به صورت فردی یا گروهی و برگزاری نشست‌های مؤثر. مهارت نوشتاری، یعنی نگاشتن روشن و مؤثر و انتخاب سبک نوشتاری و لحن مناسب برای ارتباطات کاری رسمی و غیررسمی(فداکار، 1388).

     سازمان‌های امروزی نیاز ارتباطات مناسب با مردم را درک کرده‌اند ولی آنچه هنوز باقی‌مانده است، عدم درک و آگاهی نسبت به چگونگی و چیستی ارتباطات و همچنین نقش ارتباطات در درون یک سازمان است. بنابراین لزوم بهبود مهارت‌های ارتباطی مورد نیاز مدیران، ضرورتی انکارناپذیر است. بسیاری از مدیران به سختگیری تمایل دارند و قادر به برقراری رابطه خوب با کارکنان نیستند و نمی‌توانند در محیط کسب و کار، فرهنگ‌سازمانی، فرایند کاری و فن‌آوری تغییر ایجاد کنند؛ این مدیران با وجود دانش فنی خوب، نمی‌توانند مدیران موفقی باشند. مدیران اثربخش مدیرانی هستند که به‌خوبی از قابلیت‌های عاطفی خود بهره می‌گیرند و رابطه اثربخش و سازنده برقرار می‌کند(راس[7]‌، 2010).

      در دهه‌های اخیر، مدیران ورزشی برای اداره مؤثر سازمان‌های تحت سرپرستی با مشکلاتی مواجه شده‌اند. تجاری شدن ورزش‌ها و رشد باشگاه‌های خصوصی، ارتقای سطح آگاهی‌های جامعه و بالا رفتن سطح انتظارات و توقعات ورزشکاران و شرکت‌کنندگان در برنامه‌های ورزشی، تحولات جهانی، افزایش هزینه‌های ورزشی و کمبود بودجه و همچنین مقررات دست و پاگیر دولتی، مدیران را بر آن داشته تا کارکنان را با شرایط جدید تطبیق داده و برای عملکرد بهتر و مؤثرتر، مهارت‌ها و توانائی‌های مورد نیاز در عملکرد کارکنان را بهبود بخشند. از این‌رو، هر ساله منابع مالی و انسانی فراوانی به منظور افزایش توان و قابلیت‌های مدیران در قالب آموزش‌های کوتاه مدت، سمینارها و همایش‌ها صرف می‌شود. این تلاش‌ها بر این عقیده استوار است که آموزش مهارت‌های هیجانی و ارتباطی، مناسب‌ترین استراتژی برای بهبود عملکرد و افزایش اثربخشی کارکنان و به روز شدن اطلاعات و آگاهی‌های آنان تلقی می‌شود. برخی غالباً با این استدلال که مهارت‌های هیجانی و ارتباطی امری ذاتی و تجربی است و با آموزش مهارت‌های تخصصی تفاوت دارد، از نقش آموزش در کسب مهارت‌ها غفلت می‌ورزند. از نظر این گروه داشتن مهارت یک موهبت شخصی است و رشد و ترقی آن تنها از طریق داشتن پیش آمادگی‌های درونی و شخصیتی و رفتاری میسر است. در هر سطح از سازمان، اثربخشی و موفقیت کارکنان به مهارت‌هایی متناسب با همان سطح بستگی دارد و مهارت اجتماعی در ورزش توانایی بهره‌گیری از دانش، روش‌ها، فرایندها و رویه‌ها برای انجام وظیفه که عمدتاً از طریق آموزش و تجربه به دست می­آید، تعریف شده است. مهارت اجتماعی احتمالاً در مقایسه با سایر مهارت‌ها آشناترین آن‌هاست؛ زیرا معمولی‌ترین و رایج‌ترین مهارت‌ها برای کارکنان به شمار می‌آید(آهنچیان،1391).

