پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392

word 531 KB 31923 85
1392 کارشناسی ارشد بهداشت
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

   

  مقدمه : حفظ ایمنی  و پیشگیری از پیامد­های جانبی به ویژه در بیماران بستری در بخشها به صورت یک نگرانی

  جهانی در حوزه بهداشت و سلامت در آمده و موجب طرح موضوع اثر بخشی شرایط محیط کار شده است.

  اهداف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامدهای ایمنی بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان انجام شده است.

  روش کار : این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی –تحلیلی بر روی 101 نفر از  پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه استان گیلان با دارا بودن مشخصات تعیین شده انجام شده است.  نمونه های پژوهش به روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها به روش خود گزارش دهی و با استفاده از ابزاری 3 بخشی شامل پرسشنامه پژوهشگر ساخت در زمینه اطلاعات فردی نمونه ها، برگه ثبت فراوانی 4 پیامد ناخواسته (اشتباهات دارویی ، پنومونی وابسته به ونتیلاتور ، زخم فشاری و سقوط بیماران ) در بخشهای مراقبت ویژه و مقیاس استاندارد درک پرستاران  از شرایط محیط کار گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی(میانگین ، انحراف معیار و درصد فراوانی) و استنباطی (آزمونهای کای دو ، ضریب همبستگی اسپیرمن ، آزمون تی مستقل  و آزمون من ویتنی  ) تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها : نتایج این تحقیق نشان می دهد که زیر مقیاس ارتباط پزشک و پرستار از بیشترین درصد(5/72 %) وضعیت مطلوب برخوردار بود. نمره کسب شده در مقیاس استاندارد شرایط محیط کار در پرستاری در حدود نیمی (5/50 %) از نمونه ها در گروه مطلوب قرار داشت که ارتباط معناداری با نوع بخشها(p<0.01) داشت.  این یافته همچنین نشان داد که  پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بین پیامدهای ایمنی ناخواسته از بالاترین میانگین و انحراف معیار درصد بروز (2.92±2.8)برخوردار بود. کل پیامدهای ایمنی ناخواسته  دارای میانگین و انحراف معیار بروز 0.88±1.05بود. در نهایت ارتباط معناداری بین وضعیت تاهل نمونه ها با اشتباهات دارویی (P<0.02)  و بخش محل فعالیت با بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتورP<0.001)) ، اشتباهات دارویی P<0.001) ) ، بروز سقوط بیماران(( P<0.05 و کل پیامدهای ایمنی  P<0.05))  مشاهده شد.  اما درک پرستاران از  کل شرایط محیط کار ارتباط آماری معنی داری با بروز درک شده پیامدهای ایمنی ناخواسته توسط پرستاران  نداشت .

  نتیجه گیری نهایی : وجود تفاوت آماری معنادار بین بخش محل فعالیت با درصد بروز 3 مورد از پیامدها و کل آنها نشانگر نیاز به توجه خاص به بهبود شرایط محیط کار در انواعی از بخشهای مراقبت ویژه است.

   

  کلید واژها : ایمنی بیمار ، بخش مراقبت ویژه ، پرستار

   

   

  بیان مساله

      ایمنی مفهومی جهانی است که در برگیرنده کفایت ، امنیت مراقبت ، پاسخ دهی مناسب مراقبین  و رضایت بیمار و بستگان است. بر این اساس، ایمنی بیمار به عنوان یک هدف اصلی برای ارتقای مراقبت بهداشتی در نظر گرفته شده (1) و  به دنبال آن واژه پیامدهای بیمار[1] مطرح گردیده است (2). این  واژه که در کل جنبه های مختلف  عملکردی ، اجتماعی ، جسمی، روان شناختی و فیزیولوژیک تجربه بیمار را در دو دیدگاه پیامدهای مثبت و حوادث جانبی[2] مد نظر قرار می دهد ، در مطالعات و تحقیقات متعددی مورد توجه قرار گرفته است(3).

      با وجود تاکید بسیار متخصصین بر حفظ ایمنی ، شواهد معتبر بین المللی نشان می دهند که ایمنی بیماران در مراکز بهداشتی – درمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد (4). نتایج مطالعات مختلف همراه با گزارشات سازمان جهانی بهداشت نشان داده اند که بین 3 تا 16 درصد از بیماران بستری در بیمارستانها تحت تاثیر حوادث جانبی از قبیل اشتباهات دارویی ، عفونتهای مرتبط با مراقبت و یا سقوط قرار می گیرند(2). مازیه[3] نیز با گزارش میزان وقوع این حوادث در یک نفر از ده بیمار بستری در بیمارستانهای جهان می نویسد که کشورهای در حال توسعه نسبت بالاتری از این عوارض را دارا می باشند(3).

