پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ

word 2 MB 31832 159
1390 کارشناسی ارشد فیزیک
قیمت قبل:۶۵,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه

   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  شیمی ­فیزیک

  چکیده

  در این تحقیق برای ارزیابی سطح انرژی پتانسیل بین­ مولکولی (IPS) سیستم F2-F2  به محاسبه­ ی ضریب دوم ویریال گاز فلوئور پرداخته­ شد. IPS­ها با استفاده از سطح نظری QCISD(T) و مجموعه پایه‌ی cc-pVTZ- augبه­دست آمده­اند. محاسبات در فاصله‌ی دمایی 100 تا 600 کلوین با استفاده از پتانسیل­های تصحیح‌نشده و تصحیح‌شده با روش تصحیح از بالا به پایین (CP) انجام شد. علاوه بر این تأثیر فاکتور بولتزمن بر ضریب دوم ویریال نیز بررسی شد و مشاهده گردید که مقادیر به­دست آمده با در‌نظر گرفتن این فاکتور با مقادیر تجربی تفاوت کمتری دارد. اثر جسم سوم بر پتانسیل بین­مولکولی یا به‌عبارت دیگر اعتبار و یا عدم اعتبار جمع‌پذیری جفت‌گونه­ی پتانسیل‌ها در سیستم F2-F2  نیز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور منومر سوم فلوئور در سه جهت اصلی X،Y ، Z و جهت­های بین محوری XY،  XZو YZ به مرکز سیستم F2-F2 نزدیک شد. از سطح نظری QCISD(T) به‌عنوان بالاترین سطح نظری محاسبات استفاده شد. تمام محاسبات با استفاده از Gaussian09 و در محیط Linux انجام گرفت. مشاهده شد که در فاصله 6 آنگسترمی از مرکز سیستم F2-F2 اثر گونه‌‌ی سوم قابل چشم­پوشی است.

  مقدمه

  شیمی محاسباتی مخصوصاً محاسبات مکانیک کوانتومی رویکرد نوینی به پدیده­های شناخته‌شده فیزیکی و شیمیایی است که می­تواند منجر به درک بهتر جهان پیرامون ما گردد. امروزه با پیشرفت روز افزون رایانه‌ها قادر هستیم پدیده­های گوناگون را در ماتریس­های بسیار پیچیده نظیر سیستم­های بیولوژیکی و نانو‌تکنولوژی مورد مطالعه قرار دهیم و بدیهی‌است که انجام چنین مطالعاتی در درجه‌ی اول نیازمند درک وسیعی از پدیده­های فیزیکی و شیمیایی، ابداع و نوآوری روش­های نوین مطالعاتی و تجزیه و تحلیل مستند و هدف­دار است.

  در روش­های متداول شیمی محاسباتی، محقق در ابتدا اقدام به انتخاب یک سیستم مولکولی خاص از هدف مورد مطالعه می‌نماید. بدیهی است ساختارهای منطقی متفاوتی را می­توان بر اساس اصول شیمی­فیزیکی به یک سیستم مولکولی نسبت داد. روش محاسبات کوانتومی به ما کمک می‌کند تا مجموعه­ی پایدارترین ساختار را با کمینه کردن تابع انرژی پتانسیل به­دست آوریم. در یک ساختار هندسی بهینه‌شده تمام پارامترهای هندسی مولکول در دسترس است. لذا با داشتن مختصات اتم­ها در چنین ساختاری می­توان با استفاده از روش­های محاسبات کوانتومی مناسب، چگالی الکترونی سیستم (در روش نظریه تابعیت چگالی)[1]یا تابع موج الکترونی سیستم (در روش هارتری فاک[2]) را پیش­بینی نموده و سپس اطلاعات متعددی نظیر پارامترهای NMR ، NQR، انرژی و ... را بدست آورد. در نهایت می­توان از مقایسه نتایج محاسبه‌شده با نتایج تجربی مناسب‌ترین ساختار را برگزید. به­عنوان مثال یکی از جنبه­های بسیار مهم درمطالعه‌ی ساختار مولکول­های زیستی نظیر پروتئین­ها و نوکلئیک اسیدها، پیوند هیدروژنی است که طیف­سنجی رزونانس چهارقطبی هسته یکی از قدرتمندترین و دقیق­ترین روش­ها برای مطالعه آن­هاست.

