پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

word 518 KB 31640 187
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۸,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش : مدیریت ورزشی

  چکیده

  هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه  با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. به همین تعداد پرسشنامه در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس توزیع گردید؛ که بعد از تکمیل، تعداد 93 نفر از پاسخگویان پرسشنامه را برگشت دادند؛ لذا نمونه آماری 93 نفر می باشد. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی ازکیا، رضایت شغلی بری فیلد و روث، تعهد سازمانی می­یر و آلن استفاده شده است. در بخش تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند ­متغیره، آزمون تی­­­تست و آنالیز واریانس یک طرفه آنوا) با استفاده از نرم افزار SPSS16 استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد: رابطه معنادار بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی، جنسیت و رضایت شغلی، نوع استخدام و تعهد سازمانی،‌ سطح تحصیلات و رضایت شغلی وجود دارد. همچنین بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی، رضایت شغلی و وضعیت تاهل، تعهد سازمانی و وضعیت تاهل، تعهد سازمانی و جنسیت، سطح تحصیلات و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می­دهد که واریانس متغیر ملاک (رضایت شغلی) با توجه به متغیرهای پیش بین از طریقR2  حدود 28% درصد از واریانس رضایت شغلی را تبیین کرده­اند؛که با توجه به مقدار بتای مشاهده شده سرمایه اجتماعی بیشترین تاثیر را داشته؛ همچنین در رابطه با متغیر ملاک تعهد سازمانی رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای پیش­بین از طریق R2  حدود 14% درصد از واریانس تعهد سازمانی را تبیین کرده­اند.

  کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

  1-1- مقدمه

     سازمان و سازمان یافتگی جزء جدا نشدنی زندگی ماست، قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمان هایی مراقبت می­شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، در سازمان­های متعدد آموزش می بینیم و به موقع در یک سازمان مشغول کار می­شویم و همزمان با سازمان­های متعدد رابطه و سر و کار داریم و نهایتا در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک می­کنیم. بنابراین افراد بیشتر عمرشان را در سازمان­ها یا در رابطه با سازمان­ها سپری می­کنند و این موضوع نشان دهنده اهمیت جایگاه سازمان­ها در دنیای کنونی است (حسین زاده،1381 ).

     نیروهای انسانی به عنوان مهم­ترین و با ارزش­ترین سرمایه سازمان عوامل متفکر و توا­نمندی هستند که می­توانند با استفاده بهینه از سایر منابع، سازمانی پویا و قدرتمند ایجاد نمایند، بدیهی است کارمند با انگیزه می تواند به کمک قدرت اراده و تجربه­های با ارزشش همه چیز را به نفع خود، جامعه و محیط کاری تغییر دهد (رضایی،1392). در واقع سرمایه انسانی، حیاتی­ترین عنصر راهبردی و اساسی­ترین راه افزایش اثر بخشی و کارایی سازمان است و پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت. نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش­های سازمان، نه تنها عاملی برای برتری یک سازمان نسبت به سازمان­های دیگر است، بلکه مزیت رقابتی پایداری برای بسیاری از سازمان­ها تلقی می­شود (انصاری،1392). علاوه بر این نیروی انسانی هر جامعه، سرمایه جاودان و فعال تولید، آفرینش، فن آوری، رفاه مادی و نیل به اهداف معنوی و تعالی انسان است و دیگر عوامل سرمایه و تکنولوژی مولفه­های تبعی هستند. این نیروی انسانی است که سرمایه­ها را متراکم و تکنولوژی را خلق می­کند و جامعه را در مسیر توسعه و برخورداری قرار می­دهد ( رضایی،92).

     مفهوم سرمایه اجتماعی[1] به مثابه منابع و پاداش­هایی که افراد از طریق روابط اجتماعی بدست می­آورند مقبولیت گسترده­ای یافته است. سرمایه اجتماعی همانند دیگر سرمایه­ها مولد بوده و دارای مولفه­های فراوانی است که فقط در بطن گروه­ها و اجتماعات و بر اساس کنش متقابل افراد به دست می­آید. این سرمایه دارای ذخایری است که در صورت استفاده­های مکرر نه تنها تمام نمی­شود، بلکه افزایش  نیز می‌یابد. همچنین سرمایه اجتماعی دارای مالکیت فردی نیست،‌ بلکه مالکیتی جمعی دارد و متعلق به همه اعضای یک اجتماع است. اعتماد،‌ مشارکت، جمع گرایی،‌ همدلی، ‌همکاری وتحقق منافع فردی در قالب منافع مشترک گروهی از جمله مشخصه­های مهم این مفهوم محسوب می­شوند. از این رو بسیاری از فرایندهای زندگی اجتماعی افراد به نوعی با مفهوم سرمایه اجتماعی درگیر خواهند بود (همان). علت توجه به سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقشی است که سرمایه اجتماعی در تولید و افزایش سرمایه انسانی، اقتصادی و محیطی ایفا می­کند ( نادی، 1391).

     طی مطالعات انجام شده توسط ( ویلانووا و جوسا[2]، 2003) سرمایه اجتماعی را پدیده­ای مدیریتی تلقی کرده که دارای ویژگی های: اعتماد، ارزش­ها و رفتارهای مشترک، روابط، همکاری، فهم و درک، تعهد متقابل و شبکه­های متقابل است. به زعم آنان، نمی­توان تصور کرد که سازمانی بدون وجود بعضی از ویژگی‌های سرمایه اجتماعی بتواند وظیفه خود را انجام دهد. از نظر آنان سرمایه اجتماعی عمل مبتنی بر همکاری را تسهیل کرده، ارزش دارایی­های ناملموس را افزایش می­دهد (همان).  

     رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی هر فرد است و موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت در فرد می­شود. رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی گوناگون ارتباط دارد. رضایت شغلی شرط اساسی حضور و همکاری فرد با سازمان است، و این به دلیل نقش مهم رضایت شغلی در افزایش بهره­ وری، تعهد به سازمان، تضمین سلامت فیزیکی و روانی، تسریع در یادگیری مهارت­های جدید شغلی و افزایش روحیه فرد است (بازوند، 1392). از نگاه دیگر رضایت شغلی[3] عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می­شود. دلایلی وجود دارد که باید به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت داده شود، از جمله: رضایت شغلی کارکنان در هر سازمانی موجب افزایش توانایی و کارایی کارمندان و در کل موجب بالا رفتن بازدهی می­شود (حقیقتیان،1390).

     میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی[4]، از عوامل پنهان ولی تاثیر­گذار در رفتار شغلی کارکنان است. توجه به تعهد نیرونی انسانی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد. شناخت و نگهداری از منابع انسانی صرفا نگهداشتن افراد در سازمان نیست، بلکه جوش دادن آنها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است؛ چه بسا افرادی که سالها در سازمان می­مانند ولی ماندن آنها اجبار است و در این صورت نه تنها باری از دوش سازمان بر نمی­دارند، بلکه اگر فرصت پیدا کنند بار سنگینی بر دوش سازمان می­گذارند. از جمله معضلات ریشه­ای و اساسی جامعه ما در جهت توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، ضعف تعهد سازمانی و رضایت شغلی در میان بخش شاغلان کشور است (انصاری،92).

     علتی که تعهد سازمانی بسیار مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته این است، که تعهد سازمانی از جمله سازه­هایی است که بر رفتار کارکنان در سازمان اثر گذاشته، و بر بسیاری از متغیرهای سازمانی از جمله قصد جابجایی کارکنان، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، میزان غیبت آنها و هم چنین تعرض و استرس شغلی افراد تاثیر می­گذارد و ماندن یا رفتن کارکنان را مشخص می­سازد (همان). که خود نشان دهنده دلیل و اهمیت مطالعه این متغیر در این تحقیق می­باشد، تعهد و پایداری می­تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد؛ کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می­مانند و بیشتر کار می­کنند، بنابراین مدیران باید با روش­های مختلف، تعهد و پایبندی کارکنان را بیشتر کنند.

   

  1-2- بیان مسئله

     سرمایه اجتماعی، مجموعه­ای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که به صورت ذاتی و نهفته در روابط اجتماعی گروه­های نخستین، ثانوی و در سازمان اجتماعی جامعه(نهادهای رسمی و غیررسمی) وجود دارد. برخی از ذخایر ارزشمند که گاه از آن به عنوان ارزش­های اجتماعی نیز یاد می­شود، عبارتنداز: صداقت، حسن تفاهم، سلامتی نفس، همدردی، دوستی، دلسوزی، همبستگی، فداکاری و غیره. سرمایه اجتماعی از طریق این منابع، کنش­های کنشگران را در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان جامعه، آسان، سریع، کم هزینه و مطمئن می­سازد و بدین وسیله آنان رادر رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک می­کند (ازکیا و غفاری، 1383 ).

   

  Abstract

  The aim of this study was to investigate the relationship between social capital and job satisfaction and organizational commitment Department of Sports and Youth province skins. The population study included 138 sets;

  That due to limitation of sample size was performed using the entire census. The same number of staff, General Directorate of Youth and Sport in the province questionnaires were distributed; After completion, the 93 respondents returned the questionnaire; The sample is 93. The data collected from the questionnaires Azkia social capital, satisfaction, box and Ruth Berry, organizational commitment, Alan and Meyer  used. In analyzing the data, the methods of descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation, multiple regression ¬Mtghyrh, Ty-Tst test and ANOVA) using SPSS16 software was used. The results showed that: Significant relationship between social capital and job satisfaction, gender and job satisfaction, organizational commitment and job type, education level and job satisfaction there. Also the relationship between social capital and organizational commitment, job satisfaction, marital status, and marital status, organizational commitment, organizational commitment and gender, there was no significant relationship between level of education and commitment. Results of multivariate regression analysis showed that the variance of the criterion variables (job satisfaction) given by R2 predictive variables explain about 28% of the variance in job satisfaction in a place; Been observed that considering the amount of beta social capital have the greatest effec ؛The criterion variable in relation to organizational commitment multivariate regression showed that the variables between the R2 of about 14% percent of the variance in organizational commitment explain a place.

  Keywords: social capital, job satisfaction, organizational commitment

 • فهرست:

  چکیده .............................................................................................................................................................................. 1

  فصل اول : کلیات تحقیق

   .1-1 مقدمه .......................................................................................................................................................................4

  .2-1 بیان مسئله............................................................................................................................................................. 7

   .3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................. 10

   .4-1اهداف تحقیق........................................................................................................................................................ 12

    .1-4-1 هدف کلی................................................................................................................................................. 12

  .2-4-1  اهداف ویژه ...............................................................................................................................................12

  .5-1فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................12                                                                                          

  .6-1 تعریف نظری متغیرها.......................................................................................................................................... 13

       .1-6-1 سرمایه اجتماعی..................................................................................................................................... 13

   .2-6-1رضایت شغلی...........................................................................................................................................13

            .3-6-1تعهد سازمانی......................................................................................................................................... 13

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1. سرمایه اجتماعی...................................................................................................................................................15

  2-2. کارکرد سرمایه اجتماعی..................................................................................................................................... 17

  2-3. فضای مفهومی سرمایه اجتماعی و نظریه پردازان این حوزه........................................................................18

   2-4. مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران........................................................................................ 19

  2-5.  ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی........................................................................................................ 26

   2-6.  عناصر و مولفه های سرمایه اجتماعی........................................................................................................... 28

  2-7.  چارچوب نظری.....................................................................................................................................................29

   2-8.  اندازه گیری سرمایه اجتماعی......................................................................................................................... 32

  2-9. رضایت شغلی........................................................................................................................................................ 32

  2-10. تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی.................................................................................................... 33

  2-11. تعریف رضایت شغلی........................................................................................................................................ 34

  2-12.  مفاهیم و تعاریف رضایت شغلی.................................................................................................................... 38

  2-13. مبانی نظری رضایت شغلی.............................................................................................................................. 47

  2-14. نظریه های رضایت شغلی................................................................................................................................ 49

  2-15. عوامل تعیین کننده رضایت شغلی................................................................................................................ 51

  2-16. عوامل موثر بر رضایت شغلی........................................................................................................................... 53

  2-17. پیامد های رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.......................................................................................... 53

   2-18. سنجش رضایت شغلی.................................................................................................................................... 54

  2-19. تعهد سازمانی..................................................................................................................................................... 55

