پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات

word 5 MB 31872 84
1393 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۴,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی

  گرایش شیمی تجزیه

  چکیده

  در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فنیل جیوه کلراید  تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک اسید (مونومر عاملی)،  اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی)،  2وˊ2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر)،  فنیل جیوه کلراید  (مولکول هدف) و کلروفرم (حلال) انجام شد. مواد اولیه پلیمریزاسیون در لوله های موئین قرار داده می شود. پس از اعمال عملیات حرارتی در نهایت لوله موئین را داخل اسید هیدرو فلوئورید انداخته تا شیشه ی آن را خورده و فیبر بیرون بییاید. حاصل پلیمریزاسیون رادیکالی تشکیل فیبر لوله ای پلیمر قالب مولکولی غیر کوالانسی (MIP) می باشد. به دلیل وجود بر همکنش های غیر کوالانسی بین مولکول هدف و مونومر عاملی مولکول هدف به کمک شستشو حذف می شود و پلیمر قالب گیری شده بدست می آید.

  جهت مقایسه کارایی این پلیمر، پلیمر دیگری نیز با همین روش و همین مواد اولیه ساخته شد ( NIP پلیمر ناظر)،  تنها با این تفاوت که پلیمر جدید فاقد مولکول هدف در ساختار خود است. طیف هر دو پلیمر سنتز شده از طریق اسپکتروسکوپی FT-IR مورد بررسی قرار گرفت هر دو پلیمر دارای شباهت ساختاری هستند همچنین وجود حفره در پلیمر قالب مولکولی با مقایسه دو طیف قابل توجیح می‌باشد. پلیمر قالب مولکولی سنتز شده با پلیمر شاهد مقایسه شد. خواص پلیمر قالب مولکولی،  قابلیت تشکیل پیوند و خاصیت گزینش پذیری پلیمر مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.  همچنین جهت بهینه سازی شرایط جذب پارامترهای مختلف از قبیل pH،  زمان جذب،  دما و غلظت نمک بررسی شدند.  

  کلمات کلیدی:پلیمر قالب مولکولی، فنیل جیوه کلراید

  فصل اول :

  گونه شناسی جیوه و کاربرد آن در  صنعت  و ایجاد بیماری ها

   1-1.        تعریف گونه شناسی

   

  گونه شناسی [1] کلمه ای است که از علوم بیولوژیکی قرض گرفته شده است و به صورت یک مفهوم در شیمی تجزیه در آمده است و بیانگر فرم شیمیایی ویژه یک عنصر است که بایستی بطور منفرد مورد بررسی قرار گیرد.

  دلیل تاکید بر گونه شناسی بدین جهت است که مشخصات یک گونه از یک عنصر ممکن است چنان تاثیر شدیدی بر روی سیستمهای زنده بگذارد (حتی در مقادیر بسیار اندک) که تعیین غلظت کل عنصر ارزش کمی در برابر تعیین غلظت آن گونه مورد نظر خواهد داشت.

  نمونه مهم از این نوع جیوه و قلع می باشند که گونه های معدنی این عناصر بسیار بی خطرتر از فرم آلی آنها می باشد.

  بدون شک شیمیدانان تجزیه مجبور به گونه شناسی عنصری می باشند و بایستی بدنبال روشهایی  باشند که، اطلاعات کمی و کیفی در مورد ترکیبات شیمیایی که بر روی کیفیت زندگی اثر می گذارد، قرار دهد.

  قبل از تعریف گونه شناسی عنصری و گونه ها بهتر است در ابتدا اطلاعاتی تاریخی در مورد چگونگی پیدایش این شاخه در شیمی تجزیه بیان کنیم.

  شیمی تجزیه به عنوان یک علم از اوایل قرن نوزدهم ظهور نمود. مهمترین مرحله از آن انتشار کتابی از ویلیام استوارد[2]   به نام اساس علمی شیمی تجزیه [3] در سال  1884 می باشد. عبارت آنالیز مواد ناچیز[4] به قرن بیستم و شناخت این واقعیت که عناصر بسیاری وجود دارند که اندازه گیری غلظت آنها در مقادیر بسیار کم دارای اهمیت فراوانی می باشد برمی گردد. در طول دهه های اخیر تمامی تلاشها به منظور اندازه گیری غلظت عناصر در مقادیر بسیار کم متمرکز گردیده است و دانشمندان روشهای جدیدی به منظور افزایش حساسیت گسترش داده اند.

  تنها از دهه 1960  به بعد بود که سوالهایی در مورد گونه های شیمیایی مختلف عناصر جزئی و نیاز به روشهای شیمیایی برای اندازه گیری آنها گسترش یافت.

  این پیشرفتها تا جایی ادامه یافت که امروزه تحقیقات بر روی عناصر جزئی عمدتا بر روی گونه شناسی آنها متمرکز است.