  در یک محاسبه از اساس، از هامیلتونی صحیح استفاده می‌شود و از هیچ داده تجربی به غیر از مقادیر ثابت‌های فیزیکی بنیادی، استفاده نمی‌شود. در یک محاسبه میدان خود سازگار هارتری- فاک هدف یافتن حاصل‌ضرب پادمتقارن  توابع تک‌الکترونی است که انتگرال انرژی  را کمینه می‌نماید. از آن‌جا که  صحیح است، بنابراین محاسبات HF-SCF محاسبه از اساس می‌باشد. اصطلاح از اساس نبایستی به معنی 100% صحیح تفسیر شود. در یک محاسبه از اساس اوربیتال مولکولی (SCF‑ MO)،  با تقریب به‌صورت حاصل‌ضرب پادمتقارن اسپین- اوربیتال تک­الکترونی بسط داده می‌شود و از یک مجموعه‌ی پایه محدود و درنتیجه غیرکامل استفاده می‌شود.

  در روش تابعیت چگالی، تابع موج مولکولی محاسبه نمی‌شود، بلکه چگالی احتمال الکترون مولکولی، ، محاسبه می‌شود و انرژی الکترونی مولکولی از  به­دست می‌آید.

  در روش مکانیک مولکولی[3] ، از عملگر هامیلتونی مولکولی یا تابع موج استفاده نمی‌شود. در عوض، ‌در این روش به مولکول به‌عنوان تجمعی از اتم‌ها که از طریق پیوندها به یکدیگر متصل هستند، نگاه می‌شود و انرژی مولکولی بر حسب ثابت‌های نیرو مربوط به کشش پیوندها، خمش پیوندها و پیچش حول پیوندها و دیگر پارامترها بیان می‌شود ]1[.

   

  1-2) روش­های شیمی محاسباتی

  اولین محاسبات در شیمی محاسباتی توسط والتر هیتلر[4]و فریتز لاندن[5] در سال 1927 انجام شد. روش­های شیمی محاسباتی را می­توان به دو دسته­ی بزرگ به نام­های روش‌های غیرمکانیک کوانتومی مانند روش‌های مکانیک مولکولی که از قوانین مکانیک کلاسیکی پیروی می‌کند و روش‌های مکانیک کوانتومی[6]دسته­بندی کرد.

   

  1-2-1) روش­های مکانیک مولکولی

  در شبیه‌سازی دینامیک مولکولی، برای پیش‌گویی ساختارها و ویژگی‌های مولکول‌ها از قوانین فیزیک کلاسیک استفاده می‌شود.

  روش‌های مکانیک مولکولی مختلفی وجود دارد که هر یک از آن­ها به‌وسیله میدان نیروی ویژه‌ای مشخص می‌شوند. یک میدان نیرو شامل اجزاء زیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد:

  الف- یک دسته از انواع اتم‌ها، ماهیت یک عنصر در یک محیط شیمیایی ویژه را تعیین می‌کنند. انواع اتم‌ها، ویژگی‌ها و رفتار مختلفی را نسبت به یک عنصر، بسته به محیط آن نشان می‌‌دهند. به‌عنوان مثال، یک اتم کربن در گروه کربونیل نسبت به کربنی که با سه هیدروژن پیوند داده است، رفتار متفاوتی نشان می‌‌دهد. نوع اتم به هیبریداسیون، بار و انواع اتم‌هایی که به آن متصل شده‌اند، بستگی دارد.