  2-20. مفهوم و تعریف تعهد سازمانی........................................................................................................................ 58

  2-21. مفهوم سازی تعهد سازمانی............................................................................................................................. 62

  2-22. الگوی مفهومی پژوهش.................................................................................................................................... 64

  2-23.  مدل های نظری تعهد سازمانی..................................................................................................................... 66

  2-24.  نظریه تعهد سازمانی می یر و آلن................................................................................................................ 68

  2-25.  پیشینه تحقیق.................................................................................................................................................. 73

  2-25-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور...................................................................................................73

   2-25-2.  تحقیقات انجام شده در خارج کشور............................................................................................... 80

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1. مقدمه .................................................................................................................................................................... 85

  3-2. روش تحقیق......................................................................................................................................................... 85

  3-3. جامعه آماری......................................................................................................................................................... 86

  3-4. حجم نمونه............................................................................................................................................................ 86

  3-5. روش نمونه گیری................................................................................................................................................. 87

  3 -6. ابزار اندازه­گیری................................................................................................................................................... 87

    3-6 -1.  پرسشنامه سرمایه اجتماعی.................................................................................................................. 89

    3-6-2.  پرسشنامه رضایت شغلی...........................................................................................................................91

         3 -6-2-1. روایی پرسشنامه رضایت شغلی................................................................................................... 91

  3-7-3 . پرسشنامه تعهد سازمانی........................................................................................................................... 92

         3-7-3-1. روایی پرسشنامه تعهد سازمانی .................................................................................................. 93

  3-8- . روش تجزیه و تحلیل داده­ها.......................................................................................................................... 94

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

  4-1. مقدمه................................................................................................................................................................. 97

  4-2. توصیف نمونه و پردازش اطلاعات تحقیق...................................................................................................... 97

     4-2-1. جنسیت ........................................................................................................................................................... 98

  4-2-2. تاهل.................................................................................................................................................................. 99

     4-2-3. میزان تحصیلات........................................................................................................................................... 100

  4-2-4. نوع استخدام................................................................................................................................................. 101

  4-2-5. ارزیابی متغیرهای تحقیق در بین کارکنان............................................................................................ 102

    4-2-5-1. سرمایه اجتماعی.................................................................................................................................. 102

    4-2-5-2.  رضایت شغلی...................................................................................................................................... 104

        4-2-5-3  تعهد سازمانی.......................................................................................................................................106

  4-6. تجزیه و تحلیل داده­ها..................................................................................................................................... 111

  4-7. آزمون کالموگروف اسمیرنف........................................................................................................................... 112

  4-8.  نتایج مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................ 113

  4-9. یافته­ها و تحلیل­های رگرسیون چند متغیره تحقیق................................................................................. 126

  4-10. جمع بندی...................................................................................................................................................... 131

  فصل  پنجم:  بحث و  نتیجه­گیری

  5-1. مقدمه.................................................................................................................................................................. 133

  5-2. خلاصه تحقیق.................................................................................................................................................. 133

   5 -3. بحث و نتیجه گیری..................................................................................................................................... 136

   5-4. جمع بندی....................................................................................................................................................... 145

  5-5. محدودیت های قلمرو پژوهش...................................................................................................................... 146

     5 -5-1. قلمرو تحقیق......................................................................................................................................... 146

     5-5-2. محدودیت­های غیر قابل کنترل........................................................................................................... 146

  5-6. پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................................... 147

     5-6-1. پیشنهادات برگرفته از تحقیق.............................................................................................................. 147

     5-6-2. پیشنهادات برای تحقیقات آینده......................................................................................................... 148

  منابع

  منابع فارسی ............................................................................................................................................................... 152    

  منابع انگلیسی.............................................................................................................................................................. 161

  پیوست ها

  پرسشنامه تعهد سازمانی مییر و آلن....................................................................................................................... 166

  پرسشنامه سرمایه اجتماعی...................................................................................................................................... 168

  پرسشنامه رضایت شغلی.......................................................................................................................................... 169

  چکیده انگلیسی.......................................................................................................................................................... 171

   

   چکیده .............................................................................................................................................................................. 1

  فصل اول : کلیات تحقیق

   .1-1 مقدمه .......................................................................................................................................................................4

  .2-1 بیان مسئله............................................................................................................................................................. 7

   .3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................. 10

   .4-1اهداف تحقیق........................................................................................................................................................ 12

    .1-4-1 هدف کلی................................................................................................................................................. 12

  .2-4-1  اهداف ویژه ...............................................................................................................................................12

  .5-1فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................12                                                                                          

  .6-1 تعریف نظری متغیرها.......................................................................................................................................... 13

       .1-6-1 سرمایه اجتماعی..................................................................................................................................... 13

   .2-6-1رضایت شغلی...........................................................................................................................................13

            .3-6-1تعهد سازمانی......................................................................................................................................... 13

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1. سرمایه اجتماعی...................................................................................................................................................15

  2-2. کارکرد سرمایه اجتماعی..................................................................................................................................... 17

  2-3. فضای مفهومی سرمایه اجتماعی و نظریه پردازان این حوزه........................................................................18

   2-4. مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران........................................................................................ 19

  2-5.  ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی........................................................................................................ 26

   2-6.  عناصر و مولفه های سرمایه اجتماعی........................................................................................................... 28

  2-7.  چارچوب نظری.....................................................................................................................................................29

   2-8.  اندازه گیری سرمایه اجتماعی......................................................................................................................... 32

  2-9. رضایت شغلی........................................................................................................................................................ 32

  2-10. تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی.................................................................................................... 33

  2-11. تعریف رضایت شغلی........................................................................................................................................ 34

  2-12.  مفاهیم و تعاریف رضایت شغلی.................................................................................................................... 38

  2-13. مبانی نظری رضایت شغلی.............................................................................................................................. 47

  2-14. نظریه های رضایت شغلی................................................................................................................................ 49

  2-15. عوامل تعیین کننده رضایت شغلی................................................................................................................ 51

  2-16. عوامل موثر بر رضایت شغلی........................................................................................................................... 53

  2-17. پیامد های رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.......................................................................................... 53

   2-18. سنجش رضایت شغلی.................................................................................................................................... 54

  2-19. تعهد سازمانی..................................................................................................................................................... 55

  2-20. مفهوم و تعریف تعهد سازمانی........................................................................................................................ 58

