پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال

word 1 MB 31693 85
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: تربیت بدنی  گرایش: فیزیولوژی ورزشی

   

  چکیده

  پرفشارخونی، از بیماری های مزمن غیر واگیر می باشد که در دهه های اخیر به صورت اپیدمی در آمده است. مطالعات نشان می دهد که این بیماری در بین افراد چاق و دارای اضافه وزن و کم تحرک بیشتر و بارزتر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همبستگی بین برخی شاخص های ترکیب بدنی و VO2max با فشارخون می باشد. بدین منظور تعداد 510 نفر از دختران نوجوان دانش آموز با میانگین سنی 944/0± 36/15 سال، میانگین قدی 28/6±18/160 سانتی متر و میانگین وزنی 35/10± 73/55 کیلوگرم به صورت تصادفی انتخاب و شاخص های BMI ,WHR ,WSR ,WC ,BF% و VO2maxو فشارخون با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین شاخص های BF% ,WC ,BMI و  WSRبا فشارخون سیستولی(05/0 ≥p ) و همچنین بین VO2max ,BMI و BF% با فشارخون دیاستولی (05/0 ≥p ) وجود دارد. فشارخون متوسط شریانی نیز همبستگی معنی داری با شاخص های WC ,BF% ,BMI و VO2max نشان داد (05/0 ≥p). نتیجه تحقیق حاضر حاکی از آن است که شاخص BMI قوی ترین و WHR ضعیف ترین ارتباط را با فشارخون دارد. همچنین، BMI و VO2max قوی ترین پیش بینی را با عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی دارد. بنابراین، انجام فعالیت بدنی منظم و کافی جهت کاهش چربی مضر و افزایش چربی مفید، کنترل وزن و کاهش پر فشار خونی جهت ارتقای سطح سلامتی توصیه می گردد.

   

  واژه های کلیدی:  BMI ,WC ,WSR ,WHR ,BF% ,VO2maxو فشارخون.

   

   

   

   

  فصل اول

   

   
  مقدمه و طرح پژوهشی

   

  1-1- مقدمه

       با توجه به زندگی شهر نشینی، صنعتی شدن جوامع، افزایش رشد اقتصادی و جهانی شدن بازار، تغییرات سریعی در الگوی رژیم غذایی و شیوه زندگی مردم ایجاد شده است (6). حداقل 60% از جمعیت جهان کمتر از آن مقدار فعالیت حرکتی را که برای سلامتی آنها لازم است انجام می دهند (5). علت آن است که در اوقات فراغت عموما کارهایی انجام می دهند که با فعالیت بدنی همراه نیست. رفتار کم تحرکی در طول فعالیت های کاری، تمدن شهرنشینی، استفاده از وسایل نقلیه، عدم فعالیت عضلانی مناسب و صرف انرژی کمتر باعث کاهش فعالیت بدنی شده و منجر به افزایش شیوع چاقی، کاهش بیماری های عفونی و افزایش بیماری های مربوط به شیوه ی زندگی در بین افراد گردیده است (61،19،34). از دهه 1990 عدم تحرک بدنی به عنوان یکی از عوامل اصلی خطر بیماری های قلبی- عروقی در بالغین و جمعیت جوان مطرح گردیده است (19). چاقی و اضافه وزن یکی از عوامل اصلی بروز بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری قلبی- عروقی، فشارخون، دیابت و سرطان می باشد (61،19). امروزه چاقی به عنوان یک بحران جهانی مطرح گردیده (37) و در بسیاری از کشورها و همچنین خانواده ها برای کاهش میزان شیوع چاقی و درمان بیماری های مرتبط با آن هزینه می گردد (8). بررسی ها و مطالعات حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 25% کودکان 6 تا 14 سال در محدوده بین 11 تا 29% دارای اضافه وزن هستند (124). در کشور ایران نیز اضافه وزن و چاقی بین کودکان و نوجوانان روند رو به گسترش دارد و ارتباط آن با شیوه ی زندگی از جمله بی تحرکی نشان داده شده است (37،19).

  پر فشار خونی1 که از مهم ترین عوارض ناشی از چاقی و اضافه وزن است یکی از مشکلات سلامت در دنیا

   

   

  1. Hypertension                  

  می باشد (37). با توجه به آمار، تقریبا نیمی از سکته های قلبی و مغزی به دلیل پرفشارخونی رخ می دهد و باعث شده است که از هر هشت مورد مرگی که در سطح جهان اتفاق می افتد؛ یک مورد به دلیل فشارخون بالا باشد (58،37). به همین دلیل است که این بیماری یک چالش جهانی تلقی شده و باعث گردید که شعار جهانی 2013 از سوی سازمان جهانی بهداشت 1(WHO) موضوع (فشارخون) باشد (37). لامونته2 بیان می

  کند که فشارخون دیاستولیک در گروه بی تحرک بیشتر از گروه پرتحرک می باشد (12). کارشناسان بیان می

  دارند که فشارخون در جوانان دارای اضافه وزن دو برابر و در افراد مسن 50% بیشتر از افراد دارای وزن نرمال است (154). بنابراین امکان این که نوجوانان با فشارخون بالا، با کاهش آمادگی قلبی- تنفسی 3(CRF)، به عنوان عامل خطر ساز گسترش عوارض قلبی- عروقی در آینده روبرو گردند بسیار زیاد می باشد (168).

  بر این اساس و با توجه به اهمیت پیش گیری از بروز پرفشارخونی، ضرورت شناسایی افراد با مشکلات اولیه و توسعه ملاحظات به منظور بهبود فعالیت های بدنی در کودکان و نوجوانان و جلوگیری از افزایش چاقی در دوران کودکی مهم به نظر می رسد (138). لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت فشارخون و تعیین رابطه آن با برخی شاخص های تن سنجی و حداکثر اکسیژن مصرفی در بین نوجوانان انجام می گیرد.

   

  1-2- بیان مسئله

  تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی در دهه اخیر سبب شده است که شیوع بسیاری از عوامل خطر ساز بیماری های قلبی- عروقی از جمله پرفشارخونی رو به افزایش باشد. از طرف دیگر شیوع چاقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بطور قابل ملاحظه ای سیر صعودی دارد؛ به طوری که در برخی از مجامع جهانی از آن به عنوان یک اپیدمی یاد می کنند (19). با مطالعه ای که بر روی 2125 نفر از دانش آموزان 9 تا 17 ساله صورت گرفته میزان پرفشارخونی در دختران 6/9% و پسران 2/8% بوده (53). وجود همبستگی منفی و معنی دار بین فعالیت بدنی با فشارخون باعث می شود که افراد با فشارخون بالا نگرش ضعیفی به فعالیت های بدنی نسبت به افراد با فشارخون نرمال داشته باشند (53،168) که این، افراد را مستعد اضافه وزن و چاقی و عوارض ناشی از آن می کند. در بررسی روند چاقی در استان آذربایجان غربی در بین دانش آموزان دختر و پسر شهری و روستایی در مقاطع مختلف تحصیلی که در طی سال های 87 تا 91 صورت گرفته مشاهده شد که میزان اضافه وزن در دختران بیش از پسران می باشد (24). با دقت در بررسی های مشابه به نظر می رسد که دختران بیش از پسران در معرض ابتلا به اضافه وزن و چاقی و عوارض ناشی از آن بوده واین وضعیت در دختران ایرانی که به جهت محدودیت های ویژه ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از تحرک و فعالیت بدنی

