پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392

word 588 KB 31936 91
1393 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

   جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

  (گرایش داخلی-جراحی)

  قدمه : اجتماعی شدن حرفه ای فرایندی است که طی آن افراد، ارزش ها، هنجارها، رفتارها و مهارت های اجتماعی مرتبط با یک حرفه را کسب می نمایند و حس هویت نسبت به یک رشته تخصصی را درونی می سازند.این فرایند با ورود به برنامه آموزش پرستاری آغاز می شود و با اتمام این دوره و ورود به محیط های کاری ادامه می یابد.بدین ترتیب شکل گیری پرستاری به عنوان یک حرفه از طریق اجتماعی شدن حرفه ای صورت می گیرد.

  هدف : هدف از این مطالعه تعیین سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن می باشد.

  مواد و روش ها : پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی است و جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده شهید بهشتی رشت(211نفر)تشکیل می دادند که از طریق سرشماری وارد مطالعه شدند.ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای محقق ساخته و برگرفته از عبارات مندرج در ابزار استفاده شده توسط شهیم و برخی از گویه های ارائه شده توسط چاو و همکاران بود که بعد از تعیین روایی و پایایی در اختیار نمونه ها قرار گرفت.اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 19 تجزیه تحلیل شد.

  نتایج : در ارتباط با سطح اجتماعی شدن حرفه ای نتایج نشان داد که در بررسی کلی ، 19درصد در حیطه متوسط و اکثر نمونه های مورد پژوهش (81%) از سطح خوبی برخوردار بودند.و به طور کلی اجتماعی شدن حرفه ای با عواملی از قبیل تاهل(p=0/045)، سن(p=0/029,r=0/151)،محل سکونت خانواده(p=0/04)،تحصیلات مادر(p=0/023)،کار دانشجویی(p=0/031)،مدرسین نظری(p=0/0001)،مدرسین بالینی(p=0/032)،داشتن اطلاعات راجع به حرفه پرستاری قبل از ورود به رشته(p=0/0001)،منطبق بودن تصویر ذهنی قبلی از این حرفه با واقعیت های موجود(p=0/0001)،علاقه به رشته(p=0/0001) ارتباط آماری معنی داری داشته است. اما تنها عوامل مرتبط تعیین کننده سطح اجتماعی شدن حرفه ای در واحدهای مورد پژوهش از بین همه متغیرهای مورد مطالعه ، متغیر مربوط به داشتن اطلاعات قبل از ورود به رشته پرستاری (P=0/004) و متغیر مربوط به تطابق واقعیت های موجود دراین حرفه با با تصویرذهنی قبلی ازاین حرفه(P=0/004) می باشد.

  بحث و نتیجه گیری: اجتماعی شدن حرفه ای، فرایندی ضروری و لازم در حرفه پرستاری است که باید بیشتر در برنامه ها به آن توجه شود.همچنین شناخت وضعیت اجتماعی شدن حرفه ای و عوامل مرتبط با آن می تواند توجه مسئولین را، در راه نیاز به فراهم کردن امکان تجربه و استقلال بیشتر در عمل و در مجموع فراهم نمودن شرایط ارائه مراقبت پرستاری به صورت اصولی و همه جانبه جلب نمود.لذا می توان در جهت حفظ و ارتقا آن از مواردی مانند درک از پرستاری، هدایت اعضا هیئت علمی و مدیریت و حمایت های خدمات پرستاری استفاده شود.

  واژگان کلیدی : اجتماعی شدن،آموزش پرستاری،دانشجوی پرستاری  

   

   

  زمینه پژوهش:

               اجتماعی شدن فرایندی است که در سرتاسر زندگی انسان ها جریان دارد(1)طی این فرایند که حاصل تعامل فرد، محیط و ارتباطات بین فردی است(2)افرادامکان می یابند؛ نقش ها، ارزش ها و موقعیت های لازم برای حضور در سازمان های اجتماعی را فرا گیرند.فرایند اجتماعی شدن با یادگیری هنجارها و نقش های خانواده و خرده فرهنگ های آن آغاز می گردد و طی این فرایند، فرد خود را درون اعضای یک گروه و با فرهنگ خاص آن گروه تطبیق می دهد(1).