  2-21. مفهوم سازی تعهد سازمانی............................................................................................................................. 62

  2-22. الگوی مفهومی پژوهش.................................................................................................................................... 64

  2-23.  مدل های نظری تعهد سازمانی..................................................................................................................... 66

  2-24.  نظریه تعهد سازمانی می یر و آلن................................................................................................................ 68

  2-25.  پیشینه تحقیق.................................................................................................................................................. 73

  2-25-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور...................................................................................................73

   2-25-2.  تحقیقات انجام شده در خارج کشور............................................................................................... 80

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1. مقدمه .................................................................................................................................................................... 85

  3-2. روش تحقیق......................................................................................................................................................... 85

  3-3. جامعه آماری......................................................................................................................................................... 86

  3-4. حجم نمونه............................................................................................................................................................ 86

  3-5. روش نمونه گیری................................................................................................................................................. 87

  3 -6. ابزار اندازه­گیری................................................................................................................................................... 87

    3-6 -1.  پرسشنامه سرمایه اجتماعی.................................................................................................................. 89

    3-6-2.  پرسشنامه رضایت شغلی...........................................................................................................................91

         3 -6-2-1. روایی پرسشنامه رضایت شغلی................................................................................................... 91

  3-7-3 . پرسشنامه تعهد سازمانی........................................................................................................................... 92

         3-7-3-1. روایی پرسشنامه تعهد سازمانی .................................................................................................. 93

  3-8- . روش تجزیه و تحلیل داده­ها.......................................................................................................................... 94

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

  4-1. مقدمه................................................................................................................................................................. 97

  4-2. توصیف نمونه و پردازش اطلاعات تحقیق...................................................................................................... 97

     4-2-1. جنسیت ........................................................................................................................................................... 98

  4-2-2. تاهل.................................................................................................................................................................. 99

     4-2-3. میزان تحصیلات........................................................................................................................................... 100

  4-2-4. نوع استخدام................................................................................................................................................. 101

  4-2-5. ارزیابی متغیرهای تحقیق در بین کارکنان............................................................................................ 102

    4-2-5-1. سرمایه اجتماعی.................................................................................................................................. 102

    4-2-5-2.  رضایت شغلی...................................................................................................................................... 104

        4-2-5-3  تعهد سازمانی.......................................................................................................................................106

  4-6. تجزیه و تحلیل داده­ها..................................................................................................................................... 111

  4-7. آزمون کالموگروف اسمیرنف........................................................................................................................... 112

  4-8.  نتایج مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................ 113

  4-9. یافته­ها و تحلیل­های رگرسیون چند متغیره تحقیق................................................................................. 126

  4-10. جمع بندی...................................................................................................................................................... 131

  فصل  پنجم:  بحث و  نتیجه­گیری

  5-1. مقدمه.................................................................................................................................................................. 133

  5-2. خلاصه تحقیق.................................................................................................................................................. 133

   5 -3. بحث و نتیجه گیری..................................................................................................................................... 136

   5-4. جمع بندی....................................................................................................................................................... 145

  5-5. محدودیت های قلمرو پژوهش...................................................................................................................... 146

     5 -5-1. قلمرو تحقیق......................................................................................................................................... 146

     5-5-2. محدودیت­های غیر قابل کنترل........................................................................................................... 146

  5-6. پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................................... 147

     5-6-1. پیشنهادات برگرفته از تحقیق.............................................................................................................. 147

     5-6-2. پیشنهادات برای تحقیقات آینده......................................................................................................... 148

  منابع

  منابع فارسی ............................................................................................................................................................... 152    

  منابع انگلیسی.............................................................................................................................................................. 161

  پیوست ها

  پرسشنامه تعهد سازمانی مییر و آلن....................................................................................................................... 166

  پرسشنامه سرمایه اجتماعی...................................................................................................................................... 168

  پرسشنامه رضایت شغلی.......................................................................................................................................... 169

  چکیده انگلیسی.......................................................................................................................................................... 171

   

   چکیده .............................................................................................................................................................................. 1

  فصل اول : کلیات تحقیق

   .1-1 مقدمه .......................................................................................................................................................................4

  .2-1 بیان مسئله............................................................................................................................................................. 7

   .3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................. 10

   .4-1اهداف تحقیق........................................................................................................................................................ 12

    .1-4-1 هدف کلی................................................................................................................................................. 12

  .2-4-1  اهداف ویژه ...............................................................................................................................................12

  .5-1فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................12                                                                                          

  .6-1 تعریف نظری متغیرها.......................................................................................................................................... 13

       .1-6-1 سرمایه اجتماعی..................................................................................................................................... 13

   .2-6-1رضایت شغلی...........................................................................................................................................13

            .3-6-1تعهد سازمانی......................................................................................................................................... 13

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1. سرمایه اجتماعی...................................................................................................................................................15

  2-2. کارکرد سرمایه اجتماعی..................................................................................................................................... 17

  2-3. فضای مفهومی سرمایه اجتماعی و نظریه پردازان این حوزه........................................................................18

   2-4. مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران........................................................................................ 19

  2-5.  ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی........................................................................................................ 26

   2-6.  عناصر و مولفه های سرمایه اجتماعی........................................................................................................... 28

  2-7.  چارچوب نظری.....................................................................................................................................................29

   2-8.  اندازه گیری سرمایه اجتماعی......................................................................................................................... 32

  2-9. رضایت شغلی........................................................................................................................................................ 32

  2-10. تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی.................................................................................................... 33

  2-11. تعریف رضایت شغلی........................................................................................................................................ 34

  2-12.  مفاهیم و تعاریف رضایت شغلی.................................................................................................................... 38

  2-13. مبانی نظری رضایت شغلی.............................................................................................................................. 47

  2-14. نظریه های رضایت شغلی................................................................................................................................ 49

  2-15. عوامل تعیین کننده رضایت شغلی................................................................................................................ 51

  2-16. عوامل موثر بر رضایت شغلی........................................................................................................................... 53

  2-17. پیامد های رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.......................................................................................... 53

   2-18. سنجش رضایت شغلی.................................................................................................................................... 54

  2-19. تعهد سازمانی..................................................................................................................................................... 55

  2-20. مفهوم و تعریف تعهد سازمانی........................................................................................................................ 58

