پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO

word 4 MB 31866 235
1392 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۷۵,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   M.Sc))

  گرایش: شیمی معدنی

  چکیده پایان نامه :

  از روش­ (DFT) Density Functional Theory در سطح DFT/6-31G برای بررسی ساختار هندسی، انرژی­های نسبی و ویژگی­های الکترونی توتومرهای پروتروپیک احتمالی در نکسیوم و پروتونیکس و لامیوودین استفاده کردیم. ساختار و انرژی­های نسبی توتومرها در حلال­های مختلف پیش بینی شده­اند. ترتیب پایداری این توتومرها عبارت است از: پروتونیکس < نکسیوم < لامیوودین که به روش DFT محاسبه شده­اند.

  هیدراتاسیون موضوع جالب دیگری می­باشد که در این کار روی آن بحث شده است، زیرا ساختار هندسی و پایداری مولکول­ های بیولوژیکی تحت تأثیر برهمکنش با مولکول­های حلال قرار می­گیرند. هدف اصلی مطالعهی توتومریزاسیون، ارزیابی انتقال پروتون در داروها می­باشد.

  احتمالاً یکی از فاکتورهای حیاتی در تعیین توضیع توتومرها در مواد بیولوژکی، محیط می­باشد. پارامتر های انرژی اشکال توتومریک در فاز آبی (ε = 78.5) و حلال­های دیگر، با مدل PCM در سطوح DFT/6-31G به دست آمد.

  قطبیت ترکیبات با ممان دو قطبی آن­ها تشریح می­شود. ممان دو قطبی برای تمام توتومرهای دارویی در فازهای گازی و آبی به دست آمدند. معمولاً ترتیب ممان دو قطبی مثل ترتیب انرژی نیست. با این وجود، مقادیر ممان دو قطبی محاسبه شده در فاز آبی بیشترین مقدار دارد، و مشاهده می­شود توتومرهای آمینی و کتونی در میان تمام اشکال احتمالی توتومری پایدارتر هستند. داده­های ما نشان می­دهند که ممان دو قطبی در فاز آبی نسبت به فاز گازی بیشتر است که نشان دهنده حساسیت توتومرها به قطبش­پذیری حلال است.

  اثر حلال روی پوشیدگی نیتروژن و اکسیژن توتومرها با استفاده از روشDFT از ترکیب مدل PCM و GIAO بررسی شد.

  آنالیز NBO نشان داد که رزونانس جفت تنهای اتم اکسیژن یا نیتروژن و NBO غیر لوویسی (π* یا σ*) با افزایش کاراکتر P جفت تنهای اکسیژن و یا نیتروژن افزایش می­یابد. ما این نتایج را با آنالیز اوربیتال مولکولی طبیعی تأیید کردیم. برای هر دهنده NBO (i) و پذیرنده NBO (j) انرژی پایداری(E2) با عدم استقرار i → j همراه می­شود.

  ویژگی­های ساختاری و ارتعاشی توتومرهای دارویی نیز مطالعه شدند. همچنن شیفت­های شیمیایی آنیزوتروپی و Δδ را محاسبه کردیم.

  1-1      مقدمه

  تعادل­ های توتومری بین دو یا چند ساختار ایزومری اتفاق می­افتد. توتومریسم پیچیده است و به چندین پدیده وابسته است: انواع مختلف گروه­های مهاجر (الکتروفیل یا نوکلئوفیل)، خواص آنیونی و کاتیونی و توتومریسم مربوط به مهاجرت گروههای خنثی. برای مثال اتم هیدروژن در بازهای آلی DNA می­تواند روی اتم­های نیتروژن و یا اکسیژن حلقه جابه­جا شود، این تغییر موقعیت اتم هیدروژن برروی حلقه باز آلی را توتومریزاسیون می­گویند که در نتیجه آن آدنین و سیتوزین به فرم آمینو (Amino) و ایمینو (Imino) و بازهای گوانین و تیمین به فرم کتو (Keto) و انول  (Enol)تغییر می­کنند.