   

   

  1. World Health Organization             2. Lamonteh                                     3. Cardio respiratory fitness

  کمتری برخوردارند؛ نمود بیشتری پیدا می کند. بنابراین ضرورت توجه به وضعیت جسمانی دختران، تشخیص به موقع با روش های غربالگری آسان و در دسترس، پیشگیری و اتخاذ استراتژی مفید برای غلبه بر ترکیب بدنی ضعیف، پرفشارخونی و کاهش آمادگی قلبی- تنفسی، مهم به نظر می رسد. لذا این پژوهش به منظور بدست آوردن برآوردی از وضعیت فشارخون در نوجوانان دختر شهرستان خوی و در عین حال جهت غربالگری برای یافتن افرادی که در آینده احتمال بروز مشکلات قلبی- تنفسی در آنها زیاد است به بررسی همبستگی میان برخی شاخص های تن سنجی و حداکثر اکسیژن مصرفی با فشارخون در بین دانش آموزان 14 تا 17 سال شهرستان خوی می پردازد. برای ارزیابی، جهت انجام این پژوهش میزان فشارخون سیستول، دیاستول و متوسط، در حالت استراحت اندازه گیری و محاسبه می گردد. برای ارزیابی آنتروپومتری1، شاخص های تن سنجی مختلفی جهت پیش بینی خطر بیماری های قلبی- عروقی معرفی شده است که رایج ترین آنها نمایه ی توده بدنی2(BMI) به عنوان شاخص توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی می باشد که چاقی کلی را در بدن اندازه گیری می کند (14،19،58). گرچه BMI بیش از سایر شاخص ها در ارتباط باخطر بیماری های مزمن و پیامد های آن برای سلامتی مطالعه شده است اما محدودیت هایی وجود دارد که کار برد آن را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال BMI اطلاعاتی در مورد توزیع چربی در بدن ارایه نمی دهد (19). بیشتر مطالعات نشان می دهد که الگوی توزیع چربی در بدن نقش تعیین کننده تری در شناسایی عوامل خطر بیماری ها دارد (31،74،78). شاخص های دیگری که بیشتر برای توزیع چربی در بدن مطرح شده اند عبارت اند از دور کمر 3(WC)، نسبت دور کمر به دور باسن 4(WHR)، نسبت دور کمر به قد ایستاده 5(WSR) و درصدچربی بدن 6(%BF). این شاخص ها در ارتباط با پیشگویی مشکلات سلامتی مرتبط با چاقی به عنوان شاخص های مفید محسوب می شوند (14،19) و در مقایسه با سایر روش ها نظیر چگالی سنجی زیرآب، تصویر سازی تشدید مغناطیسی، هدایت الکتریکی کل بدن و... پیچیده نبوده و براحتی قابل اندازه گیری است (1،14). با توجه به این نکته که رابطه منفی بین آمادگی هوازی و چاقی بدن وجود دارد (43)، تعیین حداکثر ظرفیت حمل و جذب اکسیژن و استفاده از آن در طول ورزش می تواند معیار اندازه گیری خوبی برای تشخیص آمادگی قلبی- تنفسی باشد. که از آن برای محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی 7(VO2max) استفاده خواهد شد (26).

 • فهرست:

  عنوان                                                                                                      صفحه                                                                     

  فصل اول:  کلیات تحقیق

  مقدمه                                                                                                                  3

  بیان مسئله                                                                                                             4

  اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                          6

  اهداف پژوهش                                                                                                       7

  فرضیه های پژوهش                                                                                                 7

  پیش فرض های پژوهش                                                                                           8

  محدودیت های پژوهش                                                                                            8

  تعریف واژه ها و اصطلاحات                                                                                     9

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  مقدمه                                                                                                                 12

  بخش: اول مبانی نظری پژوهش                                                                                  13

  پرفشارخونی                                                                                                        13

  دلایل پرفشارخونی                                                                                                 13

  فاکتورهای مرتبط با سلامتی                                                                                      16

  ترکیب بدنی                                                                                                         16

  آمادگی قلبی- تنفسی                                                                                              18

  کیفیت زندگی                                                                                                      21

  ارتباط چاقی با فشارخون                                                                                         23

  چاقی و پرفشارخونی در کودکان و نوجوانان                                                                  23

  ارتباط شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی- تنفسی با فشارخون                                      24

  بخش: دوم پیشینه تحقیق                                                                                    27

   

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  مقدمه                                                                                                                 37

  روش اجرای پژوهش                                                                                              37

  جامعه و نمونه آماری                                                                                              38

  روش نمونه گیری                                                                                                 38

  متغییرهای پژوهش                                                                                                 38

  ابزار اندازه گیری و جمع آوری داده های پژوهشی                                                           38

  روش اندازه گیری متغییرهای مورد بررسی                                                                    39

  روش آماری                                                                                                        45

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  مقدمه                                                                                                                47

  آمار توصیفی                                                                                                       47

  آمار استنباطی                                                                                                      47

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

  مقدمه                                                                                                                70  

  بحث و بررسی                                                                                                     70

  نتیجه گیری                                                                                                        84

  پیشنهادات                                                                                                          85

  منابع                                                                                                           87

   

  منبع:

  آدامز، ژ. (1390)، راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی. مترجم رحمانی نیا، ف. رجبی، ح. گائینی، ع. مجتهدی، ح. تهران، انتشارات حتمی.      

  2. آهنگری، م. کمالی، م. ارجمند، م. (1387)، اثرات فشار خون بالا بر کیفییت زندگی سالمندان عضو فرهنگ سرای سالمندان شهر تهران . ( 7)،26-32       

  3. آشنایی با معانی بیماری های قلبی-عروقی. نشریه ی نوین پزشکی. (1390)، (510)، 108-111

  4. آژنگ، ن. (1392)، بدون علامت بودن فشار خون را از یاد نبرید . نشریه ی سلام همکار . (16) 32         

  5. آقاعلی آبادی نژاد، ح. دلفان، م. میرزایی رابر، م. لطفی، ش. ملانوری شمس، م. میرآخوری، ز. )1388(، اثر سن، جنس و ترکیب بدنی با آمادگی قلبی-تنفسی دانش آموزان 11-8 با استفاده از مدل رگرسیونی FMI, FFMI . مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 11، (3)، 306-301     

  6. اعتماد، ظ. اسماعیل نسب، ن. (1391)، ارتباط بین سطح فعالیت با برخی عوامل خطرزای کرونری قلب (CHD) در دانشجویان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. (12)، 35-25    

  7. افتخاریان، الهام. صرامی، لیلا. مستحفظیان، مینا. مقایسه ی ترکیب بدنی دانشجویان دختر فعال و غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. 10-1

  8.. امامی رضوی. (1392)، تحمیل هزینه های هنگفت به نظام سلامت برای درمان فشار خون و عوارض آن. نشریه ی سلام همکار. (16)16-17      

  9. احمدی ف، سالار ع، فقیه زاده س.(1382)، بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر زاهدان. فصلنامه حیات، سال دهم، شماره 22 ، 67-61

  10. باروق، ن. تیموری، ف. صفاری، م. حسینی سده، س. مهران، ع. (1389)، رابطه سبک زندگی با ابتلا به پرفشاری خون در ساکنین 24-65 ساله ی منطقه ی کوثر شهر قزوین در سال 1386. مجله ی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، (15)، 5 ، 77، 193-198.             

