پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

word 1 MB 31707 129
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۱,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  مدیریت ورزشی

  چکیده:

  در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )100(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل 8 گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= 78/0 و حمایت سازمانی ادراک شده= 71/0 ) تعیین شد.برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا "تحلیل واریانس چند متغیره"، رگرسیون خطی و آزمون فریدمن ) استفاده گردید. در بررسی آزمون فرضیه‌ها، سطح معنی‌داری برابر با (05/0≥P) در نظر گرفته شد. و عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمایتهای سازمانی اعمال شده توسط مدیریت سازمان را در حد مطلوبی دانسته و تا حد زیادی اهداف خود را همسو با اهداف سازمان میدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با توجه به یافته‌های پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.

  واژگان کلیدی: حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد.

   

  1-1) مقدمه:

  مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتار ها و علل بروز آنها داشته اند(امینی و همکاران(1386))

   بنابراین درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد(پاراشورمن و همکاران(1996)، روست و همکاران(1995))

   تحقیقات متعددی نشان داده است که شناسایی و درک اینگونه رفتارها و فراهم نمودن محیطی مناسب برای ارائه آنها باعث خواهد شد تا نحوه ارائه خدمات سازمان توسط کارکنان آن مطلوبتر، رضایت مشتریان بیشتر گردیده و اثربخشی سازمانی و فردی نیز افزایش یابد (پاراشورمن و همکاران( 1996)، روست و همکاران( 1995)، رز (1990) فورنل و همکاران( 1988))

  در طی 15 سال گذشته حجم زیادی از مطالعات رفتار سازمانی و منابع انسانی بر ارتباطات دوطرفه تبادلی بین کارکنان و سازمان هایشان متمرکز شده است (روسیائو(1989)، رابینسون و همکاران(1994)، ایزنبرگر همکاران(2003)) و به طور بسیار  ویژه  میزان زیادی از ادبیات مرتبط با روابط میان سازمان و کارمند بر حمایتهای سازمانی ادراکشده[1] (POS) تمرکز یافته اند (ایزنبرگر و همکاران(1986))

   سطح بالای حمایتهای سازمانی ادراک شده باعث ایجاد تعهد در کارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی بروز نماید (گراهام و همکاران( 1994)) سازمانها با شناخت این گونه رفتار ها میتوانند کارکنان را برانگیخته و کیفیت خدمات را ارتقا بخشند و موجبات اثربخشی کلی سازمان را فراهم آورند.

   آن دسته از رفتارهای شغلی که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. افزایش روزافزون سهم کارکنان در ارزش آفرینی در اکوسسیستم پویای رقابتی کسب و کار، منجر به تغییر نگاه مدیران به کارکنان از یک منبع تولید صرف به یک شهروند سازمانی شده است. در دنیای پر چالش کنونی، سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و میتواند عاملی موثر بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(عباسپور (1385)).

  تحقیق حاضر بر آن است تا با درک بهتر حمایت های سازمانی ادراک شده، رابطه آنرا بر رفتار شهروندی کارکنان مورد بررسی قرار داده و مدیریت سازمانها را نسبت به مدنظر قرار دادن اینگونه رفتارها در ارزیابی عملکرد، نوشتن شرح شغل و  طراحی سیستمهای پاداش کارکنان آگاه سازد.

   

  1-2) بیان مسئله:

  کارکنان یک سازمان همیشه بر اساس میزان ارزشی که سازمان برای آن ها و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت آن ها قائل است، اعتقاد و علاقه خاصی به سازمان پیدا  میکنند. این اعتقاد و باور تحت عنوان درک حمایت سازمانی معرفی شده است. (روشا(2008) ، اینگهام (2008) ، آیزنبرگر و همکاران (2001) ).

  به عبارت بهتر، درک حمایت سازمانی، اعتقاد و ادراکی است که یک فرد دارد، مبنی بر این که رفاه و آسایش او و میزان مشارکت او در موفقیت سازمان، برای سازمان حائز اهمیت میباشد. (بل و منگوک (2002)).