     بنابراین، از آنجایی که اداره کل ورزش و جوانان فارس متولی و مسئول اصلی یک هدف بزرگ، همانا اشاعه فرهنگ و ورزش در یک استان پهناور مثل فارس می‌باشد و از آنجایی که در این نقطه از کشور، جمعیت زیادی با فرهنگ‌های مختلف جمع و بعضاً نیازها و انتظارات متفاوتی در زمینه امکانات و آموزش دارند، شرایط اینطور اقتضا می‌نماید که مدیران ارشد و اجرایی، کارشناسان و دیگر کسانی که مسئولیتی در این حوزه دارند، در ابتدا خود، تا حد امکان فارغ از هر گونه دغدغه روحی و جسمی باشند تا بتوانند در سایه این آرامش انجام وظیفه نمایند. از آنجایی که پژوهش‌های مختلف اثبات کرده‌اند که در رشد و سلامت انسان عوامل فردی و محیطی همزمان دخیل می‌باشند در این پژوهش، نقش هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی مدنظر قرار گرفته است. بنابراین، سؤال کلی پژوهش این است که آیا بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس رابطه‌ای وجود دارد؟

   

  Abstract

  This study examined the relationship between emotional intelligence and communication skills with the General Administration of Sports and Youth Mental Health staff Fars province. Descriptive and correlational research design, research population consisted of all personnel of the General Administration of Sports and Youth Fares were 120 cases of which 94 were selected randomly. To collect the data, three questionnaires emotional intelligence questionnaire Bar-On (1997), Communication Skills Barton (1990) and Mental Health Goldberg (1972) and was used. The findings showed that, the dimensions of emotional intelligence, only two dimensions, "regulating emotions and emotional intelligence in general," with the "social function" positive and meaningful relationship. Among the aspects of communication skills, just after the "dialogue" with the "social function" positive and meaningful relationship. Predictor variables (adjusted productivity and evaluate emotions) A total of 41% of the variance in the criterion (of the body) predicts that only "regulating emotions and feelings productivity" meaningful role in their predictions. Predictor variables (adjusted productivity and evaluate emotions) A total of 41% of the variance criterion (social functioning) predicts that only "emotion regulation" has no significant role in the forecast. Multiple correlation between emotional intelligence components with "anxiety" is not meaningful. EQ cannot predict the size of the variance in depression. Communication skills, a total of approximately 45% of the variance criterion (social functioning) predicts that only "hears" a meaningful role in the prediction. Also, communication skills, the ability to predict the variance in physical performance, anxiety and not depression.

  Keyword:

  Emotional intelligence, communication skills, Mental Health, General Directorate of Youth and Sport Province.

 • فهرست:

  عنوان صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات

  1-1- مقدمه 3

  1-2- بیان مساله 5

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 10

  1-4- اهداف تحقیق 12

  1-4-1- هدف کلی 12

  1-4-2- اهداف اختصاصی 12

  1-5- فرضیه‌های تحقیق 13

  1-6- تعریف مفهومی متغیرها 13

  فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

  2-1- مقدمه 16

  2-2- هوش هیجانی 16

  2-3- تعریف هوش هیجانی 19

  2-4- هوش هیجانی از نظر جان مایر و پیتر سالووی 20

  2-5- ابعاد هوش هیجانی از نظر جان مایر و پیتر سالووی 22

  2-6- رشد و توسعه هوش هیجانی 23

  2-7- توانایی‌های چهارگانه مدل مایر و سالووی 25

  2-8- هوش هیجانی از دیدگاه بار- آن 26

  2-9- هوش هیجانی از دیدگاه گلمن 31

  2-10- ابعاد هوش هیجانی از دیدگاه گلمن 32

  2-11- شیوه‌های افزایش هوش هیجانی 33

  2-12- مهارت‌های ارتباطی 35

  2-13- تعریف مهارت‌های ارتباطی 36

  2-14- مهارت‌های چهارگانه ارتباطات 36

  2-15- گوش دادن به عنوان اساسی‌ترین وسیله ارتباط 38

  2-16- ده نکته برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی    40

  2-17- سلامت روان 43

  2-18- تعریف سلامت روان 44

  2-19-نظریه‌های بهداشت روانی 45

  2-20- اهمیت سلامت روانی در اجتماع 55

  2-21- رویکرد ورزشی به متغیرهای پژوهش 55

  2-22- پیشینه پژوهش 60

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1- طرح کلی پژوهش 80

  3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری 80

  3-3- نقش متغیرها در پژوهش 80

  3-4- ابزارهای پژوهش 81

  3-5- پایایی 84

  3-6- روایی 85

  3-7- تعریف عملیاتی متغیرها 85

  3-8- روش گردآوری اطلاعات 86

  3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 86

  فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

  الف: یافته‌های توصیفی 88

   ب: یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش 90

  فصل پنجم(بحث و نتیجه‌گیری)

