پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

word 1007 KB 31673 79
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی (M.Sc)

  چکیده فارسی

   

  بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

  هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی است.

  58 مدیر از ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی 2 ابزار این تحقیق را تکمیل کردند. 1- پرسشنامه مدل 5عاملی شخصیت (BFI, John et al., 1991) با 44 سوال ابعاد مختلف شخصیت شامل: برون گرایی، توافق پذیری،وظیفه شناسی،روان رنجوری و گشودگی به تجارب را ارزیابی می کند. 2- پرسشنامه تعیین منابع قدرت مدیریت و رهبری(برداشت از خود) این پرسشنامه توسط دکتر پاول هرسی و نیت میردر مرکز مطالعات رهبری اسکاندید و کالیفرنیا طراحی شد. ثبات درونی پرسشنامه­ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای MBI (R=0.80  و برای منابع قدرت (R=0.75) بود.اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری کالموگروف – اسمیرنوف تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری P≤0.05 تحلیل شدند.

  نتایج نشان داد که مدیران بیشتر از قدرت تخصص استفاده می کنند و بیشتر دارای شخصیت توافق پذیر هستند. همچنین نتایج نشان داد که بین منبع قدرت قانونی و شخصیت توافق پذیری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین منبع قدرت تخصص و شخصیت گشوده به تجارب ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما بین منبع قدرت تخصص و توافق پذیری ارتبای منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که یک ارتباط منفی و معناداری بین بین منبع قدرت اجبار و شخصیت توافق پذیر و گشوده وجود دارد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین منبع قدرت ارتباط با وظیفه شناسی، برونگرایی، توافق پذیری، و گشوده به تجارب وجود دارد. همچنین ارتباط مثبت ومعناداری بین منبع قدرت اطلاعات و برون گرایی وجود داشت.

   

  کلید واژه: شخصیت، منابع قدرت، مدیران ادارات ورزش و جوانان

   

  فصل اول:

  کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه:

  هرساله تحقیقات متعدد و بیشماری در کشورهای مختلف دنیا و در حوزه های مختلف رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، بخصوص مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی انجام می شود. این تحقیقات گسترده دریچه های تازه ای از علوم رابر روی مرزهای ناشناخته این رشته گشوده است. کمیاب ترین منبع در دنیای امروزی استعداد رهبری است که قابلیت هدایت مستمر سازمانها به سمت برنده شدن در دنیای فردا را داشته باشد، افراد و سازمانهایی که موتور رهبری را می سازند و در توسعه رهبران سرمایه گذاری می کنند یک مزیت رقابتی پایدار دارند. سازمانها به این دلیل برنده هستند که رهبران توانمندی نه فقط در راس سازمان، بلکه در تمام سطوح دارند(طبائیان، 1383).

  بدون تردید مدیریت موتور توسعه است، اما توسعه در کار گروهی و سازمانی است و به سامان رسیدن فعالیتهای گروهی و سازمانی مستلزم مدیریت اثربخش است. بدون شک همکاری با دیگران و نفوذ داشتن روی دیگران برای ادای مسئولیت و انجام وظایفی که به عهده مدیر است، امری لازم و ضروری است و این موضوعی است که به اثر بخشی رهبری می انجامد (Huczynski,Andrzej,2000). واضح است که مدیران برای موثر بودن و اثربخشی به ابزارهای متفاوتی نیاز دارند و قدرت یکی از ابزارهای موثربودن مدیران است. در رهبری آنچه مهم است فرایند نفوذ و اعمال قدرت بر دیگران است. نفوذ بر دیگران از طریق ایجاد تصور قدرت صورت می گیرد و ایجاد تصور قدرت مستلزم دسترسی به منابع قدرت است(گریفین، 1374).

