پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی

word 1 MB 31686 85
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۱,۰۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در

  رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی 

  چکیده :

  زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این رو ،هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش  MT ریه نوزادان موش های مادر در پی یک دوره برنامه تمرین استقامتی شنا و مصرف سیلیمارین در معرض مسمومیت کادمیوم بود.

  روش انجام پژوهش: 72 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با میانگین وزنی 190 گرم در 9 گروه جداگانه ( کنترل، حلال، تمرین، سیلیمارین ،کادمیوم،تمرین-کادمیوم،سیلیمارین-کادمیوم،تمرین-سیلسمارین،تمرین-سیلیمارین-کادمیوم)قرار گرفتند.برنامه تمرینی در دوران بارداری 60 دقیقه شنادر روز ،5روز در هفته و به مدت 3 هفته در استخری به ابعاد 50*50*100 بود که تا انتهای بارداری ادامه یافت. کادمیوم کلراید به میزان 400میلی گرم بر کیلو وزن بدن در روز به صورت محلول در آب خوراکی به آزمودنی ها داده شدو سیلیمارین نیز به میزان 100میلی گرم بر کلیوگرم وزن بدن به صورت زیر جلدی 3 بار در هفته تزریق شد. برای اندازه گیری سطوح MT ریه نوزادان مو شهای مادر در معرض مسمومیت فلز کادمیومدر دوران بارداری و شیردهی  از روش الایزا  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل  یافته های این پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنف ،آنالیز واریانس یک طرفه و LED در سطح خطای ( 05/0 α≤ ) استفاده شد.

   

  یافته ها: نتایج پژوهش  حاکی از افزایش معنی دار سطوح پروتئین MT بافت ریه نوزادان موش های مادر در گروه کادمیوم نسبت به همه گروه ها ا ست. همچنین با وجود تغییر در سطوح MT در گروه های سیلیمارین، شنا، شنا-سیلیمارین، کادمیوم-سیلیمارین، کادمیوم-شنا، کادمیوم-شنا-سیلیمارین  نسبت به گروه کنترل ، تفاوت معنی داری   مشاهده نشد. تنها تفاوت معنی دار نسبت به گروه کنترل ،مربوط به گروه کادمیوم با افزایش 78/127 در صد بوده است       (  P≤0/001 ) .

  نتیجه گیری: شنا و سیلیمارین و یا حتی اثر تعاملی این دو بر روی آزمودنی هایی که در معرض آلودگی مانند کادمیوم قرار گرفتند با عث کاهش سطوح MT بافت ریه شد. احتمال می رود به دلیل افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی شنا و سیلیماین باشد که می توان گفت که این راهکار می تواند در طی دوران بارداری نقش حیاتی موثری را ایفا کند.

  واژ های کلیدی: تمرین استقامتی وشنا وکادمیوم، سیلیمارین، متالوتیونین، بارداری، ریه

   

  1- مقدمه

  امروزه، رشد صنعت و گسترش تکنولوژی علاوه بر ایجاد رفاه و آسایش برای نوع بشر موجبات آلودگی هایی را نیز در محیط زندگی آنها فراهم ساخته است. تمام این آلودگی های زیست محیطی در نهایت به بیماری های عفونی، در خطر افتادن سلامت افراد و از بین رفتن محیط زیست منجر می شود. مطالعات آزمایشگاهی، انسانی و حیوانی پیشنهاد می کند که فلزات سنگینی چون کروم، کادمیوم[1]، نیکل، سرب و آرسنیک از طریق افزایش تولید گونه های اکسیژن واکنشی (ROS)[2] موجب مسمومیت و در نتیجه آسیب به بسیاری از اندام ها را فراهم می کنند.[1] کادمیوم یکی از مهمترین آلاینده های صنعتی و محیطی و یکی از سمی ترین فلزات سنگین است که در همه جا یافت می شود و بیشترین تاثیرات منفی خود را بر روی اندام هایی از قبیل ریه، استخوان و کلیه  تحمیل می کند. [2; 3] کادمیوم می تواند هم از طریق استنشاق در کارخانه های ساخت باطرهای شامل کادمیوم و همچنین دود سیگار و هم از طریق مواد خوراکی که با فاضلاب های صنعتی آلوده شده اند مانند برنج، انواع صدف رودخانه­ای و قارچ، وارد بدن انسان شود.[1] کادمیوم ناشی از زائدات صنعتی یا فضولات معدنی از آلوده کننده های اصلی آب است و در آبکاری فلزات نیز به مصرف می رسد. [1]بنابراین کشف راهکارهای عملی برای مقابله با تأثیر این آلاینده بر سلامتی انسان یکی از اهداف پژوهشگران علوم زیستی است. کادمیوم، به صورت حاد یا مزمن بر روی دستگاه تنفس تأثیر گذارده و بیماری هایی از قبیل التهاب مزمن بینی، حلق و حنجره. اختلالات بویایی و همچنین بیماری ساختاری مزمن ریه را به دنبال خواهد داشت[1]. از سوی دیگر در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده و گفته شده است که کادمیوم اثرات سمی بر رویان و جنین دارد.[4] انتقال این عنصر از طریق مادر به جنین و عوارض ناشی از آن بر روی نوزاد [5]، محققین را بر آن داشته تا در جستجوی راه هایی برای جلوگیری از تأثیرات منفی آن باشند. داستون و همکاران (1979) تاثیر کادمیوم را بر ایجاد هایپرپلازی ریه، سندرم دیستری تنفسی و تأثیر بر سورفاکتنت ریوی در نوزادان نشان دادند. [6]

  آلودگی مزمن با کادمیوم انواع فرآیندهای دفاعی و سمیت زدایی مانند آنتی اکسیدانت ها، متالوتیونین (MT)[3] ، گلوتایتون (GSH)[4] و پروتئین شوک گرمایی (HSP)[5] را درگیر می کند[7] . متالوتیونین ها گروهی از پروتئین های متصل به فلزات و غنی از سیستئین هستند که ROS را پاکسازی می کنند[8]. نیمه عمر بسیار طولانی کادمیوم در بدن موجود زنده تا اندازه ای به شکل گیری MT نسبت داده می شود[9].  همچنین بیان و القای MT  با حفاظت در برابر آسیب DNA ، استرس اکسایشی و آپوپتوزیس مرتبط دانسته شده است[10].در واقع این پروتئین از جمله عوامل ضد اکسایشی اصلی محسوب می شود و نقش کلیدی در فعالیت های آنتی آپوپتوزی سلول در شرایط پاتولوژیک مختلف مانند پاکسازی و مهار گونه های اکسیژن واکنشی (ROS) ایفا می کنند[12،11]. از سوی دیگر گزارش های همه­گیرشناسی نشان می دهد که آمادگی بدنی با کاهش وقوع انواع بیماری های مرتبط با استرس اکسایشی شامل بیماری های قلبی، دیابت، اختلالات عصبی و انواع سرطان ها در ارتباط است. همچنین گزارش شده است که فعالیت ورزشی منظم موجب القای MT می شود و اثرات مفیدی بر دفاع آنتی اکسید انتی دارد[13] .

  به علاوه به منظور مقابله با استرس اکسایشی ناشی از کادمیوم و فعالیت ورزشی، به نظر می رسد که استفاده از مکمل های آنتی اکسیدان می تواند مثمر ثمر باشد. گیاه خار مریم[6] یکی از مهمترین گیاهان دارویی محسوب می شود که می تواند نقش موثری ایفا کند[14]  .گیاه خار مریم دارای تانن، نوعی ماده تلخ یک رزین و دانه آن نیز ماده روغنی، آمیدون و مواد آلبومینوییدی می باشد تحقیقات جدید وجود ماده ای به نام سیلیمارین که خود شامل سه ایزومر اصلی به نام سیلی بین[7]، سیلی دیانین[8] و سیلی کریستین[9] می باشد. استخراج و شناسایی کامل گردیده که بیشترین اثرات گیاه را به این دسته از مواد نسبت داده­اند.[15; 16] پژوهش حاضر در همین راستا در پی این است تا با توجه به اثرات متقابل متغیر محیطی آلاینده­ای چون کادمیوم از یک سو و برخورداری از نقش آنتی اکسیدانی سیلیمارین از سوی دیگر در کنار تمرینات منظم شنا درصدد است تا برهم کنش متغیرهای فوق را بر میزان فعالیت سطوح متالوتیونین ریه نوزادان را پس از تولد و دوران شیر خوارگی مورد مطالعه قرار دهد.

   

  1-2- تعریف مسئله تحقیق

  کادمیوم یک فلز سمی با عملکرد بیولوژیکی ویژه است که در انسان از طریق آب و غذا وارد بدن شده ابتدا در کبد و کلیه انباشته می شود و موجب اثرات زیان بار بر این دو بافت و سایر بافت های بدن می گردد. این ماده سمی به طور موثر موجب عدم تعادل وضعیت اکسیدانت آنتی اکسیدانت بدن شده و این عدم تعادل از طریق تولید ROS ایجاد می کند [17]   جمع کادمیوم در جفت مادران سیگاری در طی سه ماهه اول دوره بارداری شروع می شود. مطالعه بر روی حیوانات آزمایشگاهی نیز نشان داده است که ظرفیت حفاظتی جنین در برابر کادمیوم در طی سه ماهه آخر دوره بارداری قوی­تر از مراحل دیگر است. در دوران بارداری کادمیوم کبدی فراخوانی شده و از طریق پلاسمای خون به کلیه و جفت منتقل می شود و احتمالاً غلظت کادمیوم را در خون افزایش می هد [4] .   برخی از محققان معتقدند که مصرف کادمیوم در طول بارداری ممکن است موجب کاهش وزن هنگام تولد، جفت و نیز نکروز شود [18]   .پرینگل[10] و همکاران نشان دادند که در سه ماهه اول بارداری انسان، سلول های سیتوتروفوبلاست اکستراویلوس[11] با ایجاد یک محیط هایپوکسیک باعث انسداد شریان های حلزونی[12] رحمی می گردند که این مسئله به نوبه خود برای موفقیت بارداری بسیار ضروری است [19] . نیمه عمر بسیار طولانی کادمیوم در بدن موجود زنده تا اندازه­ای به شکل­گیری MT که یک پروتئین حاوی فلز[13] است نسبت داده می شود که در سطوح رونویسی توسط کادمیوم القا می شود. تجمع کادمیوم در کبد و کلیه ممکن است ناشی از توانایی آنها در تولید مقادیر زیادی MT باشد [9].

