پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392)

word 1 MB 31692 82
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۴,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

  گرایش: مدیریت ورزشی

  چکیده پایان نامه:

  هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه متغیرهای شناختی انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره متوسطه می‌باشد، که شامل متغیرهایی از قبیل  اهداف پیشرفت، باورهای هوشی، ارزش تکلیف و تلاش مورد ارزیابی قرار گرفت.

  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز در سال تحصیلی 1393 – 1392 که تعداد آنها (70276 = N ) نفر می‌باشد. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و بر حسب جنس، و گروه (ورزشکار190نفر و غیر ورزشکار190نفر) که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شده‌اند (380= n) نفر می‌باشد، ابزارسنجش این پژوهش3 پرسشنامه استاندارد الف- اهداف پیشرفت، میدلتن و میگلی (1997) ب- باورهای هوشی و تلاش از پرسشنامه استاندارد دوپی رات و مارین (2005ج- ارزش تکلیف از پرسشنامه استاندارد پنتریچ و همکاران (1991) استفاده گردید. و ضریب پایایی کلی پرسشنامه 8/0=α می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از بسته نرم‌افزار SPSS نسخه 15، و بهره‌گیری از آمار توصیفی، مثل درصد فراوانی، میانگین، جدول توزیع فراوانی، نمودار و آمار استنباطی T  مقایسه میانگین‌های دو گروه مستقل  استفاده شد. و نتایج حاصل نشان داد که: دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار در اهداف پیشرفت، باورهای هوشی، ارزش تکلیف و تلاش با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند و اهداف پیشرفت،باورهای هوشی،ارزش تکلیف وتلاش  دانش‌آموزان ورزشکار بیشتر از دانش‌ آموزان غیر ورزشکار است. دانش‌آموزان ورزشکار دختر و پسر در اهداف پیشرفت، باور های هوشی، ارزش تکلیف و  تلاش با یکدیگر تفاوت معنی‌داری ندارند.

  کلید واژه‌ها: اهداف پیشرفت، باور های هوشی، تلاش، ارزش تکلیف و دانش‌ آموزان ورزشکار  و غیر ورزشکار 

   

   

  مقدمه

  آموزش و پرورش به مثابه، یک سازمان رشد یابنده، همیشه در طول تاریخ مورد توجه بوده است. وظیفه اصلی نظام آموزشی، تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص  و کارآمدی است که در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، راه را برای توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی هموار سازد.

  نیل به این اهداف درنظام آموزشی، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق ، مدیریت و رهبری افراد لایق و کاردانی است که بتوانند برنامه‌ها را با موفقیت اجرا کنند، از آنجائیکه فرآیند آموزش و پرورش با انسان سروکار دارد و چون انسان موجودی پیچیده است، از این رو نظام آموزشی و کارورزان آن به ایفای دشوارترین و پر مسئولیت‌ترین وظایف اجتماعی اشتغال دارند، چرا که تربیت انسان با در نظرگرفتن کلیه ابعاد و ویژگی‌هایش نیاز به سازماندهی اصولی و علمی و کارشناسانه دارد.

  تربیت بدنی بخشی از تعلیم و تربیت عمومی است که ممکن است با فعالیت‌های متنوع و دامنه وسیع برنامه‌هایش به صورت روزافزون، عاملی تقویت‌کننده و یاری‌رسان باشد، که سیستم آموزش و پرورش هر جامعه‌ای در راه رسیدن به اهدافش از آن برخوردار است. رفتار دانش‌آموزان به ویژه رفتارهای عاطفی و اجتماعی، فیزیکی آنها در اثر ارتباط و تعامل مداوم با والدین و دوستان و عوامل محیطی شکل می‌گیرد. در این مراحل، اگر روشهای صحیح تعلیم و تربیت مبتنی بر اصول علمی ناشی از علوم مختلف مانند روان‌شناسی در  تربیت بدنی، به کار گرفته شود می‌توان امیدوار بود که دانش‌آموزان در ابعاد مختلف به رشد مطلوب دست یابند. در این میان  بخش اعظم یادگیری‌های مختلف حرکتی، اجتماعی و تربیتی دانش‌آموزان به واسطه بازی و فعالیت‌های جسمانی حاصل می‌شود به عبارتی دیگر بازی و ورزش به عنوان یکی از شکل‌های تماس اجتماعی، ضمن پرورش قوای فیزیکی، به تربیت  و یادگیری قوای عقلانی و تربیتی نیز کمک می‌کند.عملکرد دانش‌آموزان در زمین ورزشی وفعالیت بدنی یک مسئله مهم برای پژوهشگران آموزشی می‌باشد.توسعه ورزش در مدارس نه تنها می‌تواند باعث سلامت بدنی و روانی شود، بلکه علت نشاط وشادی در جامعه و بهبود عملکرد آموزشی در حوزه‌های دیگر است. عوامل انگیزشی یکی از فاکتورهای موثر بر عملکرد دانش‌آموزان، و تفاوت‌های فردی یکی از موضوعات مهم در انگیزش افراد است (جمشیدی و همکاران،1391).  

