پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز

word 556 KB 31642 189
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۸,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (.M.A )

   

  گرایش : مدیریت ورزشی   

   

  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارت ورزشی شهر شیراز در سال 1393 می باشد. با استفاده از شیوه کل شمارتعداد 90 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ویژگی های شخصیتی(NEO) ، کیفیت زندگی کاری(والتون) و تعهد سازمانی(آلن و مایر) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از شاخص های آماری چون فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن داده ها و از ضریب همبستگی پیرسون جهت رابطه بین متغیرها و رگرسیون چند متغییری برای پیش بینی ارتباط متغیرها استفاده شد.

  نتایج این پژوهش نشان داد:

  بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری باتعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزشی شهرشیراز ارتباط معناداری وجود دارد همچنین بین برخی ویژگی های شخصیتی و ابعاد آن با تعهد سازمانی و ابعاد آن در مدیران زن ارتباط معناداری مشاهده شد. همچنین بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با تعهد سازمانی و ابعاد آن درمدیران زن رابطه معناداری مشاهده گردید. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری پیش بینی کننده تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزشی شهر شیراز می باشد.

  واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی، کیفیت زندگی کاری، تعهدسازمانی.

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

  مقدمه:

  سازمان ها در معنای وسیع کلمه رکن اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی سازمان هاست و بی شک این وظیفه مدیران است که با توجه به اهداف سازمانی، روند حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را هدایت کنند. از طرفی تغییرات گسترده در سطح جهانی، سازمانها را برای رسیدن به اهداف خود هر روز با مشکلات و تغییرات متعددی مواجه ساخته است. این تغییرات موجب شده که روز به روز تحولات جدیدی درخصوص نظریه های مدیریت صورت گیرد، به طوری که می توان اذعان کرد در طول قرن بیستم صدها نظریه در زمینه مدیریت ارائه شده است. نکته قابل توجه در تمام این نظریه ها تأکید بر نقش با اهمیت مدیریت و نیروی انسانی کارامد سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است و پیدایش این دیدگاه درخصوص نقش مدیریت در سازمان به بررسی و تحقیقات متعدد در زمینه عوامل مرتبط با مدیریت و رهبری سازمان انجامیده است زیرا در مدیریت مطلوب است که کارکنان احساس کنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند و در کارهای آن درگیرند و از این راه احساس احترام به خود، خشنودی شغلی و همکاری کارکنان با مدیریت، بهبود می یابد. از طرفی نیازهای روانی کارکنان در سازمان با کاربرد فنون کیفیت زندگی کاری برآورده خواهد شد. به واقع بهبود کیفیت زندگی کاری در هر سازمانی آرامش روانی و انگیزه های پیشرفت را در بین کارکنان تقویت می کند. برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که حامی رشد و تعالی کارکنان در سازمان باشد. از این رو نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری ، سرمایه گذاری بر روی افراد به منزله مهم ترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می دهد، به این معنی که برآورده ساختن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلندمدت سازمان منجر خواهد شد. آنچه تحت تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان تأثیر خواهد داشت، متغیر تعهد سازمانی است. با تغییر سبک زندگی اجتماعی مردم و سازمان ها طی چند دهه اخیر، به نظر می رسد کیفیت زندگی کاری نیز دستخوش تغییرات زیادی شده و تحت تأثیر عوامل زیادی قرار گرفته است که ممکن است تأثیر نامطلوبی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان داشته باشد. همچنین از سویی دیگر، در جریان سالهای اخیر رؤسای کارگزینی و روان شناسان مشاور، بیش از پیش به منظور ارزیابی بعضی ویژگیهای شخصیتی  داوطلب در لحظه حساس استخدام ، روش های کاملا دقیق و رضایت بخشی را  الزامی اعلام کرده اند. تحقیقات هونت و بروو[1] درباره هزاران کارگر موسسات مختلف نشان میدهد که عوامل شخصیت بیش از فقدان مهارت و استعداد به نسبت بسیار زیادی به عنوان عامل اخراج و شکست و عدم موفقیت ،ترفیع و پیشرفت دخالت می کنند. این مطالعات به اخراج کارگران به دلیلی غیر از دلیل فقدان تولید مربوط می شود . با توجه به شخصیت افراد می توان فرایند استخدام ، انتقال و ارتقای آنها را بهتر کرد . از آنجا که ویژگی های شخصیتی افراد به عنوان عواملی برای تعیین رفتار آنان عمل می کنند. می توان با شناسایی این ویژگی ها برای پیش بینی رفتار چارچوبی به دست آورد. آگاهی از شخصیت افراد می تواند به مدیریت سازمان کمک کند تا افراد واجد شرایط را در پست های مختلف سازمان بگمارد که این کار به نوبه خود باعث خواهد شد جابه جایی کارکنان کاهش و رضایت شغلی آنان افزایش یابد.(رابینز ،استیفن[2] ،پی 1996، به نقل از پارسائیان و اعرابی،1384). یکی از اقشاری که در پست های مدیریتی مورد توجه قرار گرفته اند زنان می باشند که از دیرباز نشان داده اند که با نگرش و خصلت هایی که دارند میتوانند به انجام وظیفه ای در شأن و خور یک مدیر بپردازند.همانگونه که ملاحظه می شود در سازمان های ورزشی و به خصوص وزارت ورزش از وجود زنان متخصص در پست های مدیریتی استفاده شده است و این نشان دهنده ی توانایی و قابلیت آنان است که در این تحقیق نیز با توجه به ویژگی های شخصیت و به جهت ایجاد تعهد و کیفیت زندگی کاری به آن پرداخته شده است.