             ازجمله مفاهیم مطرح که دربسیاری از موارد به جای مفهوم اجتماعی شدن بکارگرفته می شود مفهوم اجتماعی شدن حرفه ای است(3).اجتماعی شدن حرفه ای فرایندی است که طی آن، افراد هویت شخصی خود را بدست می آورند و ارزش ها، هنجارها، رفتارها و مهارت های اجتماعی مناسب و مرتبط با یک حرفه را از طریق دانش، نگرش و مهارت ها کسب می نمایند و حس هویت و تعهد نسبت به یک رشته تخصصی را درونی می سازند (4).به بیانی دیگر اجتماعی شدن حرفه ای زمانی تحقق می یابد که هر فردی برای موفقیت در هر حرفه ای از دانش و مهارت کافی و موردنیاز آن حرفه برخوردار باشد(5).

            چاو[1] باتوجه به  اهمیت و نقش  فرایند اجتماعی شدن حرفه ای؛ بر لزوم  برخورداری از یک  چهارچوب اولیه برای توسعه حیطه های مشخص این فرایند تاکید نموده و از حیطه های زیر به عنوان اضلاع اصلی این چهارچوب نام برده است: الف) حیطه ارزش گذاری و شناخت از حرفه: اجتماعی شدن حرفه ای در این حیطه به معنای درک قوانین و اصولی است که تمامیت سازمان را حفظ می کند. ب) حیطه مهارت های انجام کار : یعنی هر فرد وظایف مرتبط با شغل خود را یاد می گیرد. ج) حیطه ارتباطات بین فردی: بر نقش تعاملات و ارتباطات بین فردی در فرایند اجتماعی شدن حرفه ای تاکید دارد. د) حیطه مدیریت و سیاست های سازمانی: تاکید آن بر موفقیت فرد در  به دست آوردن اطلاعات مرتبط با ارتباطات رسمی و غیر رسمی شغلی و ساختار قدرت درون سازمانی است.تشخیص محتوی و مضمون اجتماعی شدن حرفه ای منجر به شفاف سازی ارتباط بین حیطه های اجتماعی شدن و نتایج حاصل از آن می گردد.بعنوان مثال افرادی که در حیطه مدیریت و سیاست های سازمانی به طورکامل اجتماعی شده اند، نسبت به افرادی که دراین حیطه به درستی اجتماعی نشده اند، شانس پیشرقت و ترقی بالاتری دارند.لذا اگر فردی در همه حیطه های اجتماعی شدن حرفه ای به جز در یکی، نمره بالایی کسب نماید، ممکن است با مشکل بزرگی روبرو گردد، بنابراین ممکن است فرد به درستی وظیفه خود را انجام دهد و با دیگران نیز به خوبی ارتباط برقرار نماید، اما نقص در یادگیری اهداف و ارزش های سازمانی، چالش بزرگی را در مسیر پیشرفت شغلی آن فرد قرار می دهد(6).                                                                                                

              در نظام سلامت که نیروی انسانی پایه و اساس آن را به خود اختصاص می دهد، پرستاران بزرگترین گروه ارائه دهنده خدمات را تشکیل می دهند.از اینرو توانمندی حرفه ای آنها نقش مهمی در تحقق رسالت این نظام ایفا می کند.بدین لحاظ در عصر حاضر یکی از دغدغه های متولیان سلامت در کشورهای مختلف ، میزان توانمندی حرفه ای پرستاران می باشد(2).از آنجائیکه توانمندی حرفه ای فرایندی است که در جریان تعامل با دیگران و روابط کاری مشترک شکل می گیرد و مستلزم درک و شناخت نسبت به نقش ها، ارزش ها و رفتارهای مربوط به حرفه یا گروه اجتماعی جدیدی است که فرد از طریق یادگیری و درونی سازی آنها بدان دست می یابد(1).                                                                                                                                 لذا می توان اذعان داشت که پدیده توانمندی حرفه ای/ حرفه ای شدن نه تنها از مفاهیم بنیادی پرستاری است(7)، بلکه بخشی از فرایند «اجتماعی شدن» حرفه نیز قلمداد می شود و باید در طول دوره تحصیل تقویت و تثبیت گردد(2).زیرا دانشجوی پرستاری با اجتماعی شدن حرفه ای می تواند تعهد لازم در این حرفه را به دست آورد و با مشکل گشایی و رعایت مقررات و تفکر انتقادی لازم، مانند یک پرستار عمل کند(2). بررسی های مرتبط با فرایند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری بیانگر این است که، اولین و حساس ترین مرحله زمانی است که فرد به عنوان دانشجوی پرستاری وارد محیط آموزشی و یا محیط کارآموزی خود می شود(7).

