پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

word 35 MB 31900 104
1393 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته: شیمی     گرایش: آلی

   

  چکیده

  در سال های اخیر، استفاده از نانولوله ها به عنوان نانو حامل های انتقال دارو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، فولرن C60 و نه نانولوله مختلف به عنوان حامل های مولکول دارویی 8- هیدروکسی کینولین مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا ساختار مولکول دارویی HQ-8 و نانولوله ها به وسیله نرم افزارهای NanotubeModeler و GaussView ترسیم شده و سپس به وسیله نرم افزار Gaussian09 با روش  بهینه  گردید. بعد از آن مولکول 8-HQ از دو سمت هترواتم های خود، یعنی اتم نیتروژن پیریدینی و گروه هیدروکسیل  بر سطح نانولوله های مختلف قرار گرفته وساختار آن ها نیز به روش ذکر شده، بهینه گردید. نتایج حاصل، شامل اطلاعات مربوط به انرژی اتصال، ممان دوقطبی، بارهای اتمی، زوایا و طول پیوندها، خواص بنیادی (پتانسیل یونش، الکترون خواهی، پتانسیل شیمیایی، سختی و نرمی) و شکاف انرژی HOMO- LUMO ، محاسبه وارزیابی شدند.

  از نظر انرژی اتصال و میزان جذب ، نانولوله CNT(9,0) بهترین بر همکنش را با مولکول دارویی 8-HQ ازسمت اتم نیتروژن پیریدینی داشته است. هم چنین از نظر ممان دوقطبی، نانولوله BNNTdopedGe بیشترین ممان دوقطبی را با مولکول 8-HQ نشان داده است. ساختار این نانولوله با مولکول 8-HQ ( به ویژه از سمت اتم  N) قطبش پذیری و انتقال بار زیادتری را نسبت به سایر ساختارها نشان داده است.

   

  کلید واژه : نانو لوله ، فولرن ، 8- هیدروکسی کینولین ، گوسین

   

   

  فصل اول

  نانو تکنولوژی

   

  1-1)  مقدمه

  نانوتکنولوژی محدوده ای از تکنولوژی است که در این محدوده انسان می تواند انواع ترکیبات، آلیاژها، وسایل و ابزارها و بطورکلی، سیستم ها و سازه های گوناگون را در مقیاس اتمی و مولکولی و در ابعاد نانومتری (یک میلیاردم متر) طراحی کرده و به مرحله ساخت برساند. روش ساخت در اکثر موارد، به صورت جابجا نمودن اتم ها و مولکول ها و قرار دادن آنها در موقعیت های مناسب می باشد [1].

  1-2) تاریخچه ی نانوتکنولوژی

  استفاده از نانوتکنولوژی توسط انسان بر خلاف تصور عمومی دارای سابقه طولانی است. در این رابطه شواهدی مبنی بر نانوساختاری بودن رنگ آبی به کاربرده شده توسط قوم مایا وجود دارد. پس از آن رومی ها از این مواد در ساخت جام هایی با رنگ های زنده استفاده کردند. به این صورت که آن ها از ذرات طلا برای رنگ آمیزی این جام ها بهره گرفتند. نمونه ای از این جام ها که برای اولین بار کشف شد جام لیکورگوس می باشد که متعلق به قرن چهارم قبل از میلاد بوده و دارای ذرات نانومتری طلا و نقره است که در هنگام قرار گرفتن در نورهای مختلف رنگ های گوناگون را از خود نشان می دهد.

  با این وجود داستان علمی نانوتکنولوژی چیز دیگری است. یکی از اولین گزارش های علمی در این رابطه، گزارش ساخت کلوئید ذرات طلا در سال 1857 توسط مایکل فارادی می باشد. بعدها از کربن سیاه به عنوان یک ماده افزودنی برای رنگ کردن و استحکام بخشیدن به لاستیک استفاده شد. استفاده از کاتالیزورهای با ساختار نانومتری از 70 سال پیش آغاز شد [1].

