پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین

word 345 KB 31915 102
1394 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

  چکیده

  مقدمه پژوهش ها حاکی از شیوع اختلالات چربی خون در کودکی و نوجوانی است. با توجه به شکل گیری عادات غذایی ازدوران کودکی و نوجوانی و تاثیر بر سلامت یا بیماری در بزرگسالی، مطالعه حاضر با هدف تعیین هم بستگی الگوی های غذایی غالب با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین انجام شد.

  روش کار در پژوهش حاضر 321 نوجوان 10 تا18 ساله از طرح بیماری های متابولیک در منطقه مینودر قزوین انتخاب شدند. ارزیابی دریافت های غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک  و ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامه 9 آیتمی (Physical activity questionnaire in adolescent)انجام گرفت. برای اندازه گیری وضعیت چربی های سرمی بدنبال 12 ساعت ناشتایی نمونه خون وریدی از تمامی افراد شرکت کننده گرفته شد. جهت شناسایی الگوهای غذایی غالب روش تحلیلی عاملی مورد استفاده قرار گرفت و هم بستگی بین  الگو های غذایی غالب  با ترکیب چربی های خون با روش تحلیل کواریانس ارزیابی شد.

   یافته ها از 301 نوجوان مورد بررسی 154نفر ( 2/51درصد ) دختر و 147 نفر ( 8/48درصد ) پسر با میانگین سنی 4/2± 08/15 سال بودند. شیوع هایپرترگلیسریدمی، هایپر کلسترولمی، بالابودن LDLکلسترول و پایین بودن HDLکلسترول در مقایسه با استاندارد در این گروه سنی به ترتیب 7/17، 1/5، 7/3 و 36 درصد بود. 1/67 درصد از نمونه ها دارای نمایه توده بدنی طبیعی بودند و تفاوت معناداری از لحاظ ترکیب چربی های خون](کلسترول تام (813/0P=)، تری گلیسیرید(313/0P=، LDLکلسترول(978/0P=)،HDL  کلسترول(114/0P=)[ و BMI[1] (09/0P=) و چربی دریافتی(94/0P=) میان دختران و پسران مشاهده نشد. در حالیکه میزان انرژی(012/0P=)، پروتتین(012/0P=) وکربوهیدرات دریافتی(001/0P=) در پسران بطور معناداری بیشتراز دختران بود. هم چنین در مجموع 1/31 درصد از نوجوانان دارای سطح فعالیت بدنی پایین ، 6/44 درصد دارای سطح فعالیت بدنی متوسط و 1/24 درصد دارای سطح فعالیت بدنی بالا بودند و اختلاف سطح فعالیت بدنی در دو جنس از نظر آماری معنادار و در پسران بیشتر از دختران بود( 001/0P=). با استفاده از روش تحلیل عاملی سه الگوی غذایی شناسایی شد که ترکیب چربی های خون و نمایه توده بدن در چارک های هر سه الگوی غذایی تفاوت معناداری نداشت(05/0P>). از آنجا که سن وجنس، نمایه توده بدن، انرژی دریافتی و میزان فعالیت بدنی بعنوان عوامل مداخله گر در نظر گرفته شدند، بعد از تعدیل این عوامل مداخله گر نیز ارتباطی بین چربی های خون با هیچ یک از الگو های غذایی شناسایی شده بدست نیامد(05/0P>). بین میزان فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون ارتباطی مشاهده نشد(05/0P>).

  نتیجه گیری دراین مطالعه بین هیچ کدام از سه الگوی غذایی و فعالیت بدنی با ترکیب چربی خون ارتباط معناداری مشاهده نشد. انجام پژوهش های آتی با تعداد نمونه های بیشتر جهت تعیین الگو های غذایی، قعالیت بدنی و وضعیت چربی خون نوجوانان و انجام مداخلات آموزشی پیشنهاد می شود.