  قدرت ویژگی اساسی نقش مدیر بوده است و زمینه اثربخشی او را در سازمان فراهم می کند و پدیده اجتناب ناپذیر در سازمان است که بعضی از مدیران به آن به عنوان پدیده ای منفی می نگرند(30). واقعیت این است که منفی و مثبت بودن قدرت به قضاوت و نوع کاربرد آن بستگی دارد، به گونه ای که اگر هدف از قدرت ، اهداف سازمانی باشد می تواند پدیده ای مثبت و کارکردی به شمار آید و اگر هدف دستیابی به اهداف شخصی باشد، مطمئنا پدیده ای منفی و زشت خواهد بود. علیرغم درک اهمیت نقش قدرت در تئوری و عمل مدیریت، هنوز هم دانش ما نسبت به آن محدود و گاهی مبهم است. این امر به علت عدم شناخت کافی نسبت به ماهیت موضوع قدرت و عوامل مرتبط با آن در سازمان می باشد. باوجود این ، چون قدرت نقش عمده ای در مراوده ها و روابط موجود  در جریان زندگی سازمانی بازی می کند نمی توان از تاثیر آن در کنش های سازمانی به سادگی گذشت. منظور از منابع قدرت ، ابزارها و امکاناتی است که در اختیار مدیران قرار داده می شود تا بواسطه آن به اعمال قدرت و مدیریت بپردازند(هیکس، هربرت، گولت، 1388)

  طی سالیان گذشته متخصصان روانشناسی اجتماعی توجه قابل ملاحظه ای به طبقه بندی منابع قدرت منعطئف داشته اند. شناخته ترین طبقه بندی که بیشترین تحقیقات نیز درباره آن انجام شده، طبقه بندی «فرنچ و ریون[1]» می باشد. آنان قدرت را به پنج نوع تقسیم کرده اند که عبارتند از قدرت قانون، قدرت پاداش، قدرت اجباری، قدرت مرجعیت، و قدرت تخصص. بعد از مدتی ریون با همکاری کروگلانسکی[2] قدرت اطلاعات را به عنوان ششمین وجه قدرت به تقسیمات فوق اضافه کردند.

  چالز هندی مطرح می کند که موارد استفاده از انواع قدرت در نظریه فرنچ و ریون،کجاست ؟ او پاسخ می دهد که بسته به نوع سازمان ، قدرت غالبی که باید به کار رود متفاوت می باشد .او مثال می زند که در یک محیط زورمدار، قدرت تخصص کارایی کمی خواهد داشت و در محیطی که بر اساس همکاری استوار است، قدرت تخصص و قدرت کاریزما کارایی بیشتری خواهد داشت .در حالی که قدرت قانونی تاثیر چندانی نخواهد داشت. هندی اشاره می کند که به هر حال همیشه کار کردن با استفاده از چند منبع قدرت ، قطعا موثرتر و مفیدتر از تکیه بر یک قدرت است(نوربخش، 1382).

  موفقیت یک مدیر تا اندازه زیادی به روش اعمال قدرت بستگی دارد.بنابراین نوع قدرت مورد استفاده توسط مدیران سازمانها دارای اهمیت است و مدیران باتوجه به ماهیت سازمان و اعمال ورفتار زیردستان و کارکنانشان از منبع قدرت متناسب برای نفوذ و اجرایی کردن دستورات خود استفاده کنند .به گفته رابینز نوع قدرت بکاربرده شده توسط افراد رابطه مستقیمی با ابعاد شخصیتی به کاربرده شده توسط آنها دارد، به طوریکه بعد شخصیتی افراد نوع منبع قدرت مورد استفاده توسط آنها را تاحدودی مشخص می کند  (رابینز، 1382).

  کارکنان سازمان ها از جنبه های مختلف رفتار و شرایط جسمانی ،با یکدیگر تفاوت هایی دارند. آشکارترین تفاوت های موجود بین کارکنان هر سازمان در خصوصیات بدنی آنها قابل مشاهده می باشد، اما جنبه های دیگر شخصیت فرد که پنهان هستند،هنگامی آشکار می شوند که از روش های خاص روانشناسی آنان را ارزیابی کنیم (ساعتچی، 1389).

       ارزیابی شخصیت ، زمینه ی عمده ی کاربرد روان شناسی در مورد مسائل دنیای عملی است(50).امروزه ارزش شخصیت به عنوان یکی از پیش بینی کننده های عملکرد شغلی پذیرفته شده است. شخصیت هر فرد نقش مهمی در عملکرد شغلی اش دارد زیرا شخصیت هر فرد انگیزش و نگرش  فرد را نسبت به یک شغل و شیوه ای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ می دهد مشخص می کند.   مطالعه شخصیت سنت طولانی در علوم سازمانی دارد. پروین[3] (2010) معتقد است شخصیت الگویی است از تفکر ، احساس و رفتار ناشی از ویژگی های فردی همراه با مکانیسم های روانی پنهان یا آشکار که در پس آن الگو ها قرار دارد(Perrewe, 2010). شاملو شخصیت را اینگونه تعریف می کند: مجموعه ای سازمان یافته و واحد متشکلی از خصوصیات نسبتا پایدار و مداوم که مجموعا یک شخص را از اشخاص دیگر متمایز می سازد(ساعتچی، 1389).