  1-1-2. تعریف گونه شناسی عنصری و جز به جز کردن

  ایوپاک[5] گونه شناسی عنصری را به این صورت تعریف نموده است:

  گونه های شیمیایی : فرم ویژه یک عنصر که می تواند یک ایزوتوپ، یک حالت اکسیداسیون یا الکترونی ، کمپلکس و یا ساختمان ملکولی را در برگیرد.

  آنالیز گونه شناسی:[6]  فعالیتهای تجزیه ای که برای شناسایی  و اندازه گیری  کمیت برخی از گونه های شیمیایی منفرد در نمونه انجام می گیرد.

  گونه شناسی یک عنصر: توزیع یک عنصر در میان گونه های شیمیایی مشخص در یک سیستم.

  وقتی گونه شناسی عنصری امکان پذیر نیست عبارت جز به جزکردن[7] بکار می رود که به صورت زیر تعریف می شود:

  فرایند تقسیم بندی یک آنالیت یا یک گروه از آنالیتها از یک نمونه مشخص مطابق خواص فیزیکی (اندازه و انحلال پذیری) یا خواص شیمیایی (بطور مثال خواص تشکیل پیوند یاواکنش پذیری )

  بنا بر گفته ایوپاک تعیین غلظت گونه های متفاوت که مجموع غلظت کلی یک عنصر را تشکیل میدهند، اغلب امکان پذیر نیست در بیشتر موارد گونه های شیمیایی حاضر در نمونه به اندازه کافی پایدار برای شناسایی نیستند و در طول روش ممکن است که مقدار آن  گونه در برابر گونه های دیگر تغییر کند.

  برای مثال این تغییرات می تواند با تغییرات pH در طول اندازه گیریها که باعث تغییر تعادل در بین گونه ها می شود رخ دهد.

   

  1-2. مشکلاتی که بر سر راه گونه شناسی وجود دارد

  در حالیکه انگیزه برای گونه شناسی عناصر در حال افزایش می باشد این مطلب روز به روز آشکارتر می گردد که با مشکلات زیادی در این کار روبه رو هستیم.

  سوالات اصلی که با آن روبه رو می شویم عبارتند از:

  گونه ای که می خواهیم اندازه گیری کنیم چیست؟

  چگونه بایستی گونه ها را ذخیره کنیم؟

  چگونه ما می توانیم مقادیر جزئی گونه مورد نظر را شناسایی کنیم ؟

  چگونه ما می توانیم این گونه ها را کالیبره کنیم در حالیکه بسیاری از آنها بطور تجاری در بازار موجود نیستند؟

  چگونه اعتبار روش خود را اثبات کنیم؟

  پیشرفتهای اخیر درجهت افزایش حساسیت  دستگاهای تجزیه ای نقش قاطعی درگسترش گونه شناسی داشته است.

   

    

  Abstrac :

   

  In This work a molecular imprinted polymer was synthesized for selective extraction of phenyl mercuric chloride. These imprinted  polymers was synthesized by using methacrylic acid (functional monomer), ethylene glycol di-methacrylate (crosslinker), 2 , 2 – azo bis (2-methylpropionitrile) (initiator), phenyl mercuric chloride (target molecules) and chloroform (solvent). Polymerization agents are placed in a capillary tube for preparartion of a monolithic polymer.Then template molecule is removed by a methanolic solution. To compare the performance of these polymers ,another polymer was prepared by the same method , only with the abcence of template molecule (NIP polymer observer)  .Senthesized polymers were characterized by FT-IR spectroscopy.Effective parameters in adsorption such as pH, adsorption time, temperature and salt concentration were investigated.

  Keywords: polymer molecular form, phenyl mercuric chloride

 • فهرست:

  چکیده   .........................................................................................................................................................................  ل

  فصل اول : گونه شناسی جیوه و کاربرد آن در صنعت و ایجاد بیماری............................................ 1

  1-1-تعریف گونه شناسی................................................................................................................................................ 2

  1-1-2- تعریف گونه شناسی عنصری و جز به جز کردن ................................................................................................. 3

  1-2- مشکلاتی که بر سر راه گونه شناسی وجود دارد.................................................................................................... 4

  1-3- استراتژی گونه شناسی............................................................................................................................................ 5

  1-4- جیوه و اهمیت اندازه گیری آن ................................................................................................................................... 6

  1-5- تاریخچه جیوه........................................................................................................................................................... 7

  1-6- خواص جیوه............................................................................................................................................................... 7

  1-6-1- خواص ترکیبات جیوه............................................................................................................................................. 8

  1-7- گسترش کاربردهای جیوه......................................................................................................................................... 10

  1-7-1- پراکندگی جیوه در محیط زیست......................................................................................................................... 10

  1-8- بیماری های ناشی از قرار گیری در معرض جیوه........................................................................................................ 11