  همچنین بسیاری داروها و یا مولکول­های فعال بیولوژیکی می­توانند دو یا چند ساختار توتومری داشته باشند که در آنها مهاجرت پروتون از یک مکان به مکان دیگر مولکول اتفاق می­افتد. در اهمیت پروتوتراپی می­توان به توتومرهای آدنین اشاره کرد. آدنین به طور طبیعی با تیمین، جفت می­شود ولی فرم ایمینو آدنین، سیتوزین است که در این صورت کد اشتباه خوانده می­شود و باعث جهش می­شود. بنابراین اهمیت شناخت پتانسیل سیستم­های هتروآروماتیک برای توتومریزاسیون و نقش توتومرها در اکتیویته بیولوژیکی مشخص می­شود.

   

  شکل1‑1: پروتوتراپی توتومرهای آدنین

  توتومریسم روی ساختار دقیق داروها اثر گذاشته و بنابراین توانایی برهم­کنش آن­ها با سیستمهای بیولوژیکی را تحت تاثیر قرار می­دهد. دانستن فرم­های مختلف توتومری داروها اجازه تفسیر بهتر مکانیسم واکنش­ها را تحت شرایط فیزیولوژیکی به ما می­دهد. بنابراین توتومری در فرایند کشف دارو نقش مهمی ایفا می­کند.

  تعادل توتومری وابسته به ثابت دی­الکتریک حلال است. همچنین تعادل به شدت دما نیز وابسته است. چون در سیستم­های بیولوژیکی با medium آبی (خون یا پلاسما) ویا non-protic medium (غشاء سلول) روبرو هستیم، بنابراین قطبیت medium مهم است. بنابراین در مطالعه ما، بررسی فاکتورهای ترمودینامیکی نیز اهمیت دارد. همچنین مثلا اگر زیر PH بیولوژیکی (2/7) قرار گیرد ممکن است مولکول به صورت آنیونی وجود داشته باشد و این مسئله در مورد مثلاً داروهای گاستریک (نگسیوم و پروتونیکس) مشکلاتی را ایجاد می­کنند. در این مورد تأثیری که گروهای جانبی در ساختار دارند را نمی­توان نادیده گرفت. در این تحقیق ما برآنیم که روی تعادل توتومری داروهای نگسیوم و پروتونیکس و لامیوودین در حلالهای مختلف بحث کنیم.

  این دو دارو از دسته داروهای بازدارنده های پمپ پروتون هستند که عمل اصلی آنها کاهش دراز مدت تولید اسید معده می­باشند. البته عملکرد آنها وابسته به بازیسیته حلقه پیریدینی است که پمپ پروتونی سیستم معده و روده را کنترل می­کند. چون هیچ تحقیق جدی روی توتومریزاسیون پروتوتراپی داروهای نگسیوم و پروتونیکس انجام نشده است در این تحقیق قسمتی از مطالعه ما روی آنها انجام شد و همچنین روی داروی لامیوودین که مانند نگسیوم و پروتونیکس دارای گوگرد در ساختار خود است مطالعاتی انجام شد.

  در این تحقیق برای تمام توتومرها محاسباتNMR ,IR, NBO به روش B3LYP در سری پایه  6-31G* [5] در حلال­های مختلف انجام شد. همچنین پارامترهای بار طبیعی، الکترون­های ظرفیتی الکترون­های مغزی، جمعیت کل الکترون­ها، جابه­جایی شیمیایی، ثابت پوششی ایزوتروپیک، گپ انرژی، پتانسیل شیمیایی،  Δnmax،انرژی رزونانس، ممان دو قطبی و الکتروفیلیسیتی مورد بررسی قرارگرفت و نتایج حاصل از طریق مقایسه جداول و نمودارها مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرارگرفتند

   

  Abstract:

  Density runctional Theory (DFT) method, at the DFT/6–31G level has been used to explore the geometries, relative energies, and electronic properties of all hypothetically possible prototropic tautomers of Nexium and Protonix and Lamivudine. The structure and relative energies of tautomers and in different are predicted. The order of stability for these tautomers is Protonix < Nexium < Lamivudine, ,calculated by DFT method.