  به طور معمول شکل­گیری MT در سلول ها به طور قابل ملاحظه­ای مسمومیت با کادمیوم را کاهش می دهد. با این حال گزارش شده است[9]. که زمان اقامت طولانی کادمیوم در بدن به دلیل اتصال به MT ممکن است در تشکیل تومور سهیم باشد    القای MT در بدن موجود زنده به وسیله انواع استرس های فیزیکی و شیمیایی مرتبط با آسیب اکسایشی سازگار با عملکرد MT به عنوان یک آنتی اکسیدانت می باشد [20]. تورنلی و واساک[14] (1985) نشان داده­اند که MT  نسبت به GSH در پاکسازی رادیکال های آزاد به طور قوی تری عمل می کند[20].از سوی دیگر چندین پژوهش نیز دلالت بر این دارند که MT به عنوان یک آنتی اکسیدانت در درون بدن موجود زنده عمل نمی کند پژوهش های اخیر با استفاده از مدل های تراریخته با مقادیر بسیار بالای بیان MT ، نشان داده­اند که MT از این حیوانات در برابر استرس اکسایشی محافظت نمی کند [20]. گزارش شده است که دویدن روی نوارگردان به مدت 30 دقیقه در روز سطوح بیان MT-1-mRNA . MT-2 ، MT3 را 12 ساعت پس از شروع ورزش به ترتیب تا 193% ، 298% و 196% نسبت به گروه کنترل افزایش داد[8]  از سوی دیگر مطالعات اثرات ضد اکسایشی سیلیمارین موجود در گیاه خار مریم را در غیر فعال کردن رادیکال آزاد گزارش کردند [1].مطالعات مختلف نشان می دهد که سیلیمارین یک ترکیب بسیار بی­خطر و فاقد هرگونه سمیت و عوارض جانبی بر روی جنین می باشد [8; 21]. بی تحرکی موجب بیماری های مزمنی مانند بیمار ی قلبی عروقی ،دیابت نوع 2،پوکی استخوان و سرطان می شود [22].تمرینات ورزشی صرفنظر از نوع، مدت و یا شدت آن نیازمند صرف انرژی بیش از مقادیر حالت استراحت می باشد. عضلات در حال کار برای تبدیل انرژی شیمیایی ذخیره به انرژی مکانیکی موردنیاز حرکت، هزینه انرژی را افزایش می دهند. واکنش های فیزیولوژیکی (مثل واکنش های همزمان قلبی عروقی و تنفسی) در آغاز ورزش اتفاق می افتد تا با هزینه انرژی سازگار شود و در عین حفظ زیست­پذیری دیگر بافت ها، اکسیژن کافی را برای عضلات در حالت کار فراهم کند[23]. در طی بارداری تغییرات هورمونی اتفاق می افتد که تنظیم عملکرد متابولیکی و قلبی عروقی را دگرگون می کند تا واکنش های مادری به ورزش ادامه پیدا کند. فاکتورهایی از قبیل حالت تمرین، اینکه در کدام مرحله از بارداری است و شدت تمرین، اینکه آیا محرک تمرینی حاد یا مزمن است، بر واکنش های فیزیولوژیکی به تمرین اثر می گذارند. بارداری موجب تغییرات فیزیولوژیکی و آناتومیکی عمیقی می شود. به طور قابل توجهی وزن و هزیه انرژی استراحت افزایش می یابد و هموستاز قلبی عروقی و تنفسی دچار اختلال می شود. اکثر این تغییرات به طور پیشرونده اتفاق می افتند اما از ابتدای بارداری تا انتهای آن به میزان متفاوتی تغییر می کند. هر یک از این تغییرات بر واکنش های فیزیولوژیکی به تمرین به گونه­ای متفاوت اثر می گذارند. بنابراین برای تفسیر کامل واکنش ها، باید طول دوره بارداری همراه با دیگر فاکتورهای مرتبط با ورزش در نظر گرفته شود [23] .و همچنین ورز ش و فعالیت بدنی خطر و عوارض جانبی برا ی مادران هنگام زایمان را افزایش نمی دهد اما مادران باید از فعالیت بدنی با ریسک بالا و کار سخت اجتنا ب کنند.    [22].

  ویژگی حفاظتی سیلیمارین در جلوگیری از تخلیه GSH ، تخریب و انهدام رادیکال آزاد، حفظ سنتز پروتئین از طریق فعال سازی RNA و محافظت از عملکرد انتقال میتوکندریایی است [24] .با توجه به مطالب بیان شده و نظرات آنتی اکسیدانتی سیلیمارین محقق درصدد است نقش حفاظتی سیلیمارین را بر ضد مسمومیت ناشی از کادمیوم خوراکی و تاثیر آن بر MT ریه نوزادان موش های مادر در طی دوران بارداری و شیردهی هم زمان با تمرینات شنا بررسی نماید و بر این اساس محقق درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که یک دوره تمرین ورزشی شنا به همراه مکمل سیلیمارین چه تأثیری بر MT ریه نوزادان در طی دوران بارداری و نیز شیرخوارگی در معرض مسمومیت کادمیوم دارد؟

   

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

  یکی از مهمترین جنبه های آلودگی زیست محیطی این است که مردم بسیاری از آلاینده­ها را از طریق مواد غذایی و آشامیدنی دریافت می کنند وجود کادمیوم در مواد غذایی از جمله برنج و همچنین گوشت حیوانات دریایی گزارش شده است. لذا به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن خطرات سلامتی، کاهش نفوذ مواد خارجی به غذا و زنجیره غذایی امری اجتناب ناپذیر است. این بدان معنی است که اطمینان از عدم و یا به حداقل رساندن انتقال مقدار مواد خارجی به بدن انسان به ویژه در مرحله حیاتی دوران بارداری و سلامت جنین و نوزاد امری ضروری است  [25] . کادمیوم یک عنصر نسبتاً فرار است که برای گیاهان، حیوانات و انسان ها ضروری نبوده و حضورش در موجودات زنده ناخواسته و مضر است [26] . مطالعه واکنش آن در دوران بارداری بر روی نوزادان از اهمیت زیادی برخوردار است. عدم تعادل بین (ROS) و سیستم آنتی اکسیدانتی، استرس اکسایشی را القا کرده و به صورتی منفی بر فرآیندهای تولید مثل تأثیر می گذارد. سطوح بالای ROS در طی رشد رویان، جنین و جفت مشخصه بارداری است. بنابراین استرس اکسایشی به عنوان ارتقا دهنده احتمالی اختلالات مرتبط به بارداری مانند سقط خود به خودی جنین محدودیت رشد جنین، زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد شناخته شده است  [27] .با توجه به پراکندگی بسیار در وزن هنگام تولد نوزادان مادران سیگاری و محتوای بالای کادمیوم و MT جفت مادران سیگاری آگاه کردن زنان از خطرات تماس با مواد سمی در آلاینده ها در دوران بارداری و یا به حداقل رساندن اثرات مضر آنها ضروری است. اثرات مفید تمرین استقامتی شنا و عدم نیاز به تحمل وزن به مکانیسم های دفاع آنتی اکسیدانتی دریافت های مختلف بررسی شده و این اثرات در موش های شناگر، موش های سالم، دونده روی نوارگردان و موش های دیابتی تمرین کرده مشاهده شده است[20].پژوهش ها نشان می دهد ریه بیشتر از بافت های دیگر در معرض تنش بالای اکسیژن قرار دارد. اکسیدان ها و آلاینده ها باعث افزایش متعاقب تولید اکسیدان و ایجاد التهاب سلولی به وسیله ساخت رادیکال های آزاد می شود.

  عواملی مانند هایپراکسی، سیگار کشیدن و برخی داروها با واکنش های بینابینی فیبروتیک ریه در ارتباط هستند و چندین گونه­ی اکسیژن واکنشی (ROS) مهم در این شرایط به طور درون زاد تولید می شوند[29] تاکنون هیچ تحقیقی در رابطه با تأثیر سیلیمارین بر استرس اکسایشی ناشی از ورزش بر MT به عنوان یک پروتئین حساس به فلز در ریه نوزادان موش مادر مشاهده نشده است و این مسئله لزوم انجام پژوهش حاضر را بیشتر نمایان می سازد. بنابراین محقق بر آن است تا تأثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا به همراه مکمل آنتی اکسیدانتی سیلیمارین بر ضد مسمومیت ناشی از کادمیوم را در ریه نوزادان موش های مادر در دوران بارداری و شیردهی بررسی نماید. بنابراین با توجه به واکنش های تمرین اکسایشی ناشی از آلودگی محیط زیست مادران، جنین و نوزاد و انتقال آنها به نوزاد بررسی این واکنش ها در شرایط آزمایشگاهی امری ضروری است.

   

  1-4- اهداف این پژوهش

  1-4-1- هدف کلی

  هدف کلی این پژوهش بررسی اثربخشی یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریه نوزادان موش های مادر که در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیردهی است.

   

  1-4-2- اهداف ویژه

  1- تعیین تأثیر یک دوره برنامه تمرینی استقامتی شنا بر متالوتیونین ریه موش های نوزاد

  2- تعیین تأثیر مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریه موش های نوزاد

  3- تعیین تأثیر کادمیوم بر متالوتیونین ریه موش های نوزاد

  4- تعیین تأثیر یک دوره برنامه تمرینی استقامتی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریه موش های نوزاد

  5- تعیین تأثیر یک دوره برنامه استقامتی شنا و کادمیوم بر متالوتیونین ریه موش های نوزاد

  6- تعیین تأثیر یک دوره برنامه استقامتی شنا سیلیمارین کادمیوم بر متالوتیونین ریه موش های نوزاد

  7- تعیین تأثیر مکمل سیلیمارین کادمیوم بر متالوتیونین ریه موش های نوزاد

   

  1-5- فرضیه های پژوهش

  یک دوره برنامه تمرینی استقامتی شنای زیر بیشینه بر سطوح MT ریه نوزادان تاثیر ندارد..