  حمایت سازمانی باعث ایجاد تعهد درکارکنان به منظور جبران این امتیازات و منافع خواهد شد که ممکن است در قالب رفتارهای مشارکتی و رفتارهای شهروندی سازمانی بروز پیدا کند. صاحب نظران رفتار سازمانی علت تأثیر درک حمایت های سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی را در قالب نظریه تبادل اجتماعی مطرح کرده اند. (دکاپ، سیرکاوآندرسون (2003) ) این تئوری بیان می دارد. افراد هنگامی که از فعالیتها و اقدامات هر موجودیتی سود و منفعتی کسب میکنند، خود را متعهد به ادای دین می دانند و سعی در جبران و واکنش متقابل دارند(هوانگ و جین و یانگ(2004) )

  به عبارتی، انسان به دلیل ماهیت اجتماعی خود،تمایل دارد که رفتارهای شهروندی سازمانی را در قبال حمایت های به عمل آمده از سوی سازمان از خود نشان دهد. این تبادل اجتماعی به عنوان یک تبادل و تعامل بین دوگروه تعریف شده است که در آن به طور صریح و مشخص معلوم نیست که چه چیزی مبادله خواهد شد. یک طرف مبادله با ارائه ی چیزی با ارزش به طرف مقابل که از روی تمایل و طی بخاطر     می باشد، مانند ارائه ی یک خدمت، ارائه ی یک کالای باارزش، ادای احترام و تحسین طرف مقابل و ... شروع به اجرای فرایند تبادل اجتماعی میکند.  در ادامه، طرف مقابل نیز برای جبران این خدمات، شروع به عکس العمل نشان دادن میکند. که این عکس العملها می تواند در قالب رفتار های شهروندی سازمانی بروز پیدا کند. (ارگان ، پودساکوف و مکنزی (2005))

  انسان ها دوست دارند که همان طور که آن ها با سایرین رفتار میکنند، دیگران نیز در قالب آنان همان گونه رفتار کنند. اگر رفتار سرپرستی با کارمندش منصفانه باشد، کارمند نیز برای جبران این رفتار، سعی در ارتقای عملکرد خود دارد. باید توجه داشت که مفهوم معامله ی متقابل قادر به بهبود طرز تفکر کارکنان رفتار آنان و عملکرد شغلی آنهاست و بدین ترتیب بر روی اثربخشی سازمانی نیر اثرگذار میباشد. این امر اهمیت مفهوم معامله متقابل را که باعث شکل گیری پدیده  تبادل اجتماعی شده است،میرساند. (دکاپ سیرکا و آندرسون (2003 )).

   اسلگ و آیزنبرگر در تحقیقات خود بر روی کیفیت خدمات داخلی خاطرنشان کردند که فعالیتهای حمایتی داخلی سازمان در قبال کارکنان و نتایج و رفتارهای حاصل از این حمایت ها، رابطه تنگاتنگی با رضایت مشتریان بیرونی سازمان دارد.

  ایزنبرگر و همکارانش در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که در حین برقراری تعامل اجتماعی مجموعهای از عقاید، تفکرات و رفتارها بین دوطرف رد و بدل میشود که برای سازمان بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که ارائه هر یک از این عقاید، تفکرات و رفتارها، وابسته به ادراک کارکنان از نحوه قدردانی و ارزشگذاری سازمان در قبال آنهاست (ایزنبرگز و همکاران (2001)).

  تحقیقات اظهار میکنند که ادراک زیردستان از عدالت رویه ای که یکی از پیش بین های حمایت  سازمانی ادراک شده است ، به ترتیب بر  نگرش های آنها نسبت به فرادستان و پیامد های سازمانی تاثیر میگذارد، بنابراین اگر زیردستان احساس کنند که مقامات مافوق در زمان کاربرد قدرت به انصاف رفتار میکنند، تاثیر مثبتی بر پیامد های سازمانی مرئوسان خواهد داشت(عسگری (2008)).

  Abstract:

  In resentyears ,the citizenship  organizational  behavior as employee ultrafigur behaviors which have many considerable affects on organizational  efficiency and success , is so considerable.recognizing  and supporting these behaviors fields improves organizational function and efficiency and ensures their long time survivals. to study the relationship between the organizational support and the citizenship organizational behavior in sport and youngs administration’s personnel in yazd city is The main gole of the resent research. The resent research is functional and its nature is padding   and the relationship of variants is kind of correlation and aggregating data is squaral.  Statistic society of this research consist of all personnel of Yazd sport and youngs administration (n=100). Because of small statistic society , the number of statistic samples selected was equal to statistic society (n=100). The tools of gathering in this research was standard questionnairs . these included some people charactrisics ( like age, gender, marital statues, degree, job and employ statue) and organization suppot contains 8 cases and the citizenship organizational  behavior  contains 20 case in 5 dimension (frindship, veneration and humility, conscience, magnanimity, civil behavior) . these questionnairs were upholded by some professors and experts and their perpetuity was determinded by Crotiakh method (citizenship organizational behavior = 0.78 and organizational support = 0.71).they were used to calculate and analyze data from descriptive and persumption statistics (to describe data from tables , central index of mean, standard dispersal  deviance index and in part II, to test some research theories from kelmogrovsmirnov test, pierson correlation coefficient , one-sample t test and free t and manova “ to study some variant variance”, linarregration and fridman test). Meaningful level of (P<0.05) selected in studying the theory tests and statistic process was carried out by by using the software SPSS .results show that personnel of sport and youngs administration beleave that the organizational support is favorite. They beleave their goles are along the organization goles and finally the organizational support has positive affect on citizenship organizational behavior of this administration personnel. By these resaults .we can offer the managers and risponsibles to improve and encourage their persnnel by increasing the organizational supports.