              در این رابطه دین محمدی اظهار می دارد؛ اجتماعی شدن حرفه ای پیامد خواسته یا ناخواسته فرایند آموزشی و فرایند های محیط کار است(8).از اینرو جنبه حیاتی تکامل دانشجویان پرستاری را تشکیل می دهد.وی می افزاید این فرایند با ورود افراد به برنامه آموزش پرستاری آغاز می شود و با اتمام دوره آموزش پرستاری و ورود به محیط های کاری ادامه می یابد(1).بدین ترتیب شکل گیری پرستاری به عنوان یک حرفه از طریق اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری صورت می گیرد.بنابراین لازم است که فرایند اجتماعی شدن حرفه ای، در زمانی که فارغ التحصیلان جدید کار خود را به عنوان پرستار در یک مرکز مراقبت سلامتی شروع می کنند، مورد توجه قرار گیرد.زیرا این امر بر روی پایداری سازمان، تعهد، رضایت شغلی، ارتباط موثر، توافق با همکاران و علایق آنان تاثیر گذار خواهد بود(9).درهمین راستا دین محمدی مهم ترین پیامدهای مثبت اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستارای را کسب هویت حرفه ای، سازگاری با نقش های حرفه ای، تعهد حرفه ای و سازمانی و در نتیجه بهبود کیفیت مراقبت از مددجویان عنوان می کند(1).

             شهیم در مطالعه خود عدم آگاهی دانشجویان پرستاری برای ورود به محیط بالین و ایفای نقش حرفه ای شان را  بعنوان یکی از علل بروز واکنش های نامطلوب در ابعاد جسمانی و روانی آنها عنوان می کند(2).حریریان نیز معتقد است : هرگونه کمبود و نارسایی در گروه فوق موجب تاثیرات ناخوشایند بر انگیزه حرفه ای آنان و افت کیفیت و کمیت مراقبت های پرستاری و درنهایت سلامت افراد جامعه خواهد شد(10).بنابراین برنامه های آموزش دانشجویان پرستاری باید به نحوی طراحی شوند تا زمینه های علمی و مهارت های بالایی را مطابق با نیازهای جامعه و حرفه در دانش آموختگان پرستاری ایجاد نمایند(2).

            درهمین راستا لیگبرتو و تیلور[2] معتقدند که هرگونه کاستی در راستای اجتماعی شدن حرفه ای پرستاران با درخواست ترک کار یا جابجایی در بیمارستان همراه است.وعلاوه بر آن مدیریت ضعیف در اولین تجارب حرفه ای فارغ التحصیلان پرستاری نیز می تواند منجر به کاهش علاقه، سودمندی، تضعیف روحیه و کاهش مراقبت از بیماران شود(11و12).

            همچنین رنجبر و میرفرهادی بر این اعتقادند که مدیریت غیر موثر و عدم رضایت پرستاران از جمله عوامل تاثیرگذار بر غیبت از کار آنان بوده و در بسیاری از موارد به ترک خدمت پرستاران منجر می شود که بالطبع این امر در کاهش کیفیت مراقبت های ارائه شده نقش عمده ای را ایفا می کند(13و14).         

            حریریان به نکته مهمی اشاره نموده و می نویسد : یکی از مشکلات مهم حرفه پرستاری میزان بالای ترک این رشته در حین تحصیل و بعد از فارغ التحصیلی است و آمارها نشان می دهند همه ساله حدود 15 تا 20 درصد دانشجویان پرستاری در سراسر جهان از ادامه تحصیل منصرف می شوند که این امر نه تنها به کمبود نیروی پرستار می انجامد بلکه تاثیر ناخوشایندی هم بر انگیزه حرفه ای سایر دانشجویان پرستاری دارد(10).جیل لوی[3] نیز با تاکید بر این نکته که برنامه های پرستاری یکی از گران ترین برنامه های آموزشی دانشگاه است، ترک تحصیل و یا ترک حرفه از سوی دانشجویان و شاغلین حرفه پرستاری را به عنوان یک مشکل جدی که سیستم بهداشت و درمان را با کمبود شدید پرسنل پرستاری و نیز تحمیل ضرر و زیان گزاف مالی مواجه می سازد؛ مطرح می کند(15).