  کادمیوم بر سطوحMT  ریه نوزادان مو ش های مادر تاثیر ندارد.

  سیلیمارین بر سطوحMT ریه نوزادان موش های مادر تاثیر ندارد

  Abstract

  Background and porpuse:D uring the metabolic alterations in pregnancy ,in has believed that the heavy metals exposure of mother is important for the function of the placenta and the welfare of the fetal .it is supposed that endurance training could induce on metalloproteins such as metallothionein and controvert the adverse effects of heavy metals exposure . Hence ,the aim of this study was to  investigate the lung metallothionein and responses to endurance swimiming and silymarim and supplement in pregnant rat exposed to cadmium  toxicity.

   

  Methodes:72 female Wistar rats were used to form 9 groups as:Cnt,vehicle,Cd,Ex,Shly,Cd-Ex,Cd-Sily,Ex-Sily and Cd-Ex-Sily.training protocol includes 60minutes endurance swimming (1 h/day,5days/WK,pool dimnsions was 50*50*100cm)during pregnancy that continued until delivery the pregnant rats received 400 mg/1 cadmium chloride in drinking water . in addition, subjects were treated with subcutaneously injection of silymarin(100mg/kg)3 times a week. on  lung metallothionein in neonatal  rat  exposure to cadmium  during maternal gestation and lactation was determind with ELIS Arespectively.statistical analysis data were obtained by Kolomogrov Smirnoff test,one-way ANOVA and LSD

   

  Results: Results indicates a significant increase in MT protein levels in lung tissue of newborn mice by maternal cadmium in relation to all groups. Despite the observed changes in MT levels in the silymarin group, swimming, swimming- silymarin, silymarin-cadmium, cadmium- swimming, cadmium-swimming- silymarin compared with the control group, a significant difference. The only significant difference compared to control group, Cadmium has been associated with an increase of 127/78 per cent (P≤0 / 001).

   

  Conclusion: Lung tissue was reduced MT levels and silymarin swimming or interaction effects on the subjects that were exposed to contaminants such as cadmium. Probably due to increased swim and Silymayn antioxidant property that can be said is that this approach can effectively play a vital role during pregnancy.

   

  Keywords: swimming, endurance training ,cadmium, silymarin,metallothionein, pregnancy and  lung

 • فهرست:

  فصل اول: طرح پژوهش

  1-1- مقدمه........................................................................................................................................................... 2

  1-2- تعریف مسئله تحقیق.................................................................................................................................... 3

  1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................................................................ 4

  1-4- اهداف این پژوهش.......................................................................................................................................... 4

  1-4-1- هدف کلی................................................................................................................................................... 4

  1-4-2- اهداف ویژه.................................................................................................................................................. 4

  1-5- فرضیه های پژوهش....................................................................................................................................... 5

  1-6- پیش فرض های پژوهش.................................................................................................................................. 6

  1-7- محدودیت های تحقیق.................................................................................................................................... 6

  1-8- تعریف واژه­ها و اصطلاحات پژوهش.............................................................................................................. 6

  1-8-1- واژه ها و اصطلاح های نظری..................................................................................................................... 6

  1-8-2- واژه ها و اصطلاحات عملیاتی.................................................................................................................... 7

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  2-1- مقدمه........................................................................................................................................................... 9

  2-2- مبانی نظری پژوهش...................................................................................................................................... 9

  2-2-1- ریه و اهمیت آن در رشد جنین.................................................................................................................... 9

  2-2-2- ساختار بافت شناسی ریه........................................................................................................................ 9

  2-2-3- رادیکال های آزاد....................................................................................................................................... 11

  2-2-3-1- استرس اکسایشی و فلزات سنگین.................................................................................................. 12

  2-2-4- استرس اکسایشی از آلاینده های زیستی و تاثیر آن بر بافت ریه............................................................ 12

  2-2-4-1- کادمیوم و مکانیسم مسمومیت ریوی آن.......................................................................................... 14

  2-2-5- تأثیر فعالیت ورزشی در دوران بارداری و رشد جنین.................................................................................. 17

  2-2-5-1- تأثیر فعالیت ورزشی در دوران بارداری................................................................................................... 18

  2-2-5-2- تأثیرات فعالیت ورزشی بر جنین.......................................................................................................... 18

  2-2-6- متالوتیونین.............................................................................................................................................. 20

  2-2-6-1- متالوتیونین و کادمیوم........................................................................................................................ 20

  2-2-6-2- آپوپتوزیس............................................................................................................................................ 21

  2-2-6-3- آپوپتوزیس و متالوتیونین..................................................................................................................... 22

  2-2-7- مواد آنتی اکسیدانتی.............................................................................................................................. 24

  2-2-8- سیلیمارین............................................................................................................................................... 25

  2-4.گیاه خار مریم و پودر سیلیمارین.................................................................................................................. 25

  2-2-8-1- گیاه شناسی....................................................................................................................................... 26

  2-2-8-2- ریخت شناسی.................................................................................................................................... 26

  2-2-8-3- مناطق رویش........................................................................................................................................ 26

  2-2-8-4- ترکیبات شیمیایی............................................................................................................................... 26

  2-2-9- آثار فارماکولوژیکی و مصرف درمانی سیلیمارین................................................................................... 27

  2-2-9-1- آنتی اکسیدان...................................................................................................................................... 27

  2-2-9-2- اثرات درمانی سیلیمارین...................................................................................................................... 27

  2-2-9-3- سیلمیارین و درمان سرطان................................................................................................................ 28

  2-2-9-4- سیلیمارین و مسمومیت سلولی....................................................................................................... 29

  2-3- مروری بر پیشینه پژوهش ها....................................................................................................................... 29

  2-3-1- اثر کادمیوم بر دستگاه تنفسی به ویژه بافت ریه................................................................................... 29

  2-3-2- اثر ورزش بر دستگاه تنفسی................................................................................................................... 32

  2-3-3- اثرات درمانی سیلیمارین.......................................................................................................................... 33

  2-3-4- اثر آنتی اکسیدان ها بر دستگاه تنفسی............................................................................................... 37

  2-3-5- اثر انواع فعالیت ها و تمرینات ورزشی بر M   T...................................................................................... 39

  2-3-6- اثر استرس اکسایشی ناشی از مواد سمی بر M   T........................................................................... 40

  2-4.جمع بندی و نتیجه گیری:............................................................................................................................. 41

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1. مقدمه.......................................................................................................................................................... 44

  3-2. روش پژوهش................................................................................................................................................. 44

  3-3.جامعه ونمونه آماری پژوهش.......................................................................................................................... 44

  3-4.وسایل و مواد مورد استفاده در پژوهش......................................................................................................... 45

  3-5.متغیر های پژوهش ....................................................................................................................................... 45

  3-5-1.متغیر های مستقل ................................................................................................................................. 45

  3-5-2.متغیر تعدیل کننده.................................................................................................................................. 46

  3-5-3  . متغیر های وابسته ................................................................................................................................ 46

  3-6. محیط پژوهش و غذا ................................................................................................................................... 46

  3-7.نحوه اجرای پژوهش ...................................................................................................................................... 46

  3-8.نحوه تهیه و تزریق سیلیمارین و حلال سیلیمارین (اتانول مطلق و آب مقطر)............................................ 46

  3-9.نحوه خوراندن کادمیوم به آزمودنی ها ......................................................................................................... 47

  3-10. برنامه تمرینی ............................................................................................................................................. 47

  3-11.نمونه برداری ریه ،مطالعه میکروسکپی و تجزیه وتحلیل آزمایشگاهی ...................................................... 48

  3-12 روش های آماری............................................................................................................................................ 49

   

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

  4-1. مقدمه.......................................................................................................................................................... 51

  4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها ................................................................................................................ 51

  4-2-1. سطوح پروتئینMT ریه نوزادان موشهای مادر....................................................................................... 51

  4-3. تجزیه و تحلیل استنباطی:............................................................................................................................. 53

  4-3-1. آزمون فرضیه های پژوهش........................................................................................................................ 53

  4-3-2-فرضیه اول:................................................................................................................................................ 54

  4-3-3- فرضیه دوم:.............................................................................................................................................. 55

  4-3-4. فرضیه سوم:............................................................................................................................................ 55

  4-3-5. فرضیه چهارم:.......................................................................................................................................... 56

  4-3-6 . فرضیه پنجم:.......................................................................................................................................... 57

   4-3-7 . فرضیه ششم:....................................................................................................................................... 57

  4-3-8 . فرضیه هفتم:......................................................................................................................................... 58

  به طور خلاصه:..................................................................................................................................................... 59

  فصل پنجم: بحث و بررسی و نتیجه­گیری

   

  5-1: مقدمه.......................................................................................................................................................... 61

  5-2. خلاصه پژوهش............................................................................................................................................. 61

  5-3: بحث و بررسی.............................................................................................................................................. 61

  5-3-1.کادمیوم و متالوتیونین.............................................................................................................................. 63

  5-3-2.تمرین شنا و متالوتیونین  .......................................................................................................................... 64

  5-3-3. سیلیمارین و متالوتیونین........................................................................................................................ 65

  5-3-4.کادمیوم،تمرین شنا،سیلیمارین و متالوتیونین.......................................................................................... 66

  5-4. جمع بندی و نتیجه گیری............................................................................................................................. 67

  5-5. پیشنهاد های پژوهش ................................................................................................................................. 68

  5-5-1. پیشنهاد های بر خاسته ازپژوهش ......................................................................................................... 68

  5-5-2. پیشنهاد های برای پژوهش های آینده.............................................................................................. 68

  منابع و ماخذ........................................................................................................................................................ 69

  پیوست................................................................................................................................................................. 86

  چکیده لاتین

  منبع:

   

  Rana, Suresh Vir Singh. (2008). Metals and apoptosis: recent developments. Journal of trace elements in medicine and biology, 22(4):p. 262-284.