  11. بهاری زاده، م. عبدالهی، م. محمدپور، اهرنجانی، ب. زائری، ف .(1392)، مقایسه ی کیفیت زندگی در کودکان چاق و مبتلا به اضافه وزن با کودکان در محدوده ی وزن طبیعی پایه اول و دوم ابتدایی شهر شوش. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 8، (1)، 166-156 

  12. بسکابادی، م. عمادزاده، م. حسن زاده، ع. سلیمی، ن. غمامی، گ. مظلوم، حاجی زاده، س. (1384)، بررسی میزان فشار خون در افراد با سن بالاتر از 18 سال ساکن شهر مشهد. فیزیولوژی و مارکولوژی. 9، (2)، 202-195       

  13. بخشنده، م.(1389) ارتباط بین شرکت در فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی میانسالان آموزش و پرورش تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال.

  14. پوراعتدال، زه. ابراهیمی ممقانی، م. (1388)، فشار خون و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی چاقی . مجله ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،(31)،2، 21-25     

  15. ترخان، م. صفارینیا، م. خوشخلق، س. (1391)، اثر بخشی آموزش گروهی مصون سازی در مقابل استرس بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا فصل نامه مطالعات روان شناسی بالینی، (3)،9، 25-41     

  16. ترکان، ف . ورزش و بیماران قلبی. (1388)، پیام سلامت  ویژه نامه ی پزشکی-ورزشی10-14       

  17. جیهان، ط. (1392)، ایران کشور پیشرو در تنظیم برنامه کنترل فشار خون . نشریه ی سلام همکار . (16)، 12-13      

  18. حمداسماعیل، پ.(1387)، بررسی و مقایسه اکسیژن مصرفی بیشینه و توان بی هوازی بازیکنان فوتبال دسته اول باشگاههای تهران در پستهای مختلف بازی. المپیک،شماره 2 ،ص ص72-66

  19.حاجی نیا، م. حامدی نیا، ما. حقیقی،ا. داورزنی، ز. (1392)، ارتباط آمادگی قلبی– عروقی وسط فعالیت بدنی با چاقی و بررسی الگوی تغییرات آن ها در پسران 12-16 سال. مجله غدد درونریز و متابولیسم ایران، (15)، 2، 143-151  

  20. حیدری بنی، م. حاجی مقصود، م. ابراهیمی ممقانی، م. طرزمنی، م. (1391)، مقایسه ارزش تشخیصی شاخصهای تن سنجی چاقی شکمی در برابر ضخامت انتیما- مدیا شریان کاروتید در پیشگویی آترواسکلروزمجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 12(2)، 131-122       

  21. خاجی، ع. خدایی، ش. کاربخش، م. فائقی، ا. عزیزی، ص. فیروزیان، عبدال... جعفری، ج. (1385)، فشار خون و چاقی در نوجوانان تهرانی. مجله بیماری های کودکان ایران، (16)، 1، 45-50         

  22. درگاهی ح، قریب م، گودرزی م.(1385)، بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران. حیات ،13، (2)، 21-13

  23. دیوانی، ا. بالا بودن فشار خون پیر و جوان نمی شناسد . نشریه ی  American heart . 100

  24. درخشان، م. (1381)، بررسی فشارخون و تعیین رابطه آن با قد و وزن در دانش آموزان 11 تا 17 ساله شهر همدان. پژوهش در پزشکی. 26، (2)، 99-93       

  25. رابرت آ.رابرگز، اسکات ا. رابرتس. (1390)، اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1.مترجم گایینی، ع، دبیدی، و. جلد یک، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی و پژوهشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات سمت.      

  26. رابرت آ.رابرگز، اسکات ا. رابرتس، (1390)، اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 2 گایینی، ع، دبیدی، و، جلد دوم ،مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی و پژوهشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات سمت      

  27. رحمانیان، س. کوشکی جهرمی، م. (1390)، رابطه حداکثر اکسیژن مصرفی و نبض اکسیژن با برخی عوامل خطر زای قلبی در دختران جوان. پژوهش در علوم ورزشی. (11)، 60-49     

  28. رضایی، ف و استادزاده، م. (1392)، شیوع چاقی و اضافه وزن در افراد با فشارخون بالا در شهر گوار . چهارمین کنگره ی پیش گیری و درمان چاقی ایران. 115            

  29. رضایی گویجه لو، ف. نوری سعیدلو، س. آیرملو، پ و بابایی، ف. (1392)، بررسی روند چاقی و اضافه وزن در دانش آموزان مقطع متوسطه در مناطق شهری و روستایی طی سال های 87 نا 91 استان آذربایجان غربی. چهارمین کنگره ی پیش گیری و درمان چاقی ایران. 131           

  30. رحمتی، ف. مقدس تبریزی، ی. شیدفر، ف. حبیبی، ف و جعفری، م. (1383)، شیوع چاقی و ارتباط آن با فشارخون بالا در دانشجویان دانشگاه تهران. فصل نامه پایش. 3، (2)، 130-123                

  31. رجبی ح.(1391)، آمادگی جسمانی،  انتشارات سمت.

  32. رولند. (1384)، فیزیولوژی ورزشی دوران رشد. مرکز نشر دانشگاهی.

  33. رواسی، د.(1384)، ارزیابی ترکیب بدنی و آمادگی قلبی تنفسی کارمندان سراسر کشور و تهیه نورم ملی مربوطه. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  34. رضوانی، ا. شیوه ی زندگی سالم نوجوانان و جوانان از منظر فعالیت بدنی.         

  35. سهرابی، م.(1385)، رشد عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی. دانشکده تربییت بدنی دانشگاه فردوسی مشد.   

  36. سلطانی شال، ر. کارشکی، ح. (1388)،. بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان. دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

   

  37. سماوات، ط. (1392)، همه چیز در باره فشار خون. نشریه ی سلام همکار. (16) 42-43          

  38. سالم، ز. رضائیان، م. (1387)، بررسی وضعیت فشارخون و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 7، (3)، 164-157           

  39. سنایی، س. منصوریان، س . فاتحی اصل، ه. ابراهیمی ممقانی، مهرانگیز. (1392)، مقایسه ارزش تشخیصی شاخص های تن سنجی در تشخیص چاقی شکمی. چهارمین کنگره ی پیش گیری و درمان چاقی ایران. 116           

  40. شجاعی م. رشد و تکامل حرکتی. انتشارات امام حسین.

  41. طریقت منفرد، م. رخشانی، ف. (1392)، فرهنگ سازی در تغییر سبک زندگی عامل اصلی تنظیم فشار خون . نشریه ی سلام همکار. (16) 15     

  42. ظرافتی شعاع، ن. محمدی نصرآبادی . ف.  بهرام ، ا. حسینی پنجکی، س. خوش فطرت، م. (1392)، کدام یک از شاخص های دورکمر، دورکمر به باسن و دورکمر به قد در تشخیص اضافه وزن/چاقیِ دختران جوان مناسب تر است؟ تحلیل  ROC. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، (8)،4، صفحات 246-237  

  43. ظریف یگانه، م. شاکرصائین، ب. عزیزی، ف. ینگو، آ و هدایتی، م. (1389)، ارتباط چاقی مرکزی به عنوان عامل پیش گویی کننده ی پر فشاری و اختلال چربی خون : مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 12، (3)، 259-251            

  44. عزیزی، ع. عباسی، م و عبدلی، غ. (1382)، شیوع فشارخون و رابطه آن با سن، جنس و نمایه توده بدن در افراد بالای 15 سال جمعیت تحت پوشش عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر کرمانشاه مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. (1387)، 1، (4)، 329-323        

  45. عطارزاده، ح. آمادگی جسمانی کاربردی از اصول تا تمرین،  .1383نشر انتظار.