  Hydration is another interest of this work, as it has been well known that the structure, dynamics and stability of biological molecules are influenced by their interactions with hydration water. The main goal of the study of tautomerization is an evaluation of the water-assisted proton transfer in drugs.

  Probably one of the most crucial factors determining the tautomer distribution in the biological material is the environment. The energetic parameters of the tautomeric forms in the aqueous phase (e = 78.5) and different solvent obtained with PCM continuum model of solvation at DFT/6-31G levels are obtained.

  Polarity of compound may be described by its dipole moment . The calculated dipole moments obtained for all individual tautomers of drugs in both gas and aqueous phases are obtained. Generally, the polarities order is not comparable to the energetic stabilities order. However, calculated dipole moment values at both gas and aqueous phase indicate larger value for tautomers which might be an indication of stability of amine tautomer among all the possible tautomeric forms. Our data indicate further that the dipole moments change to higher values on going from gaseous state to the water phase, which is attributed to the sensitivity of the tautomers to the polarity of the solvent.

  Solvent induced effect on nitrogen NMR shielding of tautomers is calculated using Density runctional Theory combined with polarizable continuum model and using the continuous set gauge transformation.

  The NBO analysis revealed that the resonance interaction between lone pair of the oxygen or nitrogen atom and empty (σ* or π*) non-Lewis NBO increases with increasing the p character of the oxygen lone pair. We justify these results with natural bond orbital analysis. For each donor NBO(i) and acceptor NBO(j), the stabilization energy (E2) associated with i → j delocalization, is explicitly estimated.

  The structural and vibrational properties of drugs tautomers are studied. The chemical shifts of anisotropy and Δδ are calculated.

 • فهرست:

  فصل اول- مقدمه.. 1

  1-1 مقدمه  2

  2 فصل دوم- توتومری در ترکیبات آروماتیک   4

  2-1 مقدمه  5

  2-2 اهداف این فصل.. 5

  2-3 پدیده توتومری.. 6

  2-4 اهمیت توتومریزاسیون در سیستم­های حیاتی       .. 8

  2-4-1 واکنش­های توتومریزاسیون   .. 8

  2-5 اهمیت توتومریزاسیون در داروسازی.. 10

  2-6 ترکیبات آروماتیک.. 11

  2-6-1 خصلت آروماتیکی و قاعده 4n+2 هوکل (Huckel). 11

  2-6-2 ترکیب­های آروماتیک ، هتروآروماتیک و انرژی رزونانس.. 12

  2-7 هیدروکربن­های آروماتیک چند حلقه ای (PAH). 12

  2-8 اثر هیدروکربن­های آروماتیک چند حلقه ای بر انسان.. 13

  2-9 اهمیت روش­های محاسباتی در داروها   .. 16

  2-10  معرفی پروتونیکس.. 18

  2-11 معرفی لامیوودین.. 24

  2-12 معرفی نگسیوم.. 28

  3 فصل سوم- مطالعه پیرامون نظریه تابع تئوری چگالی.. 34

  3-1 نگاهی کلی بر شیمی محاسباتی.. 35

  3-2 شیمی محاسباتی.. 36

  3-2-1 مکانیک مولکولی... 37

  3-2-2 روش­های ساختار الکترونی... 39

  3-2-2-1 روش­های نیمه تجربی.. 39

  3-2-2-2 روش­های محاسبات آغازین.. 40

  3-2-2-3 روش­های عملی دانسیته.. 41

  3-3 مدل شیمیایی .. 41

  3-4 تعریف مدل شیمیایی.. 42

  3-5 مدل­های ترکیبی.. 42

  3-6 محاسبات کامپیوتری در شیمی    .. 43

  3-6-1 آشنایی با نرم افزار Hyperchem.. 45

  3-6-2 آشنایی با نرم افزار  Gaussian 98. 45

  3-7 روش (Method). 47

  3-7-1 روش هارتری- فاک.. 47

  3-7-2 روش تئوری تابعی چگالی (DFT) 49

  3-8 سری پایه (Basis set). 50

  3-9 انواع مجموعه­های پایه.. 52

  3-9-1 توابع پایه STO-nG.. 52

  3-9-2 مجموعه­های پایه ظرفیتی شکافته.. 52

  3-9-3 مجموعه پایه پلاریزه.. 52

  3-10 طیف سنجی در شیمی محاسباتی.. 53

  3-10-1 طیف سنجی مادون قرمز IR. 53

  3-10-2 طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته (NMR). 55

  3-10-2-1 جابه­جایی شیمیایی.. 56

  3-10-2-2 پوشیدگی شیمیایی.. 57

  3-10-2-3 رابطه جابه­جایی شیمیایی و پوشیدگی شیمیایی.. 58

  3-10-3 پدیده توتومریسم و NMR. 59

  3-11 محاسبات اوربیتال­های پیوندی طبیعی (NBO) 59

  3-11-1 عدد اشغال.. 61

  3-11-2 خروجی NBO.. 62

  4 فصل چهارم - محاسبات  65

  4-1 معرفی ترکیبات مورد محاسبه.. 66

  4-2 بررسی گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، الکتروفیلیسیته و Nmax  ................   69

  4-3 بررسی آنتالپی واکنش.. 94

  4-4 بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال p. 96

  4-5 بررسی جا به­جایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی.. 105

  4-5-1 محاسبات مربوط به σ ایزوتروپی... 105

  4-5-2 محاسبات مربوط به آنیزوتروپی (δ). 123

  4-5-3 محاسبات مربوط به بی تقارنی مولکولی (η). 158

  4-6 بررسی طول پیوندها.. 170

  4-7 بررسی زاویه پیوندها     .. 174

  4-8 بررسی میزان بار و تعداد الکترونها.. 178

  4-9 بررسی انرژی رزونانسی انتقالات درسیستمهای مورد برسی.. 199

  4-10 بررسی مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای داروها   202

  4-11 پیش بینی طیفهای IR محاسباتی.. 205

  5 فصل پنجم- بحث و نتیجه­گیری.. 209

   5-1بررسی نتایج  گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی ، الکتروفیلیسیته ....................... 210

  5-2 نتایج بررسی ممان دو قطبی      .. 211

  5-3 نتایج بررسی طول پیوند.. 213

  5-4 انرژی نقطه صفر    214

  5-5 نتایج بررسی جابه جایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی در توتومرها.. 215

  1. پروتونیکس و نگسیوم.. 215

  2. لامیوودین.. 217

  5-6 نتایجی از اوربیتال مولکولی طبیعی(NBO) 219

  فهرست منابع و مأخذ:. 232

  منبع:

  [1]  A.Dixon, M.,Biochem. J.,20 (1926) 703. b. Booth, V. H., Biochem. J.,32 (1938). 494.

  [2]  Rundles,R.W.,Wyngaarden,  J.B., Hitchings, G. H., Elion, G. B. and Silberman,   H.P., Trans. Assoc. Am. Phys., 76 (1963) 126.

  [3]  Rajagopalan, K .V., Adv. Enzymol.,  64 (1991) 215.

  [4]  Coughlan, M. P. and Rajagopalan, K.V., Eur. J. Biochem., 105(1980) 81.

  [5]  F.  M.Tao and Y. K. Pan, J. phys. Chem. 95, 3582(1991).

  [6]  P. W.Friedman .Moiecular Quantum mechanics Atkins,R.s. Third Edition ,oxford University pres Inc .New York .1997.

  [7]  E.Canes and B. Mennucci, J.Chem. Phys. 114,4744 (2001).

  [8]  H. Haberland, Ed.: w.Ekardt, "Metal Clusters". John Whiey & Sons, 1999, p. 181.