  1-9- تاثیر جیوه بر سلامتی................................................................................................................................................ 12

  1-10- جیوه در مواد غذایی................................................................................................................................................. 13

  1-11- اثر جیوه بر حیوانات................................................................................................................................................. 14

  1-12- اثرات فیزیولوژیکی جیوه.......................................................................................................................................... 15

  1-13- موارد کاربرد صنعتی و غیر صنعتی جیوه............................................................................................................... 16

  1-14- آماده سازی جیوه (مراحل گونه شناسی جیوه)...................................................................................................... 17

  1-14-1- جدا سازی ترکیبات جیوه (مراجل گونه شناسی جیوه)..................................................................................... 17

  1-14-1-1- نمونه های خاک و رسوب.................................................................................................................................. 18

  1-14-1-2- نمونه های بیولوژیکی....................................................................................................................................... 19

  1-15- مشکلات اصلی در گونه شناسی جیوه................................................................................................................. 19

  1-16- مروری بر تحقیقات گذشته در زمینه گونه شناسی جیوه...................................................................................... 20

  فصل دوم :ریز استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب پلیمری قالب مولکولی   ............................ 22

  مقدمه   ............................................................................................................................................................................. 23

  2-1   استخراج .................................................................................................................................................................. 23  

  2-1-1 خصوصیات حلال    ................................................................................................................................................. 24

  2-2 استخراج با حلال    ..................................................................................................................................................... 25

  2-3 استخراج با فاز جامد(SPE)    ................................................................................................................................... 25

  2-4 ریز استخراج با فاز جامد(SPME)    ......................................................................................................................... 26

  2-4-1 مزایای میکرو استخراج با فاز جامد ...................................................................................................................... 27  

  2-4-2 پارامترهای بهینه سازی کردن میکرو استخراج با فاز جامد    .............................................................................. 28

  2-4-3 عوامل موثر بر مقدار ماده ی جذب شده    ............................................................................................................. 29

  2-4-4 انواع روش های نمونه برداری    ................................................................................................................................. 29

  2-4-5 انتخاب روش استخراج    ........................................................................................................................................ 30

  2-4-6 معایب میکرو استخراج با فاز جامد   ................................................................................................................... 30

  2-4-7 انواع فایبرها    ........................................................................................................................................................ 30

  2-4-8 انواع روش های هم زدن در میکرو استخراج با فاز جامد    ..................................................................................... 32

  2-4-9 عوامل موثر بر میکرو استخراج با فاز جامد     ...................................................................................................... 33

  2-4-10 کاربردهای میکرو استخراج با فاز جامد     .......................................................................................................... 33

  2-5 سرنگ SPME      ..................................................................................................................................................... 34

  2-6 مروری بر تحقیقات گذشته SPME     ...................................................................................................................... 35

  2-7 انواع فازهای جامد    ................................................................................................................................................... 38

  2-7-1 کربن(گرافیت)    ...................................................................................................................................................... 38

  2-7-2 سیلیکاژل    ............................................................................................................................................................ 38

  2-7-3 جاذب پلیمری    ....................................................................................................................................................... 39

  2-8 آشنایی با پلیمر و پایمریزاسیون      ........................................................................................................................... 39

  2-8-1 پلیمر چیست؟   ..................................................................................................................................................... 39

  2-8-2 انواع پلیمر ساختاری    ........................................................................................................................................... 39

  2-8-3 بسپارها از نظر اثر پذیری در برابر حرارت به دو دسته تقسیم می شوند   ............................................................ 40

  2-8-4 انواع پلیمرها بر اساس منبع تهیه    ..................................................................................................................... 40

  2-8-5 انواع روش های پلیمریزاسیون    ............................................................................................................................. 40

  2-8-5-1 پلیمریزاسیون افزایشی   ................................................................................................................................... 40

  2-8-5-2 پلیمریزاسیون تراکمی    .................................................................................................................................... 41

  2-9 پلیمرهای قالب مولکولی    ........................................................................................................................................ 41

  2-9-1 مزایای پلیمرهای قالب مولکولی ........................................................................................................................... 42

  2-9-2 عوامل سازنده یک پلیمر قالب مولکولی    ........................................................................................................... 42

  2-9-2-1 مونومر عاملی    ................................................................................................................................................. 44

  2-9-2-2 مولکول هدف(قالب)    ........................................................................................................................................ 46

  2-9-2-3 عامل اتصال عرضی     ........................................................................................................................................ 46

  2-9-2-4 حلال     ................................................................................................................................................................ 47

  2-9-2-5 آغازگر     ............................................................................................................................................................. 48

  2-9-3 انواع پلیمرهای قالب مولکولی     .......................................................................................................................... 49

  2-10 پلیمر قالب مولکولی کووالانسی    ......................................................................................................................... 50

  2-10-1 مزایای پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی   .................................................................................................... 50