  2.Mishra, Sanjay, Dwivedi, Surya Prakash, & Singh, RB. (2010). A review on epigenetic effect of heavy metal carcinogens on human health. Open Nutraceuticals J, 3:p. 188-193.

  3.Höfer, Nicola, Diel, Patrick, Wittsiepe, Jürgen, Wilhelm, Michael, & Degen, Gisela H. (2009). Dose-and route-dependent hormonal activity of the metalloestrogen cadmium in the rat uterus. Toxicology letters, 191(2):p. 123-131.

  4.Kantola, M, Purkunen, R, Kröger, P, Tooming, A, Juravskaja, J, Pasanen, M, . . . Vartiainen, T. (2000). Accumulation of cadmium, zinc, and copper in maternal blood and developmental placental tissue: differences between Finland, Estonia, and St. Petersburg. Environmental research, 83(1):p. 54-66.

  5.Goyer, Robert A. (1991). Transplacental transfer of cadmium and fetal effects. Fundamental and Applied Toxicology, 16(1):p. 22-23.

  6.Daston, George P, & Grabowski, Casimer T. (1979). Toxic effects of cadmium on the developing rat lung. I. Altered pulmonary surfactant and the induction of respiratory distress syndrome. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A Current Issues, 5(6):p. 973-983.

  7.McGeer, James C., Niyogi, Som, & Smith, D. Scott. (2011). 3 – Cadmium. Elsevier Inc, 125–184.

  8.Hashimoto, K, Hayashi, Y, Inuzuka, T, & Hozumi, I. (2009). Exercise induces metallothioneins in mouse spinal cord. Neuroscience, 163(1):p. 244-251.

  9.Waalkes, Michael P. (2003). Cadmium carcinogenesis. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 533(1):p. 107-120.

  10.Matés, José M, Segura, Juan A, Alonso, Francisco J, & Márquez, Javier. (2008). Intracellular redox status and oxidative stress: implications for cell proliferation, apoptosis, and carcinogenesis. Archives of toxicology, 82(5):p.273-299.

  11.Geret, Florence, Serafim, Angela, & Bebianno, Maria João. (2003). Antioxidant enzyme activities, metallothioneins and lipid peroxidation as biomarkers in Ruditapes decussatus? Ecotoxicology, 12(5):p. 417-426.

  12.Penkowa, Milena, Keller, Pernille, Keller, Charlotte, Hidalgo, Juan, Giralt, Mercedes, & Pedersen, Bente Klarlund. (2005). Exercise-induced metallothionein expression in human skeletal muscle fibres. Experimental physiology, 90(4):p.486-477

  13.Jolazadeh, Talla. (1388). Effect of 8 weeks of endurance training on metallothionein and lipid peroxidation of rat heart tissue. (MS Thesis orientation of physical education and sports science and sports physiology), Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran.  

  14.Fallah Hosseini, Hassan, Yazdani, Darab, Amin, Ghlamreza, & Makeyzadeh Tafty, Maryam. (1383). Review of anticancer effects of plant thistle. Special S. marianum.

  15.Cross, Carroll E, Omaye, Stanley T, Rifas, Donald C, Hasegawa, Glen K, & Reddy, Krishna A. (1979). Biochemical effects of intratracheal instillation of cadmium chloride on rat lung. Biochemical pharmacology, 28(3):p. 381-388.

  16.Geret, Florence, Serafim, Angela, & Bebianno, Maria Joao. (2003). Antioxidant enzyme activity, metallothionein and lipid peroxidation? ecotoxiocology, 12:p. 417-426.

  17.Jihen, El Heni, Sonia, Sfar, Fatima, Hammouda, Mohamed Tahar, Sfar, & Abdelhamid, Kerkeni. (2011). Interrelationships between cadmium, zinc and antioxidants in the liver of the rat exposed orally to relatively high doses of cadmium and zinc. Ecotoxicology and environmental safety, 74(7):p. 2099-2104.

  18.Panjehpour, M, & Bayesteh, M. (2008). The Cytotoxic Effects of Cadmium Chloride on the Human Lung Carcinoma (Calu-6) Cell Line. RESEARCH IN PHARMACEUTICAL SCIENCES (RPS)

  19.Pringle, Kirsty Gay, Kind, Karen Lee, Sferruzzi-Perri, Amanda Nancy, Thompson, JG, & Roberts, Claire Trelford. (2009). Beyond oxygen: complex regulation and activity of hypoxia inducible factors in pregnancy. Human reproduction update, dmp.046.

  20.Conrad, Craig.C, T, david, Graboowski, A, Christi, WALTER, & Sabia, Marian. (2000). sing mt2/2 mice to study metallothionein and oxidative stress. Free Radical Biology and Medicine, 28, 447-462.

  21.Hoffman-Goetz, L, Pervaiz, N, & Guan, J. (2009). Voluntary exercise training in mice increases the expression of antioxidant enzymes and decreases the expression of TNF-α in intestinal lymphocytes. Brain, behavior, and immunity, 23(4):P. 498-506.

  22.Kader, Manzur, & Naim-Shuchana, Saira. (2014). Physical activity and exercise during pregnancy. European Journal of Physiotherapy, 16(1):p. 2-9.

  23.O'TOOLE, MARY L. (2003). Physiologic aspects of exercise in pregnancy. Clinical obstetrics and gynecology, 46(2):p.379-389.

  24.La Grange, L, Wang, M, Watkins, R, Ortiz, D, Sanchez, ME, Konst, J, . . . Reyes, E. (1999). Protective effects of the flavonoid mixture, silymarin, on fetal rat brain and liver. Journal of ethnopharmacology, 65(1):p. 53-61.

  25.Šmirjákova, S, Ondrašovičová, O, Kašková, A, & Laktičová, K. (2005). The effect of cadmium and lead pollution on human and animal health. Folia Veterinaria, 49(Suppl 3):p. 31-32.

  26.Su, Shu-Hui, Jen, Chauying J, & Chen, Hsiun-ing. (2011). NO signaling in exercise training-induced anti-apoptotic effects in human neutrophils. Biochemical and biophysical research communications, 405(1):p. 58-63.

  27.Al-Gubory, Kaïs H, Fowler, Paul A, & Garrel, Catherine. (2010). The roles of cellular reactive oxygen species, oxidative stress and antioxidants in pregnancy outcomes. The international journal of biochemistry & cell biology, 42(10):p. 1634-1650.

  28.Ronco, Ana Maria, Arguello, Graciela, Suazo, Myriam, & Llanos, Miguel N. (2005). Increased levels of metallothionein in placenta of smokers. Toxicology, 208(1):p. 133-139

  29.Kliment, Corrine R, & Oury, Tim D. (2014). Pulmonary Fibrosis and Oxidative Stress Studies on Respiratory Disorders (pp. 163-190): Springer.

  30.Radko, Lidia, & Cybulski, Wojciech. (2007). Application of silymarin in human and animal medicine. J Pre-Clin Clin Res, 1(1):p. 22-26.

  31.Thébaud, Bernard. (2007). Angiogenesis in lung development, injury and repair: implications for chronic lung disease of prematurity. Neonatology, 91(4):p. 291-297.

  32.al., Gatnr et, al., James et, Mansouri, Dr. Seyed Hadi, & Abbas, Dr. Ghasr Aldashti Roshan. (1385). Handbook of Histology. Dissemination of Shiraz University.

  33.Davies, Kelvin JA, Quintanilha, Alexandre T, Brooks, George A, & Packer, Lester. (1982). Free radicals and tissue damage produced by exercise. Biochemical and biophysical research communications, 107(4):p.1198-1205.

  34.Kohen, R, Chevion, S, Schwartz, R, & Berry, EM. (1996). Evaluation of the total low molecular weight antioxidant activity of plasma in health and diseases: a new approach. Cellular Pharmacology, 3, 3:p.355-360

  35.Chen, Yu, Irie, Yoshifumi, Keung, Wing Ming, & Maret, Wolfgang. (2002). S-nitrosothiols react preferentially with zinc thiolate clusters of metallothionein III through transnitrosation. Biochemistry, 41(26):p.8360-8367.

  36.Alipour, Mohsen, Mohammadi, Mustafa, Zarghami, Nosratollah, & Ahmadiasl, Nasser. (2006). Influence of chronic exercise on red cell antioxidant defense, plasma malondialdehyde and total antioxidant capacity in hypercholesterolemic rabbits. Journal of sports science & medicine, 5(4):p.682

  37.Kostner, K, Hornykewycz, S, Yang, P, Neunteufl, T, Glogar, D, Weidinger, F, . . . Huber, K. (1997). Is oxidative stress causally linked to unstable angina pectoris? A study in 100 CAD patients and matched controls. Cardiovascular research, 36(3):p.330-336

  38.Valko, Marian, Leibfritz, Dieter, Moncol, Jan, Cronin, Mark TD, Mazur, Milan, & Telser, Joshua. (2007). Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. The international journal of biochemistry & cell biology39(1):p.44-84

  39.Evans, J. (2008). Antioxidant supplements to prevent or slow down the progression of AMD: a systematic review and meta-analysis. Eye, 22(6):p.751-760.

  40.Kinnula, Vuokko L, Fattman, Cheryl L, Tan, Roderick J, & Oury, Tim D. (2005). Oxidative stress in pulmonary fibrosis: a possible role for redox modulatory therapy. American journal of respiratory and critical care medicine, 172(4):p. 417-422.

  41.Domej, W, Foldes-Papp, Z, Flogel, E, & Haditsch, B. (2006). Chronic obstructive pulmonary disease and oxidative stress. Current pharmaceutical biotechnology, 7(2):p. 117-123.

  42.Ord, Muriel J, Bouffler, Simon D, & Chibber, Rakesh. (1988). Cadmium induced changes in cell organelles: an ultrastructural study using cadmium sensitive and resistant muntjac fibroblast cell lines. Archives of toxicology, 62(2-3):p. 133-145.