  Key words: organizational support , citizenship organizational  behavior, personnel of Yazd sport and youngs administration.

 • فهرست:

  چکیده. 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه: 2

  1-2) بیان مسئله: 3

  1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 8

  1-4) اهداف تحقیق: 10

  1-5) فرضیات تحقیق: 11

  1-6) قلمرو تحقیق: 12

  1-7) محدودیت‌های غیر قابل کنترل : 12

  1-8) پیش‌فرض‌های تحقیق: 12

  1-9)  تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق: 13

  فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

  2-1)  مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی: 16

  2-2) پیش بینی کننده های  حمایت سازمانی.. 20

  2-3)  پیامد های حمایت سازمانی.. 26

  2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی.. 30

  2-5)  حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی.. 31

  2-6) رفتارهای مشارکتی و تاریخچه. 32

  2-7) رفتار شهروندی سازمانی.. 35

  2-7-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 37

  2-7-2) ویژگیهای رفتارهای شهروندی سازمانی.. 41

  2-7-3) ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی.. 42

  2-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی.. 51

  2-9) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 65

  2-10) نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی.. 68

  2-10-1) بازاریابی رابطهمدار 68

  2-10-2) نظریه بازاریابی داخلی.. 69

  2-10-3) نظریه تبادل اجتماعی.. 70

  2-10-4) نظریه تبادل رهبر - عضو. 71

  2-10-5) تئوری X,Y : 73

  2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی: 74

  2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB) 75

  2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش: 76

  2-14) پیشینه تحقیق.. 77

  2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد: 92

  2-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: 94

  2-17) نتیجه گیری: 96

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1) روش شناسی تحقیق.. 103

  3-2) روشهای گردآوری داده ها: 104

  3-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق: 106

  3-4)  روش های آماری  تجزیه و تحلیل داده ها: 108

  3-5) روش اجرای تحقیق: 108

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1) توصیف آماری داده ها: 109

  4-1-2) متغیر جنسیت: 110

  4-1-3) متغیر وضعیت تاهل: 111

  4-1-4) متغیر مدارک تحصیلی: 112

  4-1-5) متغیر وضعیت استخدامی: 113

  4-1-6) متغیر طبقات سابقه خدمت: 113

  4-2) تحلیل استنباطی داده ها: 114

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  5-1) خلاصه ای از  پژوهش: 127

  5-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق: 128

  5-3) بحث و نتیجه گیری کلی: 137

  5-4) پیشنهادهای تحقیق: 138

  5-4-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: 138

  5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده: 140

  منابع و مآخذ: 141

  منابع فارسی: 141

  منابع لاتین: 141

  ضمائم و پیوست ها: 151

  Abstract 155

   

   

  منبع:

  منابع فارسی:

  1. ابراهیم زاده م. 1390. رفتارشهروندی سازمانی کارکنان بانک سپه. 121 : 23

  2. اسدی ح، قربانی م. 1387. رابطه بین ماموریت و یکپارچگی سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. المپیک، 44: 59-69 .

  3. امینی، بی بی اکرم و همکاران. 1386. رفتار شهروندی سازمانی: مفاهیم، پیشینه، منافع و الگوها، ماهنامه مدیریت دانش سازمانی، شماره24.

  4. بختی م، ترابی م، قلی پورآ. 1391.رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغییر میانجی میان حمایت سامانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول سال 21(66) ص 25_46 

  5. پورسلطانی زرندی ح، ایرجی نقندر ر. 1391. ارتباط درک حمایت با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش. 1: 55-66

  6. توره ن. 1385. شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، 12: 63-31.

  7. حسنی کاخکی ا. (1385). بررسی تاثیر رفتار های شهروندی سازمانی بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات ، رضایت مشتری و نیات رفتاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  8. حمیدی م، اللهیاری م،  همتی نژاد م. 1390. رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسانان آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک ایران. مدیریت ورزشی. 13: 27-43

  9. خالصی ن، شمل، یگانه س. 1391. ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت) دوره6. شماره6

  10. دعایی.ح، مرتضوی س. نوری ع.1389. مدل یابی تاثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی. مورد مطالعه:هتل پنج ستاره پارس. پژوهشنامه مدیریت اجرایی سال دهم.1. 38  

  11. رابینز، استیفن پی. (1387). مترجمان: پارساییان، علی. اعرابی، سید محمد. مبانی رفتار سازمانی، تهران:  دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ بیستم،ص 112-363.