             پرایس[4] براساس نتایج حاصل از سرشماری های به عمل آمده، درخصوص میزان کناره گیری رشدیابنده در بین دانش آموختگان پرستاری اعلام می کند که بین 30 تا 61 درصد از فارغ التحصیلان جدید پرستاری تمایل به کناره گیری از شغل طی اولین سال تجربه حرفه ای خود دارند(16).فنگ[5] نیز اظهار میدارد : در ایالت متحده آمریکا، پرستاران تازه فارغ التحصیل، در اولین سال استخدام به میزان 30 درصد و در دومین سال به میزان 57 درصد، متقاضی کناره گیری داوطلبانه می باشند.وی در مطالعه خود به تمایل پرستاران به ترک موقعیت فعلی در اولین سال تجربه حرفه ای به میزان 5/61 درصد در کانادا  نیز استناد می کند(17).

              همانطورکه نتایج مطالعه حریریان و همکاران نشان داد، تنها 30 درصد دانشجویان نظر مثبتی نسبت به حرفه خود داشته و57درصد آنان موافق با ترک آن بودند.همچنین 52درصد تصمیم به تغییر رشته و 5/48 درصد تصمیم به انصراف از رشته داشتند(10). 

             جولایی با تاکید بر اینکه ترک حرفه به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی حرفه پرستاری است، شناخت دلایل و عوامل موثر بر آن را امری ضروری عنوان می کند.وی در نتایج بدست آمده از پژوهش خود شش الویت اول دلایل ترک حرفه پرستاری را از دید واحدهای مورد پژوهش، نداشتن پایگاه مثبت اجتماعی، ناهماهنگی واقعیت با تصورات اولیه، وجود شکاف طبقاتی بین پزشکان و پرستاران، پایین بودن میزان حقوق و دست مزد پرستاران، نگرش منفی افراد تیم پزشکی به حرفه و نامناسب بودن محیط کار بالینی ذکر نموده است(18).

                بررسی ها نشان می دهند، فرایند اجتماعی شدن حرفه ای در دانش آموختگان پرستاری، تحت تاثیر تفاوت های موجود بین ارزش های آرمانی مورد حمایت و تاکید دانشکده های پرستاری و واقعیت های محیط های بالینی قرار دارد و این امر مهم همواره بعنوان یک »شوک حقیقی»[6] برای دانشجویان این رشته محسوب می شود(5).زیرا زمانی که کارآموزان کار خود را بعنوان یک پرستار آغاز می کنند، در عمل با تناقض نقش آرمانی و نقش واقعی شان مواجه می شوند که این امر موجبات نگرانی آنان را فراهم می آورد .لذا در این شرایط پراسترس، غالبا آنها به جای اینکه برای سازگاری مبارزه کنند، بطور مکرر از موقعیت ایجاد شده، می گریزند(17).درنتیجه پراسترس ترین زمان برای پرستاران، سه ماهه اول استخدام آنان بعنوان یک پرستار فارغ التحصیل، محسوب می شود(19).تحقیقات نشان داده که استرس پرستاران بالینی، از استرسورهای حرفه ای شامل : فقدان مهارت و دانش کافی، افزایش ناگهانی مسئولیت ها و عدم آگاهی از مسئولیت فردی و چگونگی ایفای نقش و استرسورهای سازمانی شامل : شیفت های چرخشی، تقاضا و حجم بالای کار، فقدان حمایت از سوی همکاران، ناتوانی در دسترسی به پزشک، عدم آشنایی با موقعیت ها، فقدان منابع ضروری، حجم بالای کار و تعهدات پایین سازمانی منشا می گیرد( 17).

              در تایید مطلب فوق پرایس نیز مغایرت و عدم تطابق بین محیط حرفه ای و شرایط و امکاناتی که دانشجوی پرستاری در آن رشد یافته و تحصیل کرده است را از عمده دلایل تمایل به کناره گیری از شغل پرستاری در اولین سال تجربه حرفه ای مطرح نموده است(16).هم چنین جولایی نیز عدم هماهنگی واقعیت های موجود مرتبط با حرفه را با تصورات اولیه دانشجویان پرستاری را از اصلی ترین دلایل تمایل آنان به تغییر حرفه عنوان می کند(18).          

             درهمین راستا کاندون[7] و شارتز[8] یکی از فاکتورهای موثر بر فرایند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری را سطح دانش وآگاهی آنان می دانند(20).که بالطبع در این ارتباط مدرسان پرستاری نقش عمده ای را ایفا می کنند(2).لذا می توان این گونه بیان نمود که نقش الگویی اساتید به میزان زیادی سبب ورود و ماندگاری پرستاران در این حرفه خواهد شد(21).