  بیان مسأله:

  تاریخ جهان شاهد نقش بسیار عظیم و غیرقابل انکار زنان در حوادث گوناگون است. امروزه که مباحث توسعه کشورهای جهان مطرح می‌باشد، نقش زنان در این فرآیند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. برگزاری جلسات، سمینارها و کنگره‌های متعدد در خصوص جایگاه زنان و نقش آنان در توسعه حکایت از این موضوع حیاتی دارد. برای رسیدن به تعادل، برابری و رفع تبعیضات و در نتیجه توسعه بهتر و کاملتر جامعه، نیاز به آن است که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری در سطوح مختلف جامعه شرکت نمایند. خوشبختانه در بسیاری از کشورها این تلاش‌ها، موفقیت‌های چشمگیری را در پی داشته است. از آن جمله می‌توان به کشورهایی همچون نروژ، دانمارک و فنلاند اشاره نمود که بیش از ۴۰ درصد مناصب تصمیم‌گیری در اختیار زنان است. متأسفانه در بسیاری از کشورهای جهان سوم این مسأله چندان شایان توجه نیست و تنها تعداد محدودی از زنان درپست‌های مدیریتی و مهم تصمیم‌گیری کشور قرار دارند. در ایران علیرغم آن که قانون اساسی کشور راه را برای تصدی اکثر مناصب تصمیم‌گیری برای زنان باز گذاشته با این وجود تنها ۸/۲ درصد مشاغل مدیریتی در کشور به زنان اختصاص یافته است. علیرغم آن که بستر قانونی این موضوع وجود دارد، به عنوان کشوری در حال توسعه نیازمند فعال شدن زنان جامعه هستیم و همه مسئولان نظام بر اهمیت این موضوع اذعان دارند اما در موضوع مدیریت زنان پایین ترین نرخ‌ها را داریم.هرچند وزارت ورزش درکشورمان از وجود بانوان در حوزه های مختلف مدیریتی سودجسته است ولی هنوز باتوجه به قشرعظیمی ازبانوان ورزشکار به عنوان ارباب رجوع به این وزارتخانه نیاز به وجود آنان درپست های مدیریتی دراین وزارتخانه احساس می شود.