  واژگان کلیدی الگوی غذایی، نوجوانان، چربی ، تحلیل عاملی

   

  [1]

  -1- بیان مسئله:

  شکل گیری عادات از سنین پایین صورت می گیرد. تداوم و تاثیر عادات غذایی بر شیوه زندگی در بزرگسالی دلیل دیگری بر ضرورت شروع زود هنگام اصلاح شیوه زندگی در جهت پیشگیری از بیماری های سنین بزرگسالی است(Kelishadi, 2003). اساس سلامت در دوران کودکی شکل می گیرد و تغذیه مطلوب در این دوران، در فرایند رشد طبیعی و سلامت جسم و روان انسان در آینده تعیین کننده است(Pourhashemi, 2008). ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و گسترش پوشش ایمن سازی و تغییرات سریع در شیوه زندگی، تغذیه و فعالیت بدنی موجب تغییر الگوی بیماری ها وافزایش سریع بیماری های غیر واگیردار مزمن شده است(kelishad, 2010). بدین ترتیب الگوی غذایی مرتبط با بیماری های مزمن که معمولا قبل از دوران بلوغ شکل گرفته و با شروع دوران بلوغ تثبیت می شود، اثر قابل توجهی بر عوامل خطر بیماری های مزمن از جمله چاقی، بیماری های قلبی عروقی، پرفشاری خون، دیابت و سرطان دارد(Gharib, 2011). فرایند آترواسکلروز از دوران کودکی آغاز شده و شدت آن به وجود عوامل خطری چون: وزن بالا، ترکیب چربی های خون، مصرف دخانیات، سابقه خانوادگی ،فشار خون و ترکیب رژیم غذایی مرتبط است(Kavey, 2011). مطالعات کالبد شکافی در کودکان دچار مرگ های ناگهانی نشان داد ،کودکانی که دارای عوامل خطر بیماری های عروق کرونر (کلسترول و تریگلیسرید بالا،پرفشاری خون،استعمال دخانیات) می باشند دچار ضایعات آترواسکلروزی شده بودند(Couch, 2000). افزایش کلسترول سرم، تریگلیسرید و لیپو پروتیئن با چگالی کم Low Density Lipoprotein cholesterol(LDL-C) و کاهش لیپو پروتیئن با چگالی بالایHigh Density Lipoprotein Cholestrol(HDL-C) سرم به عنوان عامل خطر بیماری های قلبی عروقیCardio Vascular Disease(CVD) شناخته شده اند، نیز اختلال ترکیب چربی خون ارتباط نزدیکی با سایر عوامل خطر CVD از جمله چاقی، پرفشاری خون نه تنها در بزرگسالان، بلکه در کودکان دارد(Yang, 2012). با وجود آنکه اختلال ترکیب چربی خون یکی از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی است ولی اطلاعات درباره ترکیب چربی های خون و شیوع اختلالات آن در میان کودکان ایرانی کم است(Fesharakinia, 2008). بررسی بر 3148 کودک و نوجوان 3تا 19 ساله ایرانی در سال 2001 نشان داد که 31% جمعیت مورد مطالعه کلسترول بین 170 تا 199 (mg/dl) و 16% دارای کلسترول بالایmg/dl200 بودند. هم چنین در 22% از جمعیت مورد مطالعه LDL-C بین 110 تا 129 و در 17% بالای 130 میلیگرم بر دسی لیتر بود(Azizi, 2001). در مطالعه دیگری صدک های کلسترول تام ، لیپو پروتیئن با چگالی کم و تریگلیسرید بالاتر، و صدک لیپوپروتیئن با چگالی بالا(پایین تر از صدک استاندارد برای سن و جنس نوجوانان بود(Kelishadi, 2004). یافته های مطالعه ای در سال 2008 در استان خراسان جنوبی بر روی 1326 دانش آموز دبستانی 7 تا 12 ساله نشان داد که شیوع کمی کلسترول HDL 1/14%، شیوع هیپرتریگلیسریدمی 4/5%، شیوع کلسترول LDL بالا 1/4% و شیوع هیپرکلسترولمی 3% بود(Fesharakinia, 2008). همچنین شیوع هیپرتری گلیسریدمی ، هیپرکلسترولمی و افزیش سطح کلسترول LDL و کاهش سطح کلسترول HDL در دختران نوجوان 14تا18 ساله شهر تبریز به ترتیب 3% ، 4/16% ، 1/21% ، 7/54% بوده و در 50%افراد مورد مطالعه کلسترول HDL کمتر از صدک 5 بود(Ghodsi, 2004) تعدادی از مطالعات قوی ترین عوامل خطر CVD را غلطت بالای LDLکلسترول و غلطت پایین HDLکلسترول ، فشارخون، دیابت، چاقی و دخانیات می دانند و پژوهش ها حاکی از بروز برخی از این عوامل خطر ساز در سنین جوانی است(Latifi, 2014). بی تحرکی بعنوان یک عامل خطر مستقل برای بسیاری از بیماری های قلبی عروقی، دیابت، پوکی استخوان و اختلالات لیپیدی شناخته شده است. اثر بخشی فواید آن زمانی بیشتر خواهد بود که فعالیت جسمی کافی قبل از سنین بلوغ آغاز شده باشد و بطور منظم ادامه یابد ضمن اینکه عادت به فعالیت جسمانی از اوایل زندگی شکل می گیرد(Kelishadi, 2001).