  5-1- مقدمه 99

  5-2- بحث مربوط به فرضیه‌های پژوهش 99

  5-3- محدودیت‌ها 107

  5-4- محدودیت‌های پژوهشی 108

  5-5- محدودیت‌های اجرایی 108

  5-6- پیشنهادات برخاسته از تحقیق

  5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                            109

  111

   

  منابع

  منابع فارسی 114

  منابع انگلیسی

                            پیوست¬ها

  پیوست الف:  هوش هیجانی

  پیوست ب:  مهارت‌های ارتباطی

  پیوست ج : سلامت روانی

  چکیده 122

  منبع:

  - آتش پور، حمید(1382). هوش هیجانی یا قلب زیرک. مجله فولاد، شماره 105.

  2- آتش پور، علیرضا(1382). هوش هیجانی و کنترل رفتار. مجله روانشناسی، سال پنجم، شماره1، صص: 51-46.

  3- آقایار، سیروس(1386). هوش هیجانی سازمانی. انتشارات سپاهان.

  4- آهنچیان، محمدرضا(1391). رابطه مهارت‌های ارتباطی با سلامت سازمانی. پژوهشنامه علوم انسانی.

  5- آهنگری، سعیده(1391). هوش هیجانی و ارتباط آن با اضطراب دانشجویان زبان انگلیسی. آموزش و ارزشیابی، دوره 5، شماره 17، 165-147.

  6- اجتماعی، شماره 12، 50-44.

  7- احسانی، محمد(1389).اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو. نشریه مطالعات مدیریت ورزشی، شماره26، صص: 25-20.

  8- احیاکننده، منیژه(1388). بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختر رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، شماره چهل و یک،  صص 16-1.

  9- اسماعیلی، کوروش(1381). تعهد سازمانی. نشریه تدبیر، 112، صص: 14- 8.

  10- اکبرزاده، نسرین(1386). هوش هیجانی در دیدگاه سالوی. فصلنامه تازه‌های روان‌درمانی، شماره‌های 13 و 14، ص 108.

  11- امامی، فاطمه(1391). رابطه سبک رهبری و مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت روان کارکنان. طب انتظامی، 1(1):20-25.

  12- امرایی، مرتضی(1389). رابطه‌ی بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، دوره‌ی هشتم، شماره‌ی پنجم.

  13- امینی، زرار(1387). بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و سلامت روان و مقایسه آن در                  دانش آموزان ممتاز و عادی پسر دوره متوسطه شهرستان اشنویه. دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، شماره سی و پنجم و سی و ششم، صص: 122-107.

  14- بابالحوائجی، مینا(1389). رابطه هوش هیجانی با توانمندی‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهرستان تبریز. فصلنامه پژوهش در علوم رفتاری، 3(10)، 24-13.

  15- باقری، مرضیه (1386). بررسی تأثیر آلودگی صوتی بر سلامت روانی کارکنان صنایع مخابراتی شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه ارسنجان.

  16- بال افشان، بیتا(1391). تعیین ارتباط بین کیفیت مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان در کارکنان سازمان ورزش و جوانان اصفهان. مجله تازه‌های مدیریت، دوره چهارم، شماره 20، صص : 38-31.

  17- بخشی شورجستانی، لیلا(1386). رابطه بین هوش هیجانی و بهداشت روانی و عملکرد دانشگاهی دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. مجله تحقیق و دانش، 22(19)، 116-97.

  18- بشارت، محمدعلی(1384).بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی. مطالعات روانشناختی، 1(3-2):25-38.

  19- بشارت، محمدعلی(1388). بررسی تاثیر هوش عاطفی بر کیفیت روابط اجتماعی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا، 2(3)، 38-25.

  20- بهرامی، آمنه(1390). بررسی رابطه بین هوش هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور واحد سردشت.