  ب- یک دسته از معادلات تعیین می‌کنند که انرژی پتانسیل یک مولکول چگونه با موقعیت اتم‌های تشکیل­دهنده‌ی آن تغییر می‌کند.

   

  ج- یک یا تعداد بیشتری پارامتر، که معادلات و انواع اتم‌ها را به داده‌های تجربی مربوط می‌سازند. پارامترهایی که ثابت‌های نیرو تعریف می‌شوند، مقادیری هستند که برای ارتباط ویژگی‌های اتمی به انرژی و داده‌های ساختاری نظیر طول پیوندها و اندازه زوایا، در معادلات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  محاسبات مکانیک مولکولی، صریحاً در مورد الکترون‌های یک سیستم مولکولی بحث نمی‌کنند. در عوض محاسباتی را انجام می‌‌دهند که به برهم­‌‌کنش‌های بین هسته‌ای مربوط می‌شود. در این محاسبات اثرات الکترونی تا حدودی در میدان‌های نیرو شامل شده است..

  این تقریب، موجب ارزان شدن محاسبات مکانیک مولکولی شده و امکان استفاده از آن را برای بسیاری از سیستم‌های بزرگ فراهم می‌سازد.

  البته این روش، دارای چندین محدودیت نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  هر میدان نیرو فقط برای گروه محدودی از مولکول‌ها نتیجه‌ی خوبی را ارائه می‌کند و هیچ یک از آن‌ها معمولاً نمی‌توانند برای همه مولکول‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

  از آن‌جایی‌که این روش از پیوستگی بین ساختار یا برهم‌کنش یک مولکول با ساختار الکترونی آن صرف‌نظر می­کند، نمی­تواند در مواردی مانند شکستن پیوند، انتقال بار الکترونی و یا فرآیندهای فوتوشیمیایی مورد استفاده قرار بگیرد [2].

  Abstract

  In this project,  the second virial coefficient of the fluorin gas was calculated to give a first, simple test of the quality of the fitted QCISD ab initio points were fitted. It was obtained in the range of 100 to 600 kelvin. Intermolecular potential energy surface (IPS) of the F2-F2 system was performed by QCISD method and with aug-cc-pVTZ basis set by Darvah. Comparison of the values of the second virial coefficient calculated based on the corrected and uncorrected potentials with available experimental data reported by Dymond and Smith showed that the counterpoise correction method for ab initio calculation of IPS is necessary

  For studing Boltzmann’s factor effect on values of second virial coefficient, The calculation with consideration this factor with corrected potential was perforemed. It has seen that value of the second virial coefficient with consideration Boltzmann’s statistical weight is closer to experimental data.

  Also In next section of this study in order to consideration reliability or nonreliability addivity pairwise of potentials, third body effect of F2 gas on interaction potential energy of F2-F2 is studied. In order to aim, third monomer is closed to F2-F2 system at six different orientati on and interaction of third body is calculated. After plotting the curves of Eint for each orientation, versus different amounts of R has founded that in the distance about 6 angstrom of Cartesian coordinate origin, third body effect is closed to zero constant value and we can use of validity of pairwise of potentials. Finally Calculated results were compared with previous studies on this system with MP2/6-31G* and MP2/aug-cc-pVTZ level of theory.

 • فهرست:

  فصل اول: مروری بر روش­های محاسباتی نظری 1

  1-1) مقدمه  2

  1-2) روش‌های شیمی محاسباتی. 3

  1-2-1) روش‌های مکانیک مولکولی. 3

  1-2-2) روش‌های مکانیک کوانتومی. 5

  1-2-2-1) روش‌های از اساس.. 5

  1-2-2-1-1) تقریب بورن- اپنهایمر 9

     1-2-3) روش‌های گوسین. 10

     1-2-4) روش‌های وردشی. 12

  1-2-4-1) سیستم‌های پوسته باز و بسته. 12

  1-3) نظریه هارتری– فاک.. 13

  1-3-1) معادله‌ی شرودینگر 15

  1-4) مجموعه‌ی پایه. 16

  1-4-1) مجموعه‌های پایه حداقل. 20

  1-4-2) مجموعه‌های پایه ظرفیتی شکافته. 21

  1-4-3) مجموعه‌های پایه قطبیده 21

  1-4-4) مجموعه‌های همبستگی- سازگار 22

  1-4-6) خطای قطع مجموعه‌ی پایه. 22

  1-4-7) خطای برهم‌نهی مجموعه‌ی پایه. 23

  1-5) همبستگی الکترونی. 24

  1-5-1) روش برهم‌کنش پیکربندی. 25

  1-5-1-1) روش برهم‌کنش پیکربندی کامل. 25

  1-5-1-2) روش برهم‌کنش پیکربندی با برانگیختگی یگانه (CIS) 26

  1-5-1-3) روش برهم‌کنش پیکربندی با برانگیختگی یگانه و دوگانه  (CISD) 26

  1-5-1-4) روش برهم‌کنش پیکربندی مربعی. 27

  1-5-1-5) روش برهم‌کنش پیکربندی درجه 2، با جایگزینی یگانه و دوگانه (QCISD) 27

  1-5-2) روش خوشه‌های جفت‌شده 28

  1-6) نظریه اختلال مولر- پلست.. 28

  1-7) ساختار برنامه. 30

  1-8) نظریه‌ی تابعیت چگالی. 31

  1-9) پتانسیل‌های بین مولکولی. 33

  1-9-1) پتانسیل برهم‌کنش برد بلند. 34

  1-9-2) پتانسیل برهم‌کنش برد کوتاه 35

  1-10) ضریب دوم ویریال. 35

  1-10-1) منشاء معادله‌ی حالت ویریال. 37

  1-10-3) بررسی معادله‌ی حالت ویریال از طریق مکانیک آماری. 42

  1-10-4) توصیف کلاسیکی ضریب دوم ویریال. 45

  1-11) برهم‌کنش‌های چندذره‌ای و اثر گونه‌ی سوم. 48

  1-12) دانستنی‌هایی درباره فلوئور 54

  1-12-1) تاریخچه‌‌ی فلوئور 55

  1-12-2) کاربردهای فلوئور 55

  1-12-3) خواص فیزیکی فلوئور 65

  1-12-4) خواص شیمیایی فلوئور 58

  1-12-5) ترکیبات فلوئور 58

  1-12-6) تأثیر فلوئور بر انسان، تغذیه و سلامتی. 58

  1-12-7) نحوه‌ی عمل فلوئور در بدن. 60

  1-12-8) منابع غذایی فلوئور 61

  1-12-9) اثرات فلوئور بر محیط زیست.. 62

  فصل دوم: محاسبه ضریب دوم ویریال گاز فلوئور با استفاده از روش QCISD(T)/Aug-
  cc-pVTZ. 63

  2-1) مقدمه  64

  2-2) تاریخچه‌ی محاسباتی ضریب دوم ویریال. 66

  2-3) شیوه‌ی محاسباتی ضریب دوم ویریال برای مولکول گازی F2 75

  2-4) نتیجه‌گیری. 96

  فصل سوم: بررسی اثر گونه‌ی سوم سیستم F2-F2 با مجموعه پایه aug-cc-pVTZ درسطح نظری QCISD(T)  99

  3-1) مقدمه  100

  3-2) تاریخچه. 102

  3-3) بررسی اثر گونه‌ی سوم بر پتانسیل بین‌مولکولی سیستم  F2-F2 113

  3-4) نتیجه‌گیری. 129

  مراجع    13

   

  منبع:

   

  [1] Levine, Quantum Chemistry, Fifth Edition, Prentice-Hall. 2000.

  [2] Bessac. F., Alary. F., Carissan, Y., Heully, J. L, Daudey, J. P.,Theochem. 2003, 632, 43.