  Abstract

  Objective of the present research is to of the relationship between some personality characteristic and quality of work-life with organizational commitment of woman managers in sport offices of shiraz city in 2014. 90 persons were chosen as the sample using total counting approach. NEO personality questionnaire, Walton’s quality of work life questionnaire, and Allen& Meyer’s organizational commitment questionnaire were used for data collection. Some statistical indices including frequency, percentage, mean and standard deviation were used to test the hypotheses, and inferential statistics including Kolmogorov – Smirnov was used to determine data normality, Pearson correlation coefficient was used for existing relationship between the variables, and multi-variable regression was used to predict the variables relationship.

  The results showed that:

  There is a significant relationship among personality characteristics and quality of work life, with organizational commitment of female managers in sports administrations of Shiraz city. Also, a significant relationship was observed among some among some personality characteristics and their dimensions, and organizational commitment and its dimensions in female managers. Also, a significant relationship was seen among the quality of work life and its dimensions, and organizational commitment and its dimensions in the female managers. Finally, the results indicated that, personality characteristics and quality of work life are the predictors of the female managers’ organizational commitment in sports administrations of Shiraz city.

  Keywords: Personality Characteristics, Quality of Work Life, Organizational Commitment

 • فهرست:

   

                                                             فصل اول: کلیات پژوهش                                              

  مقدمه......................................................................................................................................................................................... 3

  بیان مسأله.................................................................................................................................................................................4

  اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................................................................................ 8

  اهداف پژوهش.......................................................................................................................................................................... 9

  فرضیه های پژوهشی............................................................................................................................................................... 10

  تعریف نظری و عملیاتی متغیرها............................................................................................................................................10

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  مقدمه.......................................................................................................................................................................................... 14

  بخش اول:تعهدسازمانی........................................................................................................................................................... 14

  تعاریف تعهدسازمانی................................................................................................................................................................ 15

  اهمیت تعهدسازمانی................................................................................................................................................................ 17

  مدل سه بخشی تعهدسازمانی................................................................................................................................................ 18

  عوامل مؤثرونتایج ناشی ازتعهدسازمانی............................................................................................................................... 18

  دیدگاه هایی درموردکانونهای تعهدسازمانی....................................................................................................................... 28

  تعهدسازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی..................................................................................................................... 29

  الگوهای چندبعدی.................................................................................................................................................................. 30

  دو دیدگاه درباره تعهدسازمانی............................................................................................................................................. 33

  بخش دوم: کیفیت زندگی کاری........................................................................................................................................... 36

  تعاریف کیفیت زندگی کاری................................................................................................................................................. 37

  تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری....................................................................................................................................... 41

  نهضت کیفیت زندگی کاری.................................................................................................................................................. 43

  اهمیت کیفیت زندگی کاری................................................................................................................................................. 44

  اهداف کیفیت زندگی کاری................................................................................................................................................... 45

  عوامل مؤثر در کیفیت زندگی کاری.................................................................................................................................... 46

  ارتباط کیفیت زندگی کاری باسلامتی................................................................................................................................ 47

  کیفیت زندگی کاری و بهره وری......................................................................................................................................... 48

  مدیریت انسانی و کیفیت زندگی کاری............................................................................................................................... 49

  ویژگی های یک محیط برخوردارازکیفیت زندگی کاری بالا......................................................................................... 50

  وضعیت جاری تلاش های کیفیت زندگی کاری............................................................................................................. 52

  ابعادوشاخص های کیفیت زندگی کاری........................................................................................................................... 52

  مؤلفه های کیفیت زندگی والتون........................................................................................................................................ 56

  برنامه های کیفیت زندگی کاری........................................................................................................................................ 59

  نتایج کارکردهاوپیامدهای کیفیت زندگی کاری............................................................................................................... 61

  راهکارهای افزایش کیفیت زندگی کاری............................................................................................................................. 62

  عوامل مؤثردرکاهش کیفیت زندگی کاری.......................................................................................................................   65 