  Introduction:The professional socialization is the process by  which the individual gain values ​​, norms , behaviors and social skills relevant to a profession and internalize a sense of identity to a specialized field.Therefore, The process begins with arrival of the nursing education program and continues  with completion of nursing education and entring into the workplace. Thus, the formation of nursing as a profession takes places through professional socialization of individuals.

  Aim : this study is done with the aim of assessment of professional socialization level among nursing students and It,s related Factors in Nursing & Midwifery Faculty , guilan Univercity of Medical Sciences, 2013.

  Material and Method:A descriptive approach was adopted. Participants were all nursing faculty students at Shahid Beheshti University.total study sample were 211 students.sampling was conducted with census.The instrument used a Researcher made questionnaire that  from the statements contained in the instruments used by Shahim and some of the items offered by Chow et al., That After Determination validity and reliability of It ,were given to samples. The data collected was analyzed using SPSS 19 software.

  Results: In relation to the professional socialization the finding showed that in a general survey of professional socialization, The percent of  weak level(0%) and 40 students(19%)  were in moderate level and Most of The samples (81%) were in good level of professional socialization.And generally, professional socialization had a statistically significant relationship with  factors such as marital status (p=0/045),age (p=0/029,r=0/151),family residence (p=0/04), maternal education (p=0/023), student work (p = 0/031) , theoretical instructor (p=0/0001), clinical lecturer (p=0/032),having information about the nursing profession before entering the field (p=0/0001),Compliance Between previous image and existing realities (p=0/0001 ),interest in the course (p=0/0001).But the only relevant factor in determining the level of professional socialization among all Linked  variables  were associated variable with Having information prior to entering a nursing Field (P=0/004) and related variables to Compliance Between previous image and existing realities (P=0/004).

  Conclusion: Professional socialization is a essential process in the nursing profession, That Should be considered more in plans.So rocognitin of the professional statusand Its, related factors can draw authorities, attention to exprience needed to provide opportunities for greater autonomy in practice and In general provide systemic and holistic nursing care situations.So we can use cases such as understanding of nursing , leading facualty members, management and nursing services to maintain and promote It.

  Keywords: Socialization,Nursing education,Nursing students

 • فهرست:

  فصل اول: (کلیات)

  1-1 زمینه پژوهش...........................................................................................................................................1

  2-1 اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه)..............................................................................................7

  3-1 سوالات پژوهش.......................................................................................................................................8

  4-1 تعریف واژه های کلیدی(نظری و عملی).................................................................................................9

  5-1 پیش فرض ها..........................................................................................................................................10

  6-1 محدودیت های پژوهش...........................................................................................................................10

  فصل دوم: (زمینه و پیشینه تحقیق)

  1-2 چهارچوب پژوهش...................................................................................................................................12

  2-2 مروری بر مطالعات انجام شده..................................................................................................................31

  فصل سوم: (روش پژوهش)

  1-3 نوع پژوهش...............................................................................................................................................39

  2-3 جامعه پژوهش...........................................................................................................................................39

  3-3 نمونه پژوهش، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری............................................................................39

  4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش...........................................................................................................40

  5-3 محیط پژوهش...........................................................................................................................................40

  6-3 ابزار گردآوری اطلاعات............................................................................................................................40

  7-3 تعیین اعتبار علمی ابزار.............................................................................................................................41

  8-3 تعیین اعتماد علمی ابزار.............................................................................................................................41

  9-3 روش گردآوری اطلاعات..........................................................................................................................43

  10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................................................................43

  11-3 ملاحظات اخلاقی....................................................................................................................................44

  فصل چهارم: (نتایج تحقیق)

  1-4 یافته های پژوهش......................................................................................................................................46

  2-4 جداول........................................................................................................................................................47

  فصل پنجم: (بحث و بررسی یافته ها)

  1-5 بحث و بررسی یافته ها..............................................................................................................................84

  2-5 نتیجه گیری نهایی.......................................................................................................................................95

  3-5 کاربرد یافته ها در پرستاری........................................................................................................................97

  4-5 سایر پیشنهادات..........................................................................................................................................98

  منابع....................................................................................................................................................................99

  پیوست ها

  منبع:

   

  Dinmohammadi M,Rafiei F,Peirovi H,Mehrdad N.,The concept Analysis of Professional socialization in nursing:Rodgers development.Nursing and Midwifery Journal of Tehran Univercity,2010,vol:16(2);15-28.