        شیوع بالای این پیامدها یا حوادث جانبی توجه محققین را به سمت پرستاران و عملکرد آنان سوق داده است. چرا که نقش مراقبت پرستاری در پیامدهای بیماران بستری کاملا شناخته شده است(5) . در این راستا شورای ملی کیفیت[4] امریکا پیامد های بالینی خاصی را از منظر پرستاری در بیمار معرفی نموده که شامل زخم های فشاری[5] ، پنومونی وابسته به ونتیلاتور[6] ، عفونت خونی مرتبط با کاتترهای مرکزی ، نارسایی در احیای بیمار[7]، سقوط بیمار ، سقوط همراه با جراحت ، استفاده از محدود کننده ها  و اشتباهات دارویی می باشند(6). این پیامدها با تاثیر پذیری مستقیم از کیفیت مراقبت های  ارائه شده توسط پرستاران ، اهمیت زیادی از نظر بیماریزایی و میرایی دارند. زیرا این حوادث می توانند به ناتواناییهای موقتی (34% موارد) ، دائمی (9-6 % موارد) و یا  مرگ (3 %موارد) بیماران بیانجامند(2). برای مثال سقوط، با شیوع 2 تا 12 درصدی در بیماران بستری در بیمارستانها،  می تواند سبب شکستگی لگن ، خونریزی مغزی و در نهایت مرگ مبتلایان  شود(7). آمارها نیز نشانگر وقوع 98-48 هزار مرگ درهر سال در ایالات متحده بدنبال پیامدهای ناخواسته و عوارض ناشی از آن می_ باشند(8).

      هزینه های مرتبط با درمان این عوارض نیز فزآینده و سرسام آور است ، برای مثال هزینه سالیانه درمان زخم فشاری در آمریکا نزدیک به 11 میلیارد دلار (9) و هزینه مرتبط با اشتباهات دارویی درحدود 5/3 میلیارد دلار برآورد شده است(8).پنومونی وابسته به ونتیلاتور نیز علاوه بر افزایش طول مدت بستری هر بیمار در بیمارستان به طور متوسط به مدت 25 روز ، هزینه های بستری هر بیمار را تا حدود  12000 دلار افزایش می دهد(10).

        بروز این پیامدها در بیماران بستری در بخشهای ویژه بیش از دیگر بخشها نگران کننده است. چرا که بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه غالبا با نارسایی چند ارگانی و ناهنجاریهای متعدد خود نیازمند مراقبتهای خاص هستند(11). این بیماران معمولا بدلیل نیاز به حمایت تنفسی و تهویه مکانیکی و همچنین دسترسی به عروق مرکزی جهت تجویز داروها در معرض خطر بالایی از بروز پیامدهای ناخواسته ای مانند پنومونی وابسته به ونتیلاتور ، عفونت خونی مرتبط با کاتترهای مرکزی و زخم های فشاری می باشند(12) که عوارض بیشتر و مرگ را بدنبال خواهند داشت(13).  از طرف دیگر نوع و کیفیت مراقبتهای پرستاری ارائه شده در بخشهای مراقبت ویژه[8]بدلیل سطوح بالایی از استرس مرتبط با کار متفاوت از بخشهای عادی است. طبعا  بالا بودن سطح استرس کاری در بخشهای مراقبت ویژه ،خطر بروز خطاهای پزشکی را افزایش داده و  پیامدهای ناخواسته  وخیم تری را  در بیماران بدنبال  خواهد داشت(12). بنابراین پرستاران بخشهای مراقبت ویژه، بدلیل شرایط فیزیولوژیک ناپایدار بیماران و وابستگی بیشتر آنان به مراقبین، با چالش ارائه مراقبت مطلوب و خدمات پیشرفته همراه با کاهش هزینه ها و مدت اقامت بیمار در بیمارستان مواجه هستند(13).

       نکته مهم و مورد توافق غالب متخصصین قابل پیشگیری بودن پیامدهای ایمنی و ارتباط قوی آنها با کیفیت مراقبتهای پرستاری ارائه شده به بیماران  است(14). از این رو شناخت وسعت بروز این حوادث و شناسایی راه حل هایی برای آن در محیط های  پیچیده مراقبتهای بهداشتی اقدامی  ضروری برای برنامه ریزی راهکارهای ارتقا دهنده پیامدهای مثبت در بیمار و اطمینان از ارائه مراقبتی ایمن و موثر خواهد بود(3). گاروست-اورگئاس[9] و همکاران نیز با تاکید بر شیوع بسیار حوادث جانبی در بخشهای ویژه و ضرورت وجود سیستمهای گزارش دهی دقیق می نویسند که پیشگیری از آنها نیازمند تغییراتی چند جانبه در سازماندهی بخشهای مراقبت ویژه و رفتار کارکنان مراقبت بهداشتی است(1). در این مسیر نقش عوامل ساختاری، سازمانی و مدیریتی در بروز این گونه رویدادها را نباید نادیده گرفت. زیرا اجزای ساختاری بخش ، مانند محیط کار ، و ویژگیهای کارکنان مراقبتی  نقشی حیاتی در ارائه یک مراقبت کیفی منجر شونده به ایمنی و رضایت بیمار دارند(15). در این میان شرایط محیط  کار یا خصوصیات سازمانی تسهیل کننده فعالیتهای حرفه ای در محیط کار از جمله مفاهیمی است که امروزه مورد توجه خاص قرار گرفته است(14) .

