پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

word 1 MB 31700 142
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

  گرایش : مدیریت ورزشی

  چکیده :

  تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده است.جامعه آماری دراین پژوهش شامل کلیه مدیران ومعلمان تربیت بدنی مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصیلی93-1392بوده است که این تحقیق موردی در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری حدود 460 نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته  شامل 32 سوال با متغیرهای  موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی  بوده است،با ارزش گذاری از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین 1 تا 5 را به خود اختصاص می دهد..تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود134 نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شد. در این تحقیق جهت ‌تحلیل‌ دادها‌ برای خلاصه کردن و طبقه‌بندی داده‌های خام و محاسبه فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات و جداول فراوانی و نمودار از آزمون توصیفی استفاده گردید و از آزمون‌های استنباطی کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به منظور رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته است. پیشنهاد می­شود هر یک از مؤلفه­های موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد و اقدامات و راهکارهای موثری در زمینه افزایش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود.

   

  فصل اول

   

  کلیات تحقیق

       فصل اول

  1.1. مقدمه

  امروزه در عصر حاضر ورزش و مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور بررسی وتأمل است. از مهم ترین کارکردهای این پدیده، نقش مهم آن در ایجاد سلامت جامعه است. این موضوع را می توان از طریق ورزش برروی زندگی افراد که در این زمینه مشارکت دارند، به‌روشنی مشاهده کرد(مظفری،1392). سوهن و همکاران[1](2014) بیان نمودند که مشارکت افراد در فعالیت های فیزیکی و بدنی سبب توسعه اجتماعی، شناختی و روانی و در سطح بالاتر سبب بهبود تناسب اندام می گردد(سوهن و همکاران،2014). ورزش به عنوان پدیده ای مهیج، برانگیزاننده، موجد اتحاد ملی، عامل توسعه و ارتقای سلامت در جامعه، جایگاه مهمی در جامعه بر عهده دارد(مکچنسی[2]،2013). به طور کلی ورزش در نهایت بازتابی از جامعه امروز است. از طریق ارتقای ورزش، فعالیت های ورزشی به عنوان یک ابزار برای توسعه جوامع و صلح در فرهنگ های مختلف می باشد(کارتوکولیس و همکاران[3]،2009). دراین راستا توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشارکت و ترویج فرصت‌ها و مزایای حضور در فعالیت‌های ورزشی است. تعاریف مختلفی از مفهوم توسعه ورزش[4] ارائه شده است. مفهوم توسعه ورزش بسیار کلی است و می تواند توسعه ورزش را در کلیه سطوح همگانی، نخبه، پایه و غیره در بر می گیرد(بولک[5]،2006). توسعه ورزش یک کمک همه جانبه به مردم برای شروع یک ورزش، ماندن در ورزش انتخابی خود و موفقیت در آن است. توسعه ورزش توسط کالینز [6]به عنوان یک فرصت های تاثیرگذار(موثر)، سیستم ها و ساختارها و فرایندهایی تعریف شده است که افراد جامعه را در تمام سطوح یا گروه های خاص یا منطقه ای قادر می سازد در ورزش، تفریح و سرگرمی شرکت کنند و عملکردشان را به هر سطحی که مد نظر آن ها می باشد، پیشرفت دهند(سوتیریادو[7]،2012).