  [9]  En. Wikipedia.org/Phenylketonuria.

  [10] C.M.Qller and M. S. Plesset, phys.Rev. 46, 618 (1934).

  [11] I. Antes, W. Thiel, J. phys. Chem.A, 103 (1999), 9290.

  [12] V.Thery, D.Rinaldi, J. L. Rivail, B. Maigret. G.G. Frenczy, J. Comp. chem., 15 (1994), 269.

  [13] M.Schmidt, J. Donges, Th. Hippler, and H.Haberland, phys.Rev. Lett. 90 (2003), 103401.

  [14] M.Cossi, N. Rega, G. Scalmani, and V. Barone, J. Chem. Phys. 114. 5691 (2001).

  [15] A. Reviland N. Florsch,2010.Determination of permeability from spectral inducedpolarization 

  in granular media.Geophys. J. Int. (2010) 181,1480–1498

  [16] Edmilson Helton Rios , Paulo Frederico de Oliveira Ramos , Vinicius de França Machado ,Giovanni Chaves Stael, Rodrigo Bagueira de VasconcellosAzeredo, 2011. Modeling rock  permeability from NMR relaxation data by PLS regression. Journal of Applied Geophysics 75 (2011) 631–63.

  [17] Lee Slate,2007. Near Surface Electrical Characterization of Hydraulic Conductivity: From Petrophysical Properties to Aquifer Geometries. A Review.SurvGeophys (2007) 28:169–197.

  [18] Smith, S. J.; Sutcliffe B. T., (1997). "The development of Computational Chemistry in the United Kingdom". Reviews in Computational Chemistry 70: 271-316.

  [19] Schaefer, Henry F. ІІІ (1972). The electronic structure of atoms and molecules. Reading, Massachusetss: Addison-Wesley Publishing Co.. pp. 146.

  [20] Boys, S.F.; Cook G. B., Reeves C. M., Shavitt, I. (1956). "Automatic fundamental calculations of molecular structur". Nature 178 (2): 1207. Doi:10,1038/17811207a0.

  [21] Richards, W. G.; Walker T.E. H and Hinkley R. K. (1971). A bibliography of abinitio molecular wave functions. Oxford: Clarendon Press.

  [22] Preuss, H. (1968). International Journal of Quantum Chemistry 2: 651.

  [23] Buenker, R. J.; Peyerimhoff S. D. (1969). Chemical Physics Letters 3: 37.

  [24] Schaefer, Henry F. ІІІ (1984). Quantum Chemistry. Oxford: Clarendon Press.

  [25] Streitwieser, A.; Brauman J. I. and Coulson C. A. (1965). Supplementary Tables Of Molecular Orbital Calculations. Oxford: Pergamon Press.

  [26] Pople, John A.; David L. Beveridge (1970). Approximate Molecular Orbital Theory. New York: McGraw Hill.

  [27] Allinger, Norman (1977). "Conformational analysis. 130. MM2. A hydrocarbon force field utilizing V1 and V2 torsional terms". Journal of the Americal Society 99: 8127-8134. doi:10,1021/ja00467a001.

  [28] Fernbach, Sidney; Taub, Abraham Haskell (1970). Computers dnd Their Role in the Physical Sciences. Routledge. ISBN 0677140304.

  [29] Reviews in Computational Chemistry vol1, Preface.

  [30] A.D. Becke,J. Chem. Phys.98 (1993) 5648.

  [31] C. Lee, W. Yang, R.G. Parr, Phys. Rev., B37 (1988) 785.

  [32] Seidman M (1950) Studies on 3-(α-phenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin. PhD Thesis, University of Wisconsin.

  [33] Bravic G, Gaultier J, Hauw  C (1973) Crystal structure of an antivitamin K, warfarin. C  R  Acad  Sci  Paris  Ser  C  277(22):1215-1218.