      مولفه های مرتبط با شرایط محیط کار حرفه ای در پرستاری  ، طبق تعریف انجمن دانشکده های پرستاری آمریکا [10]، شامل شرایط ارتقادهنده کیفیت مراقبت از بیماران است که با همکاری چند سیستمی ، زمینه ساز ارتقای دانش پرستاران و پیشرفت حرفه ای خواهد بود. در حقیقت ، شرایط محیط کار ترکیبی از خصوصیات سازمانها  ، بخشها و واحدها ، پرستاران و بیماران است . این شرایط در پرستاری دارای ابعاد متنوعی شامل مشارکت پرستاران در اداره بیمارستان ، توانایی مدیریتی پرستاران ، کافی بودن منابع و پرسنل  ، زیر ساختهای پرستاری برای ارتقا کیفیت مراقبت  و  ارتباط پزشک و پرستار است(16).

  شرایط محیط کار امروزه توجه بسیاری از متخصصین به ویژه گروه پرستاری را به خود جلب نموده است.برای مثال آیکن [11]و همکاران در سال 2011 بررسی گسترده ای  که با عنوان شرایط محیط کار و  پیامدهای بیمارستانی  و  با هدف  تعین تاثیر شرایط محیط کار بر پیامدهای بیمارستانی در کشورهای آمریکا ،چین ، ژاپن ،آلمان ، کانادا ، انگلستان ، کره جنوبی ، تایلند و نیوزلند به انجام رسید نشان دادند شرایط محیط کار در اکثر این کشورها  نامطلوب بوده و با  پیامدهای منفی در پرستاران و کیفیت مراقبت از بیماران در ارتباط است. این مطالعه در نهایت به این نتیجه رسید که بیمارستانهای دارای شرایط محیط کار مطلوبتر با سطوح پایین تری از عدم رضایت از شغل و فرسودگی شغلی  در پرستاران همراه است(17) .

  Introduction: Patient safety and prevention of adverse outcomes, especially in ICU, is a global concern in health domain that has increased interest in work environment condition efficacy.

  Objective: This study is conducted to determine the relationship between nurses’ perception of work environment and patient safety outcomes in critical care units in educational treatment centers of Guilan province.

  Method: This cross-sectional, descriptive-analytical study was conducted on 101 employed nurses in ICU, s of Guilan province who had the determined characteristics. Samples were chosen by census sampling. Data were gathered through self-reporting method by 3-part tool consisting of  researcher made demographic questionnaire, nurse report of adverse events form in 3 months ago (ventilator-associated pneumonia(VAP), patient falls, pressure ulcer prevalence, medication errors) and the Practice Environment Scale of the Nurses Work Index (PES-NWI). Finally data were analyzed by descriptive (Mean and SD and prevalence percent) and analytical (X2, Spearman correlation, independent test, U man Whitney and Regression tests) methods.

  Results: The findings show that nurse-physician subscale in PES-NWI with the highest percent of prevalence (72.5%) had satisfactory condition. The score of PES-NWI in about 50.5 % of samples was desirable and had significant relationship with type of unit (p<0.01). VAP had the highest Mean and SD of prevalence (2.8± 2.92). The mean and SD of total safety outcome was 1.05 ±0.88 with a significant relationship with unit type (p<0.05). But there were no significant relationship between nurses’ perception of work environment and patient safety outcomes.  

  .Conclusion: Significant relationship between unit type and some of patient safety outcomes and total outcomes indicates the need for special attention to work environment promotion in ICU, s.

   

  Keywords: patient safety, intensive care units, nurse

 • فهرست:

  فصل یکم: بیان مساله

   

  ·           بیان مساله .........................................................................................................................1

  ·          تعاریف واژگان .................................................................................................................5

  ·           اهداف پژوهش..................................................................................................................7

  ·           سوالات پژوهش ...............................................................................................................8

     ·        فرضیات پژوهش ..............................................................................................................9

           · محدودیتهای پژوهش .......................................................................................................9

  ·          پیش فرض های پژوهش....................................................................................................10

   

  فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق

   

  ·           چهارچوب پنداشتی .......................................................................................................12

   

  ·           مروری بر مطالعات ........................................................................................................29

   

  فصل سوم:  مواد و روش تحقیق

   

  ·         نوع پژوهش .....................................................................................................................42

   

  ·        جامعه پژوهش ......................................................................................................................42

          · محیط پژوهش....................................................................................................................42

  ·        نمونه های پژوهش................................................................................................................43

  ·        مشخصات واحدهای مورد پژوهش ......................................................................................43

  ·        تعین حجم نمونه ..................................................................................................................43

  ·        ابزار گرد آوری داده ها.........................................................................................................43

  ·        تعین اعتبارو اعتمادعلمی ابزار ............... ..............................................................................45

  ·         روش گرد آوری دادها ........................................................................................................46

  ·        روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................46

  ·       ملاحظات اخلاقی .................................................................................................................48

   

  فصل چهارم: یافته های پژوهش

   

  ·          جداول............................................................................................................................51

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

   

  ·         بحث و بررسی یافته ها .....................................................................................................69

  ·         نتیجه گیری نهایی .............................................................................................................77

          ·کاربرد یافته ها در پرستاری ..............................................................................................79

  ·         پیشنهاد برای کاربرد یافته ها .............................................................................................82

  ·        پیشنهاد برای پژوهش های بعدی.........................................................................................82

   

  فهرست منابع................................................................................................................83

  پیوست ها

  چکیده انگلیسی

   

   

   

  منبع:

   

  1. Garrouste-Orgeas M, Philippart F, Bruel C, Max A, Lau N, Misset B. Overview of medical errors and adverse events. Annals of Intensive Care. 2012;2(1):1-9.