  دانش‌آموزان غیر ورزشکار و بدون فعالیت،  بدون پذیرش هر گونه تعهد اجتماعی، دارای استرس و اضطراب بالا، ریشه هر نظام آموزشی را سست خواهد کرد. لذا توجه روزافزون به بخش تربیت بدنی مدارس آموزش و پرورش باعث تشکیل خیل عظیمی از جمعیت سالم، پرتلاش، متعهد و هدفدار، خواهند شد و برای دستیابی به این امر مهم باید برنامه‌ریزی‌های دقیق، اصولی و کاربردی و روانشناسانه در بخش تربیت بدنی مدارس انجام گیرد (محرم زاده، مهرداد، 1376).

  در نتیجه با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشی با عنوان مقایسه متغیرهای شناختی انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان تبریز انتخاب شده است که در صدد دستیابی به علل و عوامل  انگیزشی دانش‌آموزان در پرداختن به فعالیت‌های بدنی و درنهایت ورزشکار شدن آنها می‌شود.

   

  1.1. بیان مسأله

  امروزه عملکرد دانش‌آموزان در زمینه ورزش و فعالیت‌های جسمانی مقوله‌ای مهم و مورد توجه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت است بهبود ورزش در مدارس، نه تنها موجب سلامت روح و جسم فراگیران می‌شود بلکه نشاط جامعه و بهبود عملکرد تحصیلی فراگیران در سایر زمینه‌ها را نیز همراه خواهد داشت. گرایش به تربیت بدنی و ورزش از جمله مسائلی است که در سالهای اخیرمورد توجه دانشمندان تربیتی و اجتماعی قرار گرفته است. گرایشهای ورزشی دانش‌آموزان وسیله مناسبی برای رشد و تعالی  بخشیدن به شخصیت آنها است. از طرف دیگر گرایش فزاینده به ورزش[1] و عملکردهای ورزشکاران باعث پیدایش مسائل و موضوعات اجتماعی، روانشناسی و حتی سیاسی شده است.

  یکی از رویکردهای مهم در تعیین رابطه میان عوامل انگیزشی و شناختی با پیامد  تحصیلی و عملکرد که در دو دهه گذشته توجه زیادی به خود جلب کرده رویکرد شناختی و اجتماعی دوئک[2] میباشد. مفاهیم کلیدی این رویکرد را: 1- باورهای هوشی و2- اهداف پیشرفت تشکیل می‌دهند، دوئک در این رویکرد باورهای هوشی را به باور هوشی افزایشی و باور هوشی ذاتی[3] تقسیم کرده و توضیح داده است که باور هوشی افزایشی به این مطلب اشاره دارد که هوش، کیفیتی انعطاف‌پذیر و قابل افزایش است و دانش‌آموزانی که باور افزایشی دارند بر بهبود مهارتهایشان تاکید دارند، و تا حد امکان برای غلبه بر ناکامیها و شکست‌های گذشته تلاش می‌کنند. در مقابل، باور هوشی ذاتی به این مطلب اشاره دارد که هوش کیفیتی ثابت و غیرقابل افزایش است و دانش‌آموزان با باور هوشی ذاتی برای رسیدن به اهدافشان و غلبه بر مشکلات، حداقل تلاش را به خرج می‌دهند (رستگار و همکاران، 1390).