  موانع ومشکلات کیفیت زندگی کاری............................................................................................................................... 65

  بخش سوم: مبانی نظری شخصیت.................................................................................................................................... 66

  تعریف شخصیت..................................................................................................................................................................... 67

  دیدگاه ها و رویکردهای شخصیت...................................................................................................................................... 69

  دیدگاه روان پویایی............................................................................................................................................................... 69

  دیدگاه پویایی روایی_اجتماعی رفتارانسان........................................................................................................................70

  رویکرد پدیدارشناختی............................................................................................................................................................. 72

  رویکرد رفتارگرایی.................................................................................................................................................................... 73

  رویکردهای خلقی شخصیت................................................................................................................................................... 74

  رویکرد صفات شخصیتی........................................................................................................................................................ 75

  نظریه پردازان شخصیت......................................................................................................................................................... 75

  رویکرد گوردن آلپورت............................................................................................................................................................ 75

  رویکردهایس آیزنگ................................................................................................................................................................. 77

  رویکردریموندکتل..................................................................................................................................................................... 81

  رویکردآنارو................................................................................................................................................................................ 82

  رویکردجان هالند...................................................................................................................................................................... 83

  رویکردانسان گرایی.................................................................................................................................................................. 84

  الگوی پنج عامل شخصیت ازنظرکاستاومک گری............................................................................................................. 85

  تأثیرورزش درشخصیت........................................................................................................................................................... 87

  تحقیقات انجام شده درداخل کشور..................................................................................................................................... 88

  تحقیقات انجام شده درخارج کشور...................................................................................................................................... 91

  جمع بندی پیشینه.................................................................................................................................................................. 94

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  مقدمه........................................................................................................................................................................................ 97

  روش تحقیق............................................................................................................................................................................. 97

  جامعه آماری............................................................................................................................................................................. 97

  نمونه و روش نمونه گیری...................................................................................................................................................... 97

  جمع آوری اطلاعات................................................................................................................................................................. 98

  معرفی متغیرهای تحقیق........................................................................................................................................................ 98

  ابزارهای جمع آوری اطلاعات................................................................................................................................................ 99

  روش تجزیه وتحلیل داده ها.............................................................................................................................................. 107

  قلمروتحقیق........................................................................................................................................................................... 107

  فصل چهارم:تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

  مقدمه...................................................................................................................................................................................... 109

  یافته های ناشی ازسوالات پرسشنامه.................................................................................................................................113

  آزمون های آماری................................................................................................................................................................. 114

  آزمون نرمال بودن داده ها................................................................................................................................................... 115

  فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

  مقدمه....................................................................................................................................................................................... 126

  خلاصه پژوهش...................................................................................................................................................................... 126

  بحث ونتیجه گیری و تبیین فرضیه ها........................................................................................................................... 127

  محدودیت های تحقیق....................................................................................................................................................... 137

  پیشنهادات کاربردی........................................................................................................................................................... 137

  پیشنهادات پژوهشی............................................................................................................................................................. 139

  ملاحظات اخلاقی پژوهش................................................................................................................................................... 139

  پیوست ها................................................................................................................................................................................ 141

  منابع و مآخذ

  منابع فارسی........................................................................................................................................................................... 168

  منابع لاتین............................................................................................................................................................................ 173

  ............................................................................................................................................................................ 176Abstract

  منبع:

  - ابراهیمی، احمد؛ (1387)،" تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی مدیران و معلمان مدارس دولتی مقطع راهنمایی شهرستان آمل" ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران،دانشگاه علامه طباطبایی.

  - ارمغان، اسماعیل؛ (1391) ، "تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب.

  - استرون، حسین؛ (1376). تعهدسازمانی. مدیریت در آموزش و پرورش. دوره پنجم، شماره مسلسل 17، ص 74-73.