  2. BATES D. Global priorities for patient safety research. BMJ British medical journal. 2009;338(7705):1242-4.

  3. AMa M, Ob W. Nursing Practice Environment and Patient Outcomes in University Hospitals in Malaysia Health and the Environment Journal, 2012;3 (1):16-26.

  4. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To err is human: building a safer health system: National Academies Press; 2000.

  5. Siow E, Wypij D, Berry P, Hickey P, Curley M. The Effect of Continuity in Nursing Care on Patient Outcomes in the Pediatric Intensive Care Unit. Journal of Nursing Administration. 2013;43(7/8):394-402.

  6. National Quality Forum. (2004). National voluntary consensus standards for nursing172 sensitive care: An initial performance measure set. Retrieved from http://www.qualityforum.org.

  7. Commission J. Improving America’s hospitals: the Joint Commission’s annual report on quality and safety, 2007. Retreived February. 2008;25:2009.

  8. Medicine Io. Preventing medication errors: Quality chasm series 2007.

  9. Reddy M, Gill SS, Rochon PA. Preventing pressure ulcers: a systematic review. JAMA: the journal of the American Medical Association. 2006;296(8):974-84.

  10. Warren DK, Shukla SJ, Olsen MA, Kollef MH, Hollenbeak CS, Cox MJ, et al. Outcome and attributable cost of ventilator-associated pneumonia among intensive care unit patients in a suburban medical center*. Critical care medicine. 2003;31(5):1312-7.

  11. Ala S, Pakravan N, Ahmadi M. Mortality Rate and Outcome among Patients Admitted to General Intensive Care Unit during “Morning-Hour” Compared with “Off-Hour”. International Journal of Clinical Medicine. 2012;3(3):171-7.

  12. Boev CA, editor Nurse-physician collaboration and Healthcare Associated Infections in Critical Care. Sigma Theta Tau International's 24th International Nursing Research Congress; 2013: STTI.

  13 .Sole.ML KD, and Moseley.MJ. Intoduction to Critical Care Nursing Elsevier Saunders.st.louis; 2010.

  14. Lake ET. Development of the practice environment scale of the nursing work index†‡. Research in nursing & health. 2002;25(3):176-88.

  15. Ausserhofer D, Schubert M, Desmedt M, Blegen MA, De Geest S, Schwendimann R. The association of patient safety climate and nurse-related organizational factors with selected patient outcomes: A cross-sectional survey. International journal of nursing studies. 2013;50(2):240-52.

  16.Nursing AAoCo. Hallmarks of the professional nursing practice environment. Journal of Professional Nursing,. 2002;18:295-304.

  17. Aiken LH, Sloane DM, Clarke S, Poghosyan L, Cho E, You L, et al. Importance of work environments on hospital outcomes in nine countries. International Journal for Quality in Health Care. 2011;23(4):357-64.

  18. Aiken LH, Sermeus W, Van den Heede K, Sloane DM, Busse R, McKee M, et al. Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ: British Medical Journal. 2012;344.

  19. Laschinger HKS, Leiter MP. The impact of nursing work environments on patient safety outcomes: The mediating role of burnout engagement. Journal of Nursing Administration. 2006;36(5):259-67.

  20. Kutney-Lee A, McHugh, M.D., Sloane, D.M., Cimiotti, J.P., Neff, D.F., & Aiken, L. H. Nursing: A key to patient satisfaction. Health Affairs. 2009;28:w669-w77.

  21. Manojlovich M, DeCicco B. Healthy work environments, nurse-physician communication, and patients’ outcomes. American Journal of Critical Care. 2007;16(6):536-43.

  22.Manojlovich M, Antonakos CL, Ronis DL. Intensive care units, communication between nurses and physicians, and patients’ outcomes. American Journal of Critical Care. 2009;18(1):21-30.

  23. Boyle, S.M. (2004). Nursing unit characteristics and patient outcomes. Nursing

  Economics, 22(3), 111-123.     

  24.Friese CR, Lake ET, Aiken LH, Silber JH, Sochalski J. Hospital nurse practice environments and outcomes for surgical oncology patients. Health services research. 2008;43(4):1145-63.

  25.Aiken LA, Clarke, S.P., Sloane, D.M., Lake, E.T., & Cheney, T. Effects of hospital care environment on patient mortality and nurse outcomes. Journal of Nursing Administration. 2008;38:223-9.

  26.McCusker J, Dendukuri N, Cardinal L, Laplante J, Bambonye L. Nursing work environment and quality of care: differences between units at the same hospital. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2004;17(6):313-22.

  27. Boev CA. The Relationship Between Nurses’ Perception of Work Environment and Nurse-sensitive Patient Outcomes in Adult Critical Care: University of Rochester; 2011.