  [3] Pople, J. A., Head-Gordon, M., Raghavachari, K., J. Chem. Phys. 1987, 87, 5968.

  [4] Chen, T. C., J. Chem. Phys. 1955, 23, 2200.

  [5] Allen, L. C., Karo, A. M., Revs. Mod. Phys. 1960, 32, 275.

  [6] Hehre, W.J., Radom, L., Schleyer. P.v.R., Pople, J.A., Ab Initio Molecular Orbital Theory, Wily, New York, 1986.

  [7] Jensen, F. Introduction to Computational Molecular Spectroscopy, John Wiley, Englan, 1999.

  [8] لواین، ایرا، ن، شیمی کوانتومی، چاپ، دوم دانشگاه صنعتی سهند، 1372.

  [9] Curtiss, L. A.; Redfern, P. C.; Raghavachari, K.; Rassolov, V.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 1999, 110, 4703.

  [10] Curtiss, L. A.; Raghavachari, K.; Trucks, G. W.; Pople, J. A. J.Chem. Phys. 1991, 94, 7221.

  [11] Curtiss, L. A.; Raghavachari, K.; Redfern, P. C.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 1997, 106, 1063.

  [12] Curtiss, L. A.; Redfern, P. C.; Raghavachari, K.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 1998, 109, 42.

  [13] Curtiss, L. A.; Raghavachari, K.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 1993, 98, 1293.

  [14] Pakiari, A.H., Mohajeri, A., Theochem. 2004, 684, 15.

   

  [15] Foresman, J. B., Frisch, A., Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods: Second Edition, Gaussian, Pittsburgh PA, USA.1996.

   [16] www.encyclopedia.airliquide.com

  [17] www.enviromentalChemistry.com

  [18] Dunning, T. H., J. Chem. Phys., 1989, 90, 1007.

  [19] http://daneshnameh.roshd.ir

  [20] Woon, D. E., Dunning, T. H., J. Chem. Phys., 1993, 98, 1358.

  [21] Wilson, A. K., Woon D. E., Peterson, K. A., J. Chem. Phys., 1999, 110, 7667.

  [22] http//tryo. Chem. wsu. Edu / kipeters/ pages/ccbsis.html.

  [23] Burcl, R., Piecuch, P., Spirko, V., Bludsky, O., Theochem. 2002, 591, 151.

  [24] Boys, S. F., Bernardi, F.,  Mol. Phys., 1970, 19, 553.

  [25] Maguet, F.F., Robinson, G.W., J. Chem. Phys., 1995, 102, 3648.

  [26] http://en. Wikipedia.org/Wiki/Basis_Set_Superposition_error.

  [27] Bartellett, R. J.; Watts, J. D.; Kucharski, S. A.; Noga. J. Chem. Phys., 1990, 165, 513- 522.

  [28] Ragha Vachari, K.; Pople, J. A.; Replogle, E. S.; Head- Gordon, M. J. Phys. Chem., 1990, 94, 5579- 5586.

  [29] Janssen, C. L., Nielsen, I. M. B., J. Chem. Phys. Lett. 1998, 290, 423.

  [30] Eskandari Nasrabad, A., Ab initio Calculation of Potential Surfaces, Ph.D. thesis, University of Waterloo, 2005.

  [31] Eyring, H.; J. Chem. Phys.,1935, 3, 107.

  [32] Atkins, P. W.; Friedman, R. S. Molecular Quantum Mechanics, Oxford, New York, 1997.

  [33] Lee, C., Yang W., and Parr, R. G. Physical Rev. B., 1998, 36(2) 785- 789.

  [34] http//:nano.ir/paper.php?PaperCode=242

  [35] Albu, T. V.، Truhlar، D. G.، J.Chem. Rev. 2007، 107، 5101.

  [36] Hratchian، H. P.، Schlegel، H. B.، Theory and Applications of Computational Chemistry، 2005.