   

  Shahim A,Lotfi M,Rahmani A.,Nursing students professional socialization in Tabriz University od medical scinces.Tabriz Nursing and Midwifery Journal,2010,vol:20(5);19-25.

   

  Page G.,Profesional socialization of valuation students :What the literature says.in proceedings 10th practice Rim real estate society conference,2004,1-16.

   

  Melrose S,Miller J,Gordon K,Jansen K J.,BecomingSocialized into a New Professional Role:LPN to BN student Nurses Experinces with Legitimation.Nursing Research and Practice,2012,vol:2012(2012);1-8.

   

  Bisholt BKM.,The professional socialization of recently graduated nurses-Experinces of an introduction program.Nurse Education Today,2012,vol:32(3);278-282.

   

  Chao GT,O,leary-kelly AM,Wolf S,Klein HJ,Gardner PD.,Organizational Socialization:Its content and Consequences.Journal of applied psychology,1994,vol:79(5);730-743.

   

  Nikbakht nasrabadi A,Parsa yekta Z,Seif H,Rasool zade N.,Exprinces of professionalization of nurses  at the beginning of Entry to clinical nursing phase in Iran.Hayat journal of nursing and Midwifery of Tehran university,2006,vol:11(3-4);5-18.

   

  Mooney M.,Professional socialization: The key to survival as a newly qualified nurse.International Journal of Nursing Practice,2007,vol:13(2);75-80.

   

  Seada A.,Sleem W F.,Professional socialization Process and Acquisition of professional Nursing values among Undergraduate Nursing Students.Journal of American Science,2012,vol:8(4);678-687.

   

  Haririan H,Aghajanloo A,Jabbari R.,The research of Nursing students:Their perception toward nursing and the reasons of leaving It.Journal Of development Education in medical science,2009,vol:2(2);1-8.

   

  Shinyashiki GT,Mendes IA,Trevizan MA,Day RA.,Professional socialization: student becoming nurses.Rev Latino-am Enfermagem,2006,vol:14(4);601-607.

   

  Taylor HR,Westcott E,Bartlett HP.,Measuring The Socialization of Graduate and Diplomate nurses using The crowin Role orientation Scale.journal of Advanced nursing,2001,vol:33(1);21-22.

   

  Ranjbar S.,The study of Related factors in Disappeared in employed nurses in Rasht educational and treatment  hospitals.A Thesis for Master of Nursing,.Guilan medical science university,2008.

   

  Mirfarhadi N.,The study of Related factors with Life satisfaction in nurses who works in Rasht educational and treatment  hospitals.A Thesis for Master of Nursing,.Guilan medical science university,2010.

   

  Joolai S,Mehrdad N,Bohrani N.,The research of Nursing students:Their perception toward nursing and the reasons of leaving It.Nursing research Journal,2006,vol:1(1);21-28.

   

  Price S.L.,Becoming a nurse:a meta-study of early professional socialization and career choice in nursing. journal of Advanced nursing,2008,vol:65(1);11-19.

   

  Feng RF,Tsai YF.,Socialization of new graduate nurses to practicing nurses.Journal of Clinical Nursing,2011,vol:21(13-14);1-8.

   

  Schipper LM.,The socialization Process of Newly Graduated Nurses Into a clinical setting.Journal of nurse in staff Development,2011,vol:27(5);216-219.

   

  Condon E,Shartz HN.,socialization of Japanese Nursing Students.NursingEducation Research,2010,vol:31(3);167-170.

   

  Azimi lolati H,Ashk torab T,Bagheri nesami M,Bagher zade ladari R.,The experiences of professional communication Employed nurses in educational hospitals:A Phenomenology research.journal of Mazandaran Medical science university,2011,vol:21(85);108-125.

   

  Brown j,Stevens J,Kermode S.,Supporting student nurse professionalization:The role of clinical Teacher.nurse education today,2012,vol:32(5);606-610.

   

  walsh MK.,Socialization of the New Graduate Nurse:DoInternship Programs Affect The Process? .the Degree Doctor of Education.,the state Univercity of New jersey,2009.

   

  Mohammad poor Y,Habibzadeh H,Khalilzadeh H,Pakpoor V,Jafarizadeh H,etal.,The conception of clinical Educational environment:The gap between desired environment with realistic one.Journal of Oromieh Nursing & Midwifery university,2011,vol:9(2);102-111.

   

  Moosavi S,Nemati M.,The study of Nursing students Attitude toward Effective factors in Clinical education process in educational and treatment  centers of guilan Univercity.Medical education Journal,2004,vol(6);18-24.