  28. Lake E, Rogowski, J., Horbar, J., Staiger, D., Kenny, M., Patrick, T., et al). Better VLBW infant outcomes in nursing magnet hospitals. . Better VLBW infant outcomes in nursing magnet hospitals. Paper presented at the Child Health Services Research Meeting, Chicago, Illinois 2009.

  29. Warshawsky NE, Havens DS. Global Use of the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index. Nursing research: An AJN Company publication. 2011 (1):17-31.

  30. Aspden P, Wolcott J, Bootman JL, Cronenwett L. Committee on Identifying and Preventing Medication Errors, Institute of Medicine: Preventing Medication Errors, Quality Chasm Series. Washington, DC: National Academies Press; 2007.

  31. Rello J, Ollendorf DA, Oster G, Vera-Llonch M, Bellm L, Redman R, et al. Epidemiology and outcomes of ventilator-associated pneumonia in a large US database. CHEST Journal. 2002;122(6):2115-21.

  32. Committee on Identifying and Preventing Medication Errors IoM. , Preventing Medication Errors. : : National Academies Press; 2006.

  33. Lisby M, Nielsen LP, Brock B, Mainz J. How are medication errors defined? A systematic literature review of definitions and characteristics. International Journal for Quality in Health Care. 2010;22(6):507-18.

  34. George B. PRESSURE ULCER STAGES. Rehab Management. 2008.

  35.Stevens JA, Corso, P.S., Finklestein, E.A., & Miller, T.R. The costs of fatal andnon-fatal falls among older adults. Injury Prevention. 2006;12:290-5.

  36. Hughes R. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2008. AHRQ Publication No. 08-0043. 2011.

  37. Taylor C, Lillist C. lemone P, Lynn P. Fundamental of nursing: The art and science of nursing care. Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

  38. Kramer M, Schmalenberg C, Maguire P. Nine structures and leadership practices essential for a magnetic (healthy) work environment. Nursing Administration Quarterly. 2010;34(1):4-17.

  39. Blake N, Leach LS, Robbins W, Pike N, Needleman J. Healthy work environments and staff nurse retention: the relationship between communication, collaboration, and leadership in the pediatric intensive care unit. Nursing administration quarterly. 2012;37(4):356-70.

  40. Shekelle PG PP, Wachter RM, Taylor SL, Dy SM, Foy R, et al. Advancing the science of patient safety. Annals of Internal Medicine [Internet]. 2011; 154(10):[693-39 pp.].

  41.IOM. The Future of Nursing: Leading Change, Advancing Health. Washington, DC:National Academy Press. 2010.

  42. Urden LD, Stacy KM, Lough ME. Critical care nursing: diagnosis and management: Mosby Incorporated; 2013.

  43. Page A. Keeping patients safe: Transforming the work environment of nurses: National Academies Press; 2004.

  44. Tablan OC, Anderson LJ, Besser R, Bridges C, Hajjeh R. Guidelines for preventing healthcare-associated pneumonia, 2003. MMWR. 2004;53(RRO3):1-36.

  45. Bird D, Zambuto A, O'Donnell C, Silva J, Korn C, Burke R, et al. Adherence to ventilator-associated pneumonia bundle and incidence of ventilator-associated pneumonia in the surgical intensive care unit. Archives of surgery. 2010;145(5):465.

  46. Maselli DJ, Restrepo MI. Strategies in the prevention of ventilator-associated pneumonia. Therapeutic advances in respiratory disease. 2011;5(2):131-41.

  47. Marra AR, Cal RGR, Silva CV, Caserta RA, Paes ÂT, Moura Jr DF, et al. Successful prevention of ventilator-associated pneumonia in an intensive care setting. American journal of infection control. 2009;37(8):619-25.

  48.Torres A, Ferrer M, Badia JR. Treatment guidelines and outcomes of hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia. Clinical Infectious Diseases. 2010;51(Supplement 1):S48-S53.

  49 .F. A-L. Modification of empiric antibiotic treatment in patientswith pneumonia acquired in the intensive care unit. ICU-acquired Pneumonia Study Group. Intensive Care Med. 1996;22:387-94.

  50. Kottner J, Dassen T. Pressure ulcer risk assessment in critical care: Interrater reliability and validity studies of the Braden and Waterlow scales and subjective ratings in two intensive care units. International journal of nursing studies. 2010;47(6):671-7.

  51. Manzano F, Navarro MJ, Roldán D, Moral MA, Leyva I, Guerrero C, et al. Pressure ulcer incidence and risk factors in ventilated intensive care patients. Journal of critical care. 2010;25(3):469-76.

  52. Kozier B, Berman A. Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice: Pearson; 2012.

  53. Nijs N, Toppets A, Defloor T, Bernaerts K, Milisen K, Van Den Berghe G. Incidence and risk factors for pressure ulcers in the intensive care unit. Journal of clinical nursing. 2009;18(9):1258-66.

  54. Moyen E, Camiré E, Thomas Stelfox H. Clinical review: Medication errors in critical care. Critical Care. 2008;12(2):1-7.