      در بحث از شخصیت تاکید بر آن است که چگونه تفاوت های شخصیتی افراد در عملکرد و رفتار شغلی آنان اثر می گذارد(ساعتچی، 1389). در سال های گذشته تحقیقات شخصیت مانند یک چارچوب قابل قبول در جهت توصیف ساختار و ذات شخصیت بوده و در خصوص خصیصه های شخصی میان محققین اختلاف نظر وجود داشته است (قلی پور، 1388). با این وجود امروزه توافق حاصل شده که مدل 5عاملی شخصیت (Big five) که توسط گلدبرگ[4] معرفی شده،می تواند برای توصیف بیشتر جنبه های برجسته شخصیت افراد مورد استفاده قرار گیرد(شمسایی و همکاران، 1388).

  از آنجا که شناخت شخصیت کارکنان علاوه بر اینکه می تواند میزان ناحیه عمومی شخصیت های کاری سازمانی را (بین مدیر -کارمند ، کارمندان با یکدیگر و کارمندان با ارباب رجوع) افزایش دهد ،این پژوهش می تواند به مدیران سازمان ها کمک  کند که بر اساس ویژگی های شخصیتی افراد ،تصمیمات لازم در خصوص استخدام،انتقال و ارتقای کارکنان را بهبود بخشند و به این ترتیب می توانند باعث بهبود عملکرد و افزایش بازدهی سازمان شوند و همچنین با توجه به بعد شخصیتشان منبع قدرتی را انتخاب کنند که باعث افزایش بهره وری و بازدهی هرچه بیشتر سازمان شوند .

   

   

  2-1 بیان مساله :

  ارزیابی شخصیت، زمینه­ی عمده­ی کاربرد روان شناسی در مورد مسائل دنیای عملی است. شخصیت الگویی است از تفکر ، احساس و رفتار ناشی از ویژگی های فردی همراه با مکانیسم های روانی پنهان یا آشکار که در پس آن الگو ها قرار دارد (Pervin, 2010).در سال های گذشته تحقیقات شخصیت مانند یک چارچوب قابل قبول در جهت توصیف ساختار و ذات شخصیت بوده و در خصوص خصیصه های شخصی میان محققین اختلاف نظر وجود داشته است. با این وجود امروزه توافق حاصل شده که مدل 5عاملی شخصیت (Big five) که توسط گلدبرگ معرفی شده، می تواند برای توصیف بیشتر جنبه های برجسته شخصیت افراد مورد استفاده قرار گیرد (نیک بخش و همکاران، 1386). ابعاد 5عاملی شخصیت شامل برون گرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی،روان رنجوری و گشودگی به تجارب است.برون گرایی شامل کمیت و شدت تعامل با افراد دیگر و میزان اجتماعی بودن یک شخص است.توافق پذیری، میزان توافق در اندیشه، احساسات و عمل نسبت به دیگران را نشان می دهد. وظیفه شناسی، بعدی است که میزان مسوولیت پذیری ،سخت کوشی و هدفگرا بودن را در جهت رفتار های سازمان توصیف می کند. روان رنجوری که به توانایی فرد در تحمل محرک­های استرس و عوامل تنش­زا اشاره می­کند.افرادی که در این طیف قرار دارند، عصبانی، نامطمئن، ناامن، افسرده و مضطرب اند.و گشودگی نسبت به تجربه(تجربه پذیری) قوه­ی تخیل، زیبایی شناسی، احساسات، ایده ها، عمل ها و ارزش ها را توصیف می کند.  (Swider,Zimmerman, 2010).

   

  چکیده لاتین:

   

  relationship between personality dimension and power resources in managers of sport and yout offices of east   Azarbaijan.

   

  The purpose of this research is to investigate the relationship between personality dimension and power resources in managers of sport and yout offices of east   Azarbaijan.