  از سوی دیگر می توان یکی از مهمترین بخش های متدوال در توسعه ورزش یک جامعه را ورزش های پایه دانست. امروزه ورزش های پایه بطور ویژه مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. دانشمندان بسیاری در تلاش هستند تا شاخص های پیش بینی کننده افراد مستعد در ورزش های مختلف را شناسایی و توسعه دهند(آبوت[8]،2005). بطوریکه کشور استرالیا قبل از المپیک سیدنی توجه بسیار زیادی را به ورزش پایه در مدارس پرداخته است(فارمر[9]،1996). ارائه مهارت ای حرکتی پایه و آموزش ورزش های پایه نظیر ژیمناستیک و شنا و دومیدانی به دانش آموزان آن ها را برای ورزش های آینده، فعالیت های بدنی، خدمت سربازی و به طور کلی برای زندگی بهتر آماده خواهد کرد(هادی زاده،1390). آموزش ورزش پایه در دوران تحصیلی دبستان و حتی بالاتر از این دوره می تواند به نحوی اثربخش به دانش آموزان کمک کند تا چگونگی مشارکت در مسابقات و رقابت های ورزشی را بیاموزند(تجاری،1386). علاوه بر این ورزشی که پایه و اساس آن بر مدرسه باشد فرصت خوبی است برای معلمان که به طور معمول صلاحیت دارند و مهارت های چگونه زیستن و علم و دانش را به گونه ای سازمان یافته به همه کودکان در محیطی امن و حمایت کننده بیاموزند. مهارت های حرکتی پایه تقریبا پایه و اساس همه فعالیت های بدنی و ورزشی را تشکیل می دهند(خدایی،1392). بررسی رکوردها و نتایج قهرمانان برتر و نخبه جهان مبین آن است که اکثریت رکوردها مربوط به آن دسته نظام های ورزشی است که دارای برنامه ای جامع، علمی و نظام مند برای تربیت ورزشکاران نخبه و سطح بالا هستند. اگر رشد و تکامل یک انسان، تامین نیازهای او تلقی شود و تامین نیازهای یک انسان را نیز زمینه مساعد برای شناخت استعداد و بارورکردن و به شکوفایی رساندن آنها بدانیم، به این حقیقت می توان پی برد که از نظر فلسفی، علمی و تحقیقاتی، حرکت، ورزش، بازی و فعالیتهای جسمانی از عوامل مهم تاثیرگذار در رشد و تکامل طبیعی هر فرد می باشند و در مسیر رشد و تکامل انسان باید استعدادهای نهفته در درون او را شناخت و بارور کرد. بنابراین، بهترین محیط برای تحقق این امر مدرسه و بهترین دوره برای بارورکردن آن دوره نوجوانی و جوانی و یکی از بهترین وسایل برای شکوفاکردن آن ورزش و بازی است(رستمی و جعفری،1390).

  ازینرو امروزه توسعه ورزش های پایه نیاز به برنامه­ریزی در حیطه­های مختلف دارد که یکی از اسا­سی­ترین آنها برای جلوگیری از وقت و هزینه بیهوده می­تواند شناسایی مشکلات توسعه ورزش های پایه در مدارس باشد. شناسایی موانعی که بر سر راه توسعه ورزش پایه وجود دارد می تواند کمک شایانی به رفع آن ها و ارائه راهکارهای موثری در زمینه بالابردن مشارکت در فعالیت های ورزشی و توسعه ورزش قهرمانی گردد. بدون شک نظام آموزشی هر کشور می تواند سهم بزرگی در توسعه ورزش و شناخت استعداد ها داشته و به رشد ورزش قهرمانی کمک کند اما با توجه به ساختار آموزشی کشور در عمل کارآیی و اثربخشی این سسیستم چشمگیر نیست، لذا به نظر می رسد که شناسایی علل این ضعف و الویت بندی آن می تواند کمک شایانی به کاهش این نقص نماید .تحقیقات انجام شده در این موضوع صرفاٌ موردی بوده و علل ها اولویت بندی نشده به عنوان مثال مشکلات گوناگونی از قبیل امکانات و تسهیلات ورزشی، کمبود معلمان متخصص، کمبود تجهیزات ورزشی، بودجه، کمبود ساعات درس تربیت بدنی در مدارس وجود دارد که یافته های اکثر پژوهش های (نمازی زاده1353، تابش1375، سجادی1368، رضایی1371، کوزه چیان1376، همتی1380، مظفری1388، هاردمن و مارشال1990، دانیل2007،) به این عوامل اشاره دارد.

   

   

  Abstract:

  Today ,sport and participation of people in sport activities is worthy of study and attention as a social phenomenon .The most important function of this Phenomenon is its rule in creating healthy community and this issue can be observed clearly by studying effect of sport on life of people who do it. Also, education has an important role in growth and development of each society. The cultural, political and social promotion of societies depend on the attention of authorities, planners and qualitative and quantitative development of education in that country. The purpose of the present study is developmental -applied and its data collection is based on a descriptive survey research. The Statistical population in this research involve all physical education teachers in primary schools of Tehran in the years 1392-1393.This research has been done in educational regions 1.4.8.13. The population of our sample is 460 People .This questionnaire that the researcher has been made it involve 32 questions with variables of cultural, financial, timing, motivational, mental and physical, managing and planning barriers. Our scale in this research is Liker which in it 1-5 points is allocated to each correct response. The sample size was determined with the help of Morgan table and included about 134 members. Also sampling has been done by convenience sampling. In this research for  data analyzing   In order to  summarize and classify raw data , frequency ,percent frequency , mean , standard variance and the range and table of frequency and graphs descriptive test was used and inferential Kolmogorov-Smirnov test was used to  recognize normality of data , sample test was used to determine the options and Friedman test was used to rate barriers  and the development of sport base was in the school of Tehran. Cultural, financial, timing, motivational, mental and physical, managing and planning barriers have been effected on the development of basic sports of schools. It is recommended that each component of obstacles be considered particularly and barrier of participation be studied from point of view of both teachers and experts and effective strategies be offered for development of basic sports.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