   

  Brown j,Stevens J,Kermode S.,Measuring student nurse professional socialization:the development and implementation of a new instruments.nurse education today,2012,vol:33(6);1-9.

   

  Francis MQ.,Principles and Practic of Nurse Education.Unicersity of Greenwich,London,UK.Nelson thrones,4ed,2000;414.

   

  Tsang AKL.,Students As Evolving Professionals Students Perceptions Of The Evolving Profsional (EP) Concept As A Profesional Socialization Approach.Inspiring Innovative Research In education,2009,1-13.

   

  Ildarabadi I.,Community health nursing(1,2,3).Tehran: Salemi ed: Jamenegar,2009,pp.232-233.

   

  Heshmati Nabavi F,Rajabpour M,Hoseinpour Z,Hemmati M,Hajiabadi F,Mazlom SR,et al.,Comparison of nursing students, Professional Behavior to nurses Employed in mashhad University of Medical Sciences.Iranian Journal of Medical Education,2014,vol:13(10);809-819.

   

  Nesler MS.,Professional Socialization of Baccalaureate Nursing Students:Can students in Distance Nursing Programs BecomrSocialized?.Journal of Nursing Education,2001,vol:40(7);293-294.

   

  Baker TE.,Professional Socialization of Black Women in Students Affairs Administration Master of Education.Master Of education,.The University of Georgia,2013.

   

  Dimitriadou A,Pizirtzidou E,Lavdaniti M.,The Concept of Socialization in nursing Education.International journal of Caring Sciences,2013,vol:6(3);314-318.

   

  Pitney WA.,The Professional Socializtion of Certified Athletic trainers in high school Settings : A grounded theory theory Investigation.Journl Of Athletic Training,2002,vol:37(3);286-292.

   

  Eli I.,Professional socialization in Dentistry:A Longitudinal Analysis of Changes in Students Expected Professional Rewards.Program Press Ltd,1984,vol:18(4);297-302.

   

  Valizadeh S,Abedi H,Zamanzadeh V,Fathiazar E.,Cahllenges of nursing Students during Their study: A Qualitative stude.Iranian Journal of Medical Education,2008,vol:7(2);397-406.

   

  Gray M,Smith LN.,The Professional socialization of diploma of higher education in nursing students(Project 2000):a longitudinal qualitative study.journal of Advanced nursing,1999,vol:29(3);639-647.

   

  37.   Waugaman WR,LohrerDJ.,FromNurse to Nurse Anesthetic:The Influence of Age and Gender on ProfessinalSocilaization and Career Commitment of Advanced Practice Nurses.Journal of Professional Nursing,2000,vol:16(1);47-56.

   

  Rejon JC,Watts CH.,supporting Professional Nurse socialisation: Findings From evidence reviews.Royal College of nursing,2013.

   

  Mohammadi MI.,A Comparative Study on Views of Nursing Students and Nursing Staff about the Role of Nursing Staff in Clinical Teaching of Nursing Students in Teaching Hospitals of Guilan University of Medical Sciences.A Thesis for Master of Nursing,. Guilan medical science university ,2005.

   

  Latifi SH.,The Realationsip Between Clinical Faculties, Manner of Teaching Behavior and Nursing Students, Anxiety from Viewpoint of the Students at Guilan University of Medical Sciences.A Thesis for Master of Nursing,.Guilan medical science university ,2006.

   

  khademian Z,Sharif F.,Nursing Students,Initial clinical Experiences.Nursing researh,2013,vol:7(26);23-33.

   

  Mohammadpour Y,Habibzadeh H,Khalilzadeh H,Pakpour V,Jaafarizadeh H,rafiee H,Ashraf Rezaee N.,The Concept of Clinical education Setting: the Gap Between Expected setting and real setting.The Journal of Oroomieh Nursing and midwifery school,2011,vol:9(2);102-111.

   

  Del prato D,Bankert E,Grust P,Joseph J.,Transforming nursing education : a review of stressors and strategies that support students, professional socialization.Advances in Medical Education and practice,2011,vol:6(2);109-116.

   

  Adib hajbagheri M,Salsali mahvash,Ahmadi F.,Clinical Decision-making: a Way to professional Empowerment in Nursing.Iranian Journal of Medical Education,2004,vol:10(82);3-13.