  43.Gary, Devin S, & Mattson, Mark P. (2001). Integrin signaling via the PI3‐kinase–Akt pathway increases neuronal resistance to glutamate‐induced apoptosis. Journal of neurochemistry, 76(5):p.1485-1496

  44.com, free drinking water. (2001). free drinking water com.drinking water contaminantes-cadmium.p. 9-11.

  45.TL, Hubbs. (2006). Cadmium,Neurotoxi,Micronutri,and Social Environ.P. 67-101.

  46.Yamano, Tetsuo, Shimizu, Mitsuru, & Noda, Tsutomu. (1998). Comparative effects of repeated administration of cadmium on kidney, spleen, thymus, and bone marrow in 2-, 4-, and 8-month-old male Wistar rats. Toxicological Sciences, 46(2):p. 393-402.

  47.Leffel, Elizabeth K, Wolf, Carl, Poklis, Alphonse, & White Jr, Kimber L. (2003).Drinking water exposure to cadmium, an environmental contaminant, results in the exacerbation of autoimmune disease in the murine model. Toxicology, 188(2):p.233-250.

  48.Thévenod, Frank. (2003). Nephrotoxicity and the proximal tubule. Nephron Physiology,93(4): p.87-93.

  49.Goering, PL, Waalkes, MP, & Klaassen, CD. (1995). Toxicology of cadmium Toxicology of metals: Springer. p: 189-214

  50.Frery, N, Nessmann, C, Girard, F, Lafond, J, Moreau, T, Blot, P, . . . Huel, G. (1993). Environmental exposure to cadmium and human birthweight. Toxicology, 79(2):p.109-118.

  51.TL, Hubbs. Cadmium,Neurotoxi,Micronutri. Science Environ.p. 97-101.

  52.EPA, Office of water. (2006). Drinkikg water standard and health Advisories, .

  53.Morales, Knashawn H, Ryan, Louise, Kuo, Tsung-Li, Wu, Meei-Maan, & Chen, Chien-Jen. (2000). Risk of internal cancers from arsenic in drinking water. Environmental Health Perspectives, 108(7):p. 655.

  54.Ryan, P Barry, Huet, Natalie, & MacIntosh, David L. (2000). Longitudinal investigation of exposure to arsenic, cadmium, and lead in drinking water. Environmental health perspectives, 108(8):p. 731.

  55.Organization, World Health. Arsenic and arsenic compounds. Geneva: World Health Organization, 2001. 392 p. Environmental health criteria(224):p.14.

  56.Elinder, Carl Gustaf, Kjellström, Tord, Lind, Birger, Linnman, Lars, Piscator, Magnus, & Sundstedt, Kerstin. (1983). Cadmium exposure from smoking cigarettes: variations with time and country where purchased. Environmental research, 32(1):p. 220-227.

  57.Satarug, Soisungwan, Haswell-Elkins, Melissa R, & Moore, Michael R. (2000). Safe levels of cadmium intake to prevent renal toxicity in human subjects. British Journal of Nutrition, 84(06):p.791-802.

  58.Oh, Chang-Mo, Oh, In-Hwan, Lee, Jong-Keun, Park, Yoon Hyung, Choe, Bong-Keun, Yoon, Tai-Young, & Choi, Joong-Myung. (2014). Blood cadmium levels are associated with a decline in lung function in males. Environmental research, 132:p. 119-125.

  59.Ivan, Mircea, Kondo, Keiichi, Yang, Haifeng, Kim, William, Valiando, Jennifer, Ohh, Michael, . . . Kaelin Jr, William G. (2001). HIFα targeted for VHL-mediated destruction by proline hydroxylation: implications for O2 sensing. Science, 292(5516):p. 464-468.

  60.Chen, Zhu, Myers, Robert, Wei, Taiyin, Bind, Eric, Kassim, Prince, Wang, Guoying, . . . Bartell, Tami. (2014). Placental transfer and concentrations of cadmium, mercury, lead, and selenium in mothers, newborns, and young children. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

  61.Blum, Jason L, Rosenblum, Lauren K, Grunig, Gabriele, Beasley, Mary Beth, Xiong, Judy Q, & Zelikoff, Judith T. (2014). Short-term inhalation of cadmium oxide nanoparticles alters pulmonary dynamics associated with lung injury, inflammation, and repair in a mouse model. Inhalation toxicology, 26(1):p.48-58.

  62.Volchegorskii, IA, Telesheva, IB, & Turygin, VV. (2004). Age-related changes in cadmium content and oxidative modification of proteins in different regions of human spinal cord. Bulletin of experimental biology and medicine, 137(5):p.440-442.

  63.Browning, E. (1969). Appleton Century Crofts. Toxicity of Industrial Metals, New York, edn, 2:p. 302.

  64.CH, Hines, & u, sILVA. (1989). proceeding of the sixth international cadmium conference,international lead zinc research organization,. NC  100-104.

  65.Friberg, Lars, Elinder, C, Kjellstrom, T, & Nordberg, GF. (1985). Cadmium and health: A toxicological and epidemiological appraisal Volume 1: Exposure, dose, and metabolism.

  66.Organization, World Health. (2000). Air quality guidelines for Europe.

  67.Lau, John C, Joseph, Mariamma G, & Cherian, M George. (1998). Role of placental metallothionein in maternal to fetal transfer of cadmium in genetically altered mice. Toxicology, 127(1):p. 167-178.

  68.Nishijo, M, Nakagawa, H, Honda, R, Tanebe, K, Saito, S, Teranishi, H, & Tawara, K. (2002). Effects of maternal exposure to cadmium on pregnancy outcome and breast milk. Occupational and environmental medicine, 59(6):p. 394-397.

  69.Salpietro, Carmelo D, Gangemi, Sebastiano, Minciullo, Paola L, Briuglia, Silvana, Merlino, Maria V, Stelitano, Annunziato, . . . Saija, Antonella. (2002). Cadmium concentration in maternal and cord blood and infant birth weight: a study on healthy non-smoking women. Journal of perinatal medicine, 30(5):p. 395-399.

  70.Zhang, Ya-Li, Zhao, Yong-Cheng, Wang, Ji-Xian, Zhu, Hong-Da, Liu, Qing-Fen, Fan, Ya-Guang, . . . Ou-Yang, Li. (2004). Effect of environmental exposure to cadmium on pregnancy outcome and fetal growth: a study on healthy pregnant women in China. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 39(9):p. 2507- 2515

  71.Mokhtar, G, & Hossnjz, E. (2002). In utero exposure to cadmium poiiution in Cairo and Giîa governorates of Egypt. Eastern Mediterranean Health Journal, 8(2/3):p. 255.

  72.Lumbers, ER. (1995). Development of renal function in the fetus: a review. Reproduction, Fertility and Development, 7(3), 415-426.

  73.Skottova, N, & Krecman, V. (1998). Silymarin as a potential hypocholesterolaemic drug. Physiological research, 47, 1-8.

  74.Organization, World Health. (2002). Safety evaluation of certain food additives and contaminantsVol. 48: WHO.

  75.Nishijo, Muneko, Nakagawa, Hideaki, Morikawa, Yuko, Kuriwaki, Jun-ichi, Miura, Katsuyuki, Kido, Teruhiko, & Nogawa, Koji. (2004). Mortality in a cadmium polluted area in Japan. Biometals, 17(5):p. 535-538.

  76.Fern, ROBERT, Black, JOEL A, Ransom, BRUCE R, & Waxman, STEPHEN G. (1996). Cd2+-induced injury in CNS white matter. Journal of neurophysiology, 76(5):p. 3264-3273.

  77.KOeKSAL, METE, Ilgaz, Celal, Erdogan, Deniz, OeZOGUL, CANDAN, TONG, EBRU K, & Kalender, Hakan. (2005). Ultrastructure of rat pup's Purkinje neurons whose mothers were exposed to ethanol during pregnancy and lactation. International journal of neuroscience, 115(12):p. 1669-1686.

  78.C, Zenz, OB, dickerson, & EP, Horvath. (1994). occupational medicine ELSEVIER SCIENCE.

  79.Monroe, Richard K, & Halvorsen, Stanley W. (2006). Cadmium blocks receptor-mediated Jak/STAT signaling in neurons by oxidative stress. Free Radical Biology and Medicine, 41(3):p. 493-502.

  80.Treadway, Judith L, & Lederman, Sally A. (1986). The effects of exercise on milk yield, milk composition, and offspring growth in rats. The American journal of clinical nutrition, 44(4):p. 481-488.

  81.Battersby, S, Chandler, JA, & Morton, MS. (1982). Toxicity and uptake of heavy metals by human spermatozoa. Fertility and sterility, 37(2):p. 230-235.

  82.Holland, Michael K, & White, Ian G. (1988). Heavy metals and human spermatozoa. III. The toxicity of copper ions for spermatozoa. Contraception, 38(6):p. 685-695.

  83.NS, Alabi, PD, Whanger, & ASH, WU. (1985). Intractive Effect of Organic and Inorganic Selenium with Cadmium and Mercury on Spermatozoa Oxygen Consumption and Motility in Vitro. Biology of Reproduction, 33:p.911-919.

  84.Chia, SE, Ong, CN, Lee, ST, & Tsakok, FHM. (1992). Blood concentrations of lead, cadmium, mercury, zinc, and copper and human semen parameters. Systems Biology in Reproductive Medicine, 29(2):p. 177-183.

  85.Dufour, D Robert, Lott, John A, Nolte, Frederick S, Gretch, David R, Koff, Raymond S, & Seeff, Leonard B. (2000). Diagnosis and monitoring of hepatic injury. I. Performance characteristics of laboratory tests. Clinical chemistry, 46(12):p. 2027-2049.

  86.relations, Deputy regulating labor. (1380). Encyclopaedia of Occaptional Health and safety(ILO). Publications of the Ministry of Culture and Islamic Guidance.

  87.Melzer, Katarina, Schutz, Yves, Boulvain, Michel, & Kayser, Bengt. (2010). Physical activity and pregnancy. Sports Medicine, 40(6):p. 493-507.