  - پاشا، غلامرضا؛ خدادادی  اندریه، فریده.(1387) . " رابطه بین ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شغلی کارکنان با تعهدسازمانی آنها در کارکنان سازمان آب و برق اهواز". فصلنامه یافته های نو در روانشناسی. سال دوم. شماره 6. ص65-54.

  - پورسلطانی زرندی، حسین؛ فرجی، رسول؛ اندام، رضا. (1389). "تأثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی ایران  بر تعهد سازمانی آنها". مدیریت ورزشی. شماره 6.ص 152-137.

  - پروین ، جان؛ (2001).  " نظریه های شخصیت"، ترجمه پروین کدیور و محمد جعفر جوادی،1381، تهران انتشارات آمپر.

  - پوریوسف، سیاوش؛ آزاد فلاح، پرویز. (1391)." ارتباط بین ویژگی های شخصیتی، تعهد سازمانی وسبک‌های مقابله‌ای کارکنان". مجله روانشناسی 64. سال شانزدهم. شماره 4.ص 369-355.

  - جزنی، نسرین؛ (1378) .  "  مدیریت منابع انسانی"، چاپ سوم، تهران: نشر نی.

  - جمشیدی، عالیه(1379) . " بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز توانبخشی روزانه دولتی بهزیستی استان تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  - حاتمی، حسین؛ میرجعفری، سیداحمد؛ مجاهدی جهرمی، سعیده. (1390). "رابطه ی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره‌وری درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم". فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم. شماره 3.ص 40-25.

  - حسینی، محمدسلطان؛ نادریان، مسعود؛ همایی، رضا؛ موسوی، زهره.(1388) . "رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان". نشریه مدیریت ورزشی. شماره 2.ص 181-167.

  - حق شناس، حسن؛ (1383). طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیتی(راهنمای تفسیر و هنجارهای . شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.(NEO-FFI)آزمون

  - حیدری، گوهر؛ (1390) . "بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان با سلامت سازمانی و فرهنگ سازمانی کارکنان کارخانه سیمان شهرستان فیروزآباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارسنجان.

  - خوشبختی، جعفر؛ احسانی، محمد؛ اسدی، حسن؛ کاظم نژاد؛  انوشیروان، (1383)، " رابطه سبک های رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان با میزان اثربخشی مدیران دانشکده ها و گروه های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور" ، نشر حرکت ،24.

  - داودی، سید محمد؛ (1377)، "بررسی تآثیرکیفیت زندگی کاری بررضایت شغلی و حوادث شغلی در بین کارکنان عملیاتی شاغل در مجتمع فولادمبارکه". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد تهران.

  - رابینز، استیفن؛ رفتارسازمانی ، علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی،1378 ،چاپ سیزدهم، ص 283.

  - راس،آ،(1992). روان شناسی شخصیت(نظریه ها و فرآیندها)،ترجمه، جمال فر،(1374)،چاپ دوم، نشر روان.

  - رضایی، حسن؛ نظری، رضا؛ کاظم نژاد, امین؛ (1389). "بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان در شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت علوم اداری و مدیریت.

  - رضاییان، علی؛ (1374) ، "مدیریت رفتار سازمانی"، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

  - رنجبریان، بهرام؛ (1375)." تعهد سازمانی"، مجله دانشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان. سال دهم شماره 1و2، صص57-41.

  - زمانیان، فاطمه؛ (1384) ، "بررسی ابعاد شخصیت درون گرایی و برون گرایی با اضطراب امتحان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارسنجان.

  - ساروقی، احمد؛ (1375)."تعهد سازمانی و رابطه ان با تمایل به ترک خدمت". فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 35،صص 73-65.

  - ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ عسکریان، مهناز؛ (1389). آزمونهای روان شناختی.نشر ویرایش.

  - سعادت، مریم ؛(1380)."بررسی نظام ارزشی و کیفیت زندگی کاری با ریسک پذیری و تعهد سازمانی در مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب".پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  - سلام پور، آ؛ (1387)." بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی پرسنل اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان". پایان نامه کارشناسی ارشد.