     58 managers of sport and yout offices of east Azarbaijan. completed instruments in this study: 1. Big Five Inventory (BFI, John et al., 1991),with  44 items assess the 5 dimensions of personality: conscientiousness, neuroticism, extraversion, agreeableness, and openness. 2- Questionnaire to determine the leadership and management of power resources (taken from their), this questionnaire has been designed by Dr. paul hesy and Nit mir in the escandid and California leadership studies center.  Cronbach's alpha coefficient was utilized to examine the internal reliability of MBI (r=0.80) and questionnaire of determination power resources (r=0.75). Data were analyzed with one-sample kolmogrov-smirnov , Pearson  Correlation coefficient, in significance level of P≤0.05.

    The result showed that Managers use more expert power resource and more have agreeableness personality. Also result showed that there is a positive and significant relationship between legal power resource and conscientiousness personality. There is a positive and significant relationship between expert power resource and openness but relationship between expert power resource and agreeableness was negative and significant. Also result showed that there is a positive and significant relationship between referent power resource to conscientiousness, extraversion, and agreeableness. Results showed that there is a neggative and significant relationship between Coercing power resource to agreeableness and openness. Result showed that there is a positive and significant relationship between Connection power resource to conscientiousness, , extraversion, agreeableness, and openness. Also there is a positive and significant relationship between information power resource and extraversion.

   

  Key words: personality , power resources , managers of sport and yout offices

 • فهرست:

  چکیده فارسی.. 2

  فصل اول: کلیات پژوهش... 2

  1-1 مقدمه: 2

  2-1 بیان مساله : 2

  3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق: 2

  4-1 اهداف تحقیق.. 2

  5-1 فرضیه ها 2

  6-1 متغیر های تحقیق.. 2

  7-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق : 2

  فصل دوم: ادبیات ، پیشینه و مبانی نظری. 2

  1-2 تعریف شخصیت: 2

  2-2منشا شخصیت: 2

  3-2 نظریه هایی پیرامون شخصیت.. 2

  4-2 تفاوت های فردی و شخصیت.. 2

  5-2 تناسب شخصیت با شغل.. 2

  6-2 قدرت.. 2

  7-2 تعمقی بر مفهوم قدرت.. 2

  8-2 اهمیت قدرت.. 2

  9-2 نگرش های مربوط به قدرت.. 2

  10-2 انگیزه های قدرت طلبی.. 2

  11-2 برخی از قانونمندی های قدرت.. 2

  12-2 قدرت و نفوذ 2

  13-2 قدرت و اختیار 2

  14-2 مقایسه قدرت و رهبری. 2

  15-2 نگرشی بر طبقه بندی منابع قدرت.. 2

  16-2 نظریه اقتضایی قدرت.. 2

  17-2 رابطه منابع قدرت و ویژگی های شخصیتی.. 2

  18-2 تحقیقات داخلی.. 2

  19-2 تحقیقات خارجی.. 2

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 2

  1-3 مقدمه. 2

  2-3 روش تحقیق.. 2

  3-3 جامعه آماری. 2

  4-3 نمونه آماری. 2

  5-3 متغیرهای تحقیق.. 2

  6-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 2

  7-3 روش جمع آوری داده ها 2

  8-3 نحوه توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها 2

  9-3 روش های آماری. 2

  فصل چهارم: یافته ها 2

  1-4 مقدمه: 2

  2-4 یافته های توصیفی تحقیق.. 2

  3-4 بخش استنباطی.. 2

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. 2

  1-5 مقدمه: 2

  2-5 خلاصه تحقیق : 2

  3-5 بحث و نتیجه گیری: 2

  4-5 پیشنهادات.. 2

  منابع: 2

  پیوست ها: 2

  چکیده لاتین: 2

   

  منبع:

   

   

  استونر، جیمز و همکاران(1379)، مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، جلد اول و دوم، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران

  اسکندری، محمد حسین، دارالبکایی اسماعیل(1383)، پژوهشی در موضوع قدرت( انواع، منابع، پیامدها و کنترل آن)، تهران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه

  آهنگی،ا؛عابدین ،علیرضا؛و فتح آبادی،ج:(1388)، رابطه تیپ های شخصیت با سبک های حل مساله در کارکنان دانشگاه. فصلنامه روانشناسی کاربردی:سال سوم ، شماره چهارم ،ص 61-40.