  21- پاکزادیان، عبداله(1388). آسیب‌شناسی روانی. چاپ ششم، انتشارات رشد، تهران.

  22- تهرانی، طیبه(1391). بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشکده نیشابور. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، دوره بیستم، شماره3، صص: 18-12.

  23- جلالی، احمد(1387). هوش هیجانی. فصلنامه تعلیم‌ و تربیت، شماره 70، صص: 26-20.

  24- جمالی پاقلعه، سمیه (1389). فراتحلیل جامع رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روان. دوره 4، شماره2، صص:32-21.

  25- جمالی، سمیه(1389). نقش هوش هیجانی در سلامت روان. مجله روانشناسی، دوره 4، شماره 2، صفحه 21-32.

  26- حدادی، علی اکبر(1383). بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه تهران. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و هفتم، شماره1، ص97.

  27- حسین چاری، مریم(1389). بررسی تاثیر دانشگاه بر مهارت‌های ارتباطی بر اساس مقایسه دانش آموزان و دانشجویان. مجله دانش و رفتار، 15(3)، 33-21.

  28- حسینی، محمدعلی(1380). بررسی رضایت شغلی و سلامت روانی کارکنان بیمارستان. مجله اندیشه و رفتار، دوره هشتم، شماره چهارم، صص: 64-7.

  29- خائف الهی، احمدعلی؛ دوستار، محمد(1382). ابعاد هوش هیجانی. مجله مدیریت و توسعه، شماره 18.

  30- خاقانی زاده، مهدی(1390). بررسی وضعیت بهداشت روان پرستاران استخدام شده در بیمارستان تهران. اصول بهداشت روانی،4(1)، 42-33.

  31- خدارحیمی، سیامک (1374). مفهوم سلامت روان‌شناختی. تهران: انتشارات جاودان خرد، چاپ اول.

  32- خسرو جردی، رضا و خان‌زاده، احمد(1387). رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در اساتید دانشگاه سبزوار. مجله اسرار، 4(2)، 116-110.

  33- دادستان، پریرخ(1389). یک بیماری جدید. تهران: انتشارات رشد.

  34- درامامی، فاطمه(1391). رابطه سبک رهبری و مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت روان کارکنان. طب انتظامی، سال اول، شماره1، صص: 25-19. 

  35- دژگاهی، صغری(1388). هوش هیجانی. نشریه رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 7، سال 14، ص1.

  36- رئیسی، سمیرا(1388). همبستگی هوش هیجانی با مهارت‌های ارتباطی مدیران بیمارستان‌های آموزشی قزوین. مجله دانشگاه علوم پژشکی قزوین، 13(4)، 62-57.

  37- رابینز، پی استیفن(1998). رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی(1383). تهران: انتشارات نیل، چاپ دوم.

  38- رابینز، پی استیفن(2003). اصول مدیریت. تهران: موسسه تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم.

  39- راد، فاطمه(1391). رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سراب. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال نوزدهم، شماره 1. ص 92-79.

  40- ریاحی فارسانی، لیلا(1392). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های روانی نوجوانان ورزشکار. دوره 5، شماره4، صص: 40-25.

  41- زاهدی، محمدرضا؛ پالاهنگ، حسن و غفاری، مهین(1379). بررسی رضایت شغلی کارکنان بهداشتی استان چهار محال و بختیاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 2، شماره 1، صص: 33-27.

  42- ساسانی، مهدی(). سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات بهار، چاپ پنجم.

  43- سجادی، سید نصراله(1386). مدیریت سازمان‌های ورزشی. تهران: انتشارات سمت.

  44- سجادی، سیدنصرالله(1386). مدیریت سازمان‌های ورزشی. انتشارات سمت، چاپ دوم.

  45- سلطانی، رضا(1388). تعارض فردی در سازمان. ماهنامه تدبیر، صص: 20-14

  46- سیاروچی، ژوزف؛ فورگاس، ژوزف؛ مایر، جان(2001). هوش هیجانی در زندگی روزمره. ترجمه اصغر نوری امام زاده‌ای و حبیب الله نصیری(1383)، چاپ شهریار، انتشارات سپاهان.