  2-10-2 معایب  پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی    ................................................................................................. 50

  2-11 پلیمرهای قالب مولکولی نیمه کووالانسی     ........................................................................................................ 51

  2-12 پلیمرهای قالب مولکولی غیر کووالانسی      ......................................................................................................... 51

  2-12-1 مراحل سنتز پلیمر قالب مولکولی      ................................................................................................................ 51

  2-12-2 دلایلی که از روش غیر کووالانسی بیشتر استفاده می شود     .......................................................................... 51

  2-13 روش های تهیه پلیمر قالب مولکولی    ................................................................................................................... 52

  2-13-1 پلیمریزاسیون توده ای    ....................................................................................................................................... 52

  2-13-2  روش پلیمریزاسیون رسوبی    ............................................................................................................................. 52

  2-13-3 پلیمریزاسیون با تورم چند مرحله ای    ............................................................................................................... 53

  2-13-4 پلیمریزاسیون سوسپانسیون    .......................................................................................................................... 53

  2-13-5 روش پیوند زنی    ................................................................................................................................................... 53

  2-14 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی    .......................................................................................................................... 53

  2-14-1  کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی برای ریز استخراج با فاز جامد (SPME)    .................................................... 54

  2-15-1 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در حسگرها    ................................................................................................. 54

  2-15-2 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در غشاء    ........................................................................................................ 54

  2-15-3 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کاتالیزگرها    .............................................................................................. 55

  2-15-4 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی    .......................................................................................... 55

  فصل سوم : مطالعات تجربی      .............................................................................................. 57

  3-1 مواد مصرفی    ........................................................................................................................................................... 58

  3-2 دستگاه وری    ............................................................................................................................................................. 58

  3-2-1 التراسونیک     ........................................................................................................................................................ 58

  3-2-2 pH متر     .............................................................................................................................................................. 58

  3-2-3 بن ماری     ............................................................................................................................................................... 58

  3-2-4 کروماتوگرافی گازی    GC .................................................................................................................................. 58

  3-2-5 آون     ....................................................................................................................................................................... 59

  3-2-6 همزن مغناطیسی(هیتر)     ................................................................................................................................... 59

  3-2-7 سرنگ SPME     .................................................................................................................................................. 59

  3-2-8 دستگاه (IR)      .................................................................................................................................................... 60

  3-3 تهیه پلیمر قالب مولکولی   55................................................................................................................................. 60

  3-3-1 انتخاب عوامل    ...................................................................................................................................................... 60

  3-3-1-1 آنالیت یا نمونه     ................................................................................................................................................. 60

  3-3-1-2 مونومر عاملی مناسب     .................................................................................................................................. 60

  3-3-1-3 عامل اتصال دهنده عرضی     ............................................................................................................................. 61

  3-3-1-4 حلال مناسب    ................................................................................................................................................... 61

  3-3-1-5 آغازگر      ............................................................................................................................................................ 62

  3-3-2 روش سنتز پلیمر قالب مولکولی   ......................................................................................................................... 62

  3-4 بهینه سازی شرایط جذب فتیل جیوه کلراید در روش ریز استخراج با پلیمر قالب مولکولی   ................................ 63

  3-4-1 تعیین ماکزیمم طول موج جذب    ......................................................................................................................... 63

  3-4-2 بررسی اثر نمک    ..................................................................................................................................................... 64

  3-4-3 بررسی اثر زمان     ................................................................................................................................................... 64

  3-4-4 تاثیر pH محلول بر جذب پلیمر      ........................................................................................................................ 65

  3-4-5 شناسایی فنیل جیوه کلراید توسط دستگاه GC   ............................................................................................ 66

  3-4-5-1 برنامه دمایی دستگاه GC برای فتالات ها     .................................................................................................... 66

  فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری     ....................................................................................... 67

  4-1 سنتز پلیمر قالب مولکولی و پلیمر شاهد     ........................................................................................................... 68

  4-1-1 پلیمریزاسیون پلیمر قالب مولکولی     ................................................................................................................. 68

  4-1-2 مکانیسم سنتز پلیمر قالب مولکولی    .............................................................................................................. 70

  4-1-3 طیف های FT-IR از پلیمر MIP و NIP   ........................................................................................................... 71

  4-2 بهینه سازی شرایط جذب فنیل جیوه کلراید توسط پلیمر قالب مولکولی    ........................................................ 72

  4-2-1 اثر نمک بر جذب فنیل جیوه کلراید.......................................................................................................................... 72

  4-2-2 اثر زمان بر جذب فنیل جیوه کلراید......................................................................................................................... 73

  4-2-3 اثر pH محلول بر جذب پلیمر   .............................................................................................................................. 74

  4-2-4 شناسایی فنیل جیوه کلراید توسط دستگاه GC   ............................................................................................ 75