  [34] Shahzadi   S, Ali  S, Asif  I, Ashraf   R ,Jin  G-X (2006) the mechanism  and crystal structure of 2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-3,4,4a,10b-tetrahydro-2H, 5H-piranol (3,2-c)chromen5-one.Acetal of warfarin acid. Turkish J Chem 30(6):703-709.

  [35] Pullman B, Berthod H, Dreyfus M. "Amin-Imin Tautomerism in Adenines", theoret. Chim. Acta (Berl), 1969; 15: 265-268.

  [36] Imperiali B, O'Connor SE, Hendrickson T, kellenberger C. "Chemistry and biology of asparagines-linked giycosylation", Pure Appl. Chem., 71: 777-787.

  [37] Daniels M. "Tautomerism of Uracil and Thymine in Aqueous Solution: Spectroscopic Evidence", Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 1972; 69: 2488-2491.

  [38] MinKin VI, Garnovskii DG, Elguero J, Katritzky AR, Denisko OV. "The tautomerism of hetrocycles: Five-membered rings with two or more hetroatoms", Adv. Hetrocycl. Chem., 2000; 76: 157-323.

  [39] Alkorta I and Elguero J. "Theoretical estimation of the annular tautomerism of indazoles", J.phys. Org. chem., 2005; 18: 719-724.

  [40] Emsley J, Freeman NJ. " -diketone interactions: Part 5. Solvent effects On the Keto ↔ enol equilibrium", J. Mol. Struct., 1987; 161: 193-204.

  [41] Simmons T, Love RF, Kreuz Kl, " The Structure of -Nitro Ketones", J. Org. Chem., 1966; 31: 2400-2401.

  [42] Shurukhin YV, Klyuev NA, and Grandberg II. "Similarities Between Thermolysis And Mass Spectrometric Fragmentation Of Tetrazoles (Review)", Chem. Heterocycl. Comp., 1985; 21: 605-620.

  [43] Katritzky AR, Kucharska HZ, Rowe JD. "Potentially tautomeric pyridines. VI. 2-, 3-, and 4-Phenacylpyridines", J. Chem. Soc., 1965; 3093-3096.

  [44] Knobloch E, ProchzKa Z (1953) Studies on anticoagulants . XXV .infrared sepectra of some derivative of 4 - hydroxycoumarin  and chromone . Chem Listy 47:1285-1292

  [45]

  [46] Chmielewska J ‚ Ciecierska D (1952) K vitamins and antivita – mins . V. Ultraviolet absorption spectra of biologically active derivatives of 4- hydroxycoumarn . przemysl Chem. 31: 253-256

   [47] Knobloch E , kakac B , Macha F (1952) Anticoagulants. XVIII. A study of the  tautomeric­ equilibria of effecyive anticoagulant derivatives of 4-hydroxcycoumarin. Chem Listy 46:416-419

   [48] Bravic G , Gaultier J , Geoffre S, Hauw C(1974) Crystal structure of an antivitamin k , 3-(1′α-Naphthyl)-4- hydroxycoumarin   C R Acad  Sci Paris C27B:601-603

   [49] Khaikin MS‚ Rakova NF (1968) Ultraviolet spectra of some 6‚7- and 7‚8 –dihydroxycoumarins . Zh prikl Spektrosk 8(6) : 1063 -1066


موضوع پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, نمونه پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, جستجوی پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, فایل Word پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, دانلود پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, فایل PDF پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, مقاله در مورد پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, پروژه در مورد پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, پروژه درباره پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها - مطالعه NBO