  بطحایی، م (1379) تاثیر استفاده از منابع قدرت در مدیریت های آموزشی و اداری مؤسسات آموزش عالی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی تهران

  پرهیزکار، کمال(1378)، تئوری های مدیریت، انتشارات آگاه، چاپ پنجم، تهران

  پورقاز، عبدالوهاب، محمدی، امین(1390) بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره 12، تابستان 1390

  پیمانی زاد،ح: (1381)، تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارتباط آن با موفقیت.نشریه حرکت : شماره 14،ص 140-125

  ترابیان،س(1385)، بررسی رابطه بین منابع قدرت مورداستفاده مدیران و جو سازمانی در دبیرستان های دولتی دخترانه شهر کرمان از دیدگاه دبیران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.

  جوکار، ب؛ و البرزی،م (1389)، رابطه ویژگی های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی. نشریه مطالعات روان شناختی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی الزهرا:دوره6، شماره1،ص 123-111.

  جوکار، ب؛ و البرزی،م (1389)، رابطه ویژگی های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی. نشریه مطالعات روان شناختی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی الزهرا:دوره6، شماره1،ص 123-111.

  حسینی ،ف؛ و لطیفیان،م : (1388)، پیش بینی جهت گیری هدف با استفاده از 5عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. نشریه مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیت دانشگاه الزهرا:دوره 5 ،شماره1،ص 94-73.

  حقیقی،محمدعلی(1380)" مدیریت رفتارسازمانی"نشرترمه،تهران

  حیدری تفرشی، غلامحسین (1381) نگرشی نوین به نظریات سازمان ومدیریت در جهان، انتشارات فراشناختی اندیشه، تهران

  خاکپور ، ع؛ یمنی،م ؛ و پرداخت چی،م : (1387)، رابطه بین ویژگی های الگوی 5عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد شغلی زمینه ای و وظیفه ای مدیران مدارس راهنمایی. فصلنامه روان شناسی کاربردی:شماره 2 و3 ،بهار و تابستان 1387،ص 564-579.

  خاکپور ، ع؛ یمنی،م ؛ و پرداخت چی،م : (1387)، رابطه بین ویژگی های الگوی 5عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد شغلی زمینه ای و وظیفه ای مدیران مدارس راهنمایی. فصلنامه روان شناسی کاربردی:شماره 2 و3 ،بهار و تابستان 1387،ص 564-579.

  خنیفر،ح؛ مقیمی،م ؛ جندقی،غ؛ طاهری،ف؛ و سیار،ا (1388) . شناخت شخصیت مدیران؛لازمه مدیریت رفتار سازمانی؛مطالعه موردی:مدل5عاملی شخصیت در دانشگاه علوم پزشکی قم . نشریه مدیریت سلامت: شماره 12،ص 56-49.

  خنیفر،ح؛ مقیمی،م ؛ جندقی،غ؛ طاهری،ف؛ و سیار،ا (1388) . شناخت شخصیت مدیران؛لازمه مدیریت رفتار سازمانی؛مطالعه موردی:مدل5عاملی شخصیت در دانشگاه علوم پزشکی قم . نشریه مدیریت سلامت: شماره 12،ص 56-49.

  دفت، ریچاردال(1374)، تئوری های سازمان و طراحی ساختار، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، جلد دوم، چاپ اول، تهران.

  رضاییان، علی(1386)؛ مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران، سمت، ، چاپ دوم

  رضائیان علی(1382)ف مدیریت تعارض و مذاکره(مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته)، انتشارات سمت، تهران

  ساعتچی، م (1389)، بهداشت روانی در محیط کار. نشر ویرایش، چاپ سوم، تهران.

  سالاری، یحیی (1387)، «بررسی نظرات مدیران ودبیران درباره نوع و میزان قدرت مدیران در مدارس متوسطه ناحیه سه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سالتحصیلی 88-87 » ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.