  46. عطایی، ن. آقامحمدی، ا. ضیایی، و. حسینی، م. (1386)، دهسرا فرزین. رضانژاد علی اصغر . شیوع پرفشاری خون در دانشاموزان محدوده سنی 13-18 سال در ایران. مجله بیماری های کودکان ایران، دوره ی 17، ویژه نامه 2، 237-242          

  47. فتاحی، ف. کشکولی ب، مهوش و زراتی، م. (1390) ، بررسی ارتباط بین فشارخون بالا و نمایه توده بدنی، چاقی شکمی و برخی عادات غذایی در افراد 65-25 سال تهرانی. کومش. 12، (3)، 235-229          

  48 .فرازی ،ع. جهانی، ف. خورسندی، م. رفیعی و همکاران. (1388)، کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی کارکنان ستاد و بیمارستانهای تابع دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک13-2

  49. قهرمانی، ز. جعفرپورعلوی، م. غلام ع م، حسینی. کیفیت زندگی و ارتباط آن با امید در بستگان مراقبت کننده از بیماران اسکیزوفرنیک.فصلنامه پرستاری ایران،دوره 10 ،ش 15 ،ص ص102

  50. کوچک پور، ک. حسینی اصفهانی، ف. بهادران، ز. میرمیران، پ. عزیزی، ف. (1391)، الگو های غذایی نوجوانان تهرانی و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی و فشار خون :مطالعه ی قند و لیپید تهران. مجله غدد دررون ریز و متابولیسم ایران، (14)،1، 1-9       

  51. گائینی، ع. ارتباط بین درصد چرب(BF %)، شاخص توده بدن (BMI) و نسبت محیط کمر به محیط لگن  (WHR)زنان پانزده سال به بالای شهر تهران.

  52. مردانی، م. اسحاقی، ا. رضاپور، ص و ابراهیم زاده، ف. (1388)، بررسی ارتباط بین نسبت دور کمر به دور باسن و میزان فشارخون در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر اراک. یافته. 11، (3)، 71-63            

  53. مهرعلیزاده، س. قربانی. راهب و شرفی، س. (1389)، بررسی میزان شیوع فشارخون بالا در دانش آموزان 9 تا 17 ساله مدارس سمنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 12، (1)، 7-1         

  54. م هز. تدوین هنجارهای حداکثر اکسیژن مصرفی درصد چربی بدن و شاخص توده بدن زنان رده سنی 24تا34 سال استان تهران.

  55. ماتیوس، ا. 1387، فیزیولوژی ورزشی.

  56. معصومی س (مترجم). بالا رفتن فشار خون در نوجوانان.

  57. م س. تاثیر فزاینده پیری به آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی و تدوین هنجارهای مربوطه در زنان 20 تا65 سال شهر تهران.

  58. نیک نام، م. (1392)، فشارخون را جدی بگیریم. نشریه ی سلام همکار .(16) 18-24   

  59. نجات، س.(1387)، کیفیت زندگی و اندازه گیری آن مجله تخصصی اپیدمولوژی ایران شماره 2،ص ص62-58

  60. وود، ک.(1388)، رشد و تکامل حرکتی در طول عمر.

  61. وازگن، م. مرندی، س. گلیشادی، ر. کودکان چاقی و ورزش.     

  562/41. واعظ موسوی، م. بررسی رابطه ی بین تمرین بدنی و پیامد های روان شناسی،مجله ی پژوهش در ورزش، شماره ی 3، 93-83

  63. هادی، ن (1382)، بررسی سطح سلامت و کیفیت زندگی آموزگاران مدارس ابتدایی شیراز.المپیک

   

  64.  Azizi F, Azad bakht L, Mirmiran P.) 2005(. The prevalence of Overweight, Obesity and Abdominal Obesity in Adults 13 Years Tehran 1998-2001. Research J of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services. (29):123-129  

  65.  Anisa M. (2011), Durrani, Wasim Fatima Determinants of blood pressure distribution in school children, European Journal of Public Health, Vol. 22, No. 3, 369–373

   

  66. Anderson LM, Aycock K E, Mihalic C A,  Kozlowski D J, Detschner A M. (2012), Geographic Differences in Physical Education and Adolescent BMI: Have Legal Mandates Made a Difference. 29(1): 52-60 (2)

   

  67.  Brown D, Miller W.(1998), Normative data for strength and flexibility of women throughout life. European journal of applied physiology and occupational physiology. 78(1):77-82.

   

  68. Brooks G, A.(2000), Aging and Exercise

         

  69.  Brown D, Miller W. (1998), Normative data for strength and flexibility of women throughout life. European journal of applied physiology and occupational physiology. 78(1):77-82.

   

  70.  Bompa TO, Haff G. (1999), Periodization: Theory and methodology of training: Human Kinetics Champaign.

  .      

  71. Bellew JW, Symons TB, Vandervoort AA. (2005), Geriatric Fitness: Effects of Aging and Recommendations for Exercise in Older Adults. Cardiopulmonary.

   

  72. Bell RD, Hoshizaki TB. (1981), Relationships of age and sex with range of motion of seventeen joint actions in humans. Canadian journal of applied sport sciences Journal canadien des sciences appliquees au sport. 6(4):202-6.

       

  73.  Brown DA, Miller WC. (1998), Normative data for strength and flexibility of women throughout life. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 78(1):77-82.

     

  74. Choy CS, Chan WY, Chen TL, Shih CC, Wu LC,Liao CC. (2011), Waist circumference and risk of elevated blood pressure in children: a cross-sectional study. 1471-2458/11/613               (21)

   

  75.  Chen W, Srinivasan SR, Ruan L, Mei H, Berenson. (2011), Adult Hypertension Is Associated With  Blood Pressure Variability in Childhood in Blacks and Whites: The Bogalusa Heart Study. 24(1): 77–82

   

  76.  Chou YC, Pei JS.(2010), Risk Factors of Adolescent Obesity in Taiwan and Its Association with Physical activity, Blood Pressure and Waist Circumference. Vol 1, P: 214-222.   (28)

   

   

  77.  Dunstan DW, Daly RM, Owen N, Jolley D, De Courten M, Shaw J, et al. (2002), High-intensity resistance training improves glycemic control in older patients with type 2 diabetes. Diabetes care. 25(10)36-1729.

   

  78.  Durrani A M, Wasim F. Reliability and validity of a screen time-based sedentary behaviour questionnaire for adolescents: The HELENA. Vol. 22, No. 3, 373–377.

   

  79.  Dunstan DW, Daly RM, Owen N, Jolley D, De Courten M, Shaw J, et al. (2002), High-intensity resistance training improves glycemic control in older patients with type 2 diabetes. Diabetes care. 25(10)36-1729.  