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «MSc» گرایش : شیمی کاربردی چکیده فارسی پایان نامه یا رساله ( شامل: خلاصه اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده حداکثر در 10 سطر): اولین بار احتمال دستکاری ماده در سطح نانو توسط ریچارد فاینمن بصورت نوشته شده مطرح شد.کسی که در طول کنفرانس خود به نام " There`s plenty of room at the bottom " استفاده از بلوکهای اتمی برای تجمع در سطح مولکولی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد/ رشته شیمی معدنی چکیده با توجه به کاربردخواص نوری غیر خطی (NLO) در فن آوری هایی مانند لیزر، ارتباط از راه دور، سلول های فتوولتائیک،پردازش اطلاعات و هولوگرافیو تنوع معدنی این مواد، پژوهشی را در این زمینه آغاز کردیم و بر روی رنگسازهای دارای بورازین متمرکز شدیم. هدف اصلی ما دراین پژوهش دستیابی به استفاده از بخش بورازین برای طراحی رنگسازهای مولکولی NLO و ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی چکیده: زیست فناوری پیل سوختی میکروبی دانشی نوین می‌باشد، که در آن میکروارگانیسم‌ها به عنوان کاتالیستی ارزان، انرژی شیمیایی موجود در ترکیبات آلی و غیر آلی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر عملکرد پیل از اولین گام‌های آزمایشگاهی در جهت توسعه این تکنولوژی در مقیاس کاربردی است. توان تولیدی به عنوان یکی ...

پایان­نامه کارشناسی­ارشد گرایش مخابرات- سیستم چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی معدنی چکیده در این پایان نامه به بررسی کمپلکس های پاد سرطانی دی آمین روتنیم توسط شیمی محاسباتی میپردازیم که موارد زیر را مورد بررسی قرار میدهیم : تجزیه تحلیل انرژیک مقدار انرژی مطلق،گشتاور دو قطبی،قطبش پذیری همسانگرد و ناهمسانگرد کمپلکس را مورد بررسی قرار میدهد. 2- تجزیه تحلیل اوربیتال های جبهه ای انرژی اوربیتال ها و شکاف اربیتال ها،سختی و نرمی ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد شیمی ­فیزیک چکیده در این تحقیق برای ارزیابی سطح انرژی پتانسیل بین­ مولکولی (IPS) سیستم F2-F2 به محاسبه­ ی ضریب دوم ویریال گاز فلوئور پرداخته­ شد. IPS­ها با استفاده از سطح نظری QCISD(T) و مجموعه پایه‌ی cc-pVTZ- augبه­دست آمده­اند. محاسبات در فاصله‌ی دمایی 100 تا 600 کلوین با استفاده از پتانسیل­های تصحیح‌نشده و تصحیح‌شده با روش تصحیح از ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش سازه بهمن 1393 هر چند در طول سالهاي متمادي، روش هاي ساخت و طراحي سازه ها گسترش يافته است اما همچنان اثر زلزله از مهمترين

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش: نرم افزار چکیده ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺷﺒﮑﻪ­ های ﺳﻨسور ﺑﻲ­ﺳﻴﻢ (Wireless Sensor Network) ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﺴﺘﺮﺩﻩ­ﺍی ﺭﻭ ﺑﻪ ااست. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﺮی ﺑﺮﺍی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮﮊی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ پروتکل­ ﻫﺎی ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ خصوصیات انرژی مصرفی کم و افزایش طول ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق مخابرات- سیستم چکیده تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، در داده‌های دیجیتالی در سیستم‌های مخابراتی دیجیتال از اسکرمبلرهای خطی هم برای رمزنگاری ساده و هم برای شکستن توالی زیادی از بیت‌های یکسان استفاده می‌شود. موضوع توالی بیت ها، یعنی تعدد زیادی از صفرها و یک‌های پشت سرهم، معمولاً منجر به مشکلاتی در سنکرون سازی می‌شود. در ...

پایان نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی چکیده تحقیقات انجام یافته در این پایان نامه شامل دو بخش می باشد، بخش اول شامل سنتز تک ظرفی ترکیبات جدیداسپیرو با استفاده از 4و5و5 تری متیل 4و5-دی هیدرو پیرولو{1و2و3-hi}ایندول 1و2-دی اون با آمین های آروماتیک وکتون ها گزارش می شود. بخش دوم شامل سنتز مشتقات جدیدی از ترکیبات اسپیرو با استفاده از 5و6-دی هیدرو1H ...

ثبت سفارش