  سلاجقه،سنجر-ناظری،مژگان(1387)"راهکارهایی برای استفاده منابع قدرت مدیران درسازمانها"،مجله مدیریت،سال نوزدهم/شماره140-139 /آذرودی87

  سماواتی، علی(1384)، نقش قدرت در مدیریت، نشریه انجمن صنعت تاسیسات، شماره 12،اردیبهشت 84

  سهرابی، نفیسه(1388)، رابطه بین منابع قدرت مدیر و انواع فرهنگ سازمانی در مدارس متوسطه و راهنمایی شهرستان خمین، دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، شماره بیست و یکم، بهار88

  سهرابی،نفیسه-شاه طلبی بدری(1388)"رابطه بین منابع قدرت مدیروانواع فرهنگ سازمانی درمدارس متوسطه وراهنمایی شهرستان خمین"،نشریه دانش وپژوهش درعلوم تربیتی-برنامه ریزی درسی،شماره 21،بهار88 ص 100-79

  سیاسی،ع:(1384)،نظریه های شخصیت،انتشارات دانشگاه تهران

  سید جوادین، رضا(1383)، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات نگاه دانش، تهران.

  شریعتمداری،ع:(1381)،روان شناسی تربیتی،انتشارات امیرکبیر،چاپ چهاردهم،تهران

  شعبانی بهار، غ؛ امیرتاش، ع ؛ تندنویس،ف؛ و مشرف،ب: (1383)، ارتباط ویژگی های شخصیتی با اثربخشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور. نشریه علوم حرکتی و ورزش:جلد اول ،شماره3،ص 30-12.

  شکری،ا؛ دانشورپور،ز؛ عسکری،ا: (1387)، تفاوت های جنسیتی در عملکرد تحصیلی:نقش صفات شخصیتی. مجله علوم رفتاری:دوره2،شماره2،ص 142-127.

  شمسایی، م ؛ کریمی،ی ؛ جدیدی،م ؛و نیکخواه،ح: (1388)، همنوایی: همبسته های آن با 5عاملی بزرگ شخصیت ،جنس و وضعیت تاهل. فصلنامه روانشناسی کاربردی: سال 3 ،شماره 1،بهار 1388،ص 82-67.

  شولتز،د ؛ شولتز،س :(1386) ، نظریه های شخصیت. ترجمه ی یحیی سید محمدی، نشر ویرایش،چاپ دهم،ویرایش هشتم.

  صادقی، زهره(1385)، چالش های فراروی مدیریت در نظام آموزشی، مجموع مقالات همایش سراسری مرکز

  صفرزاده،ح؛ و حبیبی،ع: (1389)،بررسی تاثیر علی میان 5عامل اصلی شخصیت و بهبود عملکرد کاری.پژوهش نامه مدیریت تحول:سال دوم شماره 3،نیمه اول 1389.

  طبائیان ، احمد ( 1383 ) ؛  رابطه بین پایگاههای قدرت با اثر بخشی و عملکرد روسای دانشکده ها و مدیران گروههای تربیت بدنی دانشگاههای دولتی کشور از دیدگاه خود و اعضای هیات علمی، رساله دکتری ، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  عزیزی،ب وهمکاران(1388) تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی وارتباط آن باسطح آمادگی ورضایت کارکنان، مجله مدیریت ورزشی،شماره3، زمستان88

  علاقه بند، علی(1382)، مدیریت عمومی، نشر روان، تهران

  علوی،س ؛ و کاظمی زاده،ح: (1387)، مقایسه تاثیر سبک های رهبری مدیران بر میزان تنیدگی کارکنان ادارات دولتی با توجه به نوع شخصیت آنان.نشریه علمی پژوهشی دانشور رفتار: سال 15،شماره31، ص 14-2.

  فراهانی، م (1388)، پنج صفت بزرگ ایرانی،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تربیت معلم،چاپ اول ، تهران.

  فلاح، م (1387) بررسی رابطه شیوه های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران زن استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بابلسر.

  قلی پور ،آ:(1388)،مدیریت رفتار سازمانی(رفتار فردی).انتشارات سمت، تهران.

  کریمی، ی: (1387). روان شناسی شخصیت. انتشارات آگه،تهران 

  کریمی طرقبه،الهام(1383)"تعیین منابع قدرت مدیران شهرستان مشهدوارتباط آن باسطح آمادگی کارکنان"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

  کولتنر، جان (1385) ارتباط گفتاری میان مردم، ترجمه محمد میر حسینی و قاسم کبیری، چاپ چهارم، دانشگاه امیرکبیر، تهران.