  سازمان جهانی بهداشت انجام روزانه حداقل 60 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط به بالا را برای کودکان و نوجوانان توصیه می کند. فعالیت بدنی علاوه بر نقش در افزایش HDLکلسترول خون در نوجوانان و کودکان، باعث ارتقاء سلامت سیستم قلبی عروقی، سیستم تنفسی، کنترل وزن و کاهش اضطراب، دوری از رفتار های پر خطر همانند مصرف الکل و تنباکو می شود. کم تحرکی، سلامت نوجوانان را به خطر انداخته و باعث گوشه گیری و افسردگی آنها می شود(Kazemi, 2011). در دهه های اخیر، الگوی فعالیت بدنی در نوجوانان دچار تغییر شده است. این تغییرات نتیجه افزایش مدت زمان صرف شده برای تماشای تلویزیون و بازی های اینترنتی و کاهش مدت زمان فعالیت بدنی در مدارس و جامعه می باشد. این امر باعث افزایش وزن در کودکان سنین مدرسه شده است(Mahan, 2011;Zaree, 2013).

  شواهد مطالعه ای در اصفهان نشان داد 5/26% دختران نوجوان 11 تا 18 ساله سبک زندگی بی تحرکی داشتند و بین تمرین بدنی منظم نوجوان و تمرین بدنی مادر، سطح تحصیلات مادر ارتباط وجود داشت. در واقع فعالیت بدنی همانند بسیاری از الگوهای رفتاری جنبه یادگیری داشته و خانواده بعنوان عرصه ارایه الگوی رفتاری می تواند نقش مهم در این زمینه داشته باشد، لذا شناسایی چگونگی این ارتباط برای یافتن راهکارهای مناسب مداخله ایی با اهمیت است(Kazemi, 2011). در مطالعه ای نشان داده شد که در دانش آموزان 6 تا 18 ساله شهر های ایران، میزان تماشای تلویزیون و پرداختن به بازی های رایانه ای در مجموع9/8 ساعت در روز بوده که این میزان بسیار بالاست(ziaee, 2006) . اگرچه این مطالعه نشان داد که میزان فعالیت فیزیکی با شدت متوسط و بالا که از عوامل پیشگیری کننده بیماریهای مزمن می باشد در دانش آموزان کشور در حد قابل قبول می باشد ولی با توجه به شیب افزایش چاقی درکشور و افزایش بیماریهای قابل پیشگیری غیرواگیر، باید برنامه ریزی در جهت تشویق دانش آموزان به فعالیت فیزیکی صورت گیرد(ziaee, 2006). مطالعه انصاری نشان داد که ورزش کردن به مدت 3 ماه بطور معناداری باعث کاهش کلسترول خون در پسران نوجوان گردید(El Ansari, 2010). عوامل اقتصادی اجتماعی و نیز سطح تحصیلات والدین، شرکت در کلاس های ورزشی، لذت از برنامه ورزشی، حمایت خانواده از جمله عواملی اند که با فعالیت بدنی در نوجوان مرتبط هستند(Lowry, 2013).