  - سیاسی، عبداالله؛ (1386). نظریه های شخصیت با مکاتب روان شناسی، تهران، چاپ یازدهم، انتشارات دانشگاه تهران.

  - سیاسی، عبدالله؛ (1382).نظریه های شخصیت با مکاتب روان شناسی ، تهران، چاپ یازدهم، انتشارات دانشگاه تهران.

  - سید جوادین، سیدرضا؛ سخدری، کمال؛ (1384)، " کیفیت زندگی کاری در سازمان های کارآفرین بر اساس الگوی والتون".[گزارش]. تهران: مؤلفین.

  - سیفی، زهرا؛ (1385)، "بررسی رابطه جو سازمانی با میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران.

  - شاملو، سعید؛ (1382).بهداشت روانی، چاپ شانزدهم، تهران،انتشارات رشد.

  - شاملو، سعید؛ (1384).مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات رشد.

  - شریفی، مهدی؛ (1384)، "بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره وری نیروی انسانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  - شفیع آبادی، عبدالله(1384). راهنمایی مشاوره شغلی و حرفه ای و نظری های انتخاب شغل، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات رشد.

  - شولتز، د، شولتز، س ،آ ؛ (1998)، "نظریه های شخصیت". ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ یازدهم، تهران، نشر و ویرایش.

  - عبداللهی، هوشنگ؛ (1385). "بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد  سازمانی کارکنان بیمارستان های دانشگاهی شهر سنندج"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.

  - عراقی، محمود؛ (1373)،"بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مجتمع فولاد اهواز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.

  - علیی، حسن؛ (1386)، "بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزو ارایه الگویی مناسب برای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

  - فردوسی، محمدحسن؛ مرعشیان، فاطمه؛ طالب پور، مهدی. (1391). "رابطه ویژگی‌های شخصیتی  و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان". مطالعات مدیریت ورزش .15 .ص 188-173.

  - کریمی، یوسف؛ (1384). روان شناسی شخصیت، چاپ چهارم، تهران، نشر ویرایش.

  - کریمی، یوسف؛ (1386). روان شناسی شخصیت، چاپ هفتم، نشر ویرایش.

  - گروسی، فرشی، میرتقی؛ (1380)، رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت، تبریز: نشر دانیال.

  - لوک و کراوفورد؛ (1383)، "روان شناسی اجتماعی"، لوک بدار، ساوالان، نشر روان، ص 365.

  - مأمن پوش، مریم؛ (1388). "بررسی رابطه تیپ شخصیتی (برونگرا- درونگرا) با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ذوب آهن اصفهان". مقاله، سایت راسخون.

  - مجیدی، عبدالله؛ (1376). "سی تآثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها"پایگاه مقالات علمی ایران.

  - محب علی، داوود؛ (1373)، "زندگی کاری بهتر عاملی در افزایش بهره وری"، فصلنامه مطالعات مدیریت،14و13.

  - مطهری، مرتضی؛ (1368)،"ده گفتار"، تهران: صدرا.

  - مقیمی، سیدمحمد؛ (1377). سازمان و مدیریت رویکردهای پژوهشی، تهران، چاپ پنجم، جلد دوم، انتشارات ترمه.

  - مقیمی، سیدمحمد؛ (1377)، «سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی».تهران : ترمه.

  - ممی زاده، جعفر؛ (1373)، توسعه سازمان، دانش بهسازی و نوسازی سازمان. انتشارات روایت.

  - میرسپاسی، ناصر؛ (1376)، "مدیریت منابع انسانی و روابط کار"، نگرش راهبردی(استراتژیک)، چاپ اول، تهران، انتشارات شروین.

  - میرسپاسی، ناصر؛ (1381)، "مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار"، تمرین و مقالات. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی.