  [37] Levine, I.N., Physical Chemistry, Forth Edition McGraw- Hill, International Edition, 1995.

  [38] Wilson, S., Bernath, P.F., Mcweeny, r., Handbook of Molecular Physics and Quantum Chemistry.2003, 1.

  [39] Mcquarri, d.a., Statistical Thermodynamics.1973.

  [40] www.webelements.com

   [41] http;//fa.wikipedia.org

  [42] www.lenntech.com

  ]43 [اتکینز، پیتر ویلیام، شیمی فیزیک، ویرایش ششم، 1381.

  [44] Eslami, H., Mozafari, F., Int., J.Therm.Sci. 2001, 40, 999.

  [45] Eslami, H., Sharafi, Z., Boushehri, A., Int. J.Therm. Sci. 2003, 42,295.

  [46] Wang, W.F., J. Chem.Phys. 2003, 288, 23.

  [47] Wang, W.F., J. Quant. Spect. Radiat. Transfer. 2003, 76, 23.

  [48] Elias, E., Hoang, N.,Sommer, J., Schram, B., Busenger, Ber. J. Phys Chem. 1986, 90, 2342.

  [49] Glowka, S., Fluid Phase Equilibria. 1992, 78, 285.

  [50] Ferrero, J.C., Bustos Marun, R.A., Coronado, E.A., Chem. Phys. Lett. 2005, 405, 203.

  [51] www.Kea. Princenton. edu/ppe/pratar/b2.html

  [52] Galassi, G., J. Tildesley. 1994, 13, 11.

  ]53 [نوربالا، م، پایان­نامه­ی دکتری شیمی فیزیک، تعیین پتانسیل برهم­کنش بین­مولکولی
   F2-F2 و محاسبه­ی ضریب دوم وریال برای گاز فلوئور، دانشگاه اصفهان،1382

  [54] Abbaspour، M.، Goharshadi، E.K.، Emampoure، J. S. J. Chem.Phys.2006، 32، 620.

  ]55[ نوری، ب، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، محاسبه­ی ضریب دوم ویریال گاز  F2 و بررسی اثر گونه­ی سوم برای سیستم F2-F2 با استفاده از روش MP2/aug-cc-pVTZ، دانشگاه یزد، 1385.

  ]56[ رضایی، ح، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، بررسی اثرات مجموعه­های همبستگی-­سازگار برروی برهم­کنش بین­مولکولی سیستم F2-F2، 1384.

  [57] Akyl S. Tulegenov, Richard J. Wheatley, Matthew P. Hodges, and Allan H. Harvey, J. Chem. Phys. 2007, 126, 4305.

  [58] Robert Hellmann, Eckard Bich, and Eckhard Vogel J. Chem. Phys. 2008, 128, 214303.

  [59] Richard J. Wheatley1,a. and Allan H. Harvey2,b. J. chem.phys. 2009, 131, 154305.

  ]60[ زهرایی، م، پایان­نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، بررسی سطح انرژی پتانسیل MP2/aug-cc-pVTZ  سامانه  CO-COبا محاسبه ضریب دوم ویریال گاز CO، 1389.

  ]61[ عباسی، م، پایان­نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، بررسی سطح انرژی پتانسیل بین­مولکولی سیستم  CO-COبا روش MP2، 1387.

  [62] درواه، س، پایان­نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، مطالعه سطح انرژی پتانسیل بین­مولکولی سیستم F2-F2 با استفاده از سطح نظری QCISD/aug-cc-Pvtz، 1390.

  [63] Vander Avorid, A., Wormer, P. E. S., Janson, A. P., J. Chem. Phys., 1986 , 84, 1629.

   [64] Bussery, B., Wormer, P. E. S., J. Chem. Phys., 1993, 99, 1230.

  [65] Couronne, O. Ellinger, Y. Chem. Phys. Lett., 1999, 306, 71.