  80. Dowling HJ & Pi-Sunyer FX. (1993), Race-Dependent Health Risks of Upper Body Obesity. Diabetes. Apr; 42(4):537-43.       

   

  81.  Dencker M. Thorsson O. Karlsson MK. Linden C. Eiberg S. Wollmer P & et al. (2007), Gender differences and determinants of aerobic fitness in children aged 8–11 years. Eur J Appl Physiol. 99: 19-26.

   

  82.  Dencker M, Bugge A, Hermansen B. & Andersen LB. (2010), Objectively measured daily physical activity related to aerobic fitness in young children. J Sports Sci. 28: 139-4

   

  83.  Daggan SH, Segev SH, Novikov I. & Dankner, R. (2013), Waist circumference vs body mass index in association with cardiorespiratory fitness in health men and Women Across sectional analysis of 403 subjects. Sherf dagan nutrition journal. 12:12

   

  84.  Dua S, Bhuker M.  & Kapoor, S. (2014), Body Mass Index Relates to Blood Pressure Among Adults. N Am J Med Sci. 8, (2), 88-95

   

  85.  Din-Dzietham R, Liu Y, Vero Bielo M. & Shamsa, F. (2007), High Blood Pressure Trends in Children and Adolescents in National Surveys, 1963 to 2002, American Heart Association. 116:1488-1496   

   

  86.  Elavsky S, McAuley E, Motl RW, Konopack JF, Marquez DX, Hu L, et al. (2005), Physical activity enhances long-term quality of life in older adults: efficacy, esteem, and affective influences. Annals of behavioral medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine. 30(2):138-45

  87.  Erin R, Rademacher. Jacobs Jr , Moran A, Steinberger J, Prineas RJ & Sinaiko A. (2009), Relation of Blood Pressure and Body Mass Index During Childhood to Cardiovascular Risk Factor Levels in Young Adults. September ; 27(9): 1766–1774

            

  88.  Esmaeilzadeh S. & Ebadollarzadeh K. (2012), Physical Fitness, Physical Activity and Sedentary Activities of 7 to 11 Year Old Boys with Different Body Mass Indexes. 3 (2): 105-112   

              

  89.  Ehrman JK, Gordon PM, Visich PS, Keteyian SJ. (2013), Clinical exercise physiology: Human Kinetics Publishers.  

    

  90.  Ejike, C. Ugwu CE. Ezeanyika LU . Olayemi AT. (2008), Blood pressure patterns in relation to geographic area of residence: a cross-sectional study of adolescents in Kogi state, Nigeria. 10.1186/1471-2458-8-411    

  91.  Elavsky S, McAuley E, Motl RW, Konopack JF, Marquez DX.& Hu L. et al. (2005), Physical activity enhances long-term quality of life in older adults: efficacy, esteem, and affective influences. Annals of behavioral medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine. 30(2):138-45

   

  92.  Ekelund U, Neovius M, Linne Y, Brage S, Wareham NJ & Rossner S. (2005), Associations between physical activity and fat mass in adolescents: the Stockholm Weight Development Study. Am J Clin Nutr. 81: 355-60

  .      

  93.  Ekelund U, Poortvliet E, Nilsson A, Yngve A, Holmberg A & Sjostrom M. (2001), Physical activity in relation to Arabic fitness and body fat in 14 to 15 year old boys and girls. Eurg Appl Physiol. 85: 145-201

  .        

  94.  Fleg JL, O'Connor F, Gerstenblith G, Becker LC, Clulow J, Schulman SP, et al. (1995), Impact of age on the cardiovascular response to dynamic 131 upright exercise in healthy men and women. Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985). 78(3):890-900

   

  95.  Freedman SD, Katzmarzyk PT, Dietz WH, Srinivasan SR. & Berenson,GS. (2009), Relation of body mass index and skinfold thicknesses to cardiovascular disease risk factors in children: the Bogalusa Heart StudyAm J Clin Nutr. 90:210–216

  .        

  96.  Freedman SD, Kahn SH, Mei Z, Grummer-Strawn ML & Dietz WH. (2007), Srinivasan  SR Berenso GS. Relation of body mass index and waist-to-height ratio to cardiovascular disease risk factors in children and adolescents: the Bogalusa Heart Study. 86 :33–40

   

  97.  Freedman DS, Goodman A, Contreras OM, DasMahapatra P, Srinivasan SR, Berenson GS. (2012), The Bogalusa Heart Study Secular Trends in BMI and Blood Pressure Among Children and Adolescents. 32. 130. e159

    

  98.  Falkner B, DeLoach S, Keith SW & Gidding SS. (2013), High Risk Blood Pressure and Obesity Increase the Risk for Left Ventricular Hypertrophy in African-American Adolescents. 162(1): 94–100 

                 

  99.  Fassino S, Leombruni P, Abbate Daga G, Brustolin A, Rovera GG, Fabris F. (2002), Quality of life in dependent older adults living at home. Archives of gerontology and geriatrics. 35(1):9-20.

     

  100.  Flegal K.M, Shepherd J.A, Looker A.C, Graubard B.I, Borrud L.G, Ogden C.L, Harris T. B, Everhart J.E & Schenker, F. (2009), Comparisons of percentage body fat, body mass index, waist circumference, and waist-stature ratio in adults. Am J Clin Nutr. 89, 500-508

                    

  101.  18.Ghosh JR, Bandyopadhyay AR. (2007), Comparative evaluation of obesity measures: Relationship with blood pressure and hypertension. Singapore Med J. 48(3):232-235

   

  102.  Garnett S P, Baur L A, Lee S S. & Cowell C T. (2007), Body mass index and waist circumference in midchildhood and adverse cardiovascular disease risk clustering in adolescence;86:549–55

    

  103.  Gharakhanlou R, Mahmoudabadi R, AghaAlinejad H & Mahmoudabadi M. (2007), Assessment of Changes in Body Composition and VO2max; and Correlation Between Those of 11-18 Year Old Boys. Olympic. 15: 85-96

   

  104.  Gharakhanlou R, Hosseini Kakhk AR, Rajabi H. (2008), Studying characteristics, capabilityes , and identify the poles of the country's athletics provinces. Ministry of Science and Technology research Institute of Physical Education and Sport Sciences. 215-21.

       

  105.  González Jiménez E1, Aguilar Cordero MJ, García García CJ, García López PA, Álvarez Ferré J, Padilla López CA. (2011), Prevalence of nutritional overweight and obesity and hypertension as well as their relationship with anthropometric indicators in a population of students in Granada and its provinces. Nutr Hosp. 26, (5):1004-1010

   

  106.  Han T, Van Leer E, Seidell J, Lean M. (1995), Waist circumference action levels in the identification of cardiovascular risk factors: prevalence study in a random sample. Bmj.311(7017):1401-5.

       

  107.  Hoog ML, Eijsden MV, Stronks K, Gemke RJ & Vrijkotte TG. (2012), Association between body size and blood pressure in children from different ethnic origins. 10.1186/1475-2840-11-136 

             

  108.  Hosseini Esfahani F, Mirmiran P, Jazayeri SA, Mehrabi Y & Azizi F. (2008), Change in Food Patterns and Its Relation to Alterations in Central Adiposity in Tehranian of District 13 Adults. Iran J Endocrinol Metabol. 10(4):299-312.              

   

  109.  Heidari-Beni M, Haji Maghsood M, Ebrahimi-Mameghani M, Tarzamni MK & Mohtadinia J. (2012), Comparison of Diagnostic Value of Abdominal Anthropometric Indices vs Carotid Intima-Media Thickness for Prediction of Atherosclerosis. J Ardabil Univ Med Sci. 12(2):122-131.