  88.Jensen, Dennis, Webb, Katherine A, Wolfe, Larry A, & O’Donnell, Denis E. (2007). Effects of human pregnancy and advancing gestation on respiratory discomfort during exercise. Respiratory physiology & neurobiology, 156(1):p. 85-93.

  89.MS, Pvier, SL, Corson, & RJ, bOLOGNESE. (1997). Hypertention 6weeks Postpartum in Apparently Normal Women. Obestet Gynecol.p: 238-241.

  90.Dumas, GA, Reid, JG, Wolfe, LA, Griffin, MP, & McGrath, MJ. (1995). Exercise, posture, and back pain during pregnancy: Part 1. Exercise and posture. Clinical Biomechanics, 10(2), 98-103.

  91.Colliton, J. (1997). Managing Back Pain During Pregnancy. Medscape women's health, 2(1):p. 2-2.

  92.Ostgaard, HC, & Andersson, GBJ. (1992). Postpartum low-back pain. Spine, 17(1):P. 53-55.

  93.Dempsey, Jennifer C, Butler, Carole L, Sorensen, Tanya K, Lee, I-Min, Thompson, Mary Lou, Miller, Raymond S, . . . Williams, Michelle A. (2004). A case-control study of maternal recreational physical activity and risk of gestational diabetes mellitus. Diabetes research and clinical practice, 66(2):P. 203-215.

  94.Dempsey, Jennifer C, Sorensen, Tanya K, Williams, Michelle A, Lee, I-Min, Miller, Raymond S, Dashow, Edward E, & Luthy, David A. (2004). Prospective study of gestational diabetes mellitus risk in relation to maternal recreational physical activity before and during pregnancy. American journal of epidemiology, 159(7):p. 663-670.

  95.Saftlas, Audrey F, Logsden-Sackett, Nyla, Wang, Wenquan, Woolson, Robert, & Bracken, Michael B. (2004). Work, leisure-time physical activity, and risk of preeclampsia and gestational hypertension. American journal of epidemiology, 160(8):p. 758-765.

  96.Koniak‐Griffin, Deborah. (1994). Aerobic exercise, psychological well‐being, and physical discomforts during adolescent pregnancy. Research in nursing & health, 17(4):P. 253-263.

  97.Polley, Besty A, Wing, RR, & Sims, CJ. (2002). Randomized controlled trial to prevent excessive weight gain in pregnant women. International journal of obesity and related metabolic disorders: journal of the International Association for the Study of Obesity, 26(11):p. 1494-1502.

  98.Domenjoz, Iris, Kayser, Bengt, & Boulvain, Michel. (2014). Effect of physical activity during pregnancy on mode of delivery. American journal of obstetrics and gynecology.

  99.Duncombe, Dianne, Skouteris, Helen, Wertheim, Eleanor H, Kelly, Leanne, Fraser, Virginia, & Paxton, Susan J. (2006). Vigorous exercise and birth outcomes in a sample of recreational exercisers: a prospective study across pregnancy. Australian and New Zealand journal of obstetrics and gynaecology, 46(4):p. 288-292.

  100.Clapp III, James F. (1991). The changing thermal response to endurance exercise during pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology, 165(6):p. 1684-1689.

  101.Kennelly, Mairead M, Geary, Michael, McCaffrey, Noel, McLoughlin, Paul, Staines, Anthony, & McKenna, Peter. (2002). Exercise-related changes in umbilical and uterine artery waveforms as assessed by Doppler ultrasound scans. American journal of obstetrics and gynecology, 187(3):p. 661-666.

  102.McMurray, Robert G, & Katz, Vern L. (1990). Thermoregulation in pregnancy. Sports medicine, 10(3):p. 146-158.

  103.Young, DC, & Beresford, P. (1992). Substrate and endocrine responses during exercise at selected stages of pregnancy. Journal of Applied Physiology.

  104.Durak, Eric P, Jovanovic-Peterson, Lois, & Peterson, Charles M. (1990). Comparative evaluation of uterine response to exercise on five aerobic machines. American journal of obstetrics and gynecology, 162(3):p. 754-756.

  105.Spinnewijn, Wilhelmina EM, Lotgering, Frederik K, Struijk, Piet C, & Wallenburg, Henk. (1996). Fetal heart rate and uterine contractility during maternal exercise at term. American journal of obstetrics and gynecology, 174(1):p. 43-48.

  106.Artal, R, & O'Toole, M. (2003). Guidelines of the American College of Obstetricians and Gynecologists for exercise during pregnancy and the postpartum period. British journal of sports medicine, 37(1):p.6-12.

  107.Hickman, S. (2007). The effects of exercise during pregnancy and postpartum. Senior thesis final draft.

  108.Clapp III, James F. (2003). The effects of maternal exercise on fetal oxygenation and feto-placental growth. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 110.P. S(80-85)

  109.Cunningham, FG, Leveno, KJ, Bhom, SL, Hauth, JC, Gilstre, PL, & Wenstrom, KD. (2005). Textbook of Williams Obstetrics. Hypertensive Disorder in Pregnancy: New York: McGraw Hill.

  110.Piper, Jeanna M, Xenakis, Elly MJ, McFARLAND, MELINDA, Elliott, Byron D, Berkus, Michael D, & Langer, Oded. (1996). Do growth-retarded premature infants have different rates of perinatal morbidity and mortality than appropriately grown premature infants? Obstetrics & Gynecology, 87(2):p.169-174

  Paz, Ido, Gale, Rena, Laor, Arie, Danon, Yehuda L, Stevenson, David K, & Seidman, Daniel S. (1995). The cognitive outcome of full-term small for gestational age infants at late adolescence. Obstetrics & Gynecology, 85(3):p.452-456.

  Re, Behrman. (2004). Nelson textbook of pediatrics. Philadelphia: WB Saunders,:p. 2048-2049.

  113.N, Eftekhari, & F, mIRZAEI. (1999).

  prevalence of macrosomia among pregnant women in kerman. The Jornal of Qazvin University of Medical Sciences:p. 56-60.

  114.E, khoori, MA, vakili, & MJ, Golalipour. (1996). LOWBIRTH WEIGHT AND SOME FACTORS AFFECT IT IN NEWBORNS jounal of gorgan university of medical sciences, 4-3(1):p. 46-53.

  115.Wang, Thomas W, & Apgar, Barbara S. (1998). Exercise during pregnancy. American Family Physician, 57.p.1846-1859.

  116.Field, Tiffany. (2012). Prenatal exercise research. Infant Behavior and Development, 35(3):p. 397-407.

  117.Silveira, Carla, Pereira, Belmiro G, Cecatti, Jose G, Cavalcante, Sergio R, & Pereira, Rosa I. (2010). Fetal cardiotocography before and after water aerobics during pregnancy. Reproductive health, 7(1):p. 23.

  118.M.R.Prater, CCL, & C.Liang. (2008). placental oxidative stress osteogenic alters expression of murine osteogenic genes and impairs fetal skeletal formation. 29:p. 802-808.

  119.Ruttkay-Nedecky, Branislav, Nejdl, Lukas, Gumulec, Jaromir, Zitka, Ondrej, Masarik, Michal, Eckschlager, Tomas, . . . Kizek, Rene. (2013). The role of metallothionein in oxidative stress. International journal of molecular sciences, 14(3):p.6044-6066.

  120.Formigari, Alessia, Irato, Paola, & Santon, Alessandro. (2007). Zinc, antioxidant systems and metallothionein in metal mediated-apoptosis: biochemical and cytochemical aspects. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 146(4):p.443-459.

  121.Eibl, Joseph K, Abdallah, Zouleika, & Ross, Gregory M. (2010). Zinc-metallothionein: a potential mediator of antioxidant defence mechanisms in response to dopamine-induced stress This review is one of a selection of papers published in a Special Issue on Oxidative Stress in Health and Disease. Canadian journal of physiology and pharmacology, 88(3):p. 305-312.

  122.Chatterjee, Malay. (2011). A review of metallothionein isoforms and their role in pathophysiology.

  123.Kılıç, Gözde Aydoğan, & Kutlu, Mehtap. (2010). Effects of exogenous metallothionein against thallium-induced oxidative stress in rat liver. Food and chemical toxicology, 48(3):p. 980-987.

  124.Mesna, Ole J, Wilhelmsen, Tore W, & Andersen, Rolf A. (2000). Correlations between cadmium treatment, oxygen uptake and metallothionein response in liver and kidney from two mice strains. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 125(1):p. 21-27.

  125.Moulis, Jean-Marc. (2010). Cellular mechanisms of cadmium toxicity related to the homeostasis of essential metals. Biometals, 23(5), 877-896.

  126.El-Demerdash, Fatma M, Yousef, Mokhtar I, Kedwany, Fatma S, & Baghdadi, Hoda H. (2004). Cadmium-induced changes in lipid peroxidation, blood hematology, biochemical parameters and semen quality of male rats: protective role of vitamin E and β-carotene. Food and chemical toxicology, 42(10):p. 1563-1571.

  127.Yudkovski, Yana, Rogowska-Wrzesinska, Adelina, Yankelevich, Irena, Shefer, Edna, Herut, Barak, & Tom, Moshe. (2008). Quantitative immunochemical evaluation of fish metallothionein upon exposure to cadmium. Marine environmental research, 65(5):p. 427-436.

  128.Sonne, Christian, Aspholm, Ole, Dietz, Rune, Andersen, Steen, Berntssen, Marc HG, & Hylland, Ketil. (2009). A study of metal concentrations and metallothionein binding capacity in liver, kidney and brain tissues of three Arctic seal species. Science of the total environment, 407(24):p.6166-6172.

  129.Tandon, SK, Singh, S, Prasad, S, & Mathur, N. (2001). Hepatic and renal metallothionein induction by an oral equimolar dose of zinc, cadmium or mercury in mice. Food and chemical toxicology, 39(6):p. 571-577.

  130.Mescher, Anthony L. (2010). Junqueira's Basic Histology: Text & Atlas (Vol. 12): Mcgraw-hill medical New York.

  131.Amaral, André, Cabral, Carolina, Guedes, Cláudia, & Rodrigues, Armindo. (2007). Apoptosis, metallothionein, and bioavailable metals in domestic mice (Mus musculus L.) from a human-inhabited volcanic area. Ecotoxicology, 16(6):p.475-482.