  47- شعبانی، حسین(1389). بررسی میزان هوش هیجانی و ارتباط آن با کیفیت عملکرد ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تهران. فصلنامه اطلاعات، 7(1)، 70-59.

  48- شولتز، دوان(2002). روانشناسی‌کمال، ترجمه: گیتی خوشدل(1386)،‌ نشر نو.

  49- شیرازی، محمدعلی(1382). رضایت شغلی و سلامت روانی در کارکنان یک بیمارستان عمومی. فصلنامه   اندیشه و رفتار، دوره 8، شماره 4، بهار82، ص 73 تا64.   

  50- عباس زاده، عباس(1383). سلامت روان: درکی نو، امیدی نو. تهران: مؤسسه فرهنگی ابن‌سینای بزرگ.

  51- غفوریان، حسین(1390). استرسورها در مدیران. تدبیر، 86، 36-28.

  52- فداکار، مریم(1388). بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت‌های ارتباطی بر اساس مقایسه دانش آموزان و دانشجویان. مجله دانش و رفتار، دوره جدید، 15، 30-21.

  53- فروزش، محمدعلی(1389). نقش سازمان‌های ورزشی در شکل‌گیری مهارت‌های ارتباطی کارکنان. پژوهش‌های کاربردى در مدیریت ورزشی، شماره4، صص: 24-19.

  54- فرهمند، فریبا(1391). بررسی ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی با اضطراب رقابتی و سلامت روان در ورزشکاران زن و مرد رشته‌های گروهی و انفرادی استان فارس. مجله مدیریت ورزشی، شماره 21، صص: 28-24.

  55- کرامتی، الهام(1389). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان در کارکنان رسانه‌های ورزشی استان اصفهان. نشریه علمی- پژوهشی حرکت، 5(2)، 23-17.

  56- کشفی، ابوالقاسم(1392). تأثیر هوش هیجانی بر سلامت روان و کیفیت روابط اجتماعی. فصلنامه المپیک، سال بیست و یکم، شماره 1و2، صص:52-43.

  57- کوثری، سیما(1390). شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت روان. پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره 2، صص: 22-28.

  58- کیانی، احمد(1388). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران مرد و زن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

  59- گلمن، دانیل(1384). هوش هیجانی، توانایی‌های محبت کردن و محبت دیدن، ترجمه نسرین پارسا، تهران: انتشارات بهار، چاپ اول.

  60- گلمن، دانیل(1995). هوش هیجانی. ترجمه نسرین پارسا (1387)، تهران: انتشارات رشد، چاپ پنجم.

  61- گنجی، حمزه (1378)، بهداشت روانی. تهران: نشر ارسباران، چاپ دوم.

  62- مافی، لیلا(1392). ارتباط بین هوش هیجانی و مهارت ارتباطی پرستاران با بیمار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال هجدهم، شماره3، صص: 70-66.

  63- مرادی، ایلما(1387). بازدهی کارشناسان در سازمان‌های ورزشی. پژوهش در علوم ورزشی، شماره6، صص: 18-14.

  64- مقیمی، سید محمد(1388). سازمان و مدیریت، رویکردی پژوهشی. تهران:

  65- منصوری، بهزاد(1389). ترجمه و هنجار‌یابی تست سیبریا شرینگ در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی. مجموعه مقالات همایش تقویت نظام خانواده و آسیب‌شناسی، ص296.

  66- مها‌نیان، شیوا(1385). بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی. فصلنامه روانشناسی، سال دهم، شماره 3، ص 310.

  67- مهداد، علی (1384). روانشناسی صنعتی سازمانی. اصفهان: انتشارات جنگل، چاپ چهارم.

  68- نصرالله پور، خدیجه(1386). تأثیر هوش هیجانی و گفتگوی با خود بر راهبردهای مقابله با استرس بر دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

  69- نظری، رضا(1389). تفاوت مهارت‌های ارتباطی بین زنان و مردان ورزشکار. مجله ورزش‌های آسیایی و آموزش فیزیکی، 3(1)، 42-36.

  70- نوابی نژاد، علی(1376). رفتارهای نابهنجار در کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات اولیاء و مربیان.

  71- نوری، اصغر(1384). هوش عاطفی در زندگی روزمره. تهران: انتشارات رشد.