  در سال 1991 دانشمندی ژاپنی به نام سومیو ایجیما[1] به طور اتفاقی، ساختاری از کربن را کشف و تولید کرد. که با توجه به شکل آن، محصول مربوطه را نانولوله کربنی نامید. در یک نانولوله کربنی، اتم های کربن در ساختاری استوانه ای آرایش یافته اند. آرایش اتم های کربن در دیواره این ساختار استوانه ای، مشابه آرایش اتم های کربن در صفحه گرافیت است. وقتی یک لایه گرافیت پیچیده شود، نانولوله کربنی تشکیل می شود. در واقع نانولوله کربنی، گرافیتی است که در مقیاس نانو و به شکل لوله درآمده است [2].

  1-3) دگر شکل های  کربن

  کربن شگفت انگیز ترین عنصر طبیعت است، بطوری که شیمی آلی به شیمی ترکیبات کربن معروف است. همچنین مهندسی پلیمر بر اساس عنصر کربن پایه گذاری شده است. دگر شکل های کربن عبارتند از : گرافیت، الماس، نانو لوله و فولرن. در همه ی این مواد اتم های کربن با پیوندهای کووالانسی محکم به هم متصل هستند به طوری که آن ها را جزو جامدات کووالانسی به حساب می آورند [3] .

  1-3-1) گرافیت

  گرافیت ماده ای بسیار نرم است، دارای شبکه بلوری کووالانسی لایه ای است. در هر لایه گرافیت، اتم های کربن با پیوند کووالانسی به هم متصل هستند و با یکدیگر نوعی شبکه هگزاگونالی می سازند. یعنی در هر لایه شش اتم کربن تشکیل شش ضلعی را می دهند که از اتصال آن ها یک لایه یا صفحه گرافیت تشکیل می شود. بین اتم ها در این صفحه پیوند کووالانسی و بین صفحات نیروی ضعیف واندروالسی وجود دارد، به همین دلیل لایه های گرافیت به راحتی روی هم می لغزند و برخی خواص گرافیت مانند نرم بودن به دلیل وجود این نیروی ضعیف می باشد.

   

  1-3-2) الماس

  الماس جامدی بسیار سخت است، این ویژگی آن به دلیل شبکه بلوری مکعبی ویژه آن است. در شبکه بلوری الماس، هر اتم کربن با چهار اتم مجاور خودبه صورت چهار وجهی پیوند کووالانسی دارد و همه اتم های یک بلور الماس به هم متصل هستند .

   

  1-3-3) نانو لوله کربنی

  نانو تکنولوژی که علم چینش اتم ها به شکل دلخواه و برای رسیدن به خواص مطلوب است، امکان تولید ساختار های اتمی ویژه ای را فراهم می سازد که معروف ترین و پرکاربردترین آن ها نانولوله ها و به خصوص نانولوله های کربنی [1](CNT) می باشند. یک نانولوله کربنی در واقع یک لایه گرافیتی است که به شکل لوله یا استوانه در آمده است

  bstractَA

  in recent years, using of nano tube as nano drug carriers has been investigated. in this investigation, fullerene and nine different nanotubes as drug carriers of8- Hydroxyquino line has been used, first of all the drug molecule structure 8-HQ and nanotube drawn by nanotube modeler and Gauss view softwares then calculated by Gasussian09 with DFT/B3LYP-31G* method after these levels molecule 8-HQ from 2 sides of hetro atomic, nitrogen and a group of Hydroxyl puted on different nano levels and calculated with below methods.the results was include energy connection informations such as dipolar, atomic charges,angles and length bonds,basic attributes (potential ionzation, electron collective, chimical potential, hardness ,softness) and in energy gaps in HOMO-LUMO, has been analysis and below results collected:

  from point of view conection energy and attract amount , nanotube CNT(9.0) is best interactive with drug molecules 8-HQ from nitrogen atom and from dipolar point of view nanotube BNNTdopedGe have most dipolar 8-HQ molecules, structure of this nanotube with 8-HQ molecules (specially from N atom) have show pole acceptable and transportation more charges rather other structures.

   

  keywords: nanotubes, fullerene,8- Hydroxy quinoline, Gasussian   

   

 • فهرست:

  عنوان                                                                                                                                    صفحه

  فصل  اول:نانوتکنولوژی.. 1

  1-1)  مقدمه. 2

  1-2) تاریخچه ی  نانوتکنولوژی.. 2

  1-3) دگرشکلهای  کربن.. 3

  1-3-1) گرافیت: 3

  1-3-2) الماس: 4

  1-3-3) نانولوله کربنی (CNT): 4

  1-3-4) فولرنها: 5

  1-4) نانولوله ها 5

  1-4-1) انواع نانولوله های تک دیواره 6

  1-4-1-1) نانولوله کربنی نوع صندلی.. 6

  1-4-1-2) نانولوله کربنی زیگزاگ... 7

  1-4-1-3) نانولوله کایرال یا نامتقارن.. 7

  1-5) خواص فیزیکی وشیمیایی نانولوله ها 8

  1-6) روشهای سنتزنانولوله های کربنی.. 9

  1-6-1) روش قوس الکتریکی.. 9

  1-6-2) روش تبخیرلیزری.. 10

  1-6-3) رسوب گذاری بخارشیمیایی (CVD) 10

  1-7) کاربرد نانولوله ها 11

  1-7-1) به کارگیری نانولوله ها درپزشکی (انتقال دارو) 11

  1-7-2) کاربرد نانولوله در تشخیص و درمان سرطان.. 12

  1-7-3) کاربرد نانولوله ها درکامپوزیتها 12

  1-7-4) کاربرد نانولوله ها در الکترونیک... 13

  1-7-5) کاربرد نانولوله ها در صنعت ساختمان.. 14

  1-8) فولرنها 14

  1-9) خواص فولرنها 15

  1-10) کاربرد فولرنها 16

  1-10-1) کاربرد فوتونیک... 17

  1-10-2) تقویت کننده کامپوزیتها 17

  1-10-3) دارورسانی.. 17

  1-11) روشهای تولید فولرنها 17

  1-12) 8- هیدروکسی کینولین.. 18

  1-12-1) کاربرد پزشکی.. 18

  1-12-2) کاربرد 8-HQ درکشاورزی.. 19

  1-12-3) کاربرد 8-HQ در صنعت مهندسی پلیمر. 19

  فصل دوم:شیمی محاسباتی.. 20

  2-1) مقدمه. 21

  2-2) شیمی انفورماتیک... 21

  2-3) مکانیک مولکولی.. 22

  2-4) روشهای ساختارالکترونی.. 23

  2-4-1) روشهای نیمه تجربی 23

  2-4-2) روشهای آغازین.. 24

  2-5) گوسین.. 24

  2-6) روشهای محاسباتی گوسین.. 25

  2-6-1) روش میدان خودسازگارهارتری فاک (HF) 25

  2-6-2) نظریه تابع  چگالی (DFT) 27

  2-6-3) مجموعه های پایه. 28

  2-7) جابه جایی شیمیایی مستقل ازهسته (NICS) 31

  2-8) آنالیز اوربیتال پیوند طبیعی (NBO) 33

  2-9)  HOMO وLUMO... 33

  2-10) قطبش پذیری- سختی و نرمی.. 35

  2-11) مقایسه و تفسیر محاسبات بار اتمی.. 36

  فصل سوم:روش کار و محاسبات.. 37

  3-1) روش انجام کار 38

  3-2) انرژی اتصال.. 54

  3-3) بارهای اتمی.. 55

  3-4) ممان دوقطبی.. 59

  3-5) طول پیوند. 61

  3-6) محاسبات زاویه. 63

  3-7) خواص بنیادی.. 66

  3-7-1) بررسی مقادیر انرژی یونش (I) 67

  3-7-2) بررسی مقادیر الکترونخواهی (A) 68

  3-7-3) بررسی مقادیر پتانسیل شیمیایی ( ) 68

  3-7-4) بررسی مقادیر سختی (η ) و نرمی (σ ) 68

  3-8) شکاف بین  HOMOو LUMO 69

  بحث و نتیجه گیری.. 93

  منابع: 94

  منبع:

   

  [1] شکوه فرِ، مومنی،ِ مقدمه ای بر نانو تکنولوژی، مرکز نشر گسترش ، چا پ ا ول 1384

  [2] Iijima,S.,Helical Microtubes of Graphit Carbon , Nature, 1991,354,  8-56.                         [3] Mildred,D.,Gene,D.,Peter,E.,Richiro,S.,Carbon Nanotubes,Physics World.,1998,1.            [4] Besley,J.,Titman,and Wright,D.,Theoritical Study of the 13C NMR Spectroscopy of Singl

        -Wall Carbon Nanotubes .,Am.Chem..soc.,2005,127,17948-17953.       

  [5] Ji,S.,Liu,C.,Zhang,B.,Yang,F.,Xu,J.,Long,J.,Fu,D.,Jin, C.,Ni,Q.,Yu,X.,Biochemica et

        Biophysica Acta.,2010,1806 

  [6] Iijima,S.,Carbobn Nanotubes:Past, Present, and Future , Phys B Condens Matter.,2002,

        323,1-5        

  [7] Collins, Ph.G., Zettl,A.,Unique Characteristics of Cold Cathode Carbon Nanotube Matrix       Field Emitters,Phys.Rev.,1997,9391-9399.  

  [8] Ebbesen,T.W., Ajayan,P.M.,Large-Scale Synthesis of  Carbon Nanotubes.Nature . ,1992,

        358,(6383)

  [9] Guo.T.,Nikoeve,P.,Rinzler,A.G.,Tomanek,D.,Colbert.D.T.,Smalley,R.E.,Self- Assembly

        Of Tubular Fullerenes.,J.Phys,Chem.,1995,99,(27),10694-10697.

  [10] Guo,T.,Nikolaev,P.,Thess,A.,Colbert,D.,Smalley,R.,Catalytic growth of Single -Walled

          Nanotubes by Laser Vaporization.,Chem,Phys,Lett.,1995,243,49-54.

  [11] Beckman,W.,UC Researchers Shatter World Records with Length of Carbon Nanotube

          Arrays.,University of Cincinnati.,2007,4,27

  [12] Inami,N.,Ambri Mohamed,M.,Shikoh,E.,Fujiwara,A.,Synthesis-Condition Depence  of

          Carbon Nanotube growgh by Alcohol Catalytic ChemicalVapor Deposition Method.,sic,

           Technol.Adv.Matter.,2007,8(4),292.

  [13] Ishigami,N.,Ago,H.,Imamoto,K.,Tsuji,M .,Lakoubovski,K ., Minami,N ., Crystal Plane

          Dependent growth of Aligned Single Walled Nanotubes on Sapphire.,J.Am.Chem.Soc.,

          2008,130(30),9918-9924.  

  [14] Sayangdev,N.,Puri,I.K.,A Model for Catalytic growth of Carbon Nanotubes.,Journal of

          Physics D,Applied Physics.,2008,41,6

  [15] Couvreur,P.,Vauthier,Ch.,Nanotechnology:Intelligent Design toTreat Complex Disease,

          Pharmaceutical Research.,2006,23,7. 

  [16] Choi,Y.E.,Kwak,J.W.,Park,J.W.,Nanotechnology for Early Cancer Detection , Sensors .,

          2010,10, 428-455.

  [17] Sithahara,B.,Shi,X.,Walbomers,X.F.,Lio,H.,Cuijpers,V.,Wilson,L.J.,Mikos,A.G.,Janson,

          J.A.,In Vivo Biocompatibility of Ultra-Short Single Walled Carbon  Nanotube,  Bone . ,

          2008,43,2,362-370.

  [18] Dalton,A.,Nanotubes May Heal Broken Bones.Wired Com.,2005

  [19] Peterson,E.J.,Tu,X.,Dizdaroglu,M.,Zheng,M.,Nelson,B.C., Protective Roles of Single –

          Wall Carbon Nanotubes in Ultrasonication-Induced DNA Base Damage,Small.,2013,9,2

           ,205

  [20] Guo,W.,Liu,C.,Sun,X.,Yang,ZB.,Kia,HG.,Peng,HS.,Aligned,Carbon Nanotube/Polymer,

          Composit  Fiber With  Improved  Mechanical  Strength  and  Electrical Conductivity , J

          Mater Chem.,2012,22,903-908.

  [21] Meyyappan,M.,Carbon Nanotubes Science and Application (1st ed ).,CRC Press LLC.,  

           2005.

  [22] Cao,Q.,Kim,N.,Pimparker,J.P.,Kulkami,C.,Wang,M.,Shim,K.,Roy,M.A.,Rojers , J. A.,

          Medium-Scale Carbon Nanotube  Thin - Film Integrated  Circuits  on  Flexible Plastic

          Substrates,Nature.,2008,454,495.

  [23] Holister,P.,Roman,C.,Harper,T.,Fullerenes Nanoparticles,Cientifica Technology White

          Papers.,2003.

  [24] Hirsch,A.,Brettreich,M., Fullerenes : Chemistry and Reactions , Willey  VCH  Verlag

          GMBH.,2005.

  [25] Panina,L.K.,Kurochkin,V.E.,Bogomolova,E.V.,Evstrapov,A.A.,Spitsina,N.G.,Doklady

          Biological Science.,1997,357-530.

  [26] Sigma,A.,8-Hydroxyquinoline,Retrieved.,2012,5,23.

  [27] Shen,A.Y.,Wu,S.N.,Chiu,C.T.,Synthesis and Sitoxicity  Evalution  of  some 8 - Hydroxy

      Quinoline Derivitives,Journal of Pharmacy and Pharmacology.,1999,51,5,543-548.       

  [28] Katakura , R.,Koid ,Y., Configuration - Specific Synthesis of  the  Fcial  and  Meridional Isomers,Inorganic Chemistry.,2006,45,15,5730-5732.                                                       

   [29] Montes,V.A.,Pohl,R.,Shinar,J.,Anzenbacher,P.Jr., Effective Manipulation of  Electronic  

           Effects and Its Influence,A Euro Pean Journal.,2006,12,17,4523-4535.

   [30] ا لهیان ، هدیه و بهمن پنا هی ، بررسی ا ثر 8- هیدروکسی کینولین سیترات و تیو سو لفات نقره بر طول عمر و میزان

           کلروفیل گل بریده رز رقم دروبتر ، پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ، خوراسگان ، دانشگاه آزاد اسلا می

           خوراسگان،1389.

  [31] نصیر تبریزی ، محمدحسین و ایلناز بوباغچی ، اصلاح شیمیایی کوپلیمر پاراکلرو متیل استایرن مونومر متیل استایرن با

         8- هیدروکسی کینولین ، اولین همایش ملی فناوری های نوین درشیمی ومهندسی شیمی ، تهران ، شرکت تعاونی ملی

         پژوهشی وستا ، 1392.

   [32] Parker,S.P.,Graew-Hill MC.,Graw.Hill.,1993.

   [33] Foresman,J.B.,Frisch,A.,Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods.,2004.

   [34] Dewar,M. J.S.,Zoebisch,E.G.,Healy,E.F.,Stewart,J.P.,J,Am,Chem,Soc.,1985,109,3902.

   [35] Stewart,J.P.,Comput,J.,Chem.,1989,10,209-221.

   [36] Schaefer,A.,Horn,H.,Ahlrichs,P.,J,Chem,Phys.,1992,93,25-71.

   [37] Born,M.,Oppenheimer,J.,Ann,Physik.,1927,84,457.

   [38] Clarke,M.J.,Am,Chem,Soc.,1978,100,50-68.

   [39] Parr,R.G.,Yang,W., Kohn,W.,Beck, A. D ., Density Functional Theory of Atoms and

           Molecules,Oxford University Press,J,Phys,Chem.,1996,100,12974.  

   [40] Hohenberg,P.,Kohn,W.,Phys,Rev,A.,1964,136,864.  

   [41] Kohn,W.,Shan,L.J.,Phys,Rev,A.,1965,140,1133.  

   [42] Becke,A.D.,Phys.Rev.A.,1988,38,3098;Becke,A.D.,J,Chem,Phys.,1992,96,2155. 

   [43] Lee,C.,Yang,W.,Parr,R.G.,Phys,Rev,B.,1988,98,785.   

   [44] Neugebauer,A.,Haflinger,G.,Theochem.,2003,578,229.

   [45] Hehre,W.J.,Radom,L.,Schleyer,P.V.R.,Pople,J.A.,Ab Initio Molecular Orbital Theory,

           Wiley Interscience,Newyork,1986,38-40.

   [46] Pople,J.A.,Head-Gordon,M.,Raghavachari,K.,J,Phys,Chem.,1987,87,5968.

   [47] Garrat,P.J.,Inc,Newyork.,1997.

   [48] Mallion,R.B.,Pure Apll,Chem.,1980,52.

   [49] Corminbeou,F.C.,Heine,T.,Weber,J.,Phys,Chem.,2003,5,246.

   [50] Herges,R.,Guenich,D.,J,Phys,Chem.,2001,105,14-32.

   [51] Pozharskki,A.F.,Geterotsikl,K.,Soedin.,1998,867.

   [52] Schleyer,P.V.,Jiao,R.,Pure,H.,Appl,Chem.,1996,68,209.

   [53] Schleyer,P.V.,Maerker,R.,Dransfeld,C.,Jiao,A.,Hommes,H.,J,Am,Chem.,1996,17-63.

   [54] Robert,H.,Havlin et al.,J,Am,Chem,Soc.,1997,119,951-958.

   [55] Weinhold,F.,Clark,R.,Chem,Educ,Res,Pract,Eur.,2001,2,91-104.

   [56] Thorsten,S.,Rudolf,J.,J,Mol,Model.,2000,6,282-288.

   [57] Bentley,T.W.,Koo,I.S.,Norman,S.J.,J,Org,Chem.,1991,56,4-16.

   [58] Detar,D.E.,Silverstein,R.,J,Org,Chem,Soc.,1966,88,10-20.

   [59] Carey,F.A.,Sundberg,R.J.,Advanced Organic Chemistry,4th Ed.,2001,25-26.

   [60] Wiberg,K.B.,Hadad,C.M.,Rablen,P.R.,Cioslowski,J.,J,Am,Chem,Soc.,1992,114,44-86.

   [61] Bachrach,S.M.,Rev,Comp,Chem.,1994,5,171.

   [62] Glendening,E.D.,Hrabal


موضوع پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, نمونه پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, جستجوی پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, فایل Word پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, دانلود پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, فایل PDF پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, پروژه در مورد پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, پروژه درباره پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه نظری 8 - هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: شیمی آلی 1-1) مقدمه امروزه نانوتکنولوژی[1] ، موضوع جذابی است که به سبب خواص ویژه و پتانسیل­های کاربردی این مواد، نظر دانشمندان، صنعتگران و حتی افراد عادی جامعه را نیز به خود جلب کرده­ است. با توجه به کاربردهای وسیع نانولوله های کربنی، روش­های تولید انبوه این دسته از مواد دارای اهمیت فوق العاده­ای می­باشند. رشد و توسعه روز افزون ...

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: شیمی گرایش: شیمی تجزیه چکیده در سال های اخیر، استفاده از نانولوله ها به عنوان نانو حامل های انتقال دارو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از نانولوله های کربنی CNT(5-5) و CNT(6-0) و BNNT(6-0) و BNNT(5-5) dopped Ga استفاده شده است. ابتدا نانولوله ها به‎وسیله نرم افزارهای Gauss View و Nanotube Modeler ترسیم شده و سپس ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی چکیده کولین از اجزاء سازنده فسفولیپیدها است و نقش مهمی در متابولیسم چربی ها دارد. هم­چنین، برای تشکیل استیل کولین، که در انتقال تکانه­های عصبی نقش دارد، ضروری است. کمبود یا افزایش کولین در بدن موجب ایجاد عوارض و بیماری در انسان می­گردد؛ بنابراین، تشخیص میزان آن در بدن ضروری به نظر می­رسد. برای تشخیص کولین، اغلب از ...

پایان نامه دوره دکتری رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی چکیده هدف از انجام این مطالعه تولید بیوپلیمر پلی­هیدروکسی­ آلکانوآتها با استفاده از منابع کربنی گلوکز، فروکتوز، ملاس و آب پنیر توسط میکرو ارگانیسم های Azohydromonas lata DSMZ 1123، Azotobacterbeijerinckii DSMZ 1041 ، Cupriavidus necator DSMZ 545، Hydrogenophaga pseudoflava DSMZ 1034 بوده است. در مرحله نخست جهت غربالگری ...

پایان­نامه کارشناسی­ ارشد رشته مهندسی صنایع پلیمر چکیده رزین­ های فنولیک دارای پایداری ابعادی، حرارتی، مقاومت شیمیایی و خوردگی بسیار عالی هستند. همچنین مواد فرار تولید شده در حین تخریب حرارتی این رزین دارای سمیت پایین بوده و علاوه بر این دارای ذغال گذاری بالا می­باشد. رزین­های فنولیک به علت دارا بودن خواص مطلوب ذکر شده کاربردهای فراوانی در حوزه­هایی مانند قطعات داخلی هواپیماهای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc» چکیده : نانو ساختار ها که با پیشگامی فولرن و نانو لوله های کربنی معرفی شده اند افق های تازه ای در حوزه های مختلف علم و فناوری گشودند که از جمله مهمترین آن ها بهره گیری نانوساختارها در علوم زیستی است.نانوساختارهای سیلیکون کربید از جمله نانوساختارهای هترواتم محسوب می شوندکه تا حدودی خاصیت یونی نیزپیدامی کنند.دراین پژوهش محاسبات ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع پلیمر چکیده با پیشرفت تمدن بشری، توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره خاکی را تهدید می کند. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدارهمچون مواد شیمیایی، نمک ها، فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو از جمله عوامل به وجود آمدن بیماری های بسیاری هستند که بر ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.Sc رشته مهندسي صنايع چوب و کاغذ مهر 1393 چکيده :  در اين پژوهش، خواص فيزيکي و مکانيکي نانوکامپوزيتهاي حاصل از نانوفيبر سلولز وپليمر پلي&sh

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) چکیده : سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیکی به خاطر ویژگی‌های متمایز و مشخصه‌های منحصر به‌فرد، عمدتاً در دو حوزه حسگرها و عمگرها، در علوم مختلف همچون مکانیک، هوافضا و پزشکی موردتوجه قرارگرفته‌اند. تحریک الکترواستاتیک یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تحریک و راه‌ اندازی این سیستم‌ها بوده که منجر به وقوع ...

فصل اول 1-1-مقدمه: سیالات رایج نظیر آب، روغن ها و اتیلن گلیکول که معمولاً به عنوان واسط انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرند، توانایی محدودی از لحاظ خواص حرارتی دارند که اولین مانع برای فشرده کردن و بالا بردن راندمان مبدلهای حرارتی می باشد .یکی از روش های بهبود انتقال حرارت افزودن ذرات به سیال است .این روش در مورد سیالاتی که از ذرات با اندازه میلیمتر یا میکرومتر استفاده می ...

ثبت سفارش