  کاربرد نظریه اهداف پیشرفت در محیط‌های ورزشی نیز کاملاً تایید شده است،   در همین راستا محققان کلاس درس مانند (آمزوآرکر1988، نیکولز[4] 1984 و  1989، هاشمی 1387 ) بیشتر از دو دهه از نظریه دست‌یابی به هدف، برای بررسی انگیزه دانش‌آموزان  استفاده کردند. اخیراً این نظریه در زمینه تربیت بدنی نیز بررسی شده است. اگر چه این نظریه به چند دهه قبل ارائه شده است، اما کار نیکولز(1989، 1984) این نظریه را پیشرفت داد و به محققان تربیتی معرفی کرد. (هاشمی، 1387)

  در واقع تحقیقات اخیر در تاکید نظریه نیکولز نشان داده است که واقعیت اجتماعی تجربه ورزشی به نوع جهت‌گیری هدفی آن، وابسته است و نوع تعبیر از پیشرفت ورزش تحت تاثیر مجموعه‌ای از ادراکات، نگرشها و باورهاست (جمشیدی، 1385

  Abstract

  The overall objective of this study is to compare the cognitive-motivational variables of the athletic and non-athletic students of secondary school, including factors such as developmental objectives, intellectual beliefs, the value of assignment and effort have been evaluated and sought to answer the question whether students under study are different with each other about the mentioned variables? The subjects of this study include all secondary school students of Tabriz city during the academic year 1392 - 1393 which made a population of (N=70276) people. Statistical sample selected based on formola cocrown , according to sex, and group (athletics190 and non athletics190) through level-relationship based random sampling are (n=380) people. The tool used in this study was a standardized questionnaire. Meadleton & Migly Standard questionnaire was used to evaluate the progress goals (1997, quoted from Rastegari), Dopyrat & Maurine standard questionnaire was used to evaluate the intellectual beliefs and efforts (1995, quoted from Rastegari), and Pentrich et al standard questionnaire was used to evaluate the assignment value (1991, quoted from Hejazi et al). Overall reliability coefficient of the questionnaire is 0.8. Number of research hypotheses was 8. SPSS software version 15 was used to analyze the data, and using descriptive statistics, such as frequency percentage, mean, frequency distribution tables, charts and T statistical inference, comparison of the mean values of two independent groups were used and the results indicated that: Athletic and non-athletic students have significant difference on developmental goals, intellectual beliefs, assignment values and effort of athletic students are higher than those of non-athletic students. Male and female athletic students are not significantly different on developmental goals, intellectual belief, assignment value and efforts but approach performance goals and skill objectives of female athletic students are higher than that of male athletics.

  Keywords: developmental objectives, intellectual beliefs, effort, assignment value athletics and non-athletic

 • فهرست:

                                                                                  صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه. 2

  1.1.بیان مسأله 4

  2.1. اهمیت وضرورت مسأله..…...................................................................................................................................8

  3.1. اهداف تحقیق…………………………….…………….......................……....................................9

  4.1. فرضیه‌های تحقیق. 10

  5.1.حدود تحقیق. 11

  6.1.تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی. 11

  1.6.1. اهداف پیشرفت.. 11

  1.1.6.1. اهداف تبحری. 12

  2.1.6.1. اهداف رویکرد – عملکرد 12

  3.1.6.1. اهداف اجتناب – عملکرد 12

  2.6.1. باورهای هوشی. 12

  1.2.6.1. باورهای هوشی افزایشی. 13

  2.2.6.1. باورهای هوشی ذاتی. 13

  3.6.1. تلاش.. 13

  4.6.1. ارزش تکلیف.. 14

  7.1.روش تحقیق..........................................................................................................................................................14

  8.1. قلمرو تحقیق.........................................................................................................................................................14

  9.1. جامعه آماری و حجم نمونه..................................................................................................................................14

  10.1. محدودیت تحقیق...............................................................................................................................................15

  فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق

  1.2 . مبانی نظری تحقیق. 18

  1.1.2. روانشناسی ورزشی و روند شکل‌گیری آن. 18

  2.1.2. رویکرد شناختی – اجتماعی دوئک.. 20

  3.1.2.  اهداف پیشرفت.. 21

  1.3.1.2. نظریه‌های مربوط به اهداف پیشرفت.. 23

  2.3.1.2.  عوامل مؤثر بر اهداف پیشرفت.. 26

  4.1.2 باورهای هوشی. 29

  1.4.1.2. شکل گیری باورهای هوشی. 30

  2.4.1.2. عوامل مؤثر بر باورهای هوشی. 33

  5.1.2. درگیری انگیزشی. 33

  6.1.2 تعریف انگیزش و اهمیت آن در فعالیتهای ورزشی. 35

  1.6.1.2. تعریف انگیزش.. 35

  2.6.1.2.  انگیزش پیشرفت.. 36

  7.1.2. نظریه دست یابی به هدف برای افزایش انگیزه دانش‌آموزان در تربیت بدنی. 36

  1.7.1.2.وظیفه‌گرایی. 38

  2.7.1.2.  خودگرایی. 39

  3.7.1.2. عوامل مؤثر بر فضای انگیزشی در تربیت بدنی. 40

  8.1.2. نظریه‌های مربوط به عملکرد ورزشی. 42

  2.8.1.2. نظریه افتراقی. 42

  2.1.8.2.  نظریه کارکردگرایی. 42

  3.8.1.2. نظریه تعامل. 43

  4.8.1.2. نظریه انتخاب عقلانی. 44

  5.8.1.2 . نظریه رفتار برنامه ریزی شده 45

  2.2. پیشینه تجربی تحقیق. 48

  1.2.2. تحقیقات خارجی. 48

  2.2.2. تحقیقات داخلی. 50

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  1.3. روش تحقیق. 55

  2.3.جامعه آماری. 55

  3.3. حجم نمونه و روش اندازه‌گیری. 56

  4.3. ابزار جمع آوری اطلاعات. 56

  5.3. روش تجزیه تحلیل داده ها 61

   

  فصل چهارم: یافته‌ها

  1.4. بخش اول: اطلاعات توصیفی. 64

  1.1.4. گروه 64

  2.1.4. جنسیت.. 65

  3.1.4. توزیع پراکندگی اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان مورد مطالعه. 66

  4.1.4. توزیع پراکندگی باورهای هوشی در دانش‌آموزان مورد مطالعه. 67

  5.1.4. توزیع پراکندگی ارزش تکلیف در دانش‌آموزان مورد مطالعه. 68

  6.1.4. توزیع پراکندگی نمره‌های تلاش در دانش‌آموزان مورد مطالعه. 69

  2.4. بخش دوم: اطلاعات استنباطی. 70

   

  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

  1.5. نتیجه گیری. 79

  2.5. پیشنهادات. 85

  1.2.5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق. 85

  2.2.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 87

  فهرست منابع 88

  پیوست‌ها 92

  منبع:

  - آر. میچل، ترنس.(1373). مردم در سازمانها(حسین شکرکن، مترجم). تهران: انتشارات رشد.

  - آقاپور، مهدی.(1368). جامعه شناسی ورزش. تهران: انتشارات سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.(دفتر تحقیقات و آموزش).

  - اکرمی، شهرام و همکاران.(1373). بررسی میزان گرایش دانش‌آموزان به ورزش. مجموعه مقالات اولین کنگره علمی ورزش مدارس کشور. تهران: انتشارات معاونت مطالعات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش،صص93-91.

  - باقرزاده و همکاران.(1381). بررسی علل عدم شرکت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیتهای ورزشی فوق برنامه. نشریه علمی پژوهشی حرکت. انتشارات: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران. شماره پیایی11،صص31-23.

  - بهرام، عباس، محسن شفیع زاده، حسن خلجی؛ افسانه صبحکاران 1382، تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه ورزش گرایی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  - بهرام، عباس، شفیع زاده، محسن،(1384). رابطه بین هدف گرایی و توانایی درک شده با انگیزش شرکت در فعالیتهای ورزشی دانش‌آموزان. نشریه علوم حرکتی و ورزش،ش6.

  - جارویس، مت.(1380). روانشناسی ورزشی.(محمد تقی اقدسی، مترجم). تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.

  - جمشیدی، اکبر1385، رابطه بین جهت‌گیری ورزش و اضطراب رقابتی در بین ورزشکاران شرکت کننده در هشتمین المپیاد ورزشی دانشجویی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

  -جمشیدی،ا :و لطفی، غ. ع،1391، ارتباط باورهای هوشی و عملکرد ورزشی دانش‌آموزان ورزشکاردبیرستانی، مجله تحقیقات علمی آسیای میانه، شماره 2ص 259-255(ترجمه)

  - جهتلو محمدزاده، حسن،(1382)آموزش بسکتبال- انتشارات دانشگه پیام نور.