  - نیک شکرنیا، (1377). "ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد"، مجله تدبیر، سال سوم، شماره 56.

  - واعظ موسوی، محمدکاظم؛ (1386)."رویکردهای سازمان و مدیریت رفتارسازمانی"، چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه دانش.

  - هاشمیان، کاظم؛ (1377). نظریه های شخصیت و ارزیابی آن(اختلالات رفتاری و روان درمانی)تهران، چاپ ششم، موسسه فرهنگی انتشارات خیام.

  - همایی، رضا؛ (1382). " بررسی میزان تعهد و تعلق سازمانی معلمان استان اصفهان". گزارش پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.

  منابع لاتین

  - Allen,N.J.&Meuer j.p(1990). “the measurement and antecedents effective continuance and normative commitment to the organization jour nal of occupational phychology,63-1-18.

  - ALport,G.(1973),patternd growthin personality,newyork.

  - Bazaz jazayeri,A, pardakhtchi, M,(2007).”Creating Model of Assessing Quality of life of Staffs in Organization”, Management Science Journal, second year, no 5,page123-151.

  - BEaudoin,LE(2003).’’quality of working life activities: a research agenda’’.professional psychology:research and practice.vol.11,issue3,june 2003,pp:484-493.

  - Blanchard, K.&Hersey,p.(1998).management if organizational behavior.translated by kabiri,ghasem,Tehran university publication.

  - Carayon(1997).’’the effects of retention factors on quality of work:on in vestigation of  high technology employees’’.university of  Pretoria.

  - CAsta p.t.gr.&Macgrea R.R.(1998).the revised NEO personality inventory(NEO-PI-R) and neo five-factor-inventory cwfo-ff.perofessional coeerla sofexercies  behavior m  mothiv m barriersand preprences: A application of the five-factio model.personality and individual differences,24,624-633.

  - Censidine, G., Callus, R. (2001). “The quality of work life of Australian employees”. The development of an index, university of Sydney.

  - Coleman,j.(1998).’’the quality of  work life of Australian employees the development of an index’’university of Sydney.

  - Cox.richard.H(1998).’’criteria for quality of working life in L.E’’.davis,A.B.cherns and associates(EDS).

  - Cramer,d’’job satisfaction and organizational continuance commitment:A tow-wave panel study’’,journal of organizational behavior,vol17.no4(1996).

  - Greenberg,j&baron, R.A ‘’behavior in organization prentice-hall”,inc,6 th ed,1997.

  - Lau(2002);managing human resource;boston:mc graw.hill.

  - Lau,&Bruce,(1998).’’quality of life work,improving organizational behavior’’.faculty of management of new York university.

  - LOjraham,(2003).health disparitied and health equity:concepts and measurement.annual review of public health,vol27,p:167.

  - Mathieu,j.E.&D.M.zajac,(1990).a review and meta-analysis of the antecedents,correlates and consequences of organizational commitment,psychological bulletin.108:171-194.

  - Mayer,R.C&schoorman,D.F’’differentiating antecedents of organizational commitment: A test of march and simon model’’,journal of organizational behavior,vol 19 no1(1998).

  - Meywe,J.P& herscovitch,L.’’commitment in the workplace,toward a general model’’,human resource management review,vol11,(2001).

  - MOwday,RT’’reflections on the study and relevance of organizational commitment’’.human resource management review,vol8,no4(1998).

  - MOwdey,R.M.steers and L.W.porter(1982).the measurement of organizational commitment.journal if vocational behavior,14(2):224-247.

  - Nirmala,kaushik&manju.(2008).”personality and quality of work life”,lecturer,department.of applied phychology.

  - Normala,Daud.(2010).”Investigating the Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment amongst Employees in Malaysian Firms”. International Journal of Business and Management.No 10.75-82.

  - Oreilly,C.A,& chatman,j.(1986).organizational commitment and phychological attachment: the effects of compliance,identification and internalization on prosocial behavior.journal of applied  psychology.71,492-499.