  1.1. مقدمه.. 2

  2.1. بیان مسئله.. 4

  3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

  4.1. اهداف تحقیق.. 9

  1.4.1. اهداف کلی تحقیق.. 9

  2.4.1. اهداف جزئی تحقیق.. 9

  5.1. فرضیات تحقیق.. 9

  6.1. محدوده تحقیق.. 10

  7.1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 10

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق.. 12

  1.2. مقدمه.. 13

  2.2. ورزش.. 13

  1.2.2. اهداف تربیت بدنی وورزش.. 15

  2.2.2. سلسله مراتب  ورزش.. 15

  3.2.2. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی.. 17

  3.2. توسعه.. 18

  1.3.2. توسعه و گسترش ورزش.. 19

  2.3.2. رویکردهای توسعه ورزش.. 21

  2.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش.. 22

  1.3.3.2. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین   22

  4.3.2. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص.. 23

  1.5.3.2. مدل اندیشه های هرمی.. 27

  7.2. مدل هرمی توسعه ورزش.. 27

  2.5.3.2. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D) 28

  3.5.3.2. مدل توسعه ای C ôté’s  از مشارکت ورزشی (D M  S P) 31

  4.5.3.2. مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد.. 32

  4.2. ورزش پایه.. 36

  5.2. ورزش در مدارس.. 41

  1.5.2. ورزش مدارس در سایر کشور ها.. 44

  3.6.2. مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس.. 48

  6.2. عوامل بازدارنده.. 51

  7.2. ادبیات و پیشینه تحقیق.. 55

  1.7.2. پیشینه داخلی.. 55

  2.7.2. پیشینه خارجی.. 60

  9.2. جمع بندی: 67

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق... 69

  1.3. مقدمه.. 70

  2.3. روش تحقیق.. 70

  4.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 71

  5.3. متغیرهای تحقیق.. 71

  6.3. ابزار اندازه‌گیری.. 71

  7.3. روایی ابزار اندازه گیری.. 72

  8.3. پایایی ابزار اندازه گیری.. 72

  9.3. روش گرد‌آوری اطلاعات.. 73

  3-10 روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق.. 78

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 79

  1.4. مقدمه.. 102

  2.4. آمار توصیفی.. 102

  1.2.4. ویژگیهای فردی.. 102

  1.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل.. 102

  2.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن.. 103

  3.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی.. 103

  2.2.4. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 104

  3.4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها.. 104

  1.3.4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها.. 104

  2.3.4. آزمون فرضیه ها.. 105

  1.2.3.4. فرضیه اول.. 105

  4.2.2.3.4. فرضیه دوم.. 105

  3.2.3.4. فرضیه سوم.. 106

  4.2.3.4. فرضیه چهارم.. 106

  5.2.3.4. فرضیه پنجم.. 107

  6.2.3.4. فرضیه ششم.. 107

  7.2.3.4. فرضیه هفتم.. 108

  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری.. 110

  1.5.مقدمه.. 111

  2.5. خلاصه آمار توصیفی.. 111

  1.2.5. ویژگیهای فردی.. 111

  3.5.  خلاصه آمار استنباطی.. 111

  1.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها.. 111

  2.3.5. بحث آزمون فرضیه ها.. 112

  1.2.3.5. بحث فرضیه اول.. 112

  2.2.3.5. بحث فرضیه دوم.. 113

  3.2.3.5. بحث فرضیه سوم.. 114

  4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم.. 115

  5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم.. 116

  6.2.3.5. بحث فرضیه ششم.. 117

  7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم.. 118

  8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم.. 118

  4.5. محدودیت‌های تحقیق.. 119

  1.4.5. محدودیتهای اجرایی.. 119

  2.4.5. محدودیتهای روش شناسی.. 119

  5.5. پیشنهادهای تحقیق.. 120

  1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها.. 120

  2.5.5. پیشنهادهای روششناختی.. 120

  منابع: 121

                                                       

  منبع:

  آفرینش خاکی، اکبر و همکاران (1384) مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی،مربیان،ورزشکاران و مدیران درمورد چگونگی توسعه ورزش همگانی، نشریه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول ،شماره ۵، صص 1-22

  ایراندوست، آسیه (1389) بررسی ارتباط بین نحوه گذران اوقات فراغت با سلامت روانی معلمان تربیت بدنی ورزشکار و غیر ورزشکار شهر کرمانشاه، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد،تهران مرکز

  احمدی، عزت الله و شیخ علیزاده. سیاوش و شیرمحمدزاده،محسن(1384) تاثیر آزمایشی تاثیر ورزش بر سلامتی روانی، نشریه ی حرکت،شماره ی 28،ص ص 29-19

  امیرتاش، علی محمد (1383) فوق برنامه و اوقات فراغت، با تاکید بر فعالیت های ورزشی در دانشگاه تربیت معلم تهران از دیدگاه مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان آن"، نشریه فصلنامه المپیک، سال دوازدهم، شماره 2(پیاپی26)

  بادامی، رخساره (1385) ساخت محیط و فعالیت بدنی. اولین همایش ملی شهر و ورزش.