  72- نیک گفتار، مریم(1387). هوش هیجانی، سلامت عمومی و موفقیت دانشگاهی. مجله روانشناسی رشد، 5(19)، 198-187.

  73- ویسی، محمدکاظم(1390). بررسی تأثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان در کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال 6، شماره 22 و 23، صص: 78-70.

  74- یعقوبی، حمید(1390). رابطه سازه‌های ورزش، شادکامی و هوش هیجانی با سلامت روان‌شناختی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، سال ششم، شماره 23، صص: 28-20.

  75- یوسفی، فریده(1385). رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی در دانشجویان. روانشناسی تحولی(روانشناسان ایرانی)، 3(9):5-13.

  76- یوسفی، فریده(1390). بررسی پایایی و روایی مقیاس سنجش مهارت‌های اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران دبیرستانی در این مقیاس. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 36(4)، 158-147.

                         

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع انگلیسی

  77- Anderson, G. (2002). Trait emotional intelligence, depression and suicide. The Spanish of Journal Psychology, 10, 2, 349- 357.

  78- Antesin, M. (2005). Emotional intelligence. Imagination. Cognition and Personality, 9(2), 185-211.

  79- Armong, M.(2011). Relationship between communication skills and mental health. International Journal of Conflict Management, 5(2), 245–272.

  80- Astine, P. (2004). Emotional intelligence meets traditional standards for an, in telliyence. Intelligence, 27(4), 46-51.

  81- Bar- On, R. (1997). Emotional intelligence: The effect of gender. Journal of Research on Adolescence, (33)7, 22-32.

  82- Bar- On, R. (2005). The impact of emotional intelligence on subjective. J Well- Being Perspect Edu, 23(2): 45 -49.

  83- Bar- On, R. (2006). Bar- On model of emotional- social intelligence. Psicothema, 18, 13-25.  

  84- Bar-on R. Darker, D.A. (2000). The hand book of Emotional intelligence: theory development, Assessment and application at home, School and work Place. Sanfrancisco.

  85- Brooks, K. (2004). Skilled interpersonal communication. Social Development, 6(4), 56-68.

  86- Carson, K., Carson, P.F.K., Birken, B. (2000). Measuring emotional intelligence: development and validation of an in strumpet. The Journal of Behavioral and Applied Management Review, 12, 237- 268.

  87- Cartwright S, (). Managing workplace stress. Journal of Management, 4(3), 66-58.

  88- Carvez, Scheir& Winterab. (2006). The happy personality: Mediational role of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 42, 1633-1639.

  89- Ceyarouchi, S. Y. (2001). Direct and indirect effects of emotional intelligence on stress. North American Journal of Psychology, 8, 2, 253- 268.

  90- Ciarrochiy, JP., Deniss, D.,& Anderson, JD.(2008). Emotional intelligence in everyday life. Emotional, 1(3), 19- 27.

  91- Corsini, R. J. (2000).Current psychotherapies. Peacock publishers. Inc. ITASCA. Illinois.

  92- Dermof, H.(2013). The relation between emotional intelligence and physical health. Journal of Sports and Physical Education, 3 (1), 44-50.

  93- Dong, Q., & Howard, T. (2006). Emotional intelligence, trust and job satisfaction. Competition Forum, 4, Issue2, P 381.

  94- Dougass, J. C. (2004). Trait emotional intelligence and depression, suicide. The Spanish of Journal Psychology, 10, 2, 349-357.

  95- Edward, L. A. (2000). Relation of emotional intelligence to depression and anxiety. Journal of Vocational Behavior, 68(7), 88-96.

  96- Golman, D. (1994). To 3 r's, some add emotions. New York, Mar 10.

  97- Haggerty, K.(2012). Emotional intelligence, personality characteristics, cognitive ability with mental health. Canadian Journal of Sport Science, 1(2)126-133.

  98- Hamlin, L. (2005). Perceiving affective content in ambiguous insula stimuli: A component of emotional intelligence. Journal of Personality Assessment, 54(34), 52-58.

  99- Holowetzi, A. (2007).The relationship between creativity and organizational culture. Applied Information Management and the Graduate School of the University of Oregon, 3(5), 42- 50.