  2-21. مفهوم سازی تعهد سازمانی............................................................................................................................. 62

  2-22. الگوی مفهومی پژوهش.................................................................................................................................... 64

  2-23.  مدل های نظری تعهد سازمانی..................................................................................................................... 66

  2-24.  نظریه تعهد سازمانی می یر و آلن................................................................................................................ 68

  2-25.  پیشینه تحقیق.................................................................................................................................................. 73

  2-25-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور...................................................................................................73

   2-25-2.  تحقیقات انجام شده در خارج کشور............................................................................................... 80

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1. مقدمه .................................................................................................................................................................... 85

  3-2. روش تحقیق......................................................................................................................................................... 85

  3-3. جامعه آماری......................................................................................................................................................... 86

  3-4. حجم نمونه............................................................................................................................................................ 86

  3-5. روش نمونه گیری................................................................................................................................................. 87

  3 -6. ابزار اندازه­گیری................................................................................................................................................... 87

    3-6 -1.  پرسشنامه سرمایه اجتماعی.................................................................................................................. 89

    3-6-2.  پرسشنامه رضایت شغلی...........................................................................................................................91

         3 -6-2-1. روایی پرسشنامه رضایت شغلی................................................................................................... 91

  3-7-3 . پرسشنامه تعهد سازمانی........................................................................................................................... 92

         3-7-3-1. روایی پرسشنامه تعهد سازمانی .................................................................................................. 93

  3-8- . روش تجزیه و تحلیل داده­ها.......................................................................................................................... 94

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

  4-1. مقدمه................................................................................................................................................................. 97

  4-2. توصیف نمونه و پردازش اطلاعات تحقیق...................................................................................................... 97

     4-2-1. جنسیت ........................................................................................................................................................... 98

  4-2-2. تاهل.................................................................................................................................................................. 99

     4-2-3. میزان تحصیلات........................................................................................................................................... 100

  4-2-4. نوع استخدام................................................................................................................................................. 101

  4-2-5. ارزیابی متغیرهای تحقیق در بین کارکنان............................................................................................ 102

    4-2-5-1. سرمایه اجتماعی.................................................................................................................................. 102

    4-2-5-2.  رضایت شغلی...................................................................................................................................... 104

        4-2-5-3  تعهد سازمانی.......................................................................................................................................106

  4-6. تجزیه و تحلیل داده­ها..................................................................................................................................... 111

  4-7. آزمون کالموگروف اسمیرنف........................................................................................................................... 112

  4-8.  نتایج مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق................................................................................................ 113

  4-9. یافته­ها و تحلیل­های رگرسیون چند متغیره تحقیق................................................................................. 126

  4-10. جمع بندی...................................................................................................................................................... 131

  فصل  پنجم:  بحث و  نتیجه­گیری

  5-1. مقدمه.................................................................................................................................................................. 133

  5-2. خلاصه تحقیق.................................................................................................................................................. 133

   5 -3. بحث و نتیجه گیری..................................................................................................................................... 136

   5-4. جمع بندی....................................................................................................................................................... 145

  5-5. محدودیت های قلمرو پژوهش...................................................................................................................... 146

     5 -5-1. قلمرو تحقیق......................................................................................................................................... 146

     5-5-2. محدودیت­های غیر قابل کنترل........................................................................................................... 146

  5-6. پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................................... 147

     5-6-1. پیشنهادات برگرفته از تحقیق.............................................................................................................. 147

     5-6-2. پیشنهادات برای تحقیقات آینده......................................................................................................... 148

  منابع

  منابع فارسی ............................................................................................................................................................... 152    

  منابع انگلیسی.............................................................................................................................................................. 161

  پیوست ها

  پرسشنامه تعهد سازمانی مییر و آلن....................................................................................................................... 166

  پرسشنامه سرمایه اجتماعی...................................................................................................................................... 168

  پرسشنامه رضایت شغلی.......................................................................................................................................... 169

  چکیده انگلیسی.......................................................................................................................................................... 171

   

   

  منبع:

   

  احمدی، حبیب(1384). روان­شناسی اجتماعی. چاپ اول، شیراز: انتشارات مرکز نشر دانشگاه شیراز.

  اختر محققی‌ مهدی(1385). سرمایه اجتماعی. نشر مؤلف،‌ تهران.

  ازکیا، مصطفی؛ توکلی،محمود(1385). فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان­های آموزشی. نامه علوم اجتماعی، شماره 27، بهار 1385.

  ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا(1392). توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران. نشر نی، چاپ چهارم، 1392.

  اسماعیلی، کوروش(1380). تعهد سازمانی. مجله تدبیر. شماره 112.

  افراسیابی، حسین(1392). مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال 24، شماره 1 (پیاپی 49)، بهار1392

  انصاری، محمد­اسماعیل؛ شاکر، محمد(1392).اخلاق کار اسلامی وتعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره6، شماره ی 2، خرداد 1392.

  اینگلهارت، رونالد(1382). تحول فرهنگی درجوامع پیشرفته. ترجمه مریم وتر. تهران: کویر، چاپ دوم، 1382.

  بازوند،‌ کیومرث؛ کاشف، میرمحمد؛ اسماعیلی، محمد­رضا(1392 ). رابطه هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان لرستان. فصلنامه مدیریت ورزشی. دوره 5- شماره 4.

  ببی، ارل(1381). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. جلد اول، ترجمه رضا فاضل،تهران:انتشارات سمت.

  بهارلو، علی عسکر(1388). نقش سرمایه اجتماعی در بهبود تعهد سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. فصلنامه مدیریت ومنابع انسانی درصنعت نفت، سال سوم، شماره 8.

  بیکر، واین(1381). مدیریت و سرمایه اجتماعی. ترجمه سید مهدی الوانی و محمد رضا ربیعی. تهران سازمان مدیریت صنعتی

  پاتنام، رابرت(1380).دموکراسی و سنت های مدنی. مترجم محمدتقی دلفروز، تهران،دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور،1377.

  پارسامهر، مهربان(1392). بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان نوجوانان. فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 17، تابستان1392.

  پارسامهر، مهربان؛ ترکان، رحمت اله(1391 ). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیت های ورزشی (مطالعه موردی: پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر یزد. فصلنامه پژوهش پرستاری دوره7 شماره26 پاییز1391

  پور جبلی، ربابه(1380). بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی نوجوانان(مطالعه موردی شهر ارومیه). پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، ایران.