  باقرزاده و همکاران(1380) بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت های ورزشی فوق برنامه، مجله حرکت،شماره 11، صص 23-31

  تابش، محسن (1375) بررسی مسایل آموزشی واجرایی تربیت بدنی از نظر مدیران ومعلمان ورزش سه مقطع تحصیلی

  دختر وپسر در شهرستان فسا، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران

  جلالی فراهانی، مجید (1387) .مدیریت اوقات فراغت در ورزش های تفریحی. انتشارات دانشگاه تهران.

  حسین پور و همکاران (1390) نقش رویکرد طرح های آموزش و پرورش(سباح، طناورز و ژیمناستیک) در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

  حمایت طلب، رسول (1388) بررسی علل عدم رشد و توسعه ی ورزش همگانی از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه سازمان آموزش وپرورش شهرستان های استان  تهران، آموزش و پرورش استان تهران

  خاکی، آفرینش؛ تند نویس، فریدون و مظفری، سید امیر احمد (1384) مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعه ورزش همگانی، مجله علوم حرکتی ورزش، شماره 5، صص 1-22.

  خداداد کاشی، حمید (1384) تعیین اثربخشی فعالیت­های ورزشی فوق­برنامه دانشگاه­های تهران و ارائه الگوی اثربخش. رساله دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس،

  خلجی، حسن (1379) . " بررسی تأثیر فعالیت های بدنی هوازی و مهارت آموزی بر اضطراب دانشجویان پسر". فصلنامه المپیک، سال هشتم، شماره  15، ص: 93.

  زیدی فرد،زهره(1388).نگاهی به علل عدم حضورحامیان مالی درفوتبال.روزنامه جام جم شماره2386،ص 13.

  سعیدی و همکاران (1390) بررسی موانع و مشکلات موجود در پرورش استعدادها، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی.

  سلامی، فاطمه (1383) توصیف موانع شرکت بانوان در فعالیت های ورزشی ، گزارش طرح پژوهشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  سید عامری، میرحسین و همکاران (1390) بررسی وضع موجود شاخص های استعدادیابی رشته ژیمناستیک از دیدگاه مربیان.

  صادقی،رضا و همکاران (1390) جذب حامیان مالی در رده پایه رویکردی نو در بهبود استعدادیابی ورزشی، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

  طالب پور،مهدی (1391) تدوین برنامه راهبردی رشته  تربیت بدنی و علوم ورزشی. طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی.

  طاهر خانی، حسین (1385). توصیف ویژگی­های آنتروپومتریکی و مهارت­های روانی ژیمناست­های نخبه در ایران مورد کاربرد در استعدادیابی، پایا­ن­نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  طاهری، اشکوه (1387). بررسی وضعیت اجتماعی-اقتصادی SES افراد شرکت کننده در فعالیت های ورزشی همگانی استان مازندران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.

  عبدلی، بهروز، شمسی پور دهکردی، پروانه، شمس، امیر، فقهی، ایمان. (1389). تاثیر مشارکت ورزشی بر ویژگی های شخصیتی کمال گرایی و خودکارآمدی دانش آموزان نوجوان و ارتباط این ویژگی ها با رشد اجتماعی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 102.

  علم و همکاران(1390) موانع مشارکت جوانان و سالمندان مرد شهرستان داراب در تفریحات ورزشی، مجموعه مقالات همایش ملی تفریحات ورزشی، شهرداری تهران، آذرماه

  غفوری،فرزاد وهمکاران (1382) مطالعه وبررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های جمعی)رادیو،تلویزیون ونشریات) رگرایش مردم به ورزش قهرمانی وهمگانی،مقاله چاپ شده در نشریه تخصصی حرکت،شماره 16 ، چاپ تیرماه 78 – 57

  فتحی، سروش. (1388) تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره چهارم.

  فدراسیون فوتبال انگلستان ((مینی فوتبال )). ترجمه محمد احسانی ، اصفهان،انتشارات عروج،چاپ اول،تابستان1379.