   

  Kessel CA.,An Investigation Of the Perceptions Of Nursing Faculty On the socialization Practices Of The Online Baccalaureate Nursing Student,Capella University,2006. .[Thesis]

   

  Stevens SW.,Clinical Experience, Role in Professional Socialization as Percieved by Entry-Level Athletic Trainers.the Degree Doctor of Education.,The University of North Carolina at Greensboro,2005.

   

  Espland K,Shanta L.,Empowering Versus enabling in Academia.J Nurs Educ,2001,vol:40(8);46-342.

   

  Nezamzadeh M,Khademolhosseini SM,Mokhtari Nouri J,Ebadi A.,Design Of Guidline evidence-based nursing care in patients with angina pectoris.Iranian Journal of Critical Care Nursing, 2012,vol:4(4);169-176.

   

  Toit D.,A sociological Analysis of the Extent and Influences of professional Socialization on the Development of Analysis Among Nursing Student at Two Univercity in Brisbane,Australia.Journal of Advanced Nursing,1995,vol:21(1);64-171.

   

  Rambod M,Ghodsbin F,Beheshtipour N,Raieyatpishe AA,Mohebi Noubandegani Z,Mohammadi-Nezhad A.,The Relationship Between Perceived Social Support and Quality of slep in Nursing Students.Iran Journal of nursing,2012,Vol:25(79);12-23.

   

  Khodaee E.,The Survey Of Effective Factors in Admission to Master Exam.Journal of research and planning in Higher education,2009,vol:15(4);19-34.

   

  Kasser T,Davey J,Ryan RM.,Moivation and Employee-supervisor Discrepanicies in a Psychiatric Vocational Rehabilitation setting.Rehabilitation Psychology,1992,vol:37(3);175-188.

   

  Asadzadeh F,Mostafazadeh F,Sadeghi S.,A Survey of the Motivation of Nursing Students toward 


موضوع پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, نمونه پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, جستجوی پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, فایل Word پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, دانلود پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, فایل PDF پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, مقاله در مورد پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, پروژه در مورد پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, پروژه درباره پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

بیان مساله امروزه اخلاق کانون و مرکز بسیاری از تحولات در دنیای کنونی است. بشریت پس از طی دوره های مختلف می رود تا رویکردی عقلانی و اخلاقی در تامین نیازهای مادی و معنوی خود داشته باشد. از این جهت می توان اخلاق را کانون و مرکز تحولات دنیای آینده دانست. این رویکرد بیشتر رشته هایی را تحت تاثیر قرار می دهد که در ارائه خدمات به انسانها پیشتاز هستند. حرفه پرستاری از جمله علومی است که ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – چکیده مقدمه: محیط بالین در برگیرنده شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است ولی انگیزه نخستین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده رفتار یادگیری می باشد. یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی است که یک تئوری انگیزش عمومی است. بر اساس این تئوری، ارضاء سه نیاز اساسی روانی: درک از استقلال ،کفایت و شایستگی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی (M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش کودکان) چکیده مقدمه: حل مسئله یک مهارت اساسی برای زندگی در عصرحاضر است. مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر دانش جزء رفتارهای مورد انتظار دانشجویان پرستاری است و یادگیری این مهارت ها باید از دوران دانشجویی آغاز گردند. هدف: هدف از مطالعه حاضر تعیین مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان کارشناسی ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ( گرایش کودکان ) چکیده مقدمه: با توجه به نقش دانشگاه ها در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، بررسی وضعیت نظام آموزشی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف و کاستی ها در فرایند تحصیل دانشجویان، جهت طراحی و اجرای برنامه های مناسب آموزشی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه مقدمه: مراقبت مبتنی بر شواهد عبارت از کاربرد نتایج بهترین تحقیقات ، همراه با دانش ، تخصص ، تجارب بالینی و توجه به ارزش های بیمار در ارائه مراقبت می باشد .بدین منظور، بکار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در بخش های مراقبت ویژه، در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش ...

  پايان نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي :93-1392 چکيده:   هدف ازپژوهش حاضرجهت بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران آموزشي بابهداشت رواني دبيران

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.A» مديريت دولتي گرايش مالي تابستان  1391 چکيده امروزه، تقريباً تمام کساني که به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت و ابعاد آن در سطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شهر رشت است. متغیر مستقل این پژوهش آموزش ضمن خدمت است. در این پژوهش از مدل چهار بعدی لطیف 2012 (رضایت از جلسه آموزش، رضایت از محتوای آموزش، رضایت از آموزش دهنده و انتقال یادگیری) استفاده شده است. متغیر وابسته ...

ثبت سفارش