                    

  110.  Hang-yan W, Shung ying X, Chen L & Huifang Z. (2009), Waist to height ratio as a predictor of abdominal fat distribution in men. Chin J Physiol. 52(6):441- 445.

        

  111.  Hearst M, Sirard JR, Lytle LA, Dengel DR, Berrigan D. (2012), Comparison of three measures of physical activity and associations with blood pressure, HDL and body composition in a sample of adolescents. 9(1): 78–85

   

   

  112.  Hosseini Kakhak A, Safari M & Hamidnia M. (2011), Health related fitness factors in adolescent boys in Sabzevar. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 1: 55-66

     

  113.  Hof M.HP, Vrijkotte TGM, Hoog M.L.A, Eijsden M & Zwinderman A H. (2013), Association between In fancy BMI Peak and Body Composition and Blood Pressure at Age 5–6 Years. 8 (12) e80517

            

  114.  Hosseini M, Ataei N, Aghamohammadi A, Yousefifard M, Taslimi SH, Ataei F. (2010), The Relation of Body Mass Index and Blood Pressure in Iranian Children and Adolescents Aged 7- 18 Years Old. 39,126-134 

  115.  Janssen I, Katzmark PT, Boyce Wf, King MA & Pickett W. (2004), Overweight and obesity in canadian adolescents and their associations with dietary habits and physical activity patterns. Journal of Adolescent Health. 35: 360-7.

                        

  116.  Janssen I, Katzmarzyk PT, Ross R. (2004), Waist circumference and not body mass index explains obesity-related health risk. American Journal of Clinical Nutrition. 79(3):379-384.

   

       

  117.  Kelishadi R, Ardalan G, Gheiratmand R, Gouya MM, Emran MR, Delavari A & et al. (2007), Association of physical activity and dietary behaviors in relation to the body mass index in a national sample of Iranian children and adolescents: CASPIAN Study. Bull Word Health Organ. 85: 19-26

   

  118.  Knechtle B. (2004), [Influence of physical activity on mental well-being and psychiatric disorders]. Praxis. 93(35):1403-11 

   

  119.  Kimiagar M, Noori N & Esmaeell-Zadeh A. (2006), The Effect of Weight Loss on Waist Circumference and Hip Circumference of Overweight and Obese Women. Iran J Endocrinol Metabol. 7(3):255-61

                  

  120. Kim NY, Hong YM, Jung JW, Kim NS & Noh CL. Song YH. (2013), The relationships of body mass index, waist-toheight ratio, and body fat percentage with blood pressure and its hemodynamic determinants in Korean adolescents: a school-based study. 1738-1061 2092-7258

             

  121.  Klabunde RE. (2011), Cardiovascular physiology concepts: Wolters Kluwer Health 

   

  122.  Kouda K, Nakamura H, Nishio N, Fujita Y, Takeuchi H & Iki M. (2010), Trends in Body Mass Index, Blood Pressure, and Serum Lipids in Japanese Children: Iwata Population-Based Annual Screening (1993–2008). 20(3):212-218 

              

  123.  Kemper HC, Verschuur R. (1987), Longitudinal study of maximal aerobic power in teenagers. Annals of Human Biology. 14: 435-44

  .                        

  124.  Kelly AS, Barlow S E, Rao G, Inge TH, Hayman LL, Steinberger J, Urbina EM, Ewing LJ & Daniels SR. (2013), Treatment Approaches: A Scientific Statement From the American Heart Association Severe Obesity in Children and Adolescents: Identification, Associated Health Risks, and. 128:1689-1712

       

  125.  Lowry R. Lee SM, Fulton J E, Demissie Z & Kann L. (2013), Obesity and Other Correlates of Physical Activity and Sedentary Behaviors among US High School Students. Article ID 276318.10  

   

  126.  Lazzer S, Bitar A,Boirie Y, Petit I, Meyer M & Vermorel M. (2005), Relationship between percentage of VO2max and type of physical activity in obese and nonobese adolescents. J sports med phys fitness. 45, (1), 13-9

  127.  Lyngdoh T, Viswanathan B, Wijngaarden, E, Myers G.J. & Bovet, P. (2013), Cross-Sectional and Longitudinal Associations between Body Mass Index and Cardiometabolic Risk Factors in Adolescents in a Country of the African Region International Journal of Endocrinology. 801832, 1-10

   

                 

  128.  Miller TR, Grossman SJ, Schectman KB, Biello DR, Ludbrook PA, Ehsani AA. (1986), Left ventricular diastolic filling and itsassociation with age. The American journal of cardiology. 58(6):531-5.

   

  129.  Mota J, Guerra S, Leondro C, Pinto A, Ribeiro GC. & Duorte JA. (2002), Associotion of moturation, sex and body fat in cardiorespiratory fitness. Am J Hum Biol. 14: 707-12.

   

  130.  Mohammadpour-Ahranjani B, Rashidi A, Karandish M, Eshraghian MR. & Kalantari N. (2004), Prevalence of overweigh and obesity in adolescent Tehrani students, 2000-2001: an epidemic health problem. Public Health Nutrition. 7: 645-8

   

  131.  Menezes AMB, Hallal PC, Dumith SC, Matijasevich AM, Arau´jo CLP, Yudkin J, Osmond C & Barros FC. (2012), Adolescent blood pressure, body mass index and skin folds: sorting out the effects of early weight and length gains. 66:149e154

       

  132.  Marlowe F, Apicella C. & Reed D. (2005), Men’s Preferences For Women’s Profile Waist-Hip-Ratio In Two Societies. Evolution Hum Behav. 26:458-68.

   

  133.  Martin IS, Marinho SP. (2003), The potential of central obesity anthropometric indicators as diagnostic tools. Rev Saude Publica. 37(6):760-767

   

  134.  Martin Ginis KA, Eng JJ, Arbour KP, Hartman JW. & Phillips SM. (2005), Mind over muscle?: Sex differencesin the relationship between body image change and subjective and objective physical changes following a 12-week strength-training program. Body image. 2(4):363-72

   

  135.  Monyeki MA, Monyeki R, Moss SJ. & Twisk J. (2012), The relationship between body composition and physical fitness in 14 year old adolescents residing within the Tlokwe local municipality, South Africa: The PAHL study. 1471-2458/12/374

   

  136.  Mahler DA, Froelicher V, Miller N, York T. (1995), ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Baltimore: Williams and Wilkins

     

  137.  Martin Ginis KA, Eng JJ, Arbour KP, Hartman JW, Phillips SM. (2005), Mind over muscle?: Sex differencesin the relationship between body image change and subjective and objective physical changes following a 12-week strength-training program. Body image. 2(4):363-72

   

  137.  Nikolic Z & Iick N. (1992), Maximal oxygen uptake in trained and untrained 15-year-old boys. Br J Sp Med. 26: 36-8

   

  138.  Ostojic S, Stojanovic M, Stojanovic V, Maric J. & Njaradi, N. (2011), Correlation between fitness and fatness in 6-14 year old Serbian school children. Jhealthpopul nutr. 29, (1), 53-60 

             

  139.  Orth-Gomer K, Johnson JV. (1987), Social network interaction and mortality. A six year follow-up study of a random sample of the Swedish population. Journal of chronic diseases. 40(10):949-57.