  فراهانی، ابوالفضل (1373) تربیت بدنی عمومی (2) ، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  قاسم زاده میرکلائی ، ابراهیم و امیرنژاد،سعید (1390) بررسی عوامل مؤثر بر جذب و حفظ ورزشکاران رده های پایه دوومیدانی ایران از دیدگاه مدیران، مربیان و ورزشکاران، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

  قاسمی، حمید. مظفری، امیرمحمد. امیرتاش، علی محمد(1386) توسعه ی ورزش از طریق تلویزیون در ایران،نشریه ی پژوهش در علوم ورزشی، ش 17، صص 131-148

  قاسمی، حمید. مظفری، امیرمحمد. امیرتاش، علی محمد(1386) توسعه ی ورزش از طریق تلویزیون در ایران،نشریه ی پژوهش در علوم ورزشی، ش 17، صص 131-148

  قالیباف، محمد باقر (1389) نگاه راهبردی به وزرش در نظام کشور. انتشارات نگارستان حامد، تهران.

  کرده گار،سمیرا (1390) رابطه بین اوقات فراغت ورزشی با شادکامی معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شمال.

  کوشافر، علی اصغر (1381) . اصول و مبانی تربیت بدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

  کوهی، مینا(1392) موانع مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی،دانشگاه تهران مرکز

  کوئن، بروس ( 1386). درآمدی بر جامعه شناسی، چاپ سیزدهم، مترجم : ثلاثی، محسن، انتشارات توتیا.

  کاشف،میرمحمد،اشراقی،حسام (1386) بررسی آثار توسعه ورزش همگانی ازدیدگاه اقتصادی دراستان آذربایجان غربی،چیکده مقالات ورزش و توسعه پایدار،دومین کنگره ملی مدیریت ورزشی،مردادماه 1387 ،شیراز.

  گلدا نی مقدم،مهدی (1375) بررسی آموزشی درس تربیت بدنی از نظر مدیران ومعلمان ورزشی مدارس متوسطه پسرانه دولتی وغیر انتفاعی در شهر تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس تهران

  متقی پور، مهدی (1379). بررسی علل عدم شرکت دختران متوسطه شهرستان تربت حیدریه در فعالیت های ورزشی فوق برنامه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

  محمدکاظم.(1381). فوتبال در بورس و بورس در فوتبال. تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

  مظفری و همکاران (1388) توصیف وضعیت اجرای درس تربیت بدنی و ورزش در سه پایه اول مدارس ابتدایی کشور از نظر معلمین و مدیران، نشریه علوم حرکتی و ورزش،سال 7،شماره 14،صص 119-139

  مظفری، عمار (1392) بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی، تعهد سازمانی ‌با مشارکت ورزشی دبیران  مرد مقطع متوسطه شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد آمل

  نصیری، مریم. (1383) توصیف علل عدم شرکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان در فعالیت های حرکتی و ورزشی . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  هیوود، لس. کیو، فرانسیس. جان اسپینگ، پی تر براهام، کاپنرهارست، جان. و هنری، یان. (1384). اوقات فراغت. محمد احسانی. تهران: دوم، نشر بامداد کتاب.

  یوسفی، بهرام (1377). اعتماد به نفس هدیه ورزش به دختران جوان . مجله ورزش دانشگاه تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی، شماره 144، ص 11.

  حافظ مطلق,عبدالعلی,1381,توسعه ژیمناستیک,آثار برگزیده همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه ژیمناستیک کشور ,انتشارات فدراسیون ژیمناستیک ایران,تهران.

  ضرابیان,فروزان,(1384) عوامل موثر بر توسعه درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی تهران,پایان نامه کارشناسی ارشد,دانشگاه پیام نور تهران.

  علی محمدی ، حسین(1385)مقایسه نگرش مدیران ، معلمان و والدین دانش آموزان نسبت به برنامه تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی شهرستان اقلید  . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.

  Abbott, Button. C., Pepping, G. J., Collins, D. (2005).Unnatural Selection: Talent Identification AndDevelopment In Sport. Nonlinear Dynamics, Psychology And Life Sciences Journal, 1:(9). 88-61

  Abel, C. & Sandra, E. (2007). An exploratory study of spectators’ motivation in football. Sport Management and Marketing, Vol. 2, 5/6.

  Alison,K,R.,Dwyer,J,M.,Makinm,S.(1999a).Self efficacy and participation in vigorous physical activity by high school students.Health Education&Behavior,26,12-24.

  Aoyagi K, Ishii K, Shibata A, Arai H, Hibi Ch, Oka K(2013) Facilitators and Barriers of External Coaches’ Involvement into School-Based Extracurricular Sports Activities: A Qualitative Study, Advances in Physical Education, 2013. Vol.3, No.3, 116-124.