  12. رامین مهر ح، هادیزاده ا، احمدی ا.1388. بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی شرکت ملی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان تهران. پژوهشنامه مدیریت تحول. سال اول(2)

  13. رحیمی ا، 1388، بررسی عوامل تنش شغلی و رابطه آن با رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی استان فارس، المپیک، 45: 7-17.

  14. زارعی م ، الوانی م، جندقی غ ، احمدی ف.1388. ارائه مدل جامع عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی: کارکنان شرکت ملی نفت ایران. مدیریت دولتی. 5: 55-72

  15. صنوبری م .1387. رفتار شهروندی سازمانی(مفاهیم. تعاریف. ابعاد و عوامل موثر بر آن). دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس. سال پنجم(16)

  16. طالقانی غ، دیواندری ع، شیرمحمدی م.1388. تاثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعه ای در شعب بانک ملت شهر تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال چهارم16: 1-25

  17. طبرسا. غ ، رامین مهر ح، 1389 . ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی 3: 103-117

  18. طبرسا. غ، هادیزاده ا، کشته گر ع.1389. ارائه مدلی برای تبین عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی. چشم انداز مدیریت دولتی1: 101-114

  19. عباسپور ا .1385. " بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان بانک ملت" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

  20.‌‌‌غلام‌حسینی.ا،‌بجانی ح،ملکی‌نیا ع.1389.‌عوامل‌تاثیرگذار.مولفه‌هاوپیامدهای رفتارشهروندی سازمانی دوماهنامه ی توسعه انسانی پلیس.سال هفتم.31

  21. مقیمی، م. 1384. رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل، فرهنگ مدیریت، 11: 38.

  22. نژادباقری. ع، قلی زاده ا .1391 . مطالعه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقاء و توسعه توانمندی نیروی انسانی کارآفرین (درصندوق قرض الحسنه مهرمازندران)

  23. نوری ع .1387.. بررسی تاثیر نقش واسط رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات: مورد مطالعه؛ هتل پنج ستاره پارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی.

  24. یعقوبی.ن . مقدمی م . کیخا ع.1389. بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتاری شهروندی سازمانی کارکنان. پژوهش نامه مدیریت تحول سال دوم(4) 

  منابع لاتین:

  Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. (2003).The role of perceived organizational support and supportive human resource practices  in the turnover process.  Journal of Management, 29, 99-118.

   Alston,O., (2005).The impact of web portal characteristics, expectancies, and negative word of mouth on perceived institutional support and organizational citizenship behavior. PhD Dissertation. University of Pittsburgh.

    Anika, T.(2008). The effect of organizational, supervisor and coworker support on perceived job stress and attitudinal outcomes. Master thesis,California state university.

   Aoyagi, W. M., Cox, H. R., McGuire, T. R. (2008). Organizational citizenship behavior in sport: Relationship with leadership, team cohesion, and athletic satisfaction. Journal of  Applied Sport Psychology, 20, 25-41.

   Appeibam, s., bartolomucci, N., beaumier, E., Boulanger, j., Corrigan, R., dore, i., et al. (2004). organizational citizenship behavior: a case study of culture, leadership and trust. management decision, 42, 13-40.

   Appenzeller, H. (1993).Managing sportsand risk management strategies. Durham, NC; Carolina Academic Press.

   Armeli, S. Eisenberger, R., Fasolo, P., & Lynch, P. (1998). Perceived organizational support and police performance: The moderating influene of socioemotional needs.  Journal of Applied Psychology,83, 288-297.

   Arnold, H.J., & Feldman, D.C. (1982). A multivariate analysis of determinants of job turnover. Journal of Applied Psychology, 67, 350-360.

   Aryee, S., & Chay, Y. W., (2001). Workplace justice, citizenship behavior, and turnover intentions in a union context: Examining the mediating role of  perceived union support and union instrumentality . Journal of  Applied Sport Psychology, 86(1), 154-160.

   Asgari, a., Silong, D. & Abu Samah,(2008). The relationship between leader-member exchange, organizational inflexibility, perceived organizational support, interactional justice and organizational citizenship behavior.African Journal of  Business Management, 2(8), 138-145.