  55. Camiré E, Moyen E, Stelfox HT. Medication errors in critical care: risk factors, prevention and disclosure. Canadian Medical Association Journal. 2009;180(9):936-43.

  56. Agalu A, Ayele Y, Bedada W, Woldie M. Medication administration errors in an intensive care unit in Ethiopia. International archives of medicine. 2012;5(1):1-6.

  57. Currie LM. Fall and injury prevention. Annual review of nursing research. 2006;24(1):39-74.

  58. Hempel S, Newberry S, Wang Z, Booth M, Shanman R, Johnsen B, et al. Hospital Fall Prevention: A Systematic Review of Implementation, Components, Adherence, and Effectiveness. Journal of the American Geriatrics Society. 2013.

  59. Shumway-Cook A, Ciol MA, Hoffman J, Dudgeon BJ, Yorkston K, Chan L. Falls in the Medicare population: incidence, associated factors, and impact on health care. Physical Therapy. 2009;89(4):324-32.

  60. Tzeng H-M. Triangulating the extrinsic risk factors for inpatient falls from the fall incident reports and nurse's and patient's perspectives. Applied Nursing Research. 2011;24(3):161-70.

  61. Levinson D. Hospital incident reporting systems do not capture most patient harm. Office of Inspector General Department of Health and Human Services. 2012.

  62. Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Sochalski J, Silber JH. Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. JAMA: the journal of the American Medical Association. 2002;288(16):1987-93.

  63. Aiken LH, Cimiotti JP, Sloane DM, Smith HL, Flynn L, Neff DF. The effects of nurse staffing and nurse education on patient deaths in hospitals with different nurse work environments. Medical care. 2011;49(12):1047.

  64. Hickam DH, Severance S, Feldstein A, Ray L, Gorman P, Schuldheis S, et al. The Effect of Health Care Working Conditions on Patient Safety: Summary. 2003.

  65. Sherman R, Pross E. Growing future nurse leaders to build and sustain healthy work environments at the unit level. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing. 2010;15(1).

  66. Hinno S. The professional practice environment hospital nurses’ perspectives in three European countries. Dissertations in Health Sciences. 2012;107.

  67. Kramer M, Schmalenberg C. Essentials of a magnetic work environment part 1. Nursing2012. 2004;34(6):50-4.

  68. Armstrong K, Laschinger H, Wong C. Workplace empowerment and Magnet hospital characteristics as predictors of patient safety climate. Journal of Nursing Care Quality. 2009;24(1):55-62.

  69. Wiskow C, Albreht T, De Pietro C. How to create an attractive and supportive working environment for health professionals: World Health Organization; 2010.

  70. Donabedian A. An introduction to quality assurance in health care: Oxford University Press; 2002.

  71. Shang J, Friese C, Wu E, Aiken L. Nursing practice environment and outcomes for oncology nursing. Cancer nursing. 2012;36(3):206-12.

  72. Company. AB. Elevating frontline leadership Nursing Executive Center: Washington, DC; 2005.

  73. Kelly DL. Applying quality management in healthcare: A systems approach: Health Administration Press; 2007.

  74. AACN. Standards for establishing and sustaining healthy work environments: ajourney to excellence. American Journal of Critical Care. 2005;14(4):187-97.

  75. Garbee DD, Paige JT, Bonanno LS, Rusnak VV, Barrier KM, Kozmenko LS, et al. Effectiveness of teamwork and communication education using an interprofessional high-fidelity human patient simulation critical care code. Journal of Nursing Education and Practice. 2012;3(3):p1.

  76. Scott-Ladd BD. The Influence of Participation in Decision-making Within the Enterprise Bargaining Context: Implications for Job Satisfaction and Affective Commitment: Curtin University of Technology.; 2001.

  77. Leach LS, Mayo AM. Rapid Response Teams: Qualitative Analysis of Their Effectiveness. American Journal of Critical Care. 2013;22(3):198-210.

  78. Dillon PM, Noble KA, Kaplan L. Simulation as a means to foster collaborative interdisciplinary education. Nursing Education Perspectives. 2009;30(2):87-90.

  79. Rosenstein AH. Nurse-physician relationships: Impact on nurse satisfaction and retention. AJN The American Journal of Nursing. 2002;102(6):26-34.

  80. Rucker D, O’Connor B, Buxbaum J, editors. Reducing errors/Improving care. HIMSS Symposium and Exhibition; 2006.

  81. Leonard M, Graham S, Bonacum D. The human factor: the critical importance of effective teamwork and communication in providing safe care. Quality and Safety in Health Care. 2004;13(suppl 1):i85-i90.

  82. Thomas E, Sexton, J, & Helmreich, R. Discrepant attitudes about teamwork amongcritical care nurses and physicians. Critical Care Medicine,. 2003;31:956-9.

  83. Stone PW, Mooney-Kane C, Larson EL, Horan T, Glance LG, Zwanziger J, et al. Nurse working conditions and patient safety outcomes. Medical care. 2007;45(6):571-8.

  84. Needleman J, Buerhaus P, Pankratz VS, Leibson CL, Stevens SR, Harris M. Nurse staffing and inpatient hospital mortality. New England Journal of Medicine. 2011;364(11):1037-45.