  خلاصه   ............................................................................................................................................................................. 77

  پیوست............................................................................................................................................................................... 78

  پیوست 1؛ طیف FT-IR از NIP، در محدوده 400-4000 cm-1 به روش قرص KBr   ................................................ 78

  پیوست 2؛ طیف FT-IR از MIP، در محدوده 400-4000 cm-1 به روش قرص KBr    .............................................. 79

  پیوست 3؛ طیف GC برای محلول 10 PPM فنیل جیوه کلراید.................................................................................... 80

  پیوست 4؛ طیف GC برای محلول 40 PPM فنیل جیوه کلراید.................................................................................... 81

  پیوست 5؛ طیف GC برای محلول 100 PPM فنیل جیوه کلراید.................................................................................. 81

  پیوست 6؛تصویر TEM از  NIP،......................................................................................................................................84

  پیوست7؛تصویر TEMاز  MIP،....................................................................................................................................85

  منابع .................................................................................................................................................................................. 86

  چکیده انگلیسی .......................................................................................................................................................... 91

                                                      منبع:

  Liang, L. Horvat, M., Bloom, N.S.", An improved speciation method for mercury by GC/CVAFS after aqueous phase ethylation and room temperature precollection,"Talanta,(1994),41,371-379

   

  Liang, L. Horvat, M., Bloom, N.S.", Simultaneous determination of mercury speciation in biological materials by GC/CVAFS after ethylation and room-temperature precollection,"Clinical chemistry ,(1994),53,111-116

   

  Slaets, S,. Adams,F., Rodriguez Pereiro,I., Łobiński,R.", Optimization of the coupling of multicapillary GC with ICP-MS for mercury speciation analysis in biological materials,"Journal of Analytical Atomic Spectrometry,(1999),14,851-857

   

  Mena, M. L., McLeod, C. W., Jones, P., Withers, A., Minganti, V., Capelli, R., Quevauviller, P., "Microcolumn preconcentration and gas chromatography-microwave induced plasma-atomic emission spectrometry (GC-MIP-AES) for mercury speciation in waters,"Analytical Bioanalytical Chemistry ,(1995),351,456-460

   

  Jackson,B., Taylor,V., Arthur Baker,R., Miller,E., "Low-Level Mercury Speciation in Freshwaters by Isotope Dilution GC-ICP-MS,"(2009),43,2463-2469

   

  Rodriguez I. Pereiro, Díaz, Carro A., "Speciation of mercury, tin, and lead compounds by gas chromatography with microwave-induced plasma and atomic-emission detection (GC–MIP–AED),"Analytical Bioanalytical chemistry,(2002),372,74-90

   

  Yan,D., Yang,L., Wang,Q.", Alternative Thermodiffusion Interface for Simultaneous Speciation of Organic and Inorganic Lead and Mercury Species by Capillary GC-ICPMS Using Tri-n-propyl-lead Chloride as an Internal Standard,"Analytical chemistry,(2008),80,6104-6109

   

  Robinson, J. W., Wu, J. C., "Speciation of Mercury Compounds in Biological Samples Using GC-AA,"Spectroscopy Letters, (2009),18,47-69

   

  Laffont,L., Maurice,L., Amouroux,D., Navarro,P. Monperrus, M.,  Sonke Jeroen E., Behra, Ph.", Mercury speciation analysis in human hair by species-specific isotope-dilution using GC–ICP–MS,"Analytical Bioanalytical Chemistry,(2013),405,3001-3010

  10. Delgado, A., Sanz, J., Carrera, R., Zuloaga, O., de Diego, A., Madariaga, J.M.", Simultaneous mercury and tin speciation in environmental samples by GC-MIP/AES after preconcentration by solid phase microextraction,"Journal de physique Archives,(2003)

  11. Monod,J.L., Arnaud,p.m., Arnoux,A., "Speciation analysis of mercury compounds in marine biota of Saint‐Paul and Amsterdam islands (Indian ocean) by GC‐AES,"Toxicological and Envirnmental chemistry,(2008),57,235-248

  12. Zhang,Q., Yang,G.", Anatomical mercury speciation in bay scallops by thio-bearing chelating resin concentration and GC-electron capture detector determination,"Food Additives and Contaminants ,(2014),31,54-62

  13. Lindemann, T,. Hamester, M,. McSheehy, Sh,. Wills, J",. Simultaneous Mercury and Tin Speciation

  Using GC-HR-ICP-MS,"(2008)

   

  14. Cabañero Ortiz, A,.Albarrana,Y.M., Cámara Rica,C.", Evaluation of different sample pre-treatment and extraction procedures for mercury speciation in fish samples,"(2002)

  15. Fernández,R., Bayón,M., Alonso, J., Sanz-Medel,A.", Comparison of different derivatization approaches for mercury speciation in biological tissues by gas chromatography/inductively coupled plasma mass spectrometry,"(2000)