  پورسلطانی زرندی، حسین؛ فرجی، رسول(1389). تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی ایران بر تعهد سازمانی آنها. مدیریت ورزشی، پاییز 1389. شماره6 .

  جهانی، فرزانه؛ فرازی، علی اصغر؛ رفیعی، محمد؛ جدیدی، رحمت اله؛ عنبری، زهره(1389). رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستان های شهر اراک. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال سیزدهم، شماره 1، بهار1389.

  چلبی،‌ مسعود(1375). نظم اجتماعی.‌ تهران، نشر نی

  حریری، نجلا( 1382). تاثیر جنسیت و دیگر ویژگی های جمعیت­شناختی در رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. شماره 56. زمستان .1382

  حسن دوست فرخانی،‌ هادی؛ یزدان پناه، لیلا(1392). بررسی نگرش به فساد اداری و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی. فصلنامه راهبرد توسعه. شماره 34، تابستان92

  حسین زاده، داوود؛ صائمیان، آذر(1381). خشنودی شغلی، توجه به کارکنان و کیفیت زندگی کاری. مجله مدیریت. شماره 63-64

  حقیقتیان، منصور(1390).بررسی سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره تعاون استان کرمانشاه. فصلنامه جامعه شناسیکاربردی، سال 22،شماره 4.

  خورشید، صدیقه(1391). بررسیتاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری، ارتباطی و شناختی بر تعهد سازمانی کارکنان و ابعاد آن. نشریه مدیریت فرایندتوسعه ومدیریت،دوره 25، شماره79 ،بهار 1391.

  دواس، دی. ای(1386). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر مرکز

  دوستی،‌مرتضی؛‌ خطیبی،‌امین؛ ‌خلیلی،‌ علی اصغر(1392). بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان مازندران،‌ پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال سوم. شماره 5-بهار و تابستان1392.

  دیویس،کیت و نیواستروم(1377). رفتار انسانی در کار ( رفتار سازمانی). ترجمه طوسی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی

  رابینز، استیفن پی(1385). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، جلد اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  رضایی، سوده؛ گل پرور، ‌مجید(1392). تاثیر بازنگری در فرایند انتخابات مجلس اسلامی بر ارتقای سرمایه اجتماعی. فصلنامه مجلس و راهبرد. سال20، شماره 75.

  رنانی، محسن(1386). کاهش سرمایه اجتماعی و ناکامی های سیاست های اقتصادی در ایران. مجله آیین،‌ شماره ششم، ‌اسفندماه.

  زکی،‌ محمد علی(1389). تعهد سازمانی معلمان و بررسی عوامل موثر بر آن. مجله علوم انسانی. سال هفدهم. شماره 77.

  ساروخانی، باقر(1386). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: روشهای کمی، فنون و ابزار پیشرفته پژوهش. جلد سوم، تهران: نشر دیدار.

  ساعت­چیان، وحید؛ قنبرپور­نصرتی،‌ امیر؛ رسولی،‌ سید مهدی؛‌ پور­سلطانی،‌ حسین(1390). ارتباط بین رضایت شغلی،‌ تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون­های منتخب. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال نهم. شماره 4. پاییز و زمستان1390

  سالارزاده، نادر؛ حسن زاده، داوود(1385)،بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 33.

  سرمد، غلام علی(1378). سازمان های آموزشی. چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.

  شارع پور، محمود(1380 ). فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن. نامه انجمن جامعه شناسی ایران، شماره3

  شارع پور، محمود(1389). ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و پیامدهای حاصل از فرسایش آن. مجموعه مقالات بررسی مسائل اجتماعی ایران. انتشارت تهران. دانشگاه پیام نور. 1389

  شاه اویسی پور، راحله(1392 ). مطالعه میزان تعهد سازمانی کارکنان و ارتباط آن با تمایل به ماندگاری آنان در اداره کل بیمه سلامت استان البرز. فصلنامه بیمه سلامت. سال شانزدهم –شماره 51

  شعبانی­بهار، غلامرضا؛ فراهانی، ابوالفضل؛ جعفری، عبدالله(1390). تعیین رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان. پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره 8، زمستان 1390.

  شفیع­آبادی، عبداله؛ خلج­اسدی، شدیده(1389). بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه. فصلنامه تازه­های روانشناسی صنعتی سازمانی. سال نخست.

  شفیعا، سعید(1392 ). تحلیل اثر سرمایه اجتماعی فعالان اقتصادی در پایداری جامعه غیر رسمی، مطالعه موردی: محله شمیران نو. فصلنامه پ‍وهشهای اقتصادی رشد و توسعه پایدار. سال سیزدهم، شماره چهارم.

  شفیعی، مهرداد(1392 ). تعهد سازمانی در شرکت های نوپای دانش بنیان، عامل انسجام تیم و بقای کسب و کار در محیط رقابتی. فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشذ. سال نهم، شماره 34

  صافی، محمد­هادی؛ فلاحی­خشکناب، مسعود؛ راسل، مهدی؛ رهگذر، مهدی(1389). عوامل فردی، محیطی و شغلی موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. دوره هفتم، شماره اول.

  صالحی، مسلم؛ قلتاش، عباس(1392).رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی.فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. سال هفتم ، شماره یک، بهار 1392

  طالبان، محمد­رضا(1377). تاملی بر مطالعات و تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی در ایران و جهان. نامه پژوهش فرهنگی، سال هفتم. دوره جدید، شماره4

  طالقانی، محمود(1380). روش تحقیق نظری. انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.

  عباس­زادگان(1379). مدیریت برسازمان­های نا­آرام. چاپ اول، انتشارات کویر،تهران.

  عریضی، حمیدرضا؛ براتی، هاجر(1392). اعتماد به سرپرست میانجی بین تعهد سازمانی و تعهد به تغییر. فصلنامه مطالعات مدیریت. سال بیست و سوم. شماره 72

  عزیزی،سعید(1390). بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مطالعه موردی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استانقم. فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 59، پاییز 1390.