  100- Kapliani, D.(2012).The effect of emotional intelligence on mental health. International Journal of Sport Psychology, 3(4), 106–112.

  101- Keeyar, S. (2002). Perceiving affective content in ambigous nisual stimuli: A component of emotional intelligence. Journal of personality Assessment, 54(34), 28-36.

  102- Kurzen, C. (2010). Contemporary practical/ vocational nursing. Lippincott, 12, 262- 70.

  103- Langley, J. Z. (2000). Developing effective salespeople: Exploring the link between emotional intelligence and sales performance. International Journal of Organizational Analysis, 11, 211-221.

  104- Meyer, D. R., &  Sojka, J. Z. (2000). Developing effective salespeople: Exploring the link between emotional intelligence and sales performance. International Journal of Organizational Analysis,11, 211-221.

  105- Meyer, J. D& Salovy, P. (1990). Emotional intelligence. Baywood Publishing Co., Inc.

  106- Meyer, J. D& Salovy, P. (1997). Emotional intelligence. Baywood Publishing Co Inc.

  107- Okada, H., & Rolando, P. (2000). Relation between emotional intelligence with depression, anxiety, happiness and self- esteem. Journal of Applied Psychology, 10(4), 18- 26.

  108- Perlini, JD, Halverson, G. (2006). Emotional intelligence and the identification of emotion. Intelligence, 22(4), 14- 22.

  109- Saklofskeh, JD. (2007). Selecting a measure of Emotional Intelligence. Hard book of emotional intelligence, California, Bass Inc.

  110- Salaski, M., Gartwright, S. (2002). Health, performance and emotional intelligence: an explovatory study of retail managers. vol18, PP, 63-68

  111- Salovey, P. (2000). Perceived emotional intelligence, stress reactivity and Symptom Reports. Psychology and Health, 17(5), 98-106.

  112- Sarrni, D. (2000). Emotional intelligence in the prediction of placement success in the company business incentives. Toront, Canada: Multi –Health Systems.

  113- Spoitzberg, B. (2010). Methods of interpersonal skill assessment. Handbook of communication and social interaction skills, 4(2), 66-74.

  114- Vagner, L& Moors, K. (1999). Sources of stress emotional intelligence among college students. College Students Journal, 33 (2), 312-317


موضوع پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, نمونه پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, جستجوی پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, فایل Word پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, دانلود پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, فایل PDF پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, مقاله در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروژه در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروژه درباره پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه از طریق ویژگی­های فردی، هوش ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف این مطالعه تعیین رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با خشونت در محیط کار می‌باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از 150 نفر از پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان فارس که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه ترکیبی استفاده گردید (پرسشنامه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضرتعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه‌اجتماعی در جوانان 29-15 سال شهر تهران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه و نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام شد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، بخش سوم پرسشنامه جامع فعالیت جسمانی ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری بهداشت جامعه چکیده مقدمه: ورزش نکردن و روشهای مقابله با استرس غیر موثر در بین دانشجویان پرستاری شایع است که پیامدهای منفی در سلامتی را به دنبال دارد از آنجا که این دانشجویان در آینده به عنوان ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به مددجویان به عنوان الگوهای نقشی برای آنها می باشند اهمیت مطالعه را روی آنها بیشتر میکند. هدف:هدف ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر چکیده هدف از این پژوهش پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر بود. جامعه آماری این پژوهش را ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: در این تحقیق به اثرات استعدادیابی فوتبالیست ­های جوان نخبه بر مبنای اثرات ویژگی­های روان­شناختی و توانمندسازی در عملکرد فنی پرداخته شده و سؤال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که سهم و نقش ویژگی­های روان­شناختی (نیمرخ هوشی و شخصیتی) و توانمندسازی بر عملکرد ورزشی بازیکنان جوان نخبه فوتبال چگونه است؟ روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. به همین تعداد پرسشنامه در بین کارکنان اداره کل ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد چکیده: هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی وضعیت ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان لرستان می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان که جمعا برابر 41 نفر بوده است. نمونه آماری برابر با جامعه آماری به‌صورت تمام شمار در نظر گرفته شد که ...

ثبت سفارش