  16. Hill, W. R,. Stewart, A J ,Napolitano, G E", Mercury speciation and bioaccumulation in lotic primary producers and primary consumers,"Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences ,(1996),53,812-816

  17. Tseng, C. M., de Diego, A., Pinaly, H., Amouroux, D., Donard, O. F. X.", Cryofocusing coupled to atomic absorption spectrometry for rapid and simple mercury speciation in environmental matrices,"Journal of Analytical Atomic Spectrometry ,(1998),13,755-764

  18. Tao,H., Murakami,T. ,Tominaga,M., Miyazaki,A.", Mercury speciation in natural gas condensate by gas chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry ," Journal of Analytical Atomic Spectrometry,(1998),13,1085-1093

  19. Yin,X. ,Frech,W., Hoffmann,E., Lüdke, C., Skole, J,. "Mercury speciation by coupling cold vapour atomic absorption spectrometry with flow injection on-line preconcentration and liquid chromatographic separation," Analytical Bioanalytical Chemistry , (1998),  361, 761-766

  20. Luis R Bravo-Sánchez1, Jorge Ruiz Encinar, José I Fidalgo Martı́nez, Alfredo Sanz-Medel", Mercury speciation analysis in sea water by solid phase microextraction–gas chromatography–inductively coupled plasma mass spectrometry using ethyl and propyl derivatization. Matrix effects evaluation," Spectrochimica Acta , (2004), 59, 59-66

   

   

  21- Wang, H. Y., et al. (2006). "Syntheses of molecularly imprinted polymers and their molecular recognition study for benzotriazole." Reactive and Functional Polymers 66(10): 1081-1086.

  22- Liu, Z., et al. (1999). "Experimental studies on affinity chromatography in an electric field." Journal of Chromatography A 852(1): 319-324.

  23- Huse, K., et al. (2002). "Purification of antibodies by affinity chromatography." Journal of biochemical and biophysical methods 51(3): 217-231.

  24- Stevenson, D. (1999). "Molecular imprinted polymers for solid-phase extraction." TrAC Trends in Analytical Chemistry 18(3): 154-158.

  25- Alizadeh, T. (2010). "Preparation of molecularly imprinted polymer containing selective cavities for urea molecule and its application for urea extraction." Analytica Chimica Acta 669(1): 94-101.

  26- Nicholls, I. A., et al. (2009). "Theoretical and computational strategies for rational molecularly imprinted polymer design." Biosensors and Bioelectronics 25(3): 543-552.

  27- Turiel, E. and A. Martín-Esteban (2010). "Molecularly imprinted polymers for sample preparation: A review." Analytica Chimica Acta 668(2): 87-99.

  28- Moreira, F., et al. (2012). "Host-Tailored Sensors for Leucomalachite Green Potentiometric Measurements." Journal of Chemistry 2013.

  29- Balamurugan, K., et al. (2012). "Preparation and evaluation of molecularly imprinted polymer liquid chromatography column for the separation of Cathine enantiomers." Saudi Pharmaceutical Journal 20(1): 53-61.

  30- Liu, W., et al. (2007). "A cloud point extraction approach using Triton X-100 for the separation and preconcentration of Sudan dyes in chilli powder." Analytica Chimica Acta 605(1): 41-45.

  31- Mester, Z. and R. Sturgeon (2005). "Trace element speciation using solid phase microextraction." Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 60(9): 1243-1269.

  32-Guilherme Dias Rodrigues , Maria do Carmo Hespanhol da Silva , Luis Henrique Mendes da Silva, Fernanda Ju¨ rgensen Paggioli, Luis Antonio Minim, Jane Se´ lia dos Reis Coimbra Liquid–liquid extraction of metal ions without use of organic solvent, Separation and Purification Technology 62 (2008) 687–693.

  33- Later, D. W., et al. (2008). "CUSTODION ™ SPME Syringe for Rapid Sample Collection and Sample Preparation of Drinking Water for the GC– MS Determination of Trihalomethanes

  34- DeBruin, L. S., et al. (1998). "Solid-phase microextraction of monocyclic aromatic amines from biological fluids." Analytical chemistry 70(9): 1986-1992

  35- Poon, K.-F., et al. (1999). "Determination of polynuclear aromatic hydrocarbons in human blood serum by proteolytic digestion—direct immersion SPME." Analytica chimica acta 396(2): 303-308

  36- F. Sporkert FP. Use of headspace solid-phase microextraction(HS-SPME) in hair analysis for organic compounds. Forensic Science International107 2000:129–48.

   

  37- Kataoka, H., et al. (2000). "Applications of solid-phase microextraction in food analysis." Journal of Chromatography A 880(1): 35-62

   

  38- K.G. Furton, J.R. Almirall, M. Bi, J. Wang, L. Wu, J. Chromatogr. A 885 (2000) 419

   

  39- Psillakis E,  DM, Nicolas Kalogerakis. Monitoring the sonochemical degradation of phthalate esters in water using solid-phase microextraction. Chemosphere 54. 2004:849–57. Methamphetamine. Chromatographia. 2004:73:975–83.