      

  140.  Odetunde OI, Neboh EE, Chinawa JM, Okafor HU, Odetunde OA, Ezenwosu OU, Ekwochi U. (2014), Elevated arterial blood pressure and body mass index among Nigerian preschool children population. 1471-2431/14/64.

         

  141.  Ortega F B, Ruiz J R, Hurtig-Wennlo¨f A, Vicente-Rodrı ´guez G, Rizzo NS, Castillo M J, Sjo¨stro¨m M. (2010), Cardiovascular fitness modifies the associations between physical activity and abdominal adiposity in children and adolescents: the European Youth Heart Study. 44:256–262

   

  142.  Pribis P, Burtnack CA, McKenzie SO, Thayer J. (2010), Trends in Body Fat, Body Mass Index and Physical Fitness Among Male and Female College Students. 2, 1075-1085 

               

  143.  Pate RR, Wang Ch Y, Dowda M, Farrell SW & O’Neill JR. (2006), Cardiorespiratory fitness levels among us youth 12 to 19 years of age. Arch Pediatr Adolesc Med. 160: 1005-12.

        

  144.  Pouretedal Z, Ebrahimi Mamaghani M.(2009), Hypertension and its relation to anthropometric indicators of obesity. Med J Tabriz Univ Med Sci. 31(2): 21-25

   

  145.  Petursson H, Sigur dsson J.A, Bengt sson C, Nilsen T.I. & Getz, L. (2011), Body Configuration as a Predictor of Mortality Comparison of Five Anthropometric Measures in a 12 Year Follow-Up of the Norwegian HUNT 2 Study. PLOS ONE. 6, (10), 1-10

                           

  146.  Pollock ML, Mengelkoch LJ, Graves JE, Lowenthal DT, Limacher MC, Foster C, et al. (1997), Twenty-year follow-up of aerobic power and body composition of older track athletes. Journal of applied physiology (Bethesda, Md : 1985). 82(5):1508-16

  .  

  147.  Price GM, Uauy R, Breeze E, Bulpitt CJ, Fletcher AE. (2006), Weight, Shape, and Mortality Risk in Older Persons: Elevated Waist-Hip Ratio, Not High Body Mass Index, Is Associated With A Greater Risk of Death. Am J Clin Nutr. 84(2):449-60.

        

  148.  Rutenfranz J, Macek M, Lange Andersen K, Bell RD, Vavra J, Radvansky J & et al. (1990), The relationship between changing body height and growth related changes in maximal aerobic power. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 60: 282-7

   

  149.  Rodeheffer RJ, Gerstenblith G, Becker LC, Fleg JL, Weisfeldt ML, Lakatta EG. (1984), Exercise cardiac output is maintained with advancing age in healthy human subjects: cardiac dilatation and increased stroke volume compensate for a diminished heart rate. Circulation. 69(2):203-13.

    

  150.  Rowland TW. (1979), Children's Exercise Physiology. Translated by Abas Ali Gaeini. Tehran, Danesh Afrooz. 236-74

   

  151.  Rump P, Verstappen F, Gevuer WJ. & Hornstra G. (2002), Body composition cardiorespiratory fitness indicators in prepubescent boys and girls. Intl J Sports Med. 23: 50-4

   

  152.  Riazi A, Shakoor S, Dundas I, Eiser C, Mckenzie SA(2010), Health related quality of life in a clinical sample of obese children and adolescents. Health Qual Life Outcomes. 8: 1-6 (1    

   

  153. Razzak RA, Elmteri A, Elkanderi T, Ishaq F, Eljasem M, AlDuraie S, Al-Boloushi J, Elbanay F, Eldabos L. (2013), Preliminary Blood Pressure Screening in a Representative Sample of Extremely Obese Kuwaiti Adolescents. Article ID 968754, 6 pages (29)

   

  154.  Reilly JJ, Kelly L, Montgomery C, Williamson A, Fisher A, McColl JH, Conte RL, Paton J Y, Grant S. (2006), Physical activity to prevent obesity in young children: cluster randomised controlled trial. 10.11 36, p 1- 5

   

  155.  Riley M, Bluhm B. (2012), High Blood Pressure in Children and Adolescents. American Family Physician April 1.85: 693-700.

   

  156.  Rosner B, Cook N, Portman R, Daniels S, Falkner B. (2011), Blood Pressure Diffrences By Ethnic Group Among U.S. Children And Adolescents. September ; 54(3): 502–508.

     

  157.  Sai-Yin H, Tai-Hing L, Edward DJ. (2003), Hong Kong Cardiovascular Risk Factor Prevalence Study Steering Committee. Waist to stature ratio is more strongly associated with cardiovascular risk factors than other simple anthropometric indices. Annals of Epidemiology. 13(10): 683-691

   

   

  158.  Sacheck JM, Hall M. Current Evidence for the Impact of Physical Fitness on Health Outcomes in Youth

                     

  159.  Stratton JR, Levy WC, Cerqueira MD, Schwartz RS, Abrass IB. (1994), Cardiovascular responses to exercise. Effects of aging and exercise training in healthy men. Circulation. 89(4):1648-55.

    

  160.  Sorensen M, Anderssen S, Hjerman I, Holme I, Ursin H. (1999), The effect of exercise and diet on mental health and quality of life in middle-aged individuals with elevated risk factors for cardiovascular disease. Journal of sports sciences. 17(5):369-77

   

  161.  Symons TB, Vandervoort AA, Rice CL, Overend TJ, Marsh GD. (2004), Reliability of isokinetic and isometric knee-extensor force in older women. Journal of aging and physical activity. 12(4):525

     

  162.  Sorensen M, Anderssen S, Hjerman I, Holme I, Ursin H. (1999), The effect of exercise and diet on mental health and quality of life in middle-aged individuals with elevated risk factors for cardiovascular disease. Journal of sports sciences. 17(5):369-77.  

   

  163.  Shakouri M, Rashidi A, Amiri Z. (2013), A Study on the Association between Type of Obesity and Level of Changes in Obesity Indices Following Weight-Loss Diet. Qom Univ Med Sci J. 7(3):43-53              

   

  164.  Starc G, Strel J. (2012), Influence of the quality implementation of a physical education curriculum on the physical development and physical fitness of children. 1471-2458/12/61.

   

  165.  Silva DAS, Petroski EL, Gaya ASA. (2013), Anthropometric and Physical Fitness Differences Among Brazilian Adolescents who Practise Different Team Court Sports. 36, 77-86

             

  166. Sénéchal M, Wicklow B, Wittmeier K, Hay J, MacIntosh AC. EskiciogluP, Venugopal N, McGavock JM. (2013), Vol. 132. pp. e85 -e92   

   

  167.  Shihab H.M, Meoni L.A, Chu A.Y, Wang N.Y, Ford D.E, Liang K.Y, GallJ.J. & Klag, M.J. (2012), Body Mass Index and Risk of Incident Hypertension over the Life Course. The Johns Hopkins Precursors Study. Circulation. 126, (25), 2983-2989

          

  168.  Senthil kumar S, Vivek kumar SH. & Vinayathan, A. (2013), Comparison of effect of regular unstructured physical training and athletic level training on body composition and cardio respiratory fitness in adolescents. Jcdr. 7, (9), 1878-1882 

      

  169.  Song YH. (2014), The association of blood pressure with body mass index and waist circumference in normal weight and overweight adolescents. Korean J Pediatr. 57(2), 79-84

   

  170.  Song YH. (2014), The correlation of blood pressure with height and weight in Korean adolescents aged 10-19 years; The Korean National Health and Nutrition Examination Surveys (2009-2011). Original article Korean J Pediatr. 57(1):35-40

            

  171.  Twisk JWR, Kemper HCG & Mechelen W. (2002), The relationship between physical fitness and physical activity during adolescents and cardiovascular disease risk factors at adult age.  The Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study. Int J Sports Med. 23 Suppl 1: S8-14.