  [66] Aquilanti, V., Ascenzi, D., Bartolomei, M., Cappelletti, S., J. Am. Chem.,Soc. 1999, 121, 10794.

  [67] Stallcop, J. R., Partridge, H., Chem. Phys. Lett., 1997, 281, 212.

  [68] Vander Pol, A., Vander Avorid, A., J. Chem.Phys., 1990, 92, 7498.

  [69] Diep, P., Johnson, J., J. Chem. Phys., 2000, 112, 4465.

  [70] Sadus, R.J., Marcelli, G., J. Chem. Phys. 1999, 111, 1533.

  [71] Woon, D.E., Beck, D.R., J. Chem. Phys. 1990, 92, 3605.

  [72] Szalewicz, K., Lotrich, V.F., J. Chem. Phys. 1997, 106, 9668.

  [73] Szalewics, K., Lotrich, V.F., J. Chem. Phys. 1997, 106, 9688.

  [74] Lotrich, V.F., Szalewics, K., J. Chem. Phys. 2000, 112, 112.

  [75] Bukowski, R., Szalewicz, k., J. Chem.Phys. 2001,114, 9518-9531.

  [76] Mas, E.M., Bukowski, R., Szalewics, K., J. Chem. Phys. 2003, 118, 4404.

  [77] Solden, P., Cvitas, M.T., Hutson, J.M., Phys Rev A., 2003, 67, 4702.

  [78] Hynninen, A.P., Dijkstra, M., Phys. Rev. E. 2004, 69, 1407.

  [79] Ratto, T.V., Rudd, R.G., Langry, K.C., Balhorn, R.L., McElfresh, M.W., J. Langmuir., 2006, 22, 1749- 1753.

  [80] Bukowski, R., Szalewicz, k., Groenenboom, G.C., Avoird, A., 2007, 315, 1249-1252.

  [81] Podeszwa, R., Rice, B.M., Szalewicz, K., J. Phys. Rev. Lett. 2008, 101, 115503.

  [82] Malakhov, A.O., Volkov, V.V., 2007, 49, 745-756.

  [83] Yu, J., Sinnott, S.B., Phillot, S, R., J. Phys. Rev. B., 2007, 75, 5311.

  [84] Shan, T.R., Devine, B.D., Kemper, T.W., Sinnott, S.B., Phillot, S.R., J. Phys. Rev. B., 2010, 81, 125328.

  [85] Bonny, G., Pasiaanot, R.C., Malerba, L., J. Sci. Eng., 2009, 17, 5010.


موضوع پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , نمونه پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , جستجوی پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , فایل Word پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , دانلود پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , فایل PDF پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ , رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر گونه ی سوم و محاسبه ضریب دوم ویریال گاز F2 با استفاده از سطح نظری QCISD(T)aug-cc-pVTZ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی چکیده در این پایان نامه به بررسی کمپلکس های پاد سرطانی دی آمین روتنیم توسط شیمی محاسباتی میپردازیم که موارد زیر را مورد بررسی قرار میدهیم : تجزیه تحلیل انرژیک مقدار انرژی مطلق،گشتاور دو قطبی،قطبش پذیری همسانگرد و ناهمسانگرد کمپلکس را مورد بررسی قرار میدهد. 2- تجزیه تحلیل اوربیتال های جبهه ای انرژی اوربیتال ها و شکاف اربیتال ها،سختی و نرمی ...

کارشناسی ارشد شیمی (گرایش شیمی­- فیزیک) چکیده در کار حاضر، به مطالعه تئوری ساختار های پایدار، انرژی­ های پیوند و نحوه برهم­ کنش در کلاستر های H2SO4…HNO…(H2O)n (n = 0-2) در سطح محاسباتی MP2/aug-cc-pVDZ پرداخته شد. حضور یک و دو مولکول H2O، بر هم­ کنش میان دو مولکول HNO و H2SO4 را تقویت نموده و این نشان دهنده نقش مثبت مولکول H2O در گرفتن و به دام انداختن مولکول HNO توسط ذرات معلق ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: شیمی گرایش: شیمی تجزیه چکیده در سال های اخیر، استفاده از نانولوله ها به عنوان نانو حامل های انتقال دارو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از نانولوله های کربنی CNT(5-5) و CNT(6-0) و BNNT(6-0) و BNNT(5-5) dopped Ga استفاده شده است. ابتدا نانولوله ها به‎وسیله نرم افزارهای Gauss View و Nanotube Modeler ترسیم شده و سپس ...