   

  40- Dj. Djozan, Y. Assadi, Chromatographia 60 (2004) 313

   

  41- F.G. Tamayo ET, A. Mart´ın-Esteban, ∗. Molecularly imprinted polymers for solid-phase extraction and solid-phase microextraction: Recent developments and future trends. Journal of Chromatography A, 1152. 2007:32–40

  42- Demeestere, K., et al. (2007). "Sample preparation for the analysis of volatile organic130-144 ):compounds in air and water matrices." Journal of Chromatography A 1153(1

  43- Djozan D, TB. Preparation and evaluation of solid-phase microextraction fibers based on monolithic molecularly imprinted polymers for selective extraction of diacetylmorphine and analogous compounds. Journal of Chromatography A, 1166. 2007:16–23.

   

  44- Aguinaga, N., et al. (2007). "Determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons milk and related products using solid-phase microextraction coupled to gas chromatography–mass spectrometry." Analytica chimica acta 596(2): 285-290

   

  45- Natalia Campillo RPn, Manuel Hern´ andez-C´ ordoba. Solid-phase microextraction combined with gas chromatography and atomic emission detection for the determination of cyclopentadienylmanganese tricarbonyl and methylcyclopentadienyl)manganese tricarbonyl in soils and seawaters. Journal of Chromatography A, 1173. 2007:139–45

   

  .46- Ducki S, a,  JM-G, a,  AZe, a b, et al. Evaluation of solid-phase micro-extraction coupled to gas chromatography–mass spectrometry for the headspace analysis of volatile compounds in cocoa products. Talanta 74. 2008:1166–74.

  47-Djozan, D. and B. Ebrahimi (2008). "Preparation of new solid phase micro extraction fiber on the basis of atrazine-molecular imprinted polymer: Application for GC and GC/MS screening of triazine herbicides in water, rice and onion." Analytica chimica acta 616(2): 152-159

  48- Pecoraino, G., et al. (2008). "Distribution of volatile organic compounds in Sicilian groundwaters analysed by head space-solid phase micro extraction coupled with gas chromatography mass spectrometry (SPME/GC/MS)." Water research 42(14): 3563-3577

  49- Djozan, D., et al. (2009). "Preparation and binding study of solid-phase microextraction fiber on the basis of ametryn-imprinted polymer: application to the selective extraction of persistent triazine herbicides in tap water, rice, maize and onion." Journal of Chromatography A 1216(12): 2211-2219

   

  50- G.A. Zachariadisa b, ∗,  ER. Determination of butyl- and phenyltin compounds in human urine by HS-SPME after derivatization with tetraethylborate and subsequent determination by capillary GC with microwave-induced plasma atomic emission and mass spectrometric detection. Talanta 78. 2009:570–6

   

  51- Nicolle J, a b,  VD, a,  PM, b, et al. Optimization of FLEC®-SPME for field passive sampling of VOCs emitted from solid building materials. Talanta80. 2009:730–7

  52- He, J., et al. (2010). "Preparation and evaluation of molecularly imprinted solid-phase micro-extraction fibers for selective extraction of phthalates in an aqueous sample." Analytica chimica acta 674(1): 53-58

   

  53- Filho AM, a b,  FNdS, a,  PAdPP, a c, d,, et al. Development, validation and application of a method based on DI-SPME and GC–MS for determination of pesticides of different chemical groups in surface and groundwater samples. Microchemical Journal 96. 2010:139–45.

  54- Qiu L, a,  WL, a,  MH, b, et al. Preparation and application of solid-phase microextraction fiber based on molecularly imprinted polymer for determination of anabolic steroids in complicated samples. Journal of Chromatography A,1217. 2010:7461–70.

   

  55- Rebière L, a,  ACC, a,  LMS, a, et al. A robust method for quantification of volatile compounds within and between vintages using headspace-solid-phase micro-extraction coupled with GC–MS – Application on Semillon wines. Analytica Chimica Acta660. 2010:149–57.

   

  56- Prasad BB,  MPT, Rashmi Madhuri, Piyush Sindhu Sharma. Development of a highly sensitive and selective hyphenated technique(molecularly imprinted micro-solid phase extraction fiber–molecularly imprinted polymer fiber sensor) for ultratrace analysis of folic acid. Analytica Chimica Acta662. 2010:14–22.