  اجزای مختلف رژیم غذایی مصرفی با ترکیب چربی های خون مرتبط است. انواع چربی دریافتی،کربوهیدرات مصرفی،ویتامین ها و املاح بر سطوح مختلف چربی های مختلف سرم تاثیر گذاشته و ارتباطات قوی و محکم میان مواد مغذی مختلف و مقادیر کلسترول تام، LDL-C، HDL-C، تریگلیسرید سرم دیده شده است(Mirmiran, 2003). در دهه گذشته توجه زیادی به سمت الگوهای غذایی جلب شده است مطالعات مرسوم در زمینه اپیدمیولوژی تغذیه بیشتر روی تاثیر تک تک مواد غذایی یا غذاها تاکید دارد در حالیکه مواد غذایی با هم مصرف شده و تاثیر همزمان غذاها را فقط زمانی می توان مشاهده کرد که الگوی غذایی کامل فرد را در نظر بگیریم(Fung, 2001). امروزه، محققان با استفاده از رویکرد جدید تحلیل الگو های غذ ایی با روش تحلیل عاملی، می توانندکاستی های مربوط به رویکرد سنتی را تا حد زیادی بر طرف کنند(Rezazadeh, 2010). الگو های غذایی از نظر مفهومی وسیله کاربردی مناسبی برای انتشار توصیه های غذایی در راستای سلامت عمومی اند(Karimi, 2012). اقلام غذایی بر اساس تشابه مواد مغذی گروه بندی شده و با روش تحلیل عاملی الگو های غذایی تعیین می شوند(Esmaillzadeh, 2005). هم چنین آنالیز الگو های غذایی نشانگر رفتار های تغذیه ای در فرد بوده و می تواند اطلاعات کامل تری در مورد علت شناسی تغذیه و بیماری های مزمن به پژوهشگران ارایه دهد(Esmaillzadeh, 2008).

  Abstract

  Intruduction Studies have indicated the prevalence of dyslipidemia in childhood and teenager. It has been proven that eating habits, which are usually formed at early ages of childhood or teenager, could affect people’s health later in life. This study aims at finding the correlation between major dietary patterns and blood lipid composition in children and teenagers of Minoodar neighborhood of the city of Qazvin.

  Metod In this study 321 people aged between 10 and18 were elected. Each person’s food intake was collected through a Food Frequency Questionnaire. Venous blood samples were taken from all cases after a 12-hour fasting. The correlation between major dietary patterns and blood lipid composition was measure by ANCOVA.

  Results Almost half of the participants (154 out of 301) were female (51.2%) and the rest (147 out of 301) were male (48.8%). They had an average age of 15.8 years old. In comparison with standard sample, the levels of Hypertriglyceridemia, Hypercholesterolemia, High LDL Cholesterol and Low HDL Cholesterol in that age group were 17.7, 5.1, 3.7 and 36% respectively67.1 percent of the cases had normal BMI and there was no significant difference in the serum lipid composition [total Cholesterol(p= 0.813), Triglyceride(p=0.313), LDL Cholesterol(p=0.978), HDL cholesterol(p=0.114) and fat intake(p=0.94) and BMI(p=0/09)] between boys and girls, though the amount of energy(p=0.012), protein(p=0.012), and carbohydrate intakes(p=0.001) in boys were significantly higher than girls.In total, 31.1 percent of teenagers had low physical activity, 24.1% had moderate physical activity and only 44.6% had high physical activity. There was also significant difference in physical activity between girls and boys. That means boys had higher physical activities than girls (p=0.001). By the use of factor analysis method three dietary patterns were identified. It showed that there is no significant difference between blood lipid composition and body mass index in quartile of each dietary pattern. As we took age, gender, BMI, energy intake and physical activity as confounders, adjusting these confounding factors, also showed no relation between blood lipid and any of those identified dietary patterns. This study shows no significant association between blood lipid composition and any of three identified dietary patterns There has been no significant difference between physical activity levels and dietary patterns quartile[(p=0.09),(p=0.75),(p=0.51)].

  Conclusion The researcher suggests additional surveys with a larger sample in order to identify the dietary patterns, physical activity levels and blood lipid composition among teenagers

  Key words Diet, adolescent, lipids, factor analysis

 • فهرست:

  1- فصل اول: مقدمه و بیان مسئله. 1

  1-1- بیان مسئله: 2

  1-2- اهداف پژوهش... 7

  هدف اصلی. 7

  اهداف اختصاصی. 7

  هدف کاربردی.. 7

  1-3- فرضیات و سوالات پژوهش... 7

  1-4- متغیر ها: 9

  1-5- تعریف عملی واژه ها 10

  فصل دوم: بررسی متون. 11

  2-1- پژوهش های انجام شده در ایران. 12

  2-1-1 ارزیابی ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ایرانی. 12

  2-1-2- مطالعات انجام شده در زمینه الگو های غذ ایی، دریافت مواد مغذی و فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان ایرانی. 15