  Apostolopoulou, A. and Gladden, J.M. (2012), “Developing and extending sports brands”, in Beech, J. and Chadwick, S. (Eds), The Marketing of Sport, Pearson Education, Harlow,pp. 186-209.

  Arizona  Department of Health Services, 2011” Mental Health & Physical Activity”,  Quarterly Health Initiative.www.azdhs.gov/bhs/qhi -

  Australian Sports Commission(2013) A joint strategy of the Australian Sports Commission (ASC) and the Australian Agency for International Development (AusAID) 2013-2017

  Bocarro J. N., Kanters M., EsterCerin, Floyd M., Casper J., Suau J., McKenzie T.(2012) School sport policy and school-based physical activity environments and their association with observed physical activity in middle school children, journal homepage: www.elsevier.com/locate/healthplace, Health & Place 18 (2012) 31–38   

  Canadian Fitness & Lifestyle Research Institue,”Barrier to Participation”. Section E,2010.pp: 84-112.

  coaching Ireland union (2012) Fundamental Skills & Physical Literacy, www.coachingireland.com

  Dave ,N. (2002) ,How To Compare Six Sigma,Lean and the Theory of Constraints: A framework for choosing what’s best for your organization, American Society for Quality, Q U A L I T Y P R O G R E S S,

  Dawson, P.; Dobson, S. (2006). “Managerial displacement and the re-employment process in professional team sports: The case of English professional football”. Centre International D’Etude du Sports, Universite de Neuchatel, pp:27-43.      

  Deloitte and Touche (2007). “Football money league, The reign in spain”, www.deloitte.com/dtt/press_release.

  Dobyns j J H, Gabel G T (1988). Gymnast wirst. Hand Clim, 6(3), 493-505.

  Edexcel BTEC Level 3 Nationals specification in Sport(2010) Sports Development, – Issue 1 – January 2010

  ENGLAND’S Ministry of Health Promotion,(2011),” ONTARIO’S SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY STRATEGY, www.active2010.ca

  Fox. Ashley, M.Mann. Devin, A.Ramos. Michelle, C.Kleinman. Lawrence, R.Horowitz. Carol., (2012) “Barrier to Physical Activity in East Harlem, New York”, Journal of Obesity, Vol 2012, Article ID 719140.

  French K, Thomas J(2012) The relation of knowledge development to children's basketball performance. 2013 American Psychological Association

  Generalization in Educational Centers of East Azerbaijan Province, HARAKAT,No.31,Spring 2007,pp:71-86

  Gi-Yong Koo (2004). “Sport sponsorship match-up effect on consumer based brand equity : An application of the schematic information process unpublished doctoral degree dissertation, department of sport management, Recreation Management and Physical Education, Florida State University

  Glanz,k. Bishop,b.(2010),” The Role of Behavioral Science Theory in Development and Implementation of Public  Health Interventions,” Annual Review of Public Health. 31:399– 418

  Hamidi, K and Delbahari,v (2011) Formulating a Strategy for a University Using SWOT Technique: A Case Study Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 264-276, 2011 ISSN 1991-8178

  Hariage M L, Lindblads, Werners (2004). Do team gymnastic compets in spine of sympotom from an injury? Br J Sports Med,38, 398-401.

  Hariage M L, Lindblads, Werners (2004). Do team gymnastic compets in spine of sympotom from an injury? Br J Sports Med,38, 398-401.

  Heart  and Stroke,” Why Don’t People Participate?”,2012, Information Sheet 4. www.PhysicalActivityStrategy.ca

  Houlihan, B. & Green, M. (2008). Comparative elite sport development: Systems structures and public policy/ london/ Elsevier.

  Ibrahim. Suraya, Norimah. A.Karim, Ng. Lai. Oon, Wan.Zurinah Wan Ngah,(2013) “Perceived physical activity barriers related to body weight status and sociodemographic factors among Malaysian mn in Klong Valley”, Bmc Public Health, (2013),13:275.

  Kalliopi, S., Shilbury D., Christine, G. (2008). Sport Development Systems, Policies and Pathways: An Introduction to the Special Issue. Sport Management Review, Vol. 11, pp. 217-223.

  Kam,H.James, F. P.(2010)” DEVELOPING A MEASUREMENT SCALE FOR CONSTRAINTS TO CRUISING”, Annals of Tourism Research, Vol. 37, No. 1, pp. 206–228

  Kartakoullis1,N et al(2009) Sports for All Philosophy: The evolution in Cyprus and the Transfer from a Sport to a Health Orientationm International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism

  Keshock, Christopher.M.(2004). “The effect of economic impact information on the attitudes of potential sports sponsors operating in mid-size and small college communities”, unpublished doctoral degree dissertation department,of sport Management , Recreation Management and Physical State University Education, Florida.