  گروسی،م ؛ صوفیانی ،ح: (1386)، بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز.نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی:ص 63-47

  گریفین، مورهد(1374)، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید، چاپ اول، تهران

  مظفری، ا ، طبائیان، س(1383)، رابطه بین پایگاه های قدرت با اثربخشی و عملکرد رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های تربیت بدنی دانشگاههای دولتی کشور از دید خود و اعضای هیات علمی، نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره4.

  معبودیان، حمیدرضا(1381) ، رابطه نگرش مدیران به تعارض با سبک مدیریتی مورد استفاده آنان در آموزشگاههای متوسطه شهر کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کرمان.

  مغانلو،م؛ وفایی،م؛ شهرآرای،م: (1387) ، رابطه ی عوامل مدل 5عاملی شخصیت و سبک های هویت.نشریه پژوهش های روان شناختی: دوره 11،شماره 1و2، ص 94-79.

  مقیمی،س ؛خنیفر،ح؛ و عربی خوان،م: (1387)، بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثر بخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی. نشریه مدیریت دولتی:دوره1،شماره1،ص 104- 87.

  ملاحسینی، ع؛ کهنوجی، ک (1386) بررسی منابع پنجگانه قدرت مدیران با تعهد کارکنان در سازمانهای دولتی شهرستان رفسنجان، مجله توسعه و سرمایه/سال اول/شماره1/پاییز86

  میرکمالی، م(1379)ف رفتار و روابط در سازمان ها، چاپ دوم، موسسه فرهنگی نشر رامین، تهران

  نادریان،م؛ و امیر حسینی،ا: (1386)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارت های شغلی آنان .فصلنامه المپیک:سال 15، شماره4، ص 114-105.

  نادریان،م؛ و امیر حسینی،ا: (1386)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارت های شغلی آنان .فصلنامه المپیک:سال 15، شماره4، ص 114-105.

  نادری قمی، محمد مهدی(1387). قدرت در مدیریت اسلامی، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

  نبوی رضوی ، سکینه ( 1379 ) ؛  بررسی رابطه اثر بخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران با انواع قدرت از دیدگاه دبیران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم .

  نوربخش، م (1382)، رابطه بین سبک های رهبری با منابع قدرت در مدیران دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه اعضای هیات علمی، نشریه حرکت، شماره 19.

  نیک بخش رضا، و همکاران:(1386)،رابطه صفات شخصیتی (مدل 5عاملی شخصیت) بازیکنان حرفه ای بسکتبال با میزان غیبت آنان. نشریه ی علوم حرکتی و ورزش:سال پنجم،جلد دوم ،شماره 10،ص 95تا105.

  وتن، دیوید و کمرون، کیم(1380)، مدیریت تعارض، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول،.

  ونوس، د(1381)، زبان تخصصی مدیریت(مقدماتی) مقدمه ای بر رفتار سازمانی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  هادیزاده مقدم، اکرم(1378)، مدلهای دوگانه تجزیه و تحلیل قدرت و سیاست سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 23،تهران.

  هرسی پال، کنت بلانچارد(1380)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقمند، انتشارات بعثت، تهران

  هیکس، هربرت،سی ری گولت(1388)،تئوری های سازمان ومدیریت، ترجمه گوئل کوهن، انتشارات دوران، جلد اول، تهران.

  یوگل،گری(1382)"مدیریت ورهبری درسازمانها"ترجمه محمدازگلی وقاسم قنبری،مؤسسه چاپ وانتشارات دانشگاه امام حسین

  Antonioni,  D.  (2000).  Relationship  between  Communications and  conflict and innovation related behaviors. Leadership Quarterly, 15, 79–102. 

  Burke R.J. and Wilcox D.S.(2000). Bases of superdinate job satisfaction, Canadian Journal of behavioral science.

  Darling.John R (2001) Effective Conflict Management: Use of & Walker w.Earl the Behavioral style model, leadership and Organizational Development Journal, Vol 22 , NO5, PP 230- 242

  Dodd, A, H. (2004). Conflict Communication and use of Quality Management Practices in Academic Departments. Doctor of Ohilosofy Dissertation. Athese in Communication Arts and Siences. The penssyivania State  University.

  Dunham,  R.B.,  et  al.  2002.  Individual  and  organizational  strategies  for coping  with  organizational  power.  Academy  of  management,  Vol  21, PP: 811-24.