  2-1-3- مروری بر پژوهش های خارج از کشور در مورد الگوی غذایی ،دریافت مواد مغذی و میزان فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان. 23

  فصل سوم: روش پژوهش... 23

  3-1- نوع مطالعه. 29

  3-2- نمونه مورد مطالعه. 29

  3-3 - حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 29

  3-4-  روش تحقیق و اجرای مطالعه. 29

  3-4-1- روش تحقیق و افراد مورد مطالعه. 29

  3-4-2- روش جمع آوری داده های غذایی. 30

  3-4-3- روش جمع آوری داده های تن سنجی. 30

  3-4-4 ارزیابی فعالیت بدنی. 31

  3-4-5 اندازه گیری های بیوشمیایی. 31

  3-5- روش های آماری داده ها 32

  فصل چهارم: یافته ها 37

  4-1-ویژگی های  عمومی  کودکان و  نوجوانان ساکن  منطقه مینودر قزوین. 38

  4-2 درصد ترکیب چربی های خون به تفکیک جنس  در کودکان نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین. 41

  4-3 ترکیب چربی های خون در سطوح مختلف فعالیت بدنی درکودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین. 43

  4-4- الگو های غذایی غالب در کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین. 46

  4-5- ترکیب چربی های خون،نمایه توده بدن و انرژی دریافتی درچارکهای امتیازالگو های غذایی در کودکان و  نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین  46

  جدول4-4- ترکیب چربی های خون،نمایه توده بدن و انرژی دریافتی درچارکهای امتیازالگو های غذایی در کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین  48

  4-6- مقادیر تعدیل شده ترکیب چربی های خون به در چارک های الگوی غذایی کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین.... 51

  جدول4-5- مقادیر تعدیل شده ترکیب چربی های خون به در چارک های الگوی غذایی کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین. 52

  فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات.. 54

  5-6- پیشنهادات و محدودیت ها 64

  5-7-فهرست منابع: 65

   

   

  منبع:

   

  "physical Activity. http://wwwwhoint/dietphysicalactivity/pa/en/indexhtml.".

  "Prevention CFDC. About BMI for children and teens. 2011. Updated June 2Available at: http://www cdc gov/healthyweight/assessing/bmi/childrens_bmi/about_childrens_bmi html. 2011.".

  "Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: summary report."(2011).” Pediatrics” 128 Suppl 5: S213-256.

  Aghasadeghi, K. Zarei-Nezhad, M. Keshavarzi, A. and Mehrabani, D. (2008). "The prevalence of coronary risk factors in Iranian lor migrating tribe." Arch Iran Med 11(3): 322-325.

  Ahmadi, A. Gharipour, M. Nouri, F. and Sarrafzadegan, N. (2013). "Metabolic syndrome in Iranian youths: a population-based study on junior and high schools students in rural and urban areas." Journal of diabetes research 2013.

  Al-Shehri, S. Saleh, Z. Salama, M. and Hassan, Y. (2004). "Prevalence of hyperlipidemia among Saudi schoolchildren in Riyadh. ." Ann Saudi Med 24: 6-8.

  Alizadeh, M. Mohtadinia, J. Pourghasem-Gargar, B. and Esmaillzadeh, A. (2012). "Major Dietary Patterns among Female Adolescent Girls of Talaat Intelligent Guidance School, Tabriz, Iran." Iran Red Crescent Med J 14(7): 436-441.

  Ambrosini, G.L. Huang, R. Mori, T A. Hands, BP.  O'Sullivan, T A .de Klerk, NH. (2010). "Dietary patterns and markers for the metabolic syndrome in Australian adolescents." Nutr Metab Cardiovasc Dis 20(4): 274-283.

  Ambrosini, GL. Oddy, WH .Robinson, M .O 'Sullivan, T A .Hands, BP. de Klerk, NH (2009). "Adolescent dietary patterns are associated with lifestyle and family psycho-social factors." Public Health Nutr 12(10): 1807-1815.

  Azizi, F. Rahmani, M. Madjid, M. Allahverdian, S .Ghanbili, J .Ghanbarian, A (2001). "Serum lipid levels in an Iranian population of children and adolescents: Tehran lipid and glucose study." Eur J Epidemiol 17(3): 281-288.