  -جهرمی و همکاران، 1390،رابطه باورهای هوشی، اهداف پیشرفت ودر گیری شناختی در دانش‌آموزان دبیرستانی، مجله روانشناسی، شماره 1، ص 92-91

  - حجازی و همکاران(1387). ارتباط متغیرهای شناختی انگیزشی با عملکرد ورزشی دانش‌آموزان، فصلنامه المپیک شماره 2 صفحه 64تا 66.

  - حجازی و همکاران(1387)، باورهاشی هوشی و پیشرفت ریاضی، نقش اهداف پیشرفت، درگیری شناختی و تلاش (آزمون مدل دوئک)، مجله روان شناسی علوم تربیتی، شماره 2،ص46-25.

  -حجازی وهمکاران،1388، باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی، مجله پژوهشهای روانشناختی، شماره 1و2، ص 15-12-11

  - خولی، امین.(1381). ورزش و جامعه.ترجمه حمید رضا شیخی، تهران: انتشارات سمت

  - خیابانی، ناصر(1381). بررسی مقایسه‌ای رابطه باورهای هوشی و جهت‌گیری هدفی با راهبردهای یادگیری و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر رشته روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 81-80 پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد تهران.

  - رستگار، احمد1385، رابطه باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  - سجادی، نصرالله،(1380) تربیت بدنی فصلی نو برای دانش‌آموزان، ماهنامه زیور ورزش، وزارت آموزش و پرورش، معاونت  تربیت بدنی و تندرستی. شماره (16).

  - صادقی، انور معصومه.(1379). بررسی شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان ممتاز ناحیه 5 تبریز و رابطه آن با موفقیت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.

  - فولاد چنگ،(1381)، بررسی تاثیر علمی خودگرایی والدین بر خودگرایی تحصیلی دانش‌آموزان و پیشرفت آنان، پایان نامه دکتری، دانشگاه شیراز

  - قطره‌ای، فاطمه السادات.(1375). رابطه بین آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کلاس دوم راهنمایی مدارس شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم کرج.

  - کاشف، مجید(1380). تربیت بدنی، پیشرفت تحصیلی و هوش، ماهنامه زیور ورزش وزارت آموزش و پرورش، شماره16 ص 9

  - کرایپ، یان(1378). نظریه اجتماعی مدرن.(عباس مخبر، مترجم). تهران: انتشارات آگاه.

  - کلمن، جیمز.(1377). بنیاد نظریه اجتماعی.(منوچهری صبوری، مترجم). تهران: نشر نی.

  - حرم زاده، مهرداد،(1376). مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی. تهران: انتشارات پیام نور.

  - محمدنیا، صفدر(1378). تاثیر فعالیتهای بدنی گروهی و انفرادی در کانونهای ورزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوم نظام جدید متوسطه دبیرستان ابوریحان بیرونی منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  - مختاری، پونه،(1380)، آنچه بر انگیزش دانش‌آموزان تاثیر می‌گذارد، زیور ورزش ش17.

  -مظلومیان، س، و همکاران، 1390، نقش باور‌های انگیزشی ودرگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل)،مجله روانشناسی، شماره 2 ص 4-3

  - میر حسنی،سعید،(1378)، توجه به اوقات فراغت دانش‌آموزان، ماهنامه ورزش و ارزش، شماره 145.

  - نریمانی، محمد و همکاران(1384)، مقایسه ساختاری روانشناختی، سبک‌های تفکر، مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ورزشکار(گروهی و انفرادی) و غیرورزشکار، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 11ص60 تا 62.

  - نیکوکار، محمدرضا(1375)، مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عضو تیمهای ورزشی با سایر دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر دزفول با توجه به رشد اجتماعی و توانایی کلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  – واعظ موسوی، سید محمد کاظم و مسیبی فتح الله، 1386، روانشناسی ورزشی، تهران : انتشارات سمت .

  -ویسانی، م.، و همکاران 1391، نقش اهداف پیشرفت، انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری بر اضطراب آمار: آزمون مدلی علی. شماره 2 ص 157-156

  - هاشمی، نصیبه.(1387)، راهبرد هدف برای افزایش انگیزه دانش‌آموزان. مجله رشد آموزش تربیت بدنی، شماره 2، دوره نهم،ص 36 تا 37.

  – هاشمی، نصیبه (1388 ) ایجاد ایمنی در انجام فعالیت وظیفه گرا، مجله رشد آموزش تربیت بدنی، شماره 3، دوره نهم، ص 38 تا 40

   

   

   

   

   

   

   

  - Ames, C.(1992).classroom: Goals, Structure and motivation. Journal of Educational Psychology, 84,261-271.