  Elit l, Trim k, Mand-Bains I.H, Sussman J, Grunfeld,E,(2004). Job satisfaction, stress, and burnout among Canadian gynecologic oncologists, gynecologic oncologists.

  Galanakis  M, Moraitou M, Garivaldis F J., Stalika A.(2009). Factorial Structure and Psychometric Properties of the Maslach Burnout Inventory (MBI) in Greek Midwives, Europe’s Journal of Psychology 4/, pp. 52-70.

  hakan V. Erkutlu and jamal chafra ,(2006), Relationship between leadership power bases and job stress of subordinates : example form boutique hotels.. Management Research New, 29(5) 285-297.

  Huczynski,Andrzej A ; and Buchanan, David A( 2000); Organizational Behavior , Chpt.19.pp.494-577.

  Huffman  K. (2007). Psychology in Action (8th edition). John Wiley and sons, Inc

  Jamieson D.W. and Thomas K.W(2003). Power and Conflict in the student- teacher relationship, journal of applied behavioral science. 10.3

  Kamarraju M & karau S J(2005).the ralationship between the big five personality traits and academic motivation, PsycINFO, Vol 39(3), Aug 2005, 557-567. doi:

  Krause, D. E. (2004). Influence-based leadership as a determinant to the inclination to innovate

  Loehlin  J.C., Martin  N.G(2010). The General Factor of Personality: Questions and Elaborations.

  Perrewe  P.L. (2010), The role of personality in human resource management, Human Resource Management Review (2010) , doi:10.1016/j.hrmr.2010.10.009

  Pervin , L, Cervone D (2010). Personality Theory and research ,WILEY, eleventh edition.

  Rahim. M Afzular (2010). Managin conflict in organization , 4th ed.p.cm. Unitid Stated of American . 987-1-4128-1456-0

  RahimM. Afzalur, Antonioni, D (2006). Power, Conflict, and Effectiveness ; A Cross-Cultural Study in the United States and Bulgaria , Journal of European Psychologist, 1016-9040

  Robbins, S. P (2006). Organizational behavior, Eleventh edition, Prentice- Hall Inc.

  Senior and fleming,J,(2006). Organization chang, Third education, ft prtie  hall. Ewyoak.pp197-199

  Steers, Richard( 2000) ; M.Introduction to Organizational Behavior , Chpt.15,P.482-492

  Susan, S & Hamilton,P, (2007). Conflict management health professions, Journal of  Professional Nursing, Vol 23

  Swider  B.w ,Zimmerman  R.D (2010). Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job burnout, and work outcomes, Journal of Vocational BehaviorVolume 76, Issue 3, June 2010, Pages 487-506.


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و منابع قدرت در مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و شیوه­های برخورد با تعارض در ادارات ورزش و جوانان استان فارس می‌باشد. این پژوهش در حیطه پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس است که شامل 186 نفر می­باشد. برای نمونه گیری از روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان ...

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی مدیران زن در ادارت ورزشی شهر شیراز در سال 1393 می باشد. با استفاده از شیوه کل شمارتعداد 90 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 138 نفر می­باشد؛ که با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از روش سرشماری کل صورت گرفت. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه: هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و بهره­وری سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. نمونه آماری شامل 108 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بوده است که از طریق نمونه گیری خوشه­ای انتخاب شده­اند. برای دستیابی ...

مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد چکیده: ویژگی های شغلی، از طریق طراحی مجدد شغل، بر انگیزه شغلی کارکنان اثر می گذارد، که این به نوبه خود سبب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می گردد. با توجه به نقش و اهمیت ویژگی های شغلی در توسعه هر چه بهتر طراحی مشاغل در ادارات کل ورزش و جوانان هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد بود. پژوهش حاضر از ...

 پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي   چکيده هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران و مسئولين انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از م

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با سلامت روان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس به تعداد 120 نفر تشکیل می‌دادند که از بین آن‌ها 94 نفر به روش ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان بود. بدین منظور از بین ورزشکاران مبتدی مراجعه کننده به باشگاه بدنسازی شهرستان داراب در تابستان 1392 ،60 نفر به صورت در دسترس و 60 نفر نیز از افراد عادی انتخاب و ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضرتعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه‌اجتماعی در جوانان 29-15 سال شهر تهران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه و نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام شد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، بخش سوم پرسشنامه جامع فعالیت جسمانی ...

ثبت سفارش