  Bahreynian, M. Paknahad, Z. and Maracy, M. R. (2013). "Major dietary patterns and their associations with overweight and obesity among Iranian children." Int J Prev Med 4(4):448-458.

  Bradlee, M L. Singer, M R.  Daniels, S R. and Moore, L L. (2013). "Eating patterns and lipid levels in older adolescent girls." Nutr Metab Cardiovasc Dis 23(3): 196-204.

  Chiti, H.  Hossein-panah, F.  Mehrabi, Y. and  Azizi, F. (2010)."The prevalence of Metabolic syndrome in adolescents with varying degrees of body weight." Iranian Journal of Endocrinology & Metabolism 11(6):626-637

  Couch, C. Cross, A.  Kida, K. and et al. (2000). " Rapid westernization of children's blood cholesterol in 3countries: evidence for nutrient- gene interactions?" Am J Clin Nutr 72(5): 1266s-1274s.

  Cugnetto, ML.  Saab, PG.  Llabre, M M. Goldberg, R. McCalla, J R. and Schneiderman, N. (2008). "Lifestyle factors, body mass index, and lipid profile in adolescents." J Pediatr Psychol 33(7): 761-771.

  Dan, S P, Mohd Nasir, MT. and  Zalilah,  MS. (2007). "Sex and ethnic differentials in physical activity levels of adolescents in kuantan." Malays J Nutr 13(2): 109-120.

  Daoud, E.  Scheede-Bergdahl, C.  and  Bergdahl,  A. (2014). "Effects of Dietary Macronutrients on Plasma Lipid Levels and the Consequence for Cardiovascular Disease." J. Cardiovasc. Dev. Dis 1: 201-213.

  Darreh,  F. Kelishadi, R.  Kohbazi,  M.  Rabee,  K. Heydari,  S. and Baghaee, A. (2003). "Determine of Physical Activity in children of Esfahan." Arak university of Medical Science. 7(1): 27-33.

  de Alcantara Neto, O. D. Silva Rde, C. Assis, A. M. and Pinto Ede, J. (2012). "Factors associated with dyslipidemia in children and adolescents enrolled in public schools of Salvador, Bahia." Rev Bras Epidemiol 15(2): 335-345.

  de Franca, E. and  Alves,  JG. (2006). "Dyslipidemia among adolescents and children from Pernambuco." Arq Bras Cardiol 87(6): 722-727.

  El Ansari, W.  El Ashker, S. and  Moseley,  L. (2010). "Associations between physical activity and health parameters in adolescent pupils in Egypt." Int J Environ Res Public Health 7(4): 1649-1669.

  Esfarjani, f.  Roostaee, R.  Nasrabadi, M.  Abdollahi, M. Hoshyarrad, A. and Esmaillzadeh,  A. (2013). "Major dietary patterns in relation to stunting among children in Tehran, Iran." J Health Popul Nutr 31(2): 202-210.

  Esmaillzadeh, A.  and Azadbakht,  L. (2008). "Major dietary patterns in relation to general obesity and central adiposity among Iranian women." J Nutr 138(2): 358-363.

  Esmaillzadeh,  A.  Kimiagar, M.  Mehrabi, Y. and  Azadbakht,  L. (2005). "Major dietary pattern and risk of chronic disease." diabetes and lipid journal. 5(1): 1-9.

  EsmaillZadeh,  A.  Kimiagar, M. Mehrabi, Y. Azadbakht, L.  FB, H. and Willett, W. (2006). " Fruit and vegetable intakes, Creactive protein, and the metabolic syndrome. ." Am J Clin Nutr 84: 1489-1497.

  Faghihimani,  Z.  Nourian, M.  Nikkar, AH.  Farajzadegan, Z.  Khavariyan,  N.  Ghatrehsamani,  S. (2010). "validation of the child and adolescent  international  physical activity questionnaires in iranian children and adolescents.” Arya Atherosclerosis J 5(4).

  Fam, B.  Amozegar,  A.  Arzhan, S. Ghanbarian,  A.  Delshad,  M.  and  Hossein-panah,  F. (2011). "The Association of Physical Activity With Metabolic syndrome in Adolescent: Tehran lipid and Glucose Study." Journal of Diabetes And lipid 11(1): 78-86.