  132.Berntssen, Marc HG, Aspholm, Ole Ø, Hylland, Ketil, Wendelaar Bonga, Sjoerd E, & Lundebye, Anne-Katrine. (2001). Tissue metallothionein, apoptosis and cell proliferation responses in Atlantic salmon (< i> Salmo salar L.) parr fed elevated dietary cadmium. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 128(3):p. 299-310.

  133.Apostolova, Margarita D, Ivanova, Iordanka A, & Cherian, M George. (1999). Metallothionein and apoptosis during differentiation of myoblasts to myotubes: protection against free radical toxicity. Toxicology and applied pharmacology.159(3):p.175-184

  134.Gurel, Zafer, Ozcelik, Dervis, & Dursun, Sefik. (2007). Apoptotic rate and metallothionein levels in the tissues of cadmium-and copper-exposed rats. Biological trace element research, 116(2):p. 203-217.

  135.Wang, Guang-Wu, Zhou, Zhanxiang, Klein, Jon B, & Kang, Y James. (2001). Inhibition of hypoxia/reoxygenation-induced apoptosis in metallothionein-overexpressing cardiomyocytes. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 280(5):p.H(2292-2299).

  136.Sun, Lijuan, Shen, Weili, Liu, Zhongbo, Guan, Shangyi, Liu, Jiankang, & Ding, Shuzhe. (2010). Endurance exercise causes mitochondrial and oxidative stress in rat liver: effects of a combination of mitochondrial targeting nutrients. Life sciences, 86(1):p. 39-44.

  137.Luper, Scott. (1998). A review of plants used in the treatment of liver disease: part 1. Alternative medicine review: a journal of clinical therapeutic, 3(6):p. 410-421.

  138.Fintelmann, V. (1991). Modern phytotherapy and its uses in gastrointestinal conditions. Planta medica.57(s1):p.48-S52.

  139.Zargary, Ali. (1375). Medicinal Plants .p.34-38

  140.Ghahraman, Ahmad.(1362). Colorful flora of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands, 9:p.1095

   

   

  141.Roozbeh, Jamshid, Shahriyari, Bahram, Akmali, Masoumeh, Vessal, Ghazal, Pakfetrat, Maryam, Raees Jalali, Ghanbar Ali, . . . Ghahramani, Nasrollah. (2011). Comparative effects of silymarin and vitamin E supplementation on oxidative stress markers, and hemoglobin levels among patients on hemodialysis. Renal failure, 33(2):p. 118-123.

  142.Zhu, Shu Yun, Dong, Ying, Tu, Jie, Zhou, Yue, Zhou, Xing Hua, & Xu, Bin. (2014). Silybum marianum oil attenuates oxidative stress and ameliorates mitochondrial dysfunction in mice treated with D-galactose. Pharmacognosy Magazine, 10(37):p. 92.

  143.Varma, PN, Talwar, SK, & Garg, GP. (1980). Chemical investigation of Silybum marianum. Planta Medica, 38(4)P. 377-378.

  144.Schultz, Volker, Hansel, Rudolf, & Tyler, Varro E. (1997). Rational phytotherapy: a physician's guide to herbal medicine: Springer.

  145.Barzaghi, N, Crema, F, Gatti, G, Pifferi, G, & Perucca, E. (1990). Pharmacokinetic studies on IdB 1016, a silybin-phosphatidylcholine complex, in healthy human subjects. European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 15(4):p. 333-338.

  146.Schandalik, R, Gatti, G, & Perucca, E. (1992). Pharmacokinetics of silybin in bile following administration of silipide and silymarin in cholecystectomy patients. Arzneimittel-Forschung, 42(7):p. 964-968.

  147.Pepping, Joseph. (1999). Milk thistle: Silybum marianum. American journal of health-system pharmacy, 56(12):p. 1195-1197.

  148.Morazzoni, P, Montalbetti, A, Malandrino, S, & Pifferi, G. (1993). Comparative pharmacokinetics of silipide and silymarin in rats. European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 18(3):p. 289-297.

  149.Lorenz, D, Lücker, PW, Mennicke, WH, & Wetzelsberger, N. (1984). Pharmacokinetic studies with silymarin in human serum and bile. Methods and findings in experimental and clinical pharmacology, 6(10):p. 655-661.

  150.Tyler, V. (1993). The honest herbal: A sensible guide to the use of herbs and related remedies. Binghamton: New York: Pharmaceutical Products Press.

  151.Altorjay, I, Dalmi, L, Sari, B, Imre, S, & Balla, G. (1991). The effect of silibinin (Legalon) on the the free radical scavenger mechanisms of human erythrocytes in vitro. Acta Physiologica Hungarica, 80(1-4):p. 375-380.

  152.Zima, TomÁS, Kamenikova, Ludmila, Janebova, Marta, Buchar, Evzen, Crkovska, Jirina, & Tesar, Vladimir. (1998). The effect of silibinin on experimental cyclosporine nephrotoxicity. Renal failure.20(3):p.471-479

  153.F, Fiebrich, & h, kOCH. (1560). silymarin an inhibitor of lipoxygenase  .experienta, 35:p. 1548-1560.

  154.Locher, R, Suter, PM, Weyhenmeyer, R, & Vetter, W. (1998). Inhibitory action of silibinin on low density lipoprotein oxidation. Arzneimittel-Forschung, 48(3):p. 236-239.

  155.Fraschini, F, Demartini, G, & Esposti, D. (2002). Pharmacology of silymarin. Clinical drug investigation, 22(1):p. 51-65.

  156.Daston, George P. (1982). Toxic effects of cadmium on the developing rat lung. II. Glycogen and phospholipid metabolism. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A Current Issues, 9(1):p.51-61.

  157.Kundu, Subhadip, Sengupta, Suman, Chatterjee, Soumya, Mitra, Soham, & Bhattacharyya, Arindam. (2009). Cadmium induces lung inflammation independent of lung cell proliferation: a molecular approach. Journal of Inflammation, 6(1):p. 19.

  158.Aizawa, Yoshiharu, & Kudo, Yuichiro. (2010). Magnetometric evaluation of toxicities of chemicals to the lungs and cells. Environmental health and preventive medicine.15(4):p.197-220.

  159.Stosic, Jelena, Mirkov, Ivana, Belij, Sandra, Nikolic, Miroslav, Popov, Aleksandra, Kataranovski, Dragan, & Kataranovski, Milena. (2010). Gender differences in pulmonary inflammation following systemic cadmium administration in rats. Biomedical and Environmental Sciences, 23(4):p. 293-299.

  160.Grose, Elaine C, Richards, Judy H, Jaskot, Richard H, Ménache, Margaret G, Graham, Judith A, & Dauterman, Walter C. (1987). A comparative study of the effects of inhaled cadmium chloride and cadmium oxide: Pulmonary response. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A Current Issues, 21(1-2):p. 219-232.

  161.NICHOLAS, TERENCE E, POWER, JOHN HT, & BARR, HEATHER A. (1982). Surfactant homeostasis in the rat lung during swimming exercise. Journal of applied physiology: respiratory, environmental and exercise physiology, 53:p. 1521-1528.

  162.Thorsen, E, Sandsmark, H, & Ulltang, E. (2006). Post-exercise reduction in diffusing capacity of the lung after moderate intensity running and swimming.

  163.Adir, Yochai, Shupak, Avi, Gil, Amnon, Peled, Nir, Keynan, Yoav, Domachevsky, Liran, & Weiler-Ravell, Daniel. (2004). Swimming-Induced Pulmonary EdemaClinical Presentation and Serial Lung Function. CHEST Journal, 126(2):p. 394-399.

  164.Sarro, Karine J, Silvatti, Amanda P, & Barros, Ricardo ML. (2008). Coordination between ribs motion and thoracoabdominal volumes in swimmers during respiratory maneuvers. Journal of sports science & medicine, 7(2):p. 195.

  165.Neese, Steven, La Grange, Linda, Trujillo, Elisharose, & Romero, David. (2004). The effects of ethanol and silymarin treatment during gestation on spatial working memory. BMC complementary and alternative medicine, 4(1):p. 4.

  166.Mansour, Heba Hosny, Hafez, Hafez Farouk, & Fahmy, Nadia Mohamed. (2006). Silymarin modulates cisplatin-induced oxidative stress and hepatotoxicity in rats. Journal of biochemistry and molecular biology, 39(6):p. 656.

  167.Rao, Pragada Rajeswara, & Viswanath, Routhu Kasi. (2007). Cardioprotective activity of silymarin in ischemia-reperfusion-induced myocardial infarction in albino rats. Experimental & Clinical Cardiology, 12(4):p. 179.

  168.Chittezhath, Manesh, Deep, Gagan, Singh, Rana P, Agarwal, Chapla, & Agarwal, Rajesh. (2008). Silibinin inhibits cytokine-induced signaling cascades and down-regulates inducible nitric oxide synthase in human lung carcinoma A549 cells. Molecular cancer therapeutics, 7(7):p. 1817-1826.

  169.Tyagi, Alpna, Singh, Rana P, Ramasamy, Kumaraguruparan, Raina, Komal, Redente, Elizabeth F, Dwyer-Nield, Lori D, . . . Agarwal, Rajesh. (2009). Growth inhibition and regression of lung tumors by silibinin: modulation of angiogenesis by macrophage-associated cytokines and nuclear factor-κB and signal transducers and activators of transcription 3. Cancer Prevention Research, 2(1):p. 74-83.

  170.Yaghmaei, Parichehr , Orian, Shahrbano, Solati, Jalal, Mohammadi, Khadijeh, & Salari, Ali Akbar. (1389). effects of antioxidant derived from the herb Milk thistle silymarin in rats. . Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 15:p. 43-51.

  171.Keith, Robert E, & Driskell, Judy A. (1982). Lung function and treadmill performance of smoking and nonsmoking males receiving ascorbic acid supplements. The American journal of clinical nutrition, 36(5):p. 840-845.