   Aslage,J.,& Eisenberger, R.(2003). Perceived organizational support and  psychological contracts: A theoretical integration. Journal of Organizational Behavior , 24,491-509.

   Bang, H., (2008). The mediating role of perceived organizational support between leader- member exchange and organizational commitment of volunteers in non-profit sport organizations.2008 North American Society for Sport Management(NASSM 2008).

   Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive: Cambridge, MA: Harvard University Press.

   Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of management Journal, 26, 587-595.

   Bell, S. J., & Menguc, B. (2002). The employee – organization relationship , organizational citizenship behaviors, and superior service quality. Journal of retailing, 78, 131-146.

   Bettencourt, L. A., & Brown, S. W. (1997). Contact employees: Relationship among workplace fairness, job satisfaction and prosocial service behaviors. Journal of Retailing, 73, 39-61.

   Bienstock, C.C., DeMoranville, C.W., and Smith, R.K. (2003),"Organizational citizenship  behavior and service quality", Journal Of Services Marketing, Vol.17, No.4/5, pg.357.

   Bitner, M. J., Booms, B. H., & Tetreault, M. H. (1990). The service encounter: Diagnosing favorable and unfavorable incidents. Journal of Marketing, 54, 71-84.

   Blau, P. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley.

  Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. In N. Schmitt, W. C. Borman, & Associates (Eds.), Personal selection in organizations (pp. 71-98). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

   Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behaviors. Academy of Management Review, 11, 710-725.

   Castro,C.B.,Armario,E.M., and Ruiz,D.M.(2004)," The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty", International Journal Of Service Industry Management,Vol.15,No.1,pg.27.

   Chang, K., Chelladurai, P. (2003). Comparison of part –time worker and full time worker: Commitment and citizenship behavior in Korean sport organization. Journal of Sport Management, 6, 38-51.

   Chen, Z., Eisenberger, R. Johnson,K. M., Sucharski, I. L. & Aselage J. (2009). Perceived organizational support and extra- role performance: Which leads to which?. Journal of Social Psychology,149(1), 119-124.

   Chrash, V.C., & Spector, P. E. (2001). The role of  justice in organizations: A meta analysis; Organizational behavior and human decision process,86(2), 278-321.

   Christopher, M., Payne, A., & Ballantyne, D. (1991). Relationship marketing. London: Heinemann.

   Cohen, A. )2006). The relationship between multiple commitments and organizational citizenship behavior in Arab and Jewish culture. Journal of Vocational Behavior 69 105–118.

   Colquitt, J.A. (2001). On the dimensionality of  organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86, 425-445.

   Cunningham, G.B., & Mahoney, K. (2004). Self-efficacy of part time employees in university athletics: The influence of organizational commitment, valence of training motivation. Journal of Sport Management, 17, 59-73.

   Dansereau, f., grean, g. g., & hagaw. (1975). A vertical dyad linkage approach to leadership in formal organizations. Organizational behavior and human performance, 13(1), 46-78.

   Deckop, J. R., Cirka, C. C., & Andersson, L. M. (2003). Doing unto others: The reciprocity of Helping Behavior in Organizations. Journal of Business Ethics, 47(2), 101-113.

   Deluga, R. J. (1998). Leader-member exchange quality and effectiveness rating: The role of subordinate-supervisor conscientiousness similarity. Group and Organization Management, 23(2), 189-216.

   Ehrhart, M.G., & Naumann, S. E. (2004). Organizational citizenship behavior in work goups: A group norms approach. Journal of Applied Psychology, 89, 960-974.

   Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 86, 


موضوع پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, نمونه پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, جستجوی پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, فایل Word پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, دانلود پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, فایل PDF پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, پروژه در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, پروژه درباره پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران (271) تشکیل داده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران (271) تشکیل داده ...

چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران (271) تشکیل داده اند براساس جدول مورگان تعداد 156 نفر به عنوان نمونه تحقیق و به روش نمونه گیری ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشددر رشته مديريت اجرائي گرايش مديريت استراتژيک خرداد 1391 چکيده هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه رهبري تحول­آفرين با رفتار شهروندي سازماني کارکنان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده امروزه عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی کسب نمی شود، بلکه از دلایلی که باعث موفقیت سازمان های بزرگ می شود وجود کارکنانی است که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه از طریق ویژگی­های فردی، هوش ...

چکیده هدف از این پژوهش" تبیین رابطه ی میان فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس " بوده است. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شده است جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان شهر شیراز می باشد که شامل 145 نفر می باشد و جهت اجرای روش نمونه گیری پژوهش به روش کل شمار ، ...

ثبت سفارش