  علاقه بند، علی(1378). مدیریت عمومی. چاپ چهارم، تهران، نشر روان.

  علوی، محمد(1380). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه. فصلنامه مدیریت شماره 16.

  فتاحی، مرضیه؛ آرتنگ، مهرزاد (1391) بررسی رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای جمعیت­شناختی در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت­های پزشکی استان اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات، سال چهارم . شماره 4.

  فرانکفورد، چاوا؛ ناچمیاس، دیوید(1381).روش تحقیق در علوم اجتماعی.ترجمه فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، انتشارات صدا و سیما، تهران.

  فرهمند، فریبا؛ شریفیان، رکسانا (1384). میزان رضایت شغلی کارکنان واحد پذیرش بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شیراز. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 4. پاییز و زمستان 1384

  فوکویاما، فرانسیس(1384 ). سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی. مجموعه مقالات سرمایه اجتماعی، تهران، انتشارات شیرازه

  فیلد، جان(1386). سرمایه اجتماعی. ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: انتشارات کویر،1386

  قاسمی، وحید(1384). ضریب آلفای کرونباخ و ویژگیهای آن با تأکید بر کاربرد در پژوهش­های اجتماعی. مجله پژوهشی علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، جلد نوزدهم، شماره 2.

  قلی­زاده، محمدرضا؛ فانی، علی­اصغر؛ احمدوند، علی­محمد(1389). بررسی تاثیر سبک­های رهبری بر رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس. سال هفتم، شماره 28، فروردین و اردیبهشت 1389.

  قمری، محمد)1390).مقایسه رابطه رضایت شغلی وتعهد سازمانی دربین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال 5، شماره 3، پاییز 1390.

  قنبری، سیروس؛ خوشخویی، منصور؛ هندی، سید­محسن؛ نامداری­پژمان، مهدی(1392). رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان همدان. فصلنامه علمی ­پژوهشی امداد و نجات، سال پنجم، شماره 1.

  قنبری، سیروس؛ حجاری، نفیسه(1391). بررسی اثر تعاملی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی. مجله پژوهش علوم انسانی، سال دوازدهم، شماره 29، بهار و تابستان1391

  کوزه­چیان، هاشم؛ زارعی،جواد(1382 ) بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران، معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه­های استان خراسان. فصلنامه المپیک، سال یازدهم، شماره 1و2

  کرلینجر، پدهازر(1386 ). رگرسیون چند متغیری در پ‍‍ژوهش رفتاری. ترجمه حسن سرایی، چاپ دوم. انتشارات مرکز دانشگاهی

  کشاورز، لقمان؛ سرخوش،‌ سمیرا(1392). ارتباط خودد کارآمدی شغلی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان با رضایت مشتریان اداره کل ورزش و جوان استان کرمان. فصلنامه پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی بهار1392. شماره 4.

  محسنی­فرد،‌ غلامعلی؛ ‌رضایی، غلامرضا؛ حسینی­راد، سید­علی(1392). رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش. فصلنامه علمی پ‍ژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال چهارم، شماره 3، پاییز 92

  محمد­زاده و مهروژان(1375). رفتار سازمانی( نگرش اقتضایی). چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

  محمدی، هدیه؛ رضاییان، مجید (1386). بررسی تعهد سازمانی پرسنل فرهنگستان هنر. فصلنامه هنر و معماری، رهپویه هنر. بهار و تابستان 1386. شماره 2

  مشایخی،‌ مریم(1390 ). بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در سازمان بازرسی کل کشور. سال سوم شماره 8- تابستان1390

  میرزامحمدی، محمدحسن؛ عبدالملکی، جمال(1387). بررسی رابطه تعهد سازمانی باکیفیت ارائه خدمات در کارکنان اداری و اموزشی غیر هیات علمی دانشگاه شاهد. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد سال یازدهم دوره جدید. شماره ،33 اسفند 1387

  معین­فر، حامد(1391). ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه بین مهارت­های بنیادی ارتباط و رضایت شغلی و نقش آنها بر تعهد سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی. دانشگاه کردستان.

  مقیمی، سید­محمد(1386). سازمان و مدیریت. تهران، انتشارات ترمه.

  منصورفر، کریم(1382). روشهای آماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  منصوریان، محمد­کریم؛ لهسائی­زاده، عبدالعلی(1381). بررسی رضایتمندی شغلی در رابطه با عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، مطالعه موردی یکی از سازمان­های استان فارس.نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

  موید(1382)، بررسی نحوه برخورد مدیران دانشگاه شهید بهشتی با تعارض و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان رسمی دانشگاه از دیدگاه کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

  میلر، دلبرت(1380). راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی.ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی، تهران.

  نادی، محمد­علی؛ طغرایی، بنت­الهدی(1391). رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی بر اساس مدل معادل ساختاری در بین دبیران زن دبیرستان­های دخترانه شهر اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی. سال هفتم، شماره2، شمارهً پیاپی16، پاییز و زمستان 9113.

  نحریر، بتول(1389). ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان­ها. مجله طب نظامی، دوره 12، شماره 1.

  الوانی،‌ سید­مهدی؛ سید­تقوی،‌ میر­علی(1380). سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه­ها. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 33-34.

  هنری، حبیب(1390). طراحی مدل معادلات سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان­های ورزشی. پژوهش مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، پاییز 139

  یعقوبی، مریم(1388 ). رابطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان­های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 12،‌ شماره 35.

   

   

   

  منابع انگلیسی

  81- All en, N.J. & Meyer, J.P. (1990) .The measurement and antecedents of affective,continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, Vol.63, PP: 1-18.

  82. Asgariyan M. Human relations and organizational behavior (applications). Tehran: Amirkabir Publication; 1999.

  83. Beishekeev, Kanatbek,(2001), Job Satisfaction: Do People Really Like Their Job, American University inKyrgyzstan, Bishkek.

  84. Boulion.P.V.(1974).”organizational commitment, Job satisfaction and turnover among psychiatric technicians”. Journal of Applied Psychology 59.

  85. Bourdieu , pier .(1986) . The form of capital, in  J.E. Richardson (ed). handbook of thcory for rescarch in the sociology of education , Westport, CT: greenwood press.