(M.SC) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش :آلی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : شیمی محاسباتی با به کاربردن نرم افزارهای کامپیوتری ابزاری قدرتمند در طراحی مولکولهایی با خواص ویژه است.شیمی محاسباتی عبارتی عمومی و کلی است که گستره وسیعی از روش هاو تقریب هارا دربر میگیرد وبا استفاده از قوانین ریاضی و تئوری به حل مسائل شیمی می ...

پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی برق- گرایش مخابرات میدان چکیده بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو در طراحی مدارمجتمع نوری، حد پراش کوچک­سازی عناصر نوری را محدود می­کند. پلاسمون پلاریتون­های سطحی که در سطح مشترک فلز و دی الکتریک انتشار می­یابند بر این محدودیت غلبه می­کنند. یکی از موضوعاتی که در این پایان نامه مطالعه می ...

فصل اول 1-1-مقدمه: سیالات رایج نظیر آب، روغن ها و اتیلن گلیکول که معمولاً به عنوان واسط انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرند، توانایی محدودی از لحاظ خواص حرارتی دارند که اولین مانع برای فشرده کردن و بالا بردن راندمان مبدلهای حرارتی می باشد .یکی از روش های بهبود انتقال حرارت افزودن ذرات به سیال است .این روش در مورد سیالاتی که از ذرات با اندازه میلیمتر یا میکرومتر استفاده می ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی گرایش پیشرفته چکیده محدودیت سیالات انتقال حرارت در صنایع مختلف به دلیل ضریب هدایت حرارتی ضعیف آنها باعث شده است که بهبود انتقال حرارت سیالات عامل به عنوان روش جدید انتقال حرارت پیشرفته مد نظر قرار گیرد. بطوری که ایده پراکنده سازی ذرات جامد در سیالات که با ذرات میلی و میکرومتری آغاز شده بود، با استفاده از نانو ذرات ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی گرایش پیشرفته چکیده محدودیت سیالات انتقال حرارت در صنایع مختلف به دلیل ضریب هدایت حرارتی ضعیف آنها باعث شده است که بهبود انتقال حرارت سیالات عامل به عنوان روش جدید انتقال حرارت پیشرفته مد نظر قرار گیرد. بطوری که ایده پراکنده سازی ذرات جامد در سیالات که با ذرات میلی و میکرومتری آغاز شده بود، با استفاده از نانو ذرات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.S.c » گرایش: کاربردی چکیده: در سال های اخیر نانو ذرات نیمه رسانا با توجه به خواص الکتریکیو مکانیکی، که از اثرات محدود کوانتومی در مقایسه با مواد همتای آنها حاصل می شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. در میان نانو ذرات نیمه رسانا، نانو ذرات اکسید روی ZnO کارایی بالاتری دارند. برای دستیابی به فعالیت فتوکاتالیستی بالاتر، نافلز نیمه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «MSc» گرایش : شیمی کاربردی چکیده فارسی پایان نامه یا رساله ( شامل: خلاصه اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده حداکثر در 10 سطر): اولین بار احتمال دستکاری ماده در سطح نانو توسط ریچارد فاینمن بصورت نوشته شده مطرح شد.کسی که در طول کنفرانس خود به نام " There`s plenty of room at the bottom " استفاده از بلوکهای اتمی برای تجمع در سطح مولکولی ...

ثبت سفارش