  Larsen, knud. (2002). Effects of professionalisation and commercialion of elite sport on sport for All and sport consumption in Denmark.

  Liu, Yi-De, & Taylor, Peter & Shibli, Simon, 2009, Sport Equity: Benchmarking the Performance of English Public Sport Facilities, , Volume 9, Issue 1 , pages 3 – 21.

  (2010) Fundamental movement skills among Australian preschool children, , September 2010, Pages 503–508

  Martindale RJJ, Collins D, Daubney J. Talent development: a guide for practice and research within sport. Quest75–7:353 5 ;2005.

  McChesney R.(2013) Media Made Sport: A History of Sports Coverage in the U.S.

  Mehdi Shariati Feizabadi, Saeede Salsali, Samira Moeinirad, Farhad Nikravan(2012) The study of problems & barriers of female students for the sport participation in Mashhad city, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 31, 2012, Pages 28-30.

  Michael A. Kanters,. & Jason N. Bocarro,. &Michael B. Edwards,. & Jonathan M. Casper, &Myron F. Floyd,.(2012). School Sport Participation Under Two School Sport Policies. The Society of Behavioral Medicine, springerann. behav. med. (2013) 45 (Suppl 1):S113–S121

  Mull, R Kathryn, F. 1997, Bayless G Ross C M   Jamieson L M, Recreational  sport management, Human Kinetics, edition.    

  Nazem, Y and Khoshemehr, A(2012) Media and its impact on sports International Journal of Sport Studies. Vol., 2 (12), 624- 630, 2012

  Northern Ireland Assembly(2010), BARRIERS TO SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION, Research and Library Services

  Northern Ireland Assembly(2010), Barriers to sports And physical activety participation. Northern Ireland Assembly.of People of Low Income, Research and Library Services

  Pooja Sawrikar, A. Kristy, M (2010). The myth of a ‘fair go’ : Barriers to sport and recreational participation among Indian and other ethnic minority homepage. Vol.13, pp: 355-367. 

  Rankin, A. m. (2012), Understanding the barriers to participation in sport April 2012, www.efds.co.uk

  Ransdell L, Dinger M, Huberty J, Miller K(2009), Developing Effective Physical Activity Programs, Book   216 pages,  ISBN-13: 9780736066938

  Rasekhi, M. (2007) The Study of School Heads’ Role on Sport Development and Generalization in Educational Centers of East Azerbaijan Province, HARAKAT,No.31,Spring 2007,pp:71-86

  Rotary strategic plan progress report (2013)

  Sas-nowosielski,K.(2008).Stage of change and perceived barriers to exercise among high school student.International of Sport and Health Science,6,105-112.

  seyed alhosseini, M (2011) Good Governance, (as promoting in decision-making process) and its influence on urban strategic plans1, International Journal Of Architecture and Urban Development Vol.1, No.1, Summer 2011

  Shariati، M. salsali&S.moeini، S.(2012). “The study of problems & barriers of female students for the sport participation in Mashhad city” ،procedia-social and behavioral sciences، Vol.31،PP: 28-30

  Shilbury, D. (2012). Competition: The heart and soul of sport management. Journal of Sport Management, 26, 1–10.

  Shuyu X(2012) Ecology Sports Studies Carried Out in School Sports, Physics Procedia, Volume 33, 2012, Pages 2027-2033.

  SotiriadoU, P (2012) Sport development planning: The Sunny Golf Club, jo ur n al ho mep ag e: www .elsevier .c om /lo cate/s m , Sport Management Review xxx (2012) xxx–xxx,

  Sotiriadou, P. (2010). The sport development processes and practices in Australia: The attraction, retention, transition and nurturing of participants and athletes. Koln Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3838338606.

  Sotiriadou, P., Shilbury, D., & Quick, S. (2008a). The attraction, retention/transition and nurturing processes of sport development: Some Australian evidence. Journal of Sport Management, 22, 247–272.

  Steven J, Karajeans (2005). Principle of manual sports Medicine, Lippincot Williams and Wilkins, 526-535.

  Steven J, Karajeans (2005). Principle of manual sports Medicine, Lippincot Williams and Wilkins, 526-535.

  Sun,gingshan(2013)"study on introuduction of leisure sports into physical education in universities"Asian social science no10.

  Ted. Burden, Marlene. Dixon.,” The State of Intramural Opportunities in Texas Public Schools”, North American Society for Sport Management Conference, 2013, Pp: 537-538.