  86. Bruning N.S, Synder R.A, (1993). “Sex and position of predicter of organizational commitment”, Academy of management journal, Vol. 29, No 3, P: 485.

  87. Camp A. Social psychology. Maher F, translator. Tehran:Astan-e-Ghods Publication; 1989.

  88. Cohen .A.,(2003). "The relationship between commitment forms and work outcomes: Acomparison of three models" Human Relations Volume 53(3): 387–417.

  89. Coleman, J. S. (1988). Social capital in thecreation of human capital, American Journal  ofcomparison of three models" Human Relations Volume 53(3): 387–417.

   

  90. Feldman and Arnold, (1985). “Managing invidual and group behavior in organization”.

    91.Field, John. (2003). “Social capital”, London, Routledge pub. for a better understanding of organizational justice", Journal of vocational Behavior, Vol 58.

  92. Haidarali H. Preparation and make the standard measures of job satisfaction. Tehran: Public Management Training Center Publication; 2000.

  93. Handlon, R. L. (2009). Departure Of The Insurance Agent: The Impact Organizational in Context Proximal Hypothesis or Global Hypothesis. Journal of Organizational.

  94. jennifer, G. M & Gareth,) 1999), Organizational Behavior Understanding and managing, U.S.A, NewYork, ADDISON WESLEY.

  95. Kinki A, Kritner R. Organizational behavior management.Farhangi AA, Safarzadeh H, translators. Tehran: PouyeshPublication; 2005.

  96. kristensen , T.S.hesle , p.and pejtersen , jan , (2007). Organizational social capital and thehealth of the Employees- two empirical studiesfrom denmark. Isoca , oct , 18-20.

  97. Lynch, J. & Kaplan, G.(1997). Understanding How Inequality in theDistribution of Income Effect Health. Journal ofHealth Psychology, Vol.2, pp. 297-314.

  98. Moghimi M. Research organization and management approach. Tehran: Termeh Publication; 2006.

  99. Mortazavi SH. Environmental psychology. Tehran: Shahid-Beheshti University Publication; 1993.

  100. Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998), "Social Capital, Intellectual Capitalthe Organizational Advantage", Academy of Management Review, No.(2)23. Pp.242-260.

  101.Omen,oliveretal.(2009).therelationshipbetweenscialcapitalinhospitalandphysicianjobstisfaction"form :http:// www.biomedcentral.com .1427

  102.Othman S< Anugerah R,Effeect of Emotional intelligence and  career commitment on career success. Malaysian Management Review,2009: 37 (1 ): 46-52.

  103. Ozdemir, S.,(2009), Factors influencing job satisfaction in Azarbaijan companies, Journal of Qafqaz University, pp. 102-108.

  104.Robbins SP, Judge TA. Organizational Behavior. Landon: Prentice Hall; 2001.

  105. Porter. L.W.,steers. R.M., Mowday.R.T.& Printing, Singapore, Mc graw- Hill InC, PP:200-206 Publication;1995.

       106.Putnam, Robert D. and chaeyoon Lima (2010) Religion, Social network , and Life Satisfaction, American Sociological Rrview 75(6) 914- 933.

  107. Rabins EP. Organization behavior, concepts, theories and applications. Translated By: Saatchi M. Aplicational psychology for managers in home, school and organization. 1st, Tehran: Virayesh

  108. Requna , falix . (2003). “social capital , satisfaction and Quality of life in theworkplace”. social Indicators Research , N.61,pp.331-360

  109. santos,s.andN.L.Emulous,(1998).factorsrelated to commitment of Extension professionals in the DominicanRepublic.journal of agricultural Eduaction,vol.35,no3,pp.57-61

  110. Sapington A. Mental health. Hosayn-Shahi HR, translator.Tehran: Ravan Publication; 2000

  111.Seyedjavadin R. Human resourses management and staff affairs.Tehran: Negah Danesh Publication; 2001.

  112. Shiuan, C. B. and Yn, I. D. and Relley, J. H. (2003) .Organizational Commitment: the Chinese Super Visionary Commitment and Employee Outcomes in context proximal hypothesis or global hypothesis journal of organizationl behaviors,vol 24,No3.pp14-45

  113. Vanden Bos, K., 2001. "Fundamental research by means of laboratory experiments is essentialfor a better understanding of organizational justice", Journal of vocational Behavior, Vol 58, pp254-259

  114.Williams LL, Impact  of nurses job satisfaction on  organizational trust, Health CARE manage  Review,2005: 30(3): 203-211

  115.whitbred,Robert:(2003)negative influence.of socialcapital  .  

  116. Xie,Di(2005 ).Exploring  organization learning  culture,  job satisfaction, motivation to  learn, organizational   commitment , and  internal service uality  in a sport organization ;Dissertation presented in partial fulfillment of the  requirement  the  degree doctor  of  philosophy ,OHIO state University

   

  117 .Yang, Hsieh – Hua ,etal . (2009). "social network and job satisfaction of nurses " wseas transaction in communication , V.8.N.7 .july , pp . 644-707 .


موضوع پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, نمونه پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, جستجوی پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, فایل Word پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, دانلود پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, فایل PDF پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروژه در مورد پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروژه درباره پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. ...

مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد چکیده: ویژگی های شغلی، از طریق طراحی مجدد شغل، بر انگیزه شغلی کارکنان اثر می گذارد، که این به نوبه خود سبب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می گردد. با توجه به نقش و اهمیت ویژگی های شغلی در توسعه هر چه بهتر طراحی مشاغل در ادارات کل ورزش و جوانان هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد بود. پژوهش حاضر از ...

چکیده هدف از این پژوهش" تبیین رابطه ی میان فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس " بوده است. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شده است جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهر شیراز می باشد که شامل 145 نفر می باشد و جهت اجرای روش نمونه گیری پژوهش به روش کل شمار ، ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه هوش هیجانی با تمایل به ترک شغل است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان با تعداد 234 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف این مطالعه تعیین رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با خشونت در محیط کار می‌باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از 150 نفر از پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان فارس که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه ترکیبی استفاده گردید (پرسشنامه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و بهره­وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. نمونه آماری شامل 108 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بوده است که از طریق نمونه گیری خوشه­ای انتخاب شده­اند. برای دستیابی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه از طریق ویژگی­های فردی، هوش ...

ثبت سفارش