  172.Romieu, Isabelle, Sienra-Monge, Juan José, Ramírez-Aguilar, Matiana, Téllez-Rojo, Martha María, Moreno-Macías, Hortensia, Reyes-Ruiz, Norma Isabel, . . . Slade, Ralph. (2002). Antioxidant supplementation and lung functions among children with asthma exposed to high levels of air pollutants. American journal of respiratory and critical care medicine, 166(5):p. 703-709.

  173.Wood, Lisa G, Fitzgerald, Dominic A, Lee, Alexander K, & Garg, Manohar L. (2003). Improved antioxidant and fatty acid status of patients with cystic fibrosis after antioxidant supplementation is linked to improved lung function. The American journal of clinical nutrition, 77(1):p. 150-159.

  174.Nadeem, A, Raj, HG, & Chhabra, SK. (2008). Effect of vitamin E supplementation with standard treatment on oxidant-antioxidant status in chronic obstructive pulmonary disease. Indian Journal of Medical Research, 128(6):p. 705.

  175.Madhavi, M, Samudram, P, Kumar, A Hemanth, & Victor, Lalitha. (2009). Effect of antioxidant vitamins C and E supplementation on its plasma levels and on lipid profile in pulmonary tuberculosis patients26. American Journal of Infectious Diseases, 5(3):p. 263.

  176.Bobillier, Chaumont S, Maupoil, VÉRONIQUE, Jacques, Lahet J, & Berthelot, ALAIN. (2001). Effect of exercise training on metallothionein levels of hypertensive rats. Medicine and science in sports and exercise, 33(5):p. 724-728.

  177.Milnerowicz, H, Nowak, P, Wielogorska, D, Wochynski, Z, & Sobiech, KA. (2004). Effects of moderate physical exercise on blood and urine concentrations of cadium and metallothionein in runners. BIOLOGY OF SPORT, 21(1):p. 81-92.

  178.Podhorska-Okołów, Marzena, Dziegiel, Piotr, Dolińska-Krajewska, Barbara, Dumańska, Małgorzata, Cegielski, Marek, Jethon, Zbigniew, . . . Zabel, Maciej. (2006). Expression of metallothionein in renal tubules of rats exposed to acute and endurance exercise. Folia Histochemica et Cytobiologica, 44(3):p. 195-194.

  179.George, Stephen G. (1989). Cadmium effects on plaice liver xenobiotic and metal detoxication systems: dose-response. Aquatic Toxicology, 15(4):p. 303-309.

  180.Kawagoe, Masami, Hirasawa, Fujiko, Cun Wang, Shou, Liu, Yang, Ueno, Yasuharu, & Sugiyama, Toshihiro. (2005). Orally administrated rare earth element cerium induces metallothionein synthesis and increases glutathione in the mouse liver. Life sciences, 77(8):p. 922-937.

  181.Chater, Sihem, Douki, Thierry, Garrel, Catherine, Favier, Alain, Sakly, Mohsen, & Abdelmelek, Hafedh. (2008). Cadmium-induced oxidative stress and DNA damage in kidney of pregnant female rats. Comptes rendus biologies, 331(6):P. 426-432.

  182.Barański, B, Stetkiewicz, I, Trzcinka‐Ochocka, M, Sitarek, K, & Szymczak, W. (1982). Teratogenicity, fetal toxicity and tissue concentration of cadmium administered to female rats during organogenesis. Journal of applied toxicology, 2(5):p. 255-259.

  183.Lynch, A-M, McDonald, S, Magann, EF, Evans, Sharon F, Choy, PL, Dawson, B, . . . Newnham, JP. (2003). Effectiveness and safety of a structured swimming program in previously sedentary women during pregnancy. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 14(3):p. 163-169.

  184.Yalcin, Ozlem, Bor-Kucukatay, Melek, Senturk, Umit K, & Baskurt, Oguz K. (2000). Effects of swimming exercise on red blood cell rheology in trained and untrained rats. Journal of Applied Physiology, 88(6):p. 2074-2080.

  185.Matsumoto, Keitaro, Ishihara, Kengo, Tanaka, Kazunori, Inoue, Kazuo, & Fushiki, Tohru. (1996). An adjustable-current swimming pool for the evaluation of endurance capacity of mice. Journal of Applied Physiology, 81(4):p. 1843-1849.

  186.Shimoda, Larissa A, & Semenza, Gregg L. (2011). HIF and the lung: role of hypoxia-inducible factors in pulmonary development and disease. American journal of respiratory and critical care medicine, 183(2):p. 152-156.

  187.Lee, You Mie, Jeong, Chul‐Ho, Koo, Sun‐Young, Son, Myung Jin, Song, Hyun Seok, Bae, Soo‐Kyung, . . . Kim, Kyu‐Won. (2001). Determination of hypoxic region by hypoxia marker in developing mouse embryos in vivo: a possible signal for vessel development. Developmental Dynamics, 220(2):p.175-186.

  188.Calabrese, Edward J, & Kenyon, Elaina. (1991). Air toxics and risk assessment: CRC Press.

  189.Włodarczyk, B, Minta, M, Biernacki, B, Szkoda, J, & Żmudzki, J. (2000). Selenium protection against cadmium toxicity in hamster embryos. Polish Journal of Environmental Studies, 9(4):P. 323-327.

  190.Kippler, Maria, Hoque, AM, Raqib, Rubhana, Öhrvik, Helena, Ekström, Eva-Charlotte, & Vahter, Marie. (2010). Accumulation of cadmium in human placenta interacts with the transport of micronutrients to the fetus. Toxicology letters, 192(2):p. 162-168.

  191.Kuo, Shiu-Ming, Leavitt, Penny S, & Lin, Chih-Ping. (1998). Dietary flavonoids interact with trace metals and affect metallothionein level in human intestinal cells. Biological trace element research, 62(3):p. 135-153.

  192.Eteng, MU, Onwuka, FC, Umoh, IB, & Abolaji, AO. (2008). Transgenerational Effects of Cadmium Toxicity on Gonadal Steroid Levels and Reproductive Outcome of Wistar Rats. Journal of Applied Sciences Research, 4(7):p. 925-928.

  193.Mello-Filho, Alberto C, Chubatsu, Leda S, & Meneghini, Rogerio. (1988). V79 Chinese-hamster cells rendered resistant to high cadmium concentration also become resistant to oxidative stress. Biochem. J, 256:p.475-479.

  194.Kondoh, M, Kamada, K, Kuronaga, M, Higashimoto, M, Takiguchi, M, Watanabe, Y, & Sato, M. (2003). Antioxidant property of metallothionein in fasted mice. Toxicology letters, 143(3):p. 301-306

  195.Lewis, Richard D, Johnson, Mary Ann, Dengal, Don R, Jones, Margaret T, & Norton, Kevin I. (1993). The effects of maternal training on plasma copper, magnesium and zinc in rats. Nutrition Research, 13(7):p. 771-778.

  196.Chan, Hing Man, Tamura, Yukihiko, Cherian, M George, & Goyer, Robert A. (1993). Pregnancy-associated changes in plasma metallothionein concentration and renal cadmium accumulation in rats. Experimental Biology and Medicine, 202(4):p.420-427.

  197.Nakamoto, Hideko, Kaneko, Takao, Tahara, Shoichi, Hayashi, Eri, Naito, Hisashi, Radak, Zsolt, & Goto, Sataro. (2007). Regular exercise reduces 8-oxodG in the nuclear and mitochondrial DNA and modulates the DNA repair activity in the liver of old rats. Experimental gerontology, 42(4):p. 287-295.

  198.Coyle, P, Philcox, JC, Carey, LC, & Rofe, AM. (2002). Metallothionein: the multipurpose protein. Cellular and Molecular Life Sciences CMLS, 59(4):p. 627-647.

  199.Pan, Luqing, & Zhang, Hongxia. (2006). Metallothionein, antioxidant enzymes and DNA strand breaks as biomarkers of Cd exposure in a marine crab,< i> Charybdis japonica. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 144(1):p.67-75.

  200.Lee, k.y, Kim, S.J, & cha, T.S. (2012). Effect of exercise on hepatic gene expression in an obese mouse model using cDNA microarrays., 14(8):p.1294-1302.

  201.Pradeep, Kannampalli, Mohan, Chandrasekaran Victor Raj, Gobianand, Kuppanan, & Karthikeyan, Sivanesan. (2007). Silymarin modulates the oxidant–antioxidant imbalance during diethylnitrosamine induced oxidative stress in rats. European journal of pharmacology, 560(2):p.110-116.


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, پروژه درباره پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریهنوزادان موش های مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در موش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در مو ش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A ) گرایش: بیومکانیک ورزشی چکیده: هدف کلی این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین هشت هفته­ای یوگا و ایروبیک بر منتخبی از پارامتر های بیومکانیکی زنان 30 تا 40 سال بود. نوع تحقیق نیمه تجربی بوده و آزمودنی ها را 36 نفر از زنان مجموعه ورزشی جشنواره منطقه 4 تهران با میانگین سنی 7/3 6/34 سال، قد 8/5 1/162 سانتیمتر و وزن 9/10 7/66 کیلو گرم تشکیل ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی TNF-α ، β1- IL و شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51 سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل ...

پایان­نامه جهت دریافت درجۀ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی چکیده فارسی پایان نامه: سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره مکمل‌ دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌ های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15 کشتی‌گیر تمرین کرده با میانگین سنی 47/2±13/21 سال؛ و نمایه­ی توده ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش مقدمه امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان‌های قهرمانی در بازی‌های المپیک، جهانی و قاره‌ای وجود دارد و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. طی سالیان اخیر بررسی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش چکیده: ورزشکاران پیوسته در جستجوی راهکار‌‌‌های برای بهبود عملکرد ورزشی خود بوده‌اند. یکی از روشهایی که می‌تواند سبب توسعه عملکرد ورزشی شود و ورزشکاران را از لحاظ فیزیکی و روانی برای فعالیت ورزشی آماده ‌کند استفاده از مکمل‌‌ های گیاهی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکمل زعفران بر روی فاکتورهای ...

ثبت سفارش