  85. Blegen MA, Goode CJ, Spetz J, Vaughn T, Park SH. Nurse staffing effects on patient outcomes: safety-net and non-safety-net hospitals. Medical care. 2011;49(4):406-14.

  86. Penoyer DA. Nurse staffing and patient outcomes in critical care: a concise review. Critical care medicine. 2010;38(7):1521-8.

  87. MOHSEN PL, NAVIPOUR H, AHMADI F. THE EFFECT OF PARTICIPATIVE MANAGEMENT BASED ON QUALITY CIRCLES ON NURSES JOB SATISFACTION IN THE POINT OF HERZBERG. JOURNAL OF ARMY UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES OF THE IR IRAN (JAUMS). 2005.

  88. Leurer MD, Donnelly G, Domm E. Nurse retention strategies: advice from experienced registered nurses. Journal of health organization and management. 2007;21(3):307-19.

  89. Marquis BL, Huston CJ. Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.

  90.Valentin A, Ferdinande P. Recommendations on basic requirements for intensive care units: structural and organizational aspects. Intensive care medicine. 2011;37(10):1575-87.

  91. Moullin M. Performance measurement definitions: Linking performance measurement and organisational excellence. International Journal of Health Care Quality Assurance. 2007;20(3):181-3.

  92. Chiang HY, Lin SY. Psychometric testing of the Chinese version of nursing practice environment scale. Journal of clinical nursing. 2009;18(6):919-29.

  93. Roche MA, Duffield CM. A Comparison of the Nursing Practice Environment in Mental Health and Medical‐Surgical Settings. Journal of Nursing Scholarship. 2010;42(2):195-206.

  94. Kirwan M, Matthews A, Scott PA. The impact of the work environment of nurses on patient safety outcomes: A multi-level modelling approach. International Journal of Nursing Studies. 2013;50(2):253-63.

  95. Schubert M, Glass TR, Clarke SP, Aiken LH, Schaffert-Witvliet B, Sloane DM, et al. Rationing of nursing care and its relationship to patient outcomes: the Swiss extension of the International Hospital Outcomes Study. International Journal for Quality in Health Care. 2008;20(4):227-37.

  96. Burns N, Grove SK. Understanding nursing research: Building an evidence-based practice: Elsevier Health Sciences; 2010.

  97. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice: Wolters Kluwer Health; 2013.

  98. Sochalski J. Is more better?: the relationship between nurse staffing and the quality of nursing care in hospitals. Medical Care. 2004;42(2):II-67-II-73.

  99. Ball J, Catton H. Planning nurse staffing: are we willing and able? Journal of Research in Nursing. 2011;16(6):551-8.

  100. Zahavi M, Momtaz NS. The study of Nursing staff participation in strategic decision making in Tehran University of Medical Sciences Shariati Hospital. 2010.

  101. SPENCE LASCHINGER HK, Wilk P, Cho J, Greco P. Empowerment, engagement and perceived effectiveness in nursing work environments: does experience matter? Journal of Nursing Management. 2009;17(5):636-46.

  102. Parro Moreno A, Serrano Gallardo P, Ferrer Arnedo C, Serrano Molina L, de la Puerta Calatayud ML, Barberá Martín A, et al. Influence of socio-demographic, labour and professional factors on nursing perception concerning practice environment in Primary Health Care. Atención Primaria. 2013.

  103. Friese CR, Manojlovich M. Nurse‐Physician Relationships in Ambulatory Oncology Settings. Journal of Nursing Scholarship. 2012;44(3):258-65.

  104. Patrician PA, Shang J, Lake ET. Organizational determinants of work outcomes and quality care ratings among Army Medical Department registered nurses. Research in nursing & health. 2010;33(2):99-110.

  105. Gunnarsdóttir S, Clarke SP, Rafferty AM, Nutbeam D. Front-line management, staffing and nurse–doctor relationships as predictors of nurse and patient outcomes. A survey of Icelandic hospital nurses. International Journal of Nursing Studies. 2009;46(7):920-7.

  106. Purdy N, SPENCE LASCHINGER HK, Finegan J, Kerr M, Olivera F. Effects of work environments on nurse and patient outcomes. Journal of Nursing Management. 2010;18(8):901-13.

  107. Lucero RJ, Lake ET, Aiken LH. Variations in nursing care quality across hospitals. Journal of advanced nursing. 2009;65(11):2299-310.

  108. Brunner LS, Smeltzer SCC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-surgical Nursing: Suzanne C. Smeltzer...[et Al.]: Wolters Kluwer Health; 2010.

  109. Leonard M, Graham, S., & Bonacum, D. The human factor: the critical importance ofeffective teamwork and communication in providing safe care. Quality and Safety inHealthcare,. 2004;13:85-90.

  110. Houser J. A model for evaluating the context of nursing care delivery. Journal of Nursing Administration. 2003;33(1):39-47.

  111. Cummings GG, MacGregor T, Davey M, Lee H, Wong CA, Lo E, et al. Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: a systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2010;47(3):363-85.

  112. Kelly DL. Applying quality management in healthcare: A systems approach(2nd ed.). Chicago, IL: Health Administration Press. 2007.