  - Porter LW.the measure of organizational commitment.journal of vocational behavior(1974).

  - Richard, B. (2007).“Predicting the organizational commitment of marketing education and health occupations education teachers be work related rewards”, Journal of Industrial Teacher Education, 32(1), PP:1-14.

  - RObien D.(2010).’’faculty members morale and their intention to leave’’.journal of  higher education,vol.73,no.4,pp:518-542.

  -Robbins, S.p. (2005). Organizational Behavior. 11 th Ed.New York: prentice Hall.

  - Sampath,kappagoda.(2013).”The impact of five-factor model of personality on organizational commitment of English teachers in sri lankan”.International journal of physical and social sciences.volume3.ISSN:2249-5894.

  - SChoelke,jen(2000).’’performance and quality of working life’’ journal of organizational change management.

  - SHiuan.C.B&YU,J.D&relley,jh’’organizational commitment,supervisory commitment and employee outcomes in the Chinese context proximal phyithesis or global hypothesis’’, journal of organhzational behavior,vol 24,no3(2003).

  - Sirgy,efraty,siegel,l.(2001).’’quality of faculty work life.the yniversity of hawaii’’.office of the vice president  of  planning and  policy.

  - Steers,RM ‘’introduction to organizational behavior’’ scott-forsmand and company 3rd ed 1987.

  - Wong,ya-I,yejin,yi(2004).’’the quality of work life:is Scandinavia different?european sociological review,19(1).

  The relationship between some personality characteristic and quality of work-life with organizational 


موضوع پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, نمونه پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, جستجوی پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, فایل Word پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, دانلود پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, فایل PDF پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, پروژه در مورد پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, پروژه درباره پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارات ورزش شهر شیراز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارت ورزشی شهر شیراز در سال 1393 می باشد. با استفاده از شیوه کل شمارتعداد 90 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ویژگی های شخصیتی(NEO) ، کیفیت زندگی کاری(والتون) و تعهد ...

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارت ورزشی شهر شیراز در سال 1393 می باشد. با استفاده از شیوه کل شمارتعداد 90 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان ...

طرح مسأله در وضعیت کنونیِ موسوم به مدرنیته­ی متأخر که خطوط و مرزهای تمایزهای اجتماعی به فراخور سبک­های زندگی و مصرف فرهنگی شکل می­گیرد، ابعاد، سطوح، کیفیات و شیوه­های مدیریت بدن[1] بسیار پیچیده و حایز اهمیت گشته است. به طور کلی، در این دوران که جهان به پدیده­ای چندفرهنگی[2] تبدیل شده است، فناوری پیشرفته، انسان­ها را از کارخانه­های تولید صنعتی بیرون رانده، زمان و فضا به واسطه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: تحقیقات آموزشی چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم تهیه و تدوین گردیده است. گردآوری داده­ها در این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان آموزش پرورش زن به تعداد 285 نفر تشکیل داده اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجیسی مورگان تعداد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف: بررسی رابطه بین توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان فارس بود.براساس جدول مورگان 143 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ساختاری پایان­نامه­های مدیریت ورزشی دانشگاه­های استان مازندران می­باشد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده که گردآوری داده­های آن بصورت کتابخانه­ای انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه پایان­نامه­های رشته مدیریت ورزشی تمام دانشگاه­های دولتی و غیر­دولتی استان مازندران بود که در مجموع 266 پایان ...

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی مقدمه تمدن و پیشرفت روزافزون فناوری های مدرن،پدیده ای به نام ((فقر حرکتی))را با خود به همراه آورد.در نتیجه کم تحرکی و فقر حرکتی نارسایی هایی را موجب شده است که جنبه های مختلف جسمی،روانی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.برون رفت از وضع موجود نیازمند ابزارهای در خور و شایسته ای،از جمله فعالیت های ورزشی به عنوان یک ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

ثبت سفارش