   

  172.  Tingting D, Xingxing S, Ping Y, Rui H, Chaochao N. & Xuefeng, Y. (2013), Increasing trends in central obesity among, Chinese adults with normal body mass index 1993-2009 Public Health. 13, (327), 1-8 

          

  173.  World Health Organization. (1998), Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity. Geneva: World Health Organization

   

  174.  World Health Organization. (2002), The world health report: Reducing risks, promoting healthy life. Geneva ,World Health Organization.

   

  175.  Wang YC, ScD. Angela M, Cheung AM, Bibbins-Domingo K, Prosser LA, Cook NR, Goldman L, Gillman MW. (2011), Effectiveness and Cost-Effectiveness of Blood Pressure Screening in Adolescents in the United States Y. February ; 158(2): 257–64 (13)

           

  176.  Xiu-zhang Y, Rong-wang SH. (2013), Comparison of blood pressure levels among children and adolescents with different body mass index and waist circumference: study in a large sample in Shandong, china. European journal of nutrition. 10, 1007

                 

  177.  Yamauchi T, Kim SN, Zhongfan Lu, Ichimaru N, Maekawa R, Natsuhara K. & et al. (2007), Age and gender differences in the physical activity patterns of urban scho olchildren in Korea and China. J Physiol Anthropol. 26: 101-7.

        

  178 . Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Bautista L, Franzosi MG, Commerford P, et al. (2005), Obesity and the Risk of Myocardial Infarction In 27,000 Participants From 52 Countries: A Case-Control Study. Lancet. Nov 5;366(9497):1640-9. 

      

  179.  Ying-xiu Z, Da-yong S, Jing-yang Z, Jin-shan Z. & Zun-hua, C. (2014), Blood pressure among children and adolescents with normal weight but large waist circumference in Shandong, China. European Journal of Pediatrics. 173, ( 3), 285-289  

          

  180.  Zhang YX, Wang SR. (2014), Blood pressure level profiles among children and adolescents with various types of obesity: study in a large population in Shandong, China. Clinical Research in Cardiology. 103,(7), 553-559     

  181.  Zhang YX, Zhang ZC, Xie L. (2014), Distribution curve of waist-to-height ratio and its association with blood pressure among children and adolescents: study in a large population in an eastern coastal province, China. European Journal of Pediatrics. 173, (7), 879-885

       

   182.  Zhang YX1, Chen M, Xue LH, Zhao JS, Chu ZH. (2013), Comparison of body shape and physical activity among adolescents with normotensive and elevated blood pressure in Shandong, China. Informahealthcar. 40,.( 1) , 88-93 

          

  183.  Zhang YX1, Wang SR. (2013), The relationship of waist circumference distribution to blood pressure levels among children and adolescents in Shandong, China. International Journal of Cardiology. 168, 2, 1516–1520. 

   

  184.  Ze Y, Dong YH, Nan HR, Gao WG, Lam TH, Ho SY, Janus ED, Ko GT, Chan JC, Cockram CS, Ze Y, Tominaga M, Ferriera SR, Franco L, Hirai A, Gimeno S, Ferriera SR, Franco L, Hirai A, Gimeno S, Ramachadran A, Mohan V, Mohan V, Deepa R, Tuomilehto J, Zimmet P, Shaw J, Alberti KG, Söderberg S, Suvd J, Zolzaya H, Roglic G, King H, Baltazar JC,&  Miguel-Baquilod M. (2008), BMI compared with central obesity indicators in relation to diabetes and hypertension in Asians


موضوع پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, نمونه پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, جستجوی پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, فایل Word پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, دانلود پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, فایل PDF پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, مقاله در مورد پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, پروژه در مورد پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, پروژه درباره پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2 max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال

-1-1 مقدمه رشد فرایندی پیچیده است که از لحظه تشکیل نطفه تا پایان عمر ادامه دارد در واقع رشد شامل نمو و بالیدگی است که نموحاصل تغییرات کمی (هایپرتروفی و هایپرپلازی) است و بالیدگی تغییرات کیفی در کارکرد بافت­ها و دستگاه­های بدن را در برمی­گیرد. به طور کلی منحنی رشد بافت­های مختلف بدن S شکل است؟ با این حال برخی زودتر (سیستم لنفاوی در 9 سالگی) و برخی دیرتر (سیستم تناسلی در 18 سالگی) ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت و علوم ورزشی، گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سه شیوه تمرینی همزمان بر شاخص های آنتروپومتریک و سلامتی مردان میان سال بود. به این منظور در پژوهش حاضر 30 مرد میان سال با میانگین سنی (7/5±2/45 سال )در سه گروه [1]هوازی, [2]مقاومتی و[3] ترکیبی قرار گرفتند. برای هر گروه یک برنامه تمرینی 6 هفته ای در نظر ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت­بدنی(M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور 20مرد داری اضافه وزن به شکل تصادفی به دو گروه ( تجربی=10،کنترل=10)تقسیم شدند. پیش و پس از دوره تمرین تناوبی شدید پرحجم از آزمودنی ها نمونه خونی جمع ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال شهرستان ساری، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه داوران فوتسال شهرستان ساری در سال 1393 به تعداد 30 نفر بود ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی چکیده برررسی تاثیر چهار هفته فعالیت ورزشی ایزومتریک هندگریپ، بر تغییرات اتساع عروقی وابسته به جریان خون و فشارخون در زنان مبتلا به پرفشاری خون پرفشاری‌خون، نقش قابل توجهی را در ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی و مرگ و میر این نوع بیماری‌ها در جهان ایفا می‌کند. به نظر می‌رسد که پرفشاری‌خون ارتباط پیچیده‌ای با ...

کارشناسی ارشد تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) چکیده هدف:هدف تحقیق تعیین اثر وابسته به زمان تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت بر پویایی جذب اکسیژن دختران بود. روش شناسی: بدین منظور 40 نفر دختران دانشجوی دانشگاه اراک را به طور داوطلب با میانگین سنی 5±25 سال و وزن 390/10 ± 30/54 کیلوگرم و قد 23/10 ± 5/ 162 سانتی متر در این تحقیق شرکت کردند. تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس ...

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه بسیار خوب در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سطح فعالیت بدنی ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه پردیس الزهرا (فرهنگیان)سمنان انجام گردید. در این مطالعه­ی مقطعی، جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر پردیس الزهرای دانشگاه فرهنگیان استان سمنان بود که از این میان ...

پایان­نامه جهت دریافت درجۀ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی چکیده فارسی پایان نامه: سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره مکمل‌ دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌ های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15 کشتی‌گیر تمرین کرده با میانگین سنی 47/2±13/21 سال؛ و نمایه­ی توده ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزش مقدمه امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان‌های قهرمانی در بازی‌های المپیک، جهانی و قاره‌ای وجود دارد و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. طی سالیان اخیر بررسی ...

ثبت سفارش