   

  - Dupeyrat, C.,& C. Marian (2005)."Implicit the ories of inte lligence, goal orientation, cognitive

  engagement and achievement: A test of Dweclcs model with returning to school adults".

  Contemporary Educational psychology.30,43-59.

   

  - Dweck, C.S.(1986). Motivational processes affecting learning. American psychologists, 41, 1040-1048.

   

  - Dweck, C.S. & Leggett, E.L. (1988). A Social – cognitive approach to motivation and personality

  psychological Review, 95, 256-273.

           

  - Elliot, E. & Dweck, C.S.(1988)Achievement Goals an approach for motivational engagement

   

  and perception of quality in distance educatin. Journal of personality and Social psychology.54, 5-12. .

   

   

   - Elliot, A.; H.A. McGregor & S. Gable (1999). “Achievement goals, study strategies. And

   

  exam performance: A mediational analysis”. Journal of Educational Psychology. 91(3), 549-563.

   

  -Elliot, A. J., & Church, M. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance

   

  achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 218–232.

   

   

  -. Linnenbrink, E.A., & P.R. Pintrich (2003). The role of self-efficacy belief in student

   

  Engagement  and  learning in the classroom. Reading and writing quarterly. 19, 119-137

   

  - Meece, J.L., Blumenfeld, P.C., Hoyle, R.H.(1988). Students goal orientations and cognitive

  engagement iv classroom activites. Journal of Educational psychology , 80, 514-523.

   

  - Middleton, M.J., & C. Midgley (1997). “Avoiding the demonstration of lack ability: An

   

  underexplored aspect of goal theory”. Journal of Educational Psychology. 89(4), 710-718.

   

   

  - Pintrich, P.R. (2000). “Multiple goals, multiple pathways: the role of goal orientation in

   

  learning and  achievement”. Journal of educational psychology. 92, 544-555.

   

  - Stipek, D. & G.H. Gralinski: (1996)."Children's be life about intelligence and school performance".

  Journal of Educational psychology, 88,397-407.


موضوع پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), نمونه پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), جستجوی پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), فایل Word پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), دانلود پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), فایل PDF پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), مقاله در مورد پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), پروژه در مورد پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), پروژه درباره پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392), رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه متغیر های شناختی انگیزشی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه شهرستان تبریز (93-1392)

پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشدگروه روان­شناسی :گرایش روان­شناسی عمومی چکیده مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی شعله شکوری نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های ...

گروه روان­شناسی پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی تربیتی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه دبیرستان های ناحیه2 شهر بندرعباس می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان سوم دبیرستان های ناحیه2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91 که تعدادشان 1106 نفر( 779 دختر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای ...

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) چکیده هدف و زمینه تحقیق: خودکارآمدی تمرین عاملی است که نقش بسزایی در موفقیت ورزشی داشته و به عنوان عاملی بازدارنده، در رفع عواقب نامطلوب منتج از رقابت ورزشی اهمیت دارد. لذا هدف این مطالعه، مقایسه سازه کارآمدی در رشته های انفرادی و تیمی است. مواد و روش ها: روش تحقیق از نوع پس رویدادی با طرح علی – مقایسه ای است. جامعه ...

چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي سنجش مهارت هاي فراشناختي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحيه 3 شيراز بوده است. روش تحقيق توصيفي از نوع روش پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با 1800 بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

رساله برای دریافت درجه دکتری (Ph.D) گرایش : روان شناسی عمومی چکیدۀ پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج بدست آمده) : در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی و تعیین ویژگی های فنی پرسشنامۀ مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت هرمنس(هرمنس،1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379) تعداد 1000 نفر دانشجو (4/78 درصد زن ...

دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی، گروه روان شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری 200 نفر است.‌روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته روانشناسی تربیتی "M.A" چکیده پژوهش حاضر با هدف « بررسی رابطه بین سبکهای شناختی و یادگیری خودتنظیمی با دست برتری در دانشجویان» انجام شده است.جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجویانی که در سال تحصیلی 93-92 در دانشگاه خوارزمی مشغول تحصیل بودند. نمونه شامل 90 نفر از دانشجویانی بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای از طبقه زنان و ...

ثبت سفارش