   

  57- Djozan, D., et al. (2011). "Synthesis and application of high selective monolithic fibers based on molecularly imprinted polymer for SPME of trace methamphetamine." Chromatographia 73(9-10): 975-983

  58- Jia, F., et al. (2012). "Using disposable solid-phase microextraction (SPME) to determine the freely dissolved concentration of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in sediments." Environmental Pollution 167: 34-40

   

  59- Natalia  Campillo PVa, Rosa  Pen˜alver,  Juan  I.  Cacho,  Manuel  Herna´ndez-Co´rdoba*. Solid-phase  microextraction  followed  by  gas  chromatography  for  the  speciation  of organotin  compounds  in  honey  and  wine  samples:  A  comparison  of  atomic emission  and  mass  spectrometry  detectorss. Journal  of  Food  Composition  and  Analysis  25  2012:66–73.

   

  60- Mousa, A., et al. (2013). "Application of electro-enhanced solid-phase microextraction for determination of phthalate esters and bisphenol A in blood and seawater samples." Talanta


موضوع پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , نمونه پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , جستجوی پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , فایل Word پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , دانلود پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , فایل PDF پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , تحقیق در مورد پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , مقاله در مورد پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , پروژه در مورد پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , پروپوزال در مورد پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , تز دکترا در مورد پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , پروژه درباره پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , گزارش سمینار در مورد پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات , رساله دکترا در مورد پایان نامه سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه چکیده در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فوران تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک اسید (مونومر عاملی)، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی)، 2و2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر)، مخلوطی از پیرول(جایگزین فوران یامولکول هدف) و متانول(حلال) انجام شد. مواد اولیه پلیمریزاسیون در لوله های ...

شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده چسب‌های حساس به فشار با پایه اکریلیکی پر هزینه تر از چسب‌های با پایه لاستیک هستند، اما طول عمر بیشتر و مقاومت در برابر دمای بالا، مواد شیمیایی، امواج فرابنفش، حلال‌ها، نور، نرم کننده‌ها و محیط زیست دارند. اصلاح چسب‌های حساس به فشار اکریلیکی، برای بهبود خواص چسبندگی مفید است. در این پژوهش پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمریزاسیون چکیده با استفاده از روش های طراحی آزمایش دستور خوراک بهینه برای تهیه لاستیک نیتریل تعیین شد. در ابتدا برای تعیین فاکتورهای موثر بر سرعت پلیمریزاسیون، آزمایش های غربال گری مطابق با روش پلاکت-بورمن که تعداد زیادی فاکتور را با تعداد کمی آزمایش بررسی می کند طراحی شد. بر این اساس 9 فاکتور در قالب 12 آزمایش در دو سطح و به منظور تعیین ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی (گرایش شیمی کاربردی – پلیمر) چکیده: پلیمریزاسیون اتیلن در حضور کاتالیزور فیلیپس و در فاز دوغابی با موفقیت انجام گرفت. در ادامه کار، تأثیر برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون اعم از اثر تری‌آلکیل آلومینیم، اثر کومونومر 1- هگزن، اثر هیدروژن و همچنین اثر جایگزینی حلال مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات در اکتیویته کاتالیست، میزان تولید ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc رشته مهندسي صنايع چوب و کاغذ مهر 1393 چکيده :  در اين پژوهش، خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيتهاي حاصل از نانوفيبر سلولز وپليمر پلي&sh

پایان نامه دوره دکتری رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی چکیده هدف از انجام این مطالعه تولید بیوپلیمر پلی­هیدروکسی­ آلکانوآتها با استفاده از منابع کربنی گلوکز، فروکتوز، ملاس و آب پنیر توسط میکرو ارگانیسم های Azohydromonas lata DSMZ 1123، Azotobacterbeijerinckii DSMZ 1041 ، Cupriavidus necator DSMZ 545، Hydrogenophaga pseudoflava DSMZ 1034 بوده است. در مرحله نخست جهت غربالگری ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در گرایش شیمی آلی چکیده : کارهای جدید انجام شده در این پایاننامه شامل واکنش تراکمی آریل گلی اکسال ها ی تهیه شده طی اکسایش استوفنون های مربوط با سلنیوم دی اکسید با 1و2-دی آمینو بنزن، 2و3-دی آمینومالونیتریل، 2و3-دی آمینوپریدین و 4-نیترو-1و2-دی آمینو بنزن به منظور تهیه کینوکسالین ها وآریل پیرازین های مربوطه تحت شرایط مایکروویو می باشد محصولات ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی شیمی (گرایش شبیه سازی و کنترل فرآیند) چکیده طراحی سیستم کنترل برای راکتور بستر سیال تولید پلی اتیلن سبک خطی واحد LLDPE پتروشیمی جم تحت لیسانس بازل و تکنولوژی Spherilene با ظرفیت تولید سالانه 300،000 تن محصول یکی از بزرگترین واحدهای پلیمری در ایران می باشد. در این پژوهش رفتار دینامیک و کنترل راکتورهای سری تولید پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی ...

ثبت سفارش