   


موضوع پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, نمونه پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, جستجوی پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, فایل Word پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, دانلود پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, فایل PDF پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, پروژه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامد های ایمنی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی استان گیلان در سال1392

فصل اول 1-1 زمینه پژوهش : هوشیاری، آگاهی از خود و محیط و پاسخدهی به تحریکات خارجی و نیازهای درونی است . همچنین هوشیاری وضعیتی پویا و متغیر بوده و دارای سطوحی است که واقعاُ مجزا از هم نبوده و بصورت طیفی است که در یک سر آن هوشیاری کامل و در سر دیگر آن کما قرار دارد(1)؛ کما وضعیت عدم هوشیاری و عدم پاسخدهی به تحریکات است(2) در واقع کما یک وضعیت عدم هوشیاری عمیق است که در آن بیمار ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری ویژه چکیده: مقدمه: محیط کاری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه ، می تواند تاثیرات اساسی روی نتایج مرتبط با پرستار و همچنین روی ایمنی بیمار بگدارد. مطالعه در مورد عوامل موجود در محیط کاری پرستاران ، می تواند اطلاعات مفید و اختصاصی را جهت طراحی مجدد کار فراهم نموده و در نتیجه باعث بهبود کار پرستار و افزایش ایمنی بیمار گردد. موانع ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف: از سال 1980 گروه‌های جدید آنتی بیوتیکی به نام اکسی ایمنیو سفالوسپورین‌ها که به فعالیت هیدرولیتیک بتالاکتامازها مقاوم بودند برای درمان عفونت‌های باکتری‌های گرم منفی مورد استفاده قرار گرفتند. در اوایل سال 1990 آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف(ESBLs) تولید شده توسط باکتری‌های گرم منفی، نسبت به سفالوسپورین‌هایی مانند سفتازیدیم ...

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد پرستاری، گرایش داخلی – جراحی معرفی پژوهش بیان مسئله تعریف واژه ها اهداف و سوالات پژوهش محدودیت های پژوهش معرفی پژوهش عنوان پژوهش: بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق های عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز،1392. معرفی مسئله آشنایی با قوانین و مقررات و ضوابط حاکم بر پرستاری از اولویت­های برنامه­های ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی - جامعه­ شناسی چکیده: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصبی مزمن و پیش­رونده است که در نتیجه مجموعه­ای از عوامل محیطی (مانند فشارهای روحی یا تنش) یا ژنتیکی بروز می­کند. سن ابتلا برای بیماری حدود 20 الی 40 سال می­باشد لیکن می­تواند در هر سنی پیشرفت نماید. ام­اس معمولاً دوران عود و فروکش دارد و درصد بالایی از افراد مبتلا ...

چکیده مقدمه: تغذیه­ی روده­ای یک روش ارجح و ایمن در بیماران بستری در بخش­های ویژه به شمار می­آید که علیرغم مزایای فراوان آن دارای عوارضی از جمله آسپیراسیون تنفسی می­باشد. پنومونی ناشی از آسپیراسیون مسئول ایجاد 15 تا 20 درصد عفونت بیمارستانی و افزا یش 39 درصدی هزینه­ها می­باشد و همچنین یکی از ده علل مرگ در ایالات متحده تلقی می­گردد که با انتخاب بهترین روش تغذیه می­توان از این ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه مقدمه:امروزه پیشگیری و درمان صدمات تروماتیک مشکل اساسی بهداشت عمومی است.مدیریت مطلوب در امر مراقبت و درمان این بیماران می تواند به میزان زیادی از بروز صدمات ثانویه پیشگیری و مرگ ومیر و ناتوانی این بیماران را کاهش و هزینه های اقتصادی و معضلات اجتماعی آن را تقلیل دهد.هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اورژانس پیش ...

پایان‌نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش آموزش داخلی- جراحی) خلاصه عنوان:تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی : یک کارآزمایی بالینی تک سوکور مقدمه: امروزه کنترل یا کاهش درد و اضطراب پس از عمل جراحی، به عنوان یکی از اجزای مهم مراقبت پس از جراحی از موضوعات چالش است. به جهت عوارض سایر روش ها، تاکید زیادی بر استفاده از درمان ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت مقدمه: افزایش فشار داخل شکمی(IAP) به عنوان عامل خطر مستقل مرگ ومیر در بین بیماران بخش های مراقبت ویژه شناخته شده است و شیوع هیپرتانسیون داخل شکمی (IAH ) تا 58درصد نیز گزارش می گردد. تأثیر تغییر در وضعیت بدن (بالا بردن سر تخت ) بر روی صحت اندازه گیری IAP ، به منظور کاهش خطر پنومونی وابسته به ونتیلاتور هنوز به طور کامل شناخته ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه مقدمه: مراقبت مبتنی بر شواهد عبارت از کاربرد نتایج بهترین تحقیقات ، همراه با دانش ، تخصص ، تجارب بالینی و توجه به ارزش های بیمار در ارائه مراقبت می باشد .بدین منظور، بکار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در بخش های مراقبت ویژه، در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش ...

ثبت سفارش