  Thompson,J.L.,Davis,S,M.,Gittesohn,J.,Goimg,S.,Becenti,A.,Metcalfe,L.,Stone,E.Arnack,L.,Ring,K(2001).Parrerns of physical activity among American Indian children:An assessment of barrier and support.Journal of Community Health,26,423-430.

  University of Glamorgan’s Marketing & Student Recruitment department(2012) Glamorgan Sport,The University of Glamorgan is a registered charity. Registration No. 1140312 ,www. glam.ac.uk/sport

  www.http\: Australian sport commission, 2002.

  Yoshida ,Masayuki. Jeffrey D. James. (2010). Customer Satisfaction With Game and Service Experiences: Antecedents and Consequences Journal of Sport Management, 24.

  Zeshan, WANG (2005) Discussion on Importance of Recognizing School Physical Education Developmentfrom the Viewpoint of Strategy—Re-referring to Suggestions and Scheme of Entire Reform of School Physical Education in China, Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.

  Zeshan.W (2006) Probe into Ways to Solve Problem of Sustained Decrease of Physical Fitness in Part of Students——Putting Forward my Suggestion and Plan,Journal of Haerbing Physical Education Institute;

  ZHANG Jian-hua,BAO Yu-hu(2013) My Views on the Development of China's Sports, 《Journal of Hebei Institute of Physical Education. 2013-02

  Zhe W(2012) The Current Situation of Students’ Participatation in Extracurricular Sports Activities of Private Middle School in Henan Province and the Analysis of Investigation, Physics Procedia, Volume 33,

  2012, Pages 2015-2019.


موضوع پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, نمونه پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, جستجوی پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, فایل Word پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, دانلود پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, فایل PDF پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, مقاله در مورد پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, پروژه در مورد پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, پروژه درباره پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی مقدمه تمدن و پیشرفت روزافزون فناوری های مدرن،پدیده ای به نام ((فقر حرکتی))را با خود به همراه آورد.در نتیجه کم تحرکی و فقر حرکتی نارسایی هایی را موجب شده است که جنبه های مختلف جسمی،روانی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.برون رفت از وضع موجود نیازمند ابزارهای در خور و شایسته ای،از جمله فعالیت های ورزشی به عنوان یک ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:تربیت بدنی وعلوم ورزشی(M.A) گرایش:مدیریت ورزشی چکیده هدف این پژوهش، بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در استان هرمزگان می باشد که به این منظور از روش تحقیق توصیفی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل137 نفر می باشد و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی و مهارت­های مدیریتی با عملکرد مدیران ورزشی استان قم انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود و به صورت میدانی اجرا شد. از جامعه آماری 50 نفری مدیران ورزشی استان قم 44 نفر مورد ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی چکیده: این تحقیق باهدف بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی،گرایش، انگیزه­ ها وموانع شرکت مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی و بررسی رشته­های ورزشی موردعلاقه آنها انجام شد. به این منظور روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شد و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که روائی آن توسط چند تن ...

مدیریت و برنامه ریزی ورزشی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران باشگاه های کوچک ورزشی شهر اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی که دارای مدرک دکتری مدیریت ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش: مدیریت ورزش چکیده: یکی از راهبردهایی­­­­ ­­­­­که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرارگرفته، مدیریت و برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری در مناطق دارای پتانسیل­های لازم برای گسترش این صنعت است. گردشگری ورزشی شاخه­ای از گردشگری است که از دو بخش گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی جهان و ورزش ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضرتعیین ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه‌اجتماعی در جوانان 29-15 سال شهر تهران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه و نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای انجام شد. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، بخش سوم پرسشنامه جامع فعالیت جسمانی ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری بهداشت جامعه چکیده مقدمه: ورزش نکردن و روشهای مقابله با استرس غیر موثر در بین دانشجویان پرستاری شایع است که پیامدهای منفی در سلامتی را به دنبال دارد از آنجا که این دانشجویان در آینده به عنوان ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به مددجویان به عنوان الگوهای نقشی برای آنها می باشند اهمیت مطالعه را روی آنها بیشتر میکند. هدف:هدف ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد چکیده: ویژگی های شغلی، از طریق طراحی مجدد شغل، بر انگیزه شغلی کارکنان اثر می گذارد، که این به نوبه خود سبب بهبود عملکرد شغلی کارکنان می گردد. با توجه به نقش و اهمیت ویژگی های شغلی در توسعه هر چه بهتر طراحی مشاغل در ادارات کل ورزش و جوانان هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد بود. پژوهش حاضر از ...

ثبت سفارش