  Fesharakinia, A.  Zarban,  A. and Sharifzadeh, GR. (2008). "Lipid Profiles and Prevalence of Dyslipidemia in Schoolchildren in South Khorasan Province, Eastern Iran." Arch Iranian Med 11(6): 598-601.


موضوع پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, نمونه پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, جستجوی پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, فایل Word پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, دانلود پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, فایل PDF پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, مقاله در مورد پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, پروژه در مورد پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, پروژه درباره پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی هم بستگی الگو های غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده زمینه: افسردگی یکی از رایج ترین اختلال های روانی به شمار می رود. تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه الگوهای غذایی با افسردگی در کشورهای در حال توسعه پرداخته اند. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال وغرب تهران در سال 1392 بود. ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه: نوع رژیم غذایی، از عواملی است که در پوسیدگی دندان ها نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نمایه تغذیه سالم و الگوهای غذایی به همراه تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 انجام شد. روش کار: این مطالعه بر روی کلیه دانشجویان سال های چهارم ، پنجم وششم دندانپزشکی دوره عمومی دانشکده ...

رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز 8 تا 10 ساله شهر رشت بود. برای این منظور تعداد 324 نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفی انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند. در ابتدا قد (13/7±36/138)، وزن (87/9±79/37)، شاخص توده بدن[1] (71/3±50/19) و محیط کمر[2] (08/9±22/67) ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پرفشارخونی، از بیماری های مزمن غیر واگیر می باشد که در دهه های اخیر به صورت اپیدمی در آمده است. مطالعات نشان می دهد که این بیماری در بین افراد چاق و دارای اضافه وزن و کم تحرک بیشتر و بارزتر می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همبستگی بین برخی شاخص های ترکیب بدنی و VO2max با فشارخون می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: روانشناسی بالینی چکیده : هدف از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم مغزی / رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی است .برای این منظور 150 نفر افراد کرونری قلب و 150 نفر افراد سالم با میانگین سنی 44 سال به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .از بین بیمارستان های تهران 3 بیمارستان به تصادف انتخاب شد و از افراد ...

پایان نامه: جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی) کلید واژه‌ها: تمرین هوازی،وزن،درصد چربی بدن،دختران نوجوان چکیده هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب ...

فصل اول زمینه پژوهش: سبک زندگی[1]، فعالیت های عادی و معمول روزانه است که افراد آن ها را در زندگی خود به طور قابل قبول پذیرفته اند، به طوری که این فعالیت ها روی سلامت افراد تأثیرمی گذارند(1). فرد با انتخاب سبک زندگی برای حفظ و ارتقای سلامتی خود و پیشگیری از بیماری ها، اقدامات و فعالیت هایی را از قبیل رعایت رژیم غذایی مناسب، خواب و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سیگار و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان هورمون رشد (GH) مهم‌ترین هورمون کنترل کننده رشد سلول‌های سوماتیک و موثر در سنتز پروتئین، چربی و کربوهیدرات‌ها می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چند شکلی‌های ژن GH-1‌در ماهی کپور معمولی و GH-2 در ماهی سفید با استفاده از تکنیک PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات مرتبط به رشد (فاکتور وضعیت، طول و وزن بدن) بوده است. تعداد 150 ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ( گرایش بهداشت ) چکیده: مقدمه: استعمال سیگار یکی از عوامل مهم تهدید کننده سلامتی افراد خصوصا جوانان می باشد .برای داشتن درک صحیح از رفتارهای غیر بهداشتی افراد جامعه (مانند استعمال سیگار) شناسایی عوامل موثر بر بروز اینگونه رفتارها ضروری است . با استفاده از الگوی باور بهداشتی و تعیین عوامل موثر بر استعمال سیگار به خوبی می توان ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدآموزش پرستاری (گرایش بهداشت جامعه) چکیده: مقدمه: اضافه وزن وچاقی یکی از مشکلات مربوط به سلامتی است که شیوع آن درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه رو به افزایش است وبه صورت یک معضل بهداشتی درآمده است. چاقی در دوران کودکی و نوجوانی به ویژه طی دهه دوم زندگی به عنوان یک پیش بینی کننده قوی چاقی بزرگسالی مطرح است. هدف: هدف از مطالعه حاضرتعیین